Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

 1. 2nd Students' International Geological Conference : abstracts : April 28- May 01, 2011, Ratnieki, Latvia / [loc. org. com. chairman: Andris Karpovičs] ; University of Latvia. - Rīga : [LU Akadēmiskais Apgāds], 2011. - 59, [1] lpp. : il. - Ietver bibliogr. rakstu beigās un rad. ([60]. lpp.).
   
 2. The eighth Baltic Stratigraphical Conference, 28-30 August, 2011, Riga, Latvia : abstract / ed. by: Ervīns Lukševičs, Ģirts Stinkulis, J. Vasiļkova ; scientific committee: Algimantas Grigelis, Valdis Segliņš, Vitālis Zelčs ... [et al.] ; Baltic Stratigraphical Association, Department of Geology. Faculty of Geographical and Earth Sciences, University of Latvia, Natural History Museum of Latvia. - Riga : Department of Geology. Faculty of Geographical and Earth Sciences, University of Latvia, 2011. - 72 p.
   
 3. European integration and Baltic Sea region: diversity and perspectives / [editor in chief, Tatjana Muravska ; editors: Roman Petrov, Biruta Sloka and Jānis Vaivads ; editorial board: Indriķis Muižnieks, Tatjana Muravska, Elena Dubra, Zaiga Krišjāne, Artūrs Kučs, Sanita Osipova, Juris Rozenvalds, Biruta Sloka, Jānis Vaivads ... [et al.]]. - Riga : The University of Latvia, 2011. - 650 lpp. : il., kartes, tab. - Ietver bibliogrāfiju (rakstu beigās). - "European Union. European Regional Development Fund, Latvijas Universitāte, EIBSRS, European Integration and Baltic Sea Region Studies."--Uz vāka.
   
 4. Kalvāne, Gunta. Fenoloģiskās izmaiņas un to ietekmējošie klimatiskie faktori : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai ģeogrāfijas zinātņu nozarē, apakšnozare: dabas ģeogrāfija / Gunta Kalvāne ; darba zinātniskā vadītāja Agrita Briede ; rec.: Anita Draveniece, Tims Sparks (Kambridžas Universitāte, Lielbritānija), Agnese Priede ; Latvijas Universitāte. Ģogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte. Ģeogrāfijas nodaļa. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 78 lpp. : graf. - Ietver bibliogr. (68.-78. lpp.). - Teksts latviešu un angļu val. ar atsevišķām titullapām.
   
 5. Kalvāne, Gunta. Fenoloģiskās izmaiņas un to ietekmējošie klimatiskie faktori : promocijas darbs / Gunta Kalvāne ; darba vadītāja Agrita Briede ; rec.: Anita Draveniece, Tims Sparks (Kambridžas Universitāte, Lielbritānija), Agnese Priede ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte. Ģeogrāfijas nodaļa. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 129, [vi] lp. : il., graf. - Ietver bibliogr. (121.-128. lp.). - Teksts latviešu val., anotācija arī angļu val. - Disertācija pieejama arī monogrāfijas formā.
   
 6. Kalvāne, Gunta. Fenoloģiskās izmaiņas un to ietekmējošie klimatiskie faktori : promocijas darbs doktora zinātniskā grāda iegūšanai ģeogrāfijā, apakšnozare: dabas ģeogrāfija / Gunta Kalvāne ; darba zinātniskā vadītāja Agrita Briede ; rec.: Anita Draveniece, Tims Sparks (Kambridžas Universitāte, Lielbritānija), Agnese Priede ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte. Ģeogrāfijas nodaļa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - 165, [1] lpp. : il., graf., kartes. - Ietver bibliogr. (123.-128. lpp.). - Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu val.

 7. Markots, Aivars. Plakanvirsas pauguru morfoloģija, uzbūve un veidošanās apstākļi salveida akumulatīvi glaciostrukturālajās augstienēs Latvijā : disertācija doktora grāda iegūšanai ģeoloģijas nozares kvartārģeoloģijas un ģeomorfoloģijas apakšnozarē / Aivars Markots ; promocijas darba vadītājs Vitālijs Zelčs ; Albertas Bitinas (Klaipēdas Universitāte, Lietuva), Oļģerts Nikodemus, Valdis Segliņš ; Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas nodaļas Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedra. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 124 lp. : il. (arī krās.), diagr., kartes + pielikums (170 lp. : il.) + 1 CD. - (Disertationes geologicae Universitas Latviensis ; Nr. 19). - Ietver bibliogrāfiju (110.-123. lp.). - Latviešu valodā, pielikuma publikāciju kopijas latviešu, angļu, krievu valodā.
   
 8. Markots, Aivars. Plakanvirsas pauguru morfoloģija, uzbūve un veidošanās apstākļi salveida akumulatīvi glaciostrukturālajās augstienēs Latvijā : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai ģeoloģijas nozarē, apakšnozare: kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija / Aivars Markots ; promocijas darba vadītājs Vitālijs Zelčs ; Albertas Bitinas (Klaipēdas Universitāte, Lietuva), Oļģerts Nikodemus, Valdis Segliņš ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas nodaļa. Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedra.. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 98 lpp. : il. (arī krās.) - (Disertationes geologicae Universitas Latviensis ; Nr. 19). - Ietver bibliogrāfiju (38.-47., 89.-98. lpp.). - Teksts latviešu un angļu valodā (ar atsevišķām titullapām) ; vāka noformējums abās valodās.
   
 9. Melecis, Viesturs. Ekoloģija / Viesturs Melecis ; zin. red. Gunta Spriņģe. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - 350 lpp. : diagr., il., tab. - Ietver bibliogr. (315. lpp., 317.-328. lpp.) un rād. (329.-350. lpp.). - "Grāmata sagatavota un izdota ar Norvēģijas finanšu instrumenta projekta LV 0044 "Vides zinātnes studiju satura attīstība un studiju materiālu izstrāde" atbalstu"--Titlp. 2. pusē.
   
 10. Segliņš, Valdis. Senās Ēģiptes rakstu dārgumi : no Piramīdu tekstiem līdz Mirušo grāmatai / Valdis Segliņš ; rec.: Jānis Klētnieks, Andris Šnē. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - 343 lpp. : il., kartes, tab. - Ietver bibliogr. (298.-305. lpp.). - Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu val.
   
 11. Urbanovičs, Jānis. Nākotnes melnraksti : Latvija 1934.g.-1941.g. / Jānis Urbanovičs, Igors Jurgens, Juris Paiders. - Rīga : Baltijas forums, 2011. - 448 lpp. : il., faks. - Ietver bibliogrāfiju (6. lpp. un tekstā).
   
 12. Ventiņš, Jānis. Slieku (Oligochaeta, Lumbricidae) cenožu izmaiņas uz antropogēno un dabisko faktoru mijiedarbības fona : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai bioloģijā vides zinātnes nozarē, apakšnozare: dabas aizsardzība / Jānis Ventiņš ; darba zinātniskais vadītājs Viesturs Melecis ; rec.: Oļģerts Nikodemus, Voldemārs Spuņģis, Elga Parele ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte. Vides zinātnes nodaļa. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 77 lpp. : grafiki, tab. - Ietver bibliogr. (35.-38., 74.-77. lpp.). - Teksts latviešu, angļu valodā (ar atsevišķām titullapām); vāka noformējums abās valodās.
   
 13. Ventiņš, Jānis. Slieku (Oligochaeta, Lumbricidae) cenožu izmaiņas uz antropogēno un dabisko faktoru mijiedarbības fona : promocijas darbs / Jānis Ventiņš ; promocijas darba vadītājs Viesturs Melecis ; rec.: Oļģerts Nikodemus, Voldemārs Spuņģis, Elga Parele ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte. Vides zinātnes nodaļa. - Rīga , 2011. - 161 lp. : kartes, diagr., tab. + 1CD. - Ietver bibliogrāfiju (145.-161. lp.). - Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
   
 14. Vides vadība / Jānis Zaļoksnis, Māris Kļaviņš, Inta Brikše, Silvija Meijere. - Rīga : [Latvijas Universitāte], 2011. - 205, [1] lpp. : il. (krās.). - Ietver bibliogr. sadal. beigās un grāmat. beigās (199.-[206]. lpp.). - Grāmata sagatavota un izdota ar Norvēģijas finanšu instrumenta projekta LV 0044 "Vides zinātnes studiju satura attīstība un studiju materiālu izstrāde" atbalstu.

 15. Zemes un vides zinātnes = Earth and environmental sciences / [galvenais redaktors Vitālijs Zelčs ; izpildredaktore Zanda Penēze ; redaktora vietnieki: Agrita Briede, Māris Kļaviņš, Zaiga Krišjāne, Ervīns Lukševičs, Viesturs Melecis, Oļģerts Nikodemus, Pēteris Šķiņķis ... [u.c.] ; redakcijas padomes locekļi: Ojārs Āboltiņš, Guntis Eberhards ... [u.c.]]. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, [2011]. - 143 lpp. : il., diagr., kartes, tab. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia, 1407-2157 ; 767. sēj.). - Ietver bibliogrāfiju rakstu beigās. - Teksts latviešu val. ; kopsavilkumi angļu val. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-767_Zeme_vides-zin.pdf
   
 16. Zemes un vides zinātnes = Earth and environmental sciences / [galvenais redaktors Vitālijs Zelčs ; izpildredaktore Zanda Penēze ; redaktora vietnieki: Agrita Briede, Māris Kļaviņš, Zaiga Krišjāne, Ervīns Lukševičs, Viesturs Melecis, Oļģerts Nikodemus, Valdis Segliņš, Juris Žagars, Pēteris Šķiņķis ... [u.c.] ; redakcijas padomes locekļi: Ojārs Āboltiņš, Guntis Eberhards ... [u.c.]]. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, [2011]. - 239 lpp. : il., diagr., kartes, tab. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia, 1407-2157 ; 762. sēj.). - Ietver bibliogrāfiju rakstu beigās. - Teksts latviešu val. ; kopsavilkumi angļu val. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-762_Zemes_vides-zinatnes.pdf
   
  *****

 17. Ansone, Linda. Kūdras sorbenti arsēna savienojumu adsorbcijai / Linda Ansone, Linda Eglite, Maris Klavins. - Literatūras saraksts : 99.lpp. - Kopsav. angļu val.: Peat Sorbents for sorption of Arsenic compound, 99.lpp. ; kopsav krievu val.: Применение торфных сорбентов в адсорбции соединений мышьяка, 99.lpp. // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. - (1.sērija, Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material science and applied chemistry). - 24.sēj. (2011), 95.-99.lpp. : il.
   
 18. Antropogēnās ietekmes rakstura un intensitātes rekonstrukcija pēdējo 300 gadu laikā, izmantojot ezeru nogulumu sastāva analīzi / Māris Kļaviņš, Ilga Kokorīte, Maruta Jankēvica, Līga Dreijalte, Valērijs Rodinovs // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa sekcijas "Vides kvalitāte Latvijā: esošais stāvoklis, izaicinājumi, risinājumi" referātu kopsavilkumu krājums / Rīgas Tehniskā universitāte. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 52.lpp.
   
 19. Apine, Lilija. Residents' attitude towards possible adaptation measures to the sea coast erosion in Latvia / Lilija Apine // International Journal of Climate Change Strategies and Management. - Vol.3, N 3 (2011), p.238-249. - URL: http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1942768&show=html
   
 20. Apsīte, Elīna. Globalisation and the future of the state / Elina Apsite. - Bibliogr.: p.23-24 // European integration and Baltic Sea region: diversity and perspectives. - Riga : The University of Latvia, 2011. - P.[11]-24 : tab.
   
 21. Avotniece, Zanita. Climate related mortality changes in Latvia, 1996-2008 = Klimata ietekmes uz mirstību Latvijā, 1996-2008 = Klimata ietekmes uz mirstību Latvijā 1996-2008 / Zanita Avotniece, Valery Rodinov, Māris Kļaviņš. - Izmantotie informācijas avoti : 195.lpp. // Zemes un vides zinātnes = Earth and environmental sciences. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia / Latvijas Universitāte ; 762. sēj.). - (2011), 188.-195.lpp.: diagr. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-762_Zemes_vides-zinatnes.pdf
   
 22. Babre, Alise. Application of Oxygen and Hydrogen isotopes in determination of formatiom conditions withing active water exchange zone in Latvia territory/ Alise Babre, Aija Dēliņa. - (Zemes zinātnes = Geosciences) // Daugavpils Universitātes 53. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes : Daugavpils, Latvija, 2011. g. 13.-15. aprīlis = Abstracts of the 53rd International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. - Daugavpils : Saule, 2011. - P.54-55.
   
 23. Bērziņš, Māris. Iekšzemes migrācijas reģionālās dimensijas Latvijā / Māris Bērziņš. - Bibliogr.: 49.-53.lpp. - Kopsav. angļu val. // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. - (A.daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes). - ISSN 1407-0081. - 65.sēj., Nr.3/4 (2011), 34.-54.lpp. : diagr., karte, tab.
   
 24. Blāķe, Daina. New data on the structure and origin of the Devonian Lode Formation / Daina Blāķe, Ģirts Stinkulis. - Bibliogr.: p.16 // The eighth Baltic Stratigraphical Conference, 28-30 August, 2011, Riga, Latvia : abstract / ed. by: Ervīns Lukševičs, Ģirts Stinkulis, J. Vasiļkova ; Baltic Stratigraphical Association, Department of Geology. Faculty of Geographical and Earth Sciences, University of Latvia, Natural History Museum of Latvia. - Riga : Department of Geology. Faculty of Geographical and Earth Sciences, University of Latvia, 2011. - P.16.
   
 25. Burlakovs, Juris. Possible applications of soil remediation tehnologies in Latvija : [ar īsām ziņām par aut.] / Juris Burlakovs, Magnuss Vircavs. - Bibliogr.: 52.-53.lpp. - Kopsav. latviešu, krievu val. // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. - (13.sērija, Vides un klimata tehnoloģijas). - ISSN 1691-5208. - 7.sēj. (2011), 46.-53.lpp. : diagr., sh., ģīm.

 26. Celiņš, Ivars. Iekšzemes kāpas Sedas līdzenumā = Inland Dunes at Seda Plain / Ivars Celiņš, Māris Nartišs. - Literatūra: 15.-16.lpp. - Kopsav. angļu val.: 16.lpp. // Zemes un vides zinātnes = Earth and environmental sciences. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 767.sēj.). - (2011), 6.-16.lpp. : att. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-767_Zeme_vides-zin.pdf
   
 27. Celiņš, Ivars. Inland dunes at Seda plain / Ivars Celiņš, Māris Nartišs // 2nd Students' International Geological Conference : abstracts : April 28- May 01, 2011, Ratnieki, Latvia / University of Latvia. - Rīga : [LU Akadēmiskais Apgāds], 2011. - 32.lpp.
   
 28. Characterisation of fine and coarse atmospheric aerosols at the measuring sites in Riga City Centre, Latvia / Agnese Osite, Arturs Viksna, Janis Kleperis, Iveta Steinberga. - References: p.123 // Recent Advances in Environment, Energy Systems and Naval Science : Proceedings of the 4th International Conference on Environmental and Geological Science and Engineering (EG'11) : Proceedings of the International Conference on Energy Systems, Environment, Entrepreneurship, Innovation (ICESEEI'11) : Proceedings of the 4th International Conference on Maritime and Naval Science and Engineering (MN'11), Barcelona, Spain, September 15-17, 2011. - WSEAS Press, 2011. - P.118-123 : fig., tables. - URL: http://www.wseas.us/e-library/conferences/2011/Barcelona/MNICEG/MNICEG-19.pdf
   
 29. Characterization of interaction between tricyclic structures containing pharmaceuticals, their models and humic substances / M. Klavins, L. Ansone, O. Purmalis, A. Zicmanis // Water Science and Technology. - Vol.63, N 5 (2011), p.845-852. - URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21411932
   
 30. Cimdiņš, Rudolfs. Monitoring as a tool for collaborative planninga in the Riga region / Rudolf Cimdins, Peteris Skinkis. - (Macro regions, territorial and spatial development : part V). - Bibliogr.: p.468-469 // European integration and Baltic Sea region: diversity and perspectives. - Riga : The University of Latvia, 2011. - P.460-469 : fig.
   
 31. Clay minerals composition : auseful tool for glacial till studies and reconstruction of paleo-ice streams / Enno P. H. Bregman, Ilze Vircava, Agnese Stunda, Valdis Segliņš, Andris Karpovičs, Mārtiņš Randers // The eighth Baltic Stratigraphical Conference, 28-30 August, 2011, Riga, Latvia : abstract / ed. by: Ervīns Lukševičs, Ģirts Stinkulis, J. Vasiļkova ; Baltic Stratigraphical Association, Department of Geology. Faculty of Geographical and Earth Sciences, University of Latvia, Natural History Museum of Latvia. - Riga : Department of Geology. Faculty of Geographical and Earth Sciences, University of Latvia, 2011. - P.17.
   
 32. Climate change impacts on river runoff in Latvia / Elga Apsīte, Anda Bakute, Didzis Elferts, Līga Kurpniece, Inese Pallo // Climate Research. - Vol.48, N 1 (2011), p.57-71.
   
 33. Foraminifer assemblage from the Jurassic deposits of Latvia / Daiga Pipira, Ivars Celiņš, Sandra Jaundžeikare, Jānis Karušs, Anete Liepiņa, Aleksejs Ņelajevs, Valdemārs Stūris. - Bibliogr.: p.52 // The eighth Baltic Stratigraphical Conference, 28-30 August, 2011, Riga, Latvia : abstract / ed. by: Ervīns Lukševičs, Ģirts Stinkulis, J. Vasiļkova ; Baltic Stratigraphical Association, Department of Geology. Faculty of Geographical and Earth Sciences, University of Latvia, Natural History Museum of Latvia. - Riga : Department of Geology. Faculty of Geographical and Earth Sciences, University of Latvia, 2011. - P.52.
   
 34. Geological characterization of Apriķi and Laža clay deposits / Ilze Vircava, Daiga Pipira, Andris Karpovics, Valdis Seglins, Agnese Stunda // Abstracts of the 52nd International scientific conference of Riga Technical University : section: Material science and applied chemistry : October 13-15, 2011, Riga, Latvia / Riga Technical University. Faculty of Material Science and Applied Chemistry. - Riga : Riga Technical University, 2011. - P.81 : fig.
   
 35. Ģederts, Persijs. Effects of hydrological management in mires on water table regime / Persijs Ģederts, Aija Dēliņa // 2nd Students' International Geological Conference : abstracts : April 28- May 01, 2011, Ratnieki, Latvia / University of Latvia. - Rīga : [LU Akadēmiskais Apgāds], 2011. - 11.lpp.
   
 36. Hodireva, Vija. Dimanta indikatorminerālu pētījumi un iespējamā kimberlītu magmatisma prognozes Latvijā / Andris Zicmanis // Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" : sekcija "Tehniskās zinātnes" : tēžu krājums : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī / Rīgas Tehniskā universitāte ; tehnisko zinātņu sekcijas rīcības komiteja: J. Krastiņš ... [u. c.]. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 117.lpp.
   
 37. Hypoxia is increasing in the coastal zone of the Baltic sea / D.J. Conley, J. Carstensen, J. Aigars, P. Axe, E. Bonsdorff, T. Eremina, B.-M. Haahti, C. Humborg, P. Jonsson, J. Kotta, C. Lannegren, U. Larsson, A. Maximov, M. Rodriguez Medina, E. Lysiak-Pastuszak, N. Remeikaite-Nikiene, J. Walve, S. Wilhelms, L. Zillen. - References: p.6783 // Environmental Science and Technology. - Vol.45, N 16 (2011), p.6777-6783 : fig., table. - URL: http://pubs.acs.org/doi/pdfplus/10.1021/es201212r
   
 38. Interpolative mapping of mean precipitation in the Baltic countries by using landscape characteristics / Kalle Remm, Jaak Jaagus, Agrita Briede, Egidijus Rimkus, Tiiu Kelviste // Estonian Journal of Earth Sciences. - Vol.60, N 3 (2011), p.172–190. - URL: http://www.kirj.ee/public/Estonian_Journal_of_Earth_Sciences/2011/issue_3/earth-2011-3-172-190.pdf
   
 39. Ivanovs, Aleksandrs. Vertebrate assemblages from the Givetian-Fransian boundary beds of the Borschovo locality (Leningras region, Russia) / Alexander Ivanov, Ervin Lukševičs, Vadim Glinskiy. - Bibliogr.: p.29 // The eighth Baltic Stratigraphical Conference, 28-30 August, 2011, Riga, Latvia : abstract / ed. by: Ervīns Lukševičs, Ģirts Stinkulis, J. Vasiļkova ; Baltic Stratigraphical Association, Department of Geology. Faculty of Geographical and Earth Sciences, University of Latvia, Natural History Museum of Latvia. - Riga : Department of Geology. Faculty of Geographical and Earth Sciences, University of Latvia, 2011. - P.29.
   
 40. Kalniņa, Laimdota. Stratigraphy and correlation of the Early Weichselian Rogaļi Beds / Laimdota Kalniņa, Aija Ceriņa, Ivars Strautnieks // The eighth Baltic Stratigraphical Conference, 28-30 August, 2011, Riga, Latvia : abstract / ed. by: Ervīns Lukševičs, Ģirts Stinkulis, J. Vasiļkova ; Baltic Stratigraphical Association, Department of Geology. Faculty of Geographical and Earth Sciences, University of Latvia, Natural History Museum of Latvia. - Riga : Department of Geology. Faculty of Geographical and Earth Sciences, University of Latvia, 2011. - P.33.
   
 41. Kasparinskis, Raimonds. Lauksaimniecības zemju aizaugšanas ietekme uz augšņu ģenēzi, morfoloģiju un īpašībām / Raimons Kasparinskis, Imants Kukuļs, Oļģerts Nikodemus // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa sekcijas "Vides kvalitāte Latvijā: esošais stāvoklis, izaicinājumi, risinājumi" referātu kopsavilkumu krājums / Rīgas Tehniskā universitāte. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 50.-51.lpp.

 42. Kļaviņa, Laura. Analysis of hydrocarbons in bitumens from raised bog profiles / Laura Klavina, Pateris Mekss, Inese Silamikele. - Bibliogr.: p.104-105 - Kopsav. latviešu val.: Kūdras bitumenu sastāvā ietilpsotšo ogļūdeņražu analīze augsto purvu profilos, 105.lpp. ; kopsav krievu val.: Анализ углеводородов в составе битуменов торфа, 105.lpp. // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. - (1.sērija, Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material science and applied chemistry). - 24.sēj. (2011), 100.-105.lpp.: il.
   
 43. Kļaviņš, Māris. Approaches for peat modification to improve oil sorption capacity / Maris Klavins, Dmitry Porshnov // Recent Researches in Geography, Geology, Energy, Environment and Biomedicine : Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology (EMESEG '11) : Proceedings of the 2nd International Conference on Geography and Geology 2011 (WORLD-GEO '11) : Proceedings of the 5th International Conference on Energy and Development - Environment - Biomedicine 2011 (EDEB '11), Corfu Island, Greece July 14-16, 2011. - WSEAS Press, 2011. - P.48-53. - URL: http://www.wseas.us/e-library/conferences/2011/Corfu/GEMESED/GEMESED-05.pdf
   
 44. Kļaviņš, Māris. Dissolved organic matter concentration changes in river waters of Latvia / Māris Kļaviņš, Ilga Kokorīte, Valērijs Rodinovs. - Bibliogr.: 46.-47.lpp. - Kopsav. latviešu val.: Organisko vielu koncentrācijas izmaiņas Latvijas upju ūdeņos, 47.lpp. // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. - (Section B: Natural, exact, and applied sciences). - Vol.65, Nr.1/2 (2011), 40.-47.lpp. : diagr. - URL: http://versita.metapress.com/content/u78uj34673l12390/fulltext.pdf
   
 45. Kļaviņš, Māris. Vides pārvaldības sistēmas / Māris Kļaviņš. - Literatūra: 123.-[124].lpp. // Vides vadība / Jānis Zaļoksnis, Māris Kļaviņš, Inta Brikše, Silvija Meijere. - Rīga : [Latvijas Universitāte], 2011. - 115.-[124].lpp. : att., tab. - Autors norādīts satura rādītājā.
   
 46. Kļaviņš, Māris. Vides problēmas un to risinājumi / Māris Kļaviņš. - Literatūra: 26.lpp. // Vides vadība / Jānis Zaļoksnis, Māris Kļaviņš, Inta Brikše, Silvija Meijere. - Rīga : [Latvijas Universitāte], 2011. - 13.-26.lpp. : att., tab. - Autors norādīts satura rādītājā.
   
 47. Kļaviņš, Māris. Vides vadības koncepcijas un principi / Māris Kļaviņš. - Literatūra: 11.-[12].lpp. un atsauces parindēs. // Vides vadība / Jānis Zaļoksnis, Māris Kļaviņš, Inta Brikše, Silvija Meijere. - Rīga : [Latvijas Universitāte], 2011. - 7.-[12].lpp. : att. - Autors norādīts satura rādītājā.
   
 48. Krievāns, Māris. Palaeoentomological research in a vicinity of the Abavas Rumba waterfall, Western Latvia / Māris Krievāns // 2nd Students' International Geological Conference : abstracts : April 28- May 01, 2011, Ratnieki, Latvia / University of Latvia. - Rīga : [LU Akadēmiskais Apgāds], 2011. - 35.lpp.
   
 49. Krievāns, Māris. Rauņa ielejas attīstība leduslaikmeta beigu posmā un holocēnā = Development of the River Raunis Valley During Late Glacial and Holocene / Māris Krievāns. - Literatūra: 45.-47.lpp. - Kopsav. angļu val.: 47.lpp. // Zemes un vides zinātnes = Earth and environmental sciences. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 767.sēj.). - (2011), 35.-47.lpp. : att., tab. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-767_Zeme_vides-zin.pdf
   
 50. Krišjāne, Zaiga. Latvija iedzīvotāju mobilitāte pēc Eiropa Savienības paplašināšanās / Zaiga Krišjāne, Andris Bauls. - Bibliogr.: 80.-85.lpp. - Kopsav. angļu val. // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. - (A.daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes). - ISSN 1407-0081. - 65.sēj., Nr.3/4 (2011), 71.-85.lpp. : diagr., tab.
   
 51. Krūmiņš, Jānis. Major and trace element accumulatiom in fen peat from Elki and Viki mires in Western Latvia / Janis Krumins, Eliza Kuske, Maris Klavins. - Bibliogr.: p.79-80 - Kopsav. latviešu val.: Makroelementu un mikroelementu akumulācija zemā tipa kūdrā Elku un Vīķu purvos Rietumlatvijā, 80.-81.lpp. ; kopsav krievu val.: Накопление макроэлементов и микроэлементов в болотах Элки и Вики в Западной Латвии, 81.lpp. // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. - (1.sērija, Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material science and applied chemistry). - 24.sēj. (2011), 71.-81.lpp.: il.
   
 52. Kukela, Agnese. Application of building stone in the Old Kingdom in Ancient Egypt as an indicator of changes in knowledge / Agnese Kukela, Valdis Seglins // Abstracts of the 52nd International scientific conference of Riga Technical University : section: Material science and applied chemistry : October 13-15, 2011, Riga, Latvia / Riga Technical University. Faculty of Material Science and Applied Chemistry. - Riga : Riga Technical University, 2011. - P.79.
   
 53. Kukela, Agnese. From photography to geospatial model in geoarchaeological studies / Agnese Kukela, Valdis Segliņš // 2nd Students' International Geological Conference : abstracts : April 28- May 01, 2011, Ratnieki, Latvia / University of Latvia. - Rīga : [LU Akadēmiskais Apgāds], 2011. - 14.lpp.
   
 54. Kukela, Agnese. Simplified method os assessment of weathering on historical stone monuments : an example of EL-Merdani Mosque, Cairo, Egypt / A. Kukela, V. Segliņš. - Bibliogr.: p.90 // Journal of Earth Science and Engineering. - Vol.1, N 2 (2011), p.82-90 : ill., diagr.
   
 55. Kukela, Agnese. Stone material deterioration studies in world heritage sites for evaluation of conservation strategy / Agnese Kukela, Valdis Segliņš. - References.: p.149. // Геология в школе и вузе: Геология и цивилизация = Geology at School and University: Geology and civilization : VII Международная конференция : cборник научных трудов / [под ред. Е.М. Нестерова]. - Санкт-Петербург : Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2011. - T.1, с.142-149 : ил.

 56. Kukuļs, Imants. Lauksaimniecības zemju apmežošanas ietekme uz augsnes humusu = Impact of Agricultural Land Afforestation on Soil Humus / Imants Kukuļs, Raimonds Kasparinskis, Linda Ansone. - Literatūra: 102.-103.lpp. - Kopsav. angļu val.: 103.lpp. // Zemes un vides zinātnes = Earth and environmental sciences. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 767.sēj.). - (2011), 93.-103.lpp. : att., tab. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-767_Zeme_vides-zin.pdf
   
 57. Kunkulberga, Daiga. Consumer assessment on whole grain products in Latvia / Daiga Kunkulberga, Valdis Segliņš. - (Resources and sustainable consumption). - Bibliogr.: p.107. // Resources and education : proceedings of the International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development". - N 25 (2011), p.101-107 : ill., diagr.
   
 58. Kūle, Laila. Pilsētas - lauku mijiedarbības koncepts un tā pielietošana Latvijā / Laila Kūle. - Bibliogr.: 66.-69.lpp. - Kopsav. angļu val. // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. - (A.daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes). - ISSN 1407-0081. - 65.sēj., Nr.3/4 (2011), 55.-70.lpp.

 59. Lakovskis, Pēteris. Ainavu ekoloģiskās plānošanas problēmas un risinājumi mozaīkveida ainavā Latvijā / Pēteris Lakovskis, Oļģerts Nikodemus // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa sekcijas "Vides kvalitāte Latvijā: esošais stāvoklis, izaicinājumi, risinājumi" referātu kopsavilkumu krājums / Rīgas Tehniskā universitāte. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 56.-57.lpp.
   
 60. Latvijas dolomītu un mālu ietekme uz kordierīta keramikas veidošanos un īpašībām / Maris Rundans, Ingunda Sperberga, Gaida Sedmale, Girts Stinkulis. - Literatūras saraksts : 44.-45.lpp. - Kopsav. angļu val.: Influence of Latvian Dolomites and Clays on the formation and properties of cordierite ceramics, 45.lpp. ; kopsav krievu val.: Влияние доломитов и глин Латвии на формирование и свойства керамики кордиерита, 45.lpp. // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. - (1.sērija, Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material science and applied chemistry). - 24.sēj. (2011), 39.-45.lpp.: il.
   
 61. Linking wave loads with the intensity of erosion along the coasts of Latvia / Tarmo Soomere, Maija Viška, Jānis Lapinskis, Andrus Räämet. - Kopsav. lietuviešu val.: Lainekoormuse ja rannikuprotsesside intensiivsuse seosest Läänemere idarannikul, 374.lpp. // Estonian Journal of Engineering. - Vol.17, N 4 (2011), p.359-374. - URL: http://www.kirj.ee/public/Engineering/2011/issue_4/eng-2011-4-359-374.pdf
   
 62. Loze, Ilze. Lubāna mitrāja ainava vēlā ledus laikmetā un pēcledus laikmetā : paleolīts-mezolīts-neolīts-agrais bronzas laikmets / Ilze Loze, Laimdota Kalniņa, Aija Ceriņa. - Atsauces un piezīmes: 197.-199.lpp. - Kopsav. angļu val.: Landscape of Lake Lubāns Wetland in the Late Ice Age and post Ice Age, 398.-399.lpp. // Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava. - Rīga : Apgāds "Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis", 2011. - [175].-199.lpp. : att.
   
 63. Lukševics, Ervīns. Mūsdienu paleontoloģija: 3. Starptautiskā paleontoloģijas kongresa materiālu analīze = Contemporary Paleontology: Analysis of the Materials of 3rd International Paleontology Congress / Ervīns Lukševics, Ligita Lukševiča. - Literatūra: 143.lpp. - Kopsav. angļu val.: 143.lpp. // Zemes un vides zinātnes = Earth and environmental sciences. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 767.sēj.). - (2011), 136.-143.lpp. : tab. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-767_Zeme_vides-zin.pdf
   
 64. Lūkins, Mārtiņš. Meža masīva struktūras maiņa 20.gs. pauguraines ainavā Vidzemē = The change of forest structure during the 20th century. Case study of forest tract in Vidzeme hummocky landscape / Mārtiņš Lūkins, Oļģerts Nikodemus. - Izmantotie informācijas avoti : 23.-25.lpp. - Kopsav. angļu val.: 25.lpp. // Zemes un vides zinātnes = Earth and environmental sciences. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia / Latvijas Universitāte ; 762. sēj.). - (2011), 7.-25.lpp.: tab., il. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-762_Zemes_vides-zinatnes.pdf
   
 65. Lūsis, Māris. Tendencies of latvian clay resources extraction/ Māris Lūsis, Valdis Segliņš, Ilze Vircava. - Bibliogr.: p.50. // Проблемы недропользования : международный форум-конкурс молодых ученых 20-22 апреля 2011 г. : сборник научных трудов / Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (Технический университет) ... и др. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова, 2011. - Ч.1, с.48-50.
   
 66. Lūsis, Māris. Tendencies of sand and gravel extraction in the Baltic states and Sweden in 2005-2008 / Māris Lūsis, Valdis Segliņš, Ilze Vircava // 2nd Students' International Geological Conference : abstracts : April 28- May 01, 2011, Ratnieki, Latvia / University of Latvia. - Rīga : [LU Akadēmiskais Apgāds], 2011. - 15.lpp.
   
 67. Mālu frakcionēšanas un ķīmiskās apstrādes pielietojums keramikas produkta izstrādei / Gaida Sedmale, Artūrs Korovkins, Ilze Vircava, Inta Timma // Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" : sekcija "Tehniskās zinātnes" : tēžu krājums : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī / Rīgas Tehniskā universitāte ; tehnisko zinātņu sekcijas rīcības komiteja: J. Krastiņš ... [u. c.]. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 120.lpp. : il.
   
 68. Meijere, Silvija. Vides vadības likumdošanas sistēma / Silvija Meijere, Jānis Zaļoksnis. - Literatūra: [44].lpp. // Vides vadība / Jānis Zaļoksnis, Māris Kļaviņš, Inta Brikše, Silvija Meijere. - Rīga : [Latvijas Universitāte], 2011. - 27.-[44].lpp. : att., tab. - Autors norādīts satura rādītājā.
   
 69. Melece, Ināra. Scots Pine (Pinus Silvestris L.) as ground level ozone bioindicator in Latvia / Ināra Melece. - (Zemes zinātnes = Geosciences) // Daugavpils Universitātes 53. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes : Daugavpils, Latvija, 2011. g. 13.-15. aprīlis = Abstracts of the 53rd International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. - Daugavpils : Saule, 2011. - P.47.
   
 70. Mešķis, Sandijs. Daugavas svītas ihnofosiliju komplekss un sedimentācijas baseina īpatnības Kalnciema karjerā = Daugava regional stage ichnofossil assemblage and features of the sedimentary basin in the quarry of Kalnciems / Sandijs Mešķis, Olga Mitikova. - Izmantotie informācijas avoti : 91.-92.lpp. - Kopsav. angļu val.: 92.lpp. // Zemes un vides zinātnes = Earth and environmental sciences. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia / Latvijas Universitāte ; 762. sēj.). - (2011), 83.-92.lpp.: tab., il. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-762_Zemes_vides-zinatnes.pdf
   
 71. Mikro un makroelementu analīze dārzeņos vides zinātnes kontekstā / Zane Vincēviča-Gaile, Māris Kļaviņš, Vita Rudoviča, Arturs Vīksna // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa sekcijas "Vides kvalitāte Latvijā: esošais stāvoklis, izaicinājumi, risinājumi" referātu kopsavilkumu krājums / Rīgas Tehniskā universitāte. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 100.lpp.
   
 72. Mineral composition characteristics of the upper devonian Daugava and Plavinas formation dolomites / Inga Učelniece, Sandijs Mešķis, Ilze Vircava, Agnese Stunda // 2nd Students' International Geological Conference : abstracts : April 28- May 01, 2011, Ratnieki, Latvia / University of Latvia. - Rīga : [LU Akadēmiskais Apgāds], 2011. - 59.lpp.
   
 73. Minerālā sastāva un illīta politipu variācija augšdevona Katlešu svītas un Latvijas apledojuma glacigēnajos nogulumos = Mineral composition and illite polytypes variation in sedimentary rocks of upper devonian Katlešu formation and glacigenic sediments of weichselian glaciation in latvia/ Ilze Lūse, Valdis Segliņš, Agnese Stunda, Mārtiņš Randers. - Izmantotie informācijas avoti : 112.-113.lpp. - Kopsav. angļu val.: 113.lpp. // Zemes un vides zinātnes = Earth and environmental sciences. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia / Latvijas Universitāte ; 762. sēj.). - (2011), 102.-113.lpp.: il. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-762_Zemes_vides-zinatnes.pdf
   
 74. Müller-Karulis, Bärbel. Modeling the long-term dynamics of nutrients and phytoplankton in the Gulf of Riga / Bärbel Müller-Karulis, Juris Aigars // Journal of Marine Systems. - Vol.87, N 3/4 (2011), p.161–176 : fig., tables.
   
 75. Nusbaums, Juris. Izstrādāto purvu rekultivācija Latvijā / Juris Nusbaums, Inese Silamiķele // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa sekcijas "Vides kvalitāte Latvijā: esošais stāvoklis, izaicinājumi, risinājumi" referātu kopsavilkumu krājums / Rīgas Tehniskā universitāte. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 68.lpp.
   
 76. Ņikūļins, Valerijs. Assessment of the seismic hazard in Latvia. Version of 2007 year/ Valery Nikulin. - Bibliogr.: p.114-115 - Kopsav. latviešu val.: Latvijas seismiskā riska novērtējums. 2007. gada versija, 115.lpp. ; kopsav krievu val.: Оценка сейсмического риска в Латвии. Версия 2007 года, 115.lpp. // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. - (1.sērija, Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material science and applied chemistry). - 24.sēj. (2011), 110.-155.lpp.: il.
   
 77. Palaebotanical records from the deposits of the Raunis site / Laimdota Kalniņa, Aija Ceriņa, Ilze Ozola, Liene Apsīte // The eighth Baltic Stratigraphical Conference, 28-30 August, 2011, Riga, Latvia : abstract / ed. by: Ervīns Lukševičs, Ģirts Stinkulis, J. Vasiļkova ; Baltic Stratigraphical Association, Department of Geology. Faculty of Geographical and Earth Sciences, University of Latvia, Natural History Museum of Latvia. - Riga : Department of Geology. Faculty of Geographical and Earth Sciences, University of Latvia, 2011. - P.32.
   
 78. Paleolimnoloģiskie pētījumi Sventes ezera dienviddaļā / Ieva Grudzinska, Aija Ceriņa, Anete Diņķīte, Laimdota Kalniņa, Normunds Stivriņš, Mārtiņš Grava. - (Zemes zinātnes = Geosciences) // Daugavpils Universitātes 53. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes : Daugavpils, Latvija, 2011. g. 13.-15. aprīlis = Abstracts of the 53rd International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. - Daugavpils : Saule, 2011. - P.41.

 79. Pelnēna, Madara. Plānošanas dokumentu stratēģiskā novērtējuma attīstība Latvijā / Madara Pelnēna, Magnuss Vircavs // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa sekcijas "Vides kvalitāte Latvijā: esošais stāvoklis, izaicinājumi, risinājumi" referātu kopsavilkumu krājums / Rīgas Tehniskā universitāte. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 73.lpp.

 80. Pērkone, Eleonora. Smilšaino nogulumu granulometriskā sastāva, filtrācijas koeficienta un mitruma sakarības = Correlation of Grain Size, Permeability and Moisture Content of Sandy Sediments / Eleonora Pērkone, Baiba Raga, Aija Dēliņa. - Literatūra: 116.lpp. - Kopsav. angļu val.: 116.lpp. // Zemes un vides zinātnes = Earth and environmental sciences. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 767.sēj.). - (2011), 104.-116.lpp. : att., tab. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-767_Zeme_vides-zin.pdf

 81. Pipira, Daiga. Devona Lodes svītas uzbūve un sastāvs Liepas mālu atradnes rietumu daļā = Geological Structure and Composition of the Devonian Lode Formation in the Western Part of the Liepa Clay Deposit / Daiga Pipira, Ģirts Stinkulis. - Literatūra: 124.lpp. - Kopsav. angļu val.: 124.lpp. // Zemes un vides zinātnes = Earth and environmental sciences. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 767.sēj.). - (2011), 117.-124.lpp. : att. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-767_Zeme_vides-zin.pdf
   
 82. Pipira, Daiga. Mineral and grain-size heterogeneity of Kuprava clay deposits / Daiga Pipira, Ilze Vircava // Abstracts of the 52nd International scientific conference of Riga Technical University : section: Material science and applied chemistry : October 13-15, 2011, Riga, Latvia / Riga Technical University. Faculty of Material Science and Applied Chemistry. - Riga : Riga Technical University, 2011. - P.80.
   
 83. Pleistocene Glaciations in Latvia / Vitālijs Zelčs, Aivars Markots, Māris Nartišs, Tomas Saks // Quaternary Glaciations - Extent and Chronology : A Closer Look / ed.: Jürgen Ehlers, Philip L. Gibbard, Philip D. Hughes. - (Developments in Quaternary Sciences ; Vol.15). - Amsterdam ; Oxford : Elsevier, 2011. - P.221–229 : fig.
   
 84. Poršnovs, Dmitrijs. Kūdras pārstrādes produktu inovatīvās izmantošanas iespējas medicīnā un farmakoloģijā (apskats) / Dmitrijs Porsnovs, Maris Klavins. - Literatūras saraksts : 86.-87.lpp. - Kopsav. angļu val.: Possibilities for usage of peat derivatives in a field of medicine and pharmacology (review), 88.lpp. ; kopsav krievu val.: Возможности применения продуктов переработки торфа в медицине и фармакологии (обзор), 45.lpp. // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. - (1.sērija, Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material science and applied chemistry). - 24.sēj. (2011), 82.-88.lpp.: il.
   
 85. Poršņovs, Dmitrijs. Kūdras termiskās apstrādes ietekme uz tās ķīmisko struktūru un naftas ogļūdeņražu sorbcijas īpašībām = Influence of thermal treatment of peat on its chemical structure and oil hydrocarbon sorption characteristics / Dmitrijs Poršņovs, Māris Kļaviņš. - Izmantotie informācijas avoti : 81.-82.lpp. - Kopsav. angļu val.: 82.lpp. // Zemes un vides zinātnes = Earth and environmental sciences. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia / Latvijas Universitāte ; 762. sēj.). - (2011), 72.-82.lpp.: tab., il. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-762_Zemes_vides-zinatnes.pdf
   
 86. Preliminary characteristics of ecological and socioeconomic components and their interaction within the long term socioecological research platform of Latvia : [ar īsām ziņām par aut.] / Viesturs Melecis, Zaiga Krisjane, Maris Klavins, Juris Aigars, Didzis Elferts, Janis Viksne. - Bibliogr.: 90.-91.lpp. - Kopsav. latviešu, krievu val. // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. - (13.sērija, Vides un klimata tehnoloģijas). - ISSN 1691-5208. - 7.sēj. (2011), 87.-92.lpp. : il., ģīm.
   
 87. Prols, Jānis. Factors Determining Distribution of Sulphides in Shallow Aquifers in Natural Conditions = Faktori, kas nosaka sulfīdu sadalījumu seklajos ūdens horizontos dabiskos apstākļos / Jānis Prols, Valdis Segliņš, Ģirts Kuplais. - Literatūra: 73.lpp. - Kopsav. latv. val.: 74.lpp. // Zemes un vides zinātnes = Earth and environmental sciences. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 767.sēj.). - (2011), 62.-74.lpp. : att. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-767_Zeme_vides-zin.pdf
   
 88. Purmalis, Ilgmārs. Waste Management in Latvia = Gospodarka odpadami na Łotwie / Ilgmars Purmalis, Magnuss Vircavs // Ecological Chemistry and Engineering S = Chemia i Inżynieria Ekologiczna S. - Vol.18, N 2 (2011), p.243-249.

 89. Purmalis, Oskars. Dabas organisko vielu - humusvielu transformācijas process kūdrā / Oskars Purmalis, Māris Kļaviņš // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa sekcijas "Vides kvalitāte Latvijā: esošais stāvoklis, izaicinājumi, risinājumi" referātu kopsavilkumu krājums / Rīgas Tehniskā universitāte. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 76.-77.lpp.
   
 90. Purmalis, Oskars. Differential thermal analysis of peat and peat humic acids / Oskars Purmalis, Dmitrijs Porsnovs, Maris Klavins. - Bibliogr.: p.93 - Kopsav. latviešu val.: Kūdras un tās humusvielu diferenciālā termiskā analīze, 94.lpp. ; kopsav krievu val.: Дифференциальный термальный анализ торфа и торфяных гуминовых кислот, 94.lpp. // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. - (1.sērija, Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material science and applied chemistry). - 24.sēj. (2011), 89.-94.lpp.: il.
   
 91. Raukas, Anto. Deglaciation chronology in Latvia and Estonia / Anto Raukas, Vitalijs Zelčs. - Bibliogr.: p.55 // The eighth Baltic Stratigraphical Conference, 28-30 August, 2011, Riga, Latvia : abstract / ed. by: Ervīns Lukševičs, Ģirts Stinkulis, J. Vasiļkova ; Baltic Stratigraphical Association, Department of Geology. Faculty of Geographical and Earth Sciences, University of Latvia, Natural History Museum of Latvia. - Riga : Department of Geology. Faculty of Geographical and Earth Sciences, University of Latvia, 2011. - P.55.

 92. Reconstruction of anthropogenic impact intensity changes during last 300 years in lake Engure using analysis of sedimentary records : [ar īsām ziņām par aut.] / Maris Klavins, Ilga Kokorite, Maruta Jankevica, Valerijs Rodinovs, Liga Dreijalte. - Bibliogr.: 69.-70.lpp. - Kopsav. latviešu, krievu val. // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. - (13.sērija, Vides un klimata tehnoloģijas). - ISSN 1691-5208. - 7.sēj. (2011), 66.-71.lpp. : diagr., ģīm.
   
 93. Rentgenstaru pulverdifrakcijas metodes illīta, illīta-smektīta noteikšanai un to pielietojums Latvijas māliem / Ilze Vircava, Daiga Pipira, Valdis Segliņš, Agnese Stunda. - Literatūras saraksts : 18.-19.lpp. - Kopsav. angļu val.: Powder diffraction methods of Illite, Illite-smectite determination and their application to clays of Latvia, 19.lpp. ; kopsav krievu val.: Методы рентгенопорошковой дифракции для определение иллита, иллита-смектита и использование на глинах Латвии, 19.lpp. // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. - (1.sērija, Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material science and applied chemistry). - 24.sēj. (2011), 14.-19.lpp.: il.
   
 94. Retiķe, Inga. Baronu HES ūdenskrātuves ietekme uz gruntsūdeņu kvalitāti = Baronu HPP Reservoir Impact on Groundwater Quality / Inga Retiķe. - Literatūra: 134.-135.lpp. - Kopsav. angļu val.: 135.lpp. // Zemes un vides zinātnes = Earth and environmental sciences. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 767.sēj.). - (2011), 125.-135.lpp. : att. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-767_Zeme_vides-zin.pdf
   
 95. Ritenberga, Olga. Development of aerobiological monitoring in Latvia / Olga Ritenberga, Laimdota Kalnina. - (Transport, telecommunications, environment and energy : part IV). - Bibliogr.: p.396 // European integration and Baltic Sea region: diversity and perspectives. - Riga : The University of Latvia, 2011. - P.390-396 : fig.
   
 96. Robalds, Artis. Peat as sorbent for Cu[sup2+] and Cr[sup3+] ions / A. Robalds, M. Klavins, A. Zicmanis. - Bibliogr.: 157.lpp. - Kopsav. latviešu val.: Kūdra kā vara (II) un hroma (III) jonu sorbents, 157.-158.lpp. // Latvijas Ķīmijas Žurnāls = Латвийский химический журнал = Latvian journal of chemistry. - Nr.1/2 (2011), 149.-158.lpp. : diagr., tab.
   
 97. Robals, Artis. Sūnu un kūdras maisiņu metode gaisa piesārņojuma monitoringam = Moss and peat bag method for monitoring of air pollution / Artis Robals, Māris Kļaviņš. - Izmantotie informācijas avoti : 69.-71.lpp. - Kopsav. angļu val.: 71.lpp. // Zemes un vides zinātnes = Earth and environmental sciences. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia / Latvijas Universitāte ; 762. sēj.). - (2011), 54.-71.lpp.: tab., il. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-762_Zemes_vides-zinatnes.pdf
   
 98. Sākotnējie rezultāti par Engures ezera nogulumiem un to raksturu / Agnese Pujāte, Normunds Stivriņš, Māris Kļaviņš, Laimdota Kalniņa. - (Zemes zinātnes = Geosciences) // Daugavpils Universitātes 53. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes : Daugavpils, Latvija, 2011. g. 13.-15. aprīlis = Abstracts of the 53rd International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. - Daugavpils : Saule, 2011. - P.37.

 99. Segliņš, Valdis. Geovizualisation of stone material weathering data for geoarcaeological studies / Valdis Seglins, Agnese Kukela, Maris Kalinka. - (Section "Cartogpraphy and GIS"). - Bibliogr.: p.406-407. // 11th International multidisciplinary scientific geoconference : SGEM 2011 : Modern management of mine producing. Geology and Environmental protection : 20-25, June, 2011, Bulgaria. - Sofia : SGEM, 2011. - Vol.2, p.401-407 : fig. - Pieejams arī elektroniskais resurss CD-ROM.

 100. Segliņš, Valdis. Latvijas minerālās izejvielas : īpašību apkopojums : pārskata darbs / Valdis Segliņš, Ilze Vircava. // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. - (1.sērija, Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material science and applied chemistry). - 24.sēj. (2011), 116.-135.lpp.: il.
   
 101. Segliņš, Valdis. Needs for revision of Quaternary stratigraphy of Latvia / Valdis Segliņš // The eighth Baltic Stratigraphical Conference, 28-30 August, 2011, Riga, Latvia : abstract / ed. by: Ervīns Lukševičs, Ģirts Stinkulis, J. Vasiļkova ; Baltic Stratigraphical Association, Department of Geology. Faculty of Geographical and Earth Sciences, University of Latvia, Natural History Museum of Latvia. - Riga : Department of Geology. Faculty of Geographical and Earth Sciences, University of Latvia, 2011. - P.58.
   
 102. Segliņš, Valdis. Sadarbība Latvijas zemes dzīļu resursu izpētei un to izmantošanas tehnoloģiju izstrādei - Valsts pētījumu programma "Zemes dzīles" / Valdis Segliņš, Uldis Sedmalis. - Kopsav. angļu val.: Collaboration in studies of mineral resources of Latvia and their processing technologies development - State Research Programme Subsoil, 13.lpp. ; kopsav krievu val.: Сотрудничество в области исследований и разработки технологий использования латвийских ресурсов недр Земли – Государственная программа исследований «Недра Земли», 13.lpp. // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. - (1.sērija, Materiālzinātne un lietišķā ķīmija = Material science and applied chemistry). - 24.sēj. (2011), 9.-13.lpp.: sh.

 103. Silamiķele, Inese. Major and trace element distribution in the peat from ombrotrophic bogs in Latvia / I. Silamikele, M. Klavins, O. Nikodemus // Journal of Environmental Science and Health, Part A: Toxic / Hazardous Substances and Environmental Engineering. - Vol.46, N 7 (2011), p.805-812. - URL: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10934529.2011.572005
   
 104. Socioekoloģiskie pētījumi Latvijā starptautiskā ilgtermiņa ekoloģisko pētījumu tīkla ietvaros / Viesturs Melecis, Zaiga Krišjāne, Māris Kļaviņš, Juris Aigars, Didzis Elferts // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa sekcijas "Vides kvalitāte Latvijā: esošais stāvoklis, izaicinājumi, risinājumi" referātu kopsavilkumu krājums / Rīgas Tehniskā universitāte. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 67.lpp.
   
 105. Soms, Juris. Daugavas senielejas vecgravu morfoloģijas un koluviāli-proluviālo nogulumu pētījumi erozijas formu vecuma noteikšanas iespēju kontekstā = Studies of Morphology and Colluvium of Old Gullies in the Daugava River Ancient Valley with Respect to the Determination of Erosion Landforms Age / Juris Soms, Laimdota Kalniņa. - Literatūra: 89.-91.lpp. - Kopsav. angļu val.: 92.lpp. // Zemes un vides zinātnes = Earth and environmental sciences. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 767.sēj.). - (2011), 75.-92.lpp. : att. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-767_Zeme_vides-zin.pdf

 106. Soms, Juris. Nogāžu procesu un gravu erozijas veidotie reljefa kompleksi dabas piemineklī "Sproģu gravas" ietvertajā Daugavas senlejas daļā = Mass movement and gully erosion landform complexes within the territory of the nature monument "Sproģu gravas" located in the Daugava Spillway valley / Juris Soms, Valdis Segliņš. - Izmantotie informācijas avoti : 174.-176.lpp. - Kopsav. angļu val.: 176.lpp. // Zemes un vides zinātnes = Earth and environmental sciences. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia / Latvijas Universitāte ; 762. sēj.). - (2011), 161.-176.lpp.: il., tab. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-762_Zemes_vides-zinatnes.pdf
   
 107. Stinkulis, Ģirts. Deglaciation chronology in Latvia and Estonia / Ģirts Stinkulis, Liene Spruženiece. - Bibliogr.: p.62 // The eighth Baltic Stratigraphical Conference, 28-30 August, 2011, Riga, Latvia : abstract / ed. by: Ervīns Lukševičs, Ģirts Stinkulis, J. Vasiļkova ; Baltic Stratigraphical Association, Department of Geology. Faculty of Geographical and Earth Sciences, University of Latvia, Natural History Museum of Latvia. - Riga : Department of Geology. Faculty of Geographical and Earth Sciences, University of Latvia, 2011. - P.62.

 108. Stradiņš, Jānis. The European academy of Sciences and arts : its impact on Latvia / Jānis Stradiņš, Anita Draveniece. - (General Issues). - Bibliogr.: p.30-31 // Baltic Journal of European Studies : Journal of Tallinn University of Technology. - Vol. 1, N 1: Spec. is.: Selected papers of the 24 th international Baltic conference on the History of Science and the follow-up seminar(2011), 24-31. - URL: http://www.ies.ee/iesp/No9/iesp_no9.pdf

 109. Strazdiņa, Solvita. The ability of macrophyte metrics to assess ecological quality of the streams of Latvia = Makrofītu indeksu izmantošanas iespējas upju ekoloģiskās kvalitātes novērtēšanā Latvijā / Solvita Strazdina. - Bibliogr. : p.40-41. - Kopsav. latviešu val.: 41.lpp. // Zemes un vides zinātnes = Earth and environmental sciences. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia / Latvijas Universitāte ; 762. sēj.). - (2011), 35.-41.lpp.: tab., il. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-762_Zemes_vides-zinatnes.pdf

 110. Stūre, Inese. Lielās vētras un meži 20. gadsimta 60. gadu Latvijā / Inese Stūre, Lauma Gustiņa. - Atsauces un piezīmes: 156.-164.lpp. - Kopsav. angļu val.: Great storms and Latvia's forests in the 1960s, 397.-398.lpp. // Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava. - Rīga : Apgāds "Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis", 2011. - [126].-164.lpp. : att.

 111. Stūris, Valdemārs. The morphology of a late devonian placoderm fish Bothriolepis jeremejevi Rohon from South Timan, Russia / Valdemārs Stūris, Ervīns Lukševičs // 2nd Students' International Geological Conference : abstracts : April 28- May 01, 2011, Ratnieki, Latvia / University of Latvia. - Rīga : [LU Akadēmiskais Apgāds], 2011. - 58.lpp.

 112. Šteinberga, Iveta. Cieto daļiņu atmosfēras piesārņojuma problemātika Latvijā un nākotnes perspektīvie risinājumi / Iveta Šteinberga // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa sekcijas "Vides kvalitāte Latvijā: esošais stāvoklis, izaicinājumi, risinājumi" referātu kopsavilkumu krājums / Rīgas Tehniskā universitāte. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 91.-92.lpp.

 113. Šteinberga, Iveta. Kritisko slodžu aprēķini un kartēšana uz mežu apgabaliem Latvijā / Iveta Šteinberga // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa sekcijas "Vides kvalitāte Latvijā: esošais stāvoklis, izaicinājumi, risinājumi" referātu kopsavilkumu krājums / Rīgas Tehniskā universitāte. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 93.-94.lpp.

 114. Šteinberga, Iveta. Modelling and maping of critical loads of acidification and eutrophication on forest ecosystems in Latvia : [ar īsām ziņām par aut.] / Iveta Steinberga. - Bibliogr.: 111.-112.lpp. - Kopsav. latviešu, krievu val. // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. - (13.sērija, Vides un klimata tehnoloģijas). - ISSN 1691-5208. - 7.sēj. (2011), 106.-112.lpp. : il., diagr., tab., ģīm.

 115. Šteinberga, Iveta. Variations of particulate matter concentrations and particle-associated substances in Latvia : [ar īsām ziņām par aut.] / Iveta Steinberga. - Bibliogr.: 118.lpp. - Kopsav. latviešu, krievu val. // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. - (13.sērija, Vides un klimata tehnoloģijas). - ISSN 1691-5208. - 7.sēj. (2011), 113.-118.lpp. : diagr., tab., ģīm.

 116. Taphonomy of the Late Devonian vertebrates from Latvia / Ervīns Lukševičs, Ģirts Stinkulit, Ivars Zupiņš, Valdemārs Stūris. - Bibliogr.: p.42 // The eighth Baltic Stratigraphical Conference, 28-30 August, 2011, Riga, Latvia : abstract / ed. by: Ervīns Lukševičs, Ģirts Stinkulis, J. Vasiļkova ; Baltic Stratigraphical Association, Department of Geology. Faculty of Geographical and Earth Sciences, University of Latvia, Natural History Museum of Latvia. - Riga : Department of Geology. Faculty of Geographical and Earth Sciences, University of Latvia, 2011. - P.42.

 117. Trace and major elements in food articles in Latvia : root vegetables / Zane Vincevica-Gaile, Maris Klavins, Vita Rudovica, Arturs Viksna. - Bibliogr.: 122.lpp. - Kopsav. latviešu, krievu val. // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. - (13.sērija, Vides un klimata tehnoloģijas). - ISSN 1691-5208. - 7.sēj. (2011), 119.-123.lpp. : diagr., ģīm.

 118. Trace elements in sediments of lakes in Latvia / Maris Klavins, Ilga Kokorite, Maruta Jankevica, Jonas Mazeika, Valery Rodinov // Recent Researches in Geography, Geology, Energy, Environment and Biomedicine : Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology (EMESEG '11) : Proceedings of the 2nd International Conference on Geography and Geology 2011 (WORLD-GEO '11) : Proceedings of the 5th International Conference on Energy and Development - Environment - Biomedicine 2011 (EDEB '11), Corfu Island, Greece July 14-16, 2011. - WSEAS Press, 2011. - P.43-47. - URL: http://www.wseas.us/e-library/conferences/2011/Corfu/GEMESED/GEMESED-04.pdf

 119. Uzule, Linda. Makrofītu izmantošana Imulas ekoloģiskās kvalitātes noteikšanā = Employment of macrophutes to establish the ecological quality of the river Imula / Linda Uzule. - Izmantotie informācijas avoti : 52.-53.lpp. - Kopsav. angļu val.: 53.lpp. // Zemes un vides zinātnes = Earth and environmental sciences. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia / Latvijas Universitāte ; 762. sēj.). - (2011), 42.-53.lpp.: tab., il. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-762_Zemes_vides-zinatnes.pdf

 120. Water quality in cutaway peatland lakes in Seda mire, Latvia / Māris Kļaviņš, Ilga Kokorīte, Gunta Spriņģe, Agnija Skuja, Elga Parele, Valērijs Rodinovs, Ivars Druvietis, Solvita Strāķe, Andris Urtāns. - Bibliogr.: 38.-39.lpp. - Kopsav. latviešu val. // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. - (Section B: Natural, exact, and applied sciences). - ISSN 1407-009X. - Vol.65, Nr.1/2 (2011), 32.-39.lpp. : diagr., karte. - URL: http://versita.metapress.com/content/bw54u73w41882440/

 121. XRD uzņemšanas parametru ietekme uz vāji kristālisku materiālu difraktogrammām = Effect of XRD data collecting parametrs on poorly crystalline material difractograms / Agnese Stunda, Līga Bērziņa-Cimdiņa, Ilze Lūse, Valdis Segliņš. - Izmantotie informācijas avoti : 100.lpp. - Kopsav. angļu val.: 101.lpp. // Zemes un vides zinātnes = Earth and environmental sciences. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia / Latvijas Universitāte ; 762. sēj.). - (2011), 93.-101.lpp.: tab., il. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-762_Zemes_vides-zinatnes.pdf

 122. Zaļoksnis, Jānis. Eiropas Savienības vides politika un tās īstenošana / Jānis Zaļoksnis. - Literatūra: 143.-144.lpp. // Vides vadība / Jānis Zaļoksnis, Māris Kļaviņš, Inta Brikše, Silvija Meijere. - Rīga : [Latvijas Universitāte], 2011. - 125.-144.lpp. : att., tab. - Autors norādīts satura rādītājā.

 123. Zaļoksnis, Jānis. Latvijas vides politikas īstenošana / Jānis Zaļoksnis. - Literatūra: [84].lpp. // Vides vadība / Jānis Zaļoksnis, Māris Kļaviņš, Inta Brikše, Silvija Meijere. - Rīga : [Latvijas Universitāte], 2011. - 65.-[84].lpp. : att., tab. - Autors norādīts satura rādītājā.

 124. Zaļoksnis, Jānis. Starptautiskā sadarbība vides aizsardzībā un ilgtspējīgā attīstībā / Jānis Zaļoksnis. - Literatūra: 176.lpp. // Vides vadība / Jānis Zaļoksnis, Māris Kļaviņš, Inta Brikše, Silvija Meijere. - Rīga : [Latvijas Universitāte], 2011. - 145.-176.lpp. : att., tab. - Autors norādīts satura rādītājā.

 125. Zaļoksnis, Jānis. Vides politikas sistēma / Jānis Zaļoksnis. - Literatūra: 63.-[64].lpp. // Vides vadība / Jānis Zaļoksnis, Māris Kļaviņš, Inta Brikše, Silvija Meijere. - Rīga : [Latvijas Universitāte], 2011. - 45.-[64].lpp. : att. - Autors norādīts satura rādītājā.

 126. Zaļoksnis, Jānis. Vides vadības metodes un līdzekļi / Jānis Zaļoksnis. - Literatūra: [114].lpp. // Vides vadība / Jānis Zaļoksnis, Māris Kļaviņš, Inta Brikše, Silvija Meijere. - Rīga : [Latvijas Universitāte], 2011. - 85.-[114].lpp. : att., tab. - Autors norādīts satura rādītājā.

 127. Zelčs, Vitālijs. Alekša Dreimaņa piemiņai : [nekrologs] / Vitālijs Zelčs. - (Apskati) // Akadēmiskā Dzīve. - Nr.48 (2011/2012), 131.-134.lpp. : ģīm.

 128. Кукела, Агнесе. Знания о недрах и их качестве (на примере бассейна реки Нил Древнего Египта) / А. Кукела, В. Сеглиньш. - Литература: с.75 // Ресурсно-экологические проблемы Волжского бассейна : доклады Международной научно-практической конференции, Владимир, 20-22 октября 2011 г / ред. И. А. Карлович ; Русское географическое общество, Владимирский государственный университет, Объединенный институт высоких температур РАН. - Владимир-Москва : Владимирский государственный университет, 2011. - С.72-75 : ил.

 129. Предварительный анализ движения поверхности грунта на территории Риги по результатам дистанционного зондирования методом PSI / В. Г. Никулин, Г. И. Кошин, В. Сеглиньш, А. Речс. - (Калининградский регион). - Литература : с.54 // Актуальные вопросы мониторинга геологической среды и безопасности урбанизированных территорий : тезисы докладов 1-й международной конференции, 12-15 декабря 2011 г / Балтийский федеральный университет им. И. Канта. - Калининград : Балтийский федеральный университет им. И. Канта, 2011. - С.52-54 : ил.

  *****

 130. Abaja, Māra. Telpiskās autokorelācijas izmantošanas īpatnības, vērtējot Rīgas tautsaimniecības objektu izvietojumu [elektronisks resurss] / Māra Abaja, Juris Paiders. - (Ģeogrāfija). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 19.-20.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:   http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf  

 131. Ansone, Linda. Kūdras sorbenti arsēna savienojuma sorbcijai [elektronisks resurss] / Linda Ansone, Linda Eglīte, Māris Kļaviņš. - (Vides zinātne). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 406.-407.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:   http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf  

 132. Augsnes morfoloģisko un fizikāli ķīmisko īpašību maiņa lauksaimniecības zemju apmežošanās rezultātā [elektronisks resurss] / Raimonds Kasparinskis, Imants Kukuļs, Oļģerts Nikodemus, Guntis Tabors, Ingus Liepiņš. - (Ģeogrāfija). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 114.-115.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf   

 133. Avotniece, Zanita. Ekstremālo klimatisko parādību mainība Latvijā [elektronisks resurss] / Zanita Avotniece. - (Ģeogrāfija). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 31.-33.lpp. : tab. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:   http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 134. Babre, Alise. Stabilo izotopu saturs pazemes ūdeņos Latvijā. Pirmie rezultāti [elektronisks resurss] / Alise Babre, Aija Dēliņa. - (Ģeoloģija). - Literatūra: 272.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 271.-272.lpp. : att. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:   http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf  

 135. Baltijas artēziskā baseina ģeoloģiskā uzbūve hidroģeoloģiskajam modelim - pieejamo datu implementācija un problēmas [elektronisks resurss] / Aija Dēliņa, Tomas Saks, Jānis Jātnieks, Konrāds Popovs. - (Ģeoloģija). - Literatūra: 294.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 292.-294.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 136. Beneža, Santa. Apdzīvojuma un zemes lietojumveida izmaiņas bijušajā Zvārdes poligona teritorijā [elektronisks resurss] : / Santa Beneža, Ineta Grīne. - (Ģeogrāfija). - Literatūra : 51.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 49.-51.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 137. Bethers, Pēteris. Virszemes notece un gruntsūdeņu atjaunošanās Baltijas artēziskajā baseinā [elektronisks resurss] / Pēteris Bethers, Andrejs Timuhins. - (Ģeoloģija). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 276.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 138. Bērtiņa, Laura. Pludmales smilšu granulometriskais sastāvs un krasta procesi Daugavgrīvas salā [elektronisks resurss] / Laura Bērtiņa, Jānis Lapinskis. - (Ģeoloģija). - Literatūra: 278.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 276.-278.lpp. : att. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 139. Bikše, Jānis. Kūdras un citu kvartāra nogulumu veidošanās apstākļi Bārtavas līdzenuma vidusdaļā [elektronisks resurss] / Jānis Bikše, Ivars Strautnieks. - (Vides zinātne). - Literatūra: 415.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 414.-415.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 140. Birzniece, Ivanda. Austrumbaltijas mezofīto pļavu fitoģeogrāfiskās īpatnības [elektronisks resurss] / Ivanda Birzniece, Solvita Rūsiņa. - (Ģeogrāfija). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 53.-54.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 141. Bitāne, Māra. Digitālo fotogrāfiju izmantošana bioklimatiskajos pētījumos [elektronisks resurss] / Māra Bitāne, Evita Groza, Gunta Kalvāne. - (Ģeogrāfija). - Literatūra: 56.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 54.-56.lpp. : att. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 142. Blāķe, Daiga. Devona Lodes svītas nogulumi Latvijā un Igaunijā [elektronisks resurss] / Daiga Blāķe, Ģirts Stinkulis. - (Ģeoloģija). - Literatūra: 280.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 278.-280.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 143. Briede, Agrita. Maksimālo temperatūru un klimatoloģiskā sausuma analīze un ilgtermiņa izmaiņas Latvijā [elektronisks resurss] / Agrita Briede, Lita Lizuma. - (Ģeogrāfija). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 57.-58.lpp. : att. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 144. Cepīte-Frišfelde, Daiga. Latvijas temperatūras un nokrišņu režīmam līdzīgo reģionu identificēšana Eiropā un Pasaulē [elektronisks resurss] / Daiga Cepīte-Frišfelde, Uldis Bethers, Juris Seņņikovs. - (Ģeoloģija). - Literatūra: 287.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 285.-287.lpp. : att. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 145. Ceriņa, Aija. Retu augu makroatliekas Lubāna ezera holocēna nogulumos [elektronisks resurss] / Aija Ceriņa. - (Vides zinātne). - Literatūra: 422.-423.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 421.-423.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 
   
 146. Čekstere, Gunta. Ielu apstādījumu augsnes ķīmiskā sastāva īpatnības Rīgā [elektronisks resurss] / Gunta Čekstere, Anita Osvalde, Oļģerts Nikodemus. - (Ģeogrāfija). - Literatūra: 81.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 79.-81.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 
   
 147. Dauškans, Māris. Kēmu terašu veidošanās laiktelpiskie aspekti [elektronisks resurss] / Māris Dauškans, Vitālijs Zelčs, Māris Nartišs. - (Ģeoloģija). - Literatūra: 288.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 288.-289.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 148. Dēliņa, Aija. Jauni dati par CFC un tritija koncentrāciju seklajos pazemes ūdens horizontos Latvijā [elektronisks resurss] / Aija Dēliņa, Alise Babre. - (Ģeoloģija). - Literatūra: 291.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 289.-291.lpp. : att. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 149. Dūdare, Diāna. Metālu satura analīze kūdras profila humīnskābēm [elektronisks resurss] / Diāna Dūdare, Oskars Purmalis. - (Vides zinātne). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 425.-426.lpp. : att. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 150. Eglīte, Linda. Kūdra kā iespējams sorbents ar metāliem piesārņotu notekūdeņu attīrīšanā [elektronisks resurss] / Linda Eglīte. - (Vides zinātne). - Literatūra: 427.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 26.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 427.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 151. Fogele, Dace. Muižu centri mūsdienu ziemeļvidzemes kultūras ainavā [elektronisks resurss] / Dace Fogele, Oļģerts Nikodemus. - (Ģeogrāfija). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 89.-90.lpp.  - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:   http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 152. Grīne, Ineta. Engures ezera baseins kā apdzīvojuma, saimniekošanas un dabas apstākļu mijiedarbības piemērs [elektronisks resurss] / Ineta Grīne, Ivars Strautnieks, Zaiga Krišjāne. - (Vides zinātne). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 26.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 429.-430.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 153. Ģeoarheoloģiskie pētījumi Kobronskanstī 2010. gadā [elektronisks resurss] / Rūdolfs Brūzis, Juris Vībāns, Andris Šnē, Georgs Šicovs, Agnese Kukela, Andris Karpovičs. - (Ģeoloģija). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 283.-284.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 154. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference / Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 507 lpp. : att. - Tiešsaistes rakstu krājums. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 26.janv. Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 155. Ģeogrāfiskie principi un pieejas ainavu plānošanā [elektronisks resurss] / Pēteris Šķiņķis, Aija Melluma, Anita Zariņa, Mārtiņš Lūkins - (Ģeogrāfija). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 235.-237.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 156. Ģeotelpisko datu sagatavošana PUMa projekta ietvaros [elektronisks resurss] / Jānis Jātnieks, Konrāds Popovs, Jānis Ukass, Jānis Karušs, Eleonora Pērkone, Baiba Raga, Alise Babre, Tomas Saks - (Ģeoloģija). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 305.-306.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 157. Hodireva, Vija. Devona smilšakmens smago minerālu graudu iekļāvumu elektronmikroskopijas pētījumu rezultāti [elektronisks resurss] / Vija Hodireva. - (Ģeoloģija). - Literatūra: 301.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 299.-301.lpp. : att. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 
   
 158. Hodireva, Vija. Devona terigēno iežu smago minerālu tipomorfās asociācijas [elektronisks resurss] / Vija Hodireva. - (Ģeoloģija). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 302.-303.lpp. : att. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 159. Hodireva, Vija. Magmatisko un metamorfo iežu izpēte arheoloģisko objektu artefaktos Latvijā [elektronisks resurss] / Vija Hodireva. - (Ģeoloģija). - Literatūra: 299.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 298.-299.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 160. Hodireva, Vija. Ohres un Gaujas svītas terigēno iežu granātu tipomorfisms un ģenēze [elektronisks resurss] / Vija Hodireva, Aleksejs Ņelajevs. - (Ģeoloģija). - Literatūra: 305.lpp.- Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 303.-305.lpp. : att. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 161. Ikauniece, Sandra. Projekta "Neapzinātās kultūras mantojuma vērtības kopējā dabas un kultūras telpā" rezultāti [elektronisks resurss] / Sandra Ikauniece, Anita Zariņa. - (Ģeogrāfija). - Literatūra: 96.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 95.-96.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 162. Kalniņa, Laimdota. Engures ezera nogulumu pētījumi un tā attīstības rekonstrukcija [elektronisks resurss] / Laimdota Kalniņa, Ieva Grudzinska, Normunds Stivriņš. - (Vides zinātne). - Literatūra: 435.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 26.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 433.-435.lpp. : att. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 163. Kalvāne, Gunta. Augšanas sezonas reģionālās izmaiņas Latvijā [elektronisks resurss] / Gunta Kalvāne, Jānis Jātnieks. - (Ģeogrāfija). - Literatūra: 110.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 109.-110.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 164. Kalvāns, Andis. Pārskats par pazemes ūdeņu ķīmisko sastāvu Latvijā [elektronisks resurss] / Andis Kalvāns, Aija Dēliņa, Inga Retiķe. - (Ģeoloģija). - Literatūra: 312.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 310.-312.lpp. : att. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 165. Kalvāns, Andis. Pārskats par vēsturiski izmantotajām analītiskajām metodēm pazemes ūdeņu ķīmiskā sastāva noteikšanai Latvijā [elektronisks resurss] / Andis Kalvāns, Jānis Teterovskis. - (Ģeoloģija). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 312.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 166. Kasparinskis, Raimonds. Aktīvo Atlantijas ciklonu trajektoriju izmaiņas 20. gs. II pusē [elektronisks resurss] / Raimonds Kasparinskis, Andris Aišpurs. - (Ģeogrāfija). - Literatūra: 114.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 112.-114.lpp. : att. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 167. Klimata un antropogēnās ietekmes loma smago metālu dinamikā Rīgas līcī [elektronisks resurss] / Juris Aigars, Rita Poikāne, Mintauts Jansons, Iveta Jurgensone. - (Vides zinātne). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 405.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 168. Kļaviņš, Māris. Kūdras veidošanās un sastāvs: zināmais un problēmas [elektronisks resurss] / Māris Kļaviņš. - (Vides zinātne). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 26.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 437.-438.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 169. Kļaviņš, Māris. Ūdeņu kvalitātes ilgtermiņa izmaiņu tendences Latvijā [elektronisks resurss] / Māris Kļaviņš. - (Vides zinātne). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 26.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 436.-437.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 170. Krievāns, Māris. Paleoentomoloģiskie pētījumi Abavas Rumbas apkārtnē [elektronisks resurss] / Māris Krievāns. - (Ģeoloģija). - Literatūra: 313.-314.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 312.-314.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 171. Krievāns, Māris. Rauņa ielejas attīstība laiktelpiskā skatījumā [elektronisks resurss] / Māris Krievāns. - (Ģeoloģija). - Literatūra: 315.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 314.-315.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 172. Krišjāne, Zaiga. Ikdienas mobilitāte un pārvietošanās laiks Rīgas aglomerācijā [elektronisks resurss] / Zaiga Krišjāne, Andris Bauls. - (Ģeogrāfija). - Literatūra: 128.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 126.-128.lpp. : att., tab. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 173. Krūmiņš, Jānis. Zemā tipa kūdras fizikālo un ķīmisko īpašību izmaiņas purva attīstības gaitā [elektronisks resurss] / Jānis Krūmiņš, Elīza Kušķe. - (Vides zinātne). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 26.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 448.-450.lpp. : att. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 174. Kukela, Agnese. Hufu un Unis piramīdu akmens materiāla dēdēšanas veidu salīdzinošs novērtējums [elektronisks resurss] / Agnese Kukela, Valdis Segliņš. - (Ģeoloģija). - Literatūra: 323.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 320.-323.lpp. : att. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 175. Kukuļs, Imants. Lauksaimniecības zemju apmežošanas ietekme uz augsnes humusu [elektronisks resurss] / Imants Kukuļs, Raimonds Kasparinskis, Linda Ansone. - (Ģeogrāfija). - Literatūra: 136.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 136.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 176. Kurpniece, Līga. Dursupes baseina hidroloģiskā modelēšana [elektronisks resurss] / Līga Kurpniece, Elga Apsīte, Inese Pallo. - (Vides zinātne). - Literatūra: 452.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 26.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 451.-452.lpp. : att. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 177. Kūdras nogulumu veidošanās pētījumi Aizkraukles purvā [elektronisks resurss] / Normunds Stivriņš, Mārtiņš Pujāts, Elīza Kušķe, Laimdota Kalniņa, Mārtiņš Grava. - (Vides zinātne). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 26.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 489.-490.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 178. Kūdras uzkrāšanās un paleoveģetācijas raksturs rožu purva attīstības gaitā [elektronisks resurss] / Elīza Kušķe, Laimdota Kalniņa, Normunds Stivriņš, Anete Diņķīte, Māra Reča, Reinis Bigačs. - (Vides zinātne). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 26.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 453.-454.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 179. Kūle, Laila. Pilsētu-lauku mijiedarbības Eiropas politiku kontekstā [elektronisks resurss] / Laila Kūle. - (Ģeogrāfija). - Literatūra: 140.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 138.-140.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 180. Lakovskis, Pēteris. Rāznas nacionālā parka ainavu ekoloģiskais plāns [elektronisks resurss] / Pēteris Lakovskis, Oļģerts Nikodemus, Anete Pošiva. - Bibliogr.: 107.-108.lpp. - Kopsav. angļu val.: 100.lpp. // Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli [CD-ROM] : Daugavpils, Latvija, 2011. g. = Proceedings of the 52nd International scientific conference of Daugavpils University /atbildīgais par izdevumu Inese Zuģicka. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte ; Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija, 2011. - 100.-108.lpp. : att.

 181. Latgales ezeru pētījumi 2010. gada vasarā [elektronisks resurss] / Ilga Kokorīte, Maruta Jankēvica, Jānis Šīre, Katrīna Kārkliņa. - (Vides zinātne). - Literatūra: 440.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 26.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 439.-440.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 182. Lukševičs, Ervīns. Devona bruņuzivju mainības analīzes metožu salīdzinājums [elektronisks resurss] / Ervīns Lukševičs, Valdemārs Stūris, Inese Ozoliņa. - (Ģeoloģija). - Literatūra: 333.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 332.-333.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 183. Lukševičs, Ervīns. Jauni atradumi no sen aizmirstās devona zivju atrodnes starp Oņegu un Ladogu (Krievija) [elektronisks resurss] / Ervīns Lukševičs, Valdemārs Stūris. - (Ģeoloģija). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 331.-332.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 184. Lukševičs, Ervīns. Mūsdienu paleontoloģijas attīstības tendences: 3. paleontoloģijas kongresa rezultāti [elektronisks resurss] / Ervīns Lukševičs, Ligita Lukševiča. - (Ģeoloģija). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 329.-330.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 185. Markots, Aivars. Plakanvirsas pauguru datu bāze ĢIS vidē - ģeotelpiskās analīzes rezultāts un avots hipotēzēm [elektronisks resurss] / Aivars Markots. - (Ģeogrāfija). - Literatūra: 164.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 162.-164.lpp. : tab. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 186. Markots, Aivars. Plakanvirsas pauguru morfoloģisko rādītāju reģionālās izpausmes [elektronisks resurss] / Aivars Markots. - (Ģeoloģija). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 336.-338.lpp. : att. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 187. Māla iegulu sastāva dažādība Latvijā jaunām tehnoloģijām un produktiem [elektronisks resurss] / Ilze Lūse, Valdis Segliņš, Andris Karpovičs, Daiga Pipira, Mārtiņš Randers, Agnese Stunda, Una Dūda-Čača, Jolanta Meijere. - (Ģeoloģija). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 334.-336.lpp. : att. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 188. Melece, Ināra. Piezemes ozona un citu kaitīgo vides faktoru fitoinikācija ilgtermiņa socioekoloģisko pētījumu reģionā Engures ezera sateces baseinā [elektronisks resurss] / Ināra Melece, Aina Karpa. - (Vides zinātne). - Literatūra: 458.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 26.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 457.-458.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 189. Melecis, Viesturs. Ilgtermiņa socioekoloģiskie pētījumi: izaicinājumi un problēmas [elektronisks resurss] / Viesturs Melecis. - (Vides zinātne). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 26.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 458.-459.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 190. Melluma, Aija. Sādža kā telpiskās struktūras elements Latgalē [elektronisks resurss] / Aija Melluma, Anita Zariņa. - (Ģeogrāfija). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 170.-172.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 191. Organiskā oglekļa plūsmas un to mainība Latvijā un Salacas upes baseinā [elektronisks resurss] / Māris Kļaviņš, Ilga Kokorīte, Linda Eglīte, Linda Ansone, Valērijs Rodinovs. - (Vides zinātne). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 26.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 438.-439.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 
   
 192. Paiders, Jānis. Nacionālā sastāva ietekme uz 10. saeimas vēlēšanu rezultātu ģeogrāfisko sadalījumu [elektronisks resurss] / Jānis Paiders, Juris Paiders. - (Ģeogrāfija). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 180.-182.lpp. : att. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf  

 193. Paleoveģetācijas izmaiņas Lubāna ezera dienviddaļā [elektronisks resurss] / Dagnis Vasiļevskis, Aija Ceriņa, Laimdota Kalniņa, Andžs Zvirbulis. - (Vides zinātne). - Literatūra: 498.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 26.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 496.-498.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 194. Pallo, Inese. Latvijas upju baseinu noteces izmaiņas pēc nākotnes klimata scenārijiem [elektronisks resurss] / Inese Pallo, Līga Kurpniece, Elga Apsīte. - (Ģeogrāfija). - Literatūra: 183.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 182.-183.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 195. Pelnēna, Madara. Plānošanas dokumentu stratēģiskā novērtējuma kvalitātes izvērtējuma metodoloģija [elektronisks resurss] / Madara Pelnēna. - (Vides zinātne). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 26.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 466.-468.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 196. Penēze, Zanda. Zemes izmantošana Engures ezera sateces baseinā [elektronisks resurss] / Zanda Penēze, Imants Krūze. - (Vides zinātne). - Literatūra: 469.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 26.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 468.-469.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 197. Pēdējā apledojuma deglaciācijas 10Be hronoloģija Latvijā [elektronisks resurss] / Vitālijs Zelčs, Vincent R. Riterknecht, Peter U. Clark, Grant M. Raisbeck, Francoise Yiou, Edward J. Brook. - (Ģeoloģija). - Literatūra: 400.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 399.-400.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 198. Pērkone, Eleonora. Pamatiežu ūdens horizontu filtrācijas īpašības un mērogošanas problemātika [elektronisks resurss] / Eleonora Pērkone. - (Ģeoloģija). - Literatūra: 351.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 349.-351.lpp. : att. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 
   
 199. Pērkone, Eleonora. Smilšaino nogulumu granulometriskā sastāva, filtrācijas koeficienta un mitruma sakarības [elektronisks resurss] / Eleonora Pērkone, Baiba Raga, Aija Dēliņa. - (Ģeoloģija). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 351.-353.lpp. : att., tab. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 200. Popovs, Konrāds. Interpolācijas metožu piemērošana ģeoloģisko virsmu 3D interpretācijai Latvijas teritorijā [elektronisks resurss] / Konrāds Popovs, Tomas Saks, Jānis Ukass. - (Ģeoloģija). - Literatūra: 357.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 356.-357.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 201. Pujāte, Agnese. Engures ezera un tam pieguļošā zemā purva nogulumu raksturojums [elektronisks resurss] / Agnese Pujāte, Normunds Stivriņš, Māris Kļaviņš. - (Vides zinātne). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 26.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 474.-475.lpp. : att. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 202. Purmalis, Oskars. Kūdras sastāva un tās transformācijas ietekme uz kūdras humusvielu īpašībām [elektronisks resurss] / Oskars Purmalis, Māris Kļaviņš. - (Vides zinātne). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 26.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 476.-477.lpp. : att. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 203. Raga, Baiba. Pazemes ūdeņu atslodzes vietas rīgas līcī [elektronisks resurss] / Baiba Raga, Miķelis Mazmačs. - (Ģeoloģija). - Literatūra: 366.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 364.-366.lpp. : att. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 204. Reča, Māra. Veģetācijas izmaiņas Kugres purva attīstības gaitā [elektronisks resurss] / Māra Reča, Aija Ceriņa, Elīza Kušķe. - (Vides zinātne). - Literatūra: 479.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 26.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 478.-479.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 205. Rečs, Agnis. Bezmaksas programmatūras piemērotība ģeodēzisko datu izlīdzināšana [elektronisks resurss] / Agnis Rečs, Dāvis Kļaviņš. - (Ģeogrāfija). - Literatūra: 203.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 200.-203.lpp. : att., tab. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 206. Retiķe, Inga. Baronu HES ūdenskrātuves ietekme uz gruntsūdeņu kvalitāti [elektronisks resurss] / Inga Retiķe. - (Ģeoloģija). - Literatūra: 368.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 366.-368.lpp. : att. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 207. Ritenberga, Olga. Vai gaisa temperatūras pieaugums var sekmēt Ambrosia L. izplatību Latvijā? Analīze un prognoze [elektronisks resurss] / Olga Ritenberga, Laimdota Kalniņa. - (Ģeogrāfija). - Literatūra: 207.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 206.-207.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 208. Rolavs, Nauris. Podzolēšanās procesa raksturojums Zvārdes apkārtnē [elektronisks resurss] / Nauris Rolavs, Agita Freimane, Raimonds Kasparinskis. - (Ģeogrāfija). - Literatūra: 209.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 207.-209.lpp. : att. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 209. Saks, Tomas. Kvartāra nogulumu ģeoloģiskās uzbūves atspoguļojuma algoritmizācija reģionālā hidroģeoloģiskā modelī [elektronisks resurss] / Tomas Saks, Andis Kalvāns, Andrejs Timuhins - (Ģeoloģija). - Literatūra: 368.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 369.-370.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 210. Segliņš, Valdis. Latvija kvartāra nogulumu stratigrāfiskā shēma - priekšlikumi harmonizācijai ar Ziemeļeiropas shēmu [elektronisks resurss] / Valdis Segliņš - (Ģeoloģija). - Literatūra: 371.-372.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 370.-372.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 211. Segliņš, Valdis. Valsts pētījumu programmas projekts - zemes dzīles [elektronisks resurss] / Valdis Segliņš - (Ģeoloģija). - Literatūra: 374.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 372.-374.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 212. Silamiķele, Inese. Metālisko elementu akumulācijas raksturs kūdrā [elektronisks resurss] / Inese Silamiķele. - (Vides zinātne). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 26.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātn [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 483.-484.lpp. : att. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 213. Slēperu purva veidošanās un attīstība [elektronisks resurss] / Liene Apsīte, Āris Zaube, Laimdota Kalniņa, Ilze Ozola. - (Vides zinātne). - Literatūra: 409.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv.// Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 407.-409.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 214. Smeķe, Dace. Jauni dati par Baltijas ledus ezera krasta līnijām Rīgas līča rietuma piekrastē [elektronisks resurss] / Dace Smeķe, Agnis Rečs. - (Ģeoloģija). - Literatūra: 377.-378.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 375.-378.lpp. : att. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 215. Šīre, Jānis. Kūdras humusvielas - to īpašības un izmantošanas iespējas [elektronisks resurss] / Jānis Šīre. - (Vides zinātne). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 26.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 492.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 216. Šķiņķis, Pēteris. Saiknes un sociālā aktivitāte Latgales lauku teritorijās [elektronisks resurss] / Pēteris Šķiņķis, Aija Melluma, Armands Pužulis - (Ģeogrāfija). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 234.-235.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 217. Timuhins, Andrejs. Autokalibrācijas metožu pielietojums Baltijas artēziskā baseina modelim MOSYS V0 [elektronisks resurss] / Andrejs Timuhins, Juris Seņņikovs, Jānis Virbulis. - (Ģeoloģija). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 386.-387.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 218. Tīrums, Mārcis. Ziemeļatlanijas cirkulācijas ietekme uz augu un putnu fenoloģisko fāzu iestāšanos pavasarī [elektronisks resurss] / Mārcis Tīrums, Gunta Kalvāne. - (Ģeogrāfija). - Literatūra: 243.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 242.-243.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 219. Ukass, Jānis. Lūzumu raksturojums un izplatības likumsakarības Latvijas teritorijā [elektronisks resurss] / Jānis Ukass, Konrāds Popovs, Tomas Saks. - (Ģeoloģija). - Literatūra: 389.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 387.-389.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 
   
 220. Ūdens kvalitātes ilgtermiņa mainība Latgales ezeros [elektronisks resurss] / Ilga Kokorīte, Valērijs Rodinovs, Māris Kļaviņš, Maruta Jankēvica. - (Vides zinātne). - Literatūra: 441.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 26.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 440.-441.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 221. Valainis, Aigars. Hidroloģiskais modelis un tā integrēšana pazemes ūdeņu aprites modelī [elektronisks resurss] / Aigars Valainis. - (Ģeoloģija). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 391.-392.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 222. Vasiļkova, Jeļena. Tērvetes svītas mugurkaulnieku apglabāšanas īaptnības skujaines oriktocenozē [elektronisks resurss] / Jeļena Vasiļkova, Ervīns Lukševičs, Ivars Zupiņš. - (Ģeoloģija). - Literatūra: 394.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 392.-394.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 
   
 223. Vazdiķe, Ruta. Latvijas famenas stāva nogulumiežu fācijas [elektronisks resurss] / Ruta Vazdiķe, Ervīns Lukševičs. - (Ģeoloģija). - Literatūra: 396.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 394.-396.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 224. Vikmane, Helga. Iedzīvotāju un apdzīvojuma struktūras izmaiņas Raņķu pagastā pēc 1990. gada [elektronisks resurss] / Helga Vikmane, Ineta Grīne. - (Ģeogrāfija). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 250.-251.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 225. Vincēviča-Gaile, Zane. Ķīmisko elementu satura biezpienā mainību ietekmējošie vides faktori [elektronisks resurss] / Zane Vincēviča-Gaile, Lauma Zilgalve, Māris Kļaviņš. - (Vides zinātne). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 26.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 501.-504.lpp. : att. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 226. Vincēviča-Gaile, Zane. Mikro- un makroelementu satura medū nozīme vides zinātnes skatījumā [elektronisks resurss] / Zane Vincēviča-Gaile, Renāte Bula, Māris Kļaviņš. - (Vides zinātne). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 26.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 499.-501.lpp. : att. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 227. Vinklere, Daina. Tūrisma vietas, tūristu plūsmas un tūristu izturēšanās Engures ezera baseina teritorijā [elektronisks resurss] / Daina Vinklere, Maija Rozīte. - (Vides zinātne). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 26.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 504.-506.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL:  http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf 

 228. Virszemes ūdensobjektu krastu pārveidošanās procesi Rīgas pilsētas teritorijā [elektronisks resurss] / Guntis Eberhards, Sigita Dišlere, Dagnija Pāruma, Mārtiņš Grava. - (Ģeoloģija). - Literatūra: 297.-298.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 295.-298.lpp. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf