Latviešu valodas institūts

 1. Čeirane, Solveiga. Latviešu valodas balsīgo troksneņu akustiskais raksturojums : promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai valodniecības zinātņu nozares latviešu sinhroniskās valodniecības apakšnozarē = Acoustic characteristics of Latvian voiced noise consonants : summary of the doctoral thesis / Solveiga Čeirane ; [zinātniskā vadītāja Dace Markus ; rec.: I. Jansone, J. Grigorjevs, M. Brēde ] ; Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 74 lpp. : graf., tab. - Ietver bibliogr. (68.-74. lpp.). - Teksts latviešu un angļu val.
   
 2. Čeirane, Solveiga. Latviešu valodas balsīgo troksneņu akustiskais raksturojums : promocijas darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai valodniecības zinātņu nozares latviešu sinhroniskās valodniecības apakšnozarē / Solveiga Čeirane ; zinātniskā vadītāja Dace Markus ; rec.: I. Jansone, J. Grigorjevs, M. Brēde ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 2011. - 291 lp. : il., tab., diagr. + 1 CD. - Ietver bibliogrāfiju (149.-161. lp.).

 3. Spolsky, Bernard. Valodas pārvaldība / Bernards Spolskis ; [Ina Druviete, tulkojums latviešu valodā un priekšvārds]. - [Rīga] : Zinātne, 2011. - 335 lpp. - Ietver bibliogr. ([303.]-335. lpp.).
   
 4. Strelēvica, Dace. Kāpēc mēs gribam, lai valoda ir pareiza? : ieskats preskriptīvisma vēsturē, teorijā un praksē / Dace Strelēvica-Ošiņa ; [zinātniskā redaktore Ina Druviete]. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2011. - 318, [1] lpp. - Ietver bibliogrāfiju (290.-[320.] lpp.). - Grāmata izdota Valsts pētījumu programmas ,,Nacionālā indentitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)'' ietvaros.
   
 5. Valodas elementu cilme un attīstība : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 138. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli / [konferences zinātniskā komiteja: Aleksejs Andronovs... [u.c.] ; Latviešu valodas institūts. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2011. - 35 lpp. - Ietver bibliogr. (referātu beigās).

  *****
   
 6. Balode, Laimute. Metaphorical and metonymical hydronyms in Baltic languages / Laimute Balode // XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences, Barcelona, 5th-9th September 2011 : Abstract Guide. - [S.l., 2011]. - P.19.
   
 7. Balode, Laimute. Place-names in urbanonymy of Riga - mark identity / Laimute Balode // Urban symbolic landscapes : power, language, memory : International symposium at the Helsinki collegium for advanced studies, May 3-5, 2011 : abstracts / comp. Taavi Sundell ... [et al.].. - Helsinki, 2011. - P.4-5.
   
 8. Balode, Laimute. The roots "God" and "Holy" in Latvian toponymy / Laimute Balode. - Bibliogr.: p.32-33 // Kultūras krustpunkti : Latvijas Kultūras akadēmijas zinātnisko rakstu krājums / Latvijas Kultūras akadēmija. Zinātniskās pētniecības centrs. - Rīga : Nordik, 2011. - 5. laid.: Dabas svētvietas vai svētvietas dabā: identificēšana, atklāšana un klasificēšana. Turaida, 2009. gada maijs. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli (2011), p.25-33 : il.
   
 9. Balode, Laimute. Sarunvalodas elementi urbanonīmijā / Laimute Balode // Valodas elementu cilme un attīstība : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 138. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2011. - 3.-5.lpp.
   
 10. Balodis, Pauls. Designations of particular objects in Latvian surnames / Pauls Balodis // XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences, Barcelona, 5th-9th September 2011 : Abstract Guide. - [S.l., 2011]. - P.19-20.
   
 11. Breņķe, Ieva. Par noteiktām un nenoteiktām galotnēm: uzskati un realitāte / Ieva Breņķe. - Literatūra: 57.-58.lpp. - Kopsav. angļu val.: Definite and indefinite endings: the truth and the myths, 58.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - 15.sēj., 1.d.: Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2011), 53.-58.lpp. : att.
   
 12. Bušmane, Brigita. Ar kokmateriāli ieguvi un transportēšanu saistītā leksika Nīcas izloksnē / Brigita Bušmane. - Bibliogr.: 20.-22.lpp. - Kopsav. angļu val. // Baltu Filoloģija. - 20.[sēj.], Nr.1 (2011), 5.-23.lpp.
   
 13. Bušmane, Brigita. Ar kokmateriālu ieguvi un transportēšanu saistītā leksika Nīcas izloksnē / Brigita Bušmane // 47. Artura Ozola dienas konference "Baltu valodu vēsture un dialektoloģija" : veltījums Jākobam Langem (1711-1777) 300. gadadienā : referātu anotācijas un kopsavilkumi : Rīga, 2011. gada 18.-19. marts / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latvistikas un baltistikas nodaļa. Baltu valodniecības katedra. - Rīga : Latvijas Universitātes Baltu valodniecības katedra, 2011. - 10.-11.lpp.
   
 14. Bušmane, Brigita. Atvasinājumi no verba ēst latviešu valodā (semantiskais aspekts) / Brigita Bušmane. - Literatūra: 72.-73.lpp. - Kopsav. vācu val.: Ableitung vom Verb ēst 'essen' im Lettischen (semantischer Aspekt), 73.-74.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - 15.sēj., 1.d.: Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2011), 65.-74.lpp.

 15. Bušmane, Brigita. Filologam un kultūrvēsturniekam Kārlim Draviņam - 110 : [par literatūrvēsturnieku, valodnieku un kultūrvēsturnieku (1901-1991) : sakarā ar 110.dz.d.] / Brigita Bušmane // Izglītība un Kultūra. - Nr.48 (2011, 15.dec.), 14.lpp.

 16. Bušmane, Brigita. No verba ēst ar priedēkļiem -kl-, -ksl- un -ksn- atvasinātie substantīvi / Brigita Bušmane // Valodas elementu cilme un attīstība : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 138. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2011. - 11.-12.lpp. 
   
 17. Bušs, Ojārs. Dažas mūsdienu tendences latviešu valodas slenga leksikas lietojumā / Ojārs Bušs. - Literatūra : 5.lpp. // Sociolingvistinė dialektologija: baltų tarmių tyrimai = Sociolinguistic Dialectology: Investigations of Baltic Dialects : Tarptautinės mokslinės konferencijos tezės. - [S.l., 2011]. - P.4-5.
   
 18. Bušs, Ojārs. Daži gaismas atspulgi Latvijas toponīmijā / Ojārs Bušs. - Literatūra: 79.lpp. - Kopsav. angļu val.: The reflection of the concept of light (Latv. gaisma) in Latvian toponymy, 80.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - 15.sēj., 1.d.: Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2011), 75.-80.lpp.
   
 19. Bušs, Ojārs. Different identities of identical street names / Ojārs Bušs // Urban symbolic landscapes : power, language, memory : International symposium at the Helsinki collegium for advanced studies, May 3-5, 2011 : abstracts / comp. Taavi Sundell ... [et al.].. - Helsinki, 2011. - P.6-7.
   
 20. Bušs, Ojārs. Horvātu valoda un horvātu īpašvārdu atveide / Ojārs Bušs. - Bibliogr.: 158.lpp. // Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. - Nr.6 (2011), 149.-158.lpp. : tab.
   
 21. Bušs, Ojārs. An insight in the Latvian zoonymy: dog names (between national pecularities and international tendences) / Ojārs Bušs // XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences, Barcelona, 5th-9th September 2011 : Abstract Guide. - [S.l., 2011]. - P.38-39.
   
 22. Bušs, Ojārs. Ozols Latvijas toponīmijā / Ojārs Bušs. - Literatūra : 12.lpp. // Sociolingvistinė dialektologija: baltų tarmių tyrimai = Sociolinguistic Dialectology: Investigations of Baltic Dialects : Tarptautinės mokslinės konferencijos tezės. - [S.l., 2011]. - P.11-12.
   
 23. Bušs, Ojārs. Pārdomas par putraskalniem / Ojārs Bušs. - Literatūra: 12.lpp. // 47. Artura Ozola dienas konference "Baltu valodu vēsture un dialektoloģija" : veltījums Jākobam Langem (1711-1777) 300. gadadienā : referātu anotācijas un kopsavilkumi : Rīga, 2011. gada 18.-19. marts / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latvistikas un baltistikas nodaļa. Baltu valodniecības katedra. - Rīga : Latvijas Universitātes Baltu valodniecības katedra, 2011. - 11.-12.lpp.
   
 24. Bušs, Ojārs. Starp Endzelīnu un mūsdienām - Vallija Dambe (1912-1995) / Ojārs Bušs. - Bibliogr.: 158.lpp. // Daba un vēsture, 2012. - Rīga : Zinātne, 2011. - (2012), 158.-161.lpp.

 25. Čeirane, Solveiga. Latviešu valodas balsīgo troksneņu fonoloģiskā klasifikācija / Solveiga Čeirane. - Bibliogr.: 68.-69.lpp. - Kopsav. angļu val. // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. - (A.daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes). - 65.sēj., Nr.1/2 (2011), 62.-70.lpp. : diagr., tab.
   
 26. Čeirāne, Solveiga. Latviešu valodas troksneņu raksturojums pēc lokusa vienādojumiem / Solveiga Čeirāne, Inese Indričāne // Valodas elementu cilme un attīstība : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 138. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2011. - 16.-17.lpp.

 27. Dace, Strelēvica-Ošiņa. Nordic Moods, Wintry Feelings: the Striking Parallels between Margaret Atwood's "Surfacing" and Tove Jansson's "Moominvalley in November" / Dace Strelevica-Osina // Nordic Configurations: Problems, Paradigms and Possibilities : International Baltic Conference on Canadian Studies, October 7-8, 2011 : Conference Abstracts. - [S.l., 2011]. - P.7-8.

 28. Druviete, Ina. Valsts valoda Latvijas lingvistiskajā ainavā / Ina Druviete. - Bibliogr.: 21.-22.lpp. // Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. - Nr.6 (2011), 13.-22.lpp.

 29. Dzene, Ilona. Ieskats līdz šim maz izmantotā vietvārdu avotā : [par igauņu teologa Jiri Trūsmana (1856-1930) sastādīto Vitebskas guberņas (Krievija) vietvārdu etimoloģisko vārdnīcu] / Ilona Dzene. - Bibliogr.: 115.-117.lpp. - Kopsav. angļu val. // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. - (A.daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes). - 65.sēj., Nr.3/4 (2011), 107.-117.lpp.

 30. Grigorjevs, Juris. Latviešu valodas divskaņu fonoloģiskā kalsifikācija / Juris Grigorjevs // Valodas elementu cilme un attīstība : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 138. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2011. - 13.-14.lpp.

 31. Grigorjevs, Juris. Runāto un dziedāto latviešu valodas patskaņu [ī], [ā] un [ū] kvalitātes salīdzinājums / Juris Grigorjevs. - Bibliogr.: 77.-78.lpp. - Kopsav. angļu val.: The comparison of the quality of spoken and sung Latvian vowels [i:], [a:] and [u:], 76.-77.lpp. // Baltistica : Baltu valodniecības žurnāls / Vilniaus Universiteto leidykla. - Vilniaus. - T.46, N 1 (2011), 63.-78.lpp. : att., tab.
   
 32. Grigorjevs, Juris. The vowel system of Standard Latvian and its phonological interpretation / Juris Grigorjevs // Kalba ir jos tyrimo aspektai = Language and Aspects of its Research : tarptautinė mokslinė konferencija : tezės. - [S.l., 2011]. - P.8.
   
 33. Indričāne, Inese. The acoustic characteristics of the Latvian voiceless fricatives / Inese Indričāne // Kalba ir jos tyrimo aspektai = Language and Aspects of its Research : tarptautinė mokslinė konferencija : tezės. - [S.l., 2011]. - P.8.
   
 34. Indričāne, Inese. Latviešu valodas nebalsīgo troksneņu kvantitāte reālos un mākslīgi konstruētos divzilbju vārdos / Inese Indričāne. - Literatūra: 113.lpp. - Kopsav. angļu val.: The quantity of Latvian voiceless obstruents in real and constructed di-syllabic words, 113.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - 15.sēj., 1.d.: Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2011), 109.-119.lpp. : tab., att.
   
 35. Jansone, Ilga. Consolidation of Last Names in Vidzeme (Latvia) in the First Half of the 19th Century: Origin, Semantics / Ilga Jansone // XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences, Barcelona, 5th-9th September 2011 : Abstract Guide. - [S.l., 2011]. - P.101.

 36. Jansone, Ilga. Ērģemes draudzes apdzīvoto vietu nosaukumi / Ilga Jansone. - Literatūra: 131.-132.lpp. - Kopsav. angļu val.: Names of populated places within Ērģeme parish, 132.-133.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - 15.sēj., 1.d.: Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2011), 120.-133.lpp. : att.
   
 37. Jansone, Ilga. Pienenes (taraxacum) nosaukumi : [par auga nosaukuma "pienene" izcelsmi] / Ilga Jansone ; pēc grām. "Baltu valodu atlants" 1.sēj. kartes koment. līdzaut. Violetas Meiļūnaites un Sauļusa Ambrazsa materiāliem. - Bibliogr.: 48-50.lpp. - Kopsav. angļu val. // Humanitāro Zinātņu Vēstnesis / Daugavpils Universitāte. - Nr.19 (2011), [35.]-50.lpp. : kartes.
   
 38. Jansonė, Ilga. 18-19 a. archyvinės medžiagos tekstas - lingvistinės analizės objektas / Ilga Jansonė. - Literatūra: 46.lpp. // Tekstas : lingvistika ir poetika : tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, 2011 m. lapkričio 11 d / Šiaulių universitetas. Humanitarinis fakultetas. - Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2011. - Nr.18 (2011), 44.-46.lpp.
   
 39. Jaunākās grāmatas : 2009. gada novembris - 2010. gada novembris / sagat. Ilga Migla // Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. - Nr.6 (2011), 188.-193.lpp.
   
 40. Kazakeviča, Agita. Divdabja teiciena lietojuma tendences mūsdienu latviešu valodā / Agita Kazakeviča. - Literatūra: 162.lpp. - Kopsav. angļu val.: Trends of the use of the participial clause in the modern Latvian language, 162.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - 15.sēj., 1.d.: Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2011), 158.-162.lpp.
   
 41. Kļava, Gunta. Valodu prasme un lietojums uzņēmējdarbībā ES kontekstā / Gunta Kļava. - Literatūra : 202.lpp. - Kopsav. angļu val.: Language proficiency and language use in entrepreneurship in the context of the European Union, 203.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - [Nr.]15, 2.[sēj.]: Valoda un vide. Terminoloģija. Tulkošanas jautājumi (2011), 197.-203.lpp.
   
 42. Kuplā, Ieva. Vārda semantika kognitīvās lingvistikas skatījumā / Ieva Kuplā. - Literatūra: 177.-178.lpp. - Kopsav. angļu val.: Lexical semantics in cognitive linguistics, 178.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - 15.sēj., 1.d.: Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2011), 174.-178.lpp. : tab.
   
 43. Kurmiņa, Linda. Aizguvumi latviešu valodas augu nosaukumos / Linda Kurmiņa. - Literatūra : 214.-215.lpp. - Kopsav. angļu val.: Borrowings in the names of plants in the Latvian language, 215.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - [Nr.]15, 2.[sēj.]: Valoda un vide. Terminoloģija. Tulkošanas jautājumi (2011), 210.-215.lpp.
   
 44. Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas (LZA TK) lēmumi un ieteikumi / materiāla sagat. Iveta Pūtele // Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. - Nr.6 (2011), 185.-187.lpp.

 45. Liepa, Dite. Folkloras motīvu un valodas spēles izmantošana preses valodā / Dite Liepa // Valoda - 2011 : valoda dažādu kultūru kontekstā : zinātnisko rakstu krājums / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. - [Daugavpils] : Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds "Saule", 2011. - 21.[sēj.], 380.-386.lpp.: tab.

 46. Liepa, Dite. Latviešu (paš)raksturojums presē : sociolingvistiskais aspekts / Dite Liepa. - Literatūra un avoti : 240.-242.lpp. - Kopsav. angļu val.: Latvian self-assessment in printed media : the sociolinguistics aspect, 242.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - [Nr.]15, 2.[sēj.]: Valoda un vide. Terminoloģija. Tulkošanas jautājumi (2011), 232.-242.lpp.
   
 47. Liepa, Dite. Lingvistiskie atzinumi un ekspertīzes - jauna teksta analīzes pieredze Latvijas valodnieku darbā / Dite Liepa. - Literatūra: 67.lpp. // Tekstas : lingvistika ir poetika : tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, 2011 m. lapkričio 11 d / Šiaulių universitetas. Humanitarinis fakultetas. - Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2011. - Nr.18 (2011), 65.-67.lpp.
   
 48. Meistere, Anda. Par leksiskiem sieviešu dzimuma rādītājiem publicistikā - nosaukumi ar nozīmi 'jauna sieviete' / Anda Meistere. - Literatūra: 223.lpp. - Kopsav. angļu val.: On lexical indicators of the female sex in journalism - words with the meaning 'young woman', 223.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - 15.sēj., 1.d.: Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2011), 212.-223.lpp.
   
 49. Migla, Ilga. Components lapa (leaf) and celms (stump) in Latvian phraseology / Ilga Migla // Kalbos vienetų semantika ir struktūra = Semantics and structure of language units : tarptautinė mokslinė konferencija, skirta Klaipėdos universiteto 20-mečiui ir lituanistikos Klaipėdoje 40-mečiui : pranešimų tezės / Klaipėdos universitetas. - Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2011. - P.12.
   
 50. Migla, Ilga. Koks un daži tā komponenti latviešu frazeoloģijā / Ilga Migla. - Literatūra: 230.-231.lpp. - Kopsav. vācu val.: Baum und einige seine Komponenten in der lettischen Phraseologie, 231.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - 15.sēj., 1.d.: Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2011), 224.-231.lpp.
   
 51. Mikulėnienė, Danguolė. Iš lietuvių ir latvių tarmėtyros istorijos: leksikos klausimai Eduardo Volterio programose / Danguolė Mikulėnienė, Anna Stafecka. - Literatūra: 132.-133.lpp. - Kopsav. angļu val.: From the history of Lithuanian and Latvian dialectology studies: issues of lexis in Eduard Volter's programmes, 131.-132.lpp. // Baltistica : Baltu valodniecības žurnāls / Vilniaus Universiteto leidykla. - Vilniaus. - T.46, N 1 (2011), 123.-133.lpp.
   
 52. Nītiņa, Daina. Diahronija, sinhronija un "Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika" / Daina Nītiņa. - Literatūra: 27.-28.lpp. // Valodas elementu cilme un attīstība : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 138. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2011. - 26.-28.lpp.
   
 53. Nītiņa, Daina. Gramatika un valodas mode / Daina Nītiņa. - Bibliogr.: 32.lpp. // Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. - Nr.6 (2011), 23.-32.lpp.
   
 54. Oldere, Laimdota. Adjektīva labs semantika un tās specifika / Laimdota Oldere. - Literatūra: 245.lpp. - Kopsav. angļu val.: Semantics of the adjective labs 'good' and its specific features, 246.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - 15.sēj., 1.d.: Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2011), 241.-246.lpp.
   
 55. Pokrotniece, Kornēlija. Vidzemnieku leksika Jēkaba Langes valodā / Kornēlija Pokrotniece // 47. Artura Ozola dienas konference "Baltu valodu vēsture un dialektoloģija" : veltījums Jākobam Langem (1711-1777) 300. gadadienā : referātu anotācijas un kopsavilkumi : Rīga, 2011. gada 18.-19. marts / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latvistikas un baltistikas nodaļa. Baltu valodniecības katedra. - Rīga : Latvijas Universitātes Baltu valodniecības katedra, 2011. - 31.-32.lpp.
   
 56. Poriņa, Vineta. Bilingualism in Latvian and Russian in the context of demographic processes in Latvia / Vineta Poriņa. - References: p.189-190 - Kopsav. igauņu val.: Läti ja vene kakskeelsusest demograafiliste protsesside kontekstis Lätis, 190.lpp. // Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri = Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. - Vol.2, N 2 (2011), p.177-190 : tables.
   
 57. Pūtele, Iveta. Profesiju nosaukumi J. Langes vārdīcā / Iveta Pūtele // 47. Artura Ozola dienas konference "Baltu valodu vēsture un dialektoloģija" : veltījums Jākobam Langem (1711-1777) 300. gadadienā : referātu anotācijas un kopsavilkumi : Rīga, 2011. gada 18.-19. marts / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latvistikas un baltistikas nodaļa. Baltu valodniecības katedra. - Rīga : Latvijas Universitātes Baltu valodniecības katedra, 2011. - 33.-34.lpp.
   
 58. Rapa, Sanda. Ķermeņa daļu nosaukumi latviešu ģeogrāfiskās nomenklatūras vārdos / Sanda Rapa. - Literatūra: 272.-273.lpp. - Kopsav. angļu val.: Names of body parts in the Latvian geographic nomenclature, 273.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - 15.sēj., 1.d.: Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2011), 265.-273.lpp. : tab., att.
   
 59. Roze, Anitra. Ieskats dažu latviešu valodas atvasināto krāsu nosaukumu pagātnē un tagadnē / Anitra Roze. - Literatūra: 31.lpp. // Valodas elementu cilme un attīstība : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 138. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2011. - 28.-31.lpp.
   
 60. Roze, Anitra. Ievēlēties - jauns vārds vai jauna nozīme? / Anitra Roze. - Bibliogr.: 79.lpp. // Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. - Nr.6 (2011), 72.-79.lpp. : tab.
   
 61. Roze, Anitra. Mūsdienu salīdzinājumi ar adjektīvu sarkans / Anitra Roze. - Literatūra: 278.lpp. - Kopsav. angļu val.: Modern-day comparisons with the adjective sarkans (red), 278.-279.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - 15.sēj., 1.d.: Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2011), 274.-279.lpp.
   
 62. Siliņa-Piņķe, Renāte. Die vorchristlichen Rufnamen in Lettland (9.-13. Jahrhundert) und ihre Spuren in der heutigen Namengebung / Renāte Siliņa-Piņķe // XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences, Barcelona, 5th-9th September 2011 : Abstract Guide. - [S.l., 2011]. - P.180-181.
   
 63. Sjomkāne, Ingrīda. Argumenti par un pret instrumentāli / Ingrīda Sjomkāne. - Literatūra: 298.-299.lpp. - Kopsav. angļu val.: Arguments for and against the instrumental case, 299.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - 15.sēj., 1.d.: Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2011), 293.-299.lpp.
   
 64. Skrūzmane, Elga. Somatiskais frazeoloģisms no sirds un tā varianti Georga Manceļa Postillā / Elga Skrūzmane. - Literatūra: 308.lpp. - Kopsav. vācu val.: Der Somatische Phraseologismus no sirds und seine Varianten in der Lang-gewünschten lettischen Postill von Georg Manzelius, 309.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - 15.sēj., 1.d.: Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2011), 300.-309.lpp.
   
 65. Skujiņa, Valentīna. The Impact of Translation on Latvian Terminology Development / Valentīna Skujiņa // State-of-the-Art and the Future of Terminology Methodology and Applicaion : International Conference on Terminology, Vilnius, 12-13 October, 2011 : Abstracts / Institute of the Lithuanian Language Terminolgy Centre. - [S.l., 2011]. - P.16-17.
   
 66. Stafecka, Anna. Aizdzen mani, kur zeme... : latviešu valoda Sibīrijas Timofejevkā / Anna Stafecka. - Literatūra: 61.-62.lpp. - Kopsav. angļu val.: Chase me to where there is land... : the Latvian language in Siberian Timofeyevka, 62.-64.lpp.; kopsav. krievu val.: Там где земля... : латышский язык в сибирской Тимофеевке, 64.-66.lpp. // Latvieši latviešu acīm: Sibīrija. Timofejevka : rakstu krājums = Latvians about latvians: Siberia. Timofeyevka = Латыши глазами латышей: Сибирь. Тимофеевка. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011. - 51.-66.lpp.
   
 67. Stafecka, Anna. Baltu valodu atlants: latgales izlokšņu un lietuviešu valodas paralēles / Anna Stafecka. - Literatūra un avoti: 230.lpp. - Kopsav. angļu val.: The Atlas of the Baltic Languages: Parallels in Dialectal Lexis of Latgalian and Lithuanian, 230.-231.lpp. // Latgale kā kultūras pierobeža II = Latgale as a culture borderzone II. - Daugavpils : Saule, 2011. - 220.-231.lpp. : kartes.
   
 68. Stafecka, Anna. Ieskats prof. Boļeslava Brežgo devumā / Anna Stafecka // Daba un vēsture, 2012. - Rīga : Zinātne, 2011. - (2012), 169.-173.lpp.
   
 69. Stafecka, Anna. Kultūrainava latviešu valodas izloksnēs / Anna Stafecka. - Atsauces un piezīmes: 288.-290.lpp. - Kopsav. angļu val.: Cultural landscape in Latvian subdialects, 401.-402.lpp. // Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava. - Rīga : Apgāds "Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis", 2011. - [270].-290.lpp. : att.
   
 70. Stafecka, Anna. Latgaliešu valoda vai dialekts? / Anna Stafecka // Sociolingvistinė dialektologija: baltų tarmių tyrimai = Sociolinguistic Dialectology: Investigations of Baltic Dialects : Tarptautinės mokslinės konferencijos tezės. - [S.l., 2011]. - 13.-14.lpp.
   
 71. Stafecka, Anna. Leksēmas līdums un (līdumu) līst latviešu valodas izloksnēs / Anna Stafecka. - Literatūra: 332.lpp. - Kopsav. angļu val.: Lexemes līdums 'clearance' and līst 'to make a clearance' in sub-dialects of the Latvian languages, 332.-333.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - 15.sēj., 1.d.: Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2011), 325.-333.lpp.
   
 72. Stafecka, Anna. Personvārdi un vietvārdi Zaļmuižas draudzes 1791. gada laulību reģistrā / Anna Stafecka // 47. Artura Ozola dienas konference "Baltu valodu vēsture un dialektoloģija" : veltījums Jākobam Langem (1711-1777) 300. gadadienā : referātu anotācijas un kopsavilkumi : Rīga, 2011. gada 18.-19. marts / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latvistikas un baltistikas nodaļa. Baltu valodniecības katedra. - Rīga : Latvijas Universitātes Baltu valodniecības katedra, 2011. - 36.-37.lpp.

 73. Stafecka, Anna. Timofejevkas īpatnējā leksika / Anna Stafecka // Latvieši latviešu acīm: Sibīrija. Timofejevka : rakstu krājums = Latvians about latvians: Siberia. Timofeyevka = Латыши глазами латышей: Сибирь. Тимофеевка. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011. - 159.-172.lpp.

 74. Stafecka, Anna. Vārda "maize" semantika latviešu valodas izloksnēs / Anna Stafecka // Valoda - 2011 : valoda dažādu kultūru kontekstā : zinātnisko rakstu krājums / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. - [Daugavpils] : Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds "Saule", 2011. - 21.[sēj.], 56.-62.lpp.

 75. Štrausa, Ilze. Dobeles senāko ielu nosaukumu meklējumos / Ilze Štrausa // Daugavpils Universitātes 53. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 53nd International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2011. - 147.-148.lpp.
   
 76. Timuška, Agris. "Latviešu izlokšņu vārdnīcas" projekts un tā loma dialektālās leksikogrāfijas attīstībā / Agris Timuška // 47. Artura Ozola dienas konference "Baltu valodu vēsture un dialektoloģija" : veltījums Jākobam Langem (1711-1777) 300. gadadienā : referātu anotācijas un kopsavilkumi : Rīga, 2011. gada 18.-19. marts / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latvistikas un baltistikas nodaļa. Baltu valodniecības katedra. - Rīga : Latvijas Universitātes Baltu valodniecības katedra, 2011. - 42.-43.lpp.
   
 77. Timuška, Agris. Mūsu riekstkoki uz Eiropas fona: vēl viena baltu-albāņu valodu onomasioloģiskā izoglosa / Agris Timuška. - Literatūra: 350.lpp. - Kopsav. angļu val.: Our nut-trees and their European background: one more Baltic-Albanian onomasiological isogloss, 350.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - 15.sēj., 1.d.: Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2011), 347.-352.lpp.
   
 78. Trumpa, Anta. Daži vērojumi par krāsu adjektīvu izmantojumu latviešu toponīmijā / Anta Trumpa. - Literatūra un avoti: 222.-223.lpp. - Kopsav. angļu val.: A few notes on colour-denoting adjective use in Latvian toponymics, 223.-224.lpp. // Baltų Onomastikos Tyrimai / Lietuvių kalbos institutas. - Vilnius. - 2.[sēj.] (2011), 211.-224.lpp.
   
 79. Valodas konsultācijas / sagat. Dite Liepa, Mairita Purviņa, Ingrīda Sjomkāne, Dzintra Šulce // Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. - Nr.6 (2011), 169.-182.lpp.
   
 80. Zuicena, Ieva. Saule, pasaule, aizsaule... / Ieva Zuicena. - Literatūra: 401.lpp. - Kopsav. angļu val.: The sun, the world, beyond..., 401.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - 15.sēj., 1.d.: Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2011), 394.-401.lpp.
   
 81. Трумпa, Эдмундас. Изоглосса восходящей и прерывистой интонации в приграничной зоне селонских и латгальских говоров верхнелатышского диалекта / Эдмундас Трумпa // Общая фонетика и балтийские языки : к 130-летию Анны Абеле : Международная научная конференция : Санкт-Петербург, 15–16 сентября 2011 года : тезисы докладов / Санкт-Петербургский государственный университет, Латвийский Университет, Институт литовского языка. - Санкт-Петербург : Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, 2011. - С.25-26. - Pieejams arī: URL: http://www.genling.nw.ru/baltist/Baltconf/2011Abele/Abele.pdf

  *****

 82. Druviete, Ina. Valsts valoda, oficiālā valoda, minoritātes valoda: par ko ir stāsts [elektroniskais resurss] : kāpēc 2011. gadā nākas atgriezties pie sen izrunātām lietām / Ina Druviete. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 23.janv. // Ir [elektroniskais resurss]. - Rīga : AS Cits Medijs. (2011, 15.nov.). Pieejams: URL: http://www.ir.lv/2011/11/15/valsts-valoda-oficiala-valoda-minoritates-valoda-par-ko-ir-stasts.

 83. Štrausa, Ilze. Flora bijušā Dobeles rajona latviskas cilmes mājvārdos [elektroniskais resurss] : derivatīvais aspekts / Ilze Štrausa. - Bibliogr.: 334.lpp. - Kopsav. angļu val.: 329.lpp. // Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Proceedings of the 52nd International scientific conference of Daugavpils University [CD-ROM] / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2011. - 329.-334.lpp. - Nosaukums no diska sākumlapas.