Aicinām LU studentus pieteikties nodarbībām un/vai brīvās izvēles studiju kursiem par informācijas resursu izmantošanu un citām prasmēm studiju efektivitātes pilnveidošanai.

Anotācija: Nodarbība ir paredzēta visiem interesentiem, kuriem nepieciešams papildināt zināšanas un praktiskās iemaņas efektīvā informācijas meklēšanā un izgūto rezultātu saraksta pielāgošanā. Nodarbības dalībnieki iegūst teorētiskas zināšanas par meklētājprogrammu Primo, tās funkcionalitāti un saistību ar tīklotāju – pilnteksta satura piegādes programmu – SFX, praktiskas iemaņas informācijas meklēšanā un informācijas avotu pārlūkošanā. Padziļināti tiks veidotas prasmes izvēlēties atbilstošāko meklēšanas veidu konkrētu resursu atlasei, pielāgot izgūtos meklēšanas rezultātus studiju un pētniecības uzdevumiem, kā arī izvēlēties atbilstošāko avotu pilnteksta piekļuvei. Plašāka informācija šeit.

Ilgums: ~90 min

 

Anotācija: LU Bibliotēkas nodarbība “Iepazīsti e-resursus” paredzēta LU bakalaura studiju programmu studentiem, lai iegūtu zināšanas par LU e-resursiem, to pieejamību LU Bibliotēkā un lietošanu. “Iepazīsti e-resursus” veicina studentu patstāvīgās mācīšanās kompetences un izpratni par attālinātu informācijas meklēšanas un izmantošanas iespējām. Nodarbības laikā tiks iegūtas teorētiskas un praktiskas zināšanas par e-resursiem. Plašāka informācija šeit.

Ilgums: ~90 min

 

Anotācija: LU Bibliotēkas nodarbība “E-resursi nozarē” paredzēta LU bakalaura studiju programmu un maģistra studiju programmu studentiem, lai veicinātu zināšanas un iemaņas nozares eresursu meklēšanā un atlasē LU abonētajos, atvērtās piekļuves e-resursos, LU veidotajās datubāzēs un LU e-resursu repozitorijā. Kā arī, lai veicinātu studentu patstāvīgās mācīšanās kompetences. Nodarbību laikā tiks pilnveidota studentu prasme orientēties LU piedāvātajos nozares e-resursos, padziļināti tiks sniegtas konsultācijas konkrētu zinātņu nozaru e-resursu klāstā, informācijas izguvē, konkrētu rezultātu atlasē un to saglabāšanā. Plašāka informācija šeit.

Ilgums: ~90 min

 

Anotācija: LU Bibliotēkas nodarbība “Elektroniskais kopkatalogs Tavām veiksmīgām studijām” paredzēta LU bakalauru un maģistru studiju programmās 1. kursa studējošajiem, lai veicinātu viņu zināšanas un iemaņas studijām nepieciešamo informācijas avotu atlasē un izvēlē Valsts nozīmes elektroniskajā kopkatalogā (turpmāk - Kopkatalogs) un sekmētu studējošo pašorganizētas mācīšanās kompetences. Nodarbības saturs tiek pielāgots mērķgrupai, ņemot vērā studentu esošo pieredzi darbā ar Kopkatalogu. Nodarbība veidota tematiskās daļās, kas aptver: navigāciju Kopkatalogā, reģistrēšanos un informācijas avotu meklēšanu, iegūto informācijas avotu rezultātu grupēšanu, izvērtēšanu un informācijas avotu pasūtījuma izveidi. Plašāka informācija šeit.

 Ilgums: ~90 min

 

Anotācija: Nodarbība paredzēta LU doktorantūras studentiem un pētniekiem, kuriem nepieciešams papildināt zināšanas un prasmes bibliogrāfisko un citējamības datubāzu Web of Science un Scopus izmantošanā studiju un pētniecības darbā. Nodarbības laikā dalībnieki iegūs izpratni par Web of Science un Scopus nozīmi un pielietojumu zinātniskā darbā, kā arī apgūs zināšanas par šo datubāzu saturu, funkcionalitāti, datu meklēšanas un analīzes iespējām, autoru un institūciju pārskatu atlasi, zinātnisko rezultātu mērījumu parametriem jeb bibliometriskajiem rādītājiem. Plašāka informācija šeit.

Ilgums: ~90 min

 

Anotācija: Nodarbība paredzēta LU studentiem, doktorantiem un pētniekiem, kas vēlas iegūt papildus zināšanas pētnieciskajā darbā izmantoto informācijas avotu bibliogrāfisko atsauču un norāžu (references) izveidošanā. Nodarbības gaitā dalībnieki iepazīsies ar citēšanas pamatprincipiem, veidiem un funkcijām, citēšanas sistēmas elementiem, citēšanas stiliem un to atšķirībām. Dalībnieki iegūs zināšanas un izpratni par iespiesto un elektronisko informācijas resursu bibliogrāfisko elementu identificēšanu un noformēšanu, atsauču veidošanas metodēm, informācijas resursiem citēšanas stilu apguvei un pielietošanai.  

Ilgums ~ 90 min

Papildus informācija: Nodarbības laikā iespējams pievērsties plašāk kāda iepriekš pieteikta citēšanas stila apguvei, izmantojot praktiskus piemērus.

 

Anotācija: Nodarbība paredzēta visiem LU doktorantūras studentiem un pētniekiem, kuriem nepieciešams papildināt zināšanas un prasmes citēšanas jeb atsauču pārvaldības rīku izmantošanā studiju un pētniecības darbā. Dalībnieki iegūs izpratni par atsauču pārvaldības rīku nozīmi pētnieciskā darbā un pielietošanas priekšrocībām. Nodarbības laikā dalībnieki apgūs zināšanas par Mendeley un EndNote Online jeb Basic programmatūru instalēšanas nosacījumiem un funkcijām: bibliogrāfiskās informācijas un pilntekstu importēšana no e-resursu datubāzēm un katalogiem, personīgās e-bibliotēkas veidošana, piezīmju organizēšana, citēšanas stila izvēle un automātiska piemērošana atsaucēm tekstā, kā arī izmantotās literatūras sarakstam (jeb bibliogrāfijai), informācijas apmaiņa un bibliogrāfiskās datubāzes veidošana kopā ar pētījuma sadarbības partneriem. Plašāka informācija šeit.

Ilgums: ~90 min

Nodarbības norisei: Lai dalībnieki lekcijas laikā varētu pamēģināt praktiski rīku piedāvātās iespējas, iepriekš jāizveido personīgais profils katrā no rīkiem.

Papildus informācija: Nodarbības tēmu iespējams pielāgot situācijai, izvēloties vienu no atsauču pārvaldības rīkiem un izmantojot praktiskāku pieeju.

 

Anotācija: Nodarbība paredzēta LU studentiem, akadēmiskajam, zinātniskajam un vispārējam personālam, kas vēlas iepazīt LU Bibliotēkas darbības virzienus un piedāvātos pakalpojumus. Nodarbības laikā dalībnieki uzzinās par iespējām izmantot Bibliotēkas piedāvāto informācijas resursu klāstu, brīvpieejas lasītavas un pašapkalpošanās iekārtas. Nodarbībā tiks apskatīti tādi pakalpojumi kā informācijas resursu saraksta sastādīšana, starpbibliotēku abonements, nakts abonements, izdevumu pasūtīšana no Krātuves, digitalizācija, piekļuve savam bibliotēkas lasītāja kontam un citi.

Ilgums: ~90 min

 

Izmantojiet iespēju pieteikties Jums interesējošai nodarbībai, aizpildot elektronisko pieteikuma formu.

LU Bibliotēkas mācību nodarbību kalendārs.