Juridiskā fakultāte

 
 1. Aigars, Gunārs. Civilprocesa likuma komentāri / sagatavojis autoru kolektīvs: Gunārs Aigars, Jānis Rozenbergs, Kalvis Torgāns ; K. Torgāna zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Tiesu nama aģentūra, 2011. - 1. sēj. - 546 lpp.: tab. - Ietver bibliogrāfiju. - Autori uzrādīti titlp. 2. pusē. - 1. daļa (1.-28. nodaļa).

 2. Aktuālas tiesību realizācijas problēmas : Latvijas Universitātes 69. konferences rakstu krājums / [redkolēģija: Jānis Rozenfelds, Kalvis Torgāns, Ilma Čepāne, Sanita Osipova, Ringolds Balodis, Valentija Liholaja, Artūrs Kučs ; Latvijas Universitāte]. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2011. - 431 lpp. : il. - Ietver bibliogrāfiju rakstu beigās.

 3. Jarinovska, Kristīne. Izglītības tiesības : konstitucionālie aspekti Satversmes 112. panta kontekstā / Kristīne Jarinovska ; Latvijas Universitāte. - [Rīga : Latvijas Universitāte], 2011. - 101 lpp. - Ietver bibliogr. (89.-101. lpp.) un rād. (84.-88. lpp.).

 4. Kucina, Irēna. Bērnu pārrobežu prettiesiskās pārvietošanas vai aizturēšanas civiltiesiskie aspekti : starptautisko, Eiropas un Latvijas nacionālo tiesību dimensijā : promocijas darba kopsavilkums / Irēna Kucina ; darba vadītājs Juris Bojārs ; rec.: Jautrīte Briede, J. Rozenbergs, Paul Reid Beaumont (Aberdīnas Universitāte, Lielbritānija) ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 33, [1] lpp. - Nav titullapas, aprakstīts no vāka.

 5. Kucina, Irēna. Bērnu pārrobežu prettiesiskās pārvietošanas vai aizturēšanas civiltiesiskie aspekti : starptautisko, Eiropas un Latvijas nacionālo tiesību dimensijā : promocijas darbs / Irēna Kucina ; promocijas darba vadītājs Juris Bojārs ; rec.: Jautrīte Briede, J. Rozenbergs, Paul Reid Beaumont (Aberdīnas Universitāte, Lielbritānija) ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. - Rīga, 2011. - 208 lp. : tab., diagr. + 1 CD. - Ietver bibliogrāfiju (186.-202. lp.).

 6. Kucina, Irēna. Civil aspects of unlawful cross - border removal or retention of children : in terms of the dimension of international, European and Latvian law : the summary of the doctorate paper / Irēna Kucina ; scientific superviser Juris Bojārs ; rev.: Jautrīte Briede, J. Rozenbergs, Paul Reid Beaumont (Aberdīnas Universitāte, Lielbritānija) ; University of Latvia. Fakultāte of law. - Rīga : University of Latvia, 2011. - 41 lpp. - Aprakstīts no vāka.

 7. Latvijas Republikas Satversmes komentāri : VIII nodaļa : cilvēka pamattiesības / zinātniskais vadītājs R. Balodis ; zinātniskais līdzstrādnieks E. Danovskis ; redkolēģija: A. Endziņš, R. Apsītis, T. Jundzis, G. Kūtris. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2011. - 863 lpp. - Ietver bibliogr. (783.-857. lpp.).

 8. Rozenfelds, Jānis. Lietu tiesības / Jānis Rozenfelds ; autora redakcijā ; zin. red. K. Torgāns, K. Balodis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 224 lpp. : il. - Ietver rād. un bibliogrāfiju.

 9. Slaidiņa, Velga. Darba tiesības : mācību grāmata / Velga Slaidiņa, Ilze Skultāne. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, 2011. - 295 lpp. - Ietver bibliogr. ([279.]-292. lpp.) un rād. ([293.]-295, lpp.).

  *****

 10. Administratīvā un Kriminālā Justīcija : Latvijas Policijas akadēmijas teorētiski praktisks žurnāls / redkol.: Jans Vidackis, Ārija Meikališa, Aivars Endziņš ... [u.c.]. - Rīga : Latvijas Policijas akadēmija, 2011. - Nr. 1.sēj. --Nr. 2/3. - 219 lpp. - Bibliogr. rakstu beigās. - Teksts latviešu, angļu un krievu val.; kopsav. krievu, latviešu, vācu un angļu val.

 11. Juridiskā zinātne : Latvijas Universitātes žurnāls = Law : Journal of the University of Latvia / galv. red.: Jānis Lazdiņš ; redkol.: Kalvis Torgāns, Pauls Varuls, Pēters Jervelaids, Valentija Liholaja, Naģežda Ņižņika, Sanita Osipova, Ingo Zaegners, Kaspars Balodis, Daiga Rezevska, Rainers Kempers ; Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - Nr.2. - 168 lpp. - Latviešu, angļu val. - Žurnāls ir LU Rakstu sērijas "Juridiskā zinātne" turpinājums.

  *****

 12. 92. Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Ikviens uzskatāms par nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar likumu. Nepamatota tiesību aiskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu. Ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību / Jautrīte Briede, Ieva Višķere, Gatis Litvins, Agris Bitāns, Edvīns Danovskis. - Atsauces parindēs // Latvijas Republikas Satversmes komentāri : VIII nodaļa : cilvēka pamattiesības. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2011. - 119.-164.lpp.

 13. Apse, Diāna. The development of trends in understanding and applying the subsidiary sources of law / Diana Apse. - Bibliogr.: p.99 // European integration and Baltic Sea region: diversity and perspectives. - Riga : The University of Latvia, 2011. - P.90-99.

 14. Apse, Diāna. Judikatūras jēdziena satura meklējumi Latvijā / Diāna Apse. - Bibliogr.: 203.-204.lpp. un atsauces parindēs // Aktuālas tiesību realizācijas problēmas : Latvijas Universitātes 69. konferences rakstu krājums / [Latvijas Universitāte]. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2011. - 194.-204.lpp.

 15. Apse, Diāna. Vērtības, tiesību efektivitātes traucējumi un palīgavoti = Effectiveness of Law, Values and Subsidiary Sources of Law / Diāna Apse. - Izmantotie avoti: 11.-14.lpp., atsauces: 14.-18.lpp. - Kopsav. angļu val.: 18.lpp. // Juridiskā zinātne : Latvijas Universitātes žurnāls = Law : Journal of the University of Latvia. - Nr.2 (2011), 5.-18.lpp.

 16. Balodis, Kaspars. 105. Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību / Kaspars Balodis. - Atsauces parindēs // Latvijas Republikas Satversmes komentāri : VIII nodaļa : cilvēka pamattiesības. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2011. - 459.-478.lpp.

 17. Balodis, Kaspars. The new regulation of commercial transactions in Latvia / Kaspars Balodis // Juridica Abstract. - N 3 (2011), p.196-205.

 18. Balodis, Ringolds. Labas pārvaldības princips [LR] Uzņēmumu reģistra darbā / Ringolds Balodis. - Bibliogr. parindēs: 14.-15.lpp. // Jurista Vārds. - ISSN 1691-2462. - Nr.40 (2011, 4.okt.), 12.-15.lpp. : ģīm.

 19. Balodis, Ringols. 99. Ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. Baznīca ir atdalīta no valsts / Ringolds Balodis. - Atsauces parindēs // Latvijas Republikas Satversmes komentāri : VIII nodaļa : cilvēka pamattiesības. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2011. - 319.-342.lpp.

 20. Balodis, Ringols. Ievads Latvijas Republikas Satversmes VIII nodaļas komentāriem / Ringolds Balodis. - Atsauces parindēs // Latvijas Republikas Satversmes komentāri : VIII nodaļa : cilvēka pamattiesības. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2011. - 6.-16.lpp.

 21. Bērziņš, Gaidis. Fiziskās personas maksātnespējas procesa mērķis, teorijas, to iezīmes Latvijā / Gaidis Bērziņš. - Atsauces parindēs // Aktuālas tiesību realizācijas problēmas : Latvijas Universitātes 69. konferences rakstu krājums / [Latvijas Universitāte]. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2011. - 65.-69.lpp.

 22. Bitāns, Agris. 95. Valsts aizsargā cilvēka godu un cieņu. Spīdzināšana, citāda cietsirdīga vai cieņu pazemojoša izturēšanās pret cilvēku ir aizliegta. Nevienu nedrīkst pakļaut nežēlīgam vai cilvēka cieņu pazemojošam sodam / Agris Bitāns, Andrejs Judins. - Atsauces parindēs // Latvijas Republikas Satversmes komentāri : VIII nodaļa : cilvēka pamattiesības. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2011. - 205.-236.lpp.

 23. Briede, Jautrīte. 104. Ikvienam ir tiesības likumā paredzētajā veidā vērsties valsts un pašvaldību iestādēs ar iesniegumiem un saņemt atbildi pēc būtības. Ikvienam ir tiesības saņemt atbildi latviešu valodā / Jautrīte Briede. - Atsauces parindēs // Latvijas Republikas Satversmes komentāri : VIII nodaļa : cilvēka pamattiesības. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2011. - 445.-457.lpp.

 24. Briede, Jautrīte. Administratīvā akta spēkā esamība : [ref. nolasīts Daugavpils Universitātes Starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Valsts un tiesību aktuālās problēmas" 2010. g. 26. nov.] / Jautrīte Briede. - (Tiesībdomas : referāti, uzstāšanās : II). - Bibliogr.: 19.-20.lpp. // Latvijas Republikas Augstākās Tiesas Biļetens. - Nr.2 (2011), 16.-20.lpp.

 25. Briede, Jautrīte. Uzziņa administratīvajā procesā / Jautrīte Briede. - Bibliogr.: 275.-276.lpp. un atsauces parindēs // Aktuālas tiesību realizācijas problēmas : Latvijas Universitātes 69. konferences rakstu krājums / [Latvijas Universitāte]. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2011. - 269.-276.lpp.

 26. Broks, Edmunds. Shared responsibility in the context of EU integration / Edmunds Broks. - Bibliogr.: p.116-117 // European integration and Baltic Sea region: diversity and perspectives. - Riga : The University of Latvia, 2011. - P.109-117.

 27. Čepāne, Ilma. Dzīvojamo māju būvniecības aprobežojumi Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā: tiesiskais regulējums un prakse / Ilma Čepāne. - Atsauces parindēs // Aktuālas tiesību realizācijas problēmas : Latvijas Universitātes 69. konferences rakstu krājums / [Latvijas Universitāte]. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2011. - 17.-23.lpp.

 28. Čepāne, Ilma. Tiesību uz īpašumu un labvēlīgu vidi līdzsvara meklējumi Satversmes tiesas praksē : [par Satversmes 105. un 115. panta saturu Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts kontekstā] / Ilma Čepāne. - (Skaidrojumi. Viedokļi). - Bibliogr.: 8.lpp. // Jurista Vārds. - Nr.47 (2011, 22.nov.), 6.-8.lpp. : ģīm., tab.

 29. Dalībnieku un akcionāru reģistra vešana: problēmas un risinājumi : [atbildes uz jautājumiem] / Jānis Kārkliņš, Lauris Leja, Lauris Rasnačs, Aigars Strupišs. - (Numura tēma) // Jurista Vārds. - Nr.47 (2011, 22.nov.), 10.-15.lpp. : ģīm.

 30. Damane, Linda. Laulības šķiršanas lietu vešana notariātā / Linda Damane. - Bibliogr.: 98.-99.lpp. un atsauces parindēs // Aktuālas tiesību realizācijas problēmas : Latvijas Universitātes 69. konferences rakstu krājums / [Latvijas Universitāte]. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2011. - 93.-99.lpp.

 31. Danovskis, Edvīns. 96. Ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību / Edvīns Danovskis, Māris Ruķers, Inese Lībiņa-Egner. - Atsauces parindēs // Latvijas Republikas Satversmes komentāri : VIII nodaļa : cilvēka pamattiesības. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2011. - 237.-266.lpp.

 32. Danovskis, Edvīns. Administratīvās atbildības regulējuma konceptuālās problēmas / Edvīns Danovskis. - (Skaidrojumi.Viedokļi). - Bibliogr.: 11.-12.lpp. // Jurista Vārds. - Nr.20 (2011, 17.maijs), 8.-12.lpp.

 33. Danovskis, Edvīns. Horizontal effect of basic human rights in private law as a common trend of European integration / Edvins Danovskis. - Bibliogr.: p.129-130 // European integration and Baltic Sea region: diversity and perspectives. - Riga : The University of Latvia, 2011. - P.118-130.

 34. Danovskis, Edvīns. Metodoloģiskas piezīmes Latvijas Republikas Satversmes VIII nodaļas komentāriem / Edvīns Danovskis. - Atsauces parindēs // Latvijas Republikas Satversmes komentāri : VIII nodaļa : cilvēka pamattiesības. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2011. - 17.lpp.

 35. Danovskis, Edvīns. Publisko un privāto tiesību dalījuma ieviešana un nozīme Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas = Implementation and Content of the Public-Private Law Divide in Latvia after the Renewal of Independence / Edvīns Danovskis. - Izmantotie avoti: 35.-37.lpp., atsauces: 37.-39.lpp. - Kopsav. angļu val.: 39.lpp. // Juridiskā zinātne : Latvijas Universitātes žurnāls = Law : Journal of the University of Latvia. - Nr.2 (2011), 27.-39.lpp.

 36. Danovskis, Edvīns. Tiesvedības procesu mijiedarbības problēmas / Edvīns Danovskis. - Atsauces parindēs // Aktuālas tiesību realizācijas problēmas : Latvijas Universitātes 69. konferences rakstu krājums / [Latvijas Universitāte]. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2011. - 290.-298.lpp.

 37. Danovskis, Edvīns. Turpinās tiesību zinātnieku priekšlasījumi : [par Latvijas Universitātes 69.zinātnisko konf.] / Edvīns Danovskis // Jurista Vārds.. - ISSN 1691-2462. - Nr.6 (2011, 8.febr.), 9.lpp.

 38. Deputāti juristi – par tiesiskuma veicināšanu : [par demokrātijas un tiesiskuma veicināšanu Latvijā ] / Valērijs Agešins, Solvita Āboltiņa, Ilma Čepāne ...[u.c.] ; pierakst. Boriss Koļesņikovs. - (Diskusija) // Jurista Vārds. - Nr.46 (2011, 15.nov.), 14.-[19.]lpp. : ģīm.

 39. Dod zvērestu un stājas Satversmes tiesas tiesneša amatā : [tiesneša zvērestu dod LU profesore Sanita Osipova]. - (Notikums). - Paraksts: JV informācija // Jurista Vārds. - Nr. 34 (2011, 23.aug.), 6.lpp. : il.

 40. Doriņa, Simona. Līdzparaksta institūts - valsts galvas politiskās atbildības vai neatbildības garants? / Simona Doriņa. - Bibliogr.: 305.lpp. un atsauces parindēs // Aktuālas tiesību realizācijas problēmas : Latvijas Universitātes 69. konferences rakstu krājums / [Latvijas Universitāte]. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2011. - 299.-305.lpp.

 41. Dupate, Kristīne. 110. Valsts aizsargā un atbalsta laulību - savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vēcāku un bērna tiesības. Valsts īpaši palīdz bērniem un invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības / Kristīne Dupate, Inga Reine. - Atsauces parindēs // Latvijas Republikas Satversmes komentāri : VIII nodaļa : cilvēka pamattiesības. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2011. - 571.-609.lpp.

 42. Dupate, Kristīne. Par kļūdainu Senāta spriedumu dzimumu diskriminācijas sakarā / Kristīne Dupate. - (Skaidrojumi. Viedokļi). - Atsauces: 9.lpp. // Jurista Vārds. - Nr.13 (2011, 29.marts), 8.-9.lpp.

 43. Gaveika, Artūrs. Latvijas Republikas jūras robežas uzraudzības tiesiskais regulējums / Artūrs Gaveika. - Bibliogr.: 337.-338.lpp. un atsauces parindēs // Aktuālas tiesību realizācijas problēmas : Latvijas Universitātes 69. konferences rakstu krājums / [Latvijas Universitāte]. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2011. - 326.-338.lpp.

 44. Gaveika, Artūrs. Robežkontroles punktu režīma tiesiskā regulējuma tendences / Artūrs Gaveika. - (Skaidrojumi. Viedokļi). - Atsauces: 23.lpp. // Jurista Vārds. - Nr.16 (2011, 19.aprīlis), 21.-23.lpp.

 45. Gaveika, Artūrs. Robežpārbaužu normatīvais regulējums uz Latvijas Republikas sauszemes ārējām robežām / Artūrs Gaveika. - (Policijas tiesību apakšnozare). - Bibliogr. un koment.: 103.lpp. - Kopsav. angļu, krievu val. // Administratīvā un Kriminālā Justīcija. - ISSN 1407-2971. - Nr.2/3 (2011, apr./maijs/jūn./jūl./aug./sept.), 96.-104.lpp.

 46. Grigore-Bāra, Elīna. Krievijas senāta judikatūras izmantojamība Latvijas Republikas starpkaru perioda tiesu praksē / Elīna Grigore-Bāra. - Bibliogr.: 213.-215.lpp. un atsauces parindēs // Aktuālas tiesību realizācijas problēmas : Latvijas Universitātes 69. konferences rakstu krājums / [Latvijas Universitāte]. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2011. - 205.-215.lpp.

 47. Hamkova, Diāna. Krimināltiesību globalizācijas procesi un kriminālsods / Diāna Hamkova. - Bibliogr.: 366.-367.lpp. un atsauces parindēs // Aktuālas tiesību realizācijas problēmas : Latvijas Universitātes 69. konferences rakstu krājums / [Latvijas Universitāte]. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2011. - 359.-367.lpp.

 48. Henkele, Madara. Juridiskajā fakultātē notikušas dekāna vēlēšanas : darbu turpinās Kristīne Strada-Rozenberga / Madara Henkele. - (In memoriam) // Jurista Vārds. - Nr.20 (2011, 17.maijs), 5.lpp.

 49. Iļjanova, Daiga. The governmental system of the Republic of Latvia / Daiga Iļjanova. // Governmental systems of Central and Eastern European States / ed. Nóra Chronowski, Tímea Drinóczi, Tamara Takács. - Warszawa : Oficyna, 2011. - P.367-429.

 50. Jarinovska, Kristīne. 112. Ikvienam ir tiesības uz izglītību. Valsts nodrošina iespēju bez maksas iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību. Pamatizglītība ir obligāta / Kristīne Jarinovska. - Atsauces parindēs // Latvijas Republikas Satversmes komentāri : VIII nodaļa : cilvēka pamattiesības. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2011. - 635.-678.lpp.

 51. Juriss, Juris. Par tiesu praksi naudas atmazgāšanas lietās : krimināllikuma 195. panta piemērošana / Juris Juriss. - (Skaidrojumi. Viedokļi). - Atsauces: 20.lpp. // Jurista Vārds. - Nr.16 (2011, 19.aprīlis), 15.-20.lpp.

 52. Kačevska, Inga. Taktiskās tiesvedības sekas un identisku prasību izskatīšanas principi starptautiskajā civilprocesā / Inga Kačevska. - Atsauces parindēs // Aktuālas tiesību realizācijas problēmas : Latvijas Universitātes 69. konferences rakstu krājums / [Latvijas Universitāte]. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2011. - 119.-125.lpp.

 53. Kārkliņš, Jānis. Contract law in Latvia and its improvement / Jānis Kārkliņš // Juridica Abstract. - N 3 (2011), p.185-195.

 54. Kārkliņš, Jānis. Kredītiestādes uzņēmuma pāreja un tās tiesiskās sekas / Jānis Kārkliņš. - Atsauces parindēs // Aktuālas tiesību realizācijas problēmas : Latvijas Universitātes 69. konferences rakstu krājums / [Latvijas Universitāte]. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2011. - 24.-31.lpp.

 55. Kārkliņš, Jānis. Vienotu Eiropas līgumtiesību veidošanās un ietekme uz Latvijas tiesībām / Jānis Kārkliņš. - (Eiropas telpā) // Jurista Vārds. - Nr.46 (2011, 6.decembris), 6.-13.lpp.

 56. Konstitucionālo tiesību komisija turpina darbu : [par lēmumu atjaunot esošās komisijas darbību] / rakstā minēti: Daiga Rezevska, Gunārs Kusiņš, Lauris Liepa ... [u.c.]. - (Informācija) // Jurista vārds. - Nr.42 (2011, 18.okt.), 32.lpp.

 57. Kovaļevska, Anita. 108. Strādājošajiem ir tiesības uz koplīgumu, kā arī tiesības streikot. Valsts aizsargā arodbiedrību brīvību / Anita Kovaļevska. - Atsauces parindēs // Latvijas Republikas Satversmes komentāri : VIII nodaļa : cilvēka pamattiesības. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2011. - 527.-548.lpp.

 58. Kovaļevska, Anita. 109. Ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos / Anita Kovaļevska. - Atsauces parindēs // Latvijas Republikas Satversmes komentāri : VIII nodaļa : cilvēka pamattiesības. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2011. - 549.-570.lpp.

 59. Krastiņš, Uldis. Ierosinātās krimināllikuma izmaiņas kriminālsodu politikas koncepcijas skatījumā / Uldis Krastiņš. - (Krimināltiesību apakšnozare). - Bibliogr.: 31.lpp. - Kopsav. krievu, angļu val. // Administratīvā un Kriminālā Justīcija. - ISSN 1407-2971. - Nr.2/3 (2011, apr./maijs/jūn./jūl./aug./sept.), 23.-32.lpp.

 60. Krastiņš, Uldis. Non bis in idem princips cilvēktiesību skatījumā / Uldis Krastiņš. - Bibliogr.: 20.lpp. - Kopsav. krievu, angļu val. // Administratīvā un Kriminālā Justīcija. - ISSN 1407-2971. - Nr.1 (2011, janv./febr./marts), 15.-20.lpp.

 61. Krūmiņš, Mārcis. 113. Valsts atzīst zinātniskās, mākslinieciskās un citādas jaunrades brīvību, kā arī aizsargā autortiesības un patenttiesības / Mārcis Krūmiņš, Jānis Rozenfelds. - Atsauces parindēs // Latvijas Republikas Satversmes komentāri : VIII nodaļa : cilvēka pamattiesības. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2011. - 679.-693.lpp.

 62. Kucina, Irēna. Is the European Union regulation on the civil aspects of international child abduction efficient? / Irena Kucina. - Bibliogr.: p.146 // European integration and Baltic Sea region: diversity and perspectives. - Riga : The University of Latvia, 2011. - P.140-146.

 63. Kucina, Irēna. Latvijas tiesu prakse bērnu pārrobežu prettiesiskas aizvešanas vai aizturēšanas lietās / Irēna Kucina. - Bibliogr.: 154.-155.lpp. un atsauces parindēs // Aktuālas tiesību realizācijas problēmas : Latvijas Universitātes 69. konferences rakstu krājums / [Latvijas Universitāte]. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2011. - 144.-155.lpp.

 64. Kucina, Irēna. Starptautiskās privāttiesības Eiropas Savienības skatījumā = Private International Law in View of the European Union / Irēna Kucina. - Izmantotie avoti: 97.-99.lpp., atsauces: 99.-100.lpp. - Kopsav. angļu val.: 100.lpp. // Juridiskā zinātne : Latvijas Universitātes žurnāls = Law : Journal of the University of Latvia. - Nr.2 (2011), 91.-100.lpp.

 65. Kučs, Artūrs. 100. Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta / Artūrs Kučs. - Atsauces parindēs // Latvijas Republikas Satversmes komentāri : VIII nodaļa : cilvēka pamattiesības. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2011. - 343.-373.lpp.

 66. Kusiņš, Gunārs. 101. Ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu. Pašvaldības ievēlē pilntiesīgi Latvijas pilsoņi un Eiropas Savienības pilsoņi, kas pastāvīgi uzturas Latvijā. Ikvienam Eiropas Savienības pilsonim, kas patstāvīgi uzturas Latvijā, ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties pašvaldību darbībā. Pašvaldību darba valoda ir latviešu valoda / Gunārs Kusiņš. - Atsauces parindēs // Latvijas Republikas Satversmes komentāri : VIII nodaļa : cilvēka pamattiesības. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2011. - 375.-394.lpp.

 67. Kusiņš, Gunārs. Oficiālajā saziņā, arī Saeimas debatēs, jālieto latviešu literārā valoda : [saruna ar LR Saeimas Juridiskā biroja vadītāju] / Gunārs Kusiņš ; pierakst. Dina Gailīte // Jurista Vārds. - ISSN 1691-2462. - Nr.43 (2011, 25.okt.), 12.-14.lpp. : ģīm.

 68. Lazdiņš, Jānis. Krievijas senāta judikatūras nozīme Baltijas tiesību piemērošanas problēmu jautājumos (1864-1917) (kuršu ķoņiņu lieta) / Jānis Lazdiņš. - Bibliogr.: 182.-183.lpp. un atsauces parindēs // Aktuālas tiesību realizācijas problēmas : Latvijas Universitātes 69. konferences rakstu krājums / [Latvijas Universitāte]. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2011. - 176.-183.lpp.

 69. Lejnieks, Māris. Metāla detektors un spiega komplekts Juridiskās fakultātes eksāmenos : [ziņojums par valsts eksāmena norisi 2011. gada 13. jūnijā Juridiskās fakultātes dekānei prof. Dr.iur. K. Stradai-Rozenbergai] / Māris Lejnieks. - (Vēstule) // Jurista Vārds. - Nr.25/26 (2011, 21.jūnijs), 24.lpp.

 70. Liepa, Lauris. Vadoņa mīts Latvijā : tiesiskā dimensija / Lauris Liepa ; ar īsām ziņām par aut. - Vēres : 108.-109.lpp. - Kopsav. angļu val.: Authoritarian legacy in Latvia : legal aspect, 146.-147.lpp. // Akadēmiskā Dzīve. - Nr.48 (2011/2012), 101.-109.lpp.

 71. Liholaja, Valentija. 93. Ikviena tiesības uz dzīvību aizsargā likums / Valentija Liholaja. - Atsauces parindēs // Latvijas Republikas Satversmes komentāri : VIII nodaļa : cilvēka pamattiesības. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2011. - 165.-182.lpp.

 72. Liholaja, Valentija. Kvalificējošo pazīmju izpratne noziedzīgos nodarījumos pret personu / Valentija Liholaja. - Bibliogr.: 357.-358.lpp. un atsauces parindēs // Aktuālas tiesību realizācijas problēmas : Latvijas Universitātes 69. konferences rakstu krājums / [Latvijas Universitāte]. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2011. - 349.-358.lpp.

 73. Lošmanis, Aivars. Tiesību jaunrade šoreiz ir lieka : [par dalībnieku un akcionāru reģistra vešanas kārtību un potenciālajām izmaiņām] / Aivars Lošmanis // Jurista Vārds. - Nr.47 (2011, 22.nov.), 16.lpp. : ģīm.

 74. Maizītis, Jānis. Kritēriji kriminālprocesa vienkāršošanai / Jānis Maizītis. - Bibliogr.: 416.lpp. un atsauces parindēs // Aktuālas tiesību realizācijas problēmas : Latvijas Universitātes 69. konferences rakstu krājums / [Latvijas Universitāte]. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2011. - 412.-416.lpp.

 75. Maldīgi domāt: nav lietas, nav problēmu : krimināllietas materiālu atjaunošanas teorētiskie un prakstiskie apsvērumi / Ēriks Kalnmeiers, Kristīne Strada-Rozenberga, Indra Gratkovska ... [u.c.]. - (Numura tēma) // Jurista vārds. - Nr.41 (2011, 11.okt.), 6.-14.lpp. : il.

 76. Matisāns, Lauris. Operatīvā darbība un pierādījumi kriminālprocesā : daži būtiski aspekti / Lauris Matisāns. - (Skaidrojumi.Viedokļi). - Atsauces: 22.lpp. // Jurista Vārds. - Nr.15 (2011, 12.aprīlis), 16.-22.lpp.

 77. Matjušina, Rada. Judicial independence and impartiality as the legal value and its genesis in Europe / Rada Matjusina. - Bibliogr.: p.153-154 // European integration and Baltic Sea region: diversity and perspectives. - Riga : The University of Latvia, 2011. - P.147-154.

 78. Matjušina, Rada. Objektivitāte taisnīgas tiesas spriešanā = Impartiality in Judging / Rada Matjušina. - Izmantotie avoti: 134.-135.lpp., atsauces: 135.-136.lpp. - Kopsav. angļu val.: 136.lpp. // Juridiskā zinātne : Latvijas Universitātes žurnāls = Law : Journal of the University of Latvia. - Nr.2 (2011), 129.-136.lpp.

 79. Medina, Laila. Balstiesīgā pamatkapitāla izpratne / Laila Medina, Aivars Lošmanis, Daiga Vilsone. - (Diskusija) // Jurista vārds. - Nr.3 (2011, 18.janv.) 6.-9.lpp : ģīm.

 80. Meiere, Silvija. 115. Valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu / Silvija Meiere, Ilma Čepāne. - Atsauces parindēs // Latvijas Republikas Satversmes komentāri : VIII nodaļa : cilvēka pamattiesības. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2011. - 717.-736.lpp.

 81. Meiere, Silvija. Vides aizsardzības principu tiesiskais raksturs un to ievērošana lēmumu pieņemšanā / Silvija Meiere. - Atsauces parindēs // Aktuālas tiesību realizācijas problēmas : Latvijas Universitātes 69. konferences rakstu krājums / [Latvijas Universitāte]. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2011. - 83.-92.lpp.

 82. Meikališa, Ārija. Kriminālprocesa likuma pilnveides vispārīgs raksturojums / Ārija Meikališa. - Atsauces parindēs // Aktuālas tiesību realizācijas problēmas : Latvijas Universitātes 69. konferences rakstu krājums / [Latvijas Universitāte]. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2011. - 396.-404.lpp.

 83. Meikališa, Ārija. Taisnīgums kriminālprocesā : [par noziedzīgu nodarījumu veicēju sodīšanu] / Ārija Meikališa, Kristīne Strada-Rozenberga. - (Skaidrojumi. Viedokļi) // Jurista Vārds. - Nr.48 (2011, 29.nov.), 6.-12.lpp. : ģīm.

 84. Neimanis, Jānis. 102. Ikvienam ir tiesības apvienoties biedrībās, politiskās partijās un citās sabiedriskās organizācijās / Jānis Neimanis. - Atsauces parindēs // Latvijas Republikas Satversmes komentāri : VIII nodaļa : cilvēka pamattiesības. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2011. - 395.-412.lpp.

 85. Neimanis, Jānis. Pārbaudei nododamās normas nozīme lietas izskatīšanā un uzskats par normas neatbilstību Satversmei : novērtējuma kritēriji un pamatojuma plašums / Jānis Neimanis. - (Tiesībdomas : referāti, uzstāšanās : II) // Latvijas Republikas Augstākās Tiesas Biļetens. - Nr.2 (2011), 20.-22.lpp.

 86. Neimanis, Jānis. The role of a judge in European integration / Janis Neimanis. - Bibliogr.: p.177 // European integration and Baltic Sea region: diversity and perspectives. - Riga : The University of Latvia, 2011. - P.169-177.

 87. Nīmande, Elita. Speciālās zināšanas kriminālprocesā / Elita Nīmande. - Atsauces parindēs // Aktuālas tiesību realizācijas problēmas : Latvijas Universitātes 69. konferences rakstu krājums / [Latvijas Universitāte]. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2011. - 417.-420.lpp.

 88. Ose, Daina. Elektroniskie rakstveida pierādījumi civilprocesā / Daina Ose. - Bibliogr.: 64.lpp. un atsauces parindēs // Aktuālas tiesību realizācijas problēmas : Latvijas Universitātes 69. konferences rakstu krājums / [Latvijas Universitāte]. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2011. - 59.-64.lpp.

 89. Ose, Daina. Pierādīšanas institūta principi civilprocesā / Daina Ose. - (Tiesību zinātne = Law) // Daugavpils Universitātes 53. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes : Daugavpils, Latvija, 2011. g. 13.-15. aprīlis = Abstracts of the 53rd International scientific conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija. - Daugavpils : Saule, 2011. - 102.lpp.

 90. Osipova, Sanita. Taisnas tiesas modeļi senajā pasaulē / Sanita Osipova. - Bibliogr.: 174.-175.lpp. un atsauces parindēs // Aktuālas tiesību realizācijas problēmas : Latvijas Universitātes 69. konferences rakstu krājums / [Latvijas Universitāte]. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2011. - 163.-175.lpp.

 91. Osipova, Sanita. Valsts valoda kā konstitucionāla vērtība / Sanita Osipova. - Bibliogr.: 8.lpp. // Jurista Vārds. - ISSN 1691-2462. - Nr.42 (2011, 18.okt.), 6.-8.lpp. : ģīm.

 92. Osipova, Sanita. Zvērests ir sena tradīcija, kur jāievēro precīza forma : [par LR Saeimas deputātu svinīgo solījumu jeb zvērestu : saruna ar LR Satversmes tiesas tiesnesi] / Sanita Osipova. - Bibliogr.: 11.lpp. // Jurista Vārds. - ISSN 1691-2462. - Nr.43 (2011, 25.okt.), 10.-11.lpp. : ģīm.

 93. Osis, Martins. Saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanas institūta būtība / Martins Osis. - (Skaidrojumi. Viedokļi.). - Atsauces: 17.lpp. // Jurista Vārds. - Nr.6 (2011, 8.febr.), 16.-17.lpp.

 94. Osis, Martins. Tiesas pievienošanās blakus sūdzībām civilprocesā / Martins Osis. - (Skaidrojumi. Viedokļi). - Atsauces: 11.lpp. // Jurista Vārds - Nr.14 (2011, 5.aprīlis), 10.-11.lpp.

 95. Pētersons, Mārtiņš. Vispārējie tiesību principi un Satversmes tiesas kompetence : ja likumdevējs paplašina Satversmes tiesas kompetenci attiecībā uz vispārējo tiesību principu piemērošanu konstitucionālajā kontrolē, tas būtu veicams ar grozījumiem satversmē / Mārtiņš Pētersons ; tekstā komentārus izsaka Sanita Osipova. - (Skaidrojumi. Viedokļi). - Bibliogr.: 21.-23.lpp. // Jurista Vārds. - Nr.18 (2011, 3.maijs), 15.-23.lpp.

 96. Pleps, Jānis. 103. Valsts aizsargā iepriekš pieteiktu miermīlīgu sapulču un gājienu, kā arī piketu brīvību / Jānis Pleps. - Atsauces parindēs // Latvijas Republikas Satversmes komentāri : VIII nodaļa : cilvēka pamattiesības. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2011. - 413.-444.lpp.

 97. Pleps, Jānis. 116. Personas tiesības, kas noteiktas Satversmes deviņdesmit sestajā, deviņdesmit septītajā, deviņdesmit astotajā, simtajā, simt otrajā, simt trešajā, simt sestajā un simt astotajā pantā, var ierobežot likumā paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību. Uz šajā pantā minēto nosacījumu pamata var ierobežot arī reliģiskās pārliecības paušanu / Jānis Pleps. - Atsauces parindēs // Latvijas Republikas Satversmes komentāri : VIII nodaļa : cilvēka pamattiesības. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2011. - 737.-782.lpp.

 98. Pleps Jānis. Lībijas krīze un Latvijas ārpolitika / Jānis Pleps ; tekstā minēti Intas Ziemeles, Ievas Miļūnas, Māra Lejnieka, Oskara Galandera viedokļi. - (Akadēmiskā dzīve) // Jurista Vārds. - Nr.18 (2011, 3.maijs), 7.lpp. - Dikusijā, kas norisinājās Rīgas Juridiskās augstskolas telpās tika apspriestas karadarbības Lībijā starptautiski tiesiskās konsekvences.

 99. Pudelis, Dainis. Civillikums asarām netic : 11.jūnijā trešo reizi norisinājās Eiropas Tiesību studentu asociācijas Latvijā (ELSA Latvija) organizētā tiesas procesa izspēle civiltiesībās / Dainis Pudelis, Lelde Broka. - (Akadēmiskā dzīve) // Jurista Vārds. - Nr.27 (2011, 5.jūlijs), 21.lpp. - Par izspēles paronu tika izraudzīts Jānis Kārkliņš, bet izspēles kāzusu sagatavoja Martins Osis.

 100. Rasnačs, Lauris. Prohibition of unfair competition in Latvia and the harmonization of unfair competition regulations within the European Union / Lauris Rasnacs. - Bibliogr.: p.219-221 // European integration and Baltic Sea region: diversity and perspectives. - Riga : The University of Latvia, 2011. - P.211-221.

 101. Rasnačs, Lauris. Vainas nozīme atbildības piemērošanā par negodīgas konkurences aizlieguma pārkāpumiem / Lauris Rasnačs. - Bibliogr.: 57.-58.lpp. un atsauces parindēs // Aktuālas tiesību realizācijas problēmas : Latvijas Universitātes 69. konferences rakstu krājums / [Latvijas Universitāte]. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2011. - 48.-58.lpp.

 102. Rezevska, Daiga. Legal methods in Latvia's legal arrangement and European integration / Daiga Rezevska. - Bibliogr.: p.232-233 // European integration and Baltic Sea region: diversity and perspectives. - Riga : The University of Latvia, 2011. - P.222-233.

 103. Rozenbergs, Jānis. Par dažiem noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas jēdziena izpratnes jautājumiem / Jānis Rozenbergs. - (Krimināltiesību apakšnozare). - Bibliogr. un koment.: 40.-41.lpp. - Kopsav. angļu, krievu val. // Administratīvā un Kriminālā Justīcija. - ISSN 1407-2971. - Nr.2/3 (2011, apr./maijs/jūn./jūl./aug./sept.), 33.-41.lpp. : sh.

 104. Rozenfelds, Jānis. Aktuālas lietu tiesību problēmas / Jānis Rozenfelds. - Atsauces parindēs // Aktuālas tiesību realizācijas problēmas : Latvijas Universitātes 69. konferences rakstu krājums / [Latvijas Universitāte]. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2011. - 9.-16.lpp.

 105. Rozenfelds, Jānis. Latent ownership rights / Jānis Rozenfelds // Juridica Abstract. - N 3 (2011), p.175-181.

 106. Rozenfelds, Jānis. Lietu tiesību normu piemērošana tiesu praksē : aktuālas problēmas / Jānis Rozenfelds. - (Skaidrojumi. Viedokļi). - Atsauces: 8.lpp. // Jurista Vārds. - Nr.16 (2011, 19.aprīlis), 7.-9.lpp.

 107. Rozenfelds, Jānis. Publiskās ticamības princips, kopīpašuma tiesības uz nekustamu īpašumu un sacīkstes princips : [referāts Latvijas tiesnešu konf. Latvijas Universitātē (25.nov.)] / Jānis Rozenfelds // Latvijas Republikas Augstākās tiesas biļetens. – ISSN 1691-810X. - Nr.3 (2011, dec.), 9.-15.lpp.

 108. Rozenfelds, Jānis. Varjatud omandiõigused / Jānis Rozenfelds // Juridica. - N 3, XIX aastakäik (2011), p.175-181.

 109. Saeimas atlaišana: Satversme un neskaidrie jautājumi : vērtē un komentē tiesību eksperti / Ringolds Balodis, Mārtiņš Paparinskis, Aleksejs Dimitrovs, Arvīds Dravnieks, Mārtiņš Mits, Annija Kārkliņa, Edgars Pastars, Inga Bite, Edvīns Danovskis, Iveta Kažoka, Gatis Litvins. - (Diskusija). - Bibliogr.: 22.-23.lpp. // Jurista Vārds. - Nr.23 (2011, 7.jūnijs), 10.-23.lpp.

 110. Strada-Rozenberga, Kristīne. Rīcība ar noziedzīga nodarījuma rīkiem, priekšmetiem un citiem ar noziedzīgu nodarījumu saistītiem objektiem kriminālprocesā / Kristīne Strada-Rozenberga. - Atsauces parindēs // Aktuālas tiesību realizācijas problēmas : Latvijas Universitātes 69. konferences rakstu krājums / [Latvijas Universitāte]. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2011. - 405.-411.lpp.

 111. Strada-Rozenberga, Kristīne. [Ievads] / Kristīne Strada-Rozenberga // Aktuālas tiesību realizācijas problēmas : Latvijas Universitātes 69. konferences rakstu krājums / [Latvijas Universitāte]. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2011. - 5.lpp.

 112. Stucka, Artis. 107. Ikvienam darbiniekam ir tiesības saņemt veiktajam darbam atbilstošu samaksu, kas nav mazāka par valsts noteikto minimumu, kā arī tiesības uz iknedēļas brīvdienām un ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu / Artis Stucka, Māris Badovskis. - Atsauces parindēs // Latvijas Republikas Satversmes komentāri : VIII nodaļa : cilvēka pamattiesības. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2011. - 503.-526.lpp.

 113. Švarcs, Ludvigs. Klajā nācis tiesībzinātnieku rakstu krājums / Ludvigs Švarcs ; tekstā komentārus izsaka Kristīne Strada-Rozenberga. - (Juridiskā literatūra) // Jurista Vārds. - Nr.24 (2011, 7.jūnijs), 10.-23.lpp.

 114. Švemberga, Annija. Nekustamo īpašumu pārrobežu elektroniskie darījumi Eiropā / Annija Švemberga. - Atsauces parindēs // Aktuālas tiesību realizācijas problēmas : Latvijas Universitātes 69. konferences rakstu krājums / [Latvijas Universitāte]. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2011. - 32.-37.lpp.

 115. Terehovičs, Vladimirs. Peculiarities of criminalistics in the field of state anti-criminal politics / Vladimirs Terehovics, Elita Nimande. - Bibliogr.: p.249 // European integration and Baltic Sea region: diversity and perspectives. - Riga : The University of Latvia, 2011. - P.244-249.

 116. Torgāns, Kalvis. Consequences of resale of illegally acquired immovable properties / Kalvis Torgāns. - (Doctrine). - Bibliogr. parindēs // Annales de droit privé, 2010-2011= Annals of private law = Annalen für privaterecht = Anales de derecho privado = Annali di diritto privato / Academy of European Private Law. - Milano : Dott. A. Giuffré, 2011. - P.[429]-441.

 117. Torgāns, Kalvis. Latvia / Kalvis Torgāns. - Bibliogr. parindēs // Digest of European tort law / ed. Helmut Koziol ... [et al.]. - Berlin : De Gruyter, 2011. - Vol. 2 : Essential cases on damage (2011), p.48-50, 98-99, 158-159, 257-261, 323-324, 460-461, 588-589, 641-642, 743-744, 858-859. 987-989.

 118. Torgāns, Kalvis. Mantiskā atbildība privātajās un publiskajās tiesībās : [par neskaidrībām latvijas tiesiskās sistēmas ilgstspējas nodrošināšanai] / Kalvis Torgāns. - (Skaidrojumi. Viedokļi). - Bibliogr. parindēs: 12.-13.lpp. // Jurista Vārds. - Nr.46 (2011, 15.nov.), 4.-13.lpp. : ģīm.

 119. Uzņēmuma reģistra amatpersonu lēmumu atziņas ar ekspertu komentāriem : par pamatkapitāla palielināšnau / Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenfelds, Lauris Liepa, Erlans Kalniņš ; sast. Aivars Paegle. - (Tiesību prakse / Atziņas) // Jurista vārds. - Nr.4 (2011, 25.janv.) 23.-25.lpp.

 120. Vīnkalna, Evija. Cēloņsakarība un nepabeigti noziegumi / Evija Vīnkalna. - Bibliogr.: 374.-375.lpp. un atsauces parindēs // Aktuālas tiesību realizācijas problēmas : Latvijas Universitātes 69. konferences rakstu krājums / [Latvijas Universitāte]. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2011. - 368.-375.lpp.

 121. Vīnkalna, Evija. Development tendencies of understanding causal relationships in criminal law / Evija Vinkalna. - Bibliogr.: p.254 // European integration and Baltic Sea region: diversity and perspectives. - Riga : The University of Latvia, 2011. - P.250-254.

 122. Vucāne, Modrīte. Krievijas impērijas valdošā senāta spriedumi pagasttiesu lietās : Ābeļu pagasttiesas aizgādnības, adopcijas lieta un tās pārsūdzības apskats 1896.-1915. g. / Modrīte Vucāne. - Bibliogr.: 192.-193.lpp. un atsauces parindēs // Aktuālas tiesību realizācijas problēmas : Latvijas Universitātes 69. konferences rakstu krājums / [Latvijas Universitāte]. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2011. - 184.-193.lpp.

 123. Vucāne, Modrīte. Pagasta institūta izpratne : ģenēze un evolūcija / Modrīte Vucāne. - (Domu mantojums). - Bibliogr. parindēs: 21.-23.lpp. // Jurista Vārds. - Nr.22 (2011, 31.maijs), 18.-23.lpp.

 124. Vucāne, Modrīte. Zemnieku aizbildnības institūta evolūcija Latgalē XIX gs. un XX gs. 20.-30. gados = Evolution of the Institution of Peasants' Guardianship in Latgale during the 19th Century and in the 1920s and 1930s / Modrīte Vucāne. - Izmantotie avoti: 164.-165.lpp., atsauces: 165.-168.lpp. - Kopsav. angļu val.: 168.lpp. // Juridiskā zinātne : Latvijas Universitātes žurnāls = Law : Journal of the University of Latvia. - Nr.2 (2011), 159.-168.lpp. 

  *****

 125. Damane, Linda. Zvērināta notāra loma testamenta apliecināšanas un spēkā stāšanās procesā šobrīd un civillikuma modernizācijas gaitā [elektronisks resurss] / Linda Damane. - Bibliogr.: 1193.lpp. - Kopsav. angļu val.: 1188.lpp. // Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli [CD-ROM] : Daugavpils, Latvija, 2011. g. = Proceedings of the 52nd International scientific conference of Daugavpils University /atbildīgais par izdevumu Inese Zuģicka. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte ; Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija, 2011. - 1188.-1193.lpp.

 126. Ose, Daina. Pierādīšanas pienākums atsevišķu kategoriju lietās [elektronisks resurss] / Daina Ose. - Bibliogr.: 1305.-1306.lpp. - Kopsav. angļu val.: 1298.lpp. // Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli [CD-ROM] : Daugavpils, Latvija, 2011. g. = Proceedings of the 52nd International scientific conference of Daugavpils University /atbildīgais par izdevumu Inese Zuģicka. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte ; Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija, 2011. - 1298.-1306.lpp.

 127. Pleps, Jānis. Formālās konstitūcijas jēdziens [elektronisks resurss] / Jānis Pleps. - Bibliogr.: 1317.lpp. - Kopsav. angļu val.: 1313.lpp. // Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli [CD-ROM] : Daugavpils, Latvija, 2011. g. = Proceedings of the 52nd International scientific conference of Daugavpils University /atbildīgais par izdevumu Inese Zuģicka. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte ; Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija, 2011. - 1313.-1317.lpp.