Pedagoģijas zinātniskais institūts

  1. Vugule, Ērika. Skolotāju profesionālo organizāciju darbība Latvijā, (1918-1940) : promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijā, apakšnozare : vispārīgā pedagoģija (pedagoģijas vēsture) / Ērika Vugule ; [darba zinātniskā vadītāja Aīda Krūze] ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 50 lpp.

    *****

  2. Gonzalez, Manuel Joaquin Fernandez. Music Academy students as instrumental teachers: Latvian case studies / Manuel J.F. Gonzalez //  7th International conference "Person. Color. Nature. Music" : arts lifelong learning program : May 10-15, 2011, Daugavpils University, Daugavpils, Latvia : abstracts / Art Teacher Union in co-operation with Faculty of Music and Art of Daugavpils University. - Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2011. - P.48.
       
  3. Surikova, Svetlana. Raising professional qualification of academic staft in Latvia: opportunities and challenges = Latvijas akadēmiskā personāla profesionālās kvalifikācijas celšana: iespējas un izaicinājumi : [referāts Starptautiskajā zinātniskajā konferencē (27.-28.maijs)] / Svetlana Surikova, Gunārs Strods. - Bibliogr.: 309.-311.lpp. // Sabiedrība, integrācija, izglītība / Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina fakultāte. - 1.d.: Augstskolu pedagoģija, sociālā un speciālā pedagoģija, veselība un sports (2011), 299.-311.lpp. : tab.