Latvijas vēstures institūts

 1. Kaminska, Rūta. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Rēzeknes pilsētā un rajonā / Rūta Kaminska, Anita Bistere ; [tulkotājs angļu valodā Valdis Bērziņš]. - Rīga : Neputns, 2011. - 336 lpp. : il., plāni. - (Mākslas pieminekļi Latvijā). - Ietver rādītāju un bibliogrāfiju (270.-271. lpp.). - Kopsavilkumi angļu, krievu valodā.

 2. Latvia : travel guide / [chief editor: Jānis Turlajs ; text authors: Ilze Antēna, Muntis Auns ... [et al.]]. - Rīga : Jāņa sēta Map Publishers, 2011. - 256 lpp. : krās. il., kartes. - Ietver rād. (254.-256. lpp.).

 3. Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes vēsture padomju laikā : personības, struktūras, idejas, (1944-1991) / Jānis Keruss, Ineta Lipša, Inese Runce, Kaspars Zellis. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - 351 lpp. : il. - Ietver bibliogrāfiju (zemsvītras piezīmēs) un personu rādītāju ([345.]-351. lpp.).

 4. Pētījumi un avoti par Livonijas ordeņpilīm : [rakstu krājums] / sastādījusi Ieva Ose ; LU Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2011. - 542, [1] lpp., [16] lpp. krās. iel. : il., faks., kartes, plāni. - (Latvijas viduslaiku pilis ; 7). - Ietver bibliogrāfiju (atsaucēs un piezīmēs rakstu beigās). - Rakstu krājums satur jaunus pētījumus par viduslaiku pilīm, kas kalpoja par atbalsta punktiem aizsardzības sistēmē Vācu ordeņvalstī 13.-16. gadsimtā. Grāmatā plaši izmantoti jauni vēstures avoti no Stokholmas arhīviem, arheoloģiskajiem izrakumiem par Cēsu, Valmieras, Rīgas, Ludzas, kandavas un Bauskas pilīm. - Latviešu, poļu, vācu val.; kopsavilkumi vācu un angļu val. - Uz vāka tikai sērijas nosaukums.
   
 5. Turčinskis, Zigmārs. Ziemeļvidzemes mežabrāļi, 1944.-1953. gads : Latvijas nacionālo partizānu cīņas Valkas apriņķī un Alūksnes apriņķa rietumu daļā / Zigmārs Turčinskis ; LU Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2011. - 399 lpp. : il., faks., kartes, tab. - Ietver bibliogr. (385.-390. lpp.) un rād. (346.-384. lpp.). - Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu val.
   
 6. Vanaga, Lilita. Salaspils novads : gadsimtu hronoloģija 9.g.t.pr.Kr.-21.gs. / Lilita Vanaga ; [atbildīgā par izdevumu Lolita Trukšāne ; rec.: Daina Bleiere, Guntis Zemītis]. - Salaspils : Salaspils novada dome, 2011. - 286 lpp. : il., kartes, faksimili. - Ietver bibliogr. (274.-277. lpp.). - Teksts latviešu val., kopsavilkums un attēlu nosaukumi paralēli arī angļu val.

 7. Латвия : путеводитель : [10 регионов и Рига, 115 карт, 350 фотографий, 375 туристических объектов, 1450 ночлегов, 280 музеев, 99 туристических информационных центров] / [главный редактор: Янис Турлайс ; авторы текста: Илзе Антена, Мунтис Аунс ... [и др.]]. - Рига : Картографическое издательство Яня сета, 2011. - 256 с. : ил., карты. - Содержит указатель названий (с. 254-256).
   
 8. Arheoloģija un etnogrāfija XXV : veltījums akmens laikmeta pētniecei arheoloģei Dr.hist. Ilgai Zagorskai 70. dzīves gadskārtā / redkol.: Viktorija Bebre, Valdis Bērziņš, Guntis Gerhards, Andrejs Vasks, Antonija Vilcāne (sast.), Gunita Zariņa, Guntis Zemītis ... [u.c.] ; Latvijas Universitāte. Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Zinātne, 2011. - 25.sēj. - 288, [2] lpp. : il., sh., kartes. - Ietver bibliogr.

  *****

 9. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls / galvenais red.: Guntis Zemītis ; atb. red.: Ineta Lipša ; redkol.: Muntis Auns, Daina Bleiere, Līga Lapa, Ineta Lipša, Jānis Stradiņš, Aivars Stranga, Lilita Vanaga, Antonija Vilcāne, Guntis Zemītis ; Latvijas Universitāte. Latvijas Vēstures institūts. - Rīga : Latvijas Vēstures institūta apgāds. 2011. - Nr. 1-4 : il. 

  *****

 10. "Austruma" tradīcijas un simboli : pielikums nr. 5 / sagat. Ainārs Lerhis // Akadēmiskā vienība "Austrums" 125 gados :(1883-2008 / sastādītājs Ainārs Lerhis. - Rīga : N.I.M.S., 2011. - 894.-901.lpp. : il.
   
 11. Analysis of archaeological bones for the purpose of reconstructing the paleodiet of medieval inhabitants / V. Rudovics, A. Viksna, G. Zarina, I. Melne. - Bibliogr.: p.433. // Proceedings of the International Symposium on Archaeometry, 12th-16th May 2008, Siena, Italy / ed. Isabella Turbanti-Memmi. - Berlin : Springer, 2011. - P.427-433 : fig.
   
 12. Apala, Zigrīda. Cēsu ordeņpils kapelas menzas / Zigrīda Apala. - Atsauces un piezīmes: 157.lpp. - Kopsav. vācu val.: Die Mensen aus der Kapelle der Ordensburg Cēsis/Wenden, 158.-159.lpp. // Pētījumi un avoti par Livonijas ordeņpilīm : [rakstu krājums] / LU Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2011. - [147].-159.lpp. : att.
   
 13. Arheoloģiskā kaulu materiāla fizikālķīmiskā novērtēšana / Vita Rudoviča, Arturs Vīksna, Juris Katkevičs, Gunita Zariņa // Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" : sekcija "Tehniskās zinātnes" : tēžu krājums : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī / Rīgas Tehniskā universitāte ; tehnisko zinātņu sekcijas rīcības komiteja: J. Krastiņš ... [u. c.]. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 112.lpp.
   
 14. Auns, Muntis. "Ventspils muzeja rakstu..." : [recenzija] / Muntis Auns // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - ISSN 1025-8906 - Nr.2 (2011), 190.-192.lpp.

 15. Auns, Muntis. Jaunākās literatūras apskats : [recenzija] / Muntis Auns // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - ISSN 1025-8906 - Nr.2 (2011), [189.]-190.lpp.

 16. Berga, Tatjana. Atsvariņu atradumi pilskalnos un ciemu vietās Latvijā 10.-13. gs. / Tatjana Berga // Arheoloģija un etnogrāfija. - Nr. 25 : Veltījums akmens laikmeta pētniecei arheoloģei Dr.hist. Ilgai Zagorskai 70. dzīves gadskārtā (2011), 100.-116.lpp. : il.
   
 17. Berga, Tatjana. Bizantijas monētas Latvijā / Tatjana Berga. - Bibliogr.: 63.lpp. - Kopsav. angļu val. : Byzantine coins in Latvia, 64.lpp. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.2 (2011), [58.]-64.lpp. : karte, tab.
   
 18. Berga, Tatjana. Numismāts un arheologs Dr.phil. Antons Buhholcs (1848-1901) / Tatjana Berga. - (Personālijas) // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.4 (2011), 193.-198.lpp. : portr.
   
 19. Berga, Tatjana. Valmieras pils austrumu daļas apbūve / Tatjana Berga. - Atsauces: 175.-176.lpp. - Kopsav. vācu val.: Bebauung des östlichen Teiles der Burg Valmiera/Wolmar, 177.-178.lpp. // Pētījumi un avoti par Livonijas ordeņpilīm : [rakstu krājums] / LU Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2011. - [160].-178.lpp. : att.
   
 20. Bērziņš, Jānis. Kurzemes sabiedrības aktivitātes II Valsts Domes vēlēšanās / Jānis Bērziņš. - Atsuces un piezīmes : 91.-93.lpp. - Kopsav. vācu val.: Aktivitäten der Lurländischen Gesellschaft bei den wahlen zum II. Staatsrat, 93.-94.lpp. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.4 (2011), [78.]-94.lpp.
   
 21. Bērziņš, Jānis. Vidzemes sabiedrības dalība II Valsts Domes vēlēšanās / Jānis Bērziņš. - Bibliogr.: 121.-123.lpp. - Kopsav. vācu val.: Teilnahme der liefländischen Gesellschaft an den Wahlen zum II. Staatsrat, 123.-124.lpp. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - ISSN 1025-8906 - Nr.2 (2011), [101.]-124.lpp. : tab.
   
 22. Bērziņš, Valdis. Sārnates neolīta apmetne : vide un saimniecība / Valdis Bērziņš // Arheoloģija un etnogrāfija. - Nr. 25 : Veltījums akmens laikmeta pētniecei arheoloģei Dr.hist. Ilgai Zagorskai 70. dzīves gadskārtā (2011), 26.-45.lpp.
   
 23. Bleiere, Daina. Sarunas ar Kremli par Latvijas neatkarības atzīšanu - vai tās bija iespējamas ? / Daina Bleiere. - (Cīņa par neatkarības starptautisku atzīšanu. 2. daļa). - Atsauces : 108..lpp. - Kopsav. angļu val.: Negotiations with the Kremlin on recognition of independence - where they possible at all?, 108.lpp. // 1990. gada 4. maija Latvijas Neatkarības deklarācija: starptautiskie un iekšpolitiskie aspekti : starptautiskas zinātniskas konferences rakstu krājums / zinātniskie redaktori: Inesis Feldmanis, Jānis Taurēns ; konferences organizētāji: Latvijas Vēsturnieku komisija ... [u.c.]. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - 89.-111.lpp.
   
 24. Bormane, Anita. Gunārs Astra. 20.gadsimta Latvietis : [par cilvēktiesību aizstāvi (1931-1988) : sakarā ar 80.dz.d.] / Anita Bormane ; tekstā stāsta Līvija Astra, Daina Bleiere, mācītājs, filozofs Juris Rubenis .. [u.c.]. - (Leģenda) // Mājas Viesis. - Nr.20 (2011, 14./27.okt.), 28.-31.lpp. : ģīm.
   
 25. Brūzis, Rūdolfs. Kaujas āmuri Latvijas 15.-16. gs. arheoloģiskajā materiālā : tipoloģiskā analīze / Rūdolfs Brūzis. - Avoti un literatūra : 82.lpp. - Kopsav. angļu val.: War hammers as Latvian archeological artefacts, the 15th-16th centuries : a typological analysis, 83.-84.lpp. // Vēsture : avoti un cilvēki : Humanitārās fakultātes XX starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli : Vēsture XIV = Proceedings of the 20th International Scientific Readings of the Faculty of Humanities : History XIV / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils : Saule, 2011. - 77.-84.lpp.
   
 26. Čerpinska, Anita. Daugavpils cietokšņa celtniecības sākuma periods (1810-1812) / Anita Čerpinska. - Avoti un literatūra : 100.lpp. - Kopsav. angļu val.: The initial period of building the Daugavpils fortress (1810-1812), 101.lpp. // Vēsture : avoti un cilvēki : Humanitārās fakultātes XX starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli : Vēsture XIV = Proceedings of the 20th International Scientific Readings of the Faculty of Humanities : History XIV / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils : Saule, 2011. - 95.-101.lpp.
   
 27. Evarts, Edvīns. Latgales vēstures īpatnības Otrā pasaules kara laikā / Edvīns Evarts. - Avoti un literatūra : 123.lpp. - Kopsav. angļu val.: Individuality of history of Latgale during the Second World War, 124.lpp. // Vēsture : avoti un cilvēki : Humanitārās fakultātes XX starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli : Vēsture XIV = Proceedings of the 20th International Scientific Readings of the Faculty of Humanities : History XIV / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils : Saule, 2011. - 119.-124.lpp. : il.
   
 28. Ērglis, Dzintars. Jaunākās literatūras apskats : [rec. par grām.: Михельсон Ф. Я пережила Румбулу. - М., 2011, 176 С.] Dzintars Ērglis // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.4 (2011), 182.-184.lpp.
   
 29. Gerhards, Guntis. Amputācija viduslaiku Rīgā / Guntis Gerhards // Arheoloģija un etnogrāfija. - Nr. 25 : Veltījums akmens laikmeta pētniecei arheoloģei Dr.hist. Ilgai Zagorskai 70. dzīves gadskārtā (2011), 190.-203.lpp. : il.
   
 30. Gerhards, Guntis. Epidēmijas viduslaiku un jauno laiku Rīgā / Guntis Gerhards. - Atsuces un piezīmes : 58.-64.lpp. - Kopsav. angļu val.: Epidemics in Riga during the middle ageds and early modern times, 64.-65.lpp. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.4 (2011), [37.]-65.lpp.
   
 31. Gerhards, Guntis. Rakstītie avoti un arheoloģiskās liecības par mēri Latvijas teritorijā 13.-18. gadsimtā / Guntis Gerhards. - Avoti un literatūra : 130.lpp. - Kopsav. angļu val.: Written sources and archaeological evidence on plague in the territory of Latvia in the 13th-18th centuries, 131.lpp. // Vēsture : avoti un cilvēki : Humanitārās fakultātes XX starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli : Vēsture XIV = Proceedings of the 20th International Scientific Readings of the Faculty of Humanities : History XIV / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils : Saule, 2011. - 125.-131.lpp.
   
 32. Guščika, Elīna. Latvijas un Lietuvas teritorijas uzkalniņu ar akmeņu riņķi kapulauku izpētes vēsture / Elīna Guščika. - Bibliogr.: 31.-41.lpp. - Kopsav. angļu val.: Research history of the barrow cemeteries with stone circle in the territory of Latvia and Lithuania, 55.-57.lpp. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.2 (2011), [5.]-57.lpp. : karte, tab.
   
 33. Ilgas Zagorskas nepublicēto arheoloģisko izrakumu un apzināšanas darbu pārskati LU Latvijas vēstures institūta Arheoloģisko materiālu krātuvē / sast. Inna Lazdiņa // Arheoloģija un etnogrāfija. - Nr. 25 : Veltījums akmens laikmeta pētniecei arheoloģei Dr.hist. Ilgai Zagorskai 70. dzīves gadskārtā (2011), 24.-25.lpp.
   
 34. Investigation of mass graves in the Churchyard of St. Gertrude's, Riga, Latvia / Vita Rudovica, Arturs Viksna, Andris Actins, Gunita Zarina, Guntis Gerhards, Martins Lusens. - References: p.27-28 // Interdisciplinaria Archaeologica : Natural Sciences in Archaeology. - Vol.2, N 1 (2011), p.21-28 : fig., tab., photogr.
   
 35. Investigation of optimized homogenization by ball mills for quantitative chemical analysis in sandy soils / V. Rudovica, J. Tjutrins, A. Viksna, G. Zarina. - Bibliogr.: 63.lpp. - Kopsav. latviešu val.: Homogenizācijas parametru optimizācija bumbu dzirnavās kvantitatīvai analīzei smilšaugsnes paraugos, 63.lpp. // Latvijas Ķīmijas Žurnāls = Латвийский химический журнал = Latvian journal of chemistry. - Nr.1/2 (2011), 57.-63.lpp. : diagr., tab.

 36. Jakovļeva, Mārīte. Jelgava kā militārs nocietinājums poļu-zviedru karu laikā (1600-1661) / Mārīte Jakovļeva. - Atsauces un piezīmes: 345.-351.lpp. - Kopsav. vācu val.: Mitau als eine Militärische Festung während der polnisch-schwedischen Kriege (1600-1661), 351.-353.lpp. // Pētījumi un avoti par Livonijas ordeņpilīm : [rakstu krājums] / LU Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2011. - [323].-353.lpp. : att.
   
 37. Jakovļeva, Mārīte. "Im Jahre 2009 ..." : [recenzija par grām.: Границы Литвы. Тысячилетняя история. Vilnius, 2010, 178 S.] / Mārīte Jakovļeva. - (Besprechungen) // Forschungen zur baltischen Geschichte / - (Hrsg. Mati Laur, Karsten Brüggemann.). - Tartu : Akadeemiline Ajalooselts, 2011. - Vol.6 (2011), S.252-256.
   
 38. Jansone, Aija. Līdz mūsdienām Rucavā saglabātie 19. gs. beigu - 20.gs. pirmās puses sieviešu apģērbi / Aija Jansone // Arheoloģija un etnogrāfija. - Nr. 25 : Veltījums akmens laikmeta pētniecei arheoloģei Dr.hist. Ilgai Zagorskai 70. dzīves gadskārtā (2011), 243.-266.lpp. : il.
   
 39. Jērums, Normunds. Vienasmens zobeni zemgaļu apdzīvotajās teritorijās / Normunds Jērums // Arheoloģija un etnogrāfija. - Nr. 25 : Veltījums akmens laikmeta pētniecei arheoloģei Dr.hist. Ilgai Zagorskai 70. dzīves gadskārtā (2011), 137.-158.lpp. : il.
   
 40. Kangeris, Kārlis. Pirmā Vispasaules latviešu jaunatnes kongresa aizliegšana 1968.gadā: latviešu trimdas organizāciju protesti : [referāts 3.Apvienotā Pasaules Latviešu zinātnieku un 4.Letonikas kongresa sekcijā (25.okt.) : ar īsām ziņām par aut.] / Kārlis Kangeris - Bibliogr. un koment. parindēs: 180.-187.lpp. // Latviešu trimdas loma Latvijas neatkarības idejas uzturēšanā : Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongresa sekcijas materiāli. - Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, 2011... - (2011), 177.-187.lpp.
   
 41. Karlsone, Anete. Aulejas tipa jostas/ Anete Karlsone // Arheoloģija un etnogrāfija. - Nr. 25 : Veltījums akmens laikmeta pētniecei arheoloģei Dr.hist. Ilgai Zagorskai 70. dzīves gadskārtā (2011), 267.-282.lpp. : il.
   
 42. Karlsone, Anete. Tautiskais tērps un tā simboliskā nozīme vēsturiskā attīstībā / Anete Karlsone. - Bibliogr.: 20.lpp. - Kopsav. angļu val.: 'National dress' and its symbolic significance in the historical perspective, 9.lpp. // Kultūras studijas : zinātnisko rakstu krājums = Cultural studies : scientific papers / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. - 3.sēj.: Priekšmetu pasaule literatūrā un kultūrā = The world of objects in literature and culture (2011), 9.-20.lpp. : att.
   
 43. Lerhis, Ainārs. "Austrums" atjaunotajā valstī (1989-2008) : 8. nodaļa / Ainārs Lerhis. - Bibliogr. parindēs. // Akadēmiskā vienība "Austrums" 125 gados :(1883-2008 / sastādītājs Ainārs Lerhis. - Rīga : N.I.M.S., 2011. - [643.]-836.lpp. : il.
   
 44. Lerhis, Ainārs. "Austrums" okupētajā Latvijā (1945-1989) : 7. nodaļa / Ainārs Lerhis. - Bibliogr. parindēs. // Akadēmiskā vienība "Austrums" 125 gados :(1883-2008 / sastādītājs Ainārs Lerhis. - Rīga : N.I.M.S., 2011. - [591.]-642.lpp. : il.
   
 45. Lerhis, Ainārs. "Austrums" trimdā un pēc trimdas (1945-2008) : ievads : 6. nodaļa / Ainārs Lerhis. - Bibliogr. parindēs. // Akadēmiskā vienība "Austrums" 125 gados :(1883-2008 / sastādītājs Ainārs Lerhis. - Rīga : N.I.M.S., 2011. - [335.]-358.lpp. : il.
   
 46. Lerhis, Ainārs. Academic Students society "Austrums" [Akadēmiskā vienība "Austrums"] 125 years (1883-2008) : summary / A. Lerhis, V. P. Karnups. // Akadēmiskā vienība "Austrums" 125 gados :(1883-2008 / sastādītājs Ainārs Lerhis. - Rīga : N.I.M.S., 2011. - 981.-991.lpp.
   
 47. Lerhis, Ainārs. Latvijas Republikas pirmais neatkarības periods(1918-1940) : 3. nodaļa / Ainārs Lerhis. - Bibliogr. parindēs. // Akadēmiskā vienība "Austrums" 125 gados :(1883-2008 / sastādītājs Ainārs Lerhis. - Rīga : N.I.M.S., 2011. - 123.-248.lpp. : il.
   
 48. Lerhis, Ainārs. Maskavas periods (1883-1918) : 1. nodaļa / Ainārs Lerhis. - Bibliogr. parindēs. // Akadēmiskā vienība "Austrums" 125 gados :(1883-2008 / sastādītājs Ainārs Lerhis. - Rīga : N.I.M.S., 2011. - 35.-89.lpp. : il.
   
 49. Lerhis, Ainārs. Nacistiskās Vācijas okupācijas gadi (1941-1945). Pretestības kustība. Latvijas Centrālā padome : 5. nodaļa / Ainārs Lerhis. - Bibliogr. parindēs. // Akadēmiskā vienība "Austrums" 125 gados :(1883-2008 / sastādītājs Ainārs Lerhis. - Rīga : N.I.M.S., 2011. - [291.]-334.lpp. : il.
   
 50. Lerhis, Ainārs. Padomju Savienības okupācijas gads (1940-1941) : 4. nodaļa / Ainārs Lerhis. - Bibliogr. parindēs. // Akadēmiskā vienība "Austrums" 125 gados :(1883-2008 / sastādītājs Ainārs Lerhis. - Rīga : N.I.M.S., 2011. - 249.-290.lpp. : il.
   
 51. Lerhis, Ainārs. Patstāvīgs un kritisks līdzšinējā iztirzājuma caurlūkojums : [rec. par grām.: R. Treijs. Vilhelms Munters. Rīga, Jumava, 2010, 343 lpp.] / Ainārs Lerhis. - (Apskati) // Akadēmiskā Dzīve. - Nr.48 (2011/2012), 123.-125.lpp.
   
 52. Lipša, Ineta. Die Historiker der Lettischen Staatsuniversität in Riga und ihr Verhältnis zur Kommunistischen Partei 1954-1964 / Ineta Lipša. - Bibliogr. parindēs. - Kopsav. angļu val.: The Historians of the Latvian State University in Riga and their relations with the Communist Party, 1954-1964, p.194-195. // Forschungen zur baltischen Geschichte / - (Hrsg. Mati Laur, Karsten Brüggemann.). - Tartu : Akadeemiline Ajalooselts, 2011. - Vol.6 (2011), S.178-195.
   
 53. Lipša, Ineta. Vīrietības aspekts Kārļa Ulmaņa autoritārajā ideoloģijā (1934-1940) / Ineta Lipša. - Avoti un literatūra : 171.-172.lpp. - Kopsav. angļu val.: The aspect of masculinity in the authoritarian ideology of Kārlis Ulmanis (1934-1940), 172.lpp. // Vēsture : avoti un cilvēki : Humanitārās fakultātes XX starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli : Vēsture XIV = Proceedings of the 20th International Scientific Readings of the Faculty of Humanities : History XIV / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils : Saule, 2011. - 167.-172.lpp. : il.
   
 54. Loze, Ilze Biruta. Neolīta akmens kaujas cirvji Latvijas austrumu daļā / Ilze Biruta Loze. - Avoti un literatūra : 181.-182.lpp. - Kopsav. angļu val.: Late Neolithic stone battle axes in Eastern Latvia, 182.-183.lpp. // Vēsture : avoti un cilvēki : Humanitārās fakultātes XX starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli : Vēsture XIV = Proceedings of the 20th International Scientific Readings of the Faculty of Humanities : History XIV / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils : Saule, 2011. - 173.-183.lpp. : il.
   
 55. Loze, Ilze. Ināras Kunigas grōmota / Ilze Loze // Tāvu zemes kalendars : kultūrvēsturiska un literara godagrōmota, 2012 : 73. goda gōjums. - Rēzekne : Latgolas kulturas centra izdevnīceiba, 2011. - 73.sēj. (2012), 340.-344.lpp.
   
 56. Loze, Ilze. Lubāna mitrāja ainava vēlā ledus laikmetā un pēcledus laikmetā : paleolīts-mezolīts-neolīts-agrais bronzas laikmets / Ilze Loze, Laimdota Kalniņa, Aija Ceriņa. - Atsauces un piezīmes: 197.-199.lpp. - Kopsav. angļu val.: Landscape of Lake Lubāns Wetland in the Late Ice Age and post Ice Age, 398.-399.lpp. // Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava. - Rīga : Apgāds "Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis", 2011. - [175].-199.lpp. : att.
   
 57. Loze, Ilze. Zvidzes mezolita-neolita apmetne Lubōna mytrōjā / Ilze Loze // Tāvu zemes kalendars : kultūrvēsturiska un literara godagrōmota, 2012 : 73. goda gōjums. - Rēzekne : Latgolas kulturas centra izdevnīceiba, 2011. - 73.sēj. (2012), 57.-62.lpp. : fotogr.
   
 58. Ose, Ieva. Ieskats Ludzas ordeņpils vēsturē un nocietinājumu attīstībā / Ieva Ose. - Atsauces un piezīmes: 376.-378.lpp. - Kopsav. vācu val.: Einsicht in die Geschichte und Entwicklung der Befestigungen der Ordensburg Ludza/Ludsen, 378.-380.lpp. // Pētījumi un avoti par Livonijas ordeņpilīm : [rakstu krājums] / LU Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2011. - [354].-380.lpp. : att.
   
 59. Ose, Ieva. Kapelas un baznīcas Latvijas viduslaiku pilīs / Ieva Ose. - Atsauces: 134.-141.lpp. - Kopsav. vācu val.: Kapellen und Kirchen der mittelalterlichen Burgen Lettlands, 141.-144.lpp. // Pētījumi un avoti par Livonijas ordeņpilīm : [rakstu krājums] / LU Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2011. - [95].-144.lpp. : att.
   
 60. Ose, Ieva. Vidzemes un Latgales piļu 17. gs. plāni un zīmējumi no Stokholmas arhīviem / Ieva Ose. - Atsauces un piezīmes: 487.-489.lpp. - Kopsav. vācu val.: Pläne und Zeichnungen des 17. Jahrhunderts der Burgen Livlands und Lettgallens aus den Archiven Stockholms, 489.-490.lpp. // Pētījumi un avoti par Livonijas ordeņpilīm : [rakstu krājums] / LU Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2011. - [478].-490.lpp., aiz 480.lpp. 16 lpp. att.
   
 61. Pavlovičs, Juris. Latgales iedzīvotāju atmiņas par ikdienas dzīvi vācu okupācijas laikā / Juris Pavlovičs. - Avoti un literatūra : 246.lpp. - Kopsav. angļu val.: Memoirs of the local population of Latgale on the everyday life during the period of German occupation, 247.lpp. // Vēsture : avoti un cilvēki : Humanitārās fakultātes XX starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli : Vēsture XIV = Proceedings of the 20th International Scientific Readings of the Faculty of Humanities : History XIV / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils : Saule, 2011. - 243.-247.lpp.
   
 62. Pavlovičs, Juris. Recenzijas : [rec. par grām.: Turčinskis Z. Ziemeļvidzemes mežbrāļi : Latvijas nacionālo partizānu cīņas Valkas apriņķī un Alūksnes apriņķa rietumu daļā, 1944.-1953. gads. R., 2011, 399 lpp.] Juris Pavlovičs. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.4 (2011), 176.-178.lpp.
   
 63. Saleniece, Irēna. Profesors, Daugavpils Universitātes Goda doktors Joels Veinbergs : (01.09.1922.-20.05.2011.) / Irēna Saleniece // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.2 (2011), 203.-205.lpp. : ģīm.
   
 64. Sprūde, Viesturs. Riņņukalna sencilvēki bijuši kāri uz zivīm : [arheoloģijas izrakumos Riņņukalna apkaimē uziets liels skaits zivju skriemeļu un gliemeņu čaulu, izrakumu vadītāja Ilga Zagorska] / Viesturs Sprūde ; tekstā izsakās Valdis Bērziņš. - (Latvijā) // Latvijas Avīze. - Nr.171 (2011, 3.sept.), 5.lpp. : il.
   
 65. Stradiņš, Jānis. The European academy of Sciences and arts : its impact on Latvia / Jānis Stradiņš, Anita Draveniece. - (General Issues). - Bibliogr.: p.30-31 // Baltic Journal of European Studies : Journal of Tallinn University of Technology. - Vol. 1, N 1: Spec. is.: Selected papers of the 24 th international Baltic conference on the History of Science and the follow-up seminar(2011), 24-31.

 66. Stradiņš, Jānis. Foundation of the Baltic Association of the History and Philosophy of Science (BAHPS) / Jānis Stradiņš. - (General Issues). - Bibliogr.: p.21-22. // Baltic Journal of European Studies : Journal of Tallinn University of Technology. - Vol. 1, N 1: Spec. is.: Selected papers of the 24 th international Baltic conference on the History of Science and the follow-up seminar (2011), p.11-23.

 67. Stradiņš, Jānis. Lai Latvijas vēsture kļūtu interesanta pasaulei / Jānis Stradiņš // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.3 (2011), 8.-10.lpp.
   
 68. Stradiņš, Jānis. Latvijas devums kosmosa pētniecībā: no F.Candera līdz mūsdienām : [padomju raķešu izgudrotājs Frīdrih Canders (1887-1933) : referāts konf. "Cilvēka pirmajam lidojumam kosmosā - 50" P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā (2011.g. 9.martā)] / Jānis Stradiņš. - Bibliogr. parindēs: 22.-23.lpp. // Zvaigžņotā Debess. - Vasara (2011), 20.-24.lpp.

 69. Stradiņš, Jānis. No "Maskavas latviešu lasāmiem vakariem" līdz "Austrumam" - personības strāvojumi : 2. nodaļa / Jānis Stradiņš. - Bibliogr. parindēs. // Akadēmiskā vienība "Austrums" 125 gados :(1883-2008 / sastādītājs Ainārs Lerhis. - Rīga : N.I.M.S., 2011. - 91.-122.lpp. : il.
   
 70. Stradiņš, Jānis. Pauls Stradiņš un Ventspils / Jānis Stradiņš // Ventspils novada medicīnas vēsture / A. Vīksnas, R. Vēliņa un P. Rēveļa redakcijā. - Rīga : Valters un Rapa, 2011. - [441.-442].lpp. : fotogr.
   
 71. Tilko, Silvija. Kaula ķemmes no 10.-13. gs. Daugavas lejteces kapulaukiem / Silvija Tilko // Arheoloģija un etnogrāfija. - Nr. 25 : Veltījums akmens laikmeta pētniecei arheoloģei Dr.hist. Ilgai Zagorskai 70. dzīves gadskārtā (2011), 159.-181.lpp. : il.
   
 72. Vilcāne, Antonija. "Sabiedrības iniciēti un..." [recenzija] / Antonija Vilcāne. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - ISSN 1025-8906. - Nr.2 (2011), 192.-194.lpp.

 73. Vilcāne, Antonija. Borhi un Preiļu muižas kapela arheoloģisko izrakumu gaismā / Antonija Vilcāne. - Avoti un literatūra : 352.-354.lpp. - Kopsav. angļu val.: The Borch family and Preiļi manor Chapel in the light of archaeological excavation, 354.lpp. // Vēsture : avoti un cilvēki : Humanitārās fakultātes XX starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli : Vēsture XIV = Proceedings of the 20th International Scientific Readings of the Faculty of Humanities : History XIV / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils : Saule, 2011. - 348.-354.lpp.
   
 74. Vilcāne, Antonija. LU [Latvijas Universitātes] Latvijas vēstures institūta Arheoloģijas nodaļa laikā no 1995. līdz 2011.gadam : reorganizācija, paaudžu maiņa, pētījumi / Antonija Vilcēne. - Bibliogr.: 84.-86.lpp. - Kopsav. angļu val.: The Department of Archaeology of the Institute of the History of Latvia at the University of Latvia from 1995 to 2011: reorganization, change of generations, researches, 86.-87. lpp. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - ISSN 1025-8906 - Nr.2 (2011), [65.]-87.lpp.
   
 75. Vilcāne, Antonija. Pātagas kātu atradumi Latvijā / Antonija Vilcāne // Arheoloģija un etnogrāfija. - Nr. 25 : Veltījums akmens laikmeta pētniecei arheoloģei Dr.hist. Ilgai Zagorskai 70. dzīves gadskārtā (2011), 117.-136.lpp. : il.
   
 76. Vīksne, Rudīte. Kopīgais un atšķirīgais padomju varas attieksmē pret reliģiskajām konfesijām Latvijā = Common and Different Elements in the Attitude of the Soviet Rule towards Christian Denominations in Latvia / Rudīte Vīksne // Between East and West: cultural and religious dialogue before, during and after the totalitarian rule : 1st International Scientific Conference of the Latvian Society for the Study of Religion, 6-8 October 2011, University of Latvia : programme and abstracts / organized in collaboration with University of Latvia, Daugavpils University in the framework of the European Commission FP7 Project MYPLACE. - Riga : University of Latvia, 2011. - P.45.
   
 77. Zunde, Māris. Cēsīs Rožu laukuma vietā būvēto senāko koka celtņu absolūtā datēšana / Māris Zunde // Arheoloģija un etnogrāfija. - Nr. 25 : Veltījums akmens laikmeta pētniecei arheoloģei Dr.hist. Ilgai Zagorskai 70. dzīves gadskārtā (2011), 221.-234.lpp.
   
 78. Zunde, Māris. Par radioaktīvā oglekļa (14C) datēšanas metodi un tās pielietošanu arheoloģijā / Māris Zunde. - Atsuces un piezīmes : 117.-118.lpp. - Kopsav. angļu val.: On the radiocarbonn(14C) dating method and its application in archaeology, 119.lpp. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.4 (2011), [95.]-119.lpp.
   
 79. Žvinklis, Arturs. "Pēc Latvijas valstiskās..." : [recenzija] / Arturs Žvinklis. - Bibliogr. un koment. parindēs: 176.-177.lpp. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.2 (2011), 173.-178.lpp.