Fizikas un matemātikas fakultāte

 1. Āboltiņa, Baiba. Matemātika 10. klasei : mācību grāmata / B. Āboltiņa, D. Kriķis, K. Šteiners. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 287, [1] lpp. : il., graf. - (Nāc!). - "Mācību komplektā "Matemātika 10 klasei" ietilpst: mācību grāmata, skolotāja grāmata" -- Vāka 4. lpp. - Ietver rād. (284.-285. lpp.).

 2. Buiķe, Margarita. Analītiskie un skaitliskie risinājumi siltuma un masas pārneses procesiem kārtainās vidēs : promocijas darba kopsavilkums : doktora zinātniskā grāda iegūšanai matemātikā : apakšnozare: matemātiskā modelēšana / Margarita Buiķe ; zinātniskais vadītājs Andris Buiķis ; rec.: Andrejs Koliškins, Juris Roberts Kalniņš, Raimondas Čiegis (Viļņas Ģedimina tehniskā universitāte, Lietuva) ; Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte. - Rīga : [Latvijas Universitāte], 2011. - 51 lpp. : tab. - Ietver bibliogrāfiju (42.-51. lpp.).

 3. Buiķe, Margarita. Analītiskie un skaitliskie risinājumi siltuma un masas pārneses procesiem kārtainās vidēs : promocijas darbs matemātikā, apakšvirziens - matemātiskā modelēšana : (tematiski vienota publikāciju kopa) / Margarita Buiķe ; vadītājs Andris Buiķis ; [Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte]. - Rīga : [B.i.], 2011. - 108 lp. : diagr., tab. ; 31 cm + 1 CD. - Ietver bibliogrāfiju (104.-108. lp.).

 4. Buiķe, Margarita. Analytical and numerical solutions for heat and mass transfer processes in layered media : summary of the Doctoral Thesis : promotion to the Degree of Doctor of Mathematics : subbranch: Mathematical Modeling / Margarita Buiķe ; supervisor Andris Buiķis ; rev.: Andrejs Koliškins, Juris Roberts Kalniņš, Raimondas Čiegis (Viļņas Ģedimina tehniskā universitāte, Lietuva) ; University of Latvia. Faculty of Physics and Mathematics. - Rīga : [University of Latvia], 2011. - 47 lpp. : tab. - Ietver bibliogrāfiju (40.-47. lpp.).

 5. Fizika, 7.-9. klase : mācību priekšmeta programma / programmu izstrādāja: Inese Dudareva, Ilgonis Vilks ... [u.c.] ; ārējie eksperti: Andris Muižnieks ... [u.c.] ; [VISC]. - [Rīga] : VISC, 2011. - 20 lpp. : tab. - (Dabaszinātnes un matemātika).

 6. Fizika, 8. klase : skolotājiem / materiālu izstrādi un aprobāciju vadīja: Inese Dudareva ... [u.c.] ; materiālus izstrādāja: Ilgonis Vilks, Lolita Jonāne, Antra Avena, Ilva Cinīte ... [u.c.] ; ārējie eksperti: Andris Muižnieks ... [u.c.] ; [VISC]. - [Rīga] : VISC, 2011. - 132 lpp. : il., diagr., sh., tab. - "Atbalsta materiāli skolotājiem izstrādāti projektā "Dabaszinātnes un matemātika", Valsts izglītības satura centrā"--1. vāka atloks.

 7. Fizika, 8.-9. klase : mācību priekšmeta programma / programmu izstrādāja: Inese Dudareva, ... [u.c.] ; Lolita Jonāne, Antra Avena, Ilva Cinīte, Ilgonis Vilks ... [u.c.] ; ārējie eksperti: Andris Muižnieks ... [u.c.] ; [VISC]. - [Rīga] : VISC, 2011. - 20 lpp. : tab. - "Eiropas Sociālā fonda projekts "Dabaszinātnes un matemātika""--vāka 2. lpp. - Nos. no vāka.

 8. Fizika, 9. klase : skolotājiem / materiālu izstrādi un aprobāciju vadīja: Inese Dudareva ... [u.c.] ; materiālus izstrādāja: Ilgonis Vilks, Lolita Jonāne, Antra Avena, Ilva Cinīte ... [u.c.] ; ārējie eksperti: Andris Muižnieks ... [u.c.] ; [VISC]. - [Rīga] : VISC, 2011. - 136 lpp. : il., diagr., sh., tab. - (Dabaszinātnes un matemātika).

 9. Kalvāns, Linards. Investigation of the characteristics of magneto-optical resonances in alkali metal vapor : summary of the doctoral thesis, promotion to the degree of doctor of physics, subbranch : laser physics and spectroscopy / Linards Kalvāns ; scientific advisor Mārcis Auziņš ; rev.: Vjačeslavs Kaščejevs, Jevgēnijs Kaupužs, Andris Ozols ; University of Latvia. Faculty of Physics and Mathematics. - Rīga : University of Latvia, 2011. - 41 lpp. : il. - Ietver bibliogrāfiju (38.-41. lpp.).

 10. Kalvāns, Linards. Magneto-optisko rezonanšu signālu īpatnību izpēte sārmu metālu tvaikos : promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai fizikā, apakšnozare: lāzeru fizika un spektroskopija / Linards Kalvāns ; zinātniskais vadītājs Mārcis Auziņš ; rec.: Vjačeslavs Kaščejevs, Jevgēnijs Kaupužs, Andris Ozols ; Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 42 lpp. : il., diagr. - Ietver bibliogrāfiju (39.-42. lpp.).

 11. Kalvāns, Linards. Magneto-optisko rezonanšu signālu īpatnību izpēte sārmu metālu tvaikos = Investigation of the characteristics of magneto-optical resonances in alkali metal vapor : zinātnisko publikāciju kopa / Linards Kalvāns ; Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - Dal. pag. : il., diagr. ; 21 cm + 2 CD-ROM. - Ietver bibliogrāfiju (39.-42. lpp.).

 12. Matemātika 2. klasē : skolotāja grāmata / [J. Mencis, E. Krastiņa, J. Mencis (jun.), D. Oliņa]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 42, [2] lpp. - Ietver bibliogr. (1. lpp.). - Apr. pēc vāka.

 13. Matemātika, 7. klase : skolotājiem / materiālu izstrādi un aprobāciju vadīja: Inga Riemere, Aira Kumerdanka ... [u.c.] ; materiālus izstrādāja: Dace Bonka ... [u.c.] ; [VISC]. - [Rīga] : VISC, 2011. - 188 lpp. : il., diagr., sh., tab. - "Atbalsta materiāli skolotājiem izstrādāti projektā "Dabaszinātnes un matemātika", Valsts izglītības satura centrā"--1. vāka atloks.

 14. Matemātika, 7.-9. klase : mācību priekšmeta programma / programmu izstrādāja: Aira Kumerdanka, Inga Riemere, Dace Bonka, Gunta Lāce ... [u.c.] ; ārējie eksperti: Jānis Mencis ... [u.c.] ; [VISC]. - [Rīga] : VISC, 2011. - 33 lpp. : tab. - (Dabaszinātnes un matemātika).

 15. Matemātika, 8. klase : skolotājiem / materiālu izstrādi un aprobāciju vadīja: Inga Riemere, Aira Kumerdanka ... [u.c.] ; materiālus izstrādāja: Dace Bonka ... [u.c.] ; [VISC]. - [Rīga] : VISC, 2011. - 156 lpp. : il., diagr., sh., tab. - "Atbalsta materiāli skolotājiem izstrādāti projektā "Dabaszinātnes un matemātika", Valsts izglītības satura centrā"--1. vāka atloks.

 16. Matemātika, 9. klase : skolotājiem / materiālu izstrādi un aprobāciju vadīja: Inga Riemere, Aira Kumerdanka ... [u.c.] ; materiālus izstrādāja: Dace Bonka ... [u.c.] ; [VISC]. - [Rīga] : VISC, 2011. - 164 lpp. : il., diagr., sh., tab. - "Atbalsta materiāli skolotājiem izstrādāti projektā "Dabaszinātnes un matemātika", Valsts izglītības satura centrā"--1. vāka atloks.

 17. Mencis, Jānis. Darba burtnīca matemātikā 4. klasei : 1. daļa / [Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.)]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 56 lpp. il. - Apr. pēc vāka.

 18. Mencis, Jānis. Matemātika 1. klasei : burtnīca / J. Mencis (sen.), autoru kolektīva vadītājs ... [u.c.]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists) - 2 sēj. : il. - Aprakstīts pēc vāka. - Aut. arī: E. Krastiņa, J. Mencis (jun.), I. Cine, D. Oliņa.

 19. Mencis, Jānis. Matemātika 1. klasei : pielikums / Jānis Mencis (sen). - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - [32] lpp. : il. (krās.) - Mācību līdzekļu komplekts "Matemātika 1. klasei". Uzdevumi divās burtnīcās sakārtoti atbilstoši mācību grāmatas četriem tematiem. Pirmā burtnīca (48 lpp.) atbilst grāmatas 1.-82. lpp. Otrā burtnīca (32 lpp.) atbilst grāmatas 83.- 143. lpp. Pielikumā 16 krāsainās lapās atrodami cipari, figūras... Komentāri par burtnīcu un pielikuma izmantošanu ievietoti metodiskajā līdzeklī "Matemātika 1. klasei".

 20. Mencis, Jānis. Matemātika 1. klasē : [skolotāja grāmata] : metodisks līdzeklis / J. Mencis (sen.), J. Mencis (jun.). - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 62, [2] lpp. : il. - Ietver bibliogr. (3., 56. lpp.). - ""Matemātika 1. klasei" : mācību grāmata, pirmā burtnīca, otrā burtnīca, pielikums"--Vāka 4. lpp.

 21. Rokasgrāmata dabaszinātņu un matemātikas skolotājam : 1.daļa : Fizika. Ķīmija. Bioloģija. Matemātika / materiālus izstrādāja: Ilze Gaile ... [u.c.] ; materiālu veidošanā piedalījās: Inese Dudareva, Valentīna Legzdiņa, Inga Riemere ... [u.c.] ; [VISC]. - [Rīga] : VISC, 2011. - 88 lpp. : il., tab.

 22. Rokasgrāmata dabaszinātņu un matemātikas skolotājam : 2.daļa : Bioloģija / [materiālu izstrādi aprobāciju vadīja: Dace Namsone, Līga Čakāne ; materiālus izstrādāja: Ilze Gaile ... [u.c.] ; materiālu veidošanā piedalījās: Valentīna Legzdiņa, Andris Nikolajenko, Tatjana Baranovska, Inese Dudareva, Ilze France, Aira Kumerdanka, Inga Riemere ... [u.c.] ; [VISC]. - [Rīga] : VISC, 2011. - 124 lpp. : il., tab.

 23. Rokasgrāmata dabaszinātņu un matemātikas skolotājam : 2.daļa : Fizika / materiālus izstrādāja: Ilze Gaile ... [u.c.] ; materiālu veidošanā piedalījās: Inese Dudareva, Ilgonis Vilks, Valentīna Legzdiņa, Inga Riemere ... [u.c.] ; [VISC]. - [Rīga] : VISC, 2011. - 96 lpp. : il., tab.

 24. Rokasgrāmata dabaszinātņu un matemātikas skolotājam : 2.daļa : Ķīmija / materiālus izstrādāja: Ilze Gaile ... [u.c.] ; materiālu veidošanā piedalījās: Inese Dudareva, Aira Kumerdanka, Valentīna Legzdiņa, Inga Riemere, ... [u.c.] ; [VISC]. - [Rīga] : VISC, 2011. - 112 lpp. : il., tab.

 25. Rokasgrāmata dabaszinātņu un matemātikas skolotājam : 2.daļa : Matemātika / materiālus izstrādāja: Ilze Gaile ... [u.c.] ; materiālu veidošanā piedalījās: Inga Riemere, Inese Dudareva, Valentīna Legzdiņa ... [u.c.] ; [VISC]. - [Rīga] : VISC, 2011. - 116 lpp. : il., tab.

 26. Skolēnu intereses veicināšana par dabaszinātnēm un matemātiku : virzīsim skolēnu uz karjeras izvēli! / materiālu izstrādi vadīja: Dace Namsone, Valentīna Legzdiņa ; materiālus izstrādāja: Dace Bonka, Ilgonis Vilks ... [u.c.] ; materiālu veidošanā piedalījās: Inese Dudareva, Ilze Gaile, Inga Riemere ... [u.c.] ; [VISC]. - [Rīga] : VISC, 2011. - 3 sēj. 4 grāmatās : il., sh., tab. - (Dabaszinātnes un matemātika).

 27. Менцис, Янис. Математика, 6 класс : mācību grāmata / Янис Менцис (сен.), Янис Менцис (юн.) ; [перевод с латышского Надежды Цветковой]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 278 с. : ил. - Содержит алфавитный указатель (с. 277-278).

 28. Менцис, Янис. Математика, 6 класс : рабочая тетрадь / Янис Менцис (сен.), Янис Менцис (юн.) ; [перевод с латышского Надежды Цветковой]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 2 т. : ил. - Описано по обложке.

 29. Менцис, Янис. Проверочные работы и тесты по математике, 6 класс : mācību līdzeklis / Янис Менцис (сен.), Янис Менцис (юн.) ; [перевод с латышского Надежды Цветковой]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 119 с. : ил.

  *****

 30. Ab initio modeling of oxygen impurity atom incorporation into uranium mononitride surface and sub-surface vacancies / D. Bocharov, D. Gryaznov, Yu.F. Zhukovskii, E.A. Kotomin // Journal of Nuclear Materials. - Vol.416, N 1/2 (2011), p.200-204.

 31. Abel, M. Towards the theory of L-bornological spaces / M. Abel, A. Šostak // Iranian Journal of Fuzzy Systems. - Vol.8, N 1 (2011), p.19-28. - URL: http://journals.usb.ac.ir/Fuzzy/en-us/JournalNumbers/Articles50/

 32. Absolute thermoelectric power of PbSn alloys / I. Kaldre, Y. Fautrelle, J. Etay, A. Bojarevics, L. Buligins // Modern Physics Letters B. - Vol.25, N 10 (2011), p.731-738. - URL: http://www.worldscinet.com/mplb/25/preserved-docs/2510/S0217984911026048.pdf

 33. Aņisimova, Aija. Some problems of quadratic rational difference equations / Aija Aņisimova, Inese Bula // 16th International conference "Mathematical modelling and analysis" : May 25-28, 2011, Sigulda, Latvia : abstracts. - Rīga : University of Latvia, 2011. - P.3.

 34. Asmuss, Svetlana. On smoothing problems under additional restrictions / Svetlana Asmuss, Natalja Budkina, Juris Breidaks // 16th International conference "Mathematical modelling and analysis" : May 25-28, 2011, Sigulda, Latvia : abstracts. - Rīga : University of Latvia, 2011. - P.7.

 35. Asmuss, Svetlana. On spline methods of approximation under L-fuzzy information / S. Asmuss, A. Sostak // IEEE International Conference on Fuzzy Systems. - (2011), p.1610-1614. - URL: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=6007608

 36. Atomic and electronic structure of both perfect and nanostructured Ni(111) surfaces: First-principles calculations / S. Piskunov, G. Zvejnieks, Y.F. Zhukovskii, S. Bellucci // Thin Solid Films. - Vol.519, N 11 (2011), p.3745-3751.

 37. Avotiņa, Maruta. Some problems of second-order rational difference equations / Maruta Avotiņa, Inese Bula // 16th International conference "Mathematical modelling and analysis" : May 25-28, 2011, Sigulda, Latvia : abstracts. - Rīga : University of Latvia, 2011. - P.9.

 38. Belovs, Mihails. Dynamics of flexible magnetic microrods / Mihails Belovs, Andrejs Cebers, Harijs Kalis // 16th International conference "Mathematical modelling and analysis" : May 25-28, 2011, Sigulda, Latvia : abstracts. - Rīga : University of Latvia, 2011. - P.13.

 39. Belovs, Mihails. Synchronization of magnetic dipole rotation in an ac magnetic field / M. Belovs, A. Cebers // Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. - Vol.44, N 29 (2011), Article Number: 295101. - URL: iopscience.iop.org/1751-8121/44/29/295101/pdf/1751-8121_44_29_295101.pdf

 40. Birģelis, Kārlis. Strictly convergent algorithm for an elliptic equation with nonlocal and nonlinear boundary conditions / Kārlis Birģelis, Uldis Raitums // 16th International conference "Mathematical modelling and analysis" : May 25-28, 2011, Sigulda, Latvia : abstracts. - Rīga : University of Latvia, 2011. - P.15.

 41. Blomkalna, S. Several intensive steel quenching models for rectangular and spherical samples / S. Blomkalna, M. Buike, A. Buikis // Recent Advances in Fluid Mechanics and Heat and Mass Transfer : Proceedings of the 9th IASME/WSEAS International Conference on Fluid Mechanics and Aerodynamics (FMA'11) : Proceedings of the 9th IASME/WSEAS International Conference on Heat Transfer, Thermal Engineering and Environment (HTE'11), Florence, Italy, 23-35 August, 2011. - WSEAS Press, 2011. - P.390-395. - URL: www.wseas.us/e-library/conferences/2011/Florence/HEAFLU/HEAFLU-67.pdf

 42. Bobinska, Tabita. Comparing solutions of hyperbolic and parabolic heat conduction equations for L-shape samples / Tabita Bobinska, Margarita Buike, Andris Buikis // Recent Advances in Fluid Mechanics and Heat and Mass Transfer : Proceedings of the 9th IASME/WSEAS International Conference on Fluid Mechanics and Aerodynamics (FMA'11) : Proceedings of the 9th IASME/WSEAS International Conference on Heat Transfer, Thermal Engineering and Environment (HTE'11), Florence, Italy, 23-35 August, 2011. - WSEAS Press, 2011. - P.384-389. - URL: www.wseas.us/e-library/conferences/2011/Florence/HEAFLU/HEAFLU-66.pdf

 43. Bobinska, Tabita. A mathematical model for a Norwegian flute / Tabita Bobinska, Andris Buikis // 16th International conference "Mathematical modelling and analysis" : May 25-28, 2011, Sigulda, Latvia : abstracts. - Rīga : University of Latvia, 2011. - P.17.

 44. Bobinska, Tabita. A mathematical model for a willow flute / Tabita Bobinska, Andris Buikis // Recent Advances in Fluid Mechanics and Heat and Mass Transfer : Proceedings of the 9th IASME/WSEAS International Conference on Fluid Mechanics and Aerodynamics (FMA'11) : Proceedings of the 9th IASME/WSEAS International Conference on Heat Transfer, Thermal Engineering and Environment (HTE'11), Florence, Italy, 23-35 August, 2011. - WSEAS Press, 2011. - P.188-192. - URL: http://www.wseas.us/e-library/conferences/2011/Florence/HEAFLU/HEAFLU-29.pdf

 45. Buiķis, Andris. Issues of hyperbolic heat exchange equation in polar co-ordinate system / Andris Buiķis, Anita Piliksere // 16th International conference "Mathematical modelling and analysis" : May 25-28, 2011, Sigulda, Latvia : abstracts. - Rīga : University of Latvia, 2011. - P.20.

 46. Bula, Inese. On new chaotic mappings in symbol space / I. Bula, J. Buls, I. Rumbeniece // Acta Mechanica Sinica/Lixue Xuebao. - Vol.27, N 1 (2011), p.114-118. - URL: https://springerlink3.metapress.com/content/j6mt44p3873u8674/resource-secured/?target=fulltext.pdf&sid=oft3xl55ugmax1452e0u43ri&sh=www.springerlink.com

 47. Burner backflow reduction in regeneration furnace / L.G. Westerberg, V. Geza, A. Jakovics, T.S. Lundstrom // Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics. - Vol.5, N 3 (2011), p.372-383. - URL: http://polyu.academia.edu/KWChau/Papers/893431/Burner_Backflow_Reduction_in_Regeneration_Furnace

 48. Cascade coherence transfer and magneto-optical resonances at 455 nm excitation of cesium / M. Auzinsh, R. Ferber, F. Gahbauer, A. Jarmola, L. Kalvans, A. Atvars // Optics Communications. - Vol.284, N 12 (2011), p.2863-2871.

 49. Cēbers, Andrejs. Diffusion of magnetotactic bacterium in rotating magnetic field / A. Cebers // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - Vol.323, N 3/4 (2011), p.279-282.

 50. Cēbers, Andrejs. Dynamics of superparamagnetic filaments with finite magnetic relaxation time / A. Cebers, H. Kalis // The European Physical Journal E: Soft Matter and Biological Physics. - Vol.34, N 3 (2011), 30 (5 p.), DOI: 10.1140/epje/i2011-11030-y. - URL: www.springerlink.com/content/760610470427q757/fulltext.pdf

 51. Cēbers, Andrejs. Flexible ferromagnetic filaments as artificial cilia / A. Cebers, R. Livanovičs // International Journal of Modern Physics B. - Vol.25, N 7 (2011), p.935-941. - URL: www.worldscinet.com/ijmpb/25/2507/S0217979211058420.html

 52. Cēbers, Andrejs. Intrinsic curve dynamics of magnetic filaments / A. Cēbers, H. Kalis. - Bibliogr.: p.235 // Magnetohydrodynamics. - Vol.47, N 3 (2011), p.223-235 : ill.

 53. Cēbers, Andrejs. Intrinsic curve dynamics of magnetic filaments / Andrejs Cebers, Harijs Kalis // 16th International conference "Mathematical modelling and analysis" : May 25-28, 2011, Sigulda, Latvia : abstracts. - Rīga : University of Latvia, 2011. - P.25.

 54. Cielēns, Juris. Bootstrap methods for structural relationship models / Juris Cielēns, Jānis Valeinis // 16th International conference "Mathematical modelling and analysis" : May 25-28, 2011, Sigulda, Latvia : abstracts. - Rīga : University of Latvia, 2011. - P.30.

 55. Contact and contactless diffuse reflectance spectroscopy : potential for recovery monitoring of vascular lesions after intense pulsed light treatment / I. Kuzmina, I. Diebele, J. Spigulis, L. Valeine, A. Berzina, A. Abelite // Journal Of Biomedical Optics. - Vol.16, N 4 (2011), p040505-040505-3.

 56. Coupled EM and HD numerical calculation of free surface dynamics of melt in ICF / Sergejs Spitans, Andris Jakovičs, Bernard Nacke, Egbert Baake // 16th International conference "Mathematical modelling and analysis" : May 25-28, 2011, Sigulda, Latvia : abstracts. - Rīga : University of Latvia, 2011. - P.125.

 57. Coupling of EM and HD problems for simulation of industrial melting process / Jurijs Grečenkovs, Mihails Ščepanskis, Andris Jakovičs, Bernard Nacke // 16th International conference "Mathematical modelling and analysis" : May 25-28, 2011, Sigulda, Latvia : abstracts. - Rīga : University of Latvia, 2011. - P.49.

 58. Dance, Diāna. On concepts of the solution for matrix games with fuzzy payoffs / Diāna Dance // 16th International conference "Mathematical modelling and analysis" : May 25-28, 2011, Sigulda, Latvia : abstracts. - Rīga : University of Latvia, 2011. - P.33.

 59. Dasmane, Ieva. Estimation of long memory parameter and its confidence intervals / Ieva Dasmane, Jānis Valeinis // 16th International conference "Mathematical modelling and analysis" : May 25-28, 2011, Sigulda, Latvia : abstracts. - Rīga : University of Latvia, 2011. - P.34.

 60. The development and implementation of meaningful ICT usage in science teaching and learning process in Latvia / Inese Dudareva, Agnese Brangule, Andris Nikolajenko, Jazeps Logins, Dace Namsone. - Bibliogr.: p.81 // Ķīmija. Dabaszinātņu izglītība : starptautiskais 8. IOSTE Centrāleiropas un Austrumeiropas simpozijs Dabaszinātņu un tehnoloģiju izglītība : attīstības tendences un virzieni 21. gadsimtā, 30. novembris-3.decembris, 2011, Rīga, Latvija / ed. Dagnija Cēdere. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 778. sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - P.[72]-81 : il.

 61. DFT calculations of point defects on UN(001) surface / D. Bocharov, D. Gryaznov, Y. Zhukovskii, E.A. Kotomin // Surface Science. - Vol.605, N 3/4 (2011), p.396-400.

 62. Driķis Ivars. Pattern formation at magnetophoretical motion in the self-magnetic field of magnetic colloid / I. Driķis, A. Cēbers. - Bibliogr.: p.9-10 // Magnetohydrodynamics. - Vol.47, N 1 (2011), p.3-10 : ill..

 63. Duka, Vita. Molecular modeling as a discrete dynamical system / Vita Duka, Inese Bula, Inta Liepiņa // 16th International conference "Mathematical modelling and analysis" : May 25-28, 2011, Sigulda, Latvia : abstracts. - Rīga : University of Latvia, 2011. - P.38.

 64. Dynamics of paramagnetic nanostructured rods under rotating field / B. Frka-Petesic, K. Erglis, J. F. Berret, A. Cebers, V. Dupuis, J. Fresnais, O. Sandre, R. Perzynsk // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - Vol. 323, N 10 (2011), p 1309-1313.

 65. Electromagnetic drag on a magnetic dipole near a translating conducting bar / Maksims Kirpo, Saskia Tympel, Thomas Boeck, Dmitry Krasnov, André Thess // Journal of Applied Physics. - Vol.109, N 11 (2011), p.113921.

 66. Eļkins, Aleksandrs. On lattices of L-rough sets generated by L-relations / Aleksandrs Eļkins, Aleksandrs Šostaks // 16th International conference "Mathematical modelling and analysis" : May 25-28, 2011, Sigulda, Latvia : abstracts. - Rīga : University of Latvia, 2011. - P.41.

 67. Ērglis, Kaspars. Three dimensional dynamics of ferromagnetic swimmer / K. Erglis, R. Livanovics, A. Cebers. - Bibliogr. // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - Vol. 323, N 10 (2011), p.1278-1282 : diagr.

 68. Factors explaining fixation disparity, measured with dichoptically presented nonius lines / A. Svede, J. Hoormann, S. Jainta, W. Jaschinski // Perception. - Vol.39, Suppl.:33rd European Conference on Visual Perception (2011), p.36. - URL: www.perceptionweb.com/ecvp/ecvp10.pdf

 69. First-Principles Modeling of Oxygen Interaction with SrTiO3(001) Surface: Comparative Density-Functional LCAO and Plane-Wave Study / Vitaly Alexandrov, Sergei Piskunov, Yuri F. Zhukovskii, Eugene A. Kotomin, Joachim Maier // Integrated Ferroelectrics. - Vol.123 (2011), p.10-17. - URL: www1.cfi.lu.lv/teor/publications/2011/2011_20.pdf

 70. Fomins, S. After-images in chromoluminant space : [referāts 8.starptautiskajā jauno zinātnieku konf. "Optikas un komunikāciju attīstība" Rīgā (2011.g. 28.-30.apr.)] / S. Fomins, U. Atvars. - Bibliogr.: 38.lpp. - Kopsav. latviešu val. // Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. - ISSN 0868-8257 - Vol.48, Nr.4 (2011), 33.-39.lpp. : diagr.

 71. Fomins, Sergejs. Strength judgment of filling-in color aftereffect illusion for different shapes / S. Fomins, N. Rileyeva-Piskura, M. Ozolinsh // Perception. - Vol.39, Suppl.:33rd European Conference on Visual Perception (2011), p.86-87. - URL: http://www.perceptionweb.com/ecvp/ecvp10.pdf

 72. Fourier transform spectroscopy and direct potential fit of a shelflike state: Application to E(4)1∑+ KCs / L. Busevica, I. Klincare, O. Nikolayeva, M. Tamanis, R. Ferber, V.V. Meshkov, E.A. Pazyuk, A.V. Stolyarov // Journal of Chemical Physics. - Vol.134, N 10 (2011), Article Number: 104307. - URL: jcp.aip.org/resource/1/jcpsa6/v134/i10/p104307_s1

 73. Frascella, Anna. Dual attachment pairs in categorically-algebraic topology / Anna Frascella, Cosimo Guido, Sergey A. Solovyov // Applied General Topology. - Vol.12, N 2 (2011), p.101-134. - URL: agt.webs.upv.es/Volumes/V12N2/AGTV12N2101.pdf

 74. Gedroics, Aigars. Higher order finite difference schemes for periodical boundary conditions / Aigars Gedroics, Harijs Kalis // 16th International conference "Mathematical modelling and analysis" : May 25-28, 2011, Sigulda, Latvia : abstracts. - Rīga : University of Latvia, 2011. - P.48.

 75. Gelation of semiflexible polyelectrolytes by multivalent counterions / Elisabeth M. Huisman, Qi Wen, Yu-Hsiu Wang, Katrina Cruz, Guntars Kitenbergs, Kaspars Ērglis, Andris Zeltinš, Andrejs Cēbers, Paul A. Janmey // Soft Matter. - Vol.7, N 16 (2011), p.7257-7261. - URL: pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2011/SM/C1SM05553D

 76. Generation of energy selective excitations in quantum Hall edge states / C. Leicht, P. Mirovsky, B. Kaestner, F. Hohls, V. Kashcheyevs, E.V. Kurganova, U. Zeitler, T. Weimann, K. Pierz, H.W. Schumacher // Semiconductor Science and Technology. - Vol.26, N 5 (2011), Article number: 055010. - URL: iopscience.iop.org/0268-1242/26/5/055010/pdf/0268-1242_26_5_055010.pdf

 77. Global analysis of data on the spin-orbit-coupled A 1Σu+ and b 3Πu states of Cs2 / Jianmei Bai, E.H. Ahmed, B. Beser, Y. Guan, S. Kotochigova, A.M. Lyyra, S. Ashman, C.M. Wolfe, J. Huennekens, Feng Xie, Dan Li, Li Li, M. Tamanis, R. Ferber, A. Drozdova, E. Pazyuk, A.V. Stolyarov, J.G. Danzl, H.-C. Nägerl, N. Bouloufa, O. Dulieu, C. Amiot, H. Salami, T. Bergeman // Physical Review A. - Vol.83, N 3 (2011), Article Number: 032514. - URL: http://pra.aps.org/pdf/PRA/v83/i3/e032514

 78. Grečenkovs, Jurijs. 3D numerical analysis of heat exchange in building structures with cavities / J. Grechenkovs, A. Jakovich, S. Gendelis - Kopsav. latviešu val.: Siltuma pārneses 3D skaitliskā nalīze dobajos būvblokos, 12.lpp. // Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. - Vo.48, N 1 (2011), p.3-12 : fig., tab.

 79. Grigorenko, Olga. Involving fuzzy orders for multi-objective linear programming / Olga Grigorenko // 16th International conference "Mathematical modelling and analysis" : May 25-28, 2011, Sigulda, Latvia : abstracts. - Rīga : University of Latvia, 2011. - P.50.

 80. Ģimenes biopsihosociālā modeļa izmaiņas Latvijā pēdējās dekādēs / H. Kārkliņa, D. Krūmiņa, G. Knipše, I. Kokare, J. Valeinis // Latvijas Universitātes 69. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums : 2011. gada 3. februārī / Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 48.lpp.

 81. High-spatial-resolution monitoring of strong magnetic field using Rb vapor nanometric-thin cell / G. Hakhumyan, C. Leroy, Y. Pashayan-Leroy, D. Sarkisyan, M. Auzinsh // Optics Communications. - Vol.284, N 16/17 (2011), p.4007-4012.

 82. Howard-Dolman stereovision test at different opponent colour stimuli / Maris Ozolinsh, Isabel Martin, Didzis Lauva, Varis Karitans // Journal of Modern Optics. - Vol.58, N 19/20 (2011), p.1749-1754. - URL: www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09500340.2011.559313

 83. Hyperfine structure of the 3d34s4p 6G multiplet of atomic vanadium / F. Güzelçimen, Gö. Başar, I.K. Öztürk, S. Kröger, R. Ferber, A. Jarmola, M. Tamanis, Gü. Başar // Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics. - Vol.44, N 21 (2011), Article Number: 215001. - URL: iopscience.iop.org/0953-4075/44/21/215001/pdf/0953-4075_44_21_215001.pdf

 84. Hyperfine structure study of atomic niobium with enhanced sensitivity of Fourier transform spectroscopy / A. Er, I.K. Öztürk, G. Başar, S. Kröger, A. Jarmola, R. Ferber, M. Tamanis // Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics. - Vol.44, N 20 (2011), Article Number: 205001. - URL: http://iopscience.iop.org/0953-4075/44/20/205001/pdf/0953-4075_44_20_205001.pdf

 85. Ikaunieks, Gatis. Effect of yellow tinted spectacle lenses on intraocular straylight / G. Ikaunieks, A. Stepanovs, M. Ozolinsh // Perception. - Vol.39, Suppl.:33rd European Conference on Visual Perception (2011), p.169. - URL: www.perceptionweb.com/ecvp/ecvp10.pdf

 86. Influence of ocular aberrations on the diameter of retinal blood vessels / Varis Karitans, Maris Ozolinsh, Sergejs Fomins, Aiga Svede, Gunta Krumina, Nikita Iroshnikov // Journal of Modern Optics. - Vol.58, N 19/20 (2011), p.1703-1709. - URL: www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09500340.2011.582183

 87. Influence of the channel design on the heat and mass exchange of induction channel furna / E. Baake, A. Jakovics, S. Pavlovs, M. Kirpo // COMPEL: International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering. - Vol.30, N 5 (2011), p.1637-1650.

 88. Jakovels, Dainis. Ādas apasiņotības novērtēšana ar RGB attēlošanas metodi / Dainis Jakovels, Jānis Spīgulis - Bibliogr.: 30.lpp. // Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" : sekcija "Tehniskās zinātnes" : tēžu krājums : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī / Rīgas Tehniskā universitāte ; tehnisko zinātņu sekcijas rīcības komiteja: J. Krastiņš ... [u. c.]. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 30.lpp.

 89. Kalis, Harijs. Finite difference schemes whith exact spectrum for solving differential equations with boundary conditions of the first kind / H. Kalis, S. Rogovs // International Journal of Pure and Applied Mathematics. - Vol.71, N 1 (2011), p.159-172. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.ijpam.eu/contents/2011-71-1/13/13.pdf

 90. Kalis, Harijs. Method of Lines and Finite Difference Schemes with the Exact Spectrum for Solution the Hyperbolic Heat Conduction Equation / H. Kalis, A. Buikis // Mathematical Modeling and Analysis. - Vol.16, N 2 (2011), p.220-232.

 91. Kangro, Ilmārs. About mathematical modelling of peat blocks in 3-layered 3D domain / Ilmārs Kangro, Aigars Gedroics, Harijs Kalis // 16th International conference "Mathematical modelling and analysis" : May 25-28, 2011, Sigulda, Latvia : abstracts. - Rīga : University of Latvia, 2011. - P.67.

 92. Kassaliete, Evita. Redzes asums un fizioloģiskā novecošanās = Sharpness of vision and physiological senescence / Evita Kassaliete - Teksta tulk. angļu val.: 44.-45.lpp. // Oftalmoloģijas Žurnāls = The Journal of Ophthalmology / Valtera protēžu laboratorija SIA. - Nr.17 (2011), 14.-16.lpp. : att., tab.

 93. Kaščejevs, Vjačeslavs. Exact non-Hookean scaling of cylindrically bent elastic sheets and the large-amplitude pendulum / V. Kashcheyevs // American Journal of Physics. - Vol.79, N 6 (2011), p.657-661. - URL: http://scitation.aip.org/journals/doc/AJPIAS-home/ajpLogin.jsp?purchasable=true&d=1318405267217

 94. Krūmiņa, Gunta. Latencies of visual evoked potentials by stimulating central and peripheral retina / G. Krumina, D. Grieze // Perception. - Vol.39, Suppl.:33rd European Conference on Visual Perception (2011), p.23. - URL: http://www.perceptionweb.com/ecvp/ecvp10.pdf

 95. Laure, I. Effect of astigmatism on the monocular diplopia : [referāts 8.starptautiskajā jauno zinātnieku konf. "Optikas un komunikāciju attīstība" Rīgā (2011.g. 28.-30.apr.)] / I. Laure, G. Krumina. - Bibliogr.: 32.lpp. - Kopsav. latviešu val. // Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. - ISSN 0868-8257 - Vol.48, Nr.4 (2011), 24.-32.lpp. : diagr., tab.

 96. Lencmane, Marija. Analytical Solution of a Two-dimensional Double-fin Assembly / Marija Lencmane, Andris Buikis // Recent Advances in Fluid Mechanics and Heat and Mass Transfer : Proceedings of the 9th IASME/WSEAS International Conference on Fluid Mechanics and Aerodynamics (FMA'11) : Proceedings of the 9th IASME/WSEAS International Conference on Heat Transfer, Thermal Engineering and Environment (HTE'11), Florence, Italy, 23-35 August, 2011. - WSEAS Press, 2011. - P.396-401. - URL: http://www.wseas.us/e-library/conferences/2011/Florence/HEAFLU/HEAFLU-68.pdf

 97. Lencmane, Marija. Inverse heat transfer problem for the rectangular domain / Mary Lencmane, Andris Buikis // 16th International conference "Mathematical modelling and analysis" : May 25-28, 2011, Sigulda, Latvia : abstracts. - Rīga : University of Latvia, 2011. - P.80.

 98. Ločmelis, Audris. Bickel-Rosenblatt test / Audris Ločmelis, Jānis Valeinis // 16th International conference "Mathematical modelling and analysis" : May 25-28, 2011, Sigulda, Latvia : abstracts. - Rīga : University of Latvia, 2011. - P.82.

 99. Multi-spectral imaging analysis of pigmented and vascular skin lesions : results of a clinical trial / I. Kuzmina, I. Diebele, L. Valeine, D. Jakovels, A. Kempele, J. Kapostinsh, J. Spigulis // Proceedings of SPIE : Photonic Therapeutics and Diagnostics VII, 22-24 January 2011, San Francisco, CA. - (Progress in Biomedical Optics and Imaging). - Vol.7883 (2011), Article number: 788312.

 100. Mutual capture of dipolar molecules at low and very low energies. II. Numerical Study / M. Auzinsh, E. I. Dashevskaya, I. Litvin, E. E. Nikitin, J. Troe. - Bibliogr.: p.5037 // Journal of Physical Chemistry. A. - Vol.115, N 20 (2011), p.5027–5037 : fig.

 101. Neyman smooth goodness-of-fit tests for the marginal distribution of dependent data / Axel Munk, Jean-Pierre Stockis, Janis Valeinis, Götz Giese. - Bibliogr.: p.958-959 // Annals of the Institute of Statistical Mathematics. - Vol.63, N 5 (2011), p.939-959 : fig. - URL: www.springerlink.com/content/t253473k203t8258/fulltext.pdf

 102. Numerical Evidences of Polarization Switching in PMN Type Relaxor Ferroelectric / E. Klotins, A.I. Popov, V. Pankratov, L. Shirmane, D. Engers // Integrated Ferroelectrics. - Vol.123 (2011), p.32-39. - URL: www1.cfi.lu.lv/teor/publications/2011/2011_21.pdf

 103. Numerical experiments of single mode gyrotron equations / Jānis Cepītis, Olgerts Dumbrajs, Harijs Kalis, Andrejs Reinfelds, Dana Constantinescu // 16th International conference "Mathematical modelling and analysis" : May 25-28, 2011, Sigulda, Latvia : abstracts. - Rīga : University of Latvia, 2011. - P.26.

 104. Numerical solution of non-linear lagrangian equation for inertial particles in turbulent flows / Mihails Ščepanskis, Andris Jakovičs, Egbert Baake, Bernard Nacke // 16th International conference "Mathematical modelling and analysis" : May 25-28, 2011, Sigulda, Latvia : abstracts. - Rīga : University of Latvia, 2011. - P.115.

 105. Orlovs, Pavels. An aggregation approach for solving bilevel linear programming problems / Pavels Orlovs, Olga Montvida // 16th International conference "Mathematical modelling and analysis" : May 25-28, 2011, Sigulda, Latvia : abstracts. - Rīga : University of Latvia, 2011. - P.89.

 106. Pahirko, Leonora. Plug-in empirical likelihood method / Leonora Pahirko, Jānis Valeinis // 16th International conference "Mathematical modelling and analysis" : May 25-28, 2011, Sigulda, Latvia : abstracts. - Rīga : University of Latvia, 2011. - P.90.

 107. Quantized current source with mesoscopic feedback / Lukas Fricke, Frank Hohls, Niels Ubbelohde, Bernd Kaestner, Vyacheslavs Kashcheyevs, Christoph Leicht, Philipp Mirovsky, Klaus Pierz, Hans W. Schumacher, Rolf J. Haug // Physical Review B. - Vol.83, N 19 (2011), Article Number: 193306. - URL: prb.aps.org/pdf/PRB/v83/i19/e193306

 108. Real-time photoplethysmography imaging system / U. Rubins, V. Upmalis, O. Rubenis, D. Jakovels, J. Spigulis. // 15th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics (NBC 2011), 14-17 June, 2011, Aalborg, Denmark / ed.: Kim Dremstrup, Steve Rees, Morten Ølgaard Jensen. - (IFMBE Proceedings ; Vol. 34). - Aalborg : Springer, 2011. - P. 183-186 : fig. - URL: www.springerlink.com/content/pr8221848jk63243/

 109.  Ruža, Večislavs. An analysis of approximation on an L-fuzzy set based on the L-fuzzy valued integral / Vecislavs Ruza, Svetlana Asmuss // 16th International conference "Mathematical modelling and analysis" : May 25-28, 2011, Sigulda, Latvia : abstracts. - Rīga : University of Latvia, 2011. - P.109.

 110. Ruža, Večislavs. On another approach to the definition of an L-fuzzy valued integral / V. Ruza, S. Asmuss // IEEE International Conference on Fuzzy Systems. - (2011), p.1598-1602. - URL: http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/login.jsp?url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel5%2F5976945%2F6007305%2F06007599.pdf%3Farnumber%3D6007599&authDecision=-203

 111. Saknīte, Inga. Distant determination of bilirubin distribution in skin by multi-spectral imaging / I. Saknite, D. Jakovels, J. Spigulis. - Bibliogr.: 54.lpp. - Kopsav. latviešu val. // Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. - ISSN 0868-8257. - Vol.48, Nr.2 (2011), 50.-55.lpp. : diagr.

 112. Simulations on the mechanism of CNT bundle growth upon smooth and nanostructured Ni as well as θ-Al2O3 catalysts / Y.F. Zhukovskii, S. Piskunov, E.A. Kotomin, S. Bellucci // Central European Journal of Physics. - Vol.9, N 2 (2011), p.530-541. - URL: www1.cfi.lu.lv/teor/publications/2011/2011_4.pdf

 113. Sinenko, Nadežda. Forecasting Latvian residential property prices using structural time series models / Nadezhda Sinenko, Artjoms Jefimovs // 16th International conference "Mathematical modelling and analysis" : May 25-28, 2011, Sigulda, Latvia : abstracts. - Rīga : University of Latvia, 2011. - P.120.

 114. Singlet and triplet potentials of the ground-state atom pair Rb + Cs studied by Fourier-transform spectroscopy / O. Docenko, M. Tamanis, R. Ferber, H. Knöckel, E. Tiemann // Physical Review A. - Vol.83, N 5 (2011), Article Number: 052519. - URL: pra.aps.org/pdf/PRA/v83/i5/e052519

 115. Solovjovs, Sergejs. Fuzzy algebras as a framework for fuzzy topology / S.A. Solovyov // Fuzzy Sets and Systems. - Vol.173, N 1 (2011), p.81-99.

 116. Solovjovs, Sergejs. Generalized fuzzy topology versus non-commutative topology / S.A. Solovyov // Fuzzy Sets and Systems. - Vol.173, N 1 (2011), p.100-115.

 117. Solovjovs, Sergejs. Localification of variable-basis topological systems / S.A. Solovyov // Quaestiones Mathematicae. - Vol.34, N 1 (2011), p.11-33. - URL: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2989/16073606.2011.570292

 118. Solovjovs, Sergejs. On a generalization of the concept of state property system / Sergey A. Solovyov // Soft Computing. - Vol.15, N 12 (2011), p.2467-2478. - URL: www.springerlink.com/content/w264k12l4035n516/fulltext.pdf

 119. Solovjovs, Sergejs. On limits and colimits of variety-based topological systems / Sergey A. Solovyov // Fuzzy Sets and Systems. - Vol.178, N 1 (2011), p.54-73.

 120. Solovjovs, Sergejs. Powerset operator foundations for catalg fuzzy set theories / S.A. Solovyov // Iranian Journal of Fuzzy Systems. - Vol.8, N 2 (2011), p.1-46. - URL: journals.usb.ac.ir/fuzzy/en-us/Articles/Article_361/

 121. Spectroscopy of red giants in the open clusters NGC 1545 and Tr2 / L. Začs, O. Alksnis, A. Barzdis, A. Laure, F.A. Musaev, A. Bondar, J. Sperauskas // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. - Vol.417, N 1 (2011), p.649-658. - URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2966.2011.19309.x/pdf

 122. Spitāns, Sergejs. Turbulence model effect on heat exchange characteristics through the neutron beam window for European spallation source / S. Spitans, A. Jakovics. - Angļu // COMPEL: The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering - UK. - ISSN 0332-1649. - Vol.30, N 5 (2011), p.1651-1662.

 123. Strautiņš, Uldis. Modelling, numerics and analysis of fiber suspension flows / Uldis Strautiņš // 16th International conference "Mathematical modelling and analysis" : May 25-28, 2011, Sigulda, Latvia : abstracts. - Rīga : University of Latvia, 2011. - P.129.

 124. Subjective Fixation Disparity Affected by Dynamic Asymmetry, Resting Vergence, and Nonius Bias / A. Svede, J. Hoormann, S. Jainta, W. Jaschinski // Investigative Ophthalmology & Visual Science. - Vol.52, N 7 (2011), p.4356-4361. - URL: www.iovs.org/content/52/7/4356.full.pdf+html

 125. Surface Development of (As2S3)1–x (AgI)x Thin Films for Gas Sensor Applications / K. Kolev, T. Petkova, C. Popov, P. Petkov, F. Muktepavela // Nanotechnological Basis for Advanced Sensors. - (NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics). - Part 6 (2011), p.203-209. - URL: www.springerlink.com/content/xg315r3515306tv1/

 126. Symmetry and Models of Double-Wall BN and TiO(2) Nanotubes with Hexagonal Morphology / R.A. Evarestov, Yu.F. Zhukovskii, A.V. Bandura, S. Piskunov, M.V. Losev // Journal of Physical Chemistry C. - Vol.115, N 29 (2011), p.14067-14076. - URL: www1.cfi.lu.lv/teor/publications/2011/2011_25.pdf

 127. Symmetry and models of single-walled TiO2 nanotubes with rectangular morphology / R.A. Evarestov, Y.F. Zhukovskii, A.V. Bandura, S. Piskunov // Central European Journal of Physics. - Vol.9, N 2 (2011), p.492-501. - URL: www1.cfi.lu.lv/teor/publications/2011/2011_4.pdf

 128. Synthesis and self-assembly of novel fluorous cationic amphiphiles with a 3,4-dihydro-2(1H)-pyridone spacer / Rufus Smits, Yelena Goncharenko, Iveta Vesere, Baiba Skrivele, Oksana Petrichenko, Brigita Vigante, Marina Petrova, Aiva Plotniece, Gunars Duburs // Journal of Fluorine Chemistry. - Vol.132, N 6 (2011), p.414-419.

 129. Towards noncontact skin melanoma selection by multispectral imaging analysis / Ilona Kuzmina, Ilze Diebele, Dainis Jakovels, Janis Spigulis, Lauma Valeine, Janis Kapostinsh, Anna Berzina // Journal of Biomedical Optics. - Vol.16, N 6 (2011), Article Number: 060502. - URL: home.lu.lv/~spigulis/JBO2.pdf

 130. Uļjane, Ingrīda. On the category of L-valued bornological spaces / Ingrida Uļjane, Aleksandrs Šostaks // 16th International conference "Mathematical modelling and analysis" : May 25-28, 2011, Sigulda, Latvia : abstracts. - Rīga : University of Latvia, 2011. - P.137.

 131. Valeinis, Jānis. Recent trends in robust statistics / Jānis Valeinis // 16th International conference "Mathematical modelling and analysis" : May 25-28, 2011, Sigulda, Latvia : abstracts. - Rīga : University of Latvia, 2011. - P.140.

 132. Varol, Banu Pazar. Soft neighborhood sets / Banu Pazar Varol, Aleksandrs Šostaks, Halis Aygün // 16th International conference "Mathematical modelling and analysis" : May 25-28, 2011, Sigulda, Latvia : abstracts. - Rīga : University of Latvia, 2011. - P.94.

 133. Vaselāns, Agris. Resampling methods in the frequency domain / Agris Vaselāns, Jānis Valeinis // 16th International conference "Mathematical modelling and analysis" : May 25-28, 2011, Sigulda, Latvia : abstracts. - Rīga : University of Latvia, 2011. - P.141.

 134. Vēliņa, Māra. Huber smooth M-estimator / Māra Vēliņa, Jānis Valeinis // 16th International conference "Mathematical modelling and analysis" : May 25-28, 2011, Sigulda, Latvia : abstracts. - Rīga : University of Latvia, 2011. - P.143.

 135. Vucāne, Sandra. Bartlett correction for the empirical likelihood method for the two-sample mean problem / Sandra Vucāne, Jānis Valeinis // 16th International conference "Mathematical modelling and analysis" : May 25-28, 2011, Sigulda, Latvia : abstracts. - Rīga : University of Latvia, 2011. - P.144.

 136. Zablockis, Dmitrijs. Numerical investigation of optically induced microconvection in thin ferrofluid layers / D. Zablodsky, E. Blums. - Bibliogr. // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - Vol. 323, N 10 (2011), p.1338-1342 : diagr.

  *****

 137. Conversion of bright magneto-optical resonances into dark at xed laser frequency for D2 excitation of atomic rubidium [elektronisks resurss] / M. Auzinsh, A. Berzins, R. Ferber, F. Gahbauer, L. Kalvans, A. Mozers, D. Opalevs. - Bibliogr.: p.8-9 // arXiv [elektroniskais resurss] : open access : e-prints / Cornell University Library. - Ithaca, 2011. - e-prints 1111.6432v1 (2011), 9 p. : fig. - Tiešsaistes resurss. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2011. g. 28. dec. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: arxiv.org/abs/1111.6432

 138. Evaluation of retro-reflective coating performance by reflectance and perceived relative brightness measurements [elektronisks resurss] / Kaiva Luse, Anete Pausus, Varis Karitans, Maris Ozolins, Madara Tukisa // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronisks resurss]. - Vol.23, N 1 (2011), 012005, doi:10.1088/1757-899X/23/1/012005. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://iopscience.iop.org/1757-899X/23/1/012005/pdf/1757-899X_23_1_012005.pdf

 139. Jakovels, Dainis. RGB imaging system for mapping and monitoring of hemoglobin distribution in skin [elektronisks resurss] / Dainis Jakovels, Uldis Rubins, Janis Spigulis. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 13.janv. // Proceedings of SPIE [elektronisks resurss]. - Vol.8158: Imaging Spectrometry XVI, 81580R (2011), doi: 10.1117/12.893789. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: spiedigitallibrary.org/proceedings/resource/2/psisdg/8158/1/81580R_1

 140. Jakovels, Dainis. RGB mapping of hemoglobin distribution in skin [elektronisks resurss] / Dainis Jakovels, Janis Spigulis, Laura Rogule. - Bibliogr. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 13.janv. // Proceedings of SPIE [elektronisks resurss]. - Vol.8087: Clinical and Biomedical Spectroscopy and Imaging II, 80872B (2011), doi :10.1117/12.889665. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: spiedigitallibrary.org/proceedings/resource/2/psisdg/8087/1/80872B_1

 141. Melanoma-nevus differentiation by multispectral imaging [elektronisks resurss] / Ilze Diebele, Ilona Kuzmina, Janis Kapostinsh, Alexander Derjabo, Janis Spigulis. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 13.janv. // Proceedings of SPIE [elektronisks resurss]. - Vol.8087: Clinical and Biomedical Spectroscopy and Imaging II, 80872G (2011), doi:10.1117/12.889697. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: spiedigitallibrary.org/proceedings/resource/2/psisdg/8087/1/80872G_1

 142. Multi-spectral photoplethysmography technique for parallel monitoring of pulse shapes at different tissue depths [elektronisks resurss] / Lasma Asare, Edgars Kviesis-Kipge, Uldis Rubins, Oskars Rubenis, Janis Spigulis. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 13.janv. // Proceedings of SPIE [elektronisks resurss]. - Vol.8087: Clinical and Biomedical Spectroscopy and Imaging II, 80872E (2011), doi:10.1117/12.889954. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: spiedigitallibrary.org/proceedings/resource/2/psisdg/8087/1/80872E_1

 143. Nonlinear magneto-optical resonances for systems with J~100 observed in K2 molecules [elektronisks resurss] / M. Auzinsh, R. Ferber, I. Fescenko, L. Kalvans, M. Tamanis. - Bibliogr.: p.8-9. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2011. g. 28. dec. // arXiv [elektroniskais resurss] : open access : e-prints / Cornell University Library. - Ithaca, 2011. - e-prints 1110.1255v1 (2011), 9 p. : fig. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: arxiv.org/abs/1110.1255v1 URL: arxiv.org/abs/1110.1255v1

 144. Photobleaching measurements of pigmented and vascular skin lesions: results of a clinical trial [elektronisks resurss] / Alexey Lihachev, Kristine Rozniece, Janis Lesins, Janis Spigulis. - Bibliogr. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 13.janv. // Proceedings of SPIE [elektronisks resurss]. - Vol.8087: Clinical and Biomedical Spectroscopy and Imaging II, 80872F (2011), doi:10.1117/12.889987 : fig. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: spiedigitallibrary.org/proceedings/resource/2/psisdg/8087/1/80872F_1

 145. Skin autofluorescence photo-bleaching and photo-memory [elektronisks resurss] / Janis Lesins, Alexey Lihachev, Romualdas Rudys, Saulius Bagdonas, Janis Spigulis. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 13.janv. // Proceedings of SPIE [elektronisks resurss]. - Vol.8092: Medical Laser Applications and Laser-Tissue Interactions V, 80920N (2011), doi :10.1117/12.889861. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: spiedigitallibrary.org/proceedings/resource/2/psisdg/8092/1/80920N_1