Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

 1. Avotiņa, Austra. Vidusskolēna kultūrkompetences veidošanās kultūras vēstures mācību procesā : promocijas darba kopsavilkums pedagoģijas zinātņu doktora grāda iegūšanai skolas pedagoģijas apakšnozare = Development of secondary school student's cultural competence during history of culture studies : synopsis of Ph.D Thesis / Austra Avotiņa ; promocijas darba zinātniskā vadītāja Irēna Žogla ; rec.: Ausma Špona, Ojārs Spārītis, Aīda Krūze ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 62 lpp. : il., diagr., tab. - Ietver bibliogrāfiju (29.-30., 61.-62. lpp.). - Teksts latviešu, angļu valodā (ar atsevišķām titullapām) ; vāka noformējums abās valodās.

 2. Damberga, Ilze. Disociācija un šizotipiskas personības pazīmes sievietēm ar šizofrēnijas diagnozi un vardarbības pieredzi : promocijas darba kopsavilkums / Ilze Damberga ; darba zinātniskā vadītāja Sandra Beatrice Sebre ; rec. Viesturs Reņģe, Gatis Bušs, Gražina Gudraite (Viļņas Universitāte, Lietuva) ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Psiholoģijas nodaļa. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 48 lpp. : il., diagr., tab. - Ietver bibliogrāfiju (43.-48. lpp.). - Teksts paralēli latviešu, angļu valodās.

 3. Gritāne, Egita. Varas ietekme uz abstrakcijas līmeni valodā, abstrahēšanos no situatīvas sociālās identitātes un sociālās identitātes sarežģītību : promocijas darba kopsavilkums / Egita Gritāne ; darba zinātniskais vadītājs Ivars Austers ; rec.: Ģirts Dimdiņš, Aleksejs Ruža, Henrijs Montgomerijs (Stokholmas Universitāte, Zviedrija) ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Psiholoģijas nodaļa. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 69 lpp. : tab., diagr. - Ietver bibliogr. (33., 65.-68. lpp.). - Darbs paralēli latviešu un angļu valodā.

 4. Izglītības zinātņu modulis : (pedagoģija un psiholoģija) / Latvijas Universitāte ; [autori: R. Andersone, D. Blūma, L. Daiela, L. Rutka, M. Dūka, B. Kaļķe, Z. Rubene, I. Žogla ; zin. red. Rudīte Andersone]. - Rīga : Latvijas Universitāte, [2011]. - 180 lpp. : tab., grafiki. - Ietver bibliogr. - Kursu apraksti latviešu un angļu valodā.

 5. Kalvāns, Rūdolfs. Vispārējās izglītības iestādes vadītāja loma izglītības kvalitātes nodrošināšanā Latvijā : promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnes nozarē, apakšnozare: izglītības vadība / Rūdolfs Kalvāns ; [darba zinātniskais vadītājs Andris Kangro ; rec.: Andrejs Rauhvargers, Jānis Vucāns, Tatjana Volkova] ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. - Rīga : [Latvijas Universitāte], 2011. - 84 lpp. : il., tab. - Ietver bibliogrāfiju (81.-83. lpp.). - Teksts latviešu un angļu val. (ar atsevišķām titullapām).

 6. Landrāte, Evija. Autisms un saskarsme : saskarsmes veidošanās process speciālās skolas skolēniem ar autismu / Evija Landrāte, Sarmīte Tūbele ; rec.: Skaidrīte Liepiņa, Rasma Vīgante. - Rīga : RaKa, 2011. - 212 lpp. : il., tab. - (Pedagoģiskā bibliotēka). - Ietver bibliogr. (144.-151. lpp.).

 7. Metodiskie norādījumi promocijas darba izstrādei : psiholoģijas doktora studiju programmas un doktorantūras skolas vadlīnijas / [Malgožata Raščevska (atb. red.)] ; LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Psiholoģijas nodaļa. - Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2011. - 142 lpp. : il., tab., veidlapas - Ietver bibliogr. (92. lpp.).

 8. Psiholoģija = Psychology / [redkol.: Solveiga Miezīte (atb. red.), Ivars Austers (atb.red.), Ārija Karpova, Sandra Sebre, Viesturs Reņģe, Malgožata Raščevska ... u.c.]. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 245 lpp. : il. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia, 1407-2157 ; 768. sēj.). - Ietver bibliogrāfiju rakstu beigās. - Teksts latviešu valodā, rakstu kopsavilkumi angļu valodā. - URL: www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-768_Psihologija.pdf

 9. Rauhvargers, Andrejs. Global university rankings and their impact [elektronisks resurss] : EUA report on rankings 2011 / Andrejs Rauhvargers. - Brussels : European University Association, 2011. - 81 p. : fig., tab. - References: P.76-79. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: www.eua.be/pubs/global_university_rankings_and_their_impact.pdf. - Tiešsaistes grāmata. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2011.g. 26.sept.

 10. Rauhvargers, Andrejs. Les classements mondiaux d'universités et leur impact [elektronisks resurss] : EUA report on rankings 2011 / Andrejs Rauhvargers. - [Paris, 2011]. - 80 p. : fig., tab. - Bibliogr.: P.77-80. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: www.cpu.fr/uploads/tx_publications/Guide_ok__31_aout-BAT-OK.pdf . - Tiešsaistes grāmata. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2011.g. 26.sept.

 11. Vugule, Ērika. Skolotāju profesionālo organizāciju darbība Latvijā, (1918-1940) : promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijā, apakšnozare: vispārīgā pedagoģija (pedagoģijas vēsture) / Ērika Vugule ; darba zinātniskā vadītāja Aīda Krūze ; rec.: Irēna Žogla, Rasma Garleja, Inese Jurgena ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. - Rīga : Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 50 lpp.

  *****

 12. Andersone, Rudīte. Curriculum development for student competences / Rudite Andersone. - Bibliogr.: p.18 // Ķīmija. Dabaszinātņu izglītība : starptautiskais 8. IOSTE Centrāleiropas un Austrumeiropas simpozijs Dabaszinātņu un tehnoloģiju izglītība : attīstības tendences un virzieni 21. gadsimtā, 30. novembris-3.decembris, 2011, Rīga, Latvija / ed. Dagnija Cēdere. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 778. sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - P.[12]-18 : tab.

 13. Andersone, Rudīte. Matemātikas mācību grāmata kā audzināšanas līdzeklis : kopsavilkums / Rudīte Andersone - Teksts paralēli angļu un latviešu val. // Izglītība izaugsmei : pagātne, tagadne un nākotne : zinātnisko rakstu kopsavilkumu krājums un rakstu krājums CD formātā izdots ar Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālu atbalstu : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. - Rīga : [b. i.], 2011. - 8.lpp. - Raksta pilnais teksts pieejams pielikumā CD-ROM formātā.

 14. Andersone, Rudīte. Matemātikas mācību grāmata sabiedrības integrācijā = Mathematics school book for integration of society : [referāts Starptautiskajā zinātniskajā konferencē (2011.g. 27.-28.maijs)] / Rudīte Andersone. - Bibliogr.: 20.lpp. - Kopsav. angļu val.: 19.-20.lpp. // Sabiedrība, integrācija, izglītība / Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina fakultāte. - 2.d.: Augstskolu pedagoģija, sociālā un speciālā pedagoģija, veselība un sports (2011), 13.-20.lpp. : tab.

 15. Anspoka, Zenta. Rakstpratība pirmskolā un skolā: dažas pēctecības problēmas un risinājumi = Literacy in preschool and school: some consecutiveness problems and solutions : [referāts Starptautiskajā zinātniskajā konferencē (2011.g. 27.-28.maijs)] / Zenta Anspoka. - Bibliogr.: 29.-30.lpp. - Kopsav. angļu val.: 29.lpp. // Sabiedrība, integrācija, izglītība / Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina fakultāte. - 2.d.: Augstskolu pedagoģija, sociālā un speciālā pedagoģija, veselība un sports (2011), 21.-30.lpp.

 16. Attieksme pret dažādību pirmsskolas izglītības iestādē X = Attitude towards diversity in a preschool educational institution X / Inese Bišofa, Antra Lēvalde, Raina Tiltanova, Sarmīte Tūbele. - (Attieksme pret dažādību - iekļaujošas sabiedrības veidošanās pamats). - Literatūra : 29.lpp. - Kopsav. angļu val.: 29.lpp. // Pedagoģija un skolotāju izglītība = Pedagogy and teacher's education / Latvijas Universitāte. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 759. sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 20.-29.lpp.

 17. Ausekle, Dagmāra. Izglītības satura nacionālais komponents un ārzemju literatūra : kopsavilkums / Dagmāra Ausekle, Ilze Kangro - Teksts paralēli angļu un latviešu val. // Izglītība izaugsmei : pagātne, tagadne un nākotne : zinātnisko rakstu kopsavilkumu krājums un rakstu krājums CD formātā izdots ar Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālu atbalstu : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. - Rīga : [b. i.], 2011. - 10.lpp. - Raksta pilnais teksts pieejams pielikumā CD-ROM formātā.

 18. Ausekle, Dagmāra. Vērtību dialogs Miervalža Birzes daiļradē : [par rakstnieku M. Birzi (1921-2000)] / Dagmāra Ausekle. - Bibliogr.: 78.lpp. - Kopsav. vācu val.: Dialog über die Werte im Schaffen von Miervaldis Birze, 79.lpp. // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē = Current issues in literary research. - ISSN 1407-4729 - 16.laid. (2011), 74.-79.lpp.

 19. Āboltiņa, Līga. Bērnu ar dažādu attīstību sociālā adaptācija vispārizglītojošās skolas 1. klasē = Social adaptation of children with different developmental levels to the 1st grade of comprehensive school / Līga Āboltiņa. - (Attieksme pret dažādību - iekļaujošas sabiedrības veidošanās pamats). - Literatūra : 18.-19.lpp. - Kopsav. angļu val.: 19.lpp. // Pedagoģija un skolotāju izglītība = Pedagogy and teacher's education / Latvijas Universitāte. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 759. sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 8.-19.lpp.

 20. Āboltiņa, Līga. Reflektīvās darbības teorētiskie aspekti sociālo darbinieku supervīzijā = Theoretical aspects of reflective action un supervision of socials workers : [referāts Starptautiskajā zinātniskajā konferencē (2011.g. 27.-28.maijs)] / Līga Āboltiņa. - Bibliogr.: 547.-548.lpp. - Kopsav. angļu val. : 546.-547.lpp. // Sabiedrība, integrācija, izglītība / Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina fakultāte. - 2.d.: Augstskolu pedagoģija, sociālā un speciālā pedagoģija, veselība un sports (2011), 539.-548.lpp.

 21. Biseniece, Maija. Efektīva komunikācija / Maija Biseniece. - (Indivīda attieksmes, saskarsme un attiecības) // Psiholoģija vidusskolai : skolotāja grāmata : metodiskais līdzeklis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 40.-42.lpp.

 22. Biseniece, Maija. Kas ir saskarsme / Maija Biseniece. - (Indivīda attieksmes, saskarsme un attiecības) // Psiholoģija vidusskolai : skolotāja grāmata : metodiskais līdzeklis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 36.-37.lpp.

 23. Biseniece, Maija. Līderības stili / Maija Biseniece. - (Indivīds grupā) // Psiholoģija vidusskolai : skolotāja grāmata : metodiskais līdzeklis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 52.-53.lpp.

 24. Biseniece, Maija. Lomas grupās un līderība/ Maija Biseniece. - (Indivīds grupā) // Psiholoģija vidusskolai : skolotāja grāmata : metodiskais līdzeklis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 52.lpp.

 25. Biseniece, Maija. Neefektīva komunikācija / Maija Biseniece. - (Indivīda attieksmes, saskarsme un attiecības) // Psiholoģija vidusskolai : skolotāja grāmata : metodiskais līdzeklis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 42.-43.lpp.

 26. Biseniece, Maija. Sociālās normas, statuss un lomas / Maija Biseniece. - (Indivīds grupā) // Psiholoģija vidusskolai : skolotāja grāmata : metodiskais līdzeklis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 51.lpp.

 27. Cepīte, Ilva. Georgs Mancelis - latviešu valodas attīstības veicinātājs / I. Cepīte, E. Stikute. - (Ģimnāzijas audzēkņi). - Vēres : 116.-118.lpp. - Kopsav. vācu val.: 106.-107.lpp. // Rīgas Domskola un izglītības pirmsākumi Baltijā : starptautiskas konferences zinātnisko rakstu krājums : Rīgā, 2011. gada 2.-3. decembrī / [sastādītājas: Aīda Krūze (zin. red.), Iveta Ķestere, Alīda Zigmunde] ; Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociācija. - Rīga : RaKa, 2011. - 106.-118.lpp.

 28. Cibiņa, Vineta. Saskarsmi veicinoša mācību procesa organizēšana skolēniem ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem = Organizing a learning process that fosters the communication skills in students with moderate and severe mental disorders / Vineta Cibiņa, Sarmīte Tūbele. - (Speciālās izglītības vajadzības - problēmas un risinājumi). - Literatūra : 64.lpp. - Kopsav. angļu val.: 65.lpp. // Pedagoģija un skolotāju izglītība = Pedagogy and teacher's education / Latvijas Universitāte. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 759. sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 54.-65.lpp.

 29. Černova, Emīlija. Pirmsskolas skolotājs gadsimtu mijā : kopsavilkums / Emīlija Černova, Rasma Purmale - Teksts paralēli angļu un latviešu val. // Izglītība izaugsmei : pagātne, tagadne un nākotne : zinātnisko rakstu kopsavilkumu krājums un rakstu krājums CD formātā izdots ar Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālu atbalstu : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. - Rīga : [b. i.], 2011. - 11.lpp. - Raksta pilnais teksts pieejams pielikumā CD-ROM formātā.

 30. Černova, Emīlija. Spēles daudzveidīgais pedagoģiskais potenciāls = Multiform pedagogical potential of the game : [referāts Starptautiskajā zinātniskajā konferencē (2011.g. 27.-28.maijs)] / Emīlija Černova. - Bibliogr.: 69.lpp. - Kopsav. angļu val.: 69.lpp. // Sabiedrība, integrācija, izglītība / Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina fakultāte. - 2.d.: Augstskolu pedagoģija, sociālā un speciālā pedagoģija, veselība un sports (2011), 59.-69.lpp. : tab., sh.

 31. Daiktere, Ineta. Latvijas vipārizglītojošo skolu direktoru darbība skolas kultūras pilnveidošanas procesā = The role of general education schools' heads in the school culture improvement process in Latvia : [referāts Starptautiskajā zinātniskajā konferencē (2011.g. 27.-28.maijs)] / Ineta Daiktere. - Bibliogr.: 78.-79.lpp. - Kopsav. angļu val.: 77.lpp. // Sabiedrība, integrācija, izglītība / Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina fakultāte. - 2.d.: Augstskolu pedagoģija, sociālā un speciālā pedagoģija, veselība un sports (2011), 70.-79.lpp.

 32. Damberga, Ilze. Assessment of dissociative symptoms and schizotypal personality features in relation to schizophrenia and childhood abuse / Ilze Damberga, Sandra Sebre. - (Poster presentations abstracts) // 11th European Conference on Psychological Assessment : Riga, Latvia, 31 August-3 September, 2011 : book of programme - abstracts / Latvijas Universitāte, European Association of Psychological Assessment. - Riga : University of Latvia, 2011. - P.135-136.

 33. Damberga, Ilze. Šizotipiskas personības pazīmes sievietēm ar šizofrēnijas diagnozi un emocionālas, fiziskas un seksuālas vardarbības pieredzi bērnībā = Schizotypal personality features and childhood emotional, physical, and sexual abuse in women with schizophrenia / Ilze Damberga, Sandra Sebre. - Literatūra: 21.-25.lpp. - Kopsav. angļu val.: 25.lpp. // Psiholoģija = Psychology / Latvijas Universitāte. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 768. sēj.). - (2011), 5.-25.lpp. : tab., att. - URL: www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-768_Psihologija.pdf

 34. Dance, Gunta. Indivīda attīstība / G. Dance, R. Niedre, S. Sebre // Psiholoģija vidusskolai : skolotāja grāmata : metodiskais līdzeklis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 32.-[34].lpp.

 35. Davidova, Jelena. Latvian teachers' view about gender intellectual giftedness development = Latvijas skolotāju viedoklis par dzimumu atšķirību intelektuālās apdāvinātības attīstībā : [referāts Starptautiskajā zinātniskajā konferencē (2011.g. 27.-28.maijs)] / Jelena Davidova, Irena Kokina. - Bibliogr.: 100.-104.lpp. // Sabiedrība, integrācija, izglītība / Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina fakultāte. - 2.d.: Augstskolu pedagoģija, sociālā un speciālā pedagoģija, veselība un sports (2011), 91.-104.lpp. : tab.

 36. Differences in association of psychological control and child behaviour problems in Latvia and Lithuania / Sandra Sebre, Roma Jusiene, Egle Staneviciute, Inga Skreitule-Pikša. - (Oral presentation abstracts) // 11th European Conference on Psychological Assessment : Riga, Latvia, 31 August-3 September, 2011 : book of programme - abstracts / Latvijas Universitāte, European Association of Psychological Assessment. - Riga : University of Latvia, 2011. - P.119.

 37. Dimdiņš, Ģirts. Politiskā ideoloģija kā kopīgās realitātes pamats = Political ideology as a basis for shared reality / Ģirts Dimdiņš, Irina Šķupele. - Literatūra: 34.-39.lpp. - Kopsav. angļu val.: 40.lpp. // Psiholoģija = Psychology / Latvijas Universitāte. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 768. sēj.). - (2011), 26.-40.lpp. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-768_Psihologija.pdf

 38. Dimdiņš, Ģirts. Rezultāti / Ģ. Dimdiņš - (Promocijas darba struktūra un saturs) // Metodiskie norādījumi promocijas darba izstrādei : psiholoģijas doktora studiju programmas un doktorantūras skolas vadlīnijas / red. Malgožata Raščevska ; LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Psiholoģijas nodaļa. - Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2011. - 32.-44.lpp.

 39. Druviete, Ina. Valsts valoda Latvijas lingvistiskajā ainavā / Ina Druviete. - Bibliogr.: 21.-22.lpp. // Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. - Nr.6 (2011), 13.-22.lpp.

 40. Druviete, Ina. Valsts valodas integratīvā un ekonomiskā vērtība/ Ina Druviete. - Literatūra : 104.-105.lpp. - Kopsav. angļu val.: Integrative and economic value of the official state language, 105.-106.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - [Nr.]15, 2.[sēj.]: Valoda un vide. Terminoloģija. Tulkošanas jautājumi (2011), 97.-106.lpp.

 41. Education : chapter 4 / Mati Heidmets, Andris Kangro, Viive Ruus ... [et al.] ; comments by Tero Autio ; ed. Mati Heidmets. – Bibliogr.: p.113-114 // Estonian Human Development Rreport, 2010/2011 : Baltic way(s) of human development : twenty years on. – Tallin : Eesti Koostöö kogu, 2011. – (2011), p.96-114 : fig.
 42. Fernāte, Andra. Social cultural competency as a concept of integrative core competences in the context of life wide learning in Latvia / A. Fernate, I. Maslo // Managing and Developing Core Competences in a Learning. – Seul : Seul National University Press, 2011. – P.43-79.

 43. Gaidule, Aiva. Vidusskolēnu informācijpratību attīstoši uzdevumi vispārīgās ķīmijas kursam / Aiva Gaidule, Aivars Lasmanis // Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress „Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte” : sekcija „Tehniskās zinātnes” : tēžu krājums : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī / Rīgas Tehniskā universitāte ; tehnisko zinātņu sekcijas rīcības komiteja: J. Krastiņš ... [u. c.]. – Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. – 137.lpp.

 44. Gaidule, Aiva. Vidusskolēnu informācijpratību attīstoši uzdevumi vispārīgās ķīmijas kursam : kopsavilkums / Aiva Gaidule, Aivars Lasmanis – (Stenda referāti). – Kopsav. angļu val.: Exercises/tasks that develop secondary school student information literacy for a general chemistry course, 182.lpp. // Starptautiskas zinātniski metodiskās konferences ‘’Ķīmijas izglītība-2011 = Chemistry education-2011’’ rakstu krājums, Rīga, 2011. gada 14.-15. novembris / Latvijas Universitāte. LU Ķīmijas fakultāte. Ķīmijas didaktikas centrs. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. – [281.]-282.lpp.

 45. Gaitniece-Putāne, Anda. Adaptation of buss-perry aggression questionnaire / Anda Gaitniece-Putāne. – (Poster presentations abstracts) // 11th European Conference on Psychological Assessment : Riga, Latvia, 31 August-3 September, 2011 : book of programme – abstracts / Latvijas Universitāte, European Association of Psychological Assessment. – Riga : University of Latvia, 2011. – P.139.

 46. Gaitniece-Putāne, Anda. Masu komunikācija / Anda Gaitniece-Putāne. – (Indivīds grupā) // Psiholoģija vidusskolai : skolotāja grāmata : metodiskais līdzeklis. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. – 54.-56.lpp.

 47. Geske, Andrejs. Latvijas skolēnu sasniegumi matemātikā un dabaszinātnēs OECD Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā / Andrejs Geske, Andris Kangro. – Bibliogr.: 14.lpp. // Skolotājs. – Nr.2 (2011), 9.-14.lpp. : tab.

 48. Golubeva, Marija. Alternative civil enculturation : political disenchantment and civic attitudes in minority schools in Estonia, Latvia, and Slovakia / Maria Golubeva, Ivars Austers // European Education. – Vol.42 N 4 (2011), p.49-68. - URL: http://web.ebscohost.com/ehost/results?sid=c4eb5cac-1043-4701-a172-42bfae4a9d5e%40sessionmgr114&vid=1&hid=108&bquery=%28%28Alternative+Civil+Enculturation%3a+Political+Disenchantment+AND+Civic+Attitudes+%26quot%3bin%26quot%3b+Minority+Schools+%26quot%3bin%26quot%3b+Estonia%2c+Latvia%2c+AND+Slovakia%29%29&bdata=JmRiPWE5aCZkYj1idGgmZGI9dWZoJmRiPWVyaWMmZGI9OGdoJmRiPWh4aCZkYj1oY2gmZGI9ZjVoJmRiPW1uaCZkYj1uZmgmZGI9YndoJmRiPXNpaCZ0eXBlPTEmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl

 49. Gonzalez, Manuel Joaquin Fernandez. Music Academy students as instrumental teachers: Latvian case studies / Manuel J.F. Gonzalez // 7th International conference „Person. Color. Nature. Music” : arts lifelong learning program : May 10-15, 2011, Daugavpils University, Daugavpils, Latvia : abstracts / Art Teacher Union in co-operation with Faculty of Music and Art of Daugavpils University. – Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2011. – P.48.

 50. Graudiņa, Liena. „Wise” students’ characteristics evaluated by themselves and peers / Liena Graudiņa, Malgožata Raščevska. – (Oral presentation abstracts) // 11th European Conference on Psychological Assessment : Riga, Latvia, 31 August-3 September, 2011 : book of programme – abstracts / Latvijas Universitāte, European Association of Psychological Assessment. – Riga : University of Latvia, 2011. – P.96.

 51. Gritāne, Egita. Līdera atbilstība transformatīva līdera uzvedības modelim, grupas piederības nozīmīgums un līdera grupas piederība – to ietekme uz uztverto līdera efektivitāti. Eksperimentāls pētījums = Conformity of a leader to the transformational leadership behavior model, group membership salience, and the leader’s group membership – effects on the perceived effectiveness of the leader / Egita Gritāne. – Literatūra: 106.-109.lpp. – Kopsav. angļu val.: 109.lpp. // Psiholoģija = Psychology / Latvijas Universitāte. – (Raksti / Latvijas Universitāte ; 768. sēj.). – (2011), 91.-109.lpp. : att. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-768_Psihologija.pdf

 52. Gritāne, Egita. Sociālās identitātes sarežģītības jēdziens sociālās identitātes pētījumos = The concept of social identity complexity in studies of social identity / Egita Gritāne, Ivars Austers. – Literatūra: 88.-90.lpp. – Kopsav. angļu val.: 90.lpp. // Psiholoģija = Psychology / Latvijas Universitāte. – (Raksti / Latvijas Universitāte ; 768. sēj.). – (2011), 79.-90.lpp. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-768_Psihologija.pdf

 53. IEA experiences from Latvia, Lithuania, Slovak Republic and Slovenia / Hans Pelgrum, Viera Blahova, Rita Dukynaité, Barbara Japlej Pavešič, Andris Kangro. – (Reflections on contributions of IEA research from the perspective of educational systems : part C). – Bibliogr.: p.467 // IEA 1958-2008 : 50 years of experiences and memories / ed.: Constantinos Papanastasiou, Tjeerd Plomp, Elena C. Papanastasiou. – Nicosia : Cultural Centre of the Kykkos Monastery, 2011. – Vol.1, p.[447]-467 : fig.

 54. Ivanova, Ilze. Izglītības vide / I. Ivanova, I. Žogla. – (Kursu saturs = Course contents). – Satur bibliogr. // Izglītības zinātņu modulis : (pedagoģija un psiholoģija / zina. red. Rudīte Andersone ; Latvijas Universitāte. – Rīga : Latvijas Universitāte, [2011]. – 51.-54.lpp.

 55. Ivanova, Ilze. Izglītības vide = Educational environment / I. Ivanova, I. Žogla. – (Kursu apraksti = Course description). – Bibliogr.: 23.-24.lpp. – Teksts latviešu, angļu val. // Izglītības zinātņu modulis : (pedagoģija un psiholoģija / zina. red. Rudīte Andersone ; Latvijas Universitāte. – Rīga : Latvijas Universitāte, [2011]. – 20.-24.lpp.

 56. Ivanova, Ilze. Izglītības vide = Educational environment / I. Ivanova, I. Žogla. – (Studiju atbalsta materiāli = Study support _rofessio) // Izglītības zinātņu modulis : (pedagoģija un psiholoģija / zina. red. Rudīte Andersone ; Latvijas Universitāte. – Rīga : Latvijas Universitāte, [2011]. – 111.-127.lpp. : il.

 57. Jansone, Ginta. Emotion regulation and dissociation in women with eating disorders / Ginta Jansone, Ieva Bite. – (Poster presentations abstracts) // 11th European Conference on Psychological Assessment : Riga, Latvia, 31 August-3 September, 2011 : book of programme – abstracts / Latvijas Universitāte, European Association of Psychological Assessment. – Riga : University of Latvia, 2011. – P.140.

 58. Kalniņa, Daiga. Vides _rofessio interešu izglītībā / Daiga Kalniņa // Kas jauns interešu izglītībā : rokasgrāmata skolotājiem un vecākiem / Astra Aukšmuksta ... [u.c.]. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. – 28.-44.lpp.: tab.

 59. Kalvāns, Rūdolfs. Skolas direktora darbība nacionālā un starptautiskā skatījumā = The practices of school principal from national and international perspective : [referāts Starptautiskajā zinātniskajā konferencē (2011.g. 27.-28.maijs)] / Rūdolfs Kalvāns. – Bibliogr.: 210.lpp. – Kopsav. angļu val. // Sabiedrība, integrācija, izglītība / Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina fakultāte. – 2.d.: Augstskolu pedagoģija, sociālā un speciālā pedagoģija, veselība un sports (2011), 199.-210.lpp. : diagr., tab., sh.

 60. Kaļķe, Baiba. Attieksme pret bērniem ar speciālām izglītības vajadzībām vispārizglītojošā skolā = Attitude to children with special educational needs in a comprehensive school / Baiba Kaļķe. – (Attieksme pret dažādību – iekļaujošas sabiedrības veidošanās pamats). – Literatūra : 50.lpp. – Kopsav. angļu val.: 50.-51.lpp. // Pedagoģija un skolotāju izglītība = Pedagogy and teacher’s education / Latvijas Universitāte. – (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 759. sēj.). – Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. – 42.-51.lpp.

 61. Tēvzemes mīlestības ideja pedagoģiskajā domā Latvijā un mūsdienu jauniešu uzskatos : kopsavilkums / Baiba Kaļķe – Teksts paralēli angļu un latviešu val. // Izglītība izaugsmei : pagātne, tagadne un nākotne : zinātnisko rakstu kopsavilkumu krājums un rakstu krājums CD formātā izdots ar Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālu atbalstu : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. – Rīga : [b. i.], 2011. – 16.lpp. – Raksta pilnais teksts pieejams pielikumā CD-ROM formātā.

 62. Kangro, Andris. Latvijas izglītības kvalitāte starptautiskā salīdzinājumā (1991-2011) : kopsavilkums / Andris Kangro, Rita Kiseļova – Teksts paralēli angļu un latviešu val. // Izglītība izaugsmei : pagātne, tagadne un nākotne : zinātnisko rakstu kopsavilkumu krājums un rakstu krājums CD formātā izdots ar Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālu atbalstu : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. – Rīga : [b. i.], 2011. – 17.lpp. – Raksta pilnais teksts pieejams pielikumā CD-ROM formātā.

 63. Kangro, Andris. Latvijas skolēnu pilsoniskā izglītība un identitāte Eiropā / Andris Kangro ; pēc Latvijas Universitātes rektora Mārča Auziņa, nodibinājuma „Sorosa fonds – Latvija” direktores Liesmas Oses, Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūta direktora Nila Muižnieka _rofess. // Skolotājs. – Nr.1 (2011), 22.-30.lpp. : tab.

 64. Kangro, Andris. Latvijas skolēnu sasniegumi lasīšanā OECD Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā 2009 / Andris Kangro, Rita Kiseļova. – Bibliogr.: 21.lpp. // Skolotājs. – Nr.1 (2011), 11.-21.lpp. : tab.

 65. Kangro, Ilze. Hertas Milleres romāna „Sirdszvērs” koncepcija : [par rumāņu izcelsmes vācu rakstnieces H. Milleres romānu] / Ilze Kangro. – Bibliogr.: 170.-171.lpp. – Kopsav. vācu val.: Die Konzeption des Romans „Herztier” von Herta Müller, 172.lpp. // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē = Current issues in literary research. – ISSN 1407-4729. – 16.laid. (2011), 164.-172.lpp.

 66. Kangro, Ilze. Liebe und Leben zwischen zwei Welten. Der Roman von Dace Rukšāne „Varum hast du geweint” / Ilze Kangro, Dagmāra Ausekle. – (Spiegelreflekse). – Bibliogr.: S.122. // Der Ariadnefaden in der Tradition : Studien zur deutschen und ausserdeutschen Literatur und Kultur : Festschrift für Prof. Dr. habil. Klaus Hammer / hrsg. von Anna Mrożewska ; Politechnika Koszalińska. – Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2011. – Bd.2 (2011), S.115-122.

 67. Kangro, Ilze. Luca Zeilera stāstu krājums „Laika svari”: ceļojums postsociālistiskajā laikā un telpā : [par vācu rakstnieka prozu] / Ilze Kangro. – Bibliogr.: 428.lpp. – Kopsav. angļu val.: The collection of stories „The Weights of time” by Lutz Seiler: the travel in post-socialist time and space, 422.lpp. // Kultūras studijas : zinātnisko rakstu krājums = Cultural studies : scientific papers / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. – 3.sēj.: Priekšmetu pasaule literatūrā un kultūrā = The world of objects in literature and culture (2011), 422.-428.lpp.

 68. Karpova, Ārija. Promocijas darba iesniegšanas un aizstāvēšanas kārtība LU Psiholoģijas promocijas padomē / Ā. Karpova – (Promocijas darba struktūra un saturs) // Metodiskie norādījumi promocijas darba izstrādei : psiholoģijas doktora studiju programmas un doktorantūras skolas vadlīnijas / red. Malgožata Raščevska ; LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Psiholoģijas nodaļa. – Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2011. – 83.-92.lpp.

 69. Karpova, Ārija. Radošas personības psiholoģiskās īpatnības / Ārija Karpova. – Literatūra: 115.-116.lpp. – Autors uzrādīts satura rādītājā // Kreativitātes psiholoģija / Rīgas Pedagoģijas un izglītības izglītības vadības akadēmija. – Rīga : Rīgas Pedagoģijas un izglītības izglītības vadības akadēmija, 2011. – 96.-116.lpp.

 70. Karpova, Ārija. Pārdzīvotās krīzes pensionēto pedagogu atmiņās = Experiences of crisis in memories of pensioners-teachers = Пережитый кризис в памяти пенсионеров – бывших педагогов / Ārija Karpova // Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference „Krīze un tās pārvarēšanas iespējas” : konferences programma un tēzes, 2011. gada 4.-5. maijs = International Intersiciplinary Scientific Conference „Crisis and its management possibilities” conference programme and abstracts = Международная междисциплинарная научная конференция „Кризис и возможности его преодоления” : программа конференции и тезисы / Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga : Drukātava, 2011. – 32.lpp.

 71. Kauliņa, Anda. Specifiski lasīšanas traucējumu simptomi pedagoģiskajā procesā = Symptoms of _rofessio reading disabilities in the pedagogical process : [referāts Starptautiskajā zinātniskajā konferencē (2011.g. 27.-28.maijs)] / Anda Kauliņa, Sarmīte Tūbele. – Bibliogr.: 392.-393.lpp. – Kopsav. angļu val. // Sabiedrība, integrācija, izglītība / Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina fakultāte. – 1.d., Augstskolu pedagoģija, sociālā un speciālā pedagoģija, veselība un sports (2011), 383.-393.lpp. : sh.

 72. Koķe, Tatjana. Svešvalodas apguves komponentu integrācija studiju procesā : kopsavilkums / Tatjana Koķe, Diāna Liepa – Teksts paralēli angļu un latviešu val. // Izglītība izaugsmei : pagātne, tagadne un nākotne : zinātnisko rakstu kopsavilkumu krājums un rakstu krājums CD formātā izdots ar Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālu atbalstu : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. – Rīga : [b. i.], 2011. – 18.lpp. – Raksta pilnais teksts pieejams pielikumā CD-ROM formātā.

 73. Koķe, Tatjana. Understanding entrepreneurship development in Latvia: A cross-disciplinary approach / Tatjana Koke, Natalja Lace, Karine Oganisjana // International Journal of Entrepreneurship and Small Business. - Vol.13, N 3 (2011), p.293-312. - URL: http://www.inderscience.com/search/index.php?action=record&rec_id=4166

 74. Koķe, Tatjana. Vienota mūžizglītības izpratne virzībā uz cilvēku dzīves kvalitātes pilnveidi Latvijā : kopsavilkums / Tatjana Koķe, Ingrīda Muraškovska, Sanita Baranova – Teksts paralēli angļu un latviešu val. // Izglītība izaugsmei : pagātne, tagadne un nākotne : zinātnisko rakstu kopsavilkumu krājums un rakstu krājums CD formātā izdots ar Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālu atbalstu : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. – Rīga : [b. i.], 2011. – 19.lpp. – Raksta pilnais teksts pieejams pielikumā CD-ROM formātā.

 75. Koļesovs, Aleksandrs. Development of a new time perspective inventory in the Latvian and Russian languages / Aleksandrs Koļesovs. – (Poster presentations abstracts) // 11th European Conference on Psychological Assessment : Riga, Latvia, 31 August-3 September, 2011 : book of programme – abstracts / Latvijas Universitāte, European Association of Psychological Assessment. – Riga : University of Latvia, 2011. – P.144.

 76. Koļesovs, Aleksandrs. Uz augšu, uz vietas, uz leju... Latvijas nākotnes prognozes jauniešu skatījumā = Up, unchanging, down... the future of Latvia according to young people / Aleksandrs Koļesovs. – Literatūra: 120.-121.lpp. – Kopsav. angļu val.: 123.lpp. // Psiholoģija = Psychology / Latvijas Universitāte. – (Raksti / Latvijas Universitāte ; 768. sēj.). – (2011), 110.-123.lpp. : tab., att. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-768_Psihologija.pdf

 77. Krone, Ilona. Vadības funkciju uzvedības novērtēšanas aptauja – pirmsskolas versijas (BRIEF-P) adaptācija Latvijā = Behaviour rating inventory of executive function – preschool version (BRIEF-P): adaptation in Latvia / Ilona Krone, Ieva Bite. – Literatūra: 140.-143.lpp. – Kopsav. angļu val.: 143.lpp // Psiholoģija = Psychology / Latvijas Universitāte. – (Raksti / Latvijas Universitāte ; 768. sēj.). – (2011), 124.-143.lpp. : tab. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-768_Psihologija.pdf

 78. Kroniņa, Līga. Pilotpētījums par 4-12 gadu vecu bērnu bailēm no zobārsta un to saistību ar mutes dobuma stāvokli un psihosociāliem faktoriem / Līga Kroniņa, Rūta Care, Malgožata Raščevska // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. – Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. – 117.lpp.

 79. Krūze, Aīda. Bildung und internationale Zusammenarbeit als Gegenstand der Forschung. Das Beispiel Lettland / Aīda Krūze, Zanda Rubene ; ar īsām ziņām par aut. // Freiheit und Lebensordnung : Ein europäischer Diskurs über demokratie / Hg.: Jens Blecher, Peter Gutjahr-Löser, Dieter Schulz. – Leipzig : Leipziger Universitäts Verlag, 2011 – S.69-80, 148-149.

 80. Krūze, Aīda. Domschullehrer Herder – Rigenser für immer / A. Krūze, A. Zigmunde. – (Skolotāji). – Vēres : 152.-153.lpp. – Kopsav. latviešu val.: 141.-143.lpp. // Rīgas Domskola un izglītības pirmsākumi Baltijā : starptautiskas konferences zinātnisko rakstu krājums : Rīgā, 2011. gada 2.-3. decembrī / [sastādītājas: Aīda Krūze (zina. red.), Iveta Ķestere, Alīda Zigmunde] ; Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociācija. – Rīga : RaKa, 2011. – 141.-153.lpp.

 81. Krūze, Aīda. Forschung der Schulgeschichte in der Vergangenheit und Gegenwart / A. Krūze, I. Ķestere. – (Einleitng). – Vēres : 31.-33.lpp. // Rīgas Domskola un izglītības pirmsākumi Baltijā : starptautiskas konferences zinātnisko rakstu krājums : Rīgā, 2011. gada 2.-3. decembrī / [sastādītājas: Aīda Krūze (zina. red.), Iveta Ķestere, Alīda Zigmunde] ; Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociācija. – Rīga : RaKa, 2011. – 18.-33.lpp.

 82. Krūze, Aīda. Latvijas Simfoniskā orķestra diriģēšanas skolas pārstāvji pasaules mūzikas kultūrā : kopsavilkums / Aīda Krūze, Guntars Bernāts – Teksts paralēli angļu un latviešu val. // Izglītība izaugsmei : pagātne, tagadne un nākotne : zinātnisko rakstu kopsavilkumu krājums un rakstu krājums CD formātā izdots ar Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālu atbalstu : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. – Rīga : [b. i.], 2011. – 21.lpp. – Raksta pilnais teksts pieejams pielikumā CD-ROM formātā.
   
 83. Krūze, Aīda. Skolu vēstures pētniecība pagātnē un mūsdienās / A. Krūze, I. Ķestere. – (Ievads). – Vēres : 15.-17.lpp. // Rīgas Domskola un izglītības pirmsākumi Baltijā :starptautiskas konferences zinātnisko rakstu krājums : Rīgā, 2011. gada 2.-3. decembrī / [sastādītājas: Aīda Krūze (zina. red.), Iveta Ķestere, Alīda Zigmunde] ; Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociācija. – Rīga : RaKa, 2011. – 5.-17.lpp.

 84. Kucina, Aina. Pirmsskolas pedagogi tālākizglītības procesā = Pre – school teachers in continuing education process : [referāts Starptautiskajā zinātniskajā konferencē (27.-28.maijs)] / Aina Kucina. – Bibliogr.: 597.lpp. – Kopsav. angļu val. // Sabiedrība, integrācija, izglītība / Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina fakultāte. – 2.d.: Augstskolu pedagoģija, sociālā un speciālā pedagoģija, veselība un sports (2011), 588.-597.lpp.

 85. Ķestere, Iveta. Daži Latvijas augstākās izglītības ekspansijas aspekti : kopsavilkums / Iveta Ķestere, Aija Grāvīte – Teksts paralēli angļu un latviešu val. // Izglītība izaugsmei : pagātne, tagadne un nākotne : zinātnisko rakstu kopsavilkumu krājums un rakstu krājums CD formātā izdots ar Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālu atbalstu : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. – Rīga : [b. i.], 2011. – 22.lpp. – Raksta pilnais teksts pieejams pielikumā CD-ROM formātā.

 86. Ķestere, Iveta. Pedagogy : a _rofession under diverse appellations / Iveta Ķestere, Iveta Ozola. – (History of the humanities and education). – Bibliogr.: p.376-378 // Baltic Journal of European Studies : Journal of Tallinn University of Technology. – Vol.1, N 1: Spec. is.: Selected papers of the 24 th international Baltic conference on the History of Science and the follow-up seminar (2011), p.363-378. - URL: http://www.ies.ee/iesp/No9/iesp_no9.pdf

 87. Ķestere, Iveta. Skola Eiropas izglītības telpā / I. Ķestere, E. Daga-Krūmiņa. – (Domskola cauri gadsimtiem). – Vēres : 90.lpp. – Kopsav. vācu val.: 80.lpp. // Rīgas Domskola un izglītības pirmsākumi Baltijā : starptautiskas konferences zinātnisko rakstu krājums : Rīgā, 2011. gada 2.-3. decembrī / [sastādītājas: Aīda Krūze (zina. red.), Iveta Ķestere, Alīda Zigmunde] ; Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociācija. – Rīga : RaKa, 2011. – 80.-90.lpp.

 88. Ķestere, Iveta. Volkskundliche Überlieferungen und Volkserziehung. Beispiele aus der lettischen Kultur / Iveta Ķestere, Zanda Rubene. – (Volksaufklärung und Bildungspolitik = Popular education and educational policy). – Bibliogr. parindēs // Erziehung und Bildung in ländlichen Regionen = Rural education / Hrsg. Claudia Gerdenitsch, Johanna Hopfner. – (Erziehung in Wissenschaft und Praxis ; Bd. 8). – Frankfurt, M. ; Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York, NY ; Oxford ; Wien : Lang, 2011. – S.201-217.

 89. Laizāne, Ilona. Relationship between adolescent attachment, codependency, and behaviour problems / Ilona Laizane, Sandra Sebre. – (Poster presentations abstracts) // 11th European Conference on Psychological Assessment : Riga, Latvia, 31 August-3 September, 2011 : book of programme – abstracts / Latvijas Universitāte, European Association of Psychological Assessment. – Riga : University of Latvia, 2011. – P.146.

 90. Laizāne, Vineta. Development of a group-level conflict resolution strategy scale / Vineta Laizane, Ģirts Dimdiņš. – (Oral presentation abstracts) // 11th European Conference on Psychological Assessment : Riga, Latvia, 31 August-3 September, 2011 : book of programme – abstracts / Latvijas Universitāte, European Association of Psychological Assessment. – Riga : University of Latvia, 2011. – P.102.

 91. Landra, Terēza. Taktilās grafikas tehnoloģijas un to lietojums Eiropā, ASV un Latvijā = Practical impilcations of the tactile graphic _rofessional in Europe, the US and Latvia / Terēza Landra, Sarmīte Tūbele. – (Speciālās izglītības vajadzības – problēmas un risinājumi). – Literatūra : 99.-100.lpp. – Kopsav. angļu val.: 100.lpp. // Pedagoģija un skolotāju izglītība = Pedagogy and teacher’s education / Latvijas Universitāte. – (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 759. sēj.). – Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. – 99.-100.lpp.

 92. Markus, Dace. Mācību satura un rezultātu pētījumi : kopsavilkums / Dace Markus, Rūdolfs Kalvāns, Kaspars Špūle – Teksts paralēli angļu un latviešu val. // Izglītība izaugsmei : pagātne, tagadne un nākotne : zinātnisko rakstu kopsavilkumu krājums un rakstu krājums CD formātā izdots ar Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālu atbalstu : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. – Rīga : [b. i.], 2011. – 24.lpp. – Raksta pilnais teksts pieejams pielikumā CD-ROM formātā.

 93. Markus, Dace. Ontolingvistika – 21.gadsimta zinātne : [par Latvijas zinātnieku piedalīšanos A.I.Hercena Krievijas Valsts pedagoģiskās universitātes Bērna valodas katedras 20.gadadienai velt. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē Sanktpēterburgā (Krievija)] / Dace Markus // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. – (A.daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes). – ISSN 1407-0081. – 65.sēj., Nr.3/4 (2011), 127.-128.lpp.

 94. Markus, Dace. Pētnieciskās kompetences attīstīšana studiju kursā „Bērna valoda” = The development of the reserch competence in the study course „Child’s language” : [referāts Starptautiskajā zinātniskajā konferencē (27.-28.maijs)] / Dace Markus. – Bibliogr.: 190.lpp. – Kopsav. angļu val. // Sabiedrība, integrācija, izglītība / Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina fakultāte. – 1.d.: Augstskolu pedagoģija, sociālā un speciālā pedagoģija, veselība un sports (2011), 184.-190.lpp.

 95. Maslo, Irina. Pedagogu attieksme pret dažādību un tās pedagoģiskiem risinājumiem Spānijas un Latvijas salīdzinošā aspektā : kopsavilkums / Irina Maslo, Samuels Gento, Dita Nīmante – Teksts paralēli angļu un latviešu val. // Izglītība izaugsmei : pagātne, tagadne un nākotne : zinātnisko rakstu kopsavilkumu krājums un rakstu krājums CD formātā izdots ar Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālu atbalstu :  Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. – Rīga : [b. i.], 2011. – 26.lpp. – Raksta pilnais teksts pieejams pielikumā CD-ROM formātā.

 96. Mācīšanās : teorija un prakse / R. Andersone, L. Daiela, L. Rutka, M. Dūka. – (Studiju atbalsta materiāli = Study support _rofessio) // Izglītības zinātņu modulis : (pedagoģija un psiholoģija / zina. red. Rudīte Andersone ; Latvijas Universitāte. – Rīga : Latvijas Universitāte, [2011]. – 93.-110.lpp. : il.

 97. Medina-Rivilja, Antonio. Iekļaujošās izglītības pieredze Rīgas Valsts tehnikumā = Experience of inclusive education in the State Technical School of Riga / Antonio Medina-Rivilja, Ieva Margeviča, Ēriks Grīnbergs. – (Attieksme pret dažādību – iekļaujošas sabiedrības veidošanās pamats). – Literatūra : 40.lpp. – Kopsav. angļu val.: 41.lpp. // Pedagoģija un skolotāju izglītība = Pedagogy and teacher’s education / Latvijas Universitāte. – (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 759. sēj.). – Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. – 30.-41.lpp.

 98. Miltuze, Anika. Ievadstunda – iepazīšanās / Anika Miltuze // Psiholoģija vidusskolai : skolotāja grāmata : metodiskais līdzeklis. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. – 11.-[13].lpp. : tab.

 99. Miltuze, Anika. Indivīdu ietekmējošie bioloģiskie un vides faktori / Anika Miltuze // Psiholoģija vidusskolai : skolotāja grāmata : metodiskais līdzeklis. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. – 23.-24.lpp. : tab.

 100. Miltuze, Anika. Psiholoģijas izziņas jomas un metodes / Anika Miltuze // Psiholoģija vidusskolai : skolotāja grāmata : metodiskais līdzeklis. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. – 14.-[16].lpp. : tab.

 101. Morozova, Marija. Latvian adaptation of the emotion regulation questionnaire / Marija Morozova, Ginta Jansone, Malgozata Rascevska. – (Poster presentations abstracts) // 11th European Conference on Psychological Assessment : Riga, Latvia, 31 August-3 September, 2011 : book of programme – abstracts / Latvijas Universitāte, European Association of Psychological Assessment. – Riga : University of Latvia, 2011. – P.152-153.

 102. Muzikante, Inese. Attitude function as a moderator in values-attitudes-behavior relations / Inese Muzikante, Viesturs Reņģe // Procedia – Social and Behavioral Sciences. – Vol.30 (2011), p.1003-1008. - URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811020209

 103. Muzikante, Inese. Autovadītāju individuālās vērtības un attieksme pret pārgalvīgu braukšanu – to saistība ar riskantu autovadīšanu = Drivers’ values and attitudes to reckless driving and risky driving behavior / Inese Muzikante, Viesturs Reņģe. – Literatūra: 54.-55.lpp. – Kopsav. angļu val.: 56.lpp. // Psiholoģija = Psychology / Latvijas Universitāte. – (Raksti / Latvijas Universitāte ; 768. sēj.). – (2011), 41.-56.lpp. : att., tab. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-768_Psihologija.pdf

 104. Mūrnieks, Andris. Izglītības teorijas kā avots laikmeta paradigmas vēsturiskai analīzei / Andris Mūrnieks. – Literatūra : 217.-218.lpp. – Kopsav. angļu val.: Educational theories in historical analysis of the paradigms of the century, 218.lpp. // Vēsture : avoti un cilvēki : Humanitārās fakultātes XX starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli : Vēsture XIV = Proceedings of the 20th International Scientific Readings of the Faculty of Humanities : History XIV / Daugavpils Universitāte. – Daugavpils : Saule, 2011. – 210.-218.lpp.

 105. Odiņa, Indra. Language planning and proficiency in the field of ICT :  the case of Latvia / Indra Odina, Yelena Doroshenko, Anna Stavicka // Hermeneia : journal of hermeneutics, art theory and criticism. – N 11 (2011), p.88-97. - URL: http://hermeneia.ro/wp-content/uploads/2011/03/10_Odina.pdf

 106. Oganisjana, Karine. Science and technology for enterpreneurship : the holistic perspective / Karine Oganisjana. – Bibliogr.: p.208-210 // Ķīmija. Dabaszinātņu izglītība : starptautiskais 8. IOSTE Centrāleiropas un Austrumeiropas simpozijs Dabaszinātņu un tehnoloģiju izglītība : attīstības tendences un virzieni 21. gadsimtā, 30. novembris-3.decembris, 2011, Rīga, Latvija / ed. Dagnija Cēdere. – (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 778. sēj.). – Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. – P.[201]-210 : fig.

 107. Paeglis, Roberts. Color stabilizes textbook visual processing [elektronisks resurss] / Roberts Paeglis, Kristaps Bluss, Madara Orlovska // Proceedings of SPIE [elektronisks resurss]. - Vol.8073: Optical Sensors 2011 and Photonic Crystal Fibers V, (2011) 807316; doi:10.1117/12.886172. - URL: http://spiedigitallibrary.org/proceedings/resource/2/psisdg/8073/1/807316_1?isAuthorized=no

 108. Paikens, Andris. Testing computer skills in productive environment : solution and know-how / Andris Paikens, Zane Bičevska, Jānis Bičevskis. – Bibliogr.: p.55 // Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas = Computer science and information _rofessional. – (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 770. sēj.). – Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. – P.46-55 : fig. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-770-Datorzinatne.pdf

 109. Palčeja, Evija. Pacientu drošība Nīderlandē : pieredze Utrehtas universitātes medicīnas centrā : [par pacientu drošības un riska vadību] / Evija Palčeja, Reinis Upenieks // Latvijas Ārsts. – Nr.12 (2011), [58.]-62.lpp. : ģīm.

 110. Pārbaudes darbu paraugi, vērtēšana / G. Dance, A. Miltuze, R. Niedre, M. Raščevska // Psiholoģija vidusskolai : skolotāja grāmata : metodiskais līdzeklis. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. – 60.-64.lpp.

 111. Perepjolkina, Viktorija. Psychometric properties of a _rofess domain Latvian measure of the personality five-factor model / Viktorija Perepjolkina, Līva van Skotere, Viesturs Reņģe. – (Poster presentations abstracts) // 11th European Conference on Psychological Assessment : Riga, Latvia, 31 August-3 September, 2011 : book of programme – abstracts / Latvijas Universitāte, European Association of Psychological Assessment. – Riga : University of Latvia, 2011. – P.158-159.

 112. Plauča, Ilze. Relationship of forgiveness, subjective well-being and perceived relationship quality components / Ilze Plauča, Ieva Bite. – (Oral presentation abstracts) // 11th European Conference on Psychological Assessment : Riga, Latvia, 31 August-3 September, 2011 : book of programme – abstracts / Latvijas Universitāte, European Association of Psychological Assessment. – Riga : University of Latvia, 2011. – P.114.

 113. Plaude, Alla. Psychometric properties of R. Plutchik’s Life Style Index (LSI) for Latvian / Alla Plaude, Malgozata Rascevska. – (Poster presentations abstracts) // 11th European Conference on Psychological Assessment : Riga, Latvia, 31 August-3 September, 2011 : book of programme – abstracts / Latvijas Universitāte, European Association of Psychological Assessment. – Riga : University of Latvia, 2011. – P.159.

 114. Pļaviņa, Vita. Ar ko jārēķinās augstākās izglītības institūcijai studiju programmu izvērtēšanas projektā? : [par Augstākās izglītības padomes aizsākto Eiropas Sociālā fonda projektu „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai”] / Vita Pļaviņa ; tekstā stāsta Latvijas Universitātes pedagoģijas prof. Irēna Žogla // Izglītība un Kultūra. – Nr.35 (2011, 15.sept.), 10.-11.lpp. : sh., tab.

 115. Prikulis, Alberts. Implementation of European quality _rofessio in higher education prelimentary results of IBAR _rofess / Alberts Prikulis, Andrejs Rauhvargers, Agnese Rusakova – Literatūra : 114.lpp. – Kopsav. latviešu val.: Eiropas kvalitātes standartu ieviešana augstākajā izglītībā IBAR projekta sākotnējie rezultāti, 115.lpp. // Starptautiskas zinātniski metodiskās konferences ‘’Ķīmijas izglītība-2011 = Chemistry education-2011’’ rakstu krājums, Rīga, 2011. gada 14.-15. novembris / Latvijas Universitāte. LU Ķīmijas fakultāte. Ķīmijas didaktikas centrs. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. – [109.]-115.lpp.

 116. Psychometric properties of Beliefs About Psychological Services [BAPS] scale in Latvia / Aleksandra Andrejeva, Marija Morozova, Madara Orlovska, Lāsma Katšena, Kristīne Poča, Malgozata Rascevska. – (Oral presentation abstracts) // 11th European Conference on Psychological Assessment : Riga, Latvia, 31 August-3 September, 2011 : book of programme – abstracts / Latvijas Universitāte, European Association of Psychological Assessment. – Riga : University of Latvia, 2011. – P.86.

 117. Pudule, Guna. Iespējas partnerības veidošanai karjeras izglītībā vispārizglītojošās skolās / Guna Pudule. – (Pedagoģija = Pedagogy) // Daugavpils Universitātes 53. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes : Daugavpils, Latvija, 2011. g. 13.-15. aprīlis = Abstracts of the 53rd International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. – Daugavpils : Saule, 2011. – 125.lpp.

 118. Questionnaire of acceptability of anger expression types: development and psychometric properties / Madara Orlovska, Marija Morozova, Lasma Katsena, Kristine Poca, Malgozata Rascevska. – (Poster presentations abstracts) // 11th European Conference on Psychological Assessment : Riga, Latvia, 31 August-3 September, 2011 : book of programme – abstracts / Latvijas Universitāte, European Association of Psychological Assessment. – Riga : University of Latvia, 2011. – P.156.

 119. Raščevska, Malgožata. Ceļvedis / Malgožata Raščevska // Metodiskie norādījumi promocijas darba izstrādei : psiholoģijas doktora studiju programmas un doktorantūras skolas vadlīnijas / red. Malgožata Raščevska ; LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Psiholoģijas nodaļa. – Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2011. – 6.lpp.

 120. Raščevska, Malgožata. Iestāšanās un studijas psiholoģijas doktorantūrā / Malgožata Raščevska // Metodiskie norādījumi promocijas darba izstrādei : psiholoģijas doktora studiju programmas un doktorantūras skolas vadlīnijas / red. Malgožata Raščevska ; LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Psiholoģijas nodaļa. – Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2011. – 9.-16.lpp.

 121. Raščevska, Malgožata. Ievads / M. Raščevska, V. Reņģe – (Promocijas darba struktūra un saturs) // Metodiskie norādījumi promocijas darba izstrādei : psiholoģijas doktora studiju programmas un doktorantūras skolas vadlīnijas / red. Malgožata Raščevska ; LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Psiholoģijas nodaļa. – Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2011. – 18.-22.lpp.

 122. Raščevska, Malgožata. Izmantotās literatūras saraksts / M. Raščevska, V. Zaķe – (Promocijas darba struktūra un saturs) // Metodiskie norādījumi promocijas darba izstrādei : psiholoģijas doktora studiju programmas un doktorantūras skolas vadlīnijas / red. Malgožata Raščevska ; LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Psiholoģijas nodaļa. – Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2011. – 47.-48.lpp.

 123. Raščevska, Malgožata. Iztirzājums. Nobeigums / Malgožata Raščevska – (Promocijas darba struktūra un saturs) // Metodiskie norādījumi promocijas darba izstrādei : psiholoģijas doktora studiju programmas un doktorantūras skolas vadlīnijas / red. Malgožata Raščevska ; LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Psiholoģijas nodaļa. – Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2011. – 44.-46.lpp.

 124. Raščevska, Malgožata. Kognitīvā sfēra / Malgožata Raščevska // Psiholoģija vidusskolai : skolotāja grāmata : metodiskais līdzeklis. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. – 17.-[18].lpp.

 125. Raščevska, Malgožata. Kognitīvās un emocionālās sfēras saistība / Malgožata Raščevska // Psiholoģija vidusskolai : skolotāja grāmata : metodiskais līdzeklis. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. – 20.-21.lpp.

 126. Raščevska, Malgožata. Metode / Malgožata Raščevska – (Promocijas darba struktūra un saturs) // Metodiskie norādījumi promocijas darba izstrādei : psiholoģijas doktora studiju programmas un doktorantūras skolas vadlīnijas / red. Malgožata Raščevska ; LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Psiholoģijas nodaļa. – Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2011. – 30.-32.lpp.

 127. Raščevska, Malgožata. Pateicība / Malgožata Raščevska – (Promocijas darba struktūra un saturs) // Metodiskie norādījumi promocijas darba izstrādei : psiholoģijas doktora studiju programmas un doktorantūras skolas vadlīnijas / red. Malgožata Raščevska ; LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Psiholoģijas nodaļa. – Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2011. – 17.lpp.

 128. Raščevska, Malgožata. Prologue / Malgozata Rascevska, Sandra Sebre. – (Poster presentations abstracts) // 11th European Conference on Psychological Assessment : Riga, Latvia, 31 August-3 September, 2011 : book of programme – abstracts / Latvijas Universitāte, European Association of Psychological Assessment. – Riga : University of Latvia, 2011. – P.147.

 129. Raščevska, Malgožata. Promocijas darba noformējums / M. Raščevska, V. Zaķe – (Promocijas darba struktūra un saturs) // Metodiskie norādījumi promocijas darba izstrādei : psiholoģijas doktora studiju programmas un doktorantūras skolas vadlīnijas / red. Malgožata Raščevska ; LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Psiholoģijas nodaļa. – Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2011. – 68.-82.lpp.

 130. Raščevska, Malgožata. Reliability and validity of Wechsler Intelligence Scale for Children – fourth edition (WISC-IV) in Latvia / Malgozata Rascevska, Sandra Sebre. – (Symposium abstracts) // 11th European Conference on Psychological Assessment : Riga, Latvia, 31 August-3 September, 2011 : book of programme – abstracts / Latvijas Universitāte, European Association of Psychological Assessment. – Riga : University of Latvia, 2011. – P.77.

 131. Raščevska, Malgožata. Summary. Pielikumi / M. Raščevska – (Promocijas darba struktūra un saturs) // Metodiskie norādījumi promocijas darba izstrādei : psiholoģijas doktora studiju programmas un doktorantūras skolas vadlīnijas / red. Malgožata Raščevska ; LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Psiholoģijas nodaļa. – Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2011. – 48.lpp.

 132. Rauhvargers, Andrejs. Achieving Bologna goals: Where does Europe stand ahead of 2010 / A. Rauhvargers // Journal of Studies in International Education. – Vol.15, N 1 (2011), p.4-24.

 133. Reņģe, Viesturs. Personība / Viesturs Reņģe // Psiholoģija vidusskolai : skolotāja grāmata : metodiskais līdzeklis. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. – 25.-[31].lpp. : tab.

 134. Reņģe, Viesturs. Personības, ekonomiskie un kultūras faktori satiksmes psiholoģijas pētījumos = Personality, economic, and cultural factors in traffic psychology research / Viesturs Reņģe. – Literatūra: 156.-163.lpp. – Kopsav. angļu val.: 163.lpp. // Psiholoģija = Psychology / Latvijas Universitāte. – (Raksti / Latvijas Universitāte ; 768. sēj.). – (2011), 144.-163.lpp. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-768_Psihologija.pdf

 135. Reņģe, Viesturs. Teorētiskā daļa / V. Reņģe, M. Raščevska – (Promocijas darba struktūra un saturs) // Metodiskie norādījumi promocijas darba izstrādei : psiholoģijas doktora studiju programmas un doktorantūras skolas vadlīnijas / red. Malgožata Raščevska ; LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Psiholoģijas nodaļa. – Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2011. – 22.-29.lpp.

 136. Rožcenkova, Andžela. Militārās līderības izpētes pieejas: konteksta specifikas pārskats = Military leadership research approaches: a context-specific review / Andžela Rožcenkova. – Literatūra: 172.-175.lpp. – Kopsav. angļu val.: 175.lpp. // Psiholoģija = Psychology / Latvijas Universitāte. – (Raksti / Latvijas Universitāte ; 768. sēj.). – (2011), 164.-175.lpp. : att. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-768_Psihologija.pdf

 137. Rubene, Zanda. Europa. Ein zentrales Thema der politischen Bildungin Lettland / Zanda Rubene, Zane Akite, Iveta Ozola; ar īsām ziņām par aut. – Bibliogr.: S.94-95 // Freiheit und Lebensordnung : Ein europäischer Diskurs über demokratie / Hg.: Jens Blecher, Peter Gutjahr-Löser, Dieter Schulz. – Leipzig : Leipziger Universitäts Verlag, 2011 – S.81-95, 146, 148-149.

 138. Rubene, Zanda. Pedagoģijas zinātnes attīstība doktorantu pētījumos : kopsavilkums / Zanda Rubene, Irēna Žogla – Teksts paralēli angļu un latviešu val. // Izglītība izaugsmei : pagātne, tagadne un nākotne : zinātnisko rakstu kopsavilkumu krājums un rakstu krājums CD formātā izdots ar Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālu atbalstu : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. – Rīga : [b. i.], 2011. – 27.lpp. – Raksta pilnais teksts pieejams pielikumā CD-ROM formātā.

 139. Rusakova, Agnese. Recognition of prior learning on the verge of EHEA : an analysis of the national reports 2009 / Agnese Rusakova, Andrejs Rauhvargers. – (Pedagoģija = Pedagogy) // Daugavpils Universitātes 53. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes : Daugavpils, Latvija, 2011. g. 13.-15. aprīlis = Abstracts of the 53rd International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. – Daugavpils : Saule, 2011. – 130.lpp.

 140. Selevica, Elina. Spiritual well-being and suicidal ideation in patients with major depressive disorder and paranoid schizophrenia / Elina Selevica, Evija Strika, Elmars Terauds. – (Poster presentations abstracts) // 11th European Conference on Psychological Assessment : Riga, Latvia, 31 August-3 September, 2011 : book of programme – abstracts / Latvijas Universitāte, European Association of Psychological Assessment. – Riga : University of Latvia, 2011. – P.167.

 141. Skalberga, Anita. Literārās kompetences veidošanās un skolēnu dažādība = Development of literary competence and diversity of learners / Anita Skalberga. – (Cilvēku dzīvesdarbības dažādība). – Literatūra : 149.-150.lpp. – Kopsav. angļu val.: 150.lpp. // Pedagoģija un skolotāju izglītība = Pedagogy and teacher’s education / Latvijas Universitāte. – (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 759. sēj.). – Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. – 138.-150.lpp. : il.

 142. Skotere, Līga van. Personības iezīmju piecu faktoru modeļa aptauju NEO-PI-R, NEO-FFI un NEO-FFI-R versijas latviešu valodā – to psihometriskie rādītāji = Measuring the five factors of personality: psychometric properties of the Latvian versions of the NEO PI-R, NEO-FFI, and NEO-FFI-R / Līga van Skotere, Viktorija Perepjolkina. – Literatūra: 75.-78.lpp. – Kopsav. angļu val.: 78.lpp. // Psiholoģija = Psychology / Latvijas Universitāte. – (Raksti / Latvijas Universitāte ; 768. sēj.). – (2011), 57.-78.lpp. : att., tab. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-768_Psihologija.pdf

 143. Skreitule-Pikše, Inga. Observational and self-report assessment in evaluation of _rofess training programm: impact of doing homework / Inga Skreitule-Pikše, Sandra Sebre. – (Poster presentations abstracts) // 11th European Conference on Psychological Assessment : Riga, Latvia, 31 August-3 September, 2011 : book of programme – abstracts / Latvijas Universitāte, European Association of Psychological Assessment. – Riga : University of Latvia, 2011. – P.168-169.

 144. Sovere, Līga. Resilience, bereavement reactions and attachment style for adults after loss of a person / Liga Sovere, Ieva Bite. – (Oral presentation abstracts) // 11th European Conference on Psychological Assessment : Riga, Latvia, 31 August-3 September, 2011 : book of programme – abstracts / Latvijas Universitāte, European Association of Psychological Assessment. – Riga : University of Latvia, 2011. – P.121-122.

 145. Sproģe, Ieva. „Ievads meditācijā” kā studiju priekšmets skolotāju izglītībā = „Introduction to mediation” as a study subject in teacher education / Ieva Sproģe. – (Cilvēku dzīvesdarbības dažādība). – Literatūra : 157.lpp. – Kopsav. angļu val.: 157.lpp. // Pedagoģija un skolotāju izglītība = Pedagogy and teacher’s education / Latvijas Universitāte. – (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 759. sēj.). – Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. – 151.-157.lpp.

 146. Stikāne, Ilze. Spēle jaunākajā latviešu bērnu un pusaudžu literatūrā (2005-2009) / Ilze Stikāne. – Bibliogr.: 113.-114.lpp. – Kopsav. angļu val.: Play (game) in the latest Latvian children and adolescent literature (2005-2009), 115.lpp. // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē = Current issues in literary research. – ISSN 1407-4729. – 16.laid. (2011), 107.-115.lpp.

 147. Stikute, Elita. Latviešu literatūras apguves problēmas mūsdienu izglītības kontekstā = Problems of learning Latvian literature in the context of modern education : [referāts Starptautiskajā zinātniskajā konferencē (2011.g. 27.-28.maijs)] / Elita Stikute. – Bibliogr.: 379.lpp. – Kopsav. : angļu val. // Sabiedrība, integrācija, izglītība / Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina fakultāte. – 2.d.: Augstskolu pedagoģija, sociālā un speciālā pedagoģija, veselība un sports (2011), 369.-379.lpp.

 148. Stikute, Elita. Mirdzas Gailes ieguldījums latviešu literatūras didaktikas attīstībā = Mirdzas Gaile’s contribution to the development of Latvian literature didactics / Elita Stikute. – Vēres: 124.-125.lpp. – Kopsav. angļu val.: 125.lpp. // Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of sciences and museology / Latvijas Universitāte. – (Raksti / Latvijas Universitāte ; 763.sēj.). – (2011), 120.-125.lpp. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-763_Zin-vesture.pdf

 149. Stikute, Elita. Trimdas rakstnieku devums latviešu literatūras didaktikā : ieskats Latvijas valsts vēstures arhīva (LVVA) dokumentos : kopsavilkums / Elita Stikute – Teksts paralēli angļu un latviešu val. // Izglītība izaugsmei : pagātne, tagadne un nākotne : zinātnisko rakstu kopsavilkumu krājums un rakstu krājums CD formātā izdots ar Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālu atbalstu : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. – Rīga : [b. i.], 2011. – 30.lpp. – Raksta pilnais teksts pieejams pielikumā CD-ROM formātā.

 150. Stokenberga, Ieva. Humora stilu iesaiste ikdienas stresa un garastāvokļa savstarpējās sakarībās = The role of styles of _rofessi the interrelationship between daily stress and mood: moderator vs. mediator model / Ieva Stokenberga. – Literatūra: 193.-195.lpp. – Kopsav. angļu val.: 195.-196.lpp. // Psiholoģija = Psychology / Latvijas Universitāte. – (Raksti / Latvijas Universitāte ; 768. sēj.). – (2011), 176.-196.lpp. : tab., att. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-768_Psihologija.pdf

 151. Stramkale, Ligita. Dabas idejas interpretācija mūzikas klausīšanās procesā vispārizglītojošā skolā / Ligita Stramkale. – (Radošais process mākslā = Creative process in art). – Literatūra: 149.lpp. – Kopsav. angļu val.: The Interpretation of the concept of nature while listening to music at a secondary school, 139.-141.lpp. // Radoša personība : zinātnisko rakstu krājums = Creative personality : collection of scientific papers / RPIVA Kreativitātes zinātniskais institūts. – Rīga : RPIVA Kreativitātes zinātniskais institūts, 2011. – 9.[sēj.], 139.-149.lpp. : att.

 152. Stramkale, Ligita. Muzikālās dzirdes attīstīšana citādi dziedošajiem bērniem 20. gadsimta 20.-30. gadu un padomju perioda Latvijas mūzikas metodiķu skatījumā = Development of musical hearing in children who sing differently : opinions of Latvian music methodologists in the 1920s-30s of the 20th Century and in the Soviet Period / Ligita Stramkale. – (Cilvēku dzīvesdarbības dažādība). – Literatūra : 166.-167.lpp. – Kopsav. angļu val.: 167.lpp. // Pedagoģija un skolotāju izglītība = Pedagogy and teacher’s education / Latvijas Universitāte. – (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 759. sēj.). – Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. – 158.-167.lpp.

 153. Surikova, Svetlana. Raising _rofessional qualification of academic staft in Latvia: opportunities and challenges = Latvijas akadēmiskā personāla profesionālās kvalifikācijas celšana: iespējas un izaicinājumi : [referāts Starptautiskajā zinātniskajā konferencē (27.-28.maijs)] / Svetlana Surikova, Gunārs Strods. – Bibliogr.: 309.-311.lpp. // Sabiedrība, integrācija, izglītība / Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina fakultāte. – 1.d.: Augstskolu pedagoģija, sociālā un speciālā pedagoģija, veselība un sports (2011), 299.-311.lpp. : tab.

 154. Špona, Ausma. Mūsdienu skolēnu pedagoģiskās vērtības : kopsavilkums / Ausma Špona, Baiba Brigmane – Teksts paralēli angļu un latviešu val. // Izglītība izaugsmei : pagātne, tagadne un nākotne : zinātnisko rakstu kopsavilkumu krājums un rakstu krājums CD formātā izdots ar Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālu atbalstu : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. – Rīga : [b. i.], 2011. – 31.lpp. – Raksta pilnais teksts pieejams pielikumā CD-ROM formātā.

 155. Taurina, Žanete. Vizualization of the youth competence dimensions in the selfevaluation „Your map of competences” / Žanete Taurina, Ilze Ivanova. – Angļu // Socialinis Ugdymas – Vilnius. – ISSN 1392-9569. – Vol.14, N 25 (2011), 5.-24.lpp. : il., tab.

 156. Testu un jautājumu paraugi / G. Dance, A. Miltuze, R. Niedre, M. Raščevska // Psiholoģija vidusskolai : skolotāja grāmata : metodiskais līdzeklis. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. – 65.-[68.]lpp.

 157. Trups-Kalne, Ingrīda. Morāles intuitīvo pamatu atšķirības respondentiem ar augstiem un zemiem morālās spriešanas spēju rādītājiem = Differences in moral foundations in respondents with high and low moral competence / Ingrīda Trups-Kalne, Ģirts Dimdiņš. – Literatūra: 210.-213.lpp. – Kopsav. angļu val.: 213.lpp. // Psiholoģija = Psychology / Latvijas Universitāte. – (Raksti / Latvijas Universitāte ; 768. sēj.). – (2011), 197.-213.lpp. : tab., att. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-768_Psihologija.pdf

 158. Turilova-Miščenko, Tatjana. Development and validation of the syllable-word working memory test / Tatjana Turilova-Miščenko, Malgožata Raščevska. – (Oral presentation abstracts) // 11th European Conference on Psychological Assessment : Riga, Latvia, 31 August-3 September, 2011 : book of programme – abstracts / Latvijas Universitāte, European Association of Psychological Assessment. – Riga : University of Latvia, 2011. – P.126.

 159. Tūbele, Sarmīte. Lasīt interesi veicinošie un kavējošie faktori = Promoting and delaying factors of reading interest : [referāts Starptautiskajā zinātniskajā konferencē (2011.g. 27.-28.maijs)] / Sarmīte Tūbele. – Bibliogr.: 525.-526.lpp. – Kopsav. angļu val. // Sabiedrība, integrācija, izglītība / Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina fakultāte. – 1.d., Augstskolu pedagoģija, sociālā un speciālā pedagoģija, veselība un sports (2011), 519.-526.lpp.

 160. Tūbele, Sarmīte. Speciālā izglītība Latvijā pēc neatkarības atgūšanas / Sarmīte Tūbele – Teksts paralēli angļu un latviešu val. // Izglītība izaugsmei : pagātne, tagadne un nākotne : zinātnisko rakstu kopsavilkumu krājums un rakstu krājums CD formātā izdots ar Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālu atbalstu : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. – Rīga : [b. i.], 2011. – 32.lpp. – Raksta pilnais teksts pieejams pielikumā CD-ROM formātā.

 161. Tūbele, Sarmīte. Speciālā pedagoģija Latvijā: ieskats apakšnozares attīstībā / Sarmīte Tūbele. – Bibliogr.: 29.-33.lpp. // Laikmets un personība. – [Nr.]13 ([2011]), 11.-33.lpp.

 162. Upenieks, Reinis. Pamatotā teorija un tās izmantošana mediķu un pacientu komunikācijas pētījumos = Grounded theory and its use in physician-patient communication research / Reinis Upenieks. – Literatūra: 222.-224.lpp. – Kopsav. angļu val.: 224.lpp. // Psiholoģija = Psychology / Latvijas Universitāte. – (Raksti / Latvijas Universitāte ; 768. sēj.). – (2011), 214.-224.lpp. : tab., att. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-768_Psihologija.pdf

 163. Upmane, Anda. Life satisfaction judgments in Latvia: quantitative and qualitative approach / Anda Upmane, Sandra Sebre. – (Poster presentations abstracts) // 11th European Conference on Psychological Assessment : Riga, Latvia, 31 August-3 September, 2011 : book of programme – abstracts / Latvijas Universitāte, European Association of Psychological Assessment. – Riga : University of Latvia, 2011. – P.171.

 164. Vīgante, Rasma. Mācīšanās īpatnības un problēmas skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem = Pecularities of learning and problems in students with mental development disorders / Rasma Vīgante. – (Speciālās izglītības vajadzības – problēmas un risinājumi). – Literatūra : 124.-125.lpp. – Kopsav. angļu val.: 124.-125.lpp. // Pedagoģija un skolotāju izglītība = Pedagogy and teacher’s education / Latvijas Universitāte. – (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 759. sēj.). – Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. – 112.-125.lpp. : diagr.

 165. Vīgante, Rasma. Research on socialization problems among hearing-impaired children at special primary school establishment / R. Vigante, I. Zaiceva // Procedia – Social and Behavioral Sciences. – Vol.12 (2011), p.371-382. - URL: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B9853-52BWMWM-2G-1&_cdi=59087&_user=590287&_pii=S1877042811001364&_origin=gateway&_coverDate=12%2F31%2F2011&_sk=999879999&view=c&wchp=dGLzVlz-zSkzV&md5=5370a4d2be53263aa05141146b6ce15c&ie=/sdarticle.pdf

 166. Vīgante, Rasma. Speciālā skolotāja reflektīvas darbības aspekti = The aspects of reflective activity of special education teacher : [referāts Starptautiskajā zinātniskajā konferencē (27.-28.maijs)] / Rasma Vīgante. – Bibliogr.: 537.-538.lpp. – Kopsav. angļu val. // Sabiedrība, integrācija, izglītība / Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina fakultāte. – 1.d., Augstskolu pedagoģija, sociālā un speciālā pedagoģija, veselība un sports (2011), 527.-530.lpp. : diagr., tab.

 167. Voitkāne, Sarmīte. Latvijas Universitātes 2006./2007. gada 1. kursa studentu adaptācijas problēmas pirmā studiju gada sākumā = Adjustment problems in first-year students at the beginning of studies at the university of Latvia in 2006/2007 / Sarmīte Voitkāne, Solveiga Miezīte. – Literatūra: 241.-243.lpp. – Kopsav. angļu val.: 245.lpp. // Psiholoģija = Psychology / Latvijas Universitāte. – (Raksti / Latvijas Universitāte ; 768. sēj.). – (2011), 225.-245.lpp. : tab., att. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-768_Psihologija.pdf

 168. Vugule, Ērika. „Biedrošanās” ideja Latvijā kā skolotāju profesionālo _rofessional veidošanās priekšnosacījums 19.gs. beigās un 20.gs. sākumā = Idea of „association” in Latvia as precondition of teachers _rofessional organization development in the end of 19th century and start of 20th century : [referāts Starptautiskajā zinātniskajā konferencē (27.-28.maijs)] / Ērika Vugule. – Bibliogr.: 328.lpp. – Kopsav. angļu val. // Sabiedrība, integrācija, izglītība / Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina fakultāte. – 1.d.: Augstskolu pedagoģija, sociālā un speciālā pedagoģija, veselība un sports (2011), 318.-328.lpp.

 169. Vulāne, Anna. Latviešu tautasdziesmu loma bērna valodas ideāla veidošanā = The role of Latvian folk – songs at he formation of language ideal of children’s : [referāts Starptautiskajā zinātniskajā konferencē (2011.g. 27.-28.maijs)] / Anna Vulāne. – Bibliogr.: 439.lpp. – Kopsav. angļu val.: 438.-439.lpp. // Sabiedrība, integrācija, izglītība / Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina fakultāte. – 2.d.: Augstskolu pedagoģija, sociālā un speciālā pedagoģija, veselība un sports (2011), 430.-439.lpp.

 170. Vulāne, Anna. Latviešu valodas apguve 21.gs. : pieejas maiņas, standarti un programmas paraugi / Anna Vulāne – Teksts paralēli angļu un latviešu val. // Izglītība izaugsmei : pagātne, tagadne un nākotne : zinātnisko rakstu kopsavilkumu krājums un rakstu krājums CD formātā izdots ar Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālu atbalstu : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. – Rīga : [b. i.], 2011. – 35.lpp. – Raksta pilnais teksts pieejams pielikumā CD-ROM formātā.

 171. Zīriņa, Tija. Academic staff development problems in higher education organization = Akadēmiskā personāla attīstības problēmas augstākajās mācību iestādēs : [referāts Starptautiskajā zinātniskajā konferencē (27.-28.maijs)] / Tija Zīriņa. – Bibliogr.: 655.lpp. // Sabiedrība, integrācija, izglītība / Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina fakultāte. – 2.d.: Augstskolu pedagoģija, sociālā un speciālā pedagoģija, veselība un sports (2011), 649.-655.lpp. : sh.

 172. Гаврилина, Маргарита. Возможности использования культурологических текстов для развития этнокультурной идентичности учащихся = Opportunities of use culturological texts for development of ethnoculturalidentity of pupils / Маргарита Гаврилина, Оксана Филина. – Literatūra: 158.-159.lpp. – Kopsav. angļu val.: 157.-158.lpp. // Society, integration, education : proceedings of the International Scientifical Conference, May 27th-28th, 2011 / Rezekne Higher Education Institution. Faculty of Education and Design. Personality Socialization Research Institute. – Rēzekne, 2011. – Vol.2: School pedagogy. Lifelong learning. Overviews, 148.-159.lpp.

 173. Гаврилина, Маргарита. Межкультурный диалог на уроках русского языка в общеобразовательных школах Латвии / Маргарита Гаврилина. – Лит.: с.130. // Problems of Education in the 21st Century. – Vol.30 (2011), p.123-130. - URL: http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=4&hid=107&sid=bb1aa3a5-2109-4313-8c51-ca6aeb0654cf%40sessionmgr104&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=e5h&AN=62642024

 174. Гаврилина, Маргарита. Речевое поведение младших школьников в родном (русском) языке в ситуации билингвального обучения в Латвии / М.A. Гаврилина // Русский язык и литература во времени и пространстве : XII Конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, [10-15 мая 2011 г., г. Шанхай, КНР]. – Т.2, с.620-623. 

  *****

 175. Āboltiņa, Līga. Bērnu literatūras izmantošanas iespējas adaptācijas sekmēšanā pirmskolas vecumā [elektronisks resurss] / Līga Āboltiņa. - Bibliogr.: 620.lpp. - Kopsav. angļu val.: 613.lpp. // Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli [CD-ROM] : Daugavpils, Latvija, 2011. g. = Proceedings of the 52nd International scientific conference of Daugavpils University /atbildīgais par izdevumu Inese Zuģicka. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte ; Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija, 2011. - 613.-620.lpp. : att.

 176. Prudņikova, Ilga. Informācijas tehnoloģiju loma skolēnu ar speciālām vajadzībām valodas un sociālo prasmju pilnveidē iekļaujošās skolas apstākļos [elektronisks resurss] / Ilga Prudņikova, Svetlana Ušča. - Bibliogr.: 676.-677.lpp. - Kopsav. angļu val.: 671.lpp. // Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli [CD-ROM] : Daugavpils, Latvija, 2011. g. = Proceedings of the 52nd International scientific conference of Daugavpils University /atbildīgais par izdevumu Inese Zuģicka. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte ; Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija, 2011. - 671.-677.lpp. : att.

 177. Pudule, Guna. Sistēmpieejas izmantojums karjeras izglītības vadībā vispārizglītojošās skolās [elektronisks resurss] / Guna Pudule. - Bibliogr.: 686.lpp. - Kopsav. angļu val.: 678.lpp. // Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli [CD-ROM] : Daugavpils, Latvija, 2011. g. = Proceedings of the 52nd International scientific conference of Daugavpils University /atbildīgais par izdevumu Inese Zuģicka. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte ; Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija, 2011. - 678.-686.lpp. : att.