Bioloģijas fakultāte

 
 1. Auniņš, Ainārs. Putnu populācijas lauksaimniecības zemēs Latvijā: izvietojums un izmaiņu tendences : promocijas darba kopsavilkums = Bird populations in Latvian farmland: patterns and trends : summary of the Doctoral thesis submitted for Doctor's Degree in Biology, Zoology / Ainārs Auniņš ; darba zinātniskais vadītājs Jānis Priedniekss ; rec.: Guntis Brūmelis, Jānis Vīksne, Juha Tiainen (Helsinku Universitāte, Somija) ; Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 70 lpp. : il., diagr., tab. - Ietver bibliogrāfiju (65.-70. lpp.). - Teksts latviešu un angļu valodā (ar atsevišķām titullapām).

 2. Bioloģija 7.-9. klase : mācību priekšmeta programma / [programmu izstrādāja: Valentīna Legzdiņa, Andris Nikolajenko, Tūrs Selga, Tatjana Baranovska, Ļaisana Šakirova ... [u.c.] ; ārējie eksperti: Uldis Kondratovičs... [u.c.] ; materiālu sagatavošanu izdošanai vadīja: Uldis Dzērve... [u.c.] ; VISC]. - [Rīga] : VISC, 2011. - 32 lpp. : tab. - "Eiropas Sociālā fonda projekts "Dabaszinātnes un matemātika""-- vāka 2. lpp.

 3. Bioloģija, 7. klase : skolotājiem / [materiālu izstrādi un aprobāciju vadīja: Dace Namsone, Līga Čakāne, Ilze France, Andris Nikolajenko, Valentīna Legzdiņa, Tūrs Selga ... [u.c.] ; materiālus izstrādāja: Ļaisana Šakirova, Tatjana Baranovska, Inese Pelnēna ... [u.c.] ; Ārējie eksperti: Uldis Kondratovičs ... [u.c.] ; VISC]. - [Rīga] : VISC, 2011. - 148 lpp. : il., tab. - "Atbalsta materiāli skolotājiem izstrādāti projektā "Dabaszinātnes un matemātika", Valsts izglītības satura centrā"--1. vāka atloks.

 4. Bioloģija, 8. klase : skolotājiem / [materiālu izstrādi un aprobāciju vadīja: Dace Namsone, Līga Čakāne, Ilze France, Andris Nikolajenko, Valentīna Legzdiņa, Tūrs Selga ... [u.c.] ; materiālus izstrādāja: Ļaisana Šakirova, Tatjana Baranovska, Inese Pelnēna ... [u.c.] ; Ārējie eksperti: Uldis Kondratovičs ... [u.c.] ; VISC]. - [Rīga] : VISC, 2011. - 156 lpp. : il., tab. - "Atbalsta materiāli skolotājiem izstrādāti projektā "Dabaszinātnes un matemātika", Valsts izglītības satura centrā"--1. vāka atloks.

 5. Bioloģija, 9. klase : skolotājiem / [materiālu izstrādi un aprobāciju vadīja: Dace Namsone, Līga Čakāne, Ilze France, Andris Nikolajenko, Valentīna Legzdiņa, Tūrs Selga ... [u.c.] ; materiālus izstrādāja: Ļaisana Šakirova, Tatjana Baranovska, Inese Pelnēna ... [u.c.] ; Ārējie eksperti: Uldis Kondratovičs ... [u.c.] ; VISC]. - [Rīga] : VISC, 2011. - 152 lpp. : il., tab. - "Atbalsta materiāli skolotājiem izstrādāti projektā "Dabaszinātnes un matemātika", Valsts izglītības satura centrā"--1. vāka atloks.

 6. Čakstiņa, Inese. Effect of retinoic acid on TGFß2 protein and mRNA synthesis during early cardiovascular development in vivo and in vitro : doctoral thesis : promotion to the degree of Doctor of biology, molecular biology / Inese Čakstiņa ; supervisors Indriķis Muižnieks, Maija H. Zīle ; rev.: Pauls Pumpēns, Vija Zaiga Kluša, Margus Pooga (Molekulārās un šunu bioloģijas institūts, Tartu Universitāte, Igaunija) ; University of Latvia. Faculty of Biology. - Rīga, 2011. - 131,[3], [70] lpp. : il., diagr., tab. + 1 CD - Ietver bibliogrāfiju (104.-131. lpp.). - Angļu valodā.

 7. Čakstiņa, Inese. Effect of retinoic acid on TGFß2 protein and mRNA synthesis during early cardiovascular development in vivo and in vitro : summary of doctoral thesis / Inese Čakstiņa ; supervisors: Indriķis Muižnieks, Maija H. Zīle ; rev.: Pauls Pumpēns, Vija Zaiga Kluša, Margus Pooga (Molekulārās un šunu bioloģijas institūts, Tartu Universitāte, Igaunija) ; University of Latvia. Faculty of Biology. - Rīga : University of Latvia, 2011. - 42 lpp. : il., diagr. - Ietver bibliogrāfiju (35.-41.lpp.). 

 8. Čakstiņa, Inese. Retīnskābes ietekme uz TGFß2 proteīna un mRNS sintēzi kardiovasulārās sistēmas agrīnās attīstības stadijās in vivo un in vitro : promocijas darba kopsavilkums / Inese Čakstiņa ; darba vadītāji: Indriķis Muižnieks, Maija H. Zīle ; rev.: Pauls Pumpēns, Vija Zaiga Kluša, Margus Pooga (Molekulārās un šunu bioloģijas institūts, Tartu Universitāte, Igaunija) ; Latvijas Universitāte. Bioloģiojas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 40 lpp. : il., diagr. - Ietver bibliogrāfiju (33.-39.lpp.). 

 9.  Dauškane, Iluta. Purvos augošās parastās priedes Pinus sylvestris L. radiālā pieauguma saistība ar klimatiskajiem faktoriem Latvijā : promocijas darba kopsavilkums bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, apakšnozare: ekoloģija = Influence of climatic factors on the radical growth of Scots pine Pinus sylvestris L. on mires in Latvia : summary of the doctoral thesis / Iluta Dauškane ; zinātniskais vadītājs Guntis Brūmelis ; darba zinātniskais konsultants Didzis Elferts ; rec.: Ģederts Ieviņš, Imants Liepa, Agrita Briede ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 86, [2] lpp. : il. (arī krās.), tab. - Ietver bibliogrāfiju (81.-86. lpp.). - Teksts latviešu, angļu valodā (ar atsevišķām titullapām) ; vāka noformējums abās valodās.
   
 10. Dauškane, Iluta. Purvos augošās parastās priedes Pinus sylvestris L. radiālā pieauguma saistība ar klimatiskajiem faktoriem Latvijā : promocijas darbs / Iluta Dauškane ; darba vadītājs Guntis Brūmelis ; darba zinātniskais konsultants Didzis Elferts ; rec.: Ģederts Ieviņš, Imants Liepa, Agrita Briede ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. Botānikas un ekoloģijas katedra. - Rīga, 2011. - 137 lp. : il. (arī krās.), diagr., kartes, tab. + 1 CD. - Ietver bibliogrāfiju (91.-107. lp.). - Teksts latviešu val., kopsavilkums arī angļu val.
   
 11. European integration and Baltic Sea region: diversity and perspectives / [editor in chief, Tatjana Muravska ; editors: Roman Petrov, Biruta Sloka and Jānis Vaivads ; editorial board: Indriķis Muižnieks, Tatjana Muravska, Elena Dubra, Zaiga Krišjāne, Artūrs Kučs, Sanita Osipova, Juris Rozenvalds, Biruta Sloka, Jānis Vaivads ... [et al.]]. - Riga : The University of Latvia, 2011. - 650 lpp. : il., kartes, tab. - Ietver bibliogrāfiju (rakstu beigās). - "European Union. European Regional Development Fund, Latvijas Universitāte, EIBSRS, European Integration and Baltic Sea Region Studies."--Uz vāka.
   
 12. Megre, Dace. Anatomiskās un fizioloģiskās izmaiņas mūžzaļajos rododendros to veģetatīvās pavairošanas laikā : promocijas darba kopsavilkums bioloģijas doktora grāda iegūšanai, apakšnozare: augu fizioloģija / Dace Megre ; promocijas darba vadītājs: Uldis Kondratovičs ; recenzenti: Ģederts Ieviņš ... [u.c.] ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 86 lpp. : il., diagr., tab. - Ietver bibliogrāfiju. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām.
   
 13. Megre, Dace. Anatomiskās un fizioloģiskās izmaiņas mūžzaļajos rododendros to veģetatīvās pavairošanas laikā : promocijas darbs bioloģijas doktora grāda iegūšanai augu fizioloģijas apakšnozarē / Dace Megre ; darba vadītājs: Uldis Kondratovičs ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 2011. - 98 lp. : il., diagr., tab. ; 30 cm. + 1 CD. - Ietver bibliogrāfiju (85.-98 lp.). - Teksts latviešu val., kopsavilkums arī angļu val.
   
 14. Nikolajeva, Vizma. Pārtikas mikrobioloģija / Vizma Nikolajeva ; zin. redaktors Indriķis Muižnieks. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - 127 lpp. : il., tab. - Bibliogr.: 126.-127. lpp.

 15. Skuja, Agnija. Maksteņu kāpuru (Trichoptera) sabiedrību ekoloģija Latvijas vidēja lieluma ritrāla tipa upēs : promocijas darbs doktora zinātniskā grāda iegūšanai bioloģijā, Hidrobioloģijas apakšnozarē = Caddisfly (Trichoptera) community ecology in the medium-sized rhythral type streams in Latvia : doctoral thesis / Agnija Skuja ; darba zinātniskais vadītājs Voldemārs Spunģis ; rec.: Artūrs Škute, Andris Andrušaitis, Viesturs Melecis ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 2011. - 71, [72] lp. : diagr., kart., tab.+ 1 CD. - Ietver bibliogrāfiju (66.-71. lp.) - Nosaukums paralēli latviešu un angļu valodā, disertācijas teksts latviešu valodā, publikācijas pielikumā angļu valodā.
   
 16. Strazdiņa, Līga. Sūnu ceļvedis dabas pētniekiem / Līga Strazdiņa, Ligita Liepiņa, Anna Mežaka, Linda Madžule ; zin. kons.: Austra Āboliņa, Brigita Laime. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - 127 lpp. : il., tab. - Ietver bibliogr. (127. lpp.) un rād.
   
 17. Strazds, Māris. Conservation ecology of the black stork in Latvia : dissertation for a PhD in biology, zoology / Māris Strazds ; supervisors: Hans-Günter Bauer (Maksa Planka Ornitoloģijas institūts, Vācija), Jānis Priednieks ; rev.: Guntis Brūmelis, Jānis Vīksne, Ola Olsson (Lundas Universitāte, Zviedrija) ; University of Latvia. Faculty of Biology. - Riga : [University of Latvia], 2011. - 96 lpp. : il., tab. + CD. - Ietver bibliogr. (79.-85. lpp.). - Angļu val., anotācija arī latviešu val.
   
 18. Strazds, Māris. Conservation ecology of the black stork in Latvia : thesis for a PhD in biology, zoology / Māris Strazds ; supervisors, Hans-Günther Bauer (Maksa Planka Ornitoloģijas institūts, Vācija), Jānis Priednieks ; rev.: Guntis Brūmelis, Jānis Vīksne, Ola Olsson (Lundas Universitāte, Zviedrija) ; University of Latvia. Faculty of Biology. - Riga : University of Latvia, 2011. - 48 lpp. : il., tab. - Ietver bibliogr. (45.-47. lpp.).
   
 19. Strazds, Māris. Melnā stārķa saglabāšanas ekoloģija Latvijā : disertācijas kopsavilkums doktora grāda iegūšanai bioloģijā zooloģijas apakšnozarē / Māris Strazds ; darba vadītāji: Hans-Gühther Bauer (Maksa Planka Ornitoloģijas institūts, Vācija), Jānis Priednieks ; rec.: Guntis Brūmelis, Jānis Vīksne, Ola Olsson (Lundas Universitāte, Zviedrija) ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 48 lpp. : il., tab. - Ietver bibliogrāfiju (45.-47. lpp.). - Anotācija angļu valodā.

  *****

 20. Environmental and experimental biology / ed.: Gederts Ievinsh (ed.-in-chief), Juris I. Aivars, Guntis Brūmelis, Nils Rostoks, Dainis Edgars Ruņģis, Voldemārs Spuņģis ; University of Latvia. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2011. - Vol. 9, N 1/2 : il., fig., tables.

   *****

 21. Ar veselību saistīti fiziskās sagatavotības rādītāji studējošiem jauniešiem / Irēna Kaminska, Aivars Juris Imants, Anna Mihailova, Anda Bernane. - (Veselības zinātnes = Health sciences) // Daugavpils Universitātes 53. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes : Daugavpils, Latvija, 2011. g. 13.-15. aprīlis = Abstracts of the 53rd International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. - Daugavpils : Saule, 2011. - P.31-32.
   
 22. B. burgdorferi ārējās virsmas proteīna BbA69 klonēšana, ekspresija, attīrīšana un kristalizācija / Kalvis Brangulis, Renāte Ranka, Ivars Petrovskis, Kaspars Tārs, Renāte Medne, Dace Bandere, Viesturs Baumanis // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 145.lpp.
   
 23. Babarikina, Anna. Anti-Helicobacter activity of certain food plant extracts and juices and their composition in vitro / Anna Babarikina, Vizma Nikolajeva, Dmitry Babarykin // Food and Nutrition Sciences. - Vol.2, N 8 (2011), p.868-877. - URL: http://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?paperID=7889
   
 24. Baumanis, Viesturs. Tuberkulozes vakcīnas - par un pret : [par tuberkulozes vakcīnu efektivitāti] / Viesturs Baumanis // Materia Medica. - ISSN 1024-1590. - Nr.11 (2011), 22.-23.lpp.

 25. Baumerte, Anda. Toxicity assessment of carbon nanomaterials using Brachionus calyciflorus test / Anda Baumerte. - Bibliogr.: 102.-103.lpp // Environmental and Experimental Biology. - Vol.9, Nr.3/4 (2011), 99.-103.lpp. : diagr., sh., tab.
   
 26. Birziņa, Rita. Biology students' comprehension of learning as a development of their biological literacy / Rita Birziņa. - Bibliogr.: p.49-50 // Ķīmija. Dabaszinātņu izglītība : starptautiskais 8. IOSTE Centrāleiropas un Austrumeiropas simpozijs Dabaszinātņu un tehnoloģiju izglītība : attīstības tendences un virzieni 21. gadsimtā, 30. novembris-3.decembris, 2011, Rīga, Latvija / ed. Dagnija Cēdere. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 778. sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - P.[41]-50 : tab.
   
 27. Breeding for organic farming: obtaining and evaluation of flax somaclonal families : [referāts 8.starptautiskajā zinātniski praktiskajā konf. "Vide. Tehnoloģija. Resursi" Rēzeknes Augstskolā (20.-22.jūn.)] / Andra Mikelsone, Dace Grauda, Veneranda Stramkale, Isaak Rashal. - Bibliogr.: p.236 // Vide. Tehnoloģija. Resursi / Rēzeknes Augstskola. Inženieru fakultāte. - ISSN 1691-5402. - 2.sēj. (2011), 231.-236.lpp. : diagr., tab.

 28. Cellular Adhesion Molecules, Myeloperoxidase, and Neopterin in Patients with Coronary Artery Disease / Peteris Tretjakovs, Antra Jurka, Inga Bormane, Indra Mikelsone, Gita Krievina, Karlina Elksne, Dace Reihmane, Iveta Marksa, Jurijs Verbovenko, Guntis Bahs // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 185.lpp. 
   
 29. Cera, Inese. Seasonal activity of wolf spiders (Araneae : Lycosidae) in coastral dune habitats at Akmensrags-Ziemupe Nature Reserve, Latvia / Inese Cera, Voldemārs Spuņģis. - Bibliogr.: p.96-97 // Environmental and Experimental Biology. - Vol.9, Nr.3/4 (2011), 91.-97.lpp. : diagr., sh., tab. 
   
 30. Cera, Inese. Seasonal activity of Wolf spiders (Araneae: Lycosidae) in the Baltic sea costal dune habitats at Akmensrags in Ziemupe nature reserve, Latvia / Inese Cera, Voldemārs Spuņģis // Daugavpils Universitātes 53. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 53rd International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2011. - P.6. 
   
 31. Climate change impacts on river runoff in Latvia / Elga Apsite, Anda Bakute, Didzis Elferts, Liga Kurpniece, Inese Pallo. - Bibliogr.: p.70-71 // Climate Research. - Vol.48, N 1 (2011), p.57-71 : fig. - URL: http://www.int-res.com/articles/cr_oa/c048p057.pdf
   
 32. Correction of glycaemia and GLUT1 level by mildronate in rat streptozotocin diabetes mellitus model / Jelizaveta Sokolovska, Sergejs Isajevs, Olga Sugoka, Jelena Sharipova, Lasma Lauberte, Darja Svirina, Evita Rostoka, Tatjana Sjakste, Ivars Kalvinsh, Nikolajs Sjakste. - Bibliogr. // Cell Biochemistry and Function. - Vol.29, N 1 (2011), p. 55-63. - URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbf.1719/full

 33. Dauškane, Iluta. Effect of climate on extreme radial growth of Scots pine growing on bogs in Latvia / Iluta Dauškane, Didzis Elferts, Guntis Brūmelis. - Angļu // Estonian Journal of Ecology - Tallinn. - ISSN 1736-602X. - Vol.60, iss.3 (2011), 236.-248.lpp. 
   
 34. Dynamics of natural hemiboreal woodland in the Moricsala reserve, Latvia: The studies of K. R. Kupffer revisited / G. Brumelis, I. Dauškane, S. Ikauniece, B. Javoiša, K. Kalviškis, L. Madžule, R. Matisons, L. Strazdina, G. Tabors, E. Vimba // Scandinavian Journal of Forest Research. - Vol.26, Suppl.10 (2011), p.54-64.
   
 35. The effect of chronic cigarette smoking on microvascular function, insulin resistance and inflammatory state / Indra Miķelsone, Inga Bormane, Zane Simsone, Antra Jurka, Pēteris Tretjakovs. - Bibliogr.: p.27-28 // Environmental and Experimental Biology. - Vol.9, N 1/2 (2011), p.23-28 : fig., tables. - URL: http://eeb.lu.lv/EEB/current/EEB_9_Mikelsone.pdf

 36. Framing the public: the policy process around xenotransplantation in Latvia and Sweden 1970-2004 / K. Hansson, S. Lundin, J. Kaleja, A. Putnina, M. Idvall // Science and Public Policy. - Vol.38, N 8 (2011), p.629-637.

 37. Gailīte, Agnese. Genetic diversity analysis of Latvian and Estonian Saussurea esthonica populations / Agnese Gailīte, Gederts Ievinsh, Dainis Ruņģis. - Bibliogr.: 119.lpp. // Environmental and Experimental Biology. - Vol.9, Nr.3/4 (2011), 115.-119.lpp. : diagr., sh., tab.
   
 38. Genome structure of caulobacter phage phiCb5 / Andris Kazaks, Tatyana Voronkova, Janis Rumnieks, Andris Dishlers, Kaspars Tars. - Bibliogr. // Journal of Virology. - Vol.85, N 9 (2011), p.4628-4631 : fig. - URL: http://jvi.asm.org/content/85/9/4628.abstract
   
 39. Highly efficient production of phosphorylated hepatitis B core particles in yeast Pichia pastoris / Janis Freivalds, Andris Dislers, Velta Ose, Paul Pumpens, Kaspars Tars, Andris Kazaks. - Bibliogr. // Protein Expression and Purification. - Vol.75, N 2 (2011), p.218–224 : fig. - URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1046592810002585
   
 40. Ieviņš, Ģederts. Jūrmalas zilpodze iet mazumā / Ģederts Ieviņš // Vides Vēstis. - Nr. 6 (Ziema, 2011), 32.-35.lpp. : il.
   
 41. Ieviņš, Ģederts. Vai slieku mēsli ir auglības panaceja? / Ģederts Ieviņš. - (Darbi) // Vides Vēstis. - Nr.5 (2011, Rudens), 44.- 48. : il.

 42. Ieviņš, Ģederts. Vermicompost treatment differentially affects seed germination, seedling growth and physiological status of vegetable crop species / G. Ievinsh // Plant Growth Regulation. - Vol.65, N 1 (2011), p.169-181. - URL: http://www.springerlink.com/content/8013t0h299755q55/fulltext.pdf
   
 43. Ikauniece, Sandra. Ozolu audžu attīstības tendences Latvijā / Sandra Ikauniece, Guntis Brūmelis. - (Bioloģija) // Daugavpils Universitātes 53. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes : Daugavpils, Latvija, 2011. g. 13.-15. aprīlis = Abstracts of the 53rd International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. - Daugavpils : Saule, 2011. - P.24.
   
 44. The influence of the land use on abundance and diversity of soil fungi: comparison of conventional and molecular methods of analysis / Lelde Grantina, Elina Seile, Kristine Kenigsvalde, Raimonds Kasparinskis, Guntis Tabors, Vizma Nikolajeva, Pieter Jungerius, Indrikis Muiznieks. - Bibliogr.: p.19-21 // Environmental and Experimental Biology. - Vol.9, N 1/2 (2011), p.9-21 : fig., tables. - URL: http://eeb.lu.lv/EEB/current/EEB_9_Grantina.pdf
   
 45. Information sources regarding common cold medicines in Latvia / Signe Dobelniece, Ieva Salmane-Kulikovska, Signe Mezinska, Ritma Rungule // Filosofija. Sociologija = Philosophy. Sociology. - T.22, Nr.2 (2011), p.198–206. - URL: http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=a6996f2d-053d-459d-a593-328b4528da19

 46. Intravenous ascorbic acid to prevent and treat cancer-associated sepsis? / T.E. Ichim, B. Minev, T. Braciak, B. Luna, R. Hunninghake, N.A. Mikirova, J.A. Jackson, M.J. Gonzalez, J.R. Miranda-Massari, D.T. Alexandrescu, C.A. Dasanu, V. Bogin, J. Ancans, R.B. Stevens, B. Markosian, J. Koropatnick, C.-S. Chen, N.H. Riordan // Journal of Translational Medicine. - Vol.9, N 1 (2011), Article number: 25. - URL: http://www.translational-medicine.com/content/9/1/25

 47. Jaunsintezētas fluorescentās zondes ABM un P8 ietekme uz augu augšanu, šūnu dalīšanos, pigmentu un dažādu fermentu uzkrāšanos / Nataļja Škute, Tūrs Selga, Maija Selga, Marita Savicka, Agrita Ozoliņa. - (Bioloģija) // Daugavpils Universitātes 53. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes : Daugavpils, Latvija, 2011. g. 13.-15. aprīlis = Abstracts of the 53rd International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. - Daugavpils : Saule, 2011. - P.22-23. 

 48. Jonsson, B.G. Early classical studies of forest ecology in Northern Europe / B.G. Jonsson, G. Brumelis, T. Kuuluvainen // Scandinavian Journal of Forest Research. - Vol.26, Suppl.10 (2011), p.1-2.
   
 49. Karlsons, Andis. Growth and mineral nutrion of two Triglochin species from saline wetlands : adaption strategies to conditions of heterogeneous mineral supply / Andis Karlsons, Anita Osvalde, Gederts Ievins. - Bibliogr.: p.90 // Environmental and Experimental Biology. - Vol.9, Nr.3/4 (2011), 83.-90.lpp. : diagr., sh., tab.

 50. Lācis, Gunārs. Implementation of a limited set of SSR markers for screening of genetic variability in latvian and swedish sour cherry (Prunus cerasus L.) genetic resources collections / Gunārs Lācis, Isaak Rashal, Viktor Trajkovski. - Bibliogr.: 27.-28.lpp. - Kopsav. latviešu val.: 28.lpp. // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. - (Section B: Natural, exact, and applied sciences). - ISSN 1407-009X. - Vol.65, Nr.1/2 (2011), 21.-28.lpp. : diagr., sh. - URL: http://versita.metapress.com/content/a582308246387744/
   
 51. The link between mitochondrial DNA hypervariable segment I heteroplasmy and ageing among genetically unrelated Latvians / Liana Pliss, Andis Brakmanis, Renate Ranka, Didzis Elferts, Astrida Krumina, Viesturs Baumanis // Experimental Gerontology. - Vol.46, N 7 (2011), p.560-568.

 52. Maļceva, Marija. Changes of photosynthesis-related parameters and productivity of Cannabis sativa under different nitrogen supply / Marija Maļceva, Māra Vikmane, Veneranda Stramkale. - Bibliogr.: p.68-69 // Environmental and Experimental Biology. - Vol.9, N 1/2 (2011), p.61-69 : fig., table. - URL: http://eeb.lu.lv/EEB/current/EEB_9_Malceva.pdf

 53. Maļceva, Marija. Physiological aspects of nitrogen fertilizer impact on Latvian origin Cannabis sativa L. : [referāts 8.starptautiskajā zinātniski praktiskajā konf. "Vide. Tehnoloģija. Resursi" Rēzeknes Augstskolā (20.-22.jūn.)] / Marija Maļceva, Veneranda Stramkale, Māra Vikmane. - Bibliogr.: 313.-314.lpp. - Kopsav. latviešu val. // Vide. Tehnoloģija. Resursi / Rēzeknes Augstskola. Inženieru fakultāte - 2.sēj. (2011), 305.-314.lpp. : diagr., tab.

 54. Martinsone, Z. The effect of ultrafine particles produced by office equipment to peripheral mononuclear blood cells / Z. Martinsone, M. Bake, A. Abramenkovs // Toxicology Letters. - Vol.205, Suppl.1 (2011), p.S166.

 55. Megre, Dace. Can Changes in Starch Content and Peroxidase Activity Be Used as Rooting Phase Markers for Rhododendron Leaf Bud Cuttings? / Dace Megre, Kristine Dokane, Uldis Kondratovics // Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica. - Vol.53, N 1 (2011), p.74-79. - URL: http://versita.metapress.com/content/94r78132274g775k/fulltext.pdf

 56. Mežaka, Anna. Distribution of Schistostega pennata in Latvia / Anna Mezaka, Uvis Susko, Ansis Opmanis. - Bibliogr.: p.63 - Kopsav. igauņu val.: Schistostega pennata levik Lätis, p.59. // Folia Cryptogamica Estonica. - Vol.48 (2011), p. 59-63: fig. - URL: http://www.ut.ee/ial5/fce/fce48pdf/fce48_mezaka.pdf
   
 57. Mežinska, Signe. Sharing Responsibility in Gamete Donation : Balancing Relations and New Knowledge in Latvia / Signe Mezinska, Ilze Mileiko, Aivita Putnina. - Bibliogr. // Medicine Studies. - Vol.3 (2011), p. - URL: http://www.springerlink.com/content/ej3736624vk23n23/
   
 58. Mitochondrial DNA origins of the Latvian clefting population / Alexandre R. Vieira, Liana Pliss, Inese Pelnena, Astrida Krumina, Viesturs Baumanis, Baiba Lace. - Bibliogr. // Mitochondrion. - Vol.11, N 2 (2011), p.357–359 : tab. - URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567724910001698
   
 59. Molecular subtype shift in breast cancer upon trastuzumab treatment : a case report / A. Āboliņš, A. Vanags, G. Trofimovičs, E. Miklaševičs, J. Gardovskis, I. Štrumfa. - Bibliogr. // Polish Journal of Pathology. - Vol.62, N 1 (2011), p.65-68. - URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21574108
   
 60. N-terminal myristoylation-dependent masking of neutralizing epitopes in the preS1 attachment site of hepatitis B virus / Corinna M. Bremer, Irina Sominskaya, Dace Skrastina, Paul Pumpens, Ahmed Abd El Wahed, Ulrike Beutling, Ronald Frank, Hans-Joachim Fritz, Gerhard Hunsmann, Wolfram H. Gerlich, Dieter Gleb // Journal of Hepatology. - Vol.55, N 1 (2011), p.29-37. 

 61. Nikolajeva, Vizma. Dažādu Latvijas mālu šūnainās keramikas granulu pielietošanas iespējas biotehnoloģijā / Vizma Nikolajeva, Tatjana Griba, Zaiga Petrina. - Literatūras saraksts : 108.-109.lpp. - Kopsav. angļu val.: Application possibilities of different expanded Latvian Clay granules in biotechnology, 109.lpp. ; kopsav krievu val.: Возможности применения в биотехнологии гранул керамзита, полученных из различных залежей глин Латвии, 109.lpp. // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. - (1.sērija, Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material science and applied chemistry). - 24.sēj. (2011), 106.-109.lpp.: il.
   
 62. Odzina, Ilona. In silico engineering of biochemical network of Zymomonas Mobilis adaptation for glycerol conversion into bioethanol : [referāts 10.starptautiskajā zinātniskajā konf. "Engineering for rural development" Jelgavā (26.-27.maijs)] / Ilona Odzina, Reinis Rutkis, Uldis Kalnenieks. - Bibliogr.: 276.lpp. // Engineering for rural development. - ISSN 1691-3043 - Vol.10 (2011), 272.-276.lpp. : diagr., tab. 

 63. Olsena, Solvita. 111. Valsts aizsargā cilvēku veselību un garantē ikvienam medicīniskās palīdzības minimumu / Solvita Olsena. - Atsauces parindēs // Latvijas Republikas Satversmes komentāri : VIII nodaļa : cilvēka pamattiesības. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2011. - 611.-633.lpp. 
   
 64. Olsena, Solvita. Biomedicīnas pētījumi: tiesiskās prasības : pielikums / Solvita Olsena. - Atsauces parindēs // Ievads pētniecībā : stratēģijas, dizaini, metodes. - [Rīga] : RaKa, 2011. - 260.-268.lpp. 

 65. Osvalde, Anita. Optimization of plant mineral nutrition revisited: the roles of plant requirements, nutrient interactions, and soil properties in fertilization management / Anita Osvalde. - Bibliogr.: p.7-8 // Environmental and Experimental Biology. - Vol.9, N 1/2 (2011), p.1-8 : fig., tables. - URL: http://eeb.lu.lv/EEB/current/EEB_9_Osvalde.pdf
   
 66. Relatīvās tauku masas, kopējās miega artērijas intimas-medias biezuma un plazmas lipīdu korelatīvs izvērtējums studējošiem jauniešiem / Līga Ozoliņa-Moll, Aivars Juris Imants, Karīna Volčeka, Aija Strode, Irēna Kaminska, Anna Mihailova. - (Veselības zinātnes = Health sciences) // Daugavpils Universitātes 53. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes : Daugavpils, Latvija, 2011. g. 13.-15. aprīlis = Abstracts of the 53rd International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. - Daugavpils : Saule, 2011. - P.34. 
   
 67. Reliability of hemodynamic parameters measured by a novel photoplethysmography device / A. Grabovskis, E. Kviesis-Kipge, Z. Marcinkevics, V. Lusa, K. Volceka and M. Greve. - Bibliogr. // 15th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics (NBC 2011), 14-17 June, 2011, Aalborg, Denmark / ed.: Kim Dremstrup, Steve Rees, Morten Ølgaard Jensen. - (IFMBE Proceedings ; Vol. 34). - Aalborg : Springer, 2011. - P.199-202. - URL: http://www.springerlink.com/content/m276425862qx6868/
   
 68. Rūmnieks, Jānis. Crystal structure of the read-through domain from bacteriophage Qβ A1 protein / Jānis Rūmnieks, Kaspars Tārs. - Bibliogr.: p.70-71 // Protein Science. - Vol.20, N 10 (2011), p. 1707-1712 : fig. - URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pro.704/full
   
 69. Samsone, Ineta. Gall midge Rhabdophaga rosaria-induced rosette galls on Salix: morphology, photochemistry of photosynthesis and defense enzyme activity / Ineta Samsone, Una Andersone, Gederts Ievinsh. - Bibliogr.: p.35-36 // Environmental and Experimental Biology. - Vol.9, N 1/2 (2011), p.29-36 : fig. - URL: http://eeb.lu.lv/EEB/current/EEB_9_Samsone.pdf
   
 70. Selga, Tūrs. Kodola 3D uzbūves un DNS novietojuma izmaiņas šūnas novecošanas laikā / Tūrs Selga, Maija Selga, Agrita Ozoliņa. - (Bioloģija) // Daugavpils Universitātes 53. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes : Daugavpils, Latvija, 2011. g. 13.-15. aprīlis = Abstracts of the 53rd International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. - Daugavpils : Saule, 2011. - P.19.
   
 71. Sirds resinhronizācijas terapijas efektivitāte un to ietekmējoši faktori / G. Kamzola, L. Glāzere, I. Ansaberga, P. Mečņiks, N. Ņesterovičs, M. Blumbergs, J. Ansabergs, M. Vikmane, K. Jubele, M. Zabunova, O. Kalējs, A. Ērglis // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 36.lpp.
   
 72. Strazdiņa, Līga. A contribution to the bryoflora of Moricsala island nature reserve, Latvia / Līga Strazdiņa, Linda Madžule, Guntis Brūmelis - Bibliogr.: p.117 - Kopsav. igauņu val.: Moricsala saare looduskaitseala (Läti) brüofloorast, p.107 // Folia Cryptogamica Estonica. - Vol.48 (2011), p.107-117 : fig., tab. - URL: http://www.ut.ee/ial5/fce/fce48pdf/fce48_strazdina.pdf
   
 73. Šuba, Jurģis. Body weight provides insights into the feeding strategy of swarming bats / Jurģis Šuba, Viesturs Vintulis, Gunārs Pētersons // Hystrix : Italian Journal of Mammalogy. - Vol.22, N 1 (2011), p.179-187.
   
 74. Terauds, Aivars. Seventy-year changes in tree species composition and tree ages in state-owned forests in Latvia / A. Terauds, G. Brumelis, O. Nikodemus // Scandinavian Journal of Forest Research. - Vol.26, N 5 (2011), p.446-456.
   
 75. Volčeka, Karīna. Determination of Body Composition: Comparative Investigation of Skinfold Thickness Measures with Ultrasound Imaging / K. Volcheka, L. Ozolina-Moll, Z. Marcinkevics // International Journal of Obesity. - Vol.35, Suppl.2 (2011), p.S62.

 76. Water quality in cutaway peatland lakes in Seda mire, Latvia / Māris Kļaviņš, Ilga Kokorīte, Gunta Spriņģe, Agnija Skuja, Elga Parele, Valērijs Rodinovs, Ivars Druvietis, Solvita Strāķe, Andris Urtāns. - Bibliogr.: 38.-39.lpp. - Kopsav. latviešu val. // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. - (Section B: Natural, exact, and applied sciences). - ISSN 1407-009X. - Vol.65, Nr.1/2 (2011), 32.-39.lpp. : diagr., karte. - URL: http://versita.metapress.com/content/bw54u73w41882440/
   
 77. Whole genome association mapping identifies naned grain locus NUD as determinant of β-glucan content in barley / Ieva Mežaka, Māra Bleidere, Linda Legzdiņa, Nils Rostoks. - Bibliogr.: p.290-291 - Kopsav. lietuviešu val.: p.292. // Žemdirbustė = Agriculture. - Vol.98, N 3 (2011), p.283-292 : fig.
   
 78. Y chromosome-a tool in infertility studies of Latvian population / A. Puzuka, N. Pronina, I. Grinfelde, Ju. Erenpreiss, V. Lejing, Ja. Bars, L. Pliss, I. Pelnena, V. Baumanis, A. Krumina. - Bibliogr. // Russian Journal of Genetics. - Vol.47, N 3 (2011), 347-353. - URL: http://www.springerlink.com/content/6l13u53731746721/
   
 79. Дрейманис, Янис. Комары атакуют / Янис Дрейманис ; интервьюировает Илья Дименштейн ; в тексте рассказывают Волдемарс Спрунгис // Вести сегодня. - N 46 (2011, 9 июня), с.5.

 80. Мажан, Татяна. Так ли страшен чужой ген / Татяна Мажан ; в тексте рассказывает Нилс Ростокс, Татяна Марченкова // Телеграф. - N 50 (2011, 11.март.), c.8.

  *****

 81. Differential disease resistance response in the barley necrotic mutant nec1 [elektronisks resurss] / A. Keisa, K. Kanberga-Silina, I. Nakurte, L. Kunga, N. Rostoks. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2011. g. 25. maijā // BMC Plant Biology [elektronisks resurss]. - Vol.11 (2011), Article number: 66. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2229-11-66.pdf

 82. Keramikas granulu un baktēriju mijiedarbības pētījumi [elektronisks resurss] / Vizma Nikolajeva, Zaiga Petriņa, Tatjana Griba, Visvaldis Švinka, Andris Cimmers. - (Ģeoloģija). - Literatūra: 344.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 342.-344.lpp. : att. – Pieejas veids: WWW. URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf

 83. Konošonoka, Inga. Fitoplanktona sezonālās mainības pētījumi Salacas upē 2007.-2009. [elektronisks resurss] / Inga Konošonoka. - ( Vides zinātne). - Literatūra: 443.-444.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 26.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 441.-444.lpp. : att. – Pieejas veids: WWW. URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf

 84. Konošonoka, Inga. Fitoplanktonā sastopamo epifītisko aļģu flora Engures ezerā [elektronisks resurss] / Inga Konošonoka. - (Vides zinātne). - Literatūra: 445.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 26.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 444.-445.lpp. – Pieejas veids: WWW. URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf

 85. Putna, Sanita. Neckera Pennata īssetas nekera - nozīmīga modeļsuga ekoloģiskos pētījumos [elektronisks resurss] / Sanita Putna, Anna Mežaka. - ( Ģeogrāfija). - Literatūra: 192.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 191.-192.lpp. – Pieejas veids: WWW. URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf

 86. Upes ūdens līmeņa un klimatisko faktoru ietekme uz melnalkšņu radiālo augšanu [elektronisks resurss] / Didzis Elferts, Guna Ūsele, Iluta Dauškane, Agita Treimane. - (Vides zinātne). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 26.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 428.lpp. – Pieejas veids: WWW. URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf

 87. The use of nondestructive methods to assess a physiological status and conservation perspectives of Eryngium maritimum L. - [elektroniskais resurss] / Una Andersone, Ieva Druva-Lūsīte, Baiba Ieviņa, Andis Karlsons, Jevgenija Ņečajeva, Ineta Samsone, Gederts Ievinsh. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2011. 23.febr. // Journal of Coastal Conservation [elektroniskais resurss]. - Vol.15, N 4 (2011), DOI: 10.1007/s11852-010-0139-7. - Pieejas veids : Tīmeklis WWW.URL: http://www.springerlink.com/content/93q3370m40813427/

 88. Vilks, Kristaps. Zaļganīšu (diptera, dolichopodidae) sabiedrību ilgtermiņa stabilitāte pastāvīgi mainīgos piejūras ekosistēmu apstākļos [elektronisks resurss] / Kristaps Vilks. - (Vides zinātne). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 26.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. 498.-499.lpp. – Pieejas veids: WWW. URL: www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf