Medicīnas fakultāte

 
 1. Ilmāra Lazovska dzīves un darba vietas / [sastādītājs Arnis Vīksna]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2011. - 71, [1] lpp. : il. - Nos. no vāka.

 2. Kārkliņa, Helēna. Galveno antropometrisko parametru un barojuma pakāpes analīze pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem Latvijā : promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai medicīnā, apakšnozare: sabiedrības veselība / Helēna Kārkliņa ; darba vadītāja Gundega Knipše ; Ingrīda Rumba-Rozenfelde, Anita Villeruša, Toivo Jürimäe (Tartu Universitāte, Igaunija) ; Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 70 lpp. : diagr., tab. - Ietver bibliogr. (34., 67.-70. lpp.). - Teksts latviešu un angļu valodā ar atsevišķām titullapām, vāka noformējums abās valodās.

 3. Kārkliņa, Helēna. Galveno antropometrisko parametru un barojuma pakāpes analīze pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem Latvijā : promocijas darbs doktora zinātniskā grāda iegūšanai medicīnā, Apakšnozare: Sabiedrības veselība / Helēna Kārkliņa ; darba vadītāja Gundega Knipše ; Ingrīda Rumba-Rozenfelde, Anita Villeruša, Toivo Jürimäe (Tartu Universitāte, Igaunija) ; Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte. - Rīga, 2011. - 182 lp. : diagr., tab., anketa + 1 CD. - Ietver bibliogr. (124.-140. lp.). - Kopsavilkums latviešu un angļu val.

 4. Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte ; [informāciju apkopojusi J. Sokolovska ; atbildīgie par izdevumu V. Pīrāgs, M. Leja, I. Rumba-Rozenfelde]. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 80 lpp. : tab. - Tēzes latviešu, angļu valodā.
 5. Lejnieks, Aivars. Tradicionālie un vazodilatējošie beta adrenoblokatori : informācija un pārdomas / Aivars Lejnieks, Andrejs Kalvelis. - Rīga, 2011. - [3], 35 lpp. : tab. - Ietver bibliogrāfiju. - "Materiāls tapis sadarbībā ar TEVA.". - "Latvijas Hipertensijas biedrība"--Vāks.

 6. Lejnieks, Aivars. Viss par sāli : pārmēra sāls lietošanas kaitējumi veselībai / Aivars Lejnieks, Andrejs Kalvelis. - [Rīga] : Latvijas Hipertensijas biedrība, 2011. - 33 lpp. : il., tab. - Ietver bibliogr. (22.-25. lpp.).

 7. Medicīna = Medicine / [galvenā redaktore Renāte Ligere ; redkol. Igors Aksiks, Ruta Muceniece, Nikolajs Sjakste, Immanuels Taivans, Uldis Vikmanis, Aija Žileviča ... u.c.]. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 234 lpp. : il. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia, 1407-2157 ; 773. sēj.). - Ietver bibliogrāfiju. - Teksts latviešu un angļu val., rakstu kopsav. angļu un latviešu val.

 8. Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā : medicīnas sekcijas tēzes : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī / [atbildīgie par izdevumu: I. Rumba-Rozenfelde, U. Vikmanis, A. Vīksna]. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 115 lpp. : tab. - Teksts latviešu val., atsevišķas tēzes angļu val. - Ietver rād. (112.-115. lpp.).

 9. Rubins, Andris. Ādas sēnīšslimības : kā no tām izsargāties, ko darīt saslimšanas gadījumā / Andris Rubins, Silvestrs Rubins. - Rīga : LDVA, 2011. - 13 lpp. : il.

 10. Ventiņš, Jānis. Slieku (Oligochaeta, Lumbricidae) cenožu izmaiņas uz antropogēno un dabisko faktoru mijiedarbības fona : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai bioloģijā vides zinātnes nozarē, apakšnozare: dabas aizsardzība / Jānis Ventiņš ; darba zinātniskais vadītājs Viesturs Melecis ; rec.: Oļģerts Nikodemus, Voldemārs Spuņģis, Elga Parele ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte. Vides zinātnes nodaļa. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 77 lpp. : grafiki, tab. - Ietver bibliogr. (35.-38., 74.-77. lpp.). - Teksts latviešu, angļu valodā (ar atsevišķām titullapām); vāka noformējums abās valodās.

 11. Ventiņš, Jānis. Slieku (Oligochaeta, Lumbricidae) cenožu izmaiņas uz antropogēno un dabisko faktoru mijiedarbības fona : promocijas darbs / Jānis Ventiņš ; promocijas darba vadītājs Viesturs Melecis ; rec.: Oļģerts Nikodemus, Voldemārs Spuņģis, Elga Parele ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte. Vides zinātnes nodaļa. - Rīga, 2011. - 161 lp. : kartes, diagr., tab. + 1CD. - Ietver bibliogrāfiju (145.-161. lp.). - Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.

 12. Ventspils novada medicīnas vēsture / A. Vīksnas, R. Vēliņa un P. Rēveļa redakcijā. - Rīga : Valters un Rapa, 2011. - 543 lpp. : il., faks., tab. - Ietver bibliogr. (rakstu beigās) un rād. (532.-543. lpp.).

 13. Vīksna, Arnis. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte, 1919-1950 / Arnis Vīksna ; rec. Uldis Vikmanis. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - 499 lpp. : il., faks., tab. - Ietver bibliogr. ([485.]-497. lpp.) un rād. ([456.]-473. lpp.).

  *****

 14. Acute and chronic CNS effects of mildronate, an inhibitor of L-carnitine biosynthesis / B. Svalbe, L. Zvejniece, E. Liepinsh, M. Dambrova // FEBS Journal. - Vol.278, Suppl.1 (2011), p.481. 

 15. Acute and multiple-dose studies to determine the safety, tolerability, and pharmacokinetic profile of advantame in healthy volunteers / S. Warrington, C. Lee, A. Otabe, T. Narita, O. Polnjak, V. Pirags, D. Krievins // Food and Chemical Toxicology. - Vol.49, Suppl. 1 (2011), p.S77-S83.

 16. Agrīna pulmonālās arteriālās hipertensijas diagnostika sistēmas sklerodermijas slimniekiem / Andris Skride, Ainārs Rudzītis, Iļja Zakke, Andrejs Ērglis // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 360.lpp.

 17. Akūts išēmisks insults - endovaskulāras ārstēšanas iespējas : [par akūta išēmiska insulta diagnostiku un ārstēšanu] / Aija Medne, Kārlis Kupčs, Maija Radziņa, Helmuts Kidikas, Jānis Šavlovskis, Andris Veiss, Andrejs Millers, Viktorija Ķēniņa. - Bibliogr.: 46.lpp. // Latvijas Ārsts. - ISSN 1019-5068. - Nr.3 (2011), 41.-46.lpp. : ģīm., tab.

 18. Akūts koronārs sindroms sievietēm / Baiba Šolmane, Mārīte Antra Ozoliņa, Jānis Raibarts, Aivars Lejnieks // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 98.lpp.

 19. Akūtu sāpju aprūpi ietekmējošie faktori / Iveta Strode, Daina Kārkliņa, Inga Millere, Ināra Logina, Sandra Seimane, Angelika Krūmiņa. - Bibliogr.: 230.lpp. - Kopsav. angļu val. // Internā medicīna. Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes. Stomatoloģija. Farmācija : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publ. / Rīgas Stradiņa universitāte - (Zinātniskie raksti). - ISSN 1407-9453. - ISBN 978-9984-788-79-1. - 2.sēj. (2011), 224.-230.lpp. : diagr., tab.

 20. Amplatzer un HELEX septālo oklūderu salīdzinošs vērtējums priekškambaru starpsienas defektu perkutānā transvazālā slēgšanā. Randomizēts klīnisks pētījums / A. Rudzītis, M. Zabunova, A. Dombrovskis, G. Kamzola, M. Berzina, A. Jegorovs, E. Poikāne, I. Zarakauska, A. Grāve, I. Narbute, I. Zakke, A. Ērglis // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 37.lpp.

 21. Analysis of Body Composition of 9- and 10-Year-Old Children in Latvia / Helena Karklina, Peteris Apinis, Liga Kalnina, Melita Sauka, Dzintars Mozgis, Dzanna Krumina, Gundega Knipse. - References: p.558-559 // Medicina. - Vol.47, N 10 (2011), p.:573-578 : fig., tables. - URL: http://medicina.kmu.lt/1110/1110-08e.pdf

 22. Analysis of plant diversity with retrotransposon-based molecular markers / R. Kalendar, A. J. Flavell, T. H. N. Ellis, T. Sjakste, C. Moisy, A. H. Schulman // Heredity. - Vol.106 (2011), p.520–530. - URL: http://www.nature.com/hdy/journal/v106/n4/full/hdy201093a.html

 23. Andersone, Daina. Ankilozējošā spondilīta pacientu veselības raksturojums anti-TNF alfa terapijas laikā / Daina Andersone, Inita Bulina // Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā : medicīnas sekcijas tēzes : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 15.lpp.

 24. Andersone, Daina. Muskuloskeletālās sistēmas slimību pacientu aprūpe Latvijā / Daina Andersone. // Latvijas Ārsts. - Nr.7/8 (2011), 10.-14., 16.-17.lpp. : diagr., ģīm., sh., tab.

 25. Ankilozējošā spondiloartrīta pacientu raksturojums pirms bioloģisko slimību modificējošo pretreimatisko līdzekļu terapijas un anti-ANF (audzēju nekrotizējošā faktora) alfa terapijas laikā / I. Buliņa, D. Andersone, I. Jaunalksne, V. Lavrentjevs, I. Astiča, E. Sikora, J. Zepa, S. Ābelīte // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 29.lpp.

 26. Ankilozējošā spondiloartrīta pacientu raksturojums pirms bioloģisko slimību modificējošo pretreimatisko līdzekļu terapijas un anti-TNF (audzēju nekrotizējošā faktora (tumor necrosis factors)) alfa terapijas laikā = Characterisation of Ankylosing Spondiylitis patients before and during therapy with TNF (Tumor Necrosis Factor) - Alpha Antagonists : early experience in Latvia / Inta Buliņa, Daina Andersone, Inta Jaunalksne, Vladimirs Lavrentjevs, Ineta Astiča, Evita Sikora, Jūlija Zepa, Sarmīte Ābelīte. - Literatūra : 182.-183.lpp. - Kopsav. angļu val.: 183.-184.lpp. // Medicīna = Medicine. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 773. sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 171.-184.lpp. : diagr., tab.

 27. Antimicrobial susceptibility pattern of Helicobacter pylori strains isolated from adult dyspeptic patients in Latvia / D. Rudzite, A. Sudraba, I. Daugule, K. Funka, I. Tolmanis, A. Vanags, L. Engstrand, D. Janciauskas, L. Jonaitis, L. Kupcinskas, A. Ivanauskas, M. Leja // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 76.-77.lpp. : tab.

 28. Antropometrijas parametru un izturības spēju sakarība ar cikliskajām kustībām = Interconnection between anthropometric parameters and endurance abilities in cyclical movements / Māris Lesčinskis, Gundega Knipše, Leonīds Čupriks, Alberts Bagojans, Uģis Ciematnieks, Sandra Rozenštoka, Agnese Lāce. - Literatūra : 39.-40.lpp. - Kopsav. angļu val.: 40.lpp. // Medicīna = Medicine. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 773. sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 35.-40.lpp. : diagr., il.

 29. Ar asinīm pārnesto vīrusu infekciju izplatība nieres transplantāta donoriem Latvijā / Inese Folkmane, Svetlana Čapenko, Modra Murovska, Kristofs Folkmanis, Jānis Bicāns, Rafails Rozentāls // Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā : medicīnas sekcijas tēzes : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 33.lpp.

 30. Arāja, Diāna. Zāļu pieprasījuma elastība un patēriņa prognozēšanas iespējas Latvijā = Pharmaceuticals elasticity of demand and consumption forecasting in Latvia / Diāna Arāja, Kārlis Krūzs. - Literatūra : 22.lpp. - Kopsav. angļu val.: 22.-23.lpp. // Ekonomika. Vadības zinātne = Economics. Business administration / Latvijas Universitāte. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 771.sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - [10.]-23.lpp. : diagr., tab.

 31. Are Paclitaxel-Eluting Stents Better in Unprotected Left Main Coronary Artery Disease? Three-Year Clinical and Intravascular Imaging Results From a Randomized Study / Inga Narbute, Sanda Jegere, Indulis Kumsars, Iveta Mintale, Ilja Zakke, Kristine Bumeistere, Dace Sondore, Alona Grave, Andrejs Erglis. - References: p.543 // Medicina. - Vol.47, N 10 (2011), p.536-543 : fig., tables. - URL: http://medicina.kmu.lt/1110/1110-03e.pdf

 32. Arteriālā asinsspiediena, glikozes un adiponektīna izmaiņas saistībā ar metabolā sindroma galvenajiem riska faktoriem studentēm vecumā no 18 līdz 25 gadiem / Arvīds Grigans, Ina Mežiņa-Mamajeva, Pēteris Kučāns, Juris Kriķis, Jānis Raibarts, Renāte Ligere // Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā : medicīnas sekcijas tēzes : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 36.lpp.

 33. Association between the PSMA6 and PSMA3 gene variation and obesity in children in Latvian population / S. Līmeža, I. Rumba-Rozenfelde, I. Rinkuža, O. Sugoka, N. Paramonova, I. Trapina, T. Sjakste // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 66.lpp.

 34. Association of protein tyrosine phosphatase non-receptor 22 (PTPN22) rs2476601 and Kruppel-like factor 12 (KLF12) rs1324913 single nucleotide polymorphisms with rheumatoid arthritis in a Latvian population / A. Mihailova, H. Mikazane, J. Klovins, L. Nikitina-Zake // Scandinavian Journal of Rheumatology. - Vol.40, N 6 (2011), p.491-492. - URL: informahealthcare.com/doi/pdf/10.3109/03009742.2011.608715

 35. Atmiņu stimulējošie Mildronāta efekti / Jolanta Pupure, Sergejs Isajevs, Darja Svirina, Kaspars Jēkabsons, Reinis Švarcbahs, Zane Krūmiņa, Juris Rumaks, Zane Dzirkale, Baiba Jansone, Ruta Muceniece, Šimons Svirskis, Vija Kluša // Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā : medicīnas sekcijas tēzes : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 74.lpp.

 36. Atrophy, Intestinal Metaplasy and Dysplasia in the Operation Material of Gastric Cancer : 6509 POSTER / I. Liepniece-Karele, D. Janciauskas, S. Jaudzema, A. Sivins, G. Ancans, M. Leja // European Journal of Cancer. - Vol.47, Suppl.1 (2011), p.S445.

 37. Augsta blīvuma lipoproteīnu holesterīna saistība ar iekaisuma un metabolo pārmaiņu rādītājiem metabolā sindroma gadījumā / Inga Stuķēna, Guntis Bahs, Andrejs Kalvelis, Aivars Lejnieks, Vija Siliņa // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 131.lpp.

 38. Ābelīte, Sarmīte. Osteoartrīts - no vieglām formām līdz endoprotezēšanai / Sarmīte Ābelīte, Inita Buliņa, Daina Andersone. - Bibliogr.: 16.lpp. // Doctus. - ISSN 1407-8201. - Nr.5 (2011, maijs), 12.-14., 16.lpp. : ģīm.

 39. Ābelīte, Sarmīte. Sistēmas sarkanā vilkēde ar sirds bojājumu / Sarmīte Ābelīte, Daina Andersone ; tekstā stāsta prof. Valdis Pīrāgs, Aivars Pētersons, V.Lavrentjevs ; pēc prof. Jura Pokrotnieka, docenta Viestura Šiliņa inform. ; materiāla sagat. Ieva Lase // Doctus. - ISSN 1407-8201. - Nr.9 (2011, sept.), 36.-38.lpp. : ģīm., tab.

 40. Āboltiņa, G. Pārtikas alerģijas un nepanesības klīniskās manifestācijas riska faktori / G. Āboltiņa, S. Remberga, I. Rumba-Rozenfelde // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 32.lpp.

 41. Bakberga indekss un koronāro artēriju patoloģija / M. Bērziņa, A. Kralliša, M. Zabunova, G. Latkovskis, I. Mintāle, A. Ērglis // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 35.lpp.

 42. Bērnu veselības aprūpe un veselības stāvoklis Latvijā - atsevišķu kopsakarību analīze / I. Ebela, J. Karaškēvica, D. Ražuka-Ebela, I. Rumba-Rozenfelde // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 33.lpp.

 43. Biofilmu veidojošo koagulāzes negatīvo stafilokoku fenotipiskā un molekulārbioloģiskā izpēte / I. Līduma, T. Tračevska, U. Bērs, A. Žileviča // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 17.lpp.

 44. Blood Pressure Control in Treated Hypertensive Patients in Daily Practice of Latvian Family Physicians / Inga Stukena, Daiva Asta Apanavičienė, Guntis Bahs, Andrejs Kalvelis, Vilnis Dzerve, Baiba Ansmite, Oskars Kalejs, Aivars Lejnieks. - References: p.591-592 // Medicina. - Vol.47, N 10 (2011), p.586-592 : tables. - URL: http://medicina.kmu.lt/1110/1110-10e.pdf

 45. Body mass analysis in primary school age children in Latvia : [P2-427] / H. Karklina, D. Krumina, G. Knipse, J. Valeinis. - (Poster session 2) // Journal of Epidemiology and Community Health. - Vol.65, Suppl.1 (2011), p.A339-A340. - URL: http://jech.bmj.com/content/65/Suppl_1/A339.4.full.pdf

 46. Brūču infekcijas sirds ķirurģijā Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Sirds ķirurģijas klīnikā / Pauls Aldiņš, Uga Dumpis, Eva Strīķe, Pēteris Stradiņš, Andrejs Pupkevičs. - Bibliogr.: 211.lpp. - Kopsav. angļu val. // Internā medicīna. Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes. Stomatoloģija. Farmācija : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publ. / Rīgas Stradiņa universitāte - (Zinātniskie raksti). - ISSN 1407-9453. - 1.sēj. (2011), 206.-211.lpp. : diagr., tab.

 47. Burden of antimicrobial resistance in European hospitals: excess mortality and length of hospital stay associated with bloodstream infections due to Escherichia coli resistant to third-generation cephalosporins / M.E.A. de Kraker, M. Wolkewitz, P.G. Davey, W. Koller, J. Berger, J. Nagler, C. Icket, S. Kalenic, J. Horvatic, H. Seifert, A. Kaasch, O. Paniara, A. Argyropoulou, M. Bompola, E. Smyth, M. Skally, A. Raglio, U. Dumpis, A. Melbarde Kelmere, M. Borg, D. Xuereb, M.C. Ghita, M. Noble, J. Kolman, S. Grabljevec, D. Turner, L. Lansbury, H. Grundmann // Journal of Antimicrobial Chemotherapy. - Vol.66, N 2 (2011), p.398-407. - URL: http://jac.oxfordjournals.org/content/66/2/398.full.pdf

 48. Care, Inese. DPP-4 inhibitori un to nozīme 2.tipa cukura diabēta ārstēšanā : klīnisko pētījumu datu analīze / Inese Care, Aivars Lejnieks. - Bibliogr.: 35.lpp. // Latvijas Ārsts. - ISSN 1019-5068. - Nr.4 (2011), 30.-32., 34.-35.lpp. : diagr., ģīm., tab.

 49. Celiakijas prevalence pacientiem ar funkcionālām kuņģa zarnu trakta saslimšanām / I. Kikuste, K. Funka, A. Virse, V. Putniņš, M. Ščerbuks, I. Tolmanis, A. Lejnieks, L. Paņina, A. Vanags, U. Kojalo, M. Leja // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 26.lpp.

 50. Celiakijas prevalence vispārējā pieaugušo populācijā Latvijā / M. Leja, D. Lisova, G.L. Norman, C. Mcintire, Z. Shums, J. Pahomova, U. Kojalo, A. Ērglis, V. Pīrāgs, V. Dzērve // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 25.lpp.

 51. Cellular fibronectin concentration in the plasma of patients with non malignant gastrointestinal diseases / G. Ancāns, A. Sīviņš, V. Krūmiņš, V. Boka, A. Sudraba, L. Paņina, I. Liepniece-Karale, J. Eglītis, M. Leja // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 56.-57.lpp.

 52. Celulārā fibronektīna koncentrācija ne ļaundabīgu gastrointestinālu slimību pacientu plazmā / G. Ancāns, A. Sīviņš, V. Krūmiņš, V. Boka, A. Sudraba, L. Paņina, I. Liepniece-Karale, J. Eglītis, M. Leja // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 24.lpp.

 53. Celulārā fibronektīna koncentrācija neļaundabīgu gastrointestinālu slimību un kuņģa vēža pacientu plazmā / Guntis Ancāns, Armands Sīviņš, Viesturs Krūmiņš, Viesturs Boka, Agnese Sudraba, Līga Paņina, Inta Liepniece-Karale, Jānis Eglītis, Mārcis Leja // Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā : medicīnas sekcijas tēzes : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 14.lpp.
 54. Changing Patterns of Serological Testing for Celiac Disease in Latvia / Marcis Leja, Una Kojalo, Gunars Frickauss, Biruta Bandere, Didzis Gavars, Viesturs Boka // Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases. - Vol.20, N 2 (2011), p.121-126. - URL: http://www.jgld.ro/2011/2/4.pdf

 55. Cilvēka dermas cilmes šūnu intracelulāro signālceļu pētījumi in vitro / R. Švarcbahs, K. Jēkabsons, V. Parfejevs, J. Kurlovičs, E. Zērvēna, R. Muceniece, B. Jansone, U. Riekstiņa // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 18.lpp.

 56. Cilvēka ķermeņa tilpuma noteikšanas metodes ķīmijpreparātu devas precīzākai dozēšanai. Kontrolgrupas analīze / A. Geriņa-Bērziņa, I. Taivāns, U. Vikmanis, G. Purkalne, S. Umbraško // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 52.lpp.

 57. Cilvēka papilomas vīrusa izraisīts dzemdes kakla vēzis / Dzintars Ozoliņš, Aija Žileviča, Jurijs Perevoščikovs, Violeta Mavčutko. - Bibliogr.: 28.lpp. // Doctus. - ISSN 1407-8201. - Nr.2 (2011, febr.), 24., 26.-28.lpp. : ģīm., sh.

 58. Cilvēka pervovīrusa B19 infekcija sievietēm un vīriešiem ar reimatoīdo artrītu / Nataļja Kakurina, Anda Kadiša, Aivars Lejnieks, Svetlana Kozireva, Helēna Mikažāne, Modra Murovska. - Bibliogr.: 83.-85.lpp. - Kopsav. angļu val. // Internā medicīna. Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes. Stomatoloģija. Farmācija : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publ. / Rīgas Stradiņa universitāte - (Zinātniskie raksti). - ISSN 1407-9453. - ISBN 978-9984-788-78-4. - 1.sēj. (2011), 77.-85.lpp. : diagr., tab.

 59. Cilvēku galvas smadzeņu garozas cilmes šūnu līnijas ReNcell CX raksturojums in vitro / K. Jēkabsons, V. Parfejevs, A. Pērkuma, M. Pavasare, N. Lencberga, B. Jansone, U. Riekstiņa, R. Muceniece // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 19.lpp.

 60. Clinical Impact of Antimicrobial Resistance in European Hospitals: Excess Mortality and Length of Hospital Stay Related to Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Bloodstream Infections / M.E.A. de Kraker, M. Wolkewitz, P.G. Davey, H. Grundmann, W. Koller, J. Berger, J. Nagler, C. Icket, S. Kalenic, J. Horvatic, H. Seifert, A. Kaasch, O. Paniara, A. Argyropoulou, M. Bompola, E. Smyth, M. Skally, A. Raglio, U. Dumpis, A. Melbarde Kelmere, M. Borg, D. Xuereb, M.C. Ghita, M. Noble, J. Kolman, S. Grabljevec, D. Turner, L. Lansbury // Antimicrobial Agents and Chemotherapy. - Vol.55, N 4 (2011), p.1598–1605. - URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3067153/pdf/1157-10.pdf

 61. Cloning of the human PSMA6 gene promoter: haplotype analysis / N. Paramonova, R. Kalendar, A. Schulman, I. Trapina, N. Sjakste, T. Sjakste // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 64.lpp.

 62. Colorectal cancer screening in Latvia / M. Leja, U. Kojalo, I. Tolmanis, I. Kikuste, V. Boka // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 69.lpp.

 63. A common promoter variant of the gene encoding cyclooxygenase-1 (PTGS1) is related to decreased incidence of myocardial infarction in patients with coronary artery disease / Normunds Licis, Baiba Krivmane, Gustavs Latkovskis, Andrejs Erglis. - Angļu // Thrombosis Research - Kidlington. - ISSN 0049-3848. - Vol.127, iss.6 (2011, June), p.600-602. - URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21256536

 64. Comparative study of taurine and tauropyrone: GABA receptor binding, mitochondrial processes and behaviour / Z. Dzirkale, J. Pupure, J. Rumaks, S. Svirskis, M. Vanina, R. Mezhapuke, V. Sile, M.A. Fernandes, G. Duburs, V. Klusa // Journal of Pharmacy and Pharmacology. - Vol.63, N 2 (2011), p.230-237.

 65. Correction of glycaemia and GLUT1 level by mildronate in rat streptozotocin diabetes mellitus model / J. Sokolovska, S. Isajevs, O. Sugoka, J. Sharipova, L. Lauberte, D. Svirina, E. Rostoka, T. Sjakste, I. Kalvinsh, N. Sjakste. // Cell Biochemistry and Function. - Vol.29, N 1 (2011), p.55-63.

 66. Correlation between the OLGA gastritis stage and H.Pylori density by culture / A. Sudraba, D. Rudzite, I. Daugule, K. Funka, I. Tolmanis, A. Vanags, L. Engstrand, D. Janciauskas, L. Jonaitis, L. Kupcinskas, A. Ivanauskas, M. Leja // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 70.-71.lpp. : tab.

 67. Correlation between the OLGA gastritis stages and biomarkers for gastric mucosal atrophy / I. Daugule, A. Sudraba, K. Funka, I. Tolmanis, A. Vanags, D. Janciauskas, L. Jonaitis, L. Kupcinskas, A. Ivanauskas, J.-T. Lin, H.-M. Chiu, M. Leja // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 74.-75.lpp. : tab.

 68. Culture-expanded human dermal stem cells exhibit donor to donor differences in cAMP generation / K. Jekabsons, U. Riekstina, V. Parfejevs, A. Laizane, M. Pavasare, N. Lencberga, B. Jansone, R. Muceniece // Cell and Tissue Research. - Vol.345, N 2 (2011), p.253-263. - URL: http://www.springerlink.com/content/e716830351k33j52/fulltext.pdf

 69. Dabīgo antioksidantu ietekme uz NO un iNOS ekspresiju žurkās / E. Rostoka, S. Isajevs, L. Baumane, M. Dzintare, I. Kalviņš, N. Sjakste // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 15.lpp.

 70. Daugule, Ilva. Hiperēmiska gastropātija / Ilva Daugule, Edgars Bodnieks. - Bibliogr.: 23.lpp. // Doctus. - ISSN 1407-8201. - Nr.2 (2011, febr.), 20., 22.-23.lpp. : ģīm.

 71. Dažādu donoru ādas cilmes šūnu neirodiferenciācijas potenciāls un cAMF/PKA signālceļa aktivitāte / Una Riekstiņa, Vadims Parfejevs, Kaspars Jēkabsons, Baiba Jansone, Vija Zaiga Kluša, Ruta Muceniece // Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā : medicīnas sekcijas tēzes : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 79.lpp.

 72. Dažādu efektivitātes kritēriju salīdzinošā informativitāte pacientiem ar ātriju mirgošanu pēc katetrablācijas un sirds resinhronizācijas / Oskars Kalējs, Maija Vikmane, Nikolajs Nesterovičs, Ginta Kamzola, Milāna Zabunova, Kristīne Jubele, Aivars Lejnieks // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 116.lpp.

 73. Dažādu sirds kambaru elektrostimulācijas metožu salīdzinošā efektivitāte pacientiem ar sirds mazspēju un pastāvīgu ātriju fibrilāciju / Nikolajs Nesterovičs, Oskars Kalējs, Māris Blumbergs, Maija Vikmane, Ginta Kamzola, Milāna Zabunova, Aldis Strēlnieks, Aivars Lejnieks. - Bibliogr.: 160.-161.lpp. - Kopsav. angļu val. // Internā medicīna. Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes. Stomatoloģija. Farmācija : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publ. / Rīgas Stradiņa universitāte - (Zinātniskie raksti). - ISSN 1407-9453. - ISBN 978-9984-788-78-4. - 1.sēj. (2011), 146.-161.lpp. : diagr., tab.

 74. Diagnosis of Ischemia-Causing Coronary Stenoses by Noninvasive Fractional Flow Reserve Computed From Coronary Computed Tomographic Angiograms : Results From the Prospective Multicenter DISCOVER-FLOW (Diagnosis of Ischemia-Causing Stenoses Obtained Via Noninvasive Fractional Flow Reserve) Study / Bon-Kwon Koo, Andrejs Erglis, Joon-Hyung Doh, David V. Daniels, Sanda Jegere, Hyo-Soo Kim, Allison Dunning, Tony DeFrance, Alexandra Lansky, Jonathan Leipsic, James K. Min. - References: p.543 // Journal of the American College of Cardiology. - Vol.58, N 19 (2011), p.1989–1997 : fig., tables.

 75. Dihidropiridīnu klases preparāti samazina slāpekļa oksīda pārprodukciju žurkām ar streptozotocīna cukura diabēta modeli / J. Sokolovska, E. Rostoka, L. Baumane, G. Duburs, E. Bisenieks, I. Kalviņš, N. Sjakste // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 16.lpp.

 76. Distinction of isolated tumour cells and micrometastasis in lymph nodes of breast cancer patients according to the new Tumour Node Metastasis (TNM) definitions / Gábor Cserni, Isabel Amendoeira, Simonetta Bianchi, Ewa Chmielik, James DeGaetano, Daniel Faverly, Paulo Figueiredo, Maria P. Foschini, Dorthe Grabau, Jocelyne Jacquemier, Handan Kaya, Janina Kulka, Manuela Lacerda, Inta Liepniece-Karele, Jose Martinez Penuela, Cecily Quinn, Peter Regitnig, Angelika Reiner-Concin, Anna Sapino, Paul J. van Diest, Zsuzsanna Varga, Vania Vezzosi, Jelle Wesseling, Vasiliki Zolota, Enrique Zozaya, Clive A. Wells. - References: p.894 // European Journal of Cancer. - Vol.47, N 6 (2011), p.887–894 : fig., tables.

 77. Do We Correctly Assess the Risk of Cardiovascular Disease? Characteristics of Risk Factors for Cardiovascular Disease Depending on the Sex and Age of Patients in Latvia / Andrejs Kalvelis, Inga Stukena, Guntis Bahs, Aivars Lejnieks. - References: p.23 // The European Journal of Cardiovascular Medicine. - Vol.1, N 3 (2011), p.19–23 : fig., tables. - URL: http://www.healthcare-bulletin.com/uploads/media/Do_We_Correctly_Assess_the_Risk_of_Cardiovascular_Disease.pdf

 78. Dupleksdoplerogrāfijas efektivitāte vēdera aortas aneirismu diagnostikā un ārstēšanā, izmantojot jauna veida endoprotēzes / Natālija Ezīte, Dainis Krieviņš, Ardis Platkājis, Jānis Šavlovskis, Kaspars Ķīsis // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 35.lpp.

 79. Dzīves kvalitāte pacientiem pēc vēdera aortas aneirismu ķirurģiskas un endovaskulāras ārstēšanas / Kaspars Ķīsis, Karina Naškoviča, Mārcis Gediņš, Jānis Šavlovskis, Natālija Ezīte, Maija Māliņa, Eva Strīķe, Edvīns Lietuvietis, Dainis Krieviņš. - Bibliogr.: 45.lpp. // Latvijas Ārsts. - ISSN 1019-5068. - Nr.6 (2011), 42.-45.lpp. : ģīm., tab.

 80. Dzīvībai bīstamās aritmijas pacientiem ar akūtu koronāru sindromu agrīnā intrahospitālā periodā: Latvijas akūtu koronāru sindromu reģistra dati / Aija Maca, Iļja Zakke, Svetlana Ratobiļska, Iveta Mintāle, Oskars Kalējs, Andrejs Ērglis // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 357.lpp.

 81. Ebela, Inguna. Bērnu mirstība Latvijā un to ietekmējošie faktori / Inguna Ebela, Ingrīda Rumba-Rozenfelde // Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā : medicīnas sekcijas tēzes : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 30.lpp.

 82. Effects of different doses of ascorbic acid on oxidative stress parameters, cadmium absorption, and selected blood biomarkers in chicks / Nadezda Berzina, Jurijs Markovs, Mirdza Apsite, Svetlana Vasilyeva, Nataliya Basova, Galina Smirnova, Gundega Knipse. - Literatūra : 30.-32.lpp. - Kopsav. latviešu val.: 32.lpp. // Medicīna = Medicine. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 773. sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 23.-32.lpp. : diagr.

 83. Eglītis, Jānis. Krūts vēzis - ārstēšana un rehabilitācija / Jānis Eglītis ; ar krūts vēža pacienšu biedrības "Vita" vadītājas Irinas Janumas koment. ; materiāla sagat. Ludmila Glazunova // Medicus Bonus. - Nr.2 (2011, maijs/jūn.), 26.-28.lpp. : ģīm.

 84. Eglītis, Jānis. Krūts vēzis Latvijā - tendences, aktualitātes, problēmas un risinājumi / Jānis Eglītis. - Bibliogr.: [43.]lpp. // Latvijas Ārsts. - ISSN 1019-5068. - Nr.5 (2011), 40.-[43.].lpp. : diagr., ģīm., tab.

 85. Ehinokokozes izplatība un tās ārstēšanas taktika Latvijā / Sniedze Laivacuma, Ludmila Vīksna, Pauls Aldiņš, Indra Zeltiņa, Jānis Vilmanis. - Bibliogr.: 145.lpp. - Kopsav. angļu val. // Internā medicīna. Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes. Stomatoloģija. Farmācija : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publ. / Rīgas Stradiņa universitāte - (Zinātniskie raksti). - ISSN 1407-9453. - ISBN 978-9984-788-78-4. - 1.sēj. (2011), 135.-145.lpp. : diagr., karte, tab.

 86. Elektrokardiogrāfijas informatīvā nozīme dažādu sirds patoloģiju agrīnā diagnostikā jauniešiem / Kristīne Jubele, Maija Vikmane, Andris Rudzītis, Milāna Zabunova, Jānis Žīdens, Iveta Mintāle, Oskars Kalējs, Aivars Lejnieks // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 168.lpp.

 87. Elektrokardiogrāfijas loma agrīnā dzīvību apdraudošo aritmiju atpazīšanā sportistiem 2010.gadā / Oskars Kalējs, Viesturs Lāriņš, Kristīne Jubele, Pavels Šipačovs, Andris Rudzītis, Jānis Rimbenieks, Baiba Černovska, Aivars Lejnieks. - Bibliogr.: 175.-177.lpp. - Kopsav. angļu val. // Internā medicīna. Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes. Stomatoloģija. Farmācija : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publ. / Rīgas Stradiņa universitāte - (Zinātniskie raksti). - ISSN 1407-9453. - ISBN 978-9984-788-78-4. - 1.sēj. (2011), 162.-177.lpp. : sh., tab.

 88. Elektrokardioversijas terapijas efektivitāte pacientiem ar priekškambaru fibrilāciju / Aldis Strēlnieks, Oskars, Kalējs, Aivars Lejnieks, Pēteris Kaņeps // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 195.lpp.

 89. Etanercept terapijas efektivitāte un drošība pacientiem un juvenilu idiopātisku artrītu / Arina Lazareva, Jeļizaveta Semjonova, Ruta Šantere, Inita Buliņa, Valda Staņēviča // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 232.lpp.

 90. The European Registry on Cushing's syndrome: 2-year experience. Baseline demographic and clinical characteristics / E. Valassi, A. Santos, M. Yaneva, M. Tóth, C. Strasburger, P. Chanson, J. Wass, O. Chabre, M. Pfeifer, R. Reelders, S. Tsagarakis, P. Trainer, H. Franz, K. Zopf, S. Zacharieva, S. Lamberts, A. Tabarin, S. Webb // European Journal of Endocrinology. - Vol.165, N 3 (2011), p.383-392. - URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21715416

 91. European regulation on orphan medicinal products: 10 years of experience and future perspectives / K. Westermark, B.B. Holm, M. Söderholm, J. Llinares-Garcia, F. Rivière, S. Aarum, F. Butlen-Ducuing, S. Tsigkos, A. Wilk-Kachlicka, C. N'Diamoi, J. Borvendég, D. Lyons, B. Sepodes, B. Bloechl-Daum, A. Lhoir, M. Todorova, I. Kkolos, K. Kubáčková, H. Bosch-Traberg, V. Tillmann, V. Saano, E. Héron, R. Elbers, M. Siouti, J. Eggenhofer, P. Salmon, M. Clementi, D. Krieviņš, A. Matulevičiene, H. Metz, A.C. Vincenti, A. Voordouw, B. Dembowska-Bagińska, A.C. Nunes, F.M. Saleh, T. Foltánová, M. Možina, J. Torrent i Farnell, B. Beerman, S. Mariz, M.P. Evers, L. Greene, S. Thorsteinsson, L. Gramstad, M. Mavris, F. Bignami, A. Lorence, C. Belorgey // Nature Reviews Drug Discovery. - Vol.10, N 5 (2011), p.341-349. - URL: http://www.nature.com/nrd/journal/v10/n5/full/nrd3445.html

 92. Evaluation of routine H.Pylori tests in patients with gastric mucosal atrophy / A. Sudraba, D. Rudzite, I. Daugule, I. Tolmanis, L. Engstrand, D. Janciauskas, L. Jonaitis, L. Kupcinskas, A. Ivanauskas, J.-T. Lin, H.-M. Chiu, M. Leja // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 78.-79.lpp. : tab.

 93. EVAR Using the Nellix Sac-anchoring Endoprosthesis: Treatment of Favourable and Adverse Anatomy / D.K. Krievins, A. Holden, J. Savlovskis, C. Calderas, C.E. Donayre, F.L. Moll, B. Katzen, C.K. Zarins // European Journal of Vascular and Endovascular Surgery. - Vol.42, N 1 (2011), p.38–46.

 94. Exposure to candesartan during the first trimester of pregnancy in type 1 diabetes : experience from the placebo-controlled DIabetic REtinopathy Candesartan Trials / M. Porta, J. W. Hainer, S.-O. Jansson, A. Malm, R. Bilous, Valdis Pirags .... [et al.] ; DIRECT Study Group. // Diabetologia. - Vol.54, N 6 (2011), p.1298-1303. - URL: http://www.springerlink.com/content/dh606458706n4826/

 95. Extended follow-up safety and effectiveness of the Endeavor zotarolimus-eluting stent in real-world clinical practice: Two-year follow-up from the E-Five Registry / Ian Meredith, Martin Rothman, Andrejs Erglis, Keyur Parikh, Chaim Lotan // Catheterization and Cardiovascular Interventions. - Vol.77, N 7 (2011), p.993–1000. - URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ccd.22803/pdf

 96. Ērglis, Andrejs. Labvēļa pavadvārdi jeb Sakņu apziņa / Andrejs Ērglis // Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte, 1919-1950 / Arnis Vīksna. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - [498].-499.lpp.

 97. Fibrinogēna līmenis kā prognozes rādītājs pacientiem ar akūtu koronāro sindromu / Jurijs Verbovenko, Andrejs Kalvelis, Guntis Bahs, Aivars Lejnieks // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 132.lpp.

 98. Flow cytometric analysis of glyoxalase-1 expression in human leukocytes / E. Skapare, U. Riekstina, E. Liepinsh, I. Konrade, M. Makrecka, B. Maurina, M. Dambrova // Cell Biochemistry and Function. - Vol.29, N 2 (2011), p.171-174. - URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbf.1723/pdf

 99. Folkmanis, Valdis. Multisensoriskās terapijas iespējas plaša spektra bērnu attīstības traucējumu gadījumā / Valdis Folkmanis, Elizabete Folkmane // Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā : medicīnas sekcijas tēzes : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 34.-35.lpp.

 100. Four-Year Follow-Up of TYPHOON (Trial to Assess the Use of the CYPHer Sirolimus-Eluting Coronary Stent in Acute Myocardial Infarction Treated With BallOON Angioplasty) / Christian Spaulding, Emmanuel Teiger, Philippe Commeau, Olivier Varenne, Ezio Bramucci, Michel Slama, Keavin Beatt, Ashok Tirouvanziam, Lech Polonski, Pieter R. Stella, Richard Clugston, Jean Fajadet, Xavier de Boisgelin, Christophe Bode, Didier Carrié, Andrejs Erglis, Bela Merkely, Stefan Hosten, Ana Cebrian, Patrick Wang, Hans-Peter Stoll, Patrick Henry. - References: p.22-23 // JACC: Cardiovascular Interventions. - Vol.4, N 1 (2011), p.14–23 : fig., tables.

 101. Gastric biomarkers in H.Pylori positive and negative patients / I. Daugule, A. Sudraba, K. Funka, I. Tolmanis, A. Vanags, D. Janciauskas, L. Jonaitis, L. Kupcinskas, A. Ivanauskas, J.-T. Lin, H.-M. Chiu, M. Leja // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 72.-73.lpp. : tab.

 102. Gastric plasma biomarkers and Operative Link for Gastritis Assessment gastritis stage / I. Daugule, A. Sudraba, H.-M. Chiu, K. Funka, A. Ivanauskas, D. Janciauskas, L. Jonaitis, G. Kiudelis, I. Tolmanis, A. Vanags, J.-T. Lin, L. Kupcinskas, M. Leja // European Journal of Gastroenterology and Hepatology. - Vol.23, N 4 (2011), p.302-307. - URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21389862

 103. Geldnere, Kristīne. Gliklazīda efektivitātes izvērtējums 2.tipa cukura diabēta pacientiem / Kristīne Geldnere. - Bibliogr.: 58.lpp. // Latvijas Ārsts. - ISSN 1019-5068. - Nr.10 (2011), 56., 58.lpp. : diagr.

 104. Genetic diversity of the 14q proteasomal genes in Latvian population / I. Trapina, N. Sjakste, N. Paramonova, R. Lunins, O. Sugoka, T. Sjakste // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 65.lpp.

 105. Geriņa-Bērziņa, Aija. Neiroendokrīnie audzēji, to diagnostikas un ārstēšanas iespējas Latvijā / Aija Geriņa-Bērziņa, Aivars Lejnieks. - Bibliogr.: [53.]lpp. // Latvijas Ārsts. - ISSN 1019-5068. - Nr.7/8 (2011), 50.-[53.]lpp. : ģīm., sh., tab.

 106. Glikoalkaloīdu saturs Latvijā audzētos kartupeļos un glikoalkoloīdu citotoksiskie efekti / K. Saleniece, L. Kulvinska, K. Klaviņš, I. Nakurte, K. Bauze, P. Mekšs, I. Skrabule, R. Muceniece // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 20.lpp.

 107. Glikoalkaloīdu α solanīna un α hakonīna daudzums Latvijā audzētos kartupeļos = Content of Glycoalkaloids α Solanine and α Chakonine in potatoes grown in Latvia / Kristīne Saleniece, Ilva Nakurte, Kristaps Kļaviņš, Inga Kirhnere, Pēteris Mekšs, Ilze Skrabule, Ruta Muceniece. - Literatūra : 54.-55.lpp. - Kopsav. angļu val.: 55.lpp. // Medicīna = Medicine. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 773. sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 46.-55.lpp. : diagr.

 108. Glikozes regulācijas traucējumu un to riska faktoru prevalence, skrīninga metodes / D. Misiņa, N.C. Barengo, L. Zariņa, v. Dzērve, V. Pīrāgs // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 27.lpp.

 109. Glioksalāzes II aktivitātes metodes izstrāde cukura diabēta komplikāciju molekulāro mehānismu pētījumiem / Ilze Konrāde, Elīna Škapare, Marina Makrecka, Laura Gulbe, Edgars Liepiņš, Aivars Lejnieks, Maija Dambrova. - Bibliogr.: 75.-76.lpp. - Kopsav. angļu val. // Internā medicīna. Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes. Stomatoloģija. Farmācija : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publ. / Rīgas Stradiņa universitāte - (Zinātniskie raksti). - ISSN 1407-9453. - ISBN 978-9984-788-78-4. - 1.sēj. (2011), 70.-76.lpp. : diagr., tab.

 110. Ģenētisko faktoru loma metformīna nepanesības attīstībā 2. tipa cukura diabēta pacientiem / K. Geldnere, L. Tarāsova, I. Kalniņa, M. Cirse, R. Ritenberga, A. Bumbure, J. Kloviņš, V. Pīrāgs // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 22.lpp.

 111. Ģimenes biopsihosociālais modelis un bērna barojuma pakāpe Latvijā / Helēna Kārkliņa, Džanna Krūmiņa, Gundega Knipše, Inese Kokare, Jānis Valeinis // Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā : medicīnas sekcijas tēzes : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 47.lpp.

 112. Ģimenes biopsihosociālā modeļa izmaiņas Latvijā pēdējās dekādēs / H. Kārkliņa, D. Krūmiņa, G. Knipše, I. Kokare, J. Valeinis // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 48.lpp.

 113.  High prevalence of multiresistant gram negative bacteria in renal transplant patients / B. Polyakov, L.M. Dorogin, S. Vlassov, I. Kink, A. Lohmus, A.E. Romanov, R. Lohmus // Transplant International: Official Journal Of The European Society For Organ Transplantation. - Vol.24, Suppl.2 (2011), p.335.

 114. Human body volume for a more accurate method chemotherapy dose calculation. Analysis of a control group / A. Geriņa-Bērziņa, I. Taivāns, U. Vikmanis, G. Purkalne, S. Umbraško // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 68.lpp.

 115. Identification of somatostatin receptor type 5 gene polymorphisms associated with acromegaly / Darja Ciganoka, Inga Balcere, Ivo Kapa, Raitis Peculis, Andra Valtere, Liene Nikitina-Zake, Ieva Lase, Helgi B. Schiöth, Valdis Pirags, Janis Klovins // European Journal of Endocrinology. - Vol.165, N 4 (2011), p.517-525. - URL: http://www.eje-online.org/content/165/4/517.full

 116. IL-18-607 is associated with erosive rheumatoid arthritis in women with disease onset after the age 50 / Anna Mihailova, Helena Mikazane, Janis Klovins, Liene Nikitina-Zake. - Bibliogr.: 160.-161.lpp. // Research articles in medicine & pharmacy : collection of scientific papers 2010 / Rīga Stradiņš University - (Research articles). - ISSN 1691-497X. - ISBN 978-9984-788-77-7. - (2011), 153.-161.lpp. : tab.

 117. Immunomodulatory properties of adipose-derived stem cells cultured in autologous serum / Gulsena Eivazova, Uldis Berzins, Agnis Zvaigzne, Dace Skrastina, Ance Bogdanova, Tatjana Kozlovska, Aivars Lejnieks. - Bibliogr.: 121.lpp. // Research articles in medicine & pharmacy : collection of scientific papers 2010 / Rīga Stradiņš University - (Research articles). - ISSN 1691-497X. - ISBN 978-9984-788-77-7. - (2011), 115.-121.lpp. : diagr., tab.

 118. Improvement in pepsinogens long-term monitoring after eradication of helicobacter pylori / A. Sudraba, I. Kikuste, I. Daugule, K. Funka, I. Tolmanis, A. Vanags, D. Janciauskas, L. Jonaitis, L. Kupcinskas, A. Ivanauskas, M. Leja // Helicobacter. - Vol.16, Suppl.1 (2011), p.125.

 119. Incidence of cancer in Latvia in comparison with Belarus and Lithuania / J. Misins, S. Rozite, V. Boka, V. Krūmiņš, M. Leja // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 67.lpp.

 120. Incidence of Diabetes Following Ramipril or Rosiglitazone Withdrawal / Rury R. Holman, Bernie Zinman, Salim Yusuf, Patrick M. Sheridan, Sonia S. Anand, Jackie J. Bosch, Ignacio Conget, Melanie J. Davies, Valdis Pirags, Janice M. Pogue, Paul Z. Zimmet, Hertzel C. Gerstein // Diabetes Care. - Vol.34, N 6 (2011), p.1265-1269. - URL: http://care.diabetesjournals.org/content/34/6/1265.full.pdf

 121. Indexes of surgical quality in gastric cancer surgery: experience of Latvia oncology center / A. Sivins, G. Ancans, C. Pedrazzani, G. Moisejevs, V. Krumins, V. Boka, F. Roviello, M. Leja // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 80.lpp.

 122. The influence of bone mineral density and body mass index on resorption of edentulous jaws / Baiba Ozola, Anda Slaidina, Lija Laurina, Una Soboleva, Aivars Lejnieks. - References: p.22-23 // Stomatologija : Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.13, N 1 (2011), p.19-24 : fig., tables. - URL: http://www.sbdmj.com/111/111-04.pdf

 123. Influence of Genetic Variations in Organic Cation Transporter 1 and 2 and MAT1 on Efficiency and Safety of Antidiabetic Peroral Drug Metformin Therapy / L. Tarasova, I. Kalnina, A. Bumbure, K. Geldnere, R. Ritenberga, L. Nikitina-Zake, I. Vaivade, V. Pirags, J. Klovins. - (Poster presentations). - References: p.111 // European Journal of Pharmaceutical Sciences. - Vol.44, Suppl.1: 4th BBBB International Conference on Pharmaceutical Sciences : New Trends in Drug Discovery, Delivery Systems and Laboratory Diagnostics : proceedings (2011), p.111.

 124. Initial clinical experience with a sac-anchoring endoprosthesis for aortic aneurysm repair / Carlos E. Donayre, Christopher K. Zarins, Dainis K. Krievins, Andrew Holden, Andrew Hill, Carlos Calderas, Jaime Velez, Rodney A. White // Journal of Vascular Surgery. - Vol.53, N 3 (2011), p.574–582.

 125. Interleukin 18 gene promoter polymorphisms in latvian patients with rheumatoid arthritis / Anna Mihailova, Helena Mikažāne, Jānis Kloviņs, Liene Ņikitina-Zaķe. - Bibliogr.: 5.-6.lpp. - Kopsav. latviešu val. // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. - (Section B: Natural, exact, and applied sciences). - ISSN 1407-009X. - Vol.65, Nr.1/2 (2011), 1.-6.lpp.

 126. Ivanova, P. Agrīna intimas hiperplāzija pēc miega artērijas endartektomijas / P. Ivanova, I. Ķikule, D. Krieviņš // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 42.lpp.

 127. Jauna veida endoprotēzes klīniskais modelis vēdera aortas aneirismu ārstēšanā Latvijā / K. Ķīsis, M. Gediņš, N. Ezīte, J. Šavlovskis, D. Krieviņš // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 34.lpp.

 128. Jauna veida endoprotēzes klīniskais modelis vēdera aortas aneirismu ārstēšanā Latvijā = Clinical model of a novel endoprosthesis for treatment of abdominal aortic Aneurysms in Latvia / Kaspars Ķīsis, Mārcis Gediņš, Jānis Šavlovskis, Natālija Ezīte, Dainis Krieviņš. - Literatūra : 168.-170.lpp. - Kopsav. angļu val.: 170.lpp. // Medicīna = Medicine. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 773. sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 160.-170.lpp. : il.

 129. Jaunas perspektīvas vēdera aortas aneirismas izmēru dinamikas noteikšanā pacientiem pēc endovaskulāras ārstēšanas / Jānis Šavlovskis, Dainis Krieviņš, Kārlis Kupčs, Igors Aksiks, Natālija Ezīte, Kaspars Ķīsis // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 62.lpp.

 130. Jauno sportistu (6-17 g. v.) fiziskās sagatavotības novērtējums / Līga Kalniņa, Ilga Sarmīte Priedīte, Renāte Ligere, Guntars Selga, Melita Sauka, Andžela Gudre, Viesturs Lāriņš // Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā : medicīnas sekcijas tēzes : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 45.-46.lpp.

 131. Jauns 14q13.2 asociācijas lokuss ar autoimūnām slimībām / Tatjana Sjakste, Ilva Trapina, Ingrīda Rumba-Rozenfelde, Roman Lunin, Olga Sugoka, Nikolajs Sjakste // Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā : medicīnas sekcijas tēzes : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 85.lpp.

 132. Jaunu molekulāro marķieru identifikācija vairogdziedzera mezglu un audzēju gadījumos / Artūrs Ābols, Kristīne Ducena, Aija Line, Juris Tārs, Jānis Vilmanis, Zenons Narbuts, Valdis Pīrāgs // Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā : medicīnas sekcijas tēzes : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 12.lpp.

 133. Joda deficīta samazināšanās latvijas reģionos 2000.-2010. gadā : multifunkcionālā analīze = Decrease of Iodine deficiency in Latvia in 2000-2010 : multifactorial analysis Mārtiņš Purmalis, Marina Makrecka, Ilze Konrāde, Valdis Pīrāgs. - Literatūra : 233.lpp. - Kopsav. angļu val.: 234.lpp. // Medicīna = Medicine. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 773. sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 228.-234.lpp. : diagr., tab.

 134. Kalējs, Jevgeņijs. Nozokomiālās (slimnīcu) infekcijas dzemdniecībā = Postpartum Nosocomial Infections / Jevgeņijs Kalējs, Aija Žileviča. - Literatūra : 45.lpp. - Kopsav. angļu val.: 45.lpp. // Medicīna = Medicine. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 773. sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 41.-45.lpp.

 135. Kaļekina, Natālija. Endometriozes pacienšu datu analīze / Natālija Kaļekina, Ilze Vīberga. - Bibliogr.: 23.lpp. // Doctus. - ISSN 1407-8201. - Nr.1 (2011, janv.), 21.-23.lpp. : diagr., ģīm.

 136. Kamalyan, A. Trends of HSV spread for 2008-2010 in Latvia / A. Kamalyan, S. Rubins, A. Rubins // Staying alert for sexual health! : 26th IUSTI - Europe congress, September 8-10, 2011, Riga, Latvia : programme and abstracts book /congress president Andris Y. Rubins ; organized by: Latvian Association of dermatovenerology, Baltic association of dermatovenerology, International Union against sexually transmitted infections (Europe), Chair of dermatovenerology University of Latvia. - [Riga, 2011]. - P.168.

 137. Katetrablāciju kvantitatīvās un kvalitatīvās attīstības tendences Latvijā (2007.-2010. gada dati) / Oskars Kalējs, Kristīne Jubele, Pavels Šipacovs, Maija Vikmene, Kaspars Kupics, Andrejs Ērglis // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 153.lpp.

 138. Kaulu minerālblīvuma analīze sievietēm ar bezzobu žokļiem / Anda Slaidiņa, Una Soboļeva, Ilze Daukste, Agnis Zvaigzne, Aivars Lejnieks. - Bibliogr.: 464.-465.lpp. - Kopsav. angļu val. // Internā medicīna. Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes. Stomatoloģija. Farmācija : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publ. / Rīgas Stradiņa universitāte - (Zinātniskie raksti). - ISSN 1407-9453. - ISBN 978-9984-788-78-4 - 1.sēj. (2011), 460.-465.lpp. : tab.

 139. Kaulu smadzeņu multipotento mezenhimālo stromālo šūnu izmantošana muguras smadzeņu traumatisku bojājumu un išēmiska insulta ārstēšanā eksperimentā / Dmitrijs Vanags, Igors Aksiks, Zaiga Krūmiņa, Ženija Krasovska, Guntra Krūmiņa, Anna Babrikina, Dmitrijs Babarikins // Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā : medicīnas sekcijas tēzes : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 106.lpp.

 140. Kārkliņa, Helēna. Latvijas jaunākā skolas vecuma bērnu fiziskās aktivitātes un barojuma pakāpes izvērtējums 2007.-2009. gadā = Physical activities and nutritional status of primary school children in Latvia, 2007-2009 / Helēna Kārkliņa, Džanna Krūmiņa, Gundega Knipše. - Literatūra : 192.-193.lpp. - Kopsav. angļu val.: 193.-194.lpp. // Medicīna = Medicine. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 773. sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 185.-194.lpp. : diagr., tab.

 141. Kikuste, Ilze. Cilvēka genoms un medikamenti : [par genomu ietekmi uz medikamentu efektivitāti] / Ilze Kikuste. - Bibliogr.: 72.lpp. // Latvijas Ārsts. - Nr.10 (2011), 70.-72.lpp. : diagr., ģīm., tab.

 142. Klīniskās problēmas varfarīna lietošanā pacientiem ar ātriju mirgošanu / Maija Vikmane, Rūdolfs Roze, Juris Doncu, Kristīne Jubele, Aldis Strēlnieks, Oskars Kalējs, Aivars Lejnieks // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 166.lpp.

 143. Klopidogrela efektivitātes novērtējums ar VASP metodi pacientiem pēc stenta implantācijas - pirmā pieredze Latvijā / G. Latkovskis, A. Knipše, I. Urtāne, P. Brūvers, A. Gustafsson, A. Ērglis // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 43.lpp.

 144. Knipše, Gundega. Aknu morfoloģiskās izmaiņas bērna pēkšņas nāves sindroma gadījumā / Gundega Knipše, Jurijs Markovs, Alise Grāmatniece // Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā : medicīnas sekcijas tēzes : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 49.lpp.

 145. Kolontaja-Zaube, Inese. Sarkanās vilkēdes ādas formas dermatologu praksē : [par sarkanās vilkēdes diagnostiku un ārstēšanu] / Inese Kolontaja-Zaube, Ināra Ančupāne, Aija Žileviča. - Bibliogr.: 49.lpp. // Latvijas Ārsts. - Nr.2 (2011), 45.-49.lpp. : ģīm., tab.

 146. Kolorektālā vēža pirmsoperācijas diagnostika / Igors Ivanovs, Māris Saba, Jānis Vētra, Jevgeņija Bikova, Ludmila Ivanova, Silvija Roga, Uldis Berķis, Aija Liepiņa, Ludmila Hemija. - Bibliogr.: 223.lpp. - Kopsav. angļu val. // Internā medicīna. Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes. Stomatoloģija. Farmācija : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publ. / Rīgas Stradiņa universitāte - (Zinātniskie raksti). - ISSN 1407-9453. - ISBN 978-9984-788-79-1. - 2.sēj. (2011), 216.-223.lpp. : diagr.

 147. Kompozīcija aknu taukainās steatozes novēršanai - tās efektivitātes eksperimentālā izpēte / Dmitrijs Babarikins, Zaiga Krūmiņa, Ženija Krasovska, Guntra Krūmiņa, Aleksandrs Aniščenko, Anna Babarikina, Jurijs Markovs, Ida Jakobsone, Gatis Ozoliņš, Ludmila Vīksna // Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā : medicīnas sekcijas tēzes : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 19.lpp.

 148. Koronārās sirds slimības un tās asociatīvo faktoru morfoloģiskās studijas Latvijas (Rīgas) populācijā / Ojārs Teteris, Kristīne Nevidovska, Jolanta Vamze, Guntars Grauss, Andrejs Ērglis // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 456.lpp.

 149. Krūmiņa, Zita. Lizosomālās uzkrāšanās slimības : [par retām lizosomālajām uzkrāšanās slimībām un trūkstošo enzīmu aizvietojošo terapiju] / Zita Krūmiņa ; materiāla sagat. Ilze Kikuste. - Bibliogr.: 56.lpp. // Latvijas Ārsts. - ISSN 1019-5068. - Nr.7/8 (2011), [54.]-56.lpp. : diagr., ģīm., tab.

 150. Kuzmina, Viktorija. Anēmijas ārstēšanas ietekme uz hroniskas nieru slimības progresēšanu slimniekiem pirmsdialīzes periodā / Viktorija Kuzmina, Aivars Pētersons, Aivars Lejnieks. - Bibliogr.: 103.-104.lpp. - Kopsav. angļu val. // Internā medicīna. Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes. Stomatoloģija. Farmācija : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publ. / Rīgas Stradiņa universitāte - (Zinātniskie raksti). - ISSN 1407-9453. - ISBN 978-9984-788-78-4. - 1.sēj. (2011), 96.-104.lpp. : diagr., tab.

 151. Kuzņecovs, Vladimirs. Abolishment of the Military Guard at the Riga Alexander Heights Institution in 1856 : War as a Monitor of Humanization?/ Vladimirs Kuznecovs. - (History of science, medicine and technology). - Bibliogr.: p.279-281 // Baltic Journal of European Studies : Journal of Tallinn University of Technology. - Vol. 1, N 1: Spec. is.: Selected papers of the 24 th international Baltic conference on the History of Science and the follow-up seminar (2011), p.269-281. - URL: http://www.ies.ee/iesp/No9/iesp_no9.pdf

 152. Kuzņecovs, Vladimirs. Eigēnika Latvijas Universitātē / Vladimirs Kuzņecovs, Arnis Vīksna // Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā : medicīnas sekcijas tēzes : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 57.lpp.

 153. L-karnitīna koncentrāciju samazinošā aģenta efekti išēmiska smadzeņu insulta eksperimentālajā modelī in vivo / B. Švalbe, B. Ošeniece, R. Muceniece, L. Zvejniece // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 14.lpp.

 154. Lacis, Aris. Intramyocardial administration of autologous bone marrow mononuclear cells in a critically ill child with dilated cardiomyopathy / Aris Lacis, Andrejs Erglis // Cardiology in the Young. - Vol.21, N 1 (2011), p.110-112.

 155. Lack of association between gene polymorphisms of Angiotensin converting enzyme, Nod-like receptor 1, Toll-like receptor 4, FAS/FASL and the presence of Helicobacter pylori-induced premalignant gastric lesions and gastric cancer in Caucasians / Juozas Kupcinskas, Thomas Wex, Jan Bornschein, Michael Selgrad, Marcis Leja, Elona Juozaityte, Gediminas Kiudelis, Laimas Jonaitis, Peter Malfertheiner // Helicobacter. - Vol.16, Suppl.1 (2011), p.79.

 156. Latvijas akromegālijas pacientu datu bāze - jauns instruments akromegālijas izpētē / I. Balcere, I. Kāpa, I. Lase, J. Kloviņš, V. Pīrāgs // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 30.lpp.

 157. Left Atrial Deformation in Hypertensive Patients with a Mild Degree of the Left Ventricular Hypertrophy: a Two-Dimensional Speckle Tracking Study / Artjom Kalinin, Mihail Alekhin, Guntis Bahs, Aivars Lejnieks, Andrejs Kalvelis, Artis Kalnins, Pavels Shipachovs // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 194.lpp.

 158. Leja, Mārcis. Akūts gastrointestināls asiņošanas risks un NSPL [nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi] / Mārcis Leja. - Bibliogr.: 38.lpp. // Doctus. - ISSN 1407-8201. - Nr.5 (2011, maijs), 34.-36., 38.lpp. : ģīm., sh., tab.

 159. Leja, Mārcis. Gastroenteroloģijas nākotne ir gaiša : [par gastroenteroloģijas nozares attīstību Latvijā] / Mārcis Leja // Latvijas Ārsts. - ISSN 1019-5068. - Nr.5 (2011), 16.-19.lpp. : ģīm.

 160. Leja, Mārcis. Kas jauns saistībā ar H.pylori: Māstrihtas IV vadlīnijas : [par kuņģa vēža riska identifikāciju un mazināšanu] / Mārcis Leja. - Bibliogr.: [47.]lpp. // Latvijas Ārsts. - ISSN 1019-5068. - Nr.4 (2011), 41.-[47.]lpp. : ģīm.

 161. Lessons for the treatment of bifurcation lesions: from nowadays to the future / A. Erglis, I. Narbute, D. Juhnevica, I. Kumsars, S. Jegere // Interventional Cardiology. - Volume 3, N 1 (2011), p.55-65. - URL: http://www.futuremedicine.com/doi/abs/10.2217/ica.10.103

 162. Levels of inflammatory mediators in people with rheumatoid arthritis or cardiovascular disease. Do they differ? / Guntis Bahs, Andrejs Kalvelis, Inga Stukena, Mihails Auzins, Peteris Tretjakovs, Aivars Lejnieks. - Bibliogr.: 12.-13.lpp. // Research articles in medicine & pharmacy : collection of scientific papers 2010 / Rīga Stradiņš University - (Research articles). - ISSN 1691-497X. - ISBN 978-9984-788-77-7. - (2011), 5.-13.lpp. : diagr., tab.

 163. Liepniece-Karele, Inta. "Trīskārši negatīva" krūts vēža ķīmijterapijas efektivitātes izvērtēšana / I. Liepniece-Karele // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 53.-54.lpp. : tab.

 164. Ligere, Renāte. Insulīna ceļi un neceļi : [par insulīna terapijas iespējām, cukura diabēta un metabolā sindroma patoģenēzi un tā jaunākajām ārstēšanas iespējām] / Renāte Ligere. - Bibliogr.: 36.lpp. // Latvijas Ārsts. - Nr.7/8 (2011), 28.-30., 32.-34., 36.lpp. : ģīm., sh., tab.

 165. Līmeža, S. Palielināts ķermeņa svars sākumskolas vecuma bērniem: izplatība un ar to saistītie riska faktori / S. Līmeža, I. Rumba-Rozenfelde, I. Daugule // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 46.lpp.

 166. Logina, Laura. Augšējās ekstremitātes amputētās daļas kaulaudu īpašību izmaiņas ilgstošas išēmijas apstākļos / Laura Logina, Dainis Krieviņš. - Bibliogr.: 429.lpp. - Kopsav. angļu val. // Internā medicīna. Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes. Stomatoloģija. Farmācija : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publ. / Rīgas Stradiņa universitāte - (Zinātniskie raksti). - ISSN 1407-9453. - ISBN 978-9984-788-78-4. - 1.sēj. (2011), 422.-429.lpp. : diagr., tab.

 167. Logviss, Konstantīns. Retās slimības un orfānmedikamenti Latvijā / Konstantīns Logviss, Dainis Krieviņš, Santa Purviņa // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 193.lpp.

 168. Losevicha, Marina. Screening for syphilis in Riga Centre of Psychiatry and Addiction Disorders: results from 2002 till 2011 / Marina Losevicha, Vladimir Kuznetsov // Staying alert for sexual health! : 26th IUSTI - Europe congress, September 8-10, 2011, Riga, Latvia : programme and abstracts book /congress president Andris Y. Rubins ; organized by: Latvian Association of dermatovenerology, Baltic association of dermatovenerology, International Union against sexually transmitted infections (Europe), Chair of dermatovenerology University of Latvia. - [Riga, 2011]. - P.113.

 169. Mača, Aija. AKS ar ST segmenta pacēlumiem ārstēšanas rekomendācijas pasaulē un Latvijā : [par akūta koronāra sindroma diagnostiku un ārstēšanu] / Aija Mača, Ilja Zakke, Andrejs Ērglis. - Bibliogr.: 31.lpp. // Latvijas Ārsts. - ISSN 1019-5068. - Nr.9 (2011), 24., 26.-31.lpp. : diagr., ģīm., sh., tab.

 170. Mača, Aija. Reperfūzijas terapijas izvēle pacientiem ar akūtu koronāro sindromu un ST segmenta elevācijām / Aija Maca, Iļja Zakke, Andrejs Ērglis // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 358.lpp.

 171. Melbārde-Kelmere, A. Roku higiēnas novērojumi intensīvās terapijas nodaļā, intervences rādītāji / A. Melbārde-Kelmere, M. Saule, U. Dumpis // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 23.lpp.

 172. Melbārde-Kelmere, Agita. Roku higiēnas novērojumi intensīvās terapijas nodaļā - intervences rādītāji = Hand hygiene observation in the intensive care unit - intervention results/ Agita Melbārde-Kelmere, Elīna Dimdiņa, Uga Dumpis. - Literatūra : 12.lpp. - Kopsav. angļu val.: 13.lpp. // Medicīna = Medicine. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 773. sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 7.-13.lpp. : diagr.

 173. Metabolā sindroma galveno riska faktoru salīdzinošais novērtējums studentēm vecumā no 18 līdz 25 gadiem Latvijā / Arvīds Grigans, Ina Mežiņa-Mamajeva, Pēteris Kučāns, Juris Kriķis, Renāte Ligere // Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā : medicīnas sekcijas tēzes : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 37.-38.lpp.

 174. Mežeckis, Māris. Priekšnoteikumi kvalitatīvai priekšdziedzera audzēja staru terapijai : [par staru terapijas iespējām priekšdziedzera audzēja terapijā] / Māris Mežeckis, Egils Vjaters. - Bibliogr.: 35.lpp. // Latvijas Ārsts. - Nr.12 (2011), 33.-35.lpp. : ģīm., tab.

 175. Mihelsons, Māris. Trahejas un galveno bronhu traumatisku plīsumu biomehānikas aspekti / Māris Mihelsons // Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā : medicīnas sekcijas tēzes : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 60.lpp.

 176. Mildronate as a Regulator of Protein Expression in a Rat Model of Parkinson's Disease / Sergejs Isajevs, Darja Isajeva, Ulrika Beitnere, Baiba Jansone, Ivars Kalvinsh, Vija Klusa. - References: p.558-559 // Medicina. - Vol.47, N 10 (2011), p.552-559 : fig. - URL: http://medicina.kmu.lt/1110/1110-05e.pdf

 177. Mildronate treatment improves functional recovery following middle cerebral artery occlusion in rats / B. Svalbe, L. Zvejniece, E. Vavers, O. Pugovics, R. Muceniece, E. Liepinsh, M. Dambrova // Behavioural Brain Research. - Vol.222, N 1 (2011), p.26-32.

 178. Mildronāta neiroprotektīvās darbības mehānismi Pārkinsona slimības modelī / Sergejs Isajevs, Darja Svirina, Jolanta Pupure, Juris Rumaks, Šimons Svirskis, Baiba Jansone, Ulrike Beitnere, Sintija Sauša, Vija Z. Kluša // Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā : medicīnas sekcijas tēzes : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 42.lpp.

 179. Multiple Endocrine Neoplasia Type 2 Syndrome: First Moleculary Approved Case in Latvia / Arturs Ozolins, Zenons Narbuts, Ilze Strumfa, Zane Jaunmuktane, Juris Tars, Maris Sperga, Natalija Fokina, Edvins Miklasevics, Valdis Pirags, Janis Gardovskis // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 287.lpp.

 180. Multisensoriskās terapijas iespējas bērnu ar autiska spektra traucējumiem ārstēšanā = Possibilities of multisensory therapy in treatment of children with autistic spectrum disorders / Valdis Folkmanis, Kristofs Folkmanis, Inguna Ebela, Ingrīda Rumba-Rozenfelde. - Literatūra : 211.lpp. - Kopsav. angļu val.: 211.-212.lpp. // Medicīna = Medicine. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 773. sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 205.-212.lpp. : diagr.

 181. Neuroprotective activity of small molecule mildronate in Parkinson's disease rat model: Focus on neuronal and glial markers / Vija Klusa, Sergejs Isajevs, Jolanta Pupure, Darja Svirina, Juris Rumaks, Simons Svirskis, Baiba Jansone, Ruta Muceniece, Zane Dzirkale, Ulrika Beitnere, Ivars Kalvinsh. - (Tuesday October 26th, 2010 10th Course of the European School of Neuroimmunology) // Journal of Neuroimmunology : 10th International Congress of Neuroimmunology. - Vol.228, N 1/2 (2011), p.176.

 182. No cilvēka dermas, adipocītiem un kaulu smadzenēm izolētu cilmes šūnu FGF-2 = Secretion of Stem Cells Isolated from Human Derma, Adipocytes, and Bone Marrow / Kaspars Jēkabsons, Una Riekstiņa, Anete Laizāne, Marta Pavasare, Nelda Lencberga, Santa Zemniece, Baiba Jansone, Ruta Muceniece. - Literatūra :20.-22.lpp. - Kopsav. angļu val.: 22.lpp. // Medicīna = Medicine. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 773. sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 14.-22.lpp. : diagr.

 183. Nodrošinājums ar jodu Latvijā: kas mainījies 10 gados / Ilze Konrāde, Marina Makrecka, Ieva Strēle, Lolita Neimane, Edgars Liepiņš, Maija Dambrova, Valdis Pīrāgs, Aivars Lejnieks // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 165.lpp.

 184. Nodrošinājums ar jodu Latvijā: situācija 2011. gadā / Ilze Konrāde, Marina Makrecka, Ieva Strēle, Lolita Neimane, Edgars Liepiņš, Maija Dambrova, Aivars Lejnieks, Uģis Gruntmanis, Valdis Pīrāgs // Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā : medicīnas sekcijas tēzes : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 50.lpp.

 185. A Nonsynonymous Variant I248L of the Adenosine A3 Receptor Is Associated with Coronary Heart Disease in a Latvian Population / R. Peculis, G. Latkovskis, L. Tarasova, V. Pirags, A. Erglis, J. Klovins // DNA & Cell Biology. - Vol.30, N 11 (2011), p.907-911.

 186. OCT1, OCT2 un MATE1 transportieru gēnu variāciju ietekme un antidiabētiskā perorālā mediakmenta metformīna terapijas panesamību un efektivitāti 2. tipa diabēta pacientiem / Linda Tarāsova, Ineta Kalniņa, Alda Bumbure, Kristīne Geldnere, Rota Ritenberga, Liene Ņikitina-Zaķe, Iveta Vaivade, Valdis Pīrāgs, Jānis Kloviņš // Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā : medicīnas sekcijas tēzes : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 99.lpp.

 187. Oksidatīvais stress un tā iespējamā korekcija, izmantojot antioksidantus / Līga Lārmane, Georgijs Moisejevs, Ņina Rusakova, Alise Silova, Andrejs Šķesters, Tija Zvagule. - Bibliogr.: 421.lpp. - Kopsav. angļu val. // Internā medicīna. Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes. Stomatoloģija. Farmācija : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publ. / Rīgas Stradiņa universitāte - (Zinātniskie raksti). - ISSN 1407-9453. - ISBN 978-9984-788-78-4. - 1.sēj. (2011), 415.-421.lpp. : diagr., tab.

 188. On the origin and diffusion of BRCA1 c.5266dupC (5382insC) in European populations / Nancy Hamel, Bing-Jian Feng, Lenka Foretova, Dominique Stoppa-Lyonnet, Steven A. Narod, Evgeny Imyanitov, Olga Sinilnikova, Laima Tihomirova, Jan Lubinski, Jacek Gronwald, Bohdan Gorski, Thomas O. Hansen, Finn C. Nielsen, Mads Thomassen, Drakoulis Yannoukakos, Irene Konstantopoulou, Vladimir Zajac, Sona Ciernikova, Fergus J. Couch, Celia M.T. Greenwood, David E. Goldgar, William D. Foulkes // European Journal of Human Genetics. - Vol.19 (2011), p.300-306. - URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21119707

 189. Pagarināta QT sindroma izraisītas kambaru aritmijas bērniem un to diagnostiskās problēmas / Kristīne Jubele, Pavels Šipačovs, Maija Vikmane, Oskars Kalējs, Aivars Lejnieks. - Bibliogr.: 189.lpp. - Kopsav. angļu val. // Internā medicīna. Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes. Stomatoloģija. Farmācija : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publ. / Rīgas Stradiņa universitāte - (Zinātniskie raksti). - ISSN 1407-9453. - ISBN 978-9984-788-78-4. - 1.sēj. (2011), 183.-189.lpp.

 190. Parvovirus B19 Infection in Osteoarthritis Patients / Anda Kadisa, Olga Bratslavska, Svetlana Kozireva, Peteris Studers, Modra Murovska, Aivars Lejnieks // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 222.lpp.

 191. Parvovīrusa B19 infekcijas nozīme reimatoīdā artrīta etiopatoģenēzē un klīniskajā gaitā / Anda Kadiša, Olga Bratslavska, Nataļja Kakurina, Svetlana Kozireva, Aivars Lejnieks, Helēna Mikažāne, Modra Murovska. - Bibliogr.: 132.-133.lpp. - Kopsav. angļu val. // Internā medicīna. Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes. Stomatoloģija. Farmācija : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publ. / Rīgas Stradiņa universitāte - (Zinātniskie raksti). - ISSN 1407-9453. - ISBN 978-9984-788-79-1. - 2.sēj. (2011), 126.-133.lpp. : diagr., tab.

 192. Patterns of inflammatory responses in large and small airways in smokers with and without chronic obstructive pulmonary disease / S. Isajevs, I. Taivans, D. Svirina, G. Strazda, U. Kopeika // Respiration. - Vol.81, N 5 (2011), p.362-371. - URL: http://www.researchgate.net/publication/49749228_Patterns_of_Inflammatory_Responses_in_Large_and_Small_Airways_in_Smokers_with_and_without_Chronic_Obstructive_Pulmonary_Disease

 193. Peculiarities of photoluminescence of Al2O3 bulk and nanosize powders at low temperatures / L. Trinkler, B. Berzina, D. Jakimovica, J. Grabis, I. Steins // Optical Materials. - Vol.33, N 6 (2011), p.817-822.

 194. Pepsinogēnu dinamika pacientiem pēc H. pylori eradikācijas ilgtermiņā / Agnese Sudraba, Ilze Kikuste, Ilva Daugule, Konrāds Funka, Ivars Tolmanis, Aigars Vanags, Mārcis Leja // Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā : medicīnas sekcijas tēzes : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 94.lpp.

 195. The performance of diagnostic tests for adult-type hypolactasia / M. Leja, H. Abu Meri, I. Vaivade, A. Vanags, I. Kikuste, U. Kojalo, J. Klovins // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 58.-59.lpp.

 196. Performance of Routine Helicobacter pylori Tests in Patients with Atrophic Gastritis / Agnese Sudraba, Ilva Daugule, Dace Rudzite, Konrads Funka, Ivars Tolmanis, Lars Engstrand, Dainius Janciauskas, Laimas Jonaitis, Gediminas Kiudelis, Limas Kupcinskas, Audrius Ivanauskas, Marcis Leja // Journal of Gastrointestinanl and Liver Diseases. - Vol.20, N 4 (2011), p.349-354. - URL: http://www.jgld.ro/2011/4/5.pdf

 197. Pētījumi par Ginkgo biloba : [par ginkgo biloba efektivitāti demences ārstēšanā un kognitīvo spēju uzlabošanā] / materiāla sagat. Ilze Kikuste, Dāvis Sosārs. - Bibliogr.: 61.lpp. // Latvijas Ārsts. - ISSN 1019-5068. - Nr.4 (2011), 60.-61.lpp.

 198. Physical fitness reference value in young Latvian athletes = Latvijas jauno sportistu fiziskās sagatavotības novērtēšanas skala / Līga Kalniņa, Melita Sauka, Ilga S. Priedīte, Renāte Ligere, Ludmila Artjuhova, Guntars Selga, Viesturs Lāriņš, Toomas Timpka. - Literatūra : 158.-159.lpp. - Kopsav. latviešu val.: 159.lpp. // Medicīna = Medicine. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 773. sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 144.-159.lpp. : diagr., tab.

 199. Pīrāgs, Valdis. Par Mārtiņa Zīles dzīvi un pasaules skatījumu / Valdis Pīrāgs. - Vēres : 27.-[29.]lpp. // Par ārsta pasaules skatījumu un slimības jēgu : uzsaukums dzīvības sintēzei / Mārtiņš Zīle ; sastādītājs Valdis Pīrāgs. - (Ievērojamu ārstu dzīve). - Rīga : Medicīnas apgāds, 2011. - 7.-[29.]lpp. : il.

 200. Pīrāgs, Valdis. Plaukstas locītavas apkārtmērs kā insulīna rezistences marķieris / Valdis Pīrāgs ; materiāla sagat. Ilze Kikuste. - Bibliogr.: 39.lpp. // Latvijas Ārsts. - Nr.7/8 (2011), [38.]-39.lpp. : ģīm.

 201. Pīrāgs, Valdis. Vai β adrenoblokatori ir laba pirmās izvēles terapija pacientiem ar primāru arteriālu hipertensiju : [par arteriālās hipertensijas ārstēšanu] / Valdis Pīrāgs, Agnese Kralliša, Gustavs Latkovskis. - Bibliogr.: 44.lpp. // Latvijas Ārsts. - Nr.7/8 (2011), 40., 42., 44.lpp. : ģīm.

 202. Platkājis, Edvīns. Ārsts, skolotājs, karavīrs Jānis Slaidiņš / Edvīns Platkājis, Arnis Vīksna // No Viņķu kalna līdz Skrāģu krogam : (par Jaunpiebalgas novada vēsturi un ļaudīm) : rakstu krājums. - Rēzekne : Latgales Druka, 2011. - 535.-546.lpp. : fotogr.

 203. Plaušu vēža diagnostikas metodes izstrāde, izmantojot izelpas gaisa analīzi ar mākslīgo ožas sensoru / Māris Bukovskis, Līga Balode, Gunta Strazda, Uldis Kopeika, Normunds Jurka. - Bibliogr.: [39.]lpp. // Latvijas Ārsts. - ISSN 1019-5068. - Nr.5 (2011), 37.-[39.].lpp. : diagr., ģīm., sh.

 204. Plūsmas citometrijas analīze glioksalāzes-1 noteikšanai cilvēku leikocītos / Elīna Škapare, Ilze Konrāde, Edgars Liepiņš, Aivars Lejnieks, Marina Makrecka, Laura Gulbe, Renāte Medne, Maija Dambrova // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 180.lpp.

 205. Pļaviņa, Liāna. Ķermeņa uzbūves antropometrisko rādītāju raksturojums kadetiem / L. Pļaviņa // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 51.lpp.

 206. Postmenopausal osteoporosis and tooth loss / Anda Slaidina, Una Soboleva, Ilze Daukste, Agnis Zvaigzne, Aivars Lejnieks. - References: p.95 // Stomatologija : Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.13, N 3 (2011), p.92-95 : tables. - URL: http://www.sbdmj.com/113/113-04.pdf

 207. Pozemkovska, Maija. Latvijas medicīnas vēstures izpēte: XXI gadsimts / Maija Pozemkovska, Arnis Vīksna // Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā : medicīnas sekcijas tēzes : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 71.lpp.

 208. The prevalence of celiac disease in patients with functional gastrointestinal diseases / I. Kikuste, K. Funka, A. Virse, V. Putnins, M. Scerbuks, I. Tolmanis, A. Lejnieks, L. Panina, A. Vanags, U. Kojalo, M. Leja // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 62.lpp.

 209. The prevalence of celiac disease in the general adult population of Latvia / M. Leja, D. Lisova, G.L. Norman, C. Mcintire, Z. Shums, J. Pahomova, U. Kojalo, A. Erglis, V. Pirags, V. Dzerve // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 60.-61.lpp.

 210. Prognostic impact of electrocardiographic signs in patients with Type 2 diabetes and cardiovascular disease: results from the PROactive study / R. Pfister, R. Cairns, E. Erdmann, C. A. Schneider, V. Pirags ... [et al.] // Diabetic Medicine. - Vol.28, N 10 (2011), p.1206–1212. - URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1464-5491.2011.03281.x/abstract

 211. Promoter polymorphisms of the TNFA (-308) and interleikin-6 (-174) genes in Latvia patients with rheumatoid arthritis / Anna Mihailova, Helena Mikazane, Janis Klovins, Liene Nikitina-Zake. - Bibliogr.: 151.-152.lpp. // Research articles in medicine & pharmacy : collection of scientific papers 2010 / Rīga Stradiņš University - (Research articles). - ISSN 1691-497X. - ISBN 978-9984-788-77-7. - (2011), 146.-152.lpp. : tab.

 212. PSMC6 gēna asociācija ar autoimūnām slimībām Latvijas populācijā / R. Luņins, I. Trapiņa, I. Rumba-Rozenfelde, T. Sjakste, N. Sjakste // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 21.lpp
  .
 213. Puķīte, Margarita. Medicīnas studentu pedagoģiskās kompetences veidošanās studiju procesā = Formation of the pedagogical competence of medical students during the study process : [referāts Starptautiskajā zinātniskajā konferencē (27.-28.maijs)] / Margarita Puķīte, Aldis Puķītis. - Bibliogr.: 227.-228.lpp. - Kopsav. angļu val. // Sabiedrība, integrācija, izglītība / Rēzeknes Augstskola. Izglītības un dizaina fakultāte. - 1.d.: Augstskolu pedagoģija, sociālā un speciālā pedagoģija, veselība un sports (2011), 217.-228.lpp. : diagr.

 214. Raiska, Dita. Efektīvākie virzieni pediatrisko pacientu aprūpē / D. Raiska // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 45.lpp.

 215. Raksturīgākās gonadotropo hormonu, dzimumhormonu un IGF-1 izmaiņas bērniem un pusaudžiem ar epilepsiju / Zane Vīksna, Guntis Rozentāls, Jurģis Strautmanis, Aleksandrs Kovaldins, Renāte Ligere // Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā : medicīnas sekcijas tēzes : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 109.lpp.

 216. Randomized Comparison of Final Kissing Balloon Dilatation Versus No Final Kissing Balloon Dilatation in Patients With Coronary Bifurcation Lesions Treated With Main Vessel Stenting : The Nordic-Baltic Bifurcation Study III / Matti Niemelä, Kari Kervinen, Andrejs Erglis, Niels R. Holm, Michael Maeng, Evald H. Christiansen, Indulis Kumsars, Sanda Jegere, Andis Dombrovskis, Pål Gunnes, Sindre Stavnes, Terje K. Steigen, Thor Trovik, Markku Eskola, Saila Vikman, Hannu Romppanen, Timo Mäkikallio, Knud N. Hansen, Per Thayssen, Lars Åberge, Lisette O. Jensen, Anders Hervold, Juhani Airaksinen, Mikko Pietilä, Ole Frobert, Thomas Kellerth, Jan Ravkilde, Jens Aarøe, Jan S. Jensen, Steffen Helqvist, Iwar Sjögren, Stefan James, Heikki Miettinen, Jens F. Lassen, Leif Thuesen. - References: p.85-86 // Circulation. - Vol.123 (2011), p.79-86 : fig., tables. - URL: http://circ.ahajournals.org/content/123/1/79.full.pdf

 217. Randomized phase II clinical trial of avotermin versus placebo for scar improvement / P.T. McCollum, J.A. Bush, G. James, T. Mason, S. O'Kane, C. McCollum, D. Krievins, S. Shiralkar, M.W.J. Ferguson // British Journal of Surgery. - Vol.98, N 7 (2011), p.925–934. - URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bjs.7438/pdf

 218. Remberga, Silvija. Pārtikas alerģijas diagnostikas iespējas Latvijas bērniem / Silvija Remberga, Ingrīda Rumba-Rozenfelde // Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā : medicīnas sekcijas tēzes : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 76.-77.lpp.

 219. Results of the First Round of Breast Cancer and Cervical Cancer Screening Progammes in Latvia : 3534 POSTER / J. Eglitis, M. Timofejevs, A. Hegmane, L. Engele, I. Viberga, I. Liepniece-Karele, M. Leja // European Journal of Cancer. - Vol.47, Suppl.1 (2011), p.S256-S257.

 220. Roja, Ināra. Kognitīvās hipnoterapijas efektivitāte hronisku sāpju pacientēm / Ināra Roja, Ženija Roja // Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā : medicīnas sekcijas tēzes : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 80.lpp.

 221. Roja, Ženija. Fiziskās un psihoemocionālās slodzes mijiedarbības novērtēšana ķirurgiem un anesteziologiem ar NASA-TLX metodi / Ženija Roja, Henrijs Kaļķis, Ināra Roja // Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā : medicīnas sekcijas tēzes : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 81.lpp.

 222. Romula, Inna. Ēšanas traucējumu psiholoģiskie aspekti / Inna Romula, Viktors Ozoliņš, Gunārs Trimda. - Bibliogr.: 32.lpp. // Doctus. - ISSN 1407-8201. - Nr.11 (2011, nov.), 29.-32.lpp.

 223. Rubins, Andris. Aktuālais dermatoveneroloģijā / Andris Rubins, Ilze Jākobsone // Latvijas Ārsts. - Nr.10 (2011), 62.-63.lpp. : il.

 224. Rubins, Silvestrs. Follicular mucinosis vs REM syndrome / Silvestrs Rubins, Andris Rubins // Baltic journal of dermatology : official journal of the Baltic Association of Dermatovenerologists. - Vol.1, N 1, Suppl. 1 (2011) : Abstracts of the 10th Congress of the Baltic Association of Dermatolovenerologists. Riga, September 8-9, 2011, p.24.

 225. Rubins, Silvestrs. Sifiliss Latvijā: 1920-2010 / Silvestrs Rubins // Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā : medicīnas sekcijas tēzes : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 82.lpp.

 226. Rubins, Silvestrs. Syphilis in Europe / S. Rubins, A. Rubins // Staying alert for sexual health! : 26th IUSTI - Europe congress, September 8-10, 2011, Riga, Latvia : programme and abstracts book /congress president Andris Y. Rubins ; organized by: Latvian Association of dermatovenerology, Baltic association of dermatovenerology, International Union against sexually transmitted infections (Europe), Chair of dermatovenerology University of Latvia. - [Riga, 2011]. - P.29.

 227. Rugāja, Zinta. Sirds un asinsvadu sistēmas slimību ārstēšanai lietoto medikamentu izrakstīšanas tendences zāļu iegādes kompensācijas sistēmā / Zinta Rugāja, Inga Tuča // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 399.lpp.

 228. Ruptured intracranial aneurisms - a retrospective study of operative management in the past two years / B.Y. Wehbe, R. Bricis, K. Kupčs, H. Kidikas, J. Stuķēns, I. Aksiks // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 63.lpp.

 229. Saistība starp bezzobu apakšžokļa resorbciju un vispārējo kaulu minerālblīvumu / Baiba Ozola, Anda Slaidiņa, Una Soboļeva, Aivars Lejnieks // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 94.lpp.

 230. Salbutamola, formoterola un ipratropija bromīda ietekme uz izelpotā slāpekļa oksīda daudzumu pacientiem ar bronhiālo astmu un veseliem indivīdiem = Effects of Salbutamol, Fomoterol and Ipratropium Bromide on the amount of exhaled Nitric Oxide in asthmatic patients and healthy individuals / Gunta Strazda, Māris Bukovskis, Normunds Jurka, Agnese Kislina, Zanda Balode, Līga Balode, Marina Beinare, Sergejs Isajevs, Valentīna Gordjušina, Immanuels Taivans. - Literatūra : 141.-142.lpp. - Kopsav. angļu val.: 143.lpp. // Medicīna = Medicine. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 773. sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 132.-143.lpp. : diagr., tab.

 231. Saleniece, Kristīne. Slimnīcu aptiekas gaida jauni izaicinājumi : [par Eiropas pieredzi zāļu gatavošanas organizēšanā aptiekās] / Kristīne Saleniece // Materia Medica. - ISSN 1024-1590. - Nr.3 (2011), 28.-31.lpp. : sh.

 232. Salmoneloze / Svetlana Lugovska, Pauls Aldiņš, Uga Dumpis, Ludmila Kļimova ; pēc prof. Valda Pīrāga, Jura Pokrotnieka, Dainas Andersones, docenta Viestura Šiliņa, Dr. Aivara Pētersona inform. ; materiāla sagat. Aiga Stāka // Doctus. - ISSN 1407-8201. - Nr.12 (2011, dec.), 42.-43.lpp. : tab.

 233. Samazinātas klopidogrela efektivitātes riska faktori un novērtējums ar VASP metodi pacientiem pēc stenta implantācijas / Gustavs Latkovskis, Agnese Knipše, Inga Urtāne, Pēteris Brūveris, Arvid Gustafsson, Andrejs Ērglis // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 138.lpp.

 234. Saslimstība ar kuņģa-zarnu trakta vēzi Latvijā = Incidence of gastrointestinal cancers in Latvia / Jānis Misiņš, Viesturs Krūmiņš, Viesturs Boka, Uldis Vikmanis, Mārcis Leja. - Literatūra: 100.-101.lpp. - Kopsav. angļu val.: 101.lpp. // Statistikas zinātnisko pētījumu rezultāti, 2011 : zinātniskie raksti = The results of statistical scientific research, 2011 : research paper. - Rīga : Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2011. - 92.-101.lpp. : att.

 235. Saslimstība ar ļaundabīgiem audzējiem Latvijā / Jānis Misiņš, Viesturs Krūmiņš, Viesturs Boka, Uldis Vikmanis, Mārcis Leja // Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā : medicīnas sekcijas tēzes : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 61.lpp.

 236. Saslimstība ar vēzi Latvijā salīdzinājumā ar Baltkrieviju un Lietuvu / J. Misiņš, S. Rozīte, V. Boka, V. Krūmiņš, M. Leja // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 49.-50.lpp.

 237. Saslimstības ar krūts vēzi un tā ķirurģiskās ārstēšanas attīstības tendences Latvijā (Latvijas Onkoloģijas centra pieredze) = Breast cancer incidence and the tendencies of development of breast cancer surgery in Latvia (the experience at Latvian Oncology Centre) / Andrejs Srebnijs, Jānis Eglītis, Viesturs Krūmiņš, Juris Bērziņš, Uldis Vikmanis, Laima Graudiņa. - Literatūra : 83.-84.lpp. - Kopsav. angļu val.: 84.lpp. // Medicīna = Medicine. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 773. sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 67.-84.lpp. : diagr., tab.

 238. SIA "Rīgas austrumu klīniskā universitātes slimnīca" stacionāra "Gaiļezers" pacienti ar toksisku alkohola iedarbību: 2010. gada datu analīze / Roberts Stašinskis, Viesturs Liguts, Aivars Lejnieks, Daiga Grundāne // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 200.lpp.

 239. Simple or Complex Stenting for Bifurcation Coronary Lesions : A Patient-Level Pooled-Analysis of the Nordic Bifurcation Study and the British Bifurcation Coronary Study / Miles W. Behan, Niels R. Holm, Nicholas P. Curzen, Andrejs Erglis, Rodney H. Stables, Adam J. de Belder, Matti Niemelä, Nina Cooter, Derek P. Chew, Terje K. Steigen, Keith G. Oldroyd, Jan S. Jensen, Jens Flensted Lassen, Leif Thuesen, David Hildick-Smith. - References: p.63-64 // Circulation: Cardiovascular Interventions. - Vol.4 (2011), p.57-64 : fig., tables. - URL: http://circinterventions.ahajournals.org/content/4/1/57.full.pdf

 240. Sirds resinhronizācijas terapijas efektivitāte un to ietekmējoši faktori / G. Kamzola, L. Glāzere, I. Ansaberga, P. Mečņiks, N. Ņesterovičs, M. Blumbergs, J. Ansabergs, M. Vikmane, K. Jubele, M. Zabunova, O. Kalējs, A. Ērglis // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 36.lpp.

 241. Sirds un asinsvadu slimību riska novērtējums personām ar metobolo sindromu (Vai SCORE sistēmai var ticēt?) / Inga Stuķēna, Guntis Bahs, Andrejs Kalvelis, Aivars Lejnieks, Ilze Skuja // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 130.lpp.

 242. Sirdsdarbības frekvence miera stāvoklī un tās kontrole ambulatori ārstētiem pacientiem ar koronāro sirds slimību Latvijā / Inga Balode, Sanda Jēgere, Iveta Mintāle, Inga Narbute, Gustavs Latkovskis, Andrejs Ērglis // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 83.lpp.

 243. Sirdsdarbības frekvences raksturojums Latvijas iedzīvotājiem / Inga Balode, Sandra Jēgere, Vilnis Dzērve, Aldis Rozenbergs, Inga Narbute, Iveta Mintāle, Gustavs Latkovskis, Andrejs Ērglis. - Bibliogr.: 36.-37.lpp. - Kopsav. angļu val. // Internā medicīna. Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes. Stomatoloģija. Farmācija : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publ. / Rīgas Stradiņa universitāte - (Zinātniskie raksti). - ISSN 1407-9453. - ISBN 978-9984-788-78-4. - 1.sēj. (2011), 24.-37.lpp. : diagr., tab.

 244. Sīpols, Jānis. Otrā tipa cukura diabēts nākamajās dekādēs: epidēmijas izaicinājumi un pētījumi tās novērtēšanai / Jānis Sīpols // Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā : medicīnas sekcijas tēzes : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 84.lpp.

 245. Skaģers, Andrejs. Akadēmiskās izglītības sākuma posms mutes, sejas un žokļu ķirurģijā Latvijā = Initial stage of academic education for oral and maxillofacial surgery in Latvia / Andrejs Skaģers, Arnis Vīksna. - Vēres: 70.-71.lpp. - Kopsav. angļu val.: 71.lpp. // Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of sciences and museology / Latvijas Universitāte. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 763.sēj.). - (2011), 65.-71.lpp. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-763_Zin-vesture.pdf

 246. Slāpekļa oksīda produkcija farmakoloģiskajos eksperimentos / Jeļizaveta Sokolovska, Evita Rostoka, Larisa Baumane, Maija Dzintare, Sergejs Isajevs, Jeļena Šaripova, Lāsma Ļauberte, Ivars Kalviņš, Nikolajs Sjakste // Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā : medicīnas sekcijas tēzes : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 88.lpp.

 247. Slodzes tolerances uzlabošanās pulmonālās arteriālās hipertensijas pacientiem terapijā, lietojot sildenafilu / Andris Skride, Ainārs Rudzītis, Iļja Zakke, Andrejs Ērglis // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 361.lpp.

 248. Smēķēšanas izraisītu morfofunkcionālo pārmaiņu novērtējums elpceļos gados jauniem smēķētājiem = Evaluation of morpho-functional changes in airways of young smokers / Agnese Kislina, Gunta Strazda, Līga Balode, Normunds Jurka, Uldis Kopeika, Sergejs Isajevs, Valentīna Gordjušina, Immanuels Taivans. - Literatūra : 129.-131.lpp. - Kopsav. angļu val.: 131.lpp. // Medicīna = Medicine. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 773. sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 117.-131.lpp. : diagr., tab.

 249. Smēķēšanas izraisītu morfofunkcionālu pārmaiņu novērtējums elpceļos jauniešiem / A. Kislina, M. Beinare, L. Balode, N. Jurka, G. Strazda, I. Taivans // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 47.lpp.

 250. Smiltens, Ivars. Aktualitātes prostatas vēža terapijā / Ivars Smiltens. - Bibliogr.: 41.lpp. // Latvijas Ārsts. - ISSN 1019-5068. - Nr.6 (2011), 38.-41.lpp. : diagr., ģīm., tab.

 251. Socioeconomic status and mortality among people with diabetes mellitus in Latvia : [P2-290] / I. Strele, L. Golosujeva, S. Rozite, G. Brigis, V. Pirags. - (Poster session 2) // Journal of Epidemiology and Community Health. - Vol.65, Suppl.1 (2011), p.A302. - URL: http://jech.bmj.com/content/65/Suppl_1/A302.1.full.pdf

 252. Specifiskie fiziskās slodzes testa kritēriji, vērtējot pacientus pēc perkutānas koronārās intervences / I. Mintāle, M. Zabunova, D. Lūriņa, I. Narbute, S. Jēgere, I. Zakke, A. Ērglis // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 44.lpp.

 253. Sperm-associated Antigens as Targets for Cancer Immunotherapy: Expression Pattern and Humoral Immune Response in Cancer Patients / K. Siliņa, P. Zayakin, Z. Kalniņa, L. Ivanova, I. Meistere, E. Endzeliņš, A. Ābols, A. Stengrēvics, M. Leja, K. Ducena, V. Kozirovskis, A. Linē // Journal of Immunotherapy. - Vol.34, N 1 (2011), p.28–44. - URL: http://journals.lww.com/immunotherapy-journal/Abstract/2011/01000/Sperm_associated_Antigens_as_Targets_for_Cancer.3.aspx

 254. Spinal Cord Stimulation for Chronic Pain Relief: First Experience / Iveta Golubovska, Aleksejs Miščuks, Vitolds Jurkevičs, Sarmīte Skaida // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 340.lpp.

 255. Splenektomijas komplikācijas aknu cirozes slimniekiem ar hipersplenismu / Ieva Vidmane-Ozola, Viesturs Boka, Egils Cunskis, Jānis Breikšs, Sandra Lejniece. - Bibliogr.: 220.-221.lpp. - Kopsav. angļu val. // Internā medicīna. Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes. Stomatoloģija. Farmācija : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publ. / Rīgas Stradiņa universitāte - (Zinātniskie raksti). - ISSN 1407-9453. - ISBN 978-9984-788-78-4. - 1.sēj. (2011), 212.-221.lpp. : tab.

 256. Srebnijs, Andrejs. Onkoplastiskās ķirurģijas (OPĶ) loma krūts saglabājošo operāciju (KSO) īpatsvara pieaugumā krūts vēža (KV) slimnieču ārstēšanā / A. Srebnijs, U. Vikmanis, J. Bērziņš // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 55.lpp.

 257. Srebnijs, Andrejs. Onkoplastiskās operācijas krūts vēža slimnieču ārstēšanā: jaunas iespējas krūti saglabājošā ķirurģijā / Andrejs Srebnijs, Uldis Vikmanis, Juris Bērziņš // Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā : medicīnas sekcijas tēzes : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 91.lpp.

 258. STS diagnostikas un ārstēšanas iespējas Latvijā 2004. gadā / [priekšvārds] / I. Jākobsone, S. Rubins, A. Rubins, I. Briede, I. Treija, L. Čigorevska // Latvijas Dermatovenerologu asociācijas 16. kongress "Jaunākie sasniegumi ādas un STS diaganostikā un terapijā" : zinātniskā programma un tēzes : 2003. gada 10.-11. septembrī, Rīgā, Latvijā / Latvijas Dermatovenerologu asociācija. - Rīga : Latvijas Dermatoveneroloģijas fonds, 2003. - 9.lpp.

 259. Studentu ķermeņa stājas un pēdas parametru rādītāji / Silvija Umbraško, Ilva Duļevska, Sarmīte Boka, Ruta Žagare, Ludmila Gavričenkova // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 48.lpp.

 260. Sucrose self-administration and CNS activation in the rat / D.P. Figlewicz, J.L. Bennett-Jay, S. Kittleson, A.J. Sipols, A. Zavosh // American Journal of Physiology - Regulatory Integrative and Comparative Physiology. - Vol.300, N 4 (2011), p.R876-R884. - URL: http://ajpregu.physiology.org/content/early/2011/02/03/ajpregu.00655.2010.full.pdf

 261. Teplizumab for treatment of type 1 diabetes (Protégé study): 1-year results from a randomised, placebo-controlled trial / N. Sherry, W. Hagopian, J. Ludvigsson, S. M. Jain, J. Wahlen, R. J. Ferry, B. Bode, S. Aronoff, C. Holland, D. Carlin, K. King, R. Wilder, S. Pillemer, E. Bonvini, S. Johnson, K. Stein, S. Koenig, K. Herold, A. Daifotis. // Lancet. - Vol. 378, N 9790 (2011), p.487-497 : fig. - URL: http://www.macrogenics.com/content/file/Lancet28JUN2011F.pdf

 262. Tightly-bound to DNA proteins in rat experimental hepatomas and normal liver cells / N. Legzdiņš, V. Borutinskaitė, D. Labeikytė, N. Sjakste // Experimental Oncology. - Vol.33, N 3 (2011), p.121-125. - URL: http://exp-oncology.com.ua/article/1730/tightly-bound-to-dna-proteins-in-rat-experimental-hepatomas-and-normal-liver-cells

 263. Tokmanceva, Marija. Idiopātiska pulmonāla fibroze / Marija Tokmanceva, Zaiga Kravale ; tekstā stāsta prof. Valdis Pīrāgs, Juris Pokrotnieks, docents Viesturs Šiliņš ; pēc Dr. Aivara Pētersona, prof. Dainas Andersones inform. ; materiāla sagat. Aiga Stāka // Doctus. - Nr.7/8 (2011, aug.), 33.-36.lpp. : ģīm., tab.

 264. TpF1 from Treponema pallidum Activates Inflammasome and Promotes the Development of Regulatory T Cells / C. Babolin, A. Amedei, D. Ozolins, A. Zilevica, M.M. D'Elios, M. de Bernard // Journal of Immunology. - Vol.187, N 3 (2011), p.1377-1384. - URL: http://www.jimmunol.org/content/187/3/1377.full.pdf

 265. Transkatetra aortas vārstuļa implantācija: transapikālās un transfemorālās metodes salīdzinošā analīze / Pēteris Stradiņš, Ainārs Rudzītis, Mārtiņš Kalējs, Eva Strīķe, Inguna Krastiņa, Milāna Zabunova, Ilze Zandarte, Marina Berzina, Aleksandra Lāce, Aļona Grāve, Inga Narbute, Iļja Zakke, Romans Lācis, Andrejs Ērglis // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 36.lpp.

 266. The Trends of Gastric Cancer in Latvia / J. Misins, V. Krumins, V. Boka, U. Vikmanis, M. Leja. - (Posters) // Annals of Oncology. - Vol.22, Suppl.5 (2011), p.v32-v33. - URL: http://annonc.oxfordjournals.org/content/22/suppl_5/v27.full.pdf

 267. Treponema pallidum TpF1 Activates Inflammasome and Promotes the Development of Regulatory T Cells : PS1-033 / Della Bella Chiara, Babolin Chiara, Amedei Amedeo, Ozolins Dzintars, Zilevica Aija, Bernard de Marina, D'Elios Mario Milco. - (Poster Session) // Cytokine. - Vol.56, N 1 (2011), p.25.

 268. Trombocītu funkciju izvērtēšanas testu piemērotība antiagregantu terapijas efektivitātes novērtēšanai = Suitability of platelet function tests for the assessment of the effectiveness of anti-platelet theraphy / Inga Urtāne, Agnese Knipše, Gustavs Latkovskis, Andrejs Ērglis. - Literatūra : 203.-204.lpp. - Kopsav. angļu val.: 204.lpp. // Medicīna = Medicine. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 773. sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 195.-204.lpp. : il., tab.

 269. Trombocītu skaita un tilpuma pārmaiņas un to dinamika pacientiem ar akūtu koronāro sindromu / Jurijs Verbovenko, Andrejs Kalvelis, Guntis Bahs, Aivars Lejnieks. - Bibliogr.: 28.-29.lpp. - Kopsav. angļu val. // Internā medicīna. Ķirurģija. Medicīnas bāzes zinātnes. Stomatoloģija. Farmācija : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publ. / Rīgas Stradiņa universitāte - (Zinātniskie raksti). - ISSN 1407-9453. - ISBN 978-9984-788-79-1. - 2.sēj. (2011), 24.-29.lpp. : tab.

 270. Tuberozā skleroze / Vija Voltnere, Aldis Puķītis, Māris Pavārs, Ilze Štrumfa ; materiāla sagat. Aiga Stāka // Doctus. - Nr.10 (2011, okt.), 43.-45.lpp. : ģīm.

 271. Ultrasound velocity in bone under disrupted blood supply / L. Logina, D. Krievins, K. Drevinska, A. Auzans, L. Svabe, A. Timuhins. - Bibliogr.: 48.lpp. - Kopsav. latviešu val. // Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. - ISSN 0868-8257. - Vol.48, Nr.2 (2011), 44.-49.lpp. : sh., tab.

 272. Vairogdziedzera mezglu ultrasonoskopisko malignitātes kritēriju analīze pēc tievās adatas punkcijas biopsiju datiem = Ultrasound characteristics of thyroid nofules : prediction of malignancy after fine-needle aspiration biopsy series / Kristīne Ducena, Ieva Strēle, Pēteris Priedītis, Antra Bērziņa, Valdid Pīrāgs. - Literatūra : 97.-98.lpp. - Kopsav. angļu val.: 98.-99.lpp. // Medicīna = Medicine. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 773. sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 85.-99.lpp. : diagr., tab.

 273. Vairogdziedzera mezglu ultrasonoskopisko malignitātes kritēriju analīze pēc tievās adatas punkciju biopsiju datiem / K. Ducena, I. Strēle, P. Priedītis, A. Bērziņa, V. Pīrāgs // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 31.lpp.

 274. Vairogdziedzera mezglu ultrasonoskopisko malignitātes kritēriju analīze pēc tievās adatas punkciju biopsiju datiem / Kristīne Ducena, Ieva Strēle, Pēteris Priedītis, Antra Bērziņa, Valdis Pīrāgs // Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā : medicīnas sekcijas tēzes : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 25.-26.lpp.

 275. Validity of multiplex biomarker model of 6 genes for the differential diagnosis of thyroid nodules / Kristine Ducena, Arturs Ābols, Janis Vilmanis, Zenons Narbuts, Juris Tārs, Diana Andrējeva, Aija Linē, Valdis Pīrāgs // Thyroid Research. - Vol.4, N 1 (2011), doi:10.1186/1756-6614-4-11. - URL: http://www.thyroidresearchjournal.com/content/4/1/11

 276. Ventiņš, Jānis. Earthworm (Oligochaeta, Lumbricidae) communities in common soil types under intensive agricultural practice in Latvia / Jānis Ventiņš. - Bibliogr.: 55.-56.lpp. - Kopsav. latviešu val. // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. - (Section B: Natural, exact, and applied sciences). - ISSN 1407-009X. - Vol.65, Nr.1/2 (2011), 48.-56.lpp. : diagr.

 277. Vestermane, Sandra. Nespecifiskas muguras sāpes / Sandra Vestermane, Ilze Hāznere, Inese Kokare. - Bibliogr.: 22.-24.lpp. // Doctus. - ISSN 1407-8201. - Nr.10 (2011, okt.), 18.-20., 22.-24.lpp. : ģīm., sh., tab.

 278. Vēdera aortas aneirismas anatomijas radioloģiskā izvērtēšana pirms un pēc endovaskulārās ārstēšanas = Radiological evaluation of abdomnial aorta aneurysm before and after endoluminal treatment / Jānis Šavlovskis, Dainis Krieviņš, Kārlis Kupčs, Igors Aksiks, Natālija Ezīte, Kaspars Ķīsis, Andris Veiss. - Literatūra : 65.-66.lpp. - Kopsav. angļu val.: 66.lpp. // Medicīna = Medicine. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 773. sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 59.-66.lpp. : il.

 279. Vidmane-Ozola, Ieva. Laparoskopiskās splenektomijas pielietojums pacientiem ar hematoloģiskiem audzējiem / Ieva Vidmane-Ozola, Viesturs Boka, Sandra Lejniece // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 275.lpp.

 280. Vispārizglītojošo skolu skolēnu (6-17 g. v.) fiziskās sagatavotības izvērtējums / Ilga Sarmīte Priedīte, Līga Kalniņa, Renāte Ligere, Guntars Selga, Melita Sauka, Andžela Gudre // Medicīnas zinātne un Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā : medicīnas sekcijas tēzes : Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 72.-73.lpp.

 281. Vitamīns D - iespējamais priekšdziedzera vēža attīstību kavējošais faktors / Laila Meija, Anastasija Šitova, Daina Erdmane, Rafaels Joffe, Imants Kalniņš, Vilnis Lietuvietis, Aivars Lejnieks // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 321.lpp.

 282. Vīksna, Arnis. Latvijas Augstskolas Medicīnas fakultātes dibināšanas iniciatīva un darbības pirmais gads (1917-1920) = Constituent initiative and first operating year of the Faculty of Medicine of the Latvian Higher school (1917-1920) / Arnis Vīksna. - Vēres: 51.-53.lpp. - Kopsav. angļu val.: 53.lpp. // Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of sciences and museology / Latvijas Universitāte. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 763.sēj.). - (2011), 39.-53.lpp. : tab. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-763_Zin-vesture.pdf

 283. Vīksna, Arnis. No Ventspils medicīnas pagātnes 1563.-1946. gadā / Arnis Vīksna. - Vēres: 69.-72.lpp. // Ventspils novada medicīnas vēsture / A. Vīksnas, R. Vēliņa un P. Rēveļa redakcijā. - Rīga : Valters un Rapa, 2011. - 15.-72.lpp. : tab., il., fotogr.

 284. Zamotkina, Jūlija. Faktori, kas ietekmē dzimstību Latvijā, Eiropā un pasaulē / Jūlija Zamotkina, Valērijs Žarkovs. - Bibliogr.: 37.lpp. // Doctus. - ISSN 1407-8201. - Nr.2 (2011, febr.), 36.-37.lpp. : diagr., ģīm.

 285. Zamotkina, Jūlija. Riska faktori, kuri iespaido dzimstību Latvijā, Eiropā un pasaulē = Risk factors that influence the birth rates in Latvia, Europe and the World / Jūlija Zamotkina, Valērijs Žarkovs. - Literatūra : 226.lpp. - Kopsav. angļu val.: 226.-227.lpp. // Medicīna = Medicine. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 773. sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 213.-227.lpp. : il., tab.

 286. Ziediņa, Ieva. Genetic and Phenotypic Parameters for Reproduction Traits of Landrace Sows in Latvia / Ieva Ziedina, Daina Jonkus, Liga Paura // Agriculturae Conspectus Scientificus. - Vol.76, N 3 (2011), p.219-222. - URL: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=107286&lang=en

  *****

 287. Genotype-phenotype correlations among BRCA1 4153delA and 5382insC mutation carriers from Latvia [elektronisks resurss] / Grigorijs Plakhins, Arvids Irmejs, Andris Gardovskis, Signe Subatniece, Santa Rozite, Marianna Bitina, Guntars Keire, Gunta Purkalne, Uldis Teibe, Genadijs Trofimovics, Edvins Miklasevics, Janis Gardovskis. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 13.janv. // BMC Medical Genetics [elektronisks resurss]. - Vol.12 (2011), doi: 10.1186/1471-2350-12-147. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2350-12-147.pdf

 288. Interplay between BRCA1 and RHAMM Regulates Epithelial Apicobasal Polarization and May Influence Risk of Breast Cancer [elektronisks resurss] / Christopher A. Maxwell, Javier Benítez, Laima Tihomirova ... [et al.]. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 13.janv. // PLoS Biology [elektronisks resurss]. - Vol.9, N 11 (2011), e100119. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3217025/pdf/pbio.1001199.pdf

 289. Lack of association between gene polymorphisms of Angiotensin converting enzyme, Nod-like receptor 1, Toll-like receptor 4, FAS/FASL and the presence of Helicobacter pylori-induced premalignant gastric lesions and gastric cancer in Caucasians [elektronisks resurss] / Juozas Kupcinskas, Thomas Wex, Jan Bornschein, Michael Selgrad, Marcis Leja, Elona Juozaityte, Gediminas Kiudelis, Laimas Jonaitis, Peter Malfertheiner. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2011.g. 4.okt. // BMC Medical Genetics [elektronisks resurss]. - Vol.12 (2011), Article number: 112. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2350-12-112.pdf

 290. Olmesartan for the delay or prevention of microalbuminuria in type 2 diabetes / [elektronisks resurss] / Hermann Haller, Sadayoshi Ito, Joseph L. Izzo ... [et al.] for the ROADMAP Trial Investigators. - Bibliogr. - Tiešsaistes pakalpojums. - Nosaukums no sākumlapas. - Resurss aprakstīts 2011. g. 23. dec. // The New England Journal of Medicine.[elektronisks resurss] - Vol.364, N 10 (2011), p.907-917. - Tiešsaistes žurnāls. - URL: http://www.urmc.rochester.edu/medicine/endocrinology/education/documents/AprilArticle2a.pdf

 291. Single nucleotide polymorphisms of the purinergic 1 receptor are not associated with myocardial infarction in a Latvian population / [elektronisks resurss] / Vita Ignatovica, Gustavs Latkovskis, Raitis Peculis, Kaspars Megnis, Helgi B Schioth, Iveta Vaivade, Davids Fridmanis, Valdis Pirags, Andrejs Erglis, Janis Klovins. - Bibliogr. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2011. gada 23. dec. // Molecular Biology Reports [elektronisks resurss]. - (2011), DOI 10.1007/s11033-011-0938-4. - Tiešsaistes resurss. - URL: http://www.springerlink.com/content/v049wp352n53v7vx/