Literatūras, folkloras un mākslas institūts

 1. Burima, Maija. Modernisma koncepti 20. gadsimta sākuma latviešu literatūrā / Maija Burima ; sērijas atbildīgais redaktors Benedikts Kalnačs ; rec.: Viktors Hausmanis, Pauls Daija. - Rīga : Latvijas Universitāte. Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011. - 326 lpp. - (Salīdzināmā literatūra (Baltijas literatūra) ; 3). - Ietver bibliogrāfiju un personu rādītāju. - Kopsavilkums angļu valodā.
   
 2. Frīde, Zigrīda. Ienest sveci istabā : latviešu literatūras veidošanās aspekti 19. gadsimta pirmajā pusē / Zigrīda Frīde ; Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011. - 342 lpp., [16] lpp. iel. : il., faks., portr. - Ietver bibliogrāfiju (325.-326. lpp.) un personu rādītāju (327.-342. lpp.).
   
 3. Hausmanis, Viktors. Veronika Janelsiņa : rakstos un darbos / Viktors Hausmanis ; rec. Benedikts Kalnačs. - Rīga : Zinātne, 2011. - 284, [2] lpp., [8] lpp. iel. : il., faks. - Ietver bibliogr. (zemsvītras piezīmēs).
   
 4. Kalnačs, Benedikts. Baltijas postkoloniālā drāma : modernitāte, koloniālisms un postkoloniālisms latviešu, igauņu un lietuviešu dramaturģijā / Benedikts Kalnačs ; rec.: Viktors Hausmanis, Raimonds Briedis, Pauls Daija. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011. - 269 lpp. - (Salīdzināmā literatūra (Baltijas literatūra) ; 4). - Ietver bibliogr. (233.-245. lpp.) un rād. (247.-252. lpp.). - Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu val.

 5. Mūzika okupācijā : Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade, 1940-1945 / Arnolda Klotiņa redakcijā ; [teksts: A. Klotiņš, I. Grauzdiņa, L. Kārkliņš, D. Mazvērsīte, I. Šarkovska-Liepiņa ; rec.: Lolita Fūrmane, Viktors Hausmanis]. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011. - 695 lpp., [32] lpp. iel. : il., faks., karte, plāni.

 6. Pērkone, Inga. Inscenējumu realitāte : Latvijas aktierkino vēsture / Inga Pērkone, Zane Balčus, Agnese Surkova, Beāte Vītola ; konsultanti : Raimonds Briedis ... [u.c.]. - [Rīga] : Mansards, [2011]. - 599, [1] lpp. : il. - ("Kino raksti" bibliotēka). - Ietver rādītājus, kinoterminu skaidrojošo vārdnīcu un bibliogrāfiju.
   
 7. Rižijs, Marians. Ulda Bērziņa dzejas poētika (laika un telpas aspekts) : promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē (apakšnozare: latviešu literatūras vēsture) = the poetics of Uldis Bērziņš' poetry (temporal and spatial aspects) = Die Poetik Uldis Berzins' (Aspekte des Raums und der Zeit) / Marians Rižijs ; zinātniskā vadītāja Janīna Kursīte ; rec.: Ojārs Lāms, Raimonds Briedis, Ilga Šuplinska ; Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 48 lpp. - Ietver bibliogrāfiju (parindēs un 6.-7.lpp.). - Kopsavilkumi latviešu, angļu un vācu valodās.

 8. Rižijs, Marians. Uldis Bērziņš : dzīve un laiktelpas poētika / Marians Rižijs ; rec.: Raimonds Briedis, Viktors Hausmanis, Kārlis Vērdiņš. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011. - 207 lpp. : il., portr. - (Studia humanitarica). - Ietver bibliogrāfiju (195.-203. lpp.). - Latviešu val., kopsav. angļu val.
   
 9. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē : rakstu krājums = Current issues in literary research : conference proceedings volume / [redkol.: Inguna Daukste-Silasproģe, Māra Grudule, Benedikts Kalnačs, Ieva E. Kalniņa, Sandis Laime, Kārlis Vērdiņš ... u.c.] ; Liepājas Universitātes Literatūras katedra, Kurzemes Humanitārais institūts, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. - Liepāja : LiePA, 2011. - 16. sēj. - 257, [1] lpp. - Bibliogr. rakstu beigās. - Par aut.: 257.lpp. - Kopsav. angļu, vācu val.

 10. Latvieši latviešu acīm: Sibīrija. Timofejevka : rakstu krājums = Latvians about latvians: Siberia. Timofeyevka = Латыши глазами латышей: Сибирь. Тимофеевка / [sastādītājs Aigars Lielbārdis ; redkol.: Sandis Laime, Aigars Lielbārdis, Anna Stafecka]. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011. - 190, [50] lpp. : il., karte, tab. ; 22 x 28 cm + 1 CD. - Ietver bibliogr. (rakstu beigās). - Teksts latviešu, angļu un krievu val. - Piel.: CD: Latvieši latviešu acīm: Sibīrija. Timofejevka : audiovizuāls pielikums.

  *****

 11. Daija, Pauls. Brāļu Kaudzīšu romāns "Mērnieku laiki" un debates par autorību = The novel "Times of the land surveyors" by Kaudzīte brothers and debates about its autorship / Pauls Daija. - (Piebalgas mīts un brāļu Kaudzīšu "Mērnieku laiki"). - Literatūras saraksts : 53.-55.lpp. - Kopsav. angļu val.: 55.lpp. // Piebalgas teksts. Brāļu Kaudzīšu romāns "Mērnieku laiki" / sastādītāji: Ausma Cimdiņa, Ojārs Lāms ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. - Rīga : Zinātne, 2011. - 39.-55.lpp.
   
 12. Daija, Pauls. Priekšmets un morāle: atrastās mantas motīvs apgaismības laikmeta latviešu laicīgajā prozā / Pauls Daija. - Bibliogr.: 90.-93.lpp. - Kopsav. angļu val.: Object and morality: the motif of the lost and found property in Latvian secular prose of the Enlightenment period, 78.lpp. // Kultūras studijas : zinātnisko rakstu krājums = Cultural studies : scientific papers / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. - 3.sēj.: Priekšmetu pasaule literatūrā un kultūrā = The world of objects in literature and culture (2011), 78.-93.lpp.
   
 13. Daija, Pauls. Vācu apgaismības bestsellers latviski: Rūdolfs Zahariass Bekers un latviešu laicīgā literatūra 18. gadsimtā : [par vācu rakstnieka Rūdolfa Zahariasa Bekera (1759-1822) grām. "Labu ziņu un padomu grāmata"] / Pauls Daija. - Bibliogr.: 20.-25.lpp. - Kopsav. vācu val.: Bestseller der deutshen Aufklärung auf lettisch: Rudolf Zacharias Becker und lettische Literatur im 18. Jahrhundert, 25.-26.lpp. // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē = Current issues in literary research. - 16.laid. (2011), 6.-26.lpp.
   
 14. Hausmanis, Viktors. Pirms simt gadiem iekvēlojās uguns ... / Viktors Hausmanis // Rīgas latvietis : Rīgas Latviešu biedrības gadagrāmata, 2011 / sastādītāji: Gaida Jablovska, Ilgonis Bērsons. - Rīga : Mansards ; Rīgas Latviešu biedrība, 2011. - (2011), 118.-[122.]lpp.
   
 15. Hausmanis, Viktors. Vēl viens brīnums teātra pasaulē / Viktors Hausmanis // Rīgas latvietis : Rīgas Latviešu biedrības gadagrāmata, 2011 / sastādītāji: Gaida Jablovska, Ilgonis Bērsons. - Rīga : Mansards ; Rīgas Latviešu biedrība, 2011. - (2011), 115.-[117.]lpp.
   
 16. Kalna, Baiba. Žans Vilārs / Baiba Kalna. - Avoti: [360].lpp. // Teātra režija pasaulē : II daļa. - [Rīga] : Jumava, 2011. - 348.-[360].lpp. : il.
   
 17. Kalnačs, Benedikts. Es atsakos no jūsu žēlastības, Baronlielskungs. Rūdolfa Blaumaņa novele Andriksons: postkoloniāls lasījums : [par latviešu rakstnieka R.Blaumaņa (1863-1908) noveli] / Benedikts Kalnačs. - Bibliogr.: 22.lpp. - Kopsav. angļu val. // Humanitāro Zinātņu Vēstnesis / Daugavpils Universitāte. - Nr.19 (2011), [17.]-22.lpp.
   
 18. Kalnačs, Benedikts. Nacionālās vēstures tematika 20. gadsimta 20.-40. gadu Baltijas dramaturģijā / Benedikts Kalnačs. - Bibliogr.: 63.lpp. - Kopsav. angļu val.: The use of national history in Baltic drama from 1920-1950, 64. lpp. // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē = Current issues in literary research. - 16.laid. (2011), 56.-64.lpp.
   
 19. Kalniņa, Ieva E. Par dažiem neoromantisma robežgadījumiem Veronikas Strēlertes daiļrades sākumā = On some borderline cases of neo-romanticism in the firs collections of poetry by Veronika Strēlerte/ Ieva E. Kalniņa. - Atsauces : 40.-41.lpp. // Latviešu un cittautu literatūra : no romantisma līdz modernismam : zinātnisko rakstu krājums / Latvijas Universitātes Humanitārā fakultāte, Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference. - Rīga : Jaunā Daugava, 2011. - 2. [sēj.] : Romantisms, neoromantisms un dekadence latviešu un cittautu literatūras kontekstā : Fricim Bārdam 130 (2011), 33.-41.lpp.

 20. Ķencis, Toms. Latvian fever charms : comparative coordinates and cases / Toms Kencis - (Historical and genre transformations of charms against fever). - Bibliogr.: p.172 // Oral Charms in Structural and Comparative Light. Proceedings of the Conference of the International Society for Folk Narrative Research’s (ISFNR) Committee on Charms, Charmers and Charming. 27–29 th October 2011, Moscow = Заговорные тексты в структурном и сравнительном освещении. Материалы конференции Комиссии по вербальной магии Международного общества по изучению фольклорных нарративов. 27–29 октября 2011 года, Москва / ed.: Tatyana A. Mikhailova, Jonathan Roper, Andrey L. Toporkov ... [et al.] - Moscow : PROBEL, 2011. - P.166-172. - URL: isfnr.org/files/Moscow%20meeting%20book.pdf

 21. Ķencis, Toms. National Museums in Latvia [elektronisks resurss] / Toms Ķencis, Kristin Kuutma - Bibliogr.: p.516-517 // Building National Museums in Europe 1750–2010. Conference proceedings from EuNaMus, European National Museums: Identity Politics, the Uses of the Past and the European Citizen, Bologna 28-30 April 2011[elektronisks resurss] / ed. P. Aronsson, G. Elgenius. - (EuNaMus Report ; N 1). - Linköping : Linköping University Electronic Press, 2011. - P.497-519 : tab. - URL: http://www.ep.liu.se/ecp/064/021/ecp64021.pdf

 22. Laime, Sandis. Breidaka stūris, Četru Jāņu purvs, Tatāru kalns... : Timofejevkas apkārtnes vietu vārdi un vietu folklora / Sandis Laime. - Literatūra: 132.-133.lpp. - Kopsav. angļu val.: Breidaks' Corner, Four Jānis' Bog, Tatar Hill... : place nams and place folklore in Timofeyevka and the surrounding area, 133.-134.lpp.; kopsav. krievu val.: Угол Брейдака, Болото четырех Янисов, Тамарская гора... : топонимы и топонимический фольклор Тимофеевской окрестности, 134.-135.lpp. // Latvieši latviešu acīm: Sibīrija. Timofejevka : rakstu krājums = Latvians about latvians: Siberia. Timofeyevka = Латыши глазами латышей: Сибирь. Тимофеевка. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011. - 125.-135.lpp.
   
 23. Laime, Sandis. "Māsiņ, paturi bērnu, es pavadīšu pirduli": piezīmes par teikas sižetu un funkcijām : [par Latvijas raganu tradīciju izpēti] / Sandis Laime. - Bibliogr.: 241.-243.lpp. - Kopsav. angļu val.: Some remarks about plot and functions of one type of Raganas legends, 243.lpp. // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē = Current issues in literary research. - ISSN 1407-4729. - 16.laid. (2011), 233.-243.lpp.
   
 24. Laime, Sandis. Raganu vietu saikne ar senajiem kapiem Ziemeļvidzemē / Sandis Laime. - Atsauces un piezīmes: 359.-363.lpp. - Kopsav. angļu val.: Connection of witch places with the ancient burial grounds in North Vidzeme, 404.lpp. // Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava. - Rīga : Apgāds "Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis", 2011. - [346].-363.lpp. : att.

 25. Laime, Sandis. Timofejevkas apkārtnes vietvārdu un vietu folkloras vārdnīca / Sandis Laime // Latvieši latviešu acīm: Sibīrija. Timofejevka : rakstu krājums = Latvians about latvians: Siberia. Timofeyevka = Латыши глазами латышей: Сибирь. Тимофеевка. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011. - 175.-181.lpp.
   
 26. Lielbārdis, Aigars. Jēkaba Alkšņa devums latviešu tautas medicīnas materiālu un buramvārdu vākšanā un izpētē : [par tautas medicīnas tradīciju pētnieku J. Alksni (1870-1957)] / Aigars Lielbārdis. - Bibliogr.: 230.-232.lpp. - Kopsav. angļu val.: Jēkabs Alksnis' contribution to the collection and dtudy of latvian folk medicine and magic spells, 232.lpp. // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē = Current issues in literary research. - ISSN 1407-4729. - 16.laid. (2011), 222.-232.lpp.

 27. Lielbārdis, Aigars. Maģijas un reliģijas saskarsme Timofejevkas latviešu svētkos un ikdienā / Aigars Lielbārdis. - Literatūra: 152.-153.lpp. - Kopsav. angļu val.: Interaction between magic and religion in the holidays and daily life of Timofejevka's Latvians, 153.-154.lpp.; kopsav. krievu val.: Сорпикосновение магии и религии в праздниках и в буднях тимофеевских латышей, 154.-155.lpp. // Latvieši latviešu acīm: Sibīrija. Timofejevka : rakstu krājums = Latvians about latvians: Siberia. Timofeyevka = Латыши глазами латышей: Сибирь. Тимофеевка. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011. - 139.-155.lpp.
   
 28. Lielbārdis, Aigars. The Magic Performance on Easter in Latvia : ‘Tying Up the Hawk’/ Aigars Lielbārdis - (Magic folklore of North European and Baltic peoples). - Bibliogr.: p.158 // Oral Charms in Structural and Comparative Light. Proceedings of the Conference of the International Society for Folk Narrative Research’s (ISFNR) Committee on Charms, Charmers and Charming. 27–29 th October 2011, Moscow = Заговорные тексты в структурном и сравнительном освещении. Материалы конференции Комиссии по вербальной магии Международного общества по изучению фольклорных нарративов. 27–29 октября 2011 года, Москва / ed.: Tatyana A. Mikhailova, Jonathan Roper, Andrey L. Toporkov ... [et al.] - Moscow : PROBEL, 2011. - P.155-158. - URL: isfnr.org/files/Moscow%20meeting%20book.pdf
   
 29. Pūtelis, Aldis. Uniquely Oriental in the West: the Claims of Latvian National Religion Dieturība / Aldis Pūtelis // Between East and West: cultural and religious dialogue before, during and after the totalitarian rule : 1st International Scientific Conference of the Latvian Society for the Study of Religion, 6-8 October 2011, University of Latvia : programme and abstracts / organized in collaboration with University of Latvia, Daugavpils University in the framework of the European Commission FP7 Project MYPLACE. - Riga : University of Latvia, 2011. - P.37.

 30. Reinsone, Sanita. Ar pagātni sirdī... : Timofejevkas sākuma laika atspulgi ciema iedzīvotāju stāstos / Sanita Reinsone. - Literatūra: 112.-113.lpp. - Kopsav. angļu val.: With the past in their hearts'... : reflections of the early days of Timofeyevka in the stories of its residents, 114.lpp.; kopsav. krievu val.: С прошлым в сердце... : отражение первых лет в Тимофеевке в рассказах жителей поселка, 115.lpp. // Latvieši latviešu acīm: Sibīrija. Timofejevka : rakstu krājums = Latvians about latvians: Siberia. Timofeyevka = Латыши глазами латышей: Сибирь. Тимофеевка. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011. - 103.-115.lpp.
   
 31. Rižijs, Marians. Debesis Ulža Bērziņa dzejā : [par dzejnieka U. Bērziņa daiļradi] / Marians Rižijs. - Bibliogr.: 120.-121.lpp. - Kopsav. angļu val.: Heaven/sky in the poetry of Uldis Bērziņš, 121.lpp. // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē = Current issues in literary research. - 16.laid. (2011), 116.-121.lpp.
   
 32. Rižijs, Marians. Pulkstenis un pulksteņlaiks Ulda Bērziņa dzejā : [par rakstnieka daiļradi] / Marians Rižijs. - Bibliogr.: 394.-395.lpp. - Kopsav. angļu val.: Clock and clock time in Uldis Bērziņš' poetry, 388.lpp. // Kultūras studijas : zinātnisko rakstu krājums = Cultural studies : scientific papers / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. - 3.sēj.: Priekšmetu pasaule literatūrā un kultūrā = The world of objects in literature and culture (2011), 388.-395.lpp.
   
 33. Vērdiņš, Kārlis. Ezergailes piemineklis : [par latviešu trimdas literatūrzinātnieces Intas Ezergailes rakstu krāj. "Raksti. Sievišķais / vīrišķais un feminisms" ] / Kārlis Vērdiņš // Latvju Teksti. - Nr.3 (2011, pavasaris), 53.lpp.
   
 34. Vērdiņš, Kārlis. Latviešu dzeja 2010.gadā / Kārlis Vērdiņš // Latvju Teksti. - Nr.3 (2011, pavasaris), 31.-33.lpp. : ģīm.
   
 35. Vērdiņš, Kārlis. Redakcijas sleja : [par latviešu literatūru 2010.g.] / Kārlis Vērdiņš // Latvju Teksti. - Nr.3 (2011, pavasaris), 2.lpp. : ģīm.
   
 36. Zeltiņa, Guna. Amerikas Savienoto Valstu režija / Guna Zeltiņa. - Avoti: 213.-[215].lpp. // Teātra režija pasaulē : II daļa. - [Rīga] : Jumava, 2011. - 164.-[215].lpp. : il.
   
 37. Zeltiņa, Guna. Roberts Vilsons / Guna Zeltiņa. - Avoti: 346.-[347].lpp. // Teātra režija pasaulē : II daļa. - [Rīga] : Jumava, 2011. - 310.-[347].lpp. : il.