Teoloģijas fakultāte

 1. Makeigs, Donalds. Reta Batlera ļaudis / Donalds Makeigs ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011]. - 529, [4] lpp.

 2. Ripley, Alexandra. Skārleta / Aleksandra Riplija ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011]. - 846, [1] lpp. - "Romāna "Vējiem līdzi" turpinājums"--Uz vāka.

 3. Довейко, Юрис. Онтологическая трансформация человека в богословии Игнатия Брянчанинова : критическое осмысление : монография / Юрис Довейко ; отв. ред.: Даце Балоде ; ред. кол.: Рихо Алтнурме, Ральф Кокин, Валдис Тераудкалнс. - Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2011. - 206 lpp. : tab. - (Opera Theologica Universitatis Latviensis ; sēj. 1). - Ietver bibliogrāfiju ([197].-206. lpp. un zemsvītras piezīmēs). - Teksts krievu val., papild. titlp. un kopsavilkums latviešu val.

  *****
 4. Balode, Dace. Kristīgās draudzes sapulcēšanās vieta Korintā / Dace Balode // Ceļš. - Nr.61 (2011), 35.-61.lpp. : il. - URL: http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=4a212e72-c4b7-4835-afd7-20e428ea50b9%40sessionmgr114&vid=5&hid=113

 5. Jansone, Ilze. Continuity of the “Death of God” concept in Bataille's novels L'abbe C, Story of the eye and The dead man / Ilze Jansone // Ceļš. - Nr.61 (2011), 101.-124.lpp. - URL:  http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=39e39f6a-050d-40e4-a93f-c0d28e9d646f%40sessionmgr110&vid=5&hid=113 

 6. Jansone, Ilze. Latviešu ateoloģijas interpretācija : Bastejkalnā mirušais Dievs Arvja Kolmaņa romānā "Žūpa Amors jeb mirušais Dievs" = Latvian interpretation of atheology : Good, died in Bastejkalns in the novel "Žūpa Amors jeb mirušais Dievs" by Latvian writer Arvis Kolmanis / Ilze Jansone. - Literatūra : 31.lpp. - Kopsav. angļu val.: 31.lpp. // Literatūra un reliģija : zinātnisko rakstu krājums. - [Rīga] : Jaunā Daugava, 2011. - 20.-31.lpp.

 7. Kokins, Ralfs. Pāvests Jānis Pāvils II viena luterāņu mācītāja skatījumā : [uzruna] / Ralfs Kokins // Jānis Pāvils II - jaunās pasaules vēstnesis : 2011. gada 1. maijā, pāvesta Jāņa Pāvila II beatifikācijas dienā, Latvijas Universitātē notikušās konferences dalībnieku uzrunas un pāvesta sacītais, viesojoties Latvijā 1993. gada septembrī. - [Rīga] : KALA Raksti, 2011. - 61.-63.lpp.

 8. Priede, Andris. Forced Ecumenism under Soviet Regime in Latvia and Its Impact on Collective Memory / Andris Priede // Between East and West: cultural and religious dialogue before, during and after the totalitarian rule : 1st International Scientific Conference of the Latvian Society for the Study of Religion, 6-8 October 2011, University of Latvia : programme and abstracts / organized in collaboration with University of Latvia, Daugavpils University in the framework of the European Commission FP7 Project MYPLACE. - Riga : University of Latvia, 2011. - P.37.

 9. Taivāne, Elizabete. Interpreting Religion: The Notion of the Sacred in Contemporary Religious Studies in Russia / Elizabete Taivāne // Between East and West: cultural and religious dialogue before, during and after the totalitarian rule : 1st International Scientific Conference of the Latvian Society for the Study of Religion, 6-8 October 2011, University of Latvia : programme and abstracts / organized in collaboration with University of Latvia, Daugavpils University in the framework of the European Commission FP7 Project MYPLACE. - Riga : University of Latvia, 2011. - P.40.

 10. Tēraudkalns, Valdis. Christian parties in inter-war Latvia / Valdis Tēraudkalns. - (Puoluehenkeä ja kristillistä mieltä). - Bibliogr. : p.387-388 // Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran toimituksia = Finska Kyrkohistoriska Samfundets handlingar = Publications of the Finnish Society of Church History / Suomen Kirkkohistoriallinen Seura. - Jyväskylä : Bookwell Oy, 2011. - Vol. 217 (2011), p.374-388.

 11. Tēraudkalns, Valdis. Daugavpils Vienotības nams Ulmaņa autoritārās ideoloģijas kontekstā / Valdis Tēraudkalns // Latgale kā kultūras pierobeža = Latgale as a culture borderzone II / red. F. Fjodorovs ; Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. Komparatīvistikas institūts. – Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds Saule, 2011. - [2. sēj.], 106.-115.lpp.

 12. Tēraudkalns, Valdis. Kafejnīca "Miroņgalvīte" un citas vīzijas par Lielajiem kapiem / Valdis Tēraudkalns // Nevajadzīgie cilvēki-- : par Rīgas Lielo kapu saglabāšanu un kopīgas kultūras telpas veidošanos : albums ir veltījums visiem tiem, kas ir aizmirsti, un tiem, kas vēl neprot atcerēties. - Mārupe : Drukātava, 2011. - 70.-71.lpp.

 13. Tēraudkalns, Valdis. Religion and politics in latvia at the beginning of 21st century / Valdis Tēraudkalns. - Bibliogr. in footnotes // Religion in Eastern Europe. - Vol. 31, N 2 (2011), p.10-18.