Datubāzē apkopoti LU mācībspēku un zinātnieku publikāciju - monogrāfiju, rakstu latviešu un ārzemju zinātniskajos izdevumos, konferenču tēžu un elektronisko publikāciju bibliogrāfiskie ieraksti, pieejama informācija arī par publikācijām LU Rakstos, populārzinātniskajos izdevumos, periodikā u.c. izdevumos. Datubāze nodrošina LU mācībspēku un zinātnieku publikāciju uzskaiti, klasifikāciju un zinātniskās nozīmības līmeņa novērtēšanu. Datubāze aptver informāciju par nozīmīgu daļu Latvijas zinātnisko publikāciju un atspoguļo Latvijas zinātnes attīstību.

Lai atvieglotu publikāciju meklēšanu, datubāzē pieejams sadalījums pa izdevumu veidiem un sadaļām:

1. LU personāla publikācijas (visas)

  • LU personāla zinātniskās publikācijas
  • LU personāla pārējās publikācijas

2. Publikācijas par LU vēsturi (visas)

Datubāzes sadaļas

Datubāzē iekļauta bibliogrāfiskā informācija par LU izstrādātajiem vai aizstāvētajiem promocijas darbiem, disertācijām, zinātnisko darbu kopām un monogrāfijām , kā arī informācija par darbu kopsavilkumiem un autoreferātiem.  Datubāze tiek veidota no 2006. gada un tajā ietvertas ziņas jau kopš pagājušā gadsimta 20. gadiem, tomēr visvairāk ziņu iegūstamas par laikposmu no 1995. gada līdz mūsdienām. Daļa zinātnisko darbu vai to kopsavilkumu brīvi pieejami tiešsaistē.

Datubāze ļauj iepazīties ar LU aizstāvētajiem maģistra, bakalaura, diploma un kvalifikācijas darbiem. Datubāzē ietverti noslēguma darbu bibliogrāfiskie ieraksti no 2005. līdz 2020. gadam, ja darba autors piekritis sava darba publicēšanai. Lai piekļūtu noslēguma darbu pilnajiem tekstiem, jāveic reģistrācija, izmantojot LUIS lietotājvārdu un paroli.  

Visi, tostarp  jaunākie,  LU aizstāvētie maģistra, bakalaura, diploma un kvalifikācijas darbi ir pieejami LU e-resursu repozitorijā