Bioloģijas institūts

 1. Čekstere, Gunta. Vides faktoru ietekme uz Holandes liepu (Tilia x vulgaris) vitalitāti Rīgas ielu apstādījumos : promocijas darbs doktora zinātniskā grāda iegūšanai bioloģijā, apakšnozare: vides zinātne, dabas aizsardzība / Gunta Čekstere ; darba zinātniskais vadītājs Oļģerts Nikodemus ; rec.: Māris Kļaviņš, Ģederts Ieviņš, Dace Kļaviņa ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte. Vides zinātnes nodaļa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - 225 lpp. : il., diagr., karte, tab. - Ietver bibliogrāfiju (155.-168. lpp.). - Latviešu valodā, klātpievienotās publikācijas angļu valodā ; anotācija latviešu un angļu valodā.

 2. Gavrilova, Ģertrūde. Latvijas vaskulāro augu flora, 11 : Glīvene-Potamogeton (Potamogetonaceae) / Ģertrūde Gavrilova ; atbildīgais redaktors V. Šulcs ; [zīmējumu autore Rūta Kazāka]. - Rīga : LU Bioloģijas institūts, 2011. - 81 lpp. : il., kartes. - Ietver bibliogr. (73.-75. lpp.) un rād. (76.-78. lpp.). - Izdevums latviešu valodā ar titullapām latviešu un angļu valodā.

 3. Grīnberga, Laura. Vides faktoru ietekme uz makrofītu sugu sastāvu un sastopamību Latvijas vidēji lielās upēs : promocijas darbs doktora zinātniskā grāda iegūšanai bioloģijā, apakšnozare: vides zinātne, dabas aizsardzība / Laura Grīnberga ; darba zinātniskā vadītāja Gunta Spriņģe ; rec.: Viesturs Melecis, Māris Laiviņš, Egita Zviedre ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte. Vides zinātnes nodaļa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - 119 lpp. : il., kartes, tab. - Ietver bibliogrāfiju (75.-82. lpp.). - Teksts latviešu val., anotācija arī angļu val.; pievienotās publikācijas angļu val.

 4. Salmane, Ineta. Mesostigmatu ērču (Acari, Parasitiformes) fauna un sadalījums dzīvotnēs Latvijā : promocijas darba kopsavilkums bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai, apakšnozare: zooloģija = Fauna and distribution of Mesostigmata mites (Acari, Parasitiformes) in habitats of Latvia : promotion to the degree of Doctor of Biology, sub-brunch: zoology/ Ineta Salmane ; darba vadītājs Viesturs Melecis ; darba zinātniskais konsultants : Voldemārs Spuņģis, Guntis Brūmelis ; rec.: Ināra Turka, Arvīds barševskis, Līga Jankevica ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 47 lpp. : diagr., tab. - Ietver bibliogrāfiju (43.-47. lpp.). - Teksts latviešu, angļu valodā (ar atsevišķām titullapām); vāka noformējums abās valodās.

  *****

 5. Analysis of the Single-Nucleotide Polymorphism in the 5′UTR and Part of Intron I of the Sheep MSTN Gene / T. Sjakste, N. Paramonova, Z. Grislis, I. Trapina, D. Kairisa // DNA & Cell Biology. - Vol.30, N 7 (2011), p.433-444.

 6. Association between the PSMA6 and PSMA3 gene variation and obesity in children in Latvian population / S. Līmeža, I. Rumba-Rozenfelde, I. Rinkuža, O. Sugoka, N. Paramonova, I. Trapina, T. Sjakste // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 66.lpp.

 7. Cera, Inese. Seasonal activity of wolf spiders (Araneae : Lycosidae) in coastral dune habitats at Akmensrags-Ziemupe Nature Reserve, Latvia / Inese Cera, Voldemārs Spuņģis. - Bibliogr.: p.96-97 // Environmental and Experimental Biology. - Vol.9, Nr.3/4 (2011), 91.-97.lpp. : diagr., sh., tab.

 8. Cloning of the human PSMA6 gene promoter: haplotype analysis / N. Paramonova, R. Kalendar, A. Schulman, I. Trapina, N. Sjakste, T. Sjakste // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 64.lpp.
   
 9. Correction of glycaemia and GLUT1 level by mildronate in rat streptozotocin diabetes mellitus model / Jelizaveta Sokolovska, Sergejs Isajevs, Olga Sugoka, Jelena Sharipova, Lasma Lauberte, Darja Svirina, Evita Rostoka, Tatjana Sjakste, Ivars Kalvinsh, Nikolajs Sjakste. - Bibliogr. // Cell Biochemistry and Function. - Vol.29, N 1 (2011), p. 55-63. - URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbf.1719/full

 10. Effects of different doses of ascorbic acid on oxidative stress parameters, cadmium absorption, and selected blood biomarkers in chicks / Nadezda Berzina, Jurijs Markovs, Mirdza Apsite, Svetlana Vasilyeva, Nataliya Basova, Galina Smirnova, Gundega Knipse. - Literatūra : 30.-32.lpp. - Kopsav. latviešu val.: 32.lpp. // Medicīna = Medicine. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 773. sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 23.-32.lpp. : diagr.

 11. Engures ezera hidroekosistēmas ilglaicīgā attīstība un to ietekmējošie faktori / Gunta Spriņģe, Ēriks Aleksejevs, Agrita Briede, Ivars Druvietis, Laura Grīnberga, Inga Konošonoka, Dāvis Ozoliņš, Elga Parele, Valērijs Rodinovs, Agnija Skuja // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa sekcijas "Vides kvalitāte Latvijā: esošais stāvoklis, izaicinājumi, risinājumi" referātu kopsavilkumu krājums / Rīgas Tehniskā universitāte. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 89.-90.lpp.
   
 12. Epiphytes and associated fauna on the brown alga Fucus vesiculosus in the Baltic and the North Seas in relation to different abiotic and biotic variables / P. Kersen, J. Kotta, M. Bučas, N. Kolesova, Z. Deķere // Marine Ecology. - Vol.32, Suppl.1 (2011), p.87-95. - URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1439-0485.2010.00418.x/pdf
   
 13. Gailīte, Agnese. Genetic diversity analysis of Latvian and Estonian Saussurea esthonica populations / Agnese Gailīte, Gederts Ievinsh, Dainis Ruņģis. - Bibliogr.: 119.lpp. // Environmental and Experimental Biology. - Vol.9, Nr.3/4 (2011), 115.-119.lpp. : diagr., sh., tab.
   
 14. Genetic diversity of the 14q proteasomal genes in Latvian population / I. Trapina, N. Sjakste, N. Paramonova, R. Lunins, O. Sugoka, T. Sjakste // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 65.lpp.
   
 15. Genetic diversity of tufted ducks (Aythya fuligula, Anatidae) in Eastern Europe / Vaida Tubelyte, Saulius Švažas, Aniolas Sruoga, Dalius Butkauskas, Algimantas Paulauskas, Vykintas Baublys, Janis Viksne, Gennady Grishanov, Alexander Kozulin // Central European Journal of Biology. - Vol.6, N 6 (2011), p.1044-1053. – Pieejams arī elektroniskais resurss : URL: http://www.springerlink.com/content/m2k12q72p0852407/fulltext.pdf
   
 16. Grīnberga, Laura. Aquatic vegetation distribution in relation to environmental factors in middle-sized streams in Latvia = Vides faktoru ietekme uz ūdensaugu veģetācijas izplatību vidēji lielās upēs Latvijā / Laura Grīnberga. - Bibliogr. : p.33-34. - Kopsav. latviešu val.: 34.lpp. // Zemes un vides zinātnes = Earth and environmental sciences / - (Latvijas Universitātes raksti =Acta Universitatis Latviensis =Scientific papers University of Latvia / Latvijas Universitāte ; 762. sēj.). - (2011), 26.-34.lpp.: tab., il. – Pieejams arī elektroniskais resurss : URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-762_Zemes_vides-zinatnes.pdf
   
 17. Karlsons, Andis. Growth and mineral nutrion of two Triglochin species from saline wetlands : adaption strategies to conditions of heterogeneous mineral supply / Andis Karlsons, Anita Osvalde, Gederts Ievins. - Bibliogr.: p.90 // Environmental and Experimental Biology. - Vol.9, Nr.3/4 (2011), 83.-90.lpp. : diagr., sh., tab.
   
 18. Lapiņa, Lita. Using retrotranspposon-based molecular markers for analysis of genetic variability in Latvian populations of alfalfa / Lita Lapiņa , Dace Grauda, Isaak Rashal // Daugavpils Universitātes 53. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes : Daugavpils, Latvija, 2011. g. 13.-15. aprīlis = Abstracts of the 53rd International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. - Daugavpils : Saule, 2011. - P.15.
   
 19. PSMC6 gēna asociācija ar autoimūnām slimībām Latvijas populācijā / R. Luņins, I. Trapiņa, I. Rumba-Rozenfelde, T. Sjakste, N. Sjakste // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 21.lpp.
   
 20. Usability of retrotransposon-based molecular markers to assess genetic diversity Liparis Loeselii / Inta Belogrudova, Dace Grauda, Gunta Jakobsone, Isaak Rashal - (Bioloģija) // Daugavpils Universitātes 53. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes : Daugavpils, Latvija, 2011. g. 13.-15. aprīlis = Abstracts of the 53rd International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. - Daugavpils : Saule, 2011. - P.16.
   
 21. Using in vitrio methods for flax breeding intensification/ Andra Mikelsone, Dace Grauda, Aija Auzina, Isaak Rashal - (Bioloģija) // Daugavpils Universitātes 53. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes : Daugavpils, Latvija, 2011. g. 13.-15. aprīlis = Abstracts of the 53rd International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. - Daugavpils : Saule, 2011. - P.15.

 22. Zenkevičs, Henriks. Frog oocyte in vitro maturation test as a method to investigate NI2+ toxicity / Henriks Zenkevičs, Vija Vose // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. - Vol.65, Nr.1/2 (2011), 29.-31.lpp. : diagr. – (Section B: Natural, exact, and applied sciences). - URL: http://versita.metapress.com/content/j31114641p042769/fulltext.pdf 

 23. Zviedre, Egita. Makrofītu sabiedrības un to izplatība Engures ezerā / Egita Zviedre, Laura Grīnberga // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa sekcijas "Vides kvalitāte Latvijā: esošais stāvoklis, izaicinājumi, risinājumi" referātu kopsavilkumu krājums / Rīgas Tehniskā universitāte. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 104.-105.lpp.

  *****

 24. Auniņa, Liene. Savienības Caricion davallianae Klika 1934 augu sabiedrības Latvijā [elektronisks resurss] / Liene Auniņa. - (Ģeogrāfija). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 33.-34.lpp. – Pieejas veids: WWW. URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf

 25. Augāja daudzveidības pētījumi Engures ezera sateces baseinā [elektronisks resurss] / Agnese Priede, Māris Laiviņš, Laura Grīnberga, Egita Zviedre. - (Vides zinātne). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 26.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 473.-474.lpp. – Pieejas veids: WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 26. Bajinskis, Jānis. Jūras kraukļu (Phalacrocorax carbo sinensis) koloniju ietekme uz Kaņiera ezera salu augsni [elektronisks resurss] / Māris Bajinskis, Gunta Čekstere, Māris Laiviņš. - (Ģeogrāfija). - Literatūra: 35.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 34.-35.lpp. – Pieejas veids: WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 
 27. Cepurīte, Biruta. Lāčauzu ģints (Bromus L. s.l.) apjoma izpratne Latvijā [elektronisks resurss] / Biruta Cepurīte, Viesturs Šulcs. - (Ģeogrāfija). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 74.-75.lpp. – Pieejas veids: WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 28. Čekstere, Gunta, Ielu apstādījumu augsnes ķīmiskā sastāva īpatnības Rīgā [elektronisks resurss] / Gunta Čekstere, Anita Osvalde, Oļģerts Nikodemus. - (Ģeogrāfija). - Literatūra: 81.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas.-  Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 79.-81.lpp. -  Pieejas veids: WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 
   
 29. Druvietis, Ivars. Salacas upes un tās pieteku aļģu floras pētījumi 25 gadu laikā (1982.-2007.) [elektronisks resurss] / Ivars Druvietis. - (Vides zinātne). - Literatūra: 424.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 423.-424.lpp. – Pieejas veids: WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 30. Gavrilova, Ģertrūde. Engures ezera sateces baseina vaskulāro augu floras bioģeogrāfisks raksturojums [elektronisks resurss] / Ģertrūde Gavrilova, Māris Laiviņš, Anda Medene. - (Vides zinātne). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 26.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 428.-429.lpp. – Pieejas veids: WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 31. Gudoviča, Maija. Latvijas vaskulārās floras datu banka (DB) [elektronisks resurss] / Maija Gudoviča. - (Ģeogrāfija). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 93.lpp. – Pieejas veids: WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 32. Melece, Ināra. Piezemes ozona un citu kaitīgo vides faktoru fitoinikācija ilgtermiņa socioekoloģisko pētījumu reģionā Engures ezera sateces baseinā [elektronisks resurss] / Ināra Melece, Aina Karpa. - (Vides zinātne). - Literatūra: 458.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 26.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 457.-458.lpp. – Pieejas veids: WWW. URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf

 33. Melecis, Viesturs. Ilgtermiņa socioekoloģiskie pētījumi: izaicinājumi un problēmas [elektronisks resurss] / Viesturs Melecis. - (Vides zinātne). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 26.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 458.-459.lpp. – Pieejas veids: WWW. URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf

 34. Ozoliņš, Dāvis. Svētes upes ekoloģiskais novērtējums pēc makrozoobentosa organismu sugu sastāva [elektronisks resurss] / Dāvis Ozoliņš, Elga Parele. - (Vides zinātne). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 26.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 464.-465.lpp. – Pieejas veids: WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf
   
 35. Parele, Elga. Zoobentosa sabiedrību veidošanās īpatnības Salacas augštecē [elektronisks resurss] / Elga Parele, Agnija Skuja, Dāvis Ozoliņš. - (Vides zinātne). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 26.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 465.-466.lpp. – Pieejas veids: WWW. URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf

 36. Priede, Agnese. Zālāju sabiedrības Engures ezera sateces baseinā: biotopu fragmentācijas nozīme mūsdienu lauku ainavā [elektronisks resurss] / Agnese Priede. - (Ģeogrāfija). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 188.-189.lpp. – Pieejas veids: WWW. URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf

 37. Roze, Ieva. Esparsešu ģints Onobrychis mill. Latvijas florā [elektronisks resurss] / Ieva Roze. - (Ģeogrāfija). - Literatūra: 209.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 210.-211.lpp. – Pieejas veids: WWW. URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf

 38. Rurāne, Ieva. Zvēreņu ģints Barbarea R.Br. sistemātiskās struktūras izpēte Latvijas florā [elektronisks resurss] / Ieva Rurāne. - (Ģeogrāfija). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 219.-220.lpp. – Pieejas veids: WWW. URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf

 39. Skuja, Agnija. Engures ezera makrozoobentosa sabiedrību izplatības telpiskais raksturojums, 1995.-2008. [elektronisks resurss] / Agnija Skuja, Elga Parele, Dāvis Ozoliņš. - (Vides zinātne). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 26.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 484.-485.lpp. – Pieejas veids: WWW. URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf

 40. Vilks, Kristaps. Zaļganīšu (diptera, dolichopodidae) sabiedrību ilgtermiņa stabilitāte pastāvīgi mainīgos piejūras ekosistēmu apstākļos [elektronisks resurss] / Kristaps Vilks. - (Vides zinātne). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 26.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. 498.-499.lpp. – Pieejas veids: WWW. URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf

 41. Vīksne, Jānis. Engures ezera ligzdojošo ūdensputnu skaitu ietekmējošie faktori [elektronisks resurss] / Jānis Vīksne, Aivars Mednis, Māra Janaus. - (Vides zinātne). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 26.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 506.-507.lpp. – Pieejas veids: WWW. URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf

 42. Zviedre, Egita. Chara polyacantha A. Braun - jauna mieturaļģu suga Engures Ezerā [elektronisks resurss] / Egita Zviedre, Laura Grīnberga. – (Ģeogrāfija). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 261.-262.lpp. – Pieejas veids: WWW. URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf