Humanitāro zinātņu fakultāte

 1. 47. Artura Ozola dienas konference "Baltu valodu vēsture un dialektoloģija" : veltījums Jākobam Langem (1711-1777) 300. gadadienā : referātu anotācijas un kopsavilkumi : Rīga, 2011. gada 18.-19. marts / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latvistikas un baltistikas nodaļa. Baltu valodniecības katedra. - Rīga : Latvijas Universitātes Baltu valodniecības katedra, 2011. - 51 lpp. - Teksts latviešu, lietuviešu valodās. - Ietver bibliogrāfiju.
   
 2. Aleksejeva, Brigita. Sengrieķu filoloģisko tekstu valoda : promocijas darba kopsavilkums, izstrādāts filoloģijas doktora grāda iegūšanai valodniecības zinātņu nozarē, klasiskās filoloģijas apakšnozarē = The language of ancient Greek philological texts : summary of the Doctoral thesis / Brigita Aleksejeva ; darba zinātniskā vadītāja Ilze Rūmniece ; rec.: Ingrīda Kramiņa, Ojārs Bušs, Zaiga Ikere ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 66 lpp. - Ietver bibliogrāfiju (62.-66. lpp.). - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

 3. Aleksejeva, Brigita. Sengrieķu filoloģisko tekstu valoda : promocijas darbs filoloģijas doktora (Dr. philol.) grāda iegūšanai valodniecības zinātņu nozarē klasiskās filoloģijas apakšnozarē / Brigita Aleksejeva ; zinātniskā vadītāja Ilze Rūmniece ; rec.: Ingrīda Kramiņa, Ojārs Bušs, Zaiga Ikere ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. - Rīga, 2011. - 198 lp. : tab. + 1 CD. - Ietver bibliogrāfiju (173.-180. lp. (87 nos.)). - Ietver citātus un jēdzienu nosaukumus sengrieķu valodā.

 4. Ankrava, Sigma. Dzeja un politika Indijā : pirmsneatkarības periods / Sigma Ankrava. - [Rīga : Latvijas Universitāte, 2011]. - 238 lpp. : il., faksimili. - Ietver bibliogr. (235.-238. lpp.).
   
 5. Apse, Linda. Telpiskās nozīmes prievārdu semantika un leksikalizācijas kognitīvie aspekti latviešu valodā : promocijas darba kopsavilkums = Semantics of latvian spatial prepositions and cognitive aspects of their lexicalization : summary of doctoral thesis : izstrādāts valodniecības doktora grāda iegūšanai valodniecības zinātnes nozarē, vispārīgās valodniecības apakšnozarē / Linda Apse ; zinātniskā vadītāja Jeļena Dorošenko; rec.: Zaiga Ikere, Andra Kalnača, Jānis Sīlis ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 47, [1] lpp. : il., tab. - Ietver bibliogr. (44.-47. lpp.). - Teksts latviešu un angļu val.

 6. Apse, Linda. Telpiskās nozīmes prievārdu semantika un leksikalizācijas kognitīvie aspekti latviešu valodā = Semantics of Latvian spatial prepositions and aspects of their lexicalization : promocijas darbs izstrādāts valodniecības doktora grāda iegūšanai valodniecības zinātnes nozarē, vispārīgās valodniecības apakšnozarē / Linda Apse ; promocijas darba vadītāja Jeļena Dorošenko ; rec.: Zaiga Ikere, Andra Kalnača, Jānis Sīlis ; Latvijas Universitāte. - Rīga : [b.i.], 2011. - 145 lp. : tab., diagr. + 1 CD. - Ietver bibliogr. (105.-109. lp.). - Teksts angļu valodā, pielikums latviešu valodā.
   
 7. Bērziņa, Gita. Dialoga žanra teksti sengrieķu prozā : lingvostilistiskais aspekts : promocijas darba kopsavilkums izstrādāts filoloģijas doktora grāda iegūšanai valodniecības zinātņu nozares klasiskās filoloģijas apakšnozarē = Dialogue genre texts in acient greek prose : linguostylistic aspect : summary of the Doctoral Thesis / Gita Bērziņa ; darba zinātniskā vadītāja Ilze Rūmniece ; Igors Koškins, Pēteris Vanags, Ojārs Lāms ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. - Rīga : [Latvijas Universitāte], 2011. - 73 lpp. - Ietver bibliogrāfiju (68.-73. lpp.). - Teksts latviešu un angļu valodā ar citātiem sengrieķu valodā.

 8. Bērziņa, Gita. Dialoga žanra teksti sengrieķu prozā: lingvostilistiskais aspekts : promocijas darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai valodniecības zinātņu nozares klasiskās filoloģijas apakšnozarē / Gita Bērziņa ; zinātniskā vadītāja Ilze Rūmniece ; Igors Koškins, Pēteris Vanags, Ojārs Lāms ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. - Rīga, 2011. - 227 lp. + 1 CD. - Ietver bibliogrāfiju (219.-227. lp.). - Teksts latviešu valodā ar citātiem sengrieķu valodā.
   
 9. Cīrulis, Kārlis. Naratīvā struktūra un literārā pašrefleksija Johannesa Bobrovska prozā = Narrative Struktur und Metanarration in der Prosa Johannes Bobrowskis = Narrative structure and metanarration in Johannes Bobrowski's prose : promocijas darbs Filoloģijas doktora grāda iegušanai literatūrzinātnes nozarē, literatūras teorijas apakšnozarē / Kārlis Cīrulis ; zinātniskais vadītājs Tomass Taterka ; Latvijas Universitāte. - Rīga : [Latvijas Universitāte], 2011. - 139 lp. : tab. ; 30 cm. + 1 CD. - Ietver bibliogrāfiju: 123.-133. lp.
   
 10. Europe-Russia : contexts, discourses, images / ed. Irina Novikova. - Riga : LU DZSC - LEVIRA, 2011.
   
 11. Kalnača, Andra. Morfoloģijas stilistika / Andra Kalnača ; [redaktore Gita Bērziņa]. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - 143 lpp. : sh. - Ietver bibliogr. (127.-137. lpp.). - Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu val.
   
 12. Kalniņa, Ieva. Variācijas par latviešu drāmas vēsturi : teksts un konteksts / Ieva Kalniņa. - Rīga : Mansards, 2011. - 186 lpp.
   
 13. Latviešu un cittautu literatūra : no romantisma līdz modernismam : zinātnisko rakstu krājums / sast. : Sandra Ratniece, Viesturs Vecgrāvis ; redkol.: Ieva J. Kalniņa, Edgars Lāms, Sandra Ratniece, Viesturs Vecgrāvis ... u.c. ; Latvijas Universitātes Humanitārā fakultāte, Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference. - Rīga : Jaunā Daugava, 2011. - II [sēj.] : Romantisms, neoromantisms un dekadence latviešu un cittautu literatūras kontekstā : Fricim Bārdam 130. - 118 lpp. - Ietver bibliogrāfiju rakstu beigās - Kopsavilkumi angļu val.
   
 14. Nevajadzīgie cilvēki-- : par Rīgas Lielo kapu saglabāšanu un kopīgas kultūras telpas veidošanos : albums ir veltījums visiem tiem, kas ir aizmirsti, un tiem, kas vēl neprot atcerēties / [idejas autors Deniss Hanovs ; redaktore Ingrida Vāverniece ; fotogrāfs Deniss Kretalovs]. - Mārupe : Drukātava, 2011. - 115, [1] lpp. : krās. il. - Ietver bibliogrāfiju (zemsvītras piezīmēs). - "Albums nav mirušo saraksts vai Rīgas mākslas enciklopēdija. Ideja ir cita - sniegt tikai attēlus ar pārdomām par Lielajiem kapiem un Latvijas pagātni. Mums pašiem jāapmeklē par nevajadzīgiem kļuvušie cilvēki un pašiem jāuzzina viņu stāsts... Cerība ir - saglabāt strauji izzūdošo telpu, kaut digitālā fotonemirstībā."--Deniss Hanovs. - Autors uzrādīts titlp. 2. pusē. - Projekts tapis sadarbībā ar Friedrich Ebert Stiftung.
   
 15. Piebalgas teksts. Brāļu Kaudzīšu romāns "Mērnieku laiki" / sastādītāji: Ausma Cimdiņa, Ojārs Lāms ; redkol.: Ausma Cimdiņa, Benedikts Kalnačs, Janīna Kursīte, Ojārs Lāms, Jānis Stradiņš ... [u.c.] ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. - Rīga : Zinātne, 2011. - 285, [1] lpp. : il. - (Latviešu pamattekstu pētījumi). - Ietver bibliogr. (rakstu beigās). - Teksts latviešu val., kopsavilkumi angļu val.
   
 16. Radzobe, Silvija. Uz skatuves un aiz kulisēm / Silvija Radzobe. - Rīga : Zinātne, 2011. - 767 lpp. : il.
   
 17. Roziņa, Gunta. Pragmatics and linguistic politeness : a practical introduction / Gunta Roziņa, Indra Karapetjana ; edited by Sharon Burton ; University of Latvia. Faculty of Humanities. Department of English studies. - Riga : University of Latvia, 2011. - 141, [1] lpp. - Ietver bibliogrāfiju (133.-[142.] lpp.).
   
 18. Stauga, Jolanta. Dzīvnieki latviešu folklorā: mītiski maģiskais aspekts (pēc latviešu tautasdziesmu un mūsdienu folkloras materiāliem) : promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai folkloristikas zinātnes nozarē latviešu folkloristikas apakšnozarē = Animals in Latvian folklore: mythical-magical aspects (based on Latvian folk songs and contemporary folklore materials) : summary of the dissertation = Tiere in der lettischen Folklore: der mythologisch-magische Aspekt (anhand der lettischen Volkslieder und der Gegenwartsfolklore) : Kurzfassung der Promotionsarbeit / Jolanta Stauga ; zinātniskā darba vadītāja Janīna Kursīte-Pakule ; rec.: Sigma Ankrava, Angelika Juško-Štekele, Gatis Ozoliņš ; Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 60 lpp. - Ietver bibliogrāfiju (10.-11.lpp.). - Paralēli latviešu, angļu un vācu valodā.

 19. Stauga, Jolanta. Dzīvnieki latviešu folklorā: mītiski maģiskais aspekts (pēc latviešu tautasdziesmu un mūsdienu folkloras materiāliem) : promocijas darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai folkloristikas zinātnes nozarē, latviešu folkloristikas apakšnozarē / Jolanta Stauga ; zinātniskā vadītāja Janīna Kursīte-Pakule ; rec.: Sigma Ankrava, Angelika Juško-Štekele, Gatis Ozoliņš ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 2011. - 198 lp. + 1 CD - Ietver bibliogrāfiju (181.-198. lp.).

 20. Šalme, Arvils. Latviešu valodas kā svešvalodas apguves pamatjautājumi / Arvils Šalme. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2011. - 140 lpp.
   
 21. Šavlovska, Dina. Détermination nominale en français: acquisition d'une catégorie grammaticale = Nominālā determinācija franču valodā: gramatiskās kategorijas apguve : promocijas darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai valodniecības zinātnes nozarē / Dina Šavlovska ; darba zinātniskā vadītāja Jeļena Vladimirska ; rec.: I. Jansone, I. Rūmniece, M-A Morel ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. - Rīga, 2011. - 207 lp. : il., tab. + 1 CD - Ietver bibliogrāfiju (198.-206. lp.). - Norāde par darba zinātnisko vadītāju Jeļenu Vladimirsku 2. lp.

 22. Šavlovska, Dina. Détermination nominale en français: acquisition d'une catégorie grammaticale = Nominālā determinācija franču valodā: gramatiskās kategorijas apguve : [promocijas darba kopsavilkums] doktora zinātniskā grāda iegūšanai filoloģijā / Dina Šavlovska ; darba zinātniskā vadītāja Jeļena Vladimirska ; rec.: I. Jansone, I. Rūmniece, M-A Morel ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 70 lpp. : tab. - Ietver bibliogrāfiju (65.-68. lp.). - Teksts latviešu un franču valodās.
   
 23. Tagore, Rabindranath. Mājās un pasaulē / Rabindranats Tagore ; no bengāļu valodas tulkojis Viktors Ivbulis. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011]. - 253, [1] lpp.
   
 24. Urbanoviča, Inta. Latviešu valoda 11. klasei : mācību grāmata / Inta Urbanoviča, Raita Šūpola, Anita Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 166 lpp. : il., kartes, faks., tab. + 1 CD. - (Nāc!). - Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2011. gadā--Titlp.

 25. Urbanoviča, Inta. Latviešu valoda 11. klasei : skolotāja grāmata / Inta Urbanoviča, Raita Šūpola, Anita Vanaga. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011]. - 85 lpp. : il., tab. + 1 CD. - (Nāc!). - Ietver bibliogr. (84.-85. lpp.).

 26. Vēsture teātrī un drāmā : rakstu krājums / sastādītāja un zinātniskā redaktore Silvija Radzobe. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - 252 lpp. : il., faks. - Ietver bibliogrāfiju (rakstu beigās). - Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu val.

 27. Vīķe-Freiberga, Vaira. Trejādas saules : Meteoroloģiskā saule. Gaišā saule / Vaira Vīķe-Freiberga ; [I. Blumberga grāmatas dizains]. - [Rīga] : Pētergailis, 2011. - 245, [2] lpp. : krās. il. - Ietver bibliogrāfiju (227.-[230.] lpp.) un rādītājus (231.-[243.] lpp.). - Kopsavilkums angļu val.
   
 28. Марченко, Елена. Путь 3 : darba burtnīca krievu valodā 12. klasei : mācību līdzeklis / Е. Марченко, З. Савельева. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 79 lpp. : il.
   
 29. Марченко, Елена. Путь 3 : [krievu valoda 12. klasei : практический курс русского языка как иностранного] : mācību grāmata / Е. Марченко, З. Савельева. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 158 с. : цв. ил.
   
 30. Марченко, Елена. Путь 3 : книга для учителя : metodiskais līdzeklis / Е. Марченко, З. Савельева. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 98, [2] с. : табл.

 31. Русский мир и Латвия : Альманах общества Seminarium hortus humanitatis / издание подгот. Ю.Л. Сидяков, авт. введ. Ю.Л. Сидяков ; Seminarium hortus humanitatis. - Вып. 24, т. 3. Из архива св. священномученика архиепископа Рижского и Латвийского Иоанна (Поммера): письма и другие документы. - Рига : Seminarium hortus humanitatis, 2011. - 177 с.

   
  *****

 32. Baltic journal of english language, literature and culture : [multidisciplinary international scientific journal in general linguistics, applied linguistics, literature and culture] / editor- in- chief: Andrejs Veisbergs ; issue ed. Monta Farneste ; ed.: Sigma Ankrava, Irina Novikova, Indra Karapetjana, Jeļena Dorošenko, Gunta Roziņa; University of Latvia. Faculty of Humanities. - Riga : [University of Latvia], 2011- - sēj. : il., tab. - Ietver bibliogrāfiju (rakstu beigās).
   
 33. Baltu filoloģija : baltu valodniecības žurnāls / red. Pēteris Vanags ; red. vietn. Lidija Leikuma, Edmunds Trumpa ; red. kol.: Laimute Balode, Inta Freimane, Jānis Valdmanis ... [u.c.] ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Baltu valodniecības katedra. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - 20. sēj., Nr. 1, 115 lpp.
   
  *****

 34. Aleksejeva, Brigita. Sengrieķu filoloģisko tekstu valodas tēlainības aspekti / Brigita Aleksejeva. - Literatūra: 15.-16.lpp. - Kopsav. angļu val.: Aspects of figurative language in Ancient Greek philological texts, 16.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - 15.sēj., 1.d.: Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2011), 7.-16.lpp.
   
 35. Ankrava, Sigma. Arābu dzejas tradīcijas ietekme uz mīlestības attēlojumu Dantes lirikā : [par mīlestības attēlojumu itāļu dzejnieka Dantes Aligjēri (1265-1321) un persiešu dzejnieka Omara Haijama (1048-1131) darbos] / Sigma Ankrava. - Bibliogr.: 66.lpp. - Kopsav. angļu val.: The influence of Arabic poetic tradition on Dante's lyric, 57.lpp. // Kultūras studijas : zinātnisko rakstu krājums = Cultural studies : scientific papers / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. - 3.sēj.: Priekšmetu pasaule literatūrā un kultūrā = The world of objects in literature and culture (2011), 57.-66.lpp.
   
 36. Baltgalve, Agita. Tibetan Buddhist Masters in Latvia after 1991 and Main Topics of Their Teachings / Agita Baltgalve // Between East and West: cultural and religious dialogue before, during and after the totalitarian rule : 1st International Scientific Conference of the Latvian Society for the Study of Religion, 6-8 October 2011, University of Latvia : programme and abstracts / organized in collaboration with University of Latvia, Daugavpils University in the framework of the European Commission FP7 Project MYPLACE. - Riga : University of Latvia, 2011. - P.20.

 37. Bērziņa, Gita. Modalitātes marķējums sengrieķu filozofiskā dialoga tekstos / Gita Bērziņa. - Literatūra: 42.-43.lpp. - Kopsav. angļu val.: Modality marking in the texts of the Ancient Greek philosophical dialogue, 43.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - 15.sēj., 1.d.: Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2011), 36.-43.lpp.
   
 38. Bicjutko, Tatjana. Discourse markers in childhood memoirs / Tatjana Bicjutko. - Literatūra: 51.-52.lpp. - Kopsav. latviešu val.: Diskursa marķieri bērnības memuāros, 52.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - 15.sēj., 1.d.: Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2011), 44.-52.lpp.
   
 39. Brēde, Maija. Nukleāro toņu funkcionālā slodze informatīvā intonācijas stila kontekstā / Maija Brēde. - Literatūra: 64.lpp. - Kopsav. angļu val.: The functions of nuclear tones in the context of the informational style of intonation, 64.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - 15.sēj., 1.d.: Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2011), 59.-64.lpp.

 40. Brēde, Maija. Stylistic variation as manifest in the informational style of intonation : (on the basis of English and Latvian TV broadcasts) / Maija Brēde. - Bibliogr.: p.13. // Baltic journal of english language, literature and culture. - Vol.1 (2011), p.[4]-13 : tab.
   
 41. Bušmane, Brigita. Ar kokmateriālu ieguvi un transportēšanu saistītā leksika Nīcas izloksnē / Brigita Bušmane. - (Raksti). - Avoti un literatūra: 20.-22.lpp. - Kopsav. angļu val.: Vocabulary Related to Timber Output and Transportation in Nīca Subdialect, 22.-23.lpp. // Baltu Filoloģija : Baltu valodniecības žurnāls. - 20.sēj., Nr.1 (2011), 5.-23.lpp.
   
 42. Cigankova, Nataļja. Creativity and Conventionality in Online Book Review as a Genre / Natalja Cigankova, Zilgme Eglīte. - (Kreativitāte valodu apguvē = Creativity in language acquivisition). - Literatūra: 184.lpp. // Radoša personība : zinātnisko rakstu krājums = Creative personality : collection of scientific papers / RPIVA Kreativitātes zinātniskais institūts. - Rīga : RPIVA Kreativitātes zinātniskais institūts, 2011. - 9.[sēj.], 178.-185.lpp. : tab. - Ar īsu informāciju par autorēm.
   
 43. Cigankova, Nataļja. Creativity in the Formation of Digital Nicknames / Natalja Cigankova, Aleksandra Semjonova - (Kreativitāte valodu apguvē = Creativity in language acquivisition). - Literatūra: 191.lpp. // Radoša personība : zinātnisko rakstu krājums = Creative personality : collection of scientific papers / RPIVA Kreativitātes zinātniskais institūts. - Rīga : RPIVA Kreativitātes zinātniskais institūts, 2011. - 9.[sēj.], 186.-191.lpp. - Ar īsu informāciju par autorēm.

 44. Cimdiņa, Agnese. Lauku dzīves racionalitāte un kultūrsociālā iesakņotība / Agnese Cimdiņa ; ar īsām ziņām par aut. - Vēres : 44.-45.lpp. - Kopsav. angļu val.: The rationality of rural life and its cultural and social basis, 143.-144.lpp. // Akadēmiskā Dzīve. - Nr.48 (2011/2012), 35.-45.lpp.
   
 45. Cimdiņa, Ausma. "Mērnieku laiki" un Piebalgas mīta reminiscences tagadnes kultūrtekstā = Reflection on "Times of the land surveyors" and the Piebalga myth in contemporary cultural context / Ausma Cimdiņa. - (Piebalgas mīts un brāļu Kaudzīšu "Mērnieku laiki"). - Literatūras saraksts : 34.-37.lpp. - Kopsav. angļu val.: 37.-38.lpp. // Piebalgas teksts. Brāļu Kaudzīšu romāns "Mērnieku laiki" / sastādītāji: Ausma Cimdiņa, Ojārs Lāms ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. - Rīga : Zinātne, 2011. - 15.-38.lpp.
   
 46. Cimdiņa, Ausma. Aizmirstība. Rīga, Lielie kapi / Ausma Cimdiņa // Nevajadzīgie cilvēki-- : par Rīgas Lielo kapu saglabāšanu un kopīgas kultūras telpas veidošanos : albums ir veltījums visiem tiem, kas ir aizmirsti, un tiem, kas vēl neprot atcerēties. - Mārupe : Drukātava, 2011. - 58.lpp.

 47. Cimdiņa, Ausma. Rātminderu Līzes mūmija / Ausma Cimdiņa. // Latvju Teksti. - ISSN 1691-6948. - Nr.5 (2011, rudens), 46.-47.lpp.
  Rec. par grām.: Bauere, Inguna. Skolas Līze : stāsts par liktenīgu satikšanos un mīlestību, kura uzveica laiku / Inguna Bauere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 478, [1] lpp.

 48. Daija, Pauls. Viņš runā tā, kā mēs paši : mācītājs latviešu literatūrā tautas apgaismības laikmetā = "He speaks the same way as we do" : the pastor in the Latvian Literature in the age of popular enlightenment / Pauls Daija. - Literatūra : 49.lpp. - Kopsav. angļu val.: 49.lpp. // Literatūra un reliģija : zinātnisko rakstu krājums. - [Rīga] : Jaunā Daugava, 2011. - 40.-49.lpp.

 49. Dorošenko, Jeļena. Reformed prescriptivism : dictionaries of usage / Jeļena Dorošenko. - Bibliogr.: p.19. // Baltic journal of english language, literature and culture. - Vol.1 (2011), p.[14]-19.
   
 50. Dzenovska, Dace. "Dānis" Latvijas laukos : mīti un pēcpadomju agrārā kapitālisma kritika / Dace Dzenovska ; ar īsām ziņām par aut. - Vēres : 15.lpp. - Kopsav. angļu val.: "The Dane" in the Latvian countryside : myths and critique of post-soviet agrarian capitalisms, 142. lpp. // Akadēmiskā Dzīve. - Nr.48 (2011/2012), 3.-15.lpp.

 51. Ešots, Jānis. Farabi / [Jānis Ešots] // The Princeton encyclopedia of islamic political thought / ed. Gerhard Bowering. - Princeton : Princeton University Press, 2011.

 52. Ešots, Jānis. Ibn Sina / [Jānis Ešots] // The Princeton encyclopedia of islamic political thought / ed. Gerhard Bowering. - Princeton : Princeton University Press, 2011.
   
 53. Ešots, Jānis. Islam in the Post-Soviet Central Asia: Between Fundamentalism and Sufism / Jānis Ešots // Between East and West: cultural and religious dialogue before, during and after the totalitarian rule : 1st International Scientific Conference of the Latvian Society for the Study of Religion, 6-8 October 2011, University of Latvia : programme and abstracts / organized in collaboration with University of Latvia, Daugavpils University in the framework of the European Commission FP7 Project MYPLACE. - Riga : University of Latvia, 2011. - P.22-23.
   
 54. Ešots, Jānis. Political city / [Jānis Ešots] // The Princeton encyclopedia of islamic political thought / ed. Gerhard Bowering. - Princeton : Princeton University Press, 2011.

 55. Farneste, Monta. Comparative analysis of the abstracts written for journals in applied linguistics / Monta Farneste // Valoda - 2011 : valoda dažādu kultūru kontekstā : zinātnisko rakstu krājums / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. - [Daugavpils] : Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds "Saule", 2011. - 21.[sēj.], 329.-335.lpp. : tab.

 56. Farneste, Monta. Moves in the introductions of problem-solution essays / Monta Farneste. - Bibliogr.: p.28. // Baltic journal of english language, literature and culture. - Vol.1 (2011), p.[20]-28 : tab.
   
 57. Farneste, Monta. Rhetorical structures in problem-solution essays / Monta Farneste. - Bibliogr.: p. 134-135 - Kopsav. latviešu val.: Retoriskās struktūras problēmrisinājuma domrakstos, 136.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - [Nr.]15, 2.[sēj.]: Valoda un vide. Terminoloģija. Tulkošanas jautājumi (2011), 129.-136.lpp.
   
 58. Framing the public: the policy process around xenotransplantation in Latvia and Sweden 1970-2004 / K. Hansson, S. Lundin, J. Kaleja, A. Putnina, M. Idvall // Science and Public Policy. - Vol.38, N 8 (2011), p.629-637.

 59. Grudule, Māra. Eduarda Keizerlinga romāns "Viļņi" latviskos ūdeņos = "Waves" by Eduard Keyserling in Latvian waters / Māra Grudule. - Atsauces un literatūra : 31.-32.lpp. - Kopsav. angļu val.: 32.lpp. // Latviešu un cittautu literatūra : no romantisma līdz modernismam : zinātnisko rakstu krājums / Latvijas Universitātes Humanitārā fakultāte, Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference. - Rīga : Jaunā Daugava, 2011. - 2. [sēj.] : Romantisms, neoromantisms un dekadence latviešu un cittautu literatūras kontekstā : Fricim Bārdam 130 (2011), 25.-32.lpp.
   
 60. Grudule, Māra. F.B. Blaufūss un J. Lange - domubiedri un sadarbības partneri ? Hipotēze / Māra Grudule // 47. Artura Ozola dienas konference "Baltu valodu vēsture un dialektoloģija" : veltījums Jākobam Langem (1711-1777) 300. gadadienā : referātu anotācijas un kopsavilkumi : Rīga, 2011. gada 18.-19. marts / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latvistikas un baltistikas nodaļa. Baltu valodniecības katedra. - Rīga : Latvijas Universitātes Baltu valodniecības katedra, 2011. - 16.-18.lpp.
   
 61. Grudule, Māra. Die Gelegenheitsdichtung in lettischer Sprache im 17. Jahrhundert / Māra Grudule // Paul Fleming und das literarische Feld der Stadt Tallinn in der Frühen Neuzeit : Studien zum Sprach-, Literatur- und Kulturkontakt einer Region / hrsg. von Mari Tarvas ... [et al.]. - Würzburg : Königshausen & Neumann, 2011. - S.127-142.
   
 62. Grudule, Māra. Latviešu literatūras kontekstu paplašināšanās : pirmie tulkojumi no zviedru valodas = Enlargement of Latvian literature : first translations from Sweden / viesturs Vecgrāvis. - Literatūra : 126.lpp. - Kopsav. angļu val.: 126.lpp. // Literatūra un reliģija : zinātnisko rakstu krājums. - [Rīga] : Jaunā Daugava, 2011. - 117.-126.lpp.
   
 63. Grudule, Māra. Lielie kapi laiku lokos / Māra Grudule // Nevajadzīgie cilvēki-- : par Rīgas Lielo kapu saglabāšanu un kopīgas kultūras telpas veidošanos : albums ir veltījums visiem tiem, kas ir aizmirsti, un tiem, kas vēl neprot atcerēties. - Mārupe : Drukātava, 2011. - 30.lpp.
   
 64. Grudule, Māra. Tā jēru būšana Piebalgā II = All the Piebalga lamb business II / Māra Grudule. - (Reliģija un sadzīve). - Literatūras saraksts : 205.lpp. - Kopsav. angļu val.: 206.lpp. // Piebalgas teksts. Brāļu Kaudzīšu romāns "Mērnieku laiki" / sastādītāji: Ausma Cimdiņa, Ojārs Lāms ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. - Rīga : Zinātne, 2011. - 194.-206.lpp.

 65. Grudule, Māra. Volksaufklärung in Lettland / Māra Grudule // Die Entdeckung von Volk, Erziehung und Ökonomie im Europäischen Netzwerk der Aufklärung / hrsg. Hanno Schmitt ... [et al.]. - ((Presse und Geschichte : Neue Beiträge ; Bd. 58). - (Philanthropismus und populare Aufklärung ; Bd. 1)). - Bremen : Lumière, 2011. - S.137-157.

 66. Hanovs, Deniss. Latvijas autoritārā režīma svētku kultūra : Rēzeknes gadījums / Deniss Hanovs // Latgale kā kultūras pierobeža = Latgale as a culture borderzone II / red. F. Fjodorovs ; Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. Komparatīvistikas institūts. - Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds Saule, 2011. - [2. sēj.], 98.-105.lpp.

 67. Hanovs, Deniss. Latvijas tauta - vai politiskā nācija ir iespējama? Refleksijas par sabiedrības integrācijas politiku un starpkultūru dialogu Latvijā / Deniss Hanovs // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 383.lpp.

 68. Hanovs, Deniss. Spogulis, kurā der ielūkoties / Deniss Hanovs // Latvju Teksti. - ISSN 1691-6948. - Nr.3 (2011, pavasaris), 58.-59.lpp. : ģīm.

 69. Hanovs, Deniss. Tikai attēls. Stāsts jāatceras pašiem-- / Deniss Hanovs // Nevajadzīgie cilvēki-- : par Rīgas Lielo kapu saglabāšanu un kopīgas kultūras telpas veidošanos : albums ir veltījums visiem tiem, kas ir aizmirsti, un tiem, kas vēl neprot atcerēties. - Mārupe : Drukātava, 2011. - 6.-7.lpp.

 70. Hanovs, Deniss. Vai mani mirušie? Pārdomas par Lielajiem kapiem un piederību-- / Deniss Hanovs // Nevajadzīgie cilvēki-- : par Rīgas Lielo kapu saglabāšanu un kopīgas kultūras telpas veidošanos : albums ir veltījums visiem tiem, kas ir aizmirsti, un tiem, kas vēl neprot atcerēties. - Mārupe : Drukātava, 2011. - 42.-46.lpp.
   
 71. Innus-Pāvelskopa, Simona. Judikatūras ietekme uz ģimenes institūta attīstību / Simona Innus-Pāvelskopa. - Bibliogr.: 246.-247.lpp. un atsauces parindēs // Aktuālas tiesību realizācijas problēmas : Latvijas Universitātes 69. konferences rakstu krājums / [Latvijas Universitāte]. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2011. - 239.-215.lpp.
   
 72. Ivbulis, Viktors. Rabindranata Tagores lielās slavas līkloči / Viktors Ivbulis // Mājās un pasaulē / Rabindranats Tagore ; tulkojis Viktors Ivbulis. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011].
   
 73. Ivbulis, Viktors. Tagore's Western burdens / Viktors Ivbulis // Rabindranath Tagore - a Timeless Mind : commemorating the 150th anniversary of Rabindranath Tagore / ed.: Amalendu Biswas, Christine Marsh, Kalyan Kundu. - London : Tagore Centre, 2011.

 74. Kalnača, Andra. Kārtas kategorija darbības vārdu sistēmā / Andra Kalnača. - Literatūra: 141.-142.lpp. - Kopsav. angļu val.: The category of the voice in the system of Latvian verb, 142.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - 15.sēj., 1.d.: Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2011), 134.-142.lpp.

 75. Kalniņa, Ieva J. Vai Raiņa varonim ir viegli ? = Is it easy for Rainis' hero? / Ieva J. Kalniņa. - Literatūra : 110.lpp. - Kopsav. angļu val.: 111.lpp. // Latviešu un cittautu literatūra : no romantisma līdz modernismam : zinātnisko rakstu krājums / Latvijas Universitātes Humanitārā fakultāte, Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference. - Rīga : Jaunā Daugava, 2011. - 2. [sēj.] : Romantisms, neoromantisms un dekadence latviešu un cittautu literatūras kontekstā : Fricim Bārdam 130 (2011), 107.-111.lpp.
   
 76. Kalniņa, Ieva. Kapu cīņas latviešu literatūrā un Lienas bēres = "Graveyard struggles" in latvian literature/ Ieva Kalniņa. - (Reliģija un sadzīve). - Literatūras saraksts : 218.lpp. - Kopsav. angļu val.: 218.-[219.]lpp. // Piebalgas teksts. Brāļu Kaudzīšu romāns "Mērnieku laiki" / sastādītāji: Ausma Cimdiņa, Ojārs Lāms ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. - Rīga : Zinātne, 2011. - 207.-[219.]lpp.

 77. Karapetjana, Indra. Pronominal, choice in political interviews / Indra Karapetjana. - Bibliogr.: p.44-45. // Baltic journal of english language, literature and culture. - Vol.1 (2011), p.[36]-45.

 78. Karpinska, Laura. Entry structure of English-Latvian dictionaries compiled before World War II / Laura Karpinska - Bibliogr.: p. 196 - Kopsav. latviešu val.: Šķirkļa struktūra līdz Otrajam pasaules karam sastādītajās angļu-latviešu vārdnīcās, 196.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - [Nr.]15, 2.[sēj.]: Valoda un vide. Terminoloģija. Tulkošanas jautājumi (2011), 188.-196.lpp.

 79. Kastiņš, Juris. Stila plurālisms un lirikas priekšmetiskās pasaules polifonija / Juris Kastiņš, Valentīna Sokolova. - Bibliogr.: 162.-163.lpp. - Kopsav. vācu val.: Stilpluralismus un die Polyphonie der gegenständlichen Welt der Lyrik, 154.-155.lpp. // Kultūras studijas : zinātnisko rakstu krājums = Cultural studies : scientific papers / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. - 3.sēj.: Priekšmetu pasaule literatūrā un kultūrā = The world of objects in literature and culture (2011), 154.-163.lpp.
   
 80. Kastiņš, Juris. Vai tikai kāda vācu ģenerāļa dzīvesstāsts vien? : [par vācu dzejnieka, esejista Hansa Magnusa Encensbergera grām. "Hameršteins jeb Stūrgalvība"] / Juris Kastiņš. - Bibliogr.: 163.lpp. - Kopsav. vācu val.: Ist es nur die Lebensgeschichte eines deutschen Generals?, 163.lpp. // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē = Current issues in literary research.. - ISSN 1407-4729. - 16.laid. (2011), 159.-163.lpp.
   
 81. Kārkliņa, Rasma. Starpdisciplinārs skats uz Latvijas lauku vidi / Rasma Kārkliņa ; ar īsām ziņām par aut. - Vēres : 90.lpp. - Kopsav. angļu val.: An interdisciplinary view of Latvia's rural development, 145.-146.lpp. // Akadēmiskā Dzīve. - Nr.48 (2011/2012), 82.-90.lpp.
   
 82. Kononova, Nataļja. Pareizticības lokusi Rīgas un Jūrmalas telpā = Orthodox loci in culture of Riga and Jūrmala / Nataļja Kononova. - Literatūra : 67.lpp. - Kopsav. angļu val.: 67.lpp. // Literatūra un reliģija : zinātnisko rakstu krājums. - [Rīga] : Jaunā Daugava, 2011. - 60.-67.lpp.

 83. Koškins, Igors. Aizguvumi 19. gs. 2. puses Rīgas krievu valodā un citvalodu reģionālās leksikogrāfijas avotu problēma / Igors Koškins. // 47. Artura Ozola dienas konference "Baltu valodu vēsture un dialektoloģija" : veltījums Jākobam Langem (1711-1777) 300. gadadienā : referātu anotācijas un kopsavilkumi : Rīga, 2011. gada 18.-19. marts / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latvistikas un baltistikas nodaļa. Baltu valodniecības katedra. - Rīga : Latvijas Universitātes Baltu valodniecības katedra, 2011. - 20.-21.lpp.

 84. Kraushaar, Frank. Art of Idleness: The Atheism of Chinese Religious Culture as an Emerging Cipher in the Literary Works of Hermann Hesse (1877-1962) / Frank Kraushaar // Between East and West: cultural and religious dialogue before, during and after the totalitarian rule : 1st International Scientific Conference of the Latvian Society for the Study of Religion, 6-8 October 2011, University of Latvia : programme and abstracts / organized in collaboration with University of Latvia, Daugavpils University in the framework of the European Commission FP7 Project MYPLACE. - Riga : University of Latvia, 2011. - P.27-28.

 85. Kuharenoka, Tatjana. The Viennese stories of Russsian emigrant / Tatjana Kuharenoka - (Displacements and liminal spaces in women’s writing : VII) // Europe-Russia : contexts, discourses, images / ed. Irina Novikova. - Riga : LU DZSC - LEVIRA, 2011. - P.303-312.
   
 86. Kursīte, Janīna. Latvieši Sibīrijā: ieskats izceļošanas problemātikā / Janīna Kursīte. - Literatūra: 25.-26.lpp. - Kopsav. angļu val.: Latvians in Siberia: issues of emigration, 26.-27.lpp.; kopsav. krievu val.: Латыши в Сибири: взгляд на проблематику переселения, 27.-28.lpp. // Latvieši latviešu acīm: Sibīrija. Timofejevka : rakstu krājums = Latvians about latvians: Siberia. Timofeyevka = Латыши глазами латышей: Сибирь. Тимофеевка. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011. - 17.-28.lpp.

 87. Kursīte, Janīna. Lietas poētika dekadentu darbos = Poetics of things in decadent works / Janīna Kursīte. - Izmantotie avoti : 62.-63.lpp. - Kopsav. angļu val.: 63.lpp. // Latviešu un cittautu literatūra : no romantisma līdz modernismam : zinātnisko rakstu krājums / Latvijas Universitātes Humanitārā fakultāte, Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference. - Rīga : Jaunā Daugava, 2011. - 2. [sēj.] : Romantisms, neoromantisms un dekadence latviešu un cittautu literatūras kontekstā : Fricim Bārdam 130 (2011), 58.-63.lpp.
   
 88. Kursīte, Janīna. Tā jēru būšana Piebalgā I = All the Piebalga lamb business I / Janīna Kursīte. - (Reliģija un sadzīve). - Literatūras saraksts : 192.lpp. - Kopsav. angļu val.: [193.]lpp. // Piebalgas teksts. Brāļu Kaudzīšu romāns "Mērnieku laiki" / sastādītāji: Ausma Cimdiņa, Ojārs Lāms ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. - Rīga : Zinātne, 2011. - 185.-[193.]lpp.
   
 89. Kursīte-Pakule, Janīna. Tacits, Endzelīns un balti / Janīna Kursīte-Pakule // Ģermānija : par Ģermānijas atrašanās vietu un tautām / Gajs Kornēlijs Tacits ; no latīņu valodas tulkojis Jānis Endzelīns. - Rīga : Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrība, 2011. - 14.-24.lpp.
   
 90. Lapiņa, Ieva. Richard Wilhelm between China and Europe: a Failed Missionary? / Ieva Lapiņa // Between East and West: cultural and religious dialogue before, during and after the totalitarian rule : 1st International Scientific Conference of the Latvian Society for the Study of Religion, 6-8 October 2011, University of Latvia : programme and abstracts / organized in collaboration with University of Latvia, Daugavpils University in the framework of the European Commission FP7 Project MYPLACE. - Riga : University of Latvia, 2011. - P.29-30.

 91. Leikuma, Lidija. 47. Artura Ozola dienas konference Baltu valodu vēsture un dialektoloģija / Lidija Leikuma. - (Hronika) // Baltu Filoloģija : Baltu valodniecības žurnāls. - 20.sēj., Nr.1 (2011), 94.-97.lpp.
   
 92. Leikuma, Lidija. Pirmā latgaliešu tautasdziesmu krājuma (1860 ; 1869) dialektālais pamats / Lidija Leikuma. // 47. Artura Ozola dienas konference "Baltu valodu vēsture un dialektoloģija" : veltījums Jākobam Langem (1711-1777) 300. gadadienā : referātu anotācijas un kopsavilkumi : Rīga, 2011. gada 18.-19. marts / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latvistikas un baltistikas nodaļa. Baltu valodniecības katedra. - Rīga : Latvijas Universitātes Baltu valodniecības katedra, 2011. - 23.-24.lpp.
   
 93. Lele-Rozentāle, Dzintra. Zur deutschsprachigen Pionierarbeit im lettischen Kulturraum : Ansätze und Herausforderungen / Dzintra Lele-Rozentāle // Deutsch als Wissenschaftssprache im Ostseeraum - Geschichte und Gegenwart : Akten zum Humboldt-Kolleg an der Universität Helsinki, 27. bis 29. Mai 2010 / Hrsg. Michael Prinz, Jarmo Korhonen. - (Finnische Beiträge zur Germanistik ; Bd. 27). - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2011. 

 94. Liepiņa, Dace. Latvian Equivalents for the English Term "Justice" revisited/ Dace Liepiņa // Valoda - 2011 : valoda dažādu kultūru kontekstā : zinātnisko rakstu krājums / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. - [Daugavpils] : Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds "Saule", 2011. - 21.[sēj.], 135.-140.lpp. : tab.

 95. Liepiņa, Dace. Transfers of us military procurement - related terminology into Latvian / Dace Liepiņa. - Bibliogr. : 246.-247.lpp. - Kopsav. angļu val.: Ar ASV militārajiem iepirkumiem saistītās terminoloģijas pārnese latviešu valodā, 247.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - [Nr.]15, 2.[sēj.]: Valoda un vide. Terminoloģija. Tulkošanas jautājumi (2011), 243.-247.lpp.

 96. Ločmele, Gunta. The other polysystem : the impact of translation on language norms and conventions in Latvia / Gunta Ločmele, Andrejs Veisbergs // Contexts, subtexts and pretexts : literary translation in Eastern Europe and Russia / edited by Brian James Baer. - (Benjamins translation library. EST subseries ; vol. 89). - Amsterdam : John Benjamins Publishing Company, 2011. - P.295-316.
   
 97. Ločmele, Gunta. Personalization and inclusion in Latvian advertising as a result of multicultural processes / Gunta Ločmele. - Bibliogr.: p.51-52. // Baltic journal of english language, literature and culture. - Vol.1 (2011), p.[46]-52.

 98. Ločmele, Gunta. Translation norms in literary translation in light of the language policy in Latvia / Gunta Ločmele // Sprachpflege in der Übersetzungspraxis. Language Policy in the Practice of Translating / edited by Stephan Kessler, Marko Pantermöller. - (Sprachkönnen und Sprachbewusstheit in Europa ; Vol. 3). - Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien : Peter Lang, 2011. - P.39-49.
   
 99. Lokmane, Ilze. Metonīmija plašsaziņas līdzekļos / Ilze Lokmane. - Bibliogr.: 107.lpp. // Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. - Nr.6 (2011), 97.-107.lpp.
   
 100. Lulle, Aija. Home redefined : Latvians in Guernsey / Aija Lulle. - Bibliogr.: 33.lpp. // Oral history: migration and local identities : online proceedings of papers presented at the Conference at the University of Latvia in Riga, June 27-29, 2008 / National Oral History, Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia ; Latvian Oral History Researchers Association Dzivesstasts (Life Story). - [Rīga] : FSI, 2011. - 23.-33.lpp.
   
 101. Lulle, Aija. Internal dynamics of recent migration : the case study of Latvians in Guernsey / Aija Lulle. - (EU internal market and social dimension : part III). - Bibliogr.: p.292-293 // European integration and Baltic Sea region: diversity and perspectives. - Riga : The University of Latvia, 2011. - P.284-293 : fig.
   
 102. Mežinska, Signe. Twenty years of Human Research Ethics Committees in the Baltic states / V. Dranseika, E. Gefenas, A. Cekanauskaite, K. Hug, S. Mezinska, E. Peicius, V. Silis, A. Soosaar, M. Strosberg. // Developing World Bioethics. - Vol.11, N 1 (2011), p.48–54. - URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1471-8847.2010.00288.x/full
   
 103. Mičerevskis, Māris. Ēšanas un galda tradīcijas Timofejevkā / Māris Mičerevskis. - Literatūra: 121.lpp. - Kopsav. angļu val.: Fool and meal traditions in Timofeyevka, 122.lpp.; kopsav. krievu val.: Кулинарные традиции в Тимофеевке, 122.lpp. // Latvieši latviešu acīm: Sibīrija. Timofejevka : rakstu krājums = Latvians about latvians: Siberia. Timofeyevka = Латыши глазами латышей: Сибирь. Тимофеевка. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011. - 119.-122.lpp.

 104. Muktupāvels, Valdis. The 'dangerous' folksongs : the neofolklore movement of occupied Latvia in the 1980s / Valdis Muktupāvels // Popular music and human rights / ed. Ian Peddie - (Ashgate popular and folk music series). - Farnham, Surrey : Ashgate, 2011.

 105. Novikova, Irina. Renaming men: The politics of memory and the commemoration of war at the Baltic-Russian crossroads / Irina Novikova // Women's History Review. - Vol.20, N 4 (2011), p.589-597. - URL: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09612025.2011.599616

 106. Odiņa, Indra. Language planning and proficiency in the field of ICT : the case of Latvia / Indra Odina, Yelena Doroshenko, Anna Stavicka // Hermeneia : journal of hermeneutics, art theory and criticism. - N 11 (2011), p.88-97 : tables. - URL: hermeneia.ro/wp-content/uploads/2011/03/10_Odina.pdf
   
 107. Odiņa, Indra. Language planning and proficiency in the field of ICT – the case of Latvia / Indra Odina, Yelena Doroschenko, Anna Stavicka. - Bibliogr. parindēs // Hermeneia : Journal of Hermeneutics, Art Theory and Criticism. - N 11 (2011), p.88-97 : tab. - URL: hermeneia.ro/wp-content/uploads/2011/03/05_Vincela.pdf

 108. Orehovs, Ivars. Schriftlich bewiesen : Reiseschilderungen des 17. Jahrhunderts als Quellen historischer Erkenntnisse zum Baltikum. Die Werke von A. Olearius (1647,1656...) und A. J.Brand (1702) / Ivars Orehovs // Paul Fleming und das literarische Feld der Stadt Tallinn in der Frühen Neuzeit : Studien zum Sprach-, Literatur- und Kulturkontakt einer Region / hrsg. von Mari Tarvas. - Würzburg : Königshausen & Neumann, 2011. - S. 105-115.

 109. Paparinska, Vita. Antīkais romāns : žanrs un tā tipoloģiskā paradigma = Ancient novel : genre and its typological paradigm / Vita Paparinska. - (Romāna poētika un tiopoloģija). - Literatūras saraksts : 106.-107.lpp. - Kopsav. angļu val.: 107.-[108.]lpp. // Piebalgas teksts. Brāļu Kaudzīšu romāns "Mērnieku laiki" / sastādītāji: Ausma Cimdiņa, Ojārs Lāms ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. - Rīga : Zinātne, 2011. - 91-[108.]lpp.

 110. Pavasars, Ivars. Bioloģiskās daudzveidības diskursa globālcentriskā pozīcija un Latvija : [ar īsām ziņām par aut.] / Ivars Pavasars. - Bibliogr. un koment. parindēs: 16.-21., 23.-24.lpp. - Kopsav. angļu val. // Akadēmiskā dzīve. - ISSN 0516-3145. - Nr.48 (2011/2012), 16.-24., 142.-143.lpp. : ģīm., tab.

 111. Penēze, Ināra. Objects as symbols in Brian Friel's plays / Inara Peneze. - Bibliogr.: 310.lpp. - Kopsav. latv. val.: Priekšmetu simboliskā nozīme Braiena Frīla lugās, 305.lpp. // Kultūras studijas : zinātnisko rakstu krājums = Cultural studies : scientific papers / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. - 3.sēj.: Priekšmetu pasaule literatūrā un kultūrā = The world of objects in literature and culture (2011), 305.-310.lpp.

 112. Platace, Agnija. Anglismi kā laikmeta iezīmes latviešu un norvēģu preses valodā pēckara periodā / Agnija Platace. - Literatūra un avoti : 265.-266.lpp. - Kopsav. angļu val.: Features of Post-War period in Latvian and Norwegian newspaper language, 266.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - [Nr.]15, 2.[sēj.]: Valoda un vide. Terminoloģija. Tulkošanas jautājumi (2011), 260.-266.lpp.

 113. Priedīte, Aija. Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes starpdisciplinārā skatījumā : [par Latvijas lauku iedzīvotāju attīstības stratēģijām un kultūrvides pārmaiņām saistībā ar Jāņa Purapuķes garstāsta "Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes" analīzi : ar īsām ziņām par aut. (A.Janelsiņa-Priedīte)] / Aija Priedīte. - Bibliogr. un koment. parindēs: 46.-59.lpp. - Kopsav. angļu val. // Akadēmiskā dzīve. - ISSN 0516-3145 - Nr.48 (2011/2012), 46.-59., 144.lpp. : ģīm., tab.

 114. Putniņa, Aivita. Invisible families : imagining relations in families based on same-sex partnerships Aivita Putniņa // Recasting Anthropological Knowledge : Inspiration and Social Science / ed.: Jeanette Edwards, Maja Petrovic-Steger. - Cambridge : Cambridge University Press, 2011. - P. 106-124.

 115. Radzobe, Silvija. Ariana Mnuškina / Silvija Radzobe. - Avoti un piezīmes: 408.-[409].lpp. // Teātra režija pasaulē : II daļa. - [Rīga] : Jumava, 2011. - 376.-[409].lpp. : il.

 116. Radzobe, Silvija. Kora tēla filozofiskā un strukturālā funkcija "Mērnieku laiku" iestudējumā : Nacionālais teātris, 2008. gads = The philosophic and structural function of the image of choir in the staging of "Times of land survevors" : National theatre, 2008 Silvija Radzobe. - ("Mērnieku laiki" teātrī un kino). - Literatūras saraksts : 258.lpp. - Kopsav. angļu val.: 258.-[259.]lpp. // Piebalgas teksts. Brāļu Kaudzīšu romāns "Mērnieku laiki" / sastādītāji: Ausma Cimdiņa, Ojārs Lāms ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. - Rīga : Zinātne, 2011. - 247.-[259.]lpp.

 117. Radzobe, Silvija. „Atdzimšanas dziesma” un politisko mistēriju tradīcija / Silvija Radzobe // Vēsture teātrī un drāmā : rakstu krājums / sastādītāja un zinātniskā redaktore Silvija Radzobe. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - 183.-193.lpp.

 118. Ratniece, Sandra. Latvijas kultūrvide 20. gs. sākumā un jūgendstils = Cultural environment of Latvia and art noveau of the early 20th Century / Sandra Ratniece. - Atsauces : 76.-77.lpp. - Kopsav. angļu val.: 77.lpp. // Latviešu un cittautu literatūra : no romantisma līdz modernismam : zinātnisko rakstu krājums / Latvijas Universitātes Humanitārā fakultāte, Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference. - Rīga : Jaunā Daugava, 2011. - 2. [sēj.] : Romantisms, neoromantisms un dekadence latviešu un cittautu literatūras kontekstā : Fricim Bārdam 130 (2011), 71.-77.lpp.

 119. Raubiško, Ieva. Kas ir "labbūtība" un kāpēc "labbūtība"? Ieskats labas dzīves izpratnē Latvijas laukos / Ieva Raubiško ; ar īsām ziņām par aut. - Vēres : 33.-34.lpp. - Kopsav. angļu val.: What is "well-being" and why "well-being"? Alook into what is meant by the good life by rural people in Latvia, 143.lpp. // Akadēmiskā Dzīve. - Nr.48 (2011/2012), 25.-34.lpp.

 120. Roziņa, Gunta. Cross-cultural pragmatics of interactional competence / Gunta Roziņa. - Bibliogr.: p.59-60. // Baltic journal of english language, literature and culture. - Vol.1 (2011), p.[53]-60.

 121. Rūmniece, Ilze. "Mērnieku laiku" varoņu runas Aristoteļa "Retorikas" mērauklā = Speeches by the main characters of "Times of the land surveyors" in the light of Aristotel's "Rhetoric" / Ilze Rūmniece. - (Romāna poētika un tiopoloģija). - Literatūras saraksts : 124.lpp. - Kopsav. angļu val.: 124.-[125.]lpp. // Piebalgas teksts. Brāļu Kaudzīšu romāns "Mērnieku laiki" / sastādītāji: Ausma Cimdiņa, Ojārs Lāms ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. - Rīga : Zinātne, 2011. - 109.-[125.]lpp.

 122. Sedlenieks, Klāvs. Savtīgais devējs: Raiņa lugas "Spēlēju, dancoju" analīze no apmaiņas teorijas viedokļa / Klāvs Sedlenieks // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 422.lpp.

 123. Sedlenieks, Klāvs. Vai Cibiņš bija lāga zēns? / Klāvs Sedlenieks ; ar īsām ziņām par aut. - Vēres : 73.-74.lpp. - Kopsav. angļu val.: Was Cibins a nice fellow?, 144.-143.lpp. // Akadēmiskā Dzīve. - Nr.48 (2011/2012), 60.-74.lpp.

 124. Stauga, Jolanta. Bērnu apzīmējumi zooloģiskajā kodā latviešu tautasdziesmās un mūsdienu tautas valodā / Jolanta Stauga. - Bibliogr.: 254.-255.lpp. - Kopsav. angļu val.: Attributes of children in zoological code: Latvian folksongs and modern vulgar language, 256.lpp. // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē = Current issues in literary research.. - ISSN 1407-4729. - 16.laid. (2011), 244.-256.lpp.

 125. Šavlovska, Dina. Franču valodas artikula apguve : izteikumu (enonsiatīvo) operāciju teorijas pieeja / Dina Šavlovska. - Literatūra : 340.lpp. - Kopsav. angļu val.: Acquisition of the French article : enunciative operations theory approach, 340.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - [Nr.]15, 2.[sēj.]: Valoda un vide. Terminoloģija. Tulkošanas jautājumi (2011), 332.-340.lpp.

 126. Taivans, Leons. Latvia: Culture as a New Religious Movement? / Leons Taivans // Between East and West: cultural and religious dialogue before, during and after the totalitarian rule : 1st International Scientific Conference of the Latvian Society for the Study of Religion, 6-8 October 2011, University of Latvia : programme and abstracts / organized in collaboration with University of Latvia, Daugavpils University in the framework of the European Commission FP7 Project MYPLACE. - Riga : University of Latvia, 2011. - P.41.

 127. Taube, Aleksejs. Experiences of melancholy in rose tremain's music and silence / Aleksejs Taube. - Bibliogr.: p.79. // Baltic journal of english language, literature and culture. - Vol.1 (2011), p.[71]-79.

 128. Trumpa, Edmundas. Pirmā latviešu valodas dialektu karte "Karte des lettischen Sprachgebiets" (1881) A. Bīlenšteina pētījumu kontekstā / Edmundas Trumpa // 47. Artura Ozola dienas konference "Baltu valodu vēsture un dialektoloģija" : veltījums Jākobam Langem (1711-1777) 300. gadadienā : referātu anotācijas un kopsavilkumi : Rīga, 2011. gada 18.-19. marts / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latvistikas un baltistikas nodaļa. Baltu valodniecības katedra. - Rīga : Latvijas Universitātes Baltu valodniecības katedra, 2011. - 44.-46.lpp.

 129. Trumpa, Edmundas. Dažas piezīmes par jaunākajiem Latgaliskās identitātes pētījumiem / Edmundas Trumpa, Anna Stepiņa ; ar īsām ziņām par aut. - Vēres : 81.lpp. - Kopsav. angļu val.: Some remarks about the latest research on Latgalian identity, 145.lpp. // Akadēmiskā Dzīve. - Nr.48 (2011/2012), 75.-81.lpp.

 130. Ulberte, Līga. 1905.gada revolūcija 20.gs. beigu, 21.gs. sākuma latviešu teātrī / Līga Ulberte // Vēsture teātrī un drāmā : rakstu krājums / sastādītāja un zinātniskā redaktore Silvija Radzobe. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - 130.-135.lpp.

 131. Ulberte, Līga. Brāļu Kaudzīšu romāna "Mērnieku laiki" konceptuālie risinājumi latviešu teātrī un kino = Theatrical and cinematic interpretations of "Times of land survevors" by Kaudzīte brothers / Līga Ulberte. - ("Mērnieku laiki" teātrī un kino). - Literatūras saraksts : 245.lpp. - Kopsav. angļu val.: [246.]lpp. // Piebalgas teksts. Brāļu Kaudzīšu romāns "Mērnieku laiki" / sastādītāji: Ausma Cimdiņa, Ojārs Lāms ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. - Rīga : Zinātne, 2011. - 236.-[246.]lpp.

 132. Ulberte, Līga. Pēteris Šteins / Līga Ulberte. - Avoti un piezīmes: 237.-[238].lpp. // Teātra režija pasaulē : II daļa. - [Rīga] : Jumava, 2011. - 216.-[238].lpp. : il.

 133. Ulberte, Līga. Vācijas režija / Līga Ulberte. - Avoti un piezīmes: 41.-[42].lpp. // Teātra režija pasaulē : II daļa. - [Rīga] : Jumava, 2011. - 6.-[42].lpp. : il.

 134. Vanags, Pēteris. The Latvian vocabulary : chapter 5 / Pēteris Vanags // Wörter-Büchlein : a German-Swedish-Polish-Latvian dictionary published in Riga in 1705 / ed. Lennart Larsson ; auth.: Bo Andersson, Włodzimierz Gruszczyński, Pēteris Vanags.. - (Slavica Suecana. Series A, Publications ; vol.2). - Stockholm : Kungl. Vitterhets, historie och antikvitets akademien, 2011. - P.74-82.

 135. Vanags, Pēteris. Līdz šim nepazīstams Kaspara Elversa vācu-latviešu vārdnīcas "Liber memorialis Letticus" (1748) variants / Pēteris Vanags. // 47. Artura Ozola dienas konference "Baltu valodu vēsture un dialektoloģija" : veltījums Jākobam Langem (1711-1777) 300. gadadienā : referātu anotācijas un kopsavilkumi : Rīga, 2011. gada 18.-19. marts / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latvistikas un baltistikas nodaļa. Baltu valodniecības katedra. - Rīga : Latvijas Universitātes Baltu valodniecības katedra, 2011. - 46.-47.lpp.

 136. Vanags, Pēteris. Seminārs Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.-19. gadsimtā - pētniecības aktualitātes un problēmas / Pēteris Vanags. - (Hronika) // Baltu Filoloģija : Baltu valodniecības žurnāls. - 20.sēj., Nr.1 (2011), 89.-93.lpp.

 137. Vanags, Pēteris. [Recenzija] / Pēteris Vanags. - (Recenzijas). - Literatūra: 101.lpp. // Baltu Filoloģija : Baltu valodniecības žurnāls. - 20.sēj., Nr.1 (2011), 98.-101.lpp.
  Rec. par grām.: Benita Laumane. Kāja un mārkāja: vārda lietojuma lauks / Benita Laumane. - Liepāja : Liepājas Universitāte, 2011. - 129 lpp.

 138. Vecgrāvis, Viesturs. Bibliskās mitologēmas Jāņa Poruka darbos = Biblical myhtologems in the works of Jānis Poruks/ Viesturs Vecgrāvis. - Literatūra : 116.lpp. - Kopsav. angļu val.: 116.lpp. // Literatūra un reliģija : zinātnisko rakstu krājums. - [Rīga] : Jaunā Daugava, 2011. - 110.-116.lpp.

 139. Vecgrāvis, Viesturs. Fricis Bārda un Rainis : patiesība par kādu literatūrvēsturisku kļūdu un maldu = Fricis Barda un Rainis the truth about some misunderstanding and delusion in history of literature / Viesturs Vecgrāvis. - Literatūra : 118.lpp. - Kopsav. angļu val.: 118.lpp. // Latviešu un cittautu literatūra : no romantisma līdz modernismam : zinātnisko rakstu krājums / Latvijas Universitātes Humanitārā fakultāte, Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference. - Rīga : Jaunā Daugava, 2011. - 2. [sēj.] : Romantisms, neoromantisms un dekadence latviešu un cittautu literatūras kontekstā : Fricim Bārdam 130 (2011), 112.-118.lpp.

 140. Veisbergs, Andrejs. Latvian Language Policy, translation, impact on the language development / Andrejs Veisbergs // Sprachpflege in der Übersetzungspraxis. Language Policy in the Practice of Translating / edited by Stephan Kessler, Marko Pantermöller. - (Sprachkönnen und Sprachbewusstheit in Europa ; Vol. 3). - Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien : Peter Lang, 2011. - P.65-82.

 141. Veisbergs, Andrejs. Latvian translation and bilingual lexicographu scene / Andrejs Veisbergs. - Bibliogr.: p.92-94. // Baltic journal of english language, literature and culture. - Vol.1 (2011), p.[80]-94.

 142. Veisbergs, Andrejs. Overview of the early development of the lexicography of the three Baltic Nations (from 17 th to 19 th century) / Andrejs Veisbergs. - (History of the humanities and education). - Bibliogr.: p.322-325 // Baltic Journal of European Studies : Journal of Tallinn University of Technology. - Vol.1, N 1: Spec. is.: Selected papers of the 24 th international Baltic conference on the History of Science and the follow-up seminar (2011), p.307-325. - URL: http://www.ies.ee/iesp/No9/iesp_no9.pdf

 143. Vičela, Zigrīda. Cross-cultural online communication: from interactional to transactional writing / Zigrīda Vinčela // Hermeneia : journal of hermeneutics, art theory and criticism. - N 11 (2011), p.28-37 : ill., tables. - URL: hermeneia.ro/wp-content/uploads/2011/03/05_Vincela.pdf

 144. Vinčela, Zigrīda. Crosss-cultural online communication : from Interactional to Transactional Writing / Zigrida Vinčela. - Bibliogr. parindēs // Hermeneia : Journal of Hermeneutics, Art Theory and Criticism - N 11 (2011), p.28-37. - URL: hermeneia.ro/wp-content/uploads/2011/03/05_Vincela.pdf

 145. Vinčela, Zigrīda. Leksikas un gramatisko formu lietojuma īpatnības studentu elektroniskajos tekstos angļu valodā / Zigrīda Vinčela. - Literatūra : 358.lpp. - Kopsav. angļu val.: Use of lexico-grammatical feathures in student-composed electronic discourse in the English languages, 359.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - [Nr.]15, 2.[sēj.]: Valoda un vide. Terminoloģija. Tulkošanas jautājumi (2011), 352.-359.lpp. : diagr.

 146. Vogina, Līga. Izjutēja izteikšanas līdzekļi mūsdienu latviešu valodā / Līga Vogina. - Literatūra: 386.-387.lpp. - Kopsav. angļu val.: Expression tools of the experiencer in modern Latvian, 387.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - 15.sēj., 1.d.: Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2011), 379.-387.lpp.

 147. Дауговищ, Сергей. Флористический дискурс Достоевского (к описанию знаковых систем в тексте романа "Бедные люди") / Сергей Дауговиш // Аспекты поэтики Достоевского в контексте литературно-культурных диалогов / под ред. К. Кроо, Т. Сабо, Г.Ш. Хорвата. - (Dostoevsky Monographs, Vol. 2). - СПб : Дмитрий Буланин, 2011. - С.183 - 195.

 148. Желтов, Иван. О русском говоре в Риге / Иван Желтов ; матер. подгот и примеч. авт.: Игор Кошкин, Татяна Стойкова, Иларион Иванов. // Рижский старообрядческий сборник : материалы по истории староверия. - Рига : Старообрядческое общество Латвии, 2011. - с.5-[43].

 149. Кухаренок, Татьяна. Топография памяти: Россия и Вена в дневниках А. Рахмановой : [о рус. писательнице Але Рахмановой] / Татьяна Кухаренок. - Bibliogr.: 225.-226.lpp. - Kopsav. angļu val.: The topography of memory: Russia and Vienna in A.Rachmanova's diaries, 216.lpp. // Kultūras studijas : zinātnisko rakstu krājums = Cultural studies : scientific papers / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. - 3.sēj.: Priekšmetu pasaule literatūrā un kultūrā = The world of objects in literature and culture (2011), 216.-226.lpp.

 150. Лейкума, Лидия. Диалектный контекст первой грамматики латгальского литературного языка / Лидия Лейкума. - Литератур: c.17 // Общая фонетика и балтийские языки : к 130-летию Анны Абеле : Международная научная конференция : Санкт-Петербург, 15–16 сентября 2011 года : тезисы докладов / Санкт-Петербургский государственный университет, Латвийский Университет, Институт литовского языка. - Санкт-Петербург : Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, 2011. - С.16-17. - URL: http://www.genling.nw.ru/baltist/Baltconf/2011Abele/Abele.pdf

 151. Народовска, Ивета. Вещный мир в артистической прозе Г. Репше и Е. Долгопят : [о романе латыш. писательницы Гундеги Репше и рус. писательницы Елены Долгопят] / Ивета Народовска. - Bibliogr.: 411.-412.lpp. - Kopsav. angļu val.: Object world in prose fiction by G. Repše and E. Dolgopyat, 405.lpp. // Kultūras studijas : zinātnisko rakstu krājums = Cultural studies : scientific papers / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. - 3.sēj.: Priekšmetu pasaule literatūrā un kultūrā = The world of objects in literature and culture (2011), 405.-412.lpp. : tab.

 152. Шром, Наталья. "Человек предмета" против "Мастера вещей": о заочной полемике Заболоцкого с Мандельштамом : [о рус. поэтах Николае Заболоцком (1903-1958) и Осипе Мандельштаме (1891-1938)] / Наталья Шром. - Bibliogr.: 241.-243.lpp. - Kopsav. angļu val.: "Man of objects" versus "Master of things": on the polemics between Zabolockiy and Mandelstam, 235.lpp. // Kultūras studijas : zinātnisko rakstu krājums = Cultural studies : scientific papers / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. - 3.sēj.: Priekšmetu pasaule literatūrā un kultūrā = The world of objects in literature and culture (2011), 235.-243.lpp.

  *****

 153. Kalviša, Liene. Informācijas avota marķēšanas iespējas latviešu valodā. Ieskats problemātikā [elektronisks resurss] / Liene Kalviša. - Bibliogr.: 315.lpp. - Kopsav. angļu val.: 310.lpp. // Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli [CD-ROM] : Daugavpils, Latvija, 2011. g. = Proceedings of the 52nd International scientific conference of Daugavpils University /atbildīgais par izdevumu Inese Zuģicka. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte ; Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija, 2011. - 310.-315.lpp.