LU Bibliotēkas lietošanas noteikumi

APSTIPRINĀTS
ar LU 01.02.2017.
rīkojumu Nr.1/39

1. Vispārīgie noteikumi:

1.1. LU Bibliotēkas (turpmāk – Bibliotēkas) lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Bibliotēkas izmantošanas nosacījumus.

1.2. Noteikumi ir saistoši visiem Bibliotēkas lietotājiem.

1.3. Bibliotēka nodrošina lietotāju iepazīstināšanu ar Noteikumiem pirms reģistrēšanās un pārreģistrēšanās Bibliotēkā.

1.4. Noteikumi ir pieejami visās Bibliotēkas struktūrvienībās, LU informācijas sistēmā (turpmāk – LUIS) un LU mājas lapā (http://www.lu.lv).

1.5. Lietotājs bez atlīdzības uz patapinājuma pamata saņem informācijas resursu noteiktai lietošanai, ar nosacījumu atdot to pašu patapināto informācijas resursu noteiktā termiņā. Šādā kārtā nodibinātas tiesiskas attiecības ir uzskatāmas par patapinājuma līgumu.

1.6. Patapinājuma priekšmets ir informācijas resurss, kas šo Noteikumu izpratnē ir iespieddarbs, audio-video materiāls un elektronisks izdevums.

1.7. Bibliotēkas informācijas resursi ir LU īpašums.

1.8. Bibliotēkas informācijas resursus var izmantot LU personāls, kā arī ikviena cita juridiska vai fiziska persona, kura šo Noteikumu noteiktajā kārtībā ir ieguvusi Bibliotēkas lietotāja statusu.

 

2. Bibliotēkas lietotāja statusa iegūšana:

2.1. Par Bibliotēkas lietotāju var kļūt, reģistrējoties elektroniski LU Informācijas sistēmā (pieejams LU personālam) vai klātienē jebkurā Bibliotēkas struktūrvienībā.

2.2. Reģistrējoties LUIS, lietotājs iepazīstas ar Noteikumiem un akceptē piekrišanu elektroniski.

2.3. Reģistrējoties Bibliotēkas struktūrvienībā:

2.3.1. fiziskās personas uzrāda derīgu LU studenta vai darbinieka apliecību, kas vienlaikus ir Bibliotēkas lasītāja kartes ekvivalenti, citā bibliotēkā izsniegtu Vienoto lasītāja karti (turpmāk – VLK) vai lasītāja kartes ekvivalentu, personas pasi vai personas apliecību (turpmāk ID karti).

2.3.2. juridiskās personas pilnvarotais pārstāvis uzrāda uzņēmuma reģistrācijas apliecību vai tās kopiju un iesniedz pilnvaru atbilstoši šo Noteikumu pielikuma paraugam;

2.3.3. iepazīstas ar Noteikumiem un  akceptē piekrišanu, parakstoties reģistrācijas žurnālā;

2.3.4. norāda dzīvesvietu vai kontaktadresi, tālruni, ikdienā lietoto elektroniskā pasta adresi, kas tiks izmantota ar Bibliotēkas lietošanu saistītās informācijas nosūtīšanai.

2.4. Pēc reģistrācijas lietotājs Bibliotēkā saņem savu identifikācijas numuru un paroli, kurus izmanto saziņai ar Bibliotēku un lai reģistrētos un izmantotu Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskā kopkataloga (turpmāk tekstā – Kopkatalogs) pakalpojumus. LU personāls autorizācijai Kopkatalogā var izmantot LUIS lietotājvārdu un paroli.

2.5. Bibliotēkas lietotājs reizi gadā veic pārreģistrāciju: elektroniski LUIS vidē (LU personāls) vai Bibliotēkā. Pārreģistrācija ir liegta tiem lietotājiem, kas iepriekšējā periodā nav nokārtojušas saistības ar Bibliotēku.

2.6. Personas, kuras nav reģistrētas kā Bibliotēkas lietotāji, uzrādot pasi vai ID karti, informācijas resursus var izmantot lasītavās.

 

3.Bibliotēkas lietotāja apkalpošana:

3.1. Izmantojot Bibliotēkas pakalpojumus:

3.1.1. fiziskām personām, kuras ir reģistrētas kā Bibliotēkas lietotāji, jāuzrāda  derīga LU studenta apliecība, LU darbinieka apliecība vai VLK;

3.1.2. juridiskām personām jāuzrāda Juridiskās personas pilnvara (Noteikumu pielikums);

3.2. Lai patapinātu informācijas resursus:

3.2.1. jāizvēlas informācijas resurss brīvpieejas krājumā vai jāizveido elektronisks pieprasījums  Kopkatalogā;

3.2.2. ja informācijas resurss nav atspoguļots Kopkatalogā, jāsazinās ar konsultantu, lai noskaidrotu vai informācijas resurss ir Bibliotēkas krājumā.

3.3. Elektroniski pasūtītais un rezervētais informācijas resurss ir jāizņem bibliotēkā līdz rezervācijas termiņa beigām, pēc tā pasūtījums tiek anulēts.

3.4. Informācijas resursa patapinājums tiek reģistrēts elektroniski bibliotēkas informācijas sistēmā, ievadot datus par informācijas resursu un tā lietotāju. Patapināšanas laiku nosaka bibliotēku informācijas sistēmā definētie informācijas resursu lietošanas termiņi.

3.5. Patapināta informācijas resursa termiņu pagarināt nav iespējams, ja ir izveidojies nokavējums par patapinātā informācijas resursa lietošanas termiņa pārsniegšanu, beidzies informācijas resursa pagarināšanas termiņa limits, vai attiecīgais informācijas resurss ir rezervēts citam Bibliotēkas lietotājam.

3.6. Bibliotēkas krājuma vienīgie pieprasītie eksemplāri, retie izdevumi un rokraksti, kā arī informācijas resursi, kuriem ir slikts iespieddarba fiziskais saglabātības stāvoklis, netiek izsniegti līdznešanai un reproducēti.

3.7. Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir pieejami bez maksas, papildus pakalpojumi par maksu, atbilstoši LU apstiprinātajam cenrādim.

 

4.Bibliotēkas lietotāja tiesības, pienākumi un atbildība:

4.1. Lietotāja tiesības:

4.1.1. izmantot datubāzes, informācijas meklētājsistēmas informācijas resursu meklēšanai un ieguvei, kā arī citus bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus;

4.1.2. saņemt un izmantot bibliotēkā vai patapināt līdznešanai informācijas resursus, kas pieejami Bibliotēkas krājumā;

4.1.3. savlaicīgi, pirms patapinājuma termiņa beigām pagarināt informācijas resursa lietošanas termiņu Kopkatalogā vai ierodoties Bibliotēkā.

4.1.4. saņemt konsultācijas un apmācības,  tostarp - Kopkataloga, datubāzu, meklētājsistēmu, informācijas resursu izmantošanā;

4.1.5. izmantot studijām un pētniecībai iekārtoto vidi un tehnisko aprīkojumu;

4.1.6. iesniegt LU un Bibliotēkas administrācijai priekšlikumus par Bibliotēku,  informācijas pakalpojumu uzlabošanu un informācijas resursu klāsta papildināšanu.

4.2. Lietotāja pienākumi un atbildība:

4.2.1. viena mēneša laikā, paziņot Bibliotēkai par savas dzīvesvietas vai kontaktadreses, telefona numura un e-pasta adreses maiņu;

4.2.2. uzrādīt personu identificējošu dokumentu pēc pirmā bibliotēkas darbinieka uzaicinājuma;

4.2.3. izmantot Bibliotēkā pieejamo datortehniku un citus tehniskos līdzekļus vienīgi norādītajam to izmantošanas mērķim – informācijas meklēšanai, ieguvei un apstrādei;

4.2.4. ar cieņu izturēties pret citiem Bibliotēkas lietotājiem un darbiniekiem, netraucēt citu Bibliotēkas lietotāju darbu;

4.2.5. izmantojot Bibliotēkas informācijas resursus, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo Autortiesību likumu;

4.2.6. ievērot patapināto informācijas resursu izmantošanas termiņus un savlaicīgi nodot tos bibliotēkā;

4.2.7. par noteiktajā termiņā nenodotiem informācijas resursiem samaksāt kavējuma naudu atbilstoši patapinājuma pirmajā dienā spēkā esošam Bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādim. Par nodošanas termiņa neievērošanu Bibliotēka pārtrauc lietotāja apkalpošanu līdz saistību nokārtošanai;

4.2.8. saudzīgi izturēties pret LU īpašumu. Nozaudētu informācijas resursu aizstāt ar identisku vai līdzvērtīgu. Ja to nav iespējams izdarīt, nozaudētā informācijas resursa vērtību atlīdzināt atbilstoši spēkā esošajai tirgus vērtībai;

4.2.9. beidzot vai pārtraucot studijas vai darba attiecības ar LU,  nokārtot visas saistības ar Bibliotēku. Ja saistības netiek nokārtotas, LU piedzen zaudējumus normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā;

4.2.10. neatstāt bez uzraudzības savus personīgos informācijas resursus, portatīvos datorus un citas personīgās lietas;

4.2.11. kopā ar bibliotēkas darbinieku noskaidrot drošības signalizācijas darbības iemeslus, ja drošības signalizācija nostrādā, lietotājam ienākot vai atstājot bibliotēkas telpas;

4.2.12. ievērot darba un ugunsdrošības noteikumus un nekavējoties pamest bibliotēkas telpas ugunsdrošības signalizācijas trauksmes gadījumā;

4.2.13. saudzēt LU īpašumu: nebojāt informācijas resursus un inventāru, nenodarīt citus materiālos zaudējumus LU, kā arī ziņot bibliotekāram par ievērotajiem defektiem;

4.2.14. LU studenta vai darbinieka apliecību, VLK nedrīkst nodot citai personai, lai tā izmantotu Bibliotēkas pakalpojumus;

4.2.15. precīzi ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus;

4.2.16. par Bibliotēkas lietošanas noteikumu neievērošanu lietotājam uz laiku līdz vienam gadam, tiek liegtas tiesības izmantot Bibliotēkas pakalpojumus;

4.2.17. Bibliotēkas lietošanas liegums neatbrīvo lietotāju no saistībām atdot patapināto LU īpašumu un LU turējumā nodoto īpašumu un šo Noteikumu noteiktajā kārtībā samaksāt kavējuma naudu un atlīdzināt zaudējumus LU.