LU e-resursu repozitārijā pieejamas 21 digitālās kolekcijas, kurās iekļauti vairāk kā 900 objekti: LU Rakstu sējumipromocijas darbi un disertācijaspergamentigravīras no kolekcijas „Description de l’Egypte”, juridiskās literatūras kolekcija "Juridiskās literatūras izdevumi latviešu valodā un svešvalodās", pētījumi zemes zinātnēs (1926-1944), Latvijas Ģeogrāfijas biedrības veidotā izdevuma "Ģeogrāfiskie raksti" sējumilekcijas un programmas, žurnālu "Ceļš" un "Zvaigžņotā Debess" kolekcijas.

Bibliotēka ir sekmīgi pabeigusi 1489 LU  izstrādātu un aizstāvētu promocijas darbu digitalizāciju. Lai nodrošinātu digitalizēto promocijas darbu  pieejamību brīvpieejā, ar to autoriem tiek noslēgti promocijas darbu publiskošanas atļaujas (licences) līgumi.

LU portālā ir pieejama nozīmīga digitālā kolekcija "LU rektori" (361 objekti), kas atspoguļo LU rektoru un profesoru dzīvi, zinātnisko un sabiedrisko darbību un lielo ieguldījumu Latvijas Universitātes vērtību, kultūras un sasniegumu attīstībā.

Liela daļa digitalizēto materiālu ir aplūkojama virtuālajās izstādēs:  "Pēc septiņiem mirkļiem 100 gadi" (520 objekti), kas veltīta augstākās izglītības Latvijā 150 jubilejai (2012. gadā), "Pēc sešiem mirkļiem 100 gadi", kas piedāvā iepazīties ar 19 LU pašdarbības kolektīvu darbību un vēsturi (2013. gadā). Savukārt virtuālā izstāde "Pēc 5 mirkļiem 100 gadi" veltīta LU 95. jubilejai, kurā aplūkojamas vairāk nekā 600 digitālo lappušu. Izstāde atspoguļo unikālus informācijas resursus no Bibliotēkas un LU Akadēmiskās Bibliotēkas krājuma kolekcijām: pergamenti, gravīras, attēlizdevumi, kartes, rokraksti un iespieddarbi. Virtuālā izstāde aptver laika posmu no 13. gs. līdz 20. gs. sākumam. Izstāde "Pēc mirkļa 100: Latvijas Universitātres Sports" - tapusi, sagaidot augstskolas 100. jubileju 2019. gadā. Šajā izstādē atspoguļota LU sporta attīstība no LU dibināšanas 1919. gadā līdz 2018.gadam.

Virtuālā izstāde "Kopsolī ar Latviju" (114 objekti) sagatavota Latvijas Universitātes Bibliotēkas un M. Dragomanova v.n. Ukrainas Nacionālās Pedagoģiskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas sadarbības rezultātā un sniedz vispārēju ieskatu Latvijas valsts vēstures un LU vēstures notikumos laika posmā no 1918. gada līdz 2012. gadam, LU goda doktora H. Vintera publikācijas (78 objekti), "Latvijas Ģeogrāfijas biedrībai - 90" (148 objekti).

Digitalizētos izdevumus, uz kuriem attiecas autortiesību aizliegums, Bibliotēka piedāvā izmantot uz vietas lasītavās: Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkā nodrošināta piekļuve pilnam žurnāla "Skolotājs" (izdots no 1997. līdz 2011. gadam) komplektam, savukārt Bibliotēkā Raiņa bulvārī pieejama digitalizēta Teoloģijas semināra kolekcija ar unikāliem nepublicētiem dokumentiem, kas drukāti mašīnrakstā.