Latvijas Universitātes 2011. gada intelektuālie sasniegumi publikācijās

Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēka no 30. janvāra piedāvā aplūkot LU mācībspēku un zinātnieku veikumu virtuālajā izstādē "Latvijas Universitātes 2011. gada intelektuālie sasniegumi publikācijās". Izstāde veltīta LU 70. zinātniskajai konferencei un popularizē jaunākos LU sasniegumus.

Ikgadējā virtuālajā izstādē ir apkopoti iepriekšējā gadā izdoto publikāciju apraksti, bet par pamatu tai ir izmantota „Latvijas Universitātes zinātnieku publikāciju un vēstures datubāze”, kas regulāri tiek papildināta ar zinātnieku iesniegto informāciju.

LU Bibliotēka ar virtuālās izstādes palīdzību  iepazīstina plašāku lietotāju loku ar LU mācībspēku un zinātnieku 2011. gadā tapušajām publikācijām. Atsevišķās nodaļās ir apkopotas LU fakultāšu, zinātnisko institūtu, LU Bibliotēkas un LU Akadēmiskās bibliotēkas publikācijas. Nodaļas ietvaros publikācijas ir sakārtotas alfabētiski autoru un darbu nosaukumu secībā. Saraksta sākumā ir ievietoti publicēto monogrāfiju apraksti, tiem seko pārējo zinātnisko rakstu apraksti no monogrāfijām, rakstu krājumiem, konferenču materiāliem, periodiskajiem u.c. izdevumiem, kā arī elektronisko publikāciju apraksti. Izstādi vizuāli papildina publicēto izdevumu vāku attēli.

Virtuālā izstāde atspoguļo gan atsevišķu autoru ieguldījumu pētniecībā, gan LU struktūrvienību zinātniskās darbības virzienus un devumu Latvijas zinātnei 2011. gadā.

No 30. janvāra visās LU Bibliotēkas nozaru bibliotēkās aplūkojamas LU fakultāšu mācībspēku zinātnisko publikāciju tradicionālās izstādes

LU fakultātes                                                                                             

Bioloģijas fakultāte

Datorikas fakultāte

Ekonomikas un vadības fakultāte

Fizikas un matemātikas fakultāte

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Humanitāro zinātņu fakultāte

Juridiskā fakultāte

Ķīmijas fakultāte

Medicīnas fakultāte

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Sociālo zinātņu fakultāte

Teoloģijas fakultāte

Vēstures un filozofijas fakultāte


LU aģentūras - zinātniskie institūti

Bioloģijas institūts

Cietvielu fizikas institūts

Filozofijas un socioloģijas institūts

Fizikas institūts

Latviešu valodas institūts

Latvijas vēstures institūts

Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Matemātikas un informātikas institūts

Polimēru mehānikas institūts


LU zinātniskie institūti

Astronomijas institūts

Atomfizikas un spektroskopijas institūts

Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts

Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts

Kardioloģijas zinātniskais institūts

Ķīmiskās fizikas institūts

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts

 
LU fakultāšu institūti

Sociālo un politisko pētījumu institūts

Pedagoģijas zinātniskais institūts

LU Bibliotēka

LU Akadēmiskā bibliotēka

Informāciju par šīm un arī citām LU akadēmiskā un zinātniskā personāla publikācijām ir iespējams atrast "Latvijas Universitātes zinātnieku publikāciju un vēstures datubāzē".

 

Gaidām Jūsu atsauksmes, labojumus vai papildinājumus!

Sagatavoja LU Bibliotēkas Informācijas un bibliogrāfijas nodaļa