Atomfizikas un spektroskopijas institūts

 1. Ļihačovs, Aleksejs. Lāzeru ierosinātas in-vivo ādas autofluorescences un remisijas kinētika : promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai fizikā, apakšnozare: medicīniskā fizika / Aleksejs Ļihačovs ; darba zinātniskais vadītājs Jānis Spīgulis; rec.: Aleksejs Kataševs, Alexander V. Priezzhev, Ricardas Rotomskis ; Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011 - 48 lpp. : il. (arī krās.), diagr. - Ietver bibliogrāfiju (45.-47. lpp.).
        
  *****

 2. Āboliņš, Jānis. Potential of Photosynthesis as a Renewable Source of Energy and Materials / J. Abolins, J. Gravitis - Kopsav. latviešu val.: Fotosintēze kā potenciāls atjaunojamo resursu avots, 22.-23.lpp. // Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. - Vo.48, N 5 (2011), p.16-23 : fig., tables.
   
 3. Contact and contactless diffuse reflectance spectroscopy : Potential for recovery monitoring of vascular lesions after intense pulsed light treatment / I. Kuzmina, I. Diebele, J. Spigulis, L. Valeine, A. Berzina, A. Abelite // Journal of Biomedical Optics. - Vol.16, N 4 (2011), Article number: 040505. - URL: spie.org/x648.html;

 4. Contact and contactless diffuse reflectance spectroscopy : potential for recovery monitoring of vascular lesions after intense pulsed light treatment / I. Kuzmina, I. Diebele, J. Spigulis, L. Valeine, A. Berzina, A. Abelite // Journal Of Biomedical Optics. - Vol.16, N 4 (2011), p040505-040505-3. 

 5. Diebele, Ilze. Ādas onkoloģisko patoloģiju diagnostika ar multispektrālās attēlošanas metodi / Ilze Diebele, Jānis Spīgulis - Bibliogr.: 29.lpp. // Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" : sekcija "Tehniskās zinātnes" : tēžu krājums : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī / Rīgas Tehniskā universitāte ; tehnisko zinātņu sekcijas rīcības komiteja: J. Krastiņš ... [u. c.]. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 29.lpp. : il.
   
 6. Dzīvsudraba piesārņojuma apzināšana Latvijā / Egils Bogans, Zanda Gavare, Anda Švāgere, Rita Poikāne, Jānis Skudra // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa sekcijas "Vides kvalitāte Latvijā: esošais stāvoklis, izaicinājumi, risinājumi" referātu kopsavilkumu krājums / Rīgas Tehniskā universitāte. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 27.-28.lpp.
   
 7. Dzīvsudrabs un tā koncentrācijas mērīšana apkārtējā vidē ar Zēmana atomu absorbcijas spektrometru / Atis Skudra, Zanda Gavare, Egils Bogans, Anda Švāgere // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa sekcijas "Vides kvalitāte Latvijā: esošais stāvoklis, izaicinājumi, risinājumi" referātu kopsavilkumu krājums / Rīgas Tehniskā universitāte. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 85.-86.lpp.
   
 8. Imaging of laser-excited skin autofluorescence bleaching rates / K. Rozeniece, I. Hartmane, J. Spigulis, J. Lesins, A. Lihachev // Baltic journal of dermatology : official journal of the Baltic Association of Dermatovenerologists. - Vol.1, N 1, Suppl. 1 (2011) : Abstracts of the 10th Congress of the Baltic Association of Dermatolovenerologists. Riga, September 8-9, 2011, p.8.
   
 9. In situ detection of atomic and molecular iodine using Resonance and Off-Resonance Fluorescence by Lamp Excitation: ROFLEX / J.C. Gómez Martín, J. Blahins, U. Gross, T. Ingham, A. Goddard, A.S. Mahajan, A. Ubelis, A. Saiz-Lopez // Atmospheric Measurement Techniques. - Vol.4, N 1 (2011), p.29-45. - URL: http://www.atmos-meas-tech.net/4/29/2011/amt-4-29-2011.pdf
   
 10. Jakovels, Dainis. Ādas apasiņotības novērtēšana ar RGB attēlošanas metodi / Dainis Jakovels, Jānis Spīgulis - Bibliogr.: 30.lpp. // Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" : sekcija "Tehniskās zinātnes" : tēžu krājums : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī / Rīgas Tehniskā universitāte ; tehnisko zinātņu sekcijas rīcības komiteja: J. Krastiņš ... [u. c.]. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 30.lpp.
   
 11. Lesiņa, Natālija. Hands-on approach to informal education on optics and photonics / Natalija Lesina, Janis Spigulis. - Bibliogr.: p.144 // Ķīmija. Dabaszinātņu izglītība : starptautiskais 8. IOSTE Centrāleiropas un Austrumeiropas simpozijs Dabaszinātņu un tehnoloģiju izglītība : attīstības tendences un virzieni 21. gadsimtā, 30. novembris-3.decembris, 2011, Rīga, Latvija / ed. Dagnija Cēdere. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 778. sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - P.[138]-144 : il.
   
 12. Multi-spectral imaging analysis of pigmented and vascular skin lesions : results of a clinical trial / I. Kuzmina, I. Diebele, L. Valeine, D. Jakovels, A. Kempele, J. Kapostinsh, J. Spigulis // Proceedings of SPIE : Photonic Therapeutics and Diagnostics VII, 22-24 January 2011, San Francisco, CA. - (Progress in Biomedical Optics and Imaging). - Vol.7883 (2011), Article number: 788312. - URL: spiedigitallibrary.org/proceedings/resource/2/psisdg/7883/1/788312_1

 13. Multi-spectral photoplethysmography biosensor [elektronisks resurss] / L. Asare, E. Kviesis-Kipge, A. Grabovskis, U. Rubins, J. Spigulis, R. Erts // Proceedings of SPIE [elektronisks resurss]. - Vol.8073: Optical Sensors 2011 and Photonic Crystal Fibers V, (2011) 80731Z; doi:10.1117/12.887176. - URL: spiedigitallibrary.org/proceedings/resource/2/psisdg/8073/1/80731Z_1

 14. Real-time photoplethysmography imaging system / U. Rubins, V. Upmalis, O. Rubenis, D. Jakovels, J. Spigulis. // 15th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics (NBC 2011), 14-17 June, 2011, Aalborg, Denmark / ed.: Kim Dremstrup, Steve Rees, Morten Ølgaard Jensen. - (IFMBE Proceedings ; Vol. 34). - Aalborg : Springer, 2011. - P. 183-186 : fig. - URL: http://www.springerlink.com/content/pr8221848jk63243/
   
 15. Reliability of hemodynamic parameters measured by a novel photoplethysmography device / A. Grabovskis, E. Kviesis-Kipge, Z. Marcinkevics, V. Lusa, K. Volceka and M. Greve. - Bibliogr. // 15th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics (NBC 2011), 14-17 June, 2011, Aalborg, Denmark / ed.: Kim Dremstrup, Steve Rees, Morten Ølgaard Jensen. - (IFMBE Proceedings ; Vol. 34). - Aalborg : Springer, 2011. - P.199-202. - URL: http://www.springerlink.com/content/m276425862qx6868/
   
 16. Saknīte, Inga. Distant determination of bilirubin distribution in skin by multi-spectral imaging / I. Saknite, D. Jakovels, J. Spigulis. - Bibliogr.: 54.lpp. - Kopsav. latviešu val. // Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. - ISSN 0868-8257. - Vol.48, Nr.2 (2011), 50.-55.lpp. : diagr. 

 17. Spatial Diagnostics of Hg/Ar and Hg/Xe Discharge Lamps by Means of Tomography / Natalia Denisova, Gita Revalde, Atis Skudra, Janis Skudra // Japanese Journal of Applied Physics. - Vol.50, N 8 (2011), Article Number: 08JB03, Part 2. - URL: http://jjap.jsap.jp/link?JJAP/50/08JB03/
   
 18. A study of capillary discharge lamps in Ar-Hg and Xe-Hg mixtures / N. Denisova, Z. Gavare, G. Revalde, J. Skudra, R. Veilande // Journal of Physics D: Applied Physics. - Vol.44, N 15 (2011), Article number: 155201. - URL: http://iopscience.iop.org/0022-3727/44/15/155201/pdf/0022-3727_44_15_155201.pdf

 19. A study of physical processes in microplasma capillary discharges / N. Denisova, E. Bogans, G. Revalde, J. Skudra // European Physical Journal - Applied Physics. - Vol.56, N 2 (2011), Article Number: 24003, DOI: 10.1051/epjap/2011110157. - URL: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=AdvancedSearch&qid=1&SID=Z2PifmpEK8hB@5Le3@b&page=1&doc=2
   
 20. Towards noncontact skin melanoma selection by multispectral imaging analysis / Ilona Kuzmina, Ilze Diebele, Dainis Jakovels, Janis Spigulis, Lauma Valeine, Janis Kapostinsh, Anna Berzina // Journal of Biomedical Optics. - Vol.16, N 6 (2011), Article Number: 060502.

 21. Ūbelis, Arnolds. Fotonika ir dzimusi zvaigznēs : [par fotonikas attīstību Latvijā] / Arnolds Ūbelis. - Bibliogr. parindēs: 66.lpp. // Zvaigžņotā Debess. - ISSN 0135-129X - Vasara (2011), 60.-66. lpp. : sh. - URL: http://www.astr.lu.lv/zvd
   
 22. Volčeka, Karīna. Determination of Body Composition: Comparative Investigation of Skinfold Thickness Measures with Ultrasound Imaging / K. Volcheka, L. Ozolina-Moll, Z. Marcinkevics // International Journal of Obesity. - Vol.35, Suppl.2 (2011), p.S62.

  *****

 23. Jakovels, Dainis. RGB imaging system for mapping and monitoring of hemoglobin distribution in skin [elektronisks resurss] / Dainis Jakovels, Uldis Rubins, Janis Spigulis. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 13.janv. // Proceedings of SPIE [elektronisks resurss]. - Vol. 8158 : Imaging Spectrometry XVI, 81580R (2011), doi: 10.1117/12.893789. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: spiedigitallibrary.org/proceedings/resource/2/psisdg/8158/1/81580R_1

 24. Jakovels, Dainis. RGB mapping of hemoglobin distribution in skin [elektronisks resurss] / Dainis Jakovels, Janis Spigulis, Laura Rogule. - Bibliogr. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 13.janv.  // Proceedings of SPIE [elektronisks resurss]. - Vol. 8087 : Clinical and Biomedical Spectroscopy and Imaging II, 80872B (2011), doi :10.1117/12.889665. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: spiedigitallibrary.org/proceedings/resource/2/psisdg/8087/1/80872B_1

 25. Melanoma-nevus differentiation by multispectral imaging [elektronisks resurss] / Ilze Diebele, Ilona Kuzmina, Janis Kapostinsh, Alexander Derjabo, Janis Spigulis. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 13.janv. // Proceedings of SPIE [elektronisks resurss]. - Vol. 8087 : Clinical and Biomedical Spectroscopy and Imaging II, 80872G (2011), doi:10.1117/12.889697. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: spiedigitallibrary.org/proceedings/resource/2/psisdg/8087/1/80872G_1

 26. Multi-spectral photoplethysmography technique for parallel monitoring of pulse shapes at different tissue depths [elektronisks resurss] / Lasma Asare, Edgars Kviesis-Kipge, Uldis Rubins, Oskars Rubenis, Janis Spigulis. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 13.janv.  // Proceedings of SPIE [elektronisks resurss]. - Vol. 8087 : Clinical and Biomedical Spectroscopy and Imaging II, 80872E (2011), doi:10.1117/12.889954. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: spiedigitallibrary.org/proceedings/resource/2/psisdg/8087/1/80872E_1;

 27. Photobleaching measurements of pigmented and vascular skin lesions: results of a clinical trial [elektronisks resurss] / Alexey Lihachev, Kristine Rozniece, Janis Lesins, Janis Spigulis. - Bibliogr. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 13.janv. // Proceedings of SPIE [elektronisks resurss]. - Vol. 8087 : Clinical and Biomedical Spectroscopy and Imaging II, 80872F (2011), doi:10.1117/12.889987 : fig. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: spiedigitallibrary.org/proceedings/resource/2/psisdg/8087/1/80872F_1

 28. A photoplethysmography device for multipurpose blood circulatory system assessment [elektronisks resurss] / E. Kviesis-Kipge, J. Zaharans, O. Rubenis, A. Grabovskis // Proceedings of SPIE [elektronisks resurss]. - Vol.8090: Novel Biophotonic Techniques and Applications (2011), 80900W, doi:10.1117/12.889654. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://spiedigitallibrary.org/proceedings/resource/2/psisdg/8090/1/80900W_1?isAuthorized=no

 29. Skin autofluorescence photo-bleaching and photo-memory [elektronisks resurss] / Janis Lesins, Alexey Lihachev, Romualdas Rudys, Saulius Bagdonas, Janis Spigulis. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 13.janv. // Proceedings of SPIE [elektronisks resurss]. - Vol. 8092 Medical Laser Applications and Laser-Tissue Interactions V, 80920N (2011), doi :10.1117/12.889861. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: spiedigitallibrary.org/proceedings/resource/2/psisdg/8092/1/80920N_1

 30. Usability of photoplethysmography method in estimation of conduit artery stiffness [elektronisks resurss] / A. Grabovskis, Z. Marcinkevics, Z. Lukstina, M. Majauska, J. Aivars, V. Lusa, A. Kalinina. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 13.janv. // Proceedings of SPIE [elektronisks resurss]. - Vol. 8090 : Novel Biophotonic Techniques and Applications (2011), doi:10.1117/12.889801. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: spiedigitallibrary.org/proceedings/resource/2/psisdg/8090/1/80900X_1;