Vēstures un filozofijas fakultāte

 1. Ante, Kristīne. Kurzemes guberņas kristīgas draudzes 19. gs. otrajā pusē : konfesionālisma iezīmes : promocijas darba kopsavilkums = Christian parishes of the province of Courland in the second half of the 19th century : aspects of confessionalization : summary of doctoral thesis / Kristīne Ante ; darba zinātniskais vadītājs Aleksandrs Gavriļins ; rec.: Gvido Straube, Andris Priede, Inese Runce ; Latvijas Universitāte. Vēsturesun filozofijas fakultāte. Arheoloģijas un vēstures palīgzinātņu katedra. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 62 lpp. - Ietver bibliogrāfiju (28.-30., 60.-62.lpp.).

 2. Ante, Kristīne. Kurzemes guberņas kristīgas draudzes 19. gs. otrajā pusē : konfesionālisma iezīmes : promocijas darbs / Kristīnes Antes ; zinātniskais vadītājs Aleksandrs Gavriļins ; rec.: Gvido Straube, Andris Priede, Inese Runce ; Latvijas Universitāte. Vēsturesun filozofijas fakultāte. Arheoloģijas un vēstures palīgzinātņu katedra. - Rīga, 2011. - 240, [23] lp. : tab., diagr. + 1 CD. - Ietver bibliogrāfiju (219.-239. lp).

 3. Butulis, Ilgvars. Sveiki, aizsargi! : Aizsargu organizācija Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē 1919.-1940. gadā / Ilgvars Butulis. - [Rīga] : Jumava, [2011]. - 261, [2] lpp. : il., tab. - Ietver bibliogrāfiju un rādītāju.

 4. Filosofija : apziņa un lieta = Philosophy : consciousness and thing / galvenais redaktors: Andris Rubenis ; sastādītāja Ieva Plūme ; red.kol.: Ella Buceniece, Vilis Daberts, Vsevolods Kačans, Maija Kūle, Rihards Kūlis, Skaidrīte Lasmane, Aija Priedīte-Kleinhofa, Māra Rubene, Igors Šuvajevs. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 112 lpp. : il. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia, 1407-2157 ; 765. sēj.). - Ietver bibliogrāfiju (rakstu beigās). - Latviešu un angļu val. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-765_Filosofija.pdf

 5. Kants, Immanuel. Tīrā prāta kritika / Imanuels Kants ; [no vācu valodas tulkojis Rihards Kūlis]. - [Rīga] : Zinātne, 2011. - 597 lpp. : il. - Ietver rād. (555.-572 lpp.).

 6. Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes vēsture padomju laikā : personības, struktūras, idejas, (1944-1991) / Jānis Ķeruss, Ineta Lipša, Inese Runce, Kaspars Zellis. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - 351 lpp. : il. - Ietver bibliogrāfiju (zemsvītras piezīmēs) un personu rādītāju ([345.]-351. lpp.).

 7. Nātriņa, Iveta. Utopiskā diskursa mainība Jauno laiku kultūras kontekstā : promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai filozofijā : apakšnozare: kultūras filozofija / Iveta Nātriņa ; darba vadītājs Rihards Kūlis ; rec.: Raivis Bičevskis, Ineta Kivle, Solveiga Krūmiņa-Koņkova ; Latvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāte. Filozofijas vēstures katedra. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 37 lpp. - Ietver bibliogrāfiju (zemsvītras piezīmēs). - Paralēli latviešu un angļu valodā ar atsevišķām titullapām.

 8. Nātriņa, Iveta. Utopiskā diskursa mainība Jauno laiku kultūras kontekstā : promocijas darbs doktora grāda iegūšanai filozofijas zinātnes nozarē, kultūras filozofijas apakšnozarē / Iveta Nātriņa ; darba vadītājs Rihards Kūlis ; rec.: Raivis Bičevskis, Ineta Kivle, Solveiga Krūmiņa-Koņkova ; Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 251 lp. + 1 CD. - Ietver bibliogr. (242.-251. lp.).

 9. Šnē, Sigita. Municipālās heraldikas veidošanās un attīstība Latvijā 13.-20. gs. : promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai vēstures nozarē, apakšnozare: historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes / Sigita Šnē ; [darba zinātniskais vadītājs Armands Vijups ; rec.: Gvido Straube, Kristīne Ducmane, Tālis Vigo Pumpuriņš] ; Latvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāte. Arheoloģijas un vēstures palīgzinātņu katedra. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 44 lpp. - Ietver bibliogr. (23., 44. lpp. un zemsvītras piezīmēs). - Teksts latviešu un angļu val., ar atsevišķām titullapām.

 10. Šnē, Sigita. Municipālās heraldikas veidošanās un attīstība Latvijā 13.-20. gs. : promocijas darbs / Sigita Šnē ; zinātniskais vadītājs Armands Vijups ; rec.: Gvido Straube, Kristīne Ducmane, Tālis Vigo Pumpuriņš ; Latvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāte. Arheoloģijas un vēstures palīgzinātņu katedra. - Rīga, 2011. - 315 lp. : il. + 1 CD. - Ietver bibliogrāfiju: [211.] - 232. lp.

  *****

 11. Ante, Kristīne. Eine unbekannte Seite der baltischen Geschichte. Die religiöse Bewegung der Irvingianer im späten 19. Jahrhundert / Kristīne Ante. - Bibliogr. parindēs. - Kopsav. angļu val.: An unknown page in Baltic History : the religious movement of the irvingites in late 19th century, p.100. // Forschungen zur baltischen Geschichte / - (Hrsg. Mati Laur, Karsten Brüggemann.). - Tartu : Akadeemiline Ajalooselts, 2011. - Vol.6 (2011), S.84-100.

 12. Ante, Kristīne. Jauktu laulību slēgšanas prakse starp Kurzemes guberņas ev. luterisko un katoļu draudžu ticīgajiem (19. gs. - 20. gs. sākums) / Kristīne Ante. - Bibliogr. parindēs. - Kopsav. angļu val.: The practice of mixed marriages between Roman Catholic and Ev.Lutheran believers in the province of Courland (the 19th century-the beginning of the 20th century), 32.-33.lpp. // Ceļš. Nr.61 (2011), 13.-33.lpp.

 13. Ante, Kristīne. Pareizticīgo un luterāņu konfesionāli jauktu laulību prakse Kurzemes un Vidzemes guberņā : tiesiskie, sociālie un psiholoģiskie aspekti 19. gs. vidū un otrajā pusē / Kristīne Ante. - Avoti : 47.-48.lpp. - Kopsav. angļu val.: The praxis of confessionally mixed marriages in the provinces of Courland and Livland : legal, social and psychological aspects, 49.lpp. // Vēsture : avoti un cilvēki : Humanitārās fakultātes XX starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli : Vēsture XIV = Proceedings of the 20th International Scientific Readings of the Faculty of Humanities : History XIV / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils : Saule, 2011. - 39.-49.lpp.

 14. Ante, Kristīne. The spread of Orthodoxy in the province of Courland in the 1880s as a part of the Russian Empire's integration politics / Kristīne Ante // GeoPolitica. - Bucuresti, 2011. - P.238-244.

 15. Bičevskis, Raivis. Heidegera vācieši : vēsturiskā laiktelpa un liktenis / Raivis Bičevskis. - (Heidegers starp metafiziku un politiku). - Bibliogr. parindēs // Heidegera Rīgas rudens : Martins Heidegers Rīgā / sastādījis, [zinātniskais redaktors], R. Bičevskis. - (Heidegera lasījumi ; 1). - [Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011]. - 93.-118.lpp.

 16. Bičevskis, Raivis. Heidegers : Hēlderlins "contra" Nīče / Raivis Bičevskis. - (Heidegers starp valodu un pieredzi). - Bibliogr. parindēs // Heidegera Rīgas rudens : Martins Heidegers Rīgā / sastādījis, [zinātniskais redaktors], R. Bičevskis. - (Heidegera lasījumi ; 1). - [Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011]. - [287.]-304.lpp.

 17. Bičevskis, Raivis. Lietu parabolas. Pasaule un pasaules robežas pieredze = The parabolas of things. The world and the experience of the world's margin / Raivis Bičevskis. - Atsauces un piezīmes: 50.-53.lpp. - Kopsav. angļu val.: 53.lpp. // Filosofija : apziņa un lieta = Philosophy : consciousness and thing / galv. red.: Andris Rubenis ; sastādītāja Ieva Plūme ; Latvijas Universitāte. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 765. sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 45.-53.lpp. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-765_Filosofija.pdf

 18. Bičevskis, Raivis. Rigaer Herbst Heideggers : Zwichen Natur und Heimat, und der Philosophischen Landschaft in Lettland/ Raivis Bičevskis. - (Pielikumi). - Bibliogr. parindēs // Heidegera Rīgas rudens : Martins Heidegers Rīgā / sastādījis, [zinātniskais redaktors], R. Bičevskis. - (Heidegera lasījumi ; 1). - [Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011]. - [363.]-380.lpp.

 19. Bražūne, Alda. Francijas intereses Baltijas savienības izveides projektos / Alda Bražūne. - Avoti un literatūra : 69.-70.lpp. - Kopsav. angļu val.: France's interest in the projects of formation of the Baltic Union (Entente), 70.lpp. // Vēsture : avoti un cilvēki : Humanitārās fakultātes XX starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli : Vēsture XIV = Proceedings of the 20th International Scientific Readings of the Faculty of Humanities : History XIV / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils : Saule, 2011. - 65.-70.lpp.

 20. Bražūne, Alda. Ieskats Latvijas pārstāvniecības Francijā darbībā starpkaru periodā / Alda Bražūne. - Atsauces un skaidrojumi: 67.-71.lpp. - Kopsav. angļu val.: Insight into the activities of the Latvian representatives in France during the inter-war period, 71.-72.lpp. // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.2 (2011), 59.-72.lpp.

 21. Cerūzis, Raimonds. Latvijas vācu privātā augstskola "Herdera institūts" (1921.-1939.) : izglītība, zinātne, tradīcija un ideoloģija / Raimonds Cerūzis. - (Heidegers vācbaltu kontekstā). - Bibliogr. parindēs // Heidegera Rīgas rudens : Martins Heidegers Rīgā / sastādījis, [zinātniskais redaktors], R. Bičevskis. - (Heidegera lasījumi ; 1). - [Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011]. - [269.]-286.lpp.

 22. Cerūzis, Raimonds. Protection of societies in East Central Europe: Associations, Language conflicts and Dynamics of national mobilization of 1860-1939 / Raimonds Ceruzis // Journal of Baltic Studies. - Vol.42, N 2 (2011), p.294-297.

 23. Feldmanis, Inesis. Īss komentārs par E. K. Petai eseju "Divu pasauļu saplūšana" / Inesis Feldmanis // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.2 (2011), 49.-50.lpp.

 24. Feldmanis, Inesis. Kā sākās padomju - vācu karš ? / Inesis Feldmanis. - Atsauces un skaidrojumi: 114.-115.lpp. - Kopsav. vācu val.: Wie is der sowjetisch - deutsche Krieg ausgebrochen!, 115.lpp. // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.2 (2011), 111.-115.lpp.

 25. Feldmanis, Inesis. Latvijas diplomātija cīņā par valsts starptautisko atzīšanu (1918-1921) / Inesis Feldmanis. - Atsauces un skaidrojumi: 103.-105.lpp. ; 101.-103.lpp. // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.1 (2011), 93.-105.lpp. ; Nr. 2 (2011), 94.-103.lpp.

 26. Feldmanis, Inesis. Par dažām aktuālām Latvijas 20. gadsimta politiskās vēstures pētniecības problēmām / Inesis Feldmanis // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.3 (2011), 115.-118.lpp.

 27. Gavriļins, Aleksandrs. The orthodox Church in the Twentieth Century in the Baltic States : Latvia, Lithuania and Estonia / Alexander Gavrilin, Baiba Pazane. - Bibliogr.: p.295-296 // The Orthodox Church in Eastern Europe in the twentieth century / [edited by] Christine Chaillot. - Oxford ; New York : P. Lang, 2011. - P. 269-296. - Short inform. about aut.: p.[457]-458.

 28. Jēkabsons, Ēriks. Klaipēdas nonākšana Vācijas varā 1939. gada martā : skats no Latvijas / Ēriks Jēkabsons. - (Vēsture). - Atsauces un piezīmes: 129.-132.lpp. - Kopsav. vācu val.: Angliederung des Gebietes Klaipeda/Memel an das Deutsche Reich im März 1939 : ein Aspekt von der Lettischen Seite, 69.-70.lpp. // Latvijas Arhīvi. - Nr.1/2 (2011), 133.-134.lpp.

 29. Jēkabsons, Ēriks. Latvija un Amerikas Savienotās Valstis : pirmie sakari 1918.-1919. gadā / Ēriks Jēkabsons. - Bibliogr.: 42.-46.lpp. - Kopsav. angļu val. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - ISSN 1025-8906. - Nr.1 (2011), [19.]-47.lpp. : kartes.

 30. Jēkabsons, Ēriks. Latvijas armijas iznīcināšana un Sarkanās armijas 24. Teritoriālais strēlnieku korpuss 1940.–1941.gadā : izpētes stāvoklis un iespējas / Ēriks Jēkabsons // Otrais pasaules karš un Latvija : notikumi un sekas 20. gadsimta 40.-60. gadi : Latvijas Vēsturnieku komisijas 2011. gada pētījumi un zinātniskās konferences "Latvijas armijas iznīcināšana, 1940.-1941. gads" referāti, 2011. gada 14. jūnijs, Litene = The Second world war and Latvia: events and consequences, 1940s-1960s : research of the Commission of the Historians of Latvia, 2011, and reports of a scientific conference "Extermination of the Latvian Army, 1940-1941", 14 June 2011, Litene / Latvijas Vēsturnieku komisija ... [u.c.]. Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia ; 27. sēj. - Rīga : Zinātne, 2011. - 215.–239.lpp.

 31. Jēkabsons, Ēriks. Łotysze w oddziale Stanisława Bułak-Bałachowicza w latach 1918-19191 i pobyt oddziału na Łotwie w latach 1919-1920 / Ēriks Jēkabsons. - (Materiały zrodłowe). - Bibliogr. parindēs // Belaruski Histarycny Zbornik = Białoruskie Zeszyty Historyczne / Białoruskie Towarzystwo Historyczne. - Białystok, 2011. - Vol.35 (2011), p.158-172 : tabl.

 32. Jēkabsons, Ēriks. Polacy na Łotwie podczas okupacji niemieckiej (1941-1945) / Ēriks Jēkabsons ; tulk. Romuald Lebedek. - Bibliogr. parindēs // Polska i kraje bałtyckie : Wubrane problemy z dziejów Polski i krajów bałtyckich w XX w / pod red. Arkadiusza Adamczyka, Dariusza Roguta. - Piotrków Trybunalski, 2011. - [157.]-199.lpp.

 33. Jēkabsons, Ēriks. Pre-World War II Romania from Latvian perspective : an envoy's views / Ēriks Jēkabsons. - Bibliogr. parindēs un 181.-182.lpp. - Kopsav. rumāņu val.: [161.]lpp. // Revista Română de Studii Baltice şi Nordice = The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies - Vol.3, N 1 (2011), p.[161]-182.

 34. Jēkabsons, Ēriks. Stanowisko Łotwy w konflikcie polsko-litewskim w okresie międzywojennym. Próba pósrednictwa ministra spraw zagranicznych Łotwy Vilhelmsa Muntersa w marcu 1938 roku / Ēriks Jēkabsons ; tulk. Romuald Lebedek // Przegląd Wschodni. - N 41 (2011), s.173–188.

 35. Jēkabsons, Ēriks. Stāvoklis Ziemeļlatvijā 1919. gada sākumā : Valkas latviešu sabiedriskā darbinieka Oto Hasmaņa liecība / Ēriks Jēkabsons ; saturā O. Hasmaņa liecība // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - ISSN 1025-8906. - Nr.3 (2011), 140.-158.lpp.

 36. Jēkabsons, Ēriks. Varoņa nāve : [par pulkvedi Oskaru Kalpaku] / Ēriks Jēkabsons // Daugavas Vanagu Mēnešraksts. - Nr.1 (2011, Janv./marts), 6.-8.lpp. - URL: daugavasvanagi.ca/page8/page12/page12.html

 37. Kūle, Maija. Heidegers Rīgas filozofu skatījumā : P. Jurevičs, T. Celms un Z. Mauriņa / Maija Kūle. - (Heidegers starp laikmetu un filosofisko tradīciju). - Bibliogr. parindēs // Heidegera Rīgas rudens : Martins Heidegers Rīgā / sastādījis, [zinātniskais redaktors], R. Bičevskis. - (Heidegera lasījumi ; 1). - [Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011]. - [25.]-54.lpp.

 38. Kūle, Maija. Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas ārpolitiskie aspekti : Sociālo un kultūras vērtību transformācijas pēc Latvijas neatkarības atgūšanas / Maija Kūle. - (Politikas un vērtību transformācija. 3. daļa). - Atsauces : 243.-244.lpp. - Kopsav. angļu val.: Transformations of social and cultural values after the restoration of independence of Latvia, 242.-243.lpp. // 1990. gada 4. maija Latvijas Neatkarības deklarācija: starptautiskie un iekšpolitiskie aspekti : starptautiskas zinātniskas konferences rakstu krājums / zinātniskie redaktori: Inesis Feldmanis, Jānis Taurēns ; konferences organizētāji: Latvijas Vēsturnieku komisija ... [u.c.]. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - 227.-244.lpp.

 39. Ķeruss, Jānis. Die Lehrkräfte der Historischen Fakultät der Lettischen Staatsuniversität und das kommunistische Regime 1944-1953 [par LU Vēstures fakultāti] / Jānis Keruss. - Bibliogr. parindēs. - Kopsav. angļu val.: The teaching staff of the Faculty of History at Latvian State University and the Communist Regime, 1944-1953, p.176-177. // Forschungen zur baltischen Geschichte / - (Hrsg. Mati Laur, Karsten Brüggemann.). - Tartu : Akadeemiline Ajalooselts, 2011. - Vol.6 (2011), S.163-177.

 40. Mintaurs, Mārtiņš. Jaunākās literatūras apskats : [rec. par grām.: Forschungen zur Baltischen Geschishte. Bd.6. Tartu, 2011, 343 S.] Mārtiņš Mintaurs // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.4 (2011), 179.-178.lpp.

 41. Mintaurs, Mārtiņš. Perspectives of the cultural history in Latvia : the 20th century and beyond / Mārtiņš Mintaurs // Cultural History in Europe : institutions – themes – perspectives : [International Conference of the FSP Historical Cultural Sciences at the University of Mainz] / ed. J. Rogge. - Bielefeld, 2011. - P. 91-124.

 42. Mintaurs, Mārtiņš.  Recenzijas : [rec. par grām.: Vanaga L. Salaspils novads. Gadsimtu hronoloģija. 9. g.t. pr.Kr. – 21.gs. Salaspils, 2011,288 lpp.] / Mārtiņš Mintaurs // Latvijas Vēstures institūta Žurnāls. - Nr.3 (2011), 184.-187. lpp. : il.

 43. Misāns, Ilgvars. Deutsch im Geschichtsstudium in Lettland / Ilgvars Misāns // Deutsch als Wissenschaftssprache im Ostseeraum - Geschichte und Gegenwart : Akten zum Humboldt-Kolleg an der Universität Helsinki, 27. bis 29. Mai 2010 / Hrsg. Michael Prinz, Jarmo Korhonen. - (Finnische Beiträge zur Germanistik ; Bd. 27). - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2011. - S. 339-343.

 44.  Misāns, Ilgvars. Unikāls senkrievu avotu izdevums par tirdzniecību viduslaikos / Ilgvars Misāns. - Bibliogr. un koment. parindēs: [164.]-168.lpp. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - ISSN 1025-8906. - Nr.2 (2011), [164.]-168.lpp.

 45. Stranga, Aivars. Īsas piezīmes pie profesora E. Oberlendera raksta / Aivars Stranga. - Atsauces un skaidrojumi: 35.lpp. // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.2 (2011), 32.-35.lpp.

 46. Stranga, Aivars. Latvijas - PSRS 1933. gada 4.decembra tirdzniecības līgums. Tirdzniecība un PSRS ārējā politika / Aivars Stranga. - Atsauces un skaidrojumi: 27.-33.lpp. ; 55.-58.lpp. ; 24.-28.lpp. - Kopsav. angļu val.: Latvian - Soviet Union trade contract of December 4 1933. Trade and Soviet Union foreign policy, 34.lpp. ; 58.lpp. ; 28.lpp. // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.1 (2011), 19.-34.lpp. ; Nr.2 (2011), 51.-58.lpp. ; Nr.3 (211), 17.-28.lpp.

 47. Straube, Gvido. Die kirchlichen Institutionen und die Frage der "Bauernbildung" / Gvido Straube - (Einzeluntersuchungen) // Bildungskonzepte und Bildungsinitiativen in Nordosteuropa (19. Jahrhundert / hrg. Anja Wilhelmi. - (Veröffentlichungen des Nordost-Instituts ; Bd. 13). - Wiesbaden : Harrassowitz, 2011. - S.120-127.

 48. Šnē, Andris. Jaunākās literatūras apskats : [rec. par grām.: Latvijas Kara muzeja gadagrāmata XI . Rīga, 2010, 252 lpp.] / Andris Šnē // Latvijas Vēstures institūta Žurnāls. - Nr.3 (2011), 195. - 197. lpp. : il.

 49. Šuvajevs, Igors. Marks Bloks / I. Šuvajevs // Vēstures apoloģija, jeb, Vēsturnieka amats / Marks Bloks ; Žaka Legofa priekšvārds ; [no franču valodas tulkojusi Lelde Braķe-Klaverī]. - (Filosofijas lekcijas Rīgā = Philosophische Vorlesungen in Riga = Philosophical lectures in Riga = Conférences philosophiques à Riga). - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011].

 50. Šuvajevs, Igors. Vilhelma Šmida filosofiskie meklējumi / I. Šuvajevs. - Bibliogr. parindēs // Dzīve mīlestībai un dabai / Cs ; [sastādītājs, lekciju tulkojums, Igors Šuvajevs]. - (Filosofijas lekcijas Rīgā = Philosophische Vorlesungen in Riga = Philosophical lectures in Riga = Conférences philosophiques à Riga). - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011. - 37.-42.lpp.

 51. Šuvajevs, Igors. Zwiespältiges Bekenntnis / Igors Šuvajevs // Freiheit ohne Recht? Zur Metamorphosen von Politik und Recht / hrsg. M. Wischke. - (Rechtsphilosophische Schriften - Untersuchungen zur Rechtswissenschaft, Philosophie und Politik ; Vol. 20). - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2011, - S. 237—254.

 52. Taurēns, Jānis. Krievijas armijas izvešana no Latvijas 1991.-1994. gadā : politiskie un diplomātiskie aspekti / Jānis Taurēns. - Atsauces un skaidrojumi: 82.-84.lpp. - Kopsav. angļu val.: The withdrawal of Russian Army from Latvia in 1991-1994 : political and diplomatic aspects, 84.-85.lpp. // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.2 (2011), 73.-85.lpp.

 53. Taurēns, Jānis. Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas ārpolitiskie aspekti : ieskats historiogrāfijā / Jānis Taurēns. - (Cīņa par neatkarības starptautisku atzīšanu. 2. daļa). - Atsauces : 86.-88.lpp. - Kopsav. angļu val.: The foreign policy aspects of the restoration of independence of the Republic of Latvia : an overview of historiography, 85.-86.lpp. // 1990. gada 4. maija Latvijas Neatkarības deklarācija: starptautiskie un iekšpolitiskie aspekti : starptautiskas zinātniskas konferences rakstu krājums / zinātniskie redaktori: Inesis Feldmanis, Jānis Taurēns ; konferences organizētāji: Latvijas Vēsturnieku komisija ... [u.c.]. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - 73.-88.lpp.

 54. Taurēns, Jānis. Zinātniskās un politiskās diskusijas par Latvijas eiroatlantisko integrāciju / Jānis Taurēns. - Atsauces un skaidrojumi: 124.-125.lpp. - Kopsav. nos. angļu val.: Scientific and political debates about the Latvia's Euro-Atlantic integration, 126.lpp. // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.1 (2011), 114.-126.lpp.

 55. Tumans, Harijs. Par Tacitu, viņa laikmetu, daiļradi un "Ģērmāniju" / Harijs Tumans // Ģermānija : par Ģermānijas atrašanās vietu un tautām / Gajs Kornēlijs Tacits ; no latīņu valodas tulkojis Jānis Endzelīns. - Rīga : Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrība, 2011. - 25.-68.lpp.

 56. Vasks, Andrejs. Arheoloģei Ilzei Birutai Lozei - 75 / Andrejs Vasks // Latvijas Vēstures institūta Žurnāls. - Nr.1 (2011), 196. - 197. lpp. : ģīm.

 57. Vasks, Andrejs. Beltu pilskalns / Andrejs Vasks, Laimdota Kalniņa, Lins Daugnora. - Bibliogr.: 99.lpp. // Arheoloģija un etnogrāfija. - Nr. 25 : Veltījums akmens laikmeta pētniecei arheoloģei Dr.hist. Ilgai Zagorskai 70. dzīves gadskārtā (2011), 73.-99.lpp.

 58. Vasks, Andrejs. Ilgas Zagorskas dzīves apraksts un zinātniskā darbība / Andrejs Vasks // Arheoloģija un etnogrāfija. - Nr. 25 : Veltījums akmens laikmeta pētniecei arheoloģei Dr.hist. Ilgai Zagorskai 70. dzīves gadskārtā (2011), 9.-14.lpp.

 59. Zemīte, Lilita. Amerikas Savienoto Valstu Pilsoņu karš : 150. gadskārta / Lilita Zemīte. - Atsauces un skaidrojumi: 92.lpp. - Kopsav. angļu val.: The Civil War of United States of America : 150th anniversary, 93.lpp. // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.2 (2011), 86.-93.lpp.

 60. Zunda, Antonijs. Horizontālā līnija Latvijas Republikas ārpolitikā. Attiecības ar Lielbritāniju / Antonijs Zunda. - Atsauces un skaidrojumi: 112.-113.lpp. - Kopsav. angļu val.: Horizontal lina at the Latvian Republic's foreign policy. Relations with Great Britain (1925-1932), 113.lpp. // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.1 (2011), 106.-113.lpp.

 61. Zunda, Antonijs. Latviešu trimda Rietumvalstīs un Latvijas PSR Ārlietu ministrija (1950-1960) : [referāts 3.Apvienotā Pasaules Latviešu zinātnieku un 4.Letonikas kongresa sekcijā (25.okt.) : ar īsām ziņām par aut.] / Antonijs Zunda - Bibliogr. un koment. parindēs: 80.-90.lpp. // Latviešu trimdas loma Latvijas neatkarības idejas uzturēšanā : Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongresa sekcijas materiāli. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, 2011... - ISBN 978-9934-8114-5-6 - (2011), 79.-90.lpp.

 62. Zunda, Antonijs. Latvijas ārpolitikas pētniecība pēc valsts neatkarības atjaunošanas : rezultāti un problēmjautājumi / Antonijs Zunda // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.3 (2011), 1094.-114.lpp.

 63. Zunda, Antonijs. Latvijas PSR Ārlietu ministrija un Baltijas jautājums : 20. gadsimta 70.-80. gados / Antonijs Zunda. - Atsauces un skaidrojumi: 110.lpp. - Kopsav. angļu val.: The Latvian SSR Ministry of foreign Affairs and the Baltic issue in 1970s-1980s, 110.lpp. // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.2 (2011), 104.-110.lpp.

 64. Анте, Кристина. Влияние губернских властей и ев.-лютеранского духовенства Курляндской губернии на формирование законодательства по отношению к баптистам Российской империи (вторая половина ХІХ века) / Кристина Анте // Материалы международнои научно-практическои конференции "105 лет легализации русского баптиза" : [5-7 апреля 2011 года, Москва]. - Москва, 2011. - С.119-124.

 65. Гаврилин, Александр. "Неизвестные" латвийские священники : Леонид Ладинский / Александр Гаврилин // Православие в Латвии : исторические очерки / под ред. А.В. Гаврилина. - Рига : Филокалия, 2011. - Вып.9 (2011), с.75-110.

 66. Туманс, Харийс. Сократ и софисты : проблематизация интеллектуального творчества / Х. Туманс // Мнемон : исследования и публикации по истории античного мира / Санкт-Петербургский государственный университет. Исторический факультет. Кафедра истории древней Греции и Рима, Центр антиковедения. - Санкт-Петербург, 2011. - Вып.10 (2011), с.335–362.

  *****

 67. Ģeoarheoloģiskie pētījumi Kobronskanstī 2010. gadā [elektronisks resurss] / Rūdolfs Brūzis, Juris Vībāns, Andris Šnē, Georgs Šicovs, Agnese Kukela, Andris Karpovičs. - (Ģeoloģija) // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 283.-284.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 68. Šuvajevs, Igors. "Velns spēlējas ar mums, kad nedomājam precīzi" [elektronisks resurss] / Igors Šuvajevs // Merabs Mamardašvili [CD-ROM] : sevis virspusē, lasot Mamardašvili : starptautiskās zinātniskās konferences "Mamardašvili lasījumi 2010" materiāli / LU Filozofijas un socioloģijas institūts. - [Rīga] : Parrhesia ; FSI, 2011. - 135.-139.lpp. - Nos. no vāka.

 69. Туманс, Харийс. Львы и волки у Гомера [elektronisks resurss] : заметки к эпической «табели о рангах»/ Х. Туманс // Научная конференция 17 Сергеевские чтения ((2–4 февраля 2011 г.) : тезисы докладов [elektroniskais resurss] / Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Исторический факультет. Кафедра истории Древнего мира. - Москва : Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 2011. - С.23-24. - Tiešsaistes grāmata. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://ancient.hist.msu.ru/archive/serg17_thesis.pdf