Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts

  1. Beneza, Santa. The lifestyle and socioeconomical situation of the Zvārde former military area : an example of sustainable development / Santa Beneza, Jānis Balodis. - (Macro regions, territorial and spatial development : part V). - Bibliogr.: p.442-443 // European integration and Baltic Sea region: diversity and perspectives. - Riga : The University of Latvia, 2011. - P.433-443 : fig.

  2. Ģeodēzijas zinātne un izglītība LU un RTU / Jānis Balodis, Jānis Kaminskis, Jānis Klētnieks, Jānis Štrauhmanis // Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress "Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte" : sekcija "Tehniskās zinātnes" : tēžu krājums : Rīgā, 2011. gada 24.-27. oktobrī / Rīgas Tehniskā universitāte ; tehnisko zinātņu sekcijas rīcības komiteja: J. Krastiņš ... [u. c.]. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 73.-75.lpp.

  3. Rendenieks, Zigmārs. Mežizstrādes ietekme uz meža ainavas fragmentāciju Latvijā / Zigmārs Rendenieks // Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa un Letonikas 4. kongresa sekcijas "Vides kvalitāte Latvijā: esošais stāvoklis, izaicinājumi, risinājumi" referātu kopsavilkumu krājums / Rīgas Tehniskā universitāte. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2011. - 78.-79.lpp.

    ***** 

  4. Balodis, Jānis. Čehijas ainavu un zemes lietojuma atlants: tapšana, saturs un analīze [elektronisks resurss] / Jānis Balodis. - (Ģeogrāfija). - Literatūra: 38.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 37.-38.lpp. – Pieejas veids: WWW. URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf

  5. Balodis, Jānis. Čehijas militārie reģioni: funkcijas un nozīme reģionālajai attīstībai [elektronisks resurss] / Jānis Balodis. - (Ģeogrāfija). - Literatūra: 40.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 38.-40.lpp. : att. – Pieejas veids: WWW. URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf

  6. Balodis, Jānis. Prāgas 11. administratīvā rajona teritorijas plānojuma analīze [elektronisks resurss] / Jānis Balodis. - (Ģeogrāfija). - Literatūra: 42.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 40.-42.lpp. : att. – Pieejas veids: WWW. URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf

  7. Rendenieks, Zigmārs. Mežizstrādes faktors ainavas telpiskās struktūras izmaiņu procesos - Daudzeses piemērs [elektronisks resurss] / Zigmārs Rendenieks. - (Ģeogrāfija). - Tiešsaistes raksts. - Nosaukums no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2012.g. 25.janv. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne [elektronisks resurss] : referātu tēzes : Latvijas Universitātes 69. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 203.-204.lpp. – Pieejas veids: WWW. URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/69konference/prezentacijas/gzzf%20refreatu%20tezes.pdf

  8. Rendenieks, Zigmārs. Veco mežaudžu telpiskās struktūras izmaiņas 20. gadsimtā lielajos meža masīvos Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervātā [elektronisks resurss] / Zigmārs Rendenieks. - Bibliogr.: 148.-149.lpp. - Kopsav. angļu val.: 142.lpp. // Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli [CD-ROM] : Daugavpils, Latvija, 2011. g. = Proceedings of the 52nd International scientific conference of Daugavpils University /atbildīgais par izdevumu Inese Zuģicka. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte ; Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija, 2011. - 142.-149.lpp. : att., tab.