Filozofijas un socioloģijas institūts

 1. Heidegera Rīgas rudens : Martins Heidegers Rīgā / sastādījis, [zinātniskais redaktors], R. Bičevskis ; redkol.: Maija Kūle, Māra Rubene, Reinholds Esterbauers ; rec.: Igors Šuvajevs, Rihards Kūlis. - [Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011]. - 387 lpp., [4] lpp. il. iel. - ( Heidegera lasījumi ; 1) - Ietver bibliogr. (zemsvītras piezīmēs) un rād. ([281.] lpp.-387. lpp.). - Teksts latviešu val., kopsavilkums vācu val.

 2. Höffe, Otfried. Kants un pašdomāšana / Otfrīds Hefe ; [sastādītājs, lekciju tulkojums, Igors Šuvajevs ; sērijas zin. vad. Rihards Kūlis]. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011. - 46 lpp.

 3. Hösle, Vittorio. Tagadnes krīze un filosofijas atbildība : transcendentālpragmatika, galējais pamatojums, ētika / Vitorio Hesle ; [tulkotāja Leonija Vuss-Mundeciema ; zinātniskais redaktors Rihards Kūlis : citvalodu - angļu ... [u.c.] vārdu un izteikumu tulkotāji: Valērija Lasovska ... [u.c.]]. - [Rīga] : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011. - 364 lpp. - Ietver bibliogrāfiju (335.-346. lpp.). - Grāmata tulkota un publicēta Baltijas-Vācijas augstskolu biroja projekta ietvaros. Izdevums sagatavots LU Filozofijas un socioloģijas institūtā.

 4. Koroļeva, Ilze. Subjektīvā labklājība : apmierinātības un dzīves sasniegumu vērtējums jauniešu pārejā uz pieaugušo statusu : promocijas darbs kopsavilkums doktora grāda iegūšanai socioloģijā, lietišķās socioloģijas apakšnozarē / Ilze Koroļeva ; darba zinātniskā vadītāja Ritma Rungule ; rec.: Aivars Tabuns, Silva Seņkāne, Vladimirs Meņšikovs, Anna Andrejenkova (Salīdzinošo sociālo pētījumu institūts, Krievija) ; Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, socioloģijas nodaļa. - Rīga : [Latvijas Universitāte], 2011. - 57 lpp. : tab. - Ietver bibliogrāfiju (43.-57. lpp.).

 5. Oral history: migration and local identities : online proceedings of papers presented at the Conference at the University of Latvia in Riga, June 27-29, 2008 / editorial board: Baiba Bela ... [et. al.] ; edited by Ieva Garda Rozenberga, Mara Zirnite ; National Oral History, Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia ; Latvian Oral History Researchers Association Dzivesstasts (Life Story). - [Rīga] : FSI, 2011. - 249, [4] lpp. : il. - Ietver bibliogrāfiju (rakstu beigās). 

 6. Rozenberga, Ieva Garda. Personiskie stāstījumi Alsungas novadā 21. gadsimtā : promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai folkloristikas nozarē latviešu folkloristikas apakšnozarē = Personal narratives in Alsunga district in the 21st century : summary of the dissertation, dissertation to attain a doctoral degree in folkloristics, sub-department: latvian folkloristics = Persönliche Erzählungen im Bezirk Alsunga im 21. Jahrhundert : Kurzfassung der Promotionarbeit, Promotionarbeit zur Erlangung Doktorgrades der Folkloristik, Forschungsbereich: Lettische Folkloristik / Ieva Garda-Rozenberga ; [darba zinātniskā vadītāja Ieva Kalniņa ; rec.: Janīna Kursīte-Pakula, Dace Bula, Angelika Juško-Štekele] ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 82 lpp. : sh. - Ietver bibliogrāfiju (81.-82.lpp.). - Teksts latviešu, angļu un vācu valodā.

 7. Schmid, Wilhelm. Dzīve mīlestībai un dabai / Vilhelms Šmids ; [sastādītājs, lekciju tulkojums, Igors Šuvajevs ; LU Filozofijas un socioloģijas institūts]. – Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011. – 42 lpp. – (Filosofijas lekcijas Rīgā = Philosophische Vorlesungen in Riga = Philosophical lectures in Riga = Conférences philosophiques à Riga). – Ietver bibliogr. zemsvītras piezīmēs.

  *****

 8. Ethnicity : Ethnic Identities and Integration of the Society / ed.: Vladislav Volkov ; ed. board.: Maija Kūle, Ilga Apine, Aivars Tabuns, Aleksandr Ivanov... [et at.] ; managing ed.: Inese Runce. - Daugavpils : Institute of Social Investigations ; Institute of Philosophy and Sociology, 2011. - Vol.4. - 108 p. -- Vol.5. - 128 p. 

  *****

 9. Alkohola lietošanas motivācijas ietekme uz riskantu dzeršanu jauniešu vidū / Mārcis Trapencieris, Ilze Koroļeva, Sigita Sniķere, Māris Goldmanis // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 173.lpp.
   
 10. Apine, Ilga. Identitāšu dažādība Latvijā / Ilga Apine. - Literatūra : 27.-28.lpp. - Kopsav. angļu val.: Diversity of identities in Latvia, 28.-29.lpp. // Vēsture : avoti un cilvēki : Humanitārās fakultātes XX starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli : Vēsture XIV = Proceedings of the 20th International Scientific Readings of the Faculty of Humanities : History XIV / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils : Saule, 2011. - 22.-29.lpp.
   
 11. Balodis, Andrejs. Dzīves/dzīvības izpratne Paula Jureviča filozofijā un viņa neofinālisma koncepcijā / Andrejs Balodis. - (Intelektuālā dimensija). - Vēres : 32.-34.lpp. - Kopsav. angļu val.: Meaning of life in Pauls Jurevičs' neo-finalism, 34.lpp. // Kultūras identitātes dimensijas / [zinātniskā red., pirmās un otrās nod. sast. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, trešās nodaļas sast. Māra Zirnīte ; rec.: Māra Rubene, Aija Priedīte-Kleinhofa]. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011. - 21.-34.lpp.
   
 12. Beitnere, Dagmāra. Mūzika un vara : padomju pagātne atmiņu diskursā / Dagmāra Beitnere. - (Naratīvā dimensija). - Vēres : 241.-242.lpp. - Kopsav. angļu val.: Musicology and power in the discourse of Soviet Latvian history and memory, 242.-243.lpp. // Kultūras identitātes dimensijas / [zinātniskā red., pirmās un otrās nod. sast. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, trešās nodaļas sast. Māra Zirnīte ; rec.: Māra Rubene, Aija Priedīte-Kleinhofa]. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011. - 223.-243.lpp.
   
 13. Bela, Baiba. Exile as a catalyst for values / Baiba Bela. - Bibliogr. parindēs // Oral history: migration and local identities : online proceedings of papers presented at the Conference at the University of Latvia in Riga, June 27-29, 2008 / National Oral History, Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia ; Latvian Oral History Researchers Association Dzivesstasts (Life Story). - [Rīga] : FSI, 2011. - 8.-22.lpp. : tab.

 14. Bela, Baiba. Remarks on discourse of ethnicity and nation in Latvia: dynamic character of "we" and "them" / Baiba Bela. - Bibliogr.: p.41-42 // Ethnicity : Ethnic Identities and Integration of the Society. - Vol.5 (2011), p.[43]-50.

 15. Bela, Baiba. Zināšanu un prakses kompleksu izpētes metodoloģija / Baiba Bela, Tālis Tisenkopfs, Ilona Kunda. - Literatūra: 250.-[251].lpp. // Augstskolas reģionos : zināšanu un prakses mijiedarbe. - Rīga : Zinātne, 2011. - 233.-[251].lpp. : att.
   
 16. Bormane, Dace K. Runāts / rakstīts jeb par "teksta ekoloģijas" kontekstiem / Dace K. Bormane. - (Naratīvā dimensija). - Vēres : 144.lpp. - Kopsav. angļu val.: Spoken/written or about contexts of "text ecology", 144.lpp. // Kultūras identitātes dimensijas / [zinātniskā red., pirmās un otrās nod. sast. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, trešās nodaļas sast. Māra Zirnīte ; rec.: Māra Rubene, Aija Priedīte-Kleinhofa]. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011. - 137.-144.lpp.
   
 17. Dimants, Ainārs. Esejas, versijas, vīzijas arī mediju praktiķiem : [rec. par grām.: S. Veinberga. Preses attīstības tendences Latvijā pēc valsts neatkarības atjaunošanas (1991-2010). Rīga, Zvaigzne ABC, 2010, 160 lpp.] / Ainārs Dimants. - (Apskati) // Akadēmiskā Dzīve. - Nr.48 (2011/2012), 128.-130.lpp
   
 18. Dribins, Leo. Atvadoties no raženā vēsturnieka Josifa Šteimana : (26.06.1923. Daugavpils - 25.04.2011. Daugavpils) / Leo Dribins // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - ISSN 1025-8906. - Nr.2 (2011), [201.]-202.lpp. : ģīm.
   
 19. Freiberga, Elga. Pauls Jurevičs un nacionālā ideoloģija / Elga Freiberga. - (Intelektuālā dimensija). - Vēres : 16.-18.lpp. - Kopsav. angļu val.: Pauls Jurevičs and national ideology, 18.-19.lpp. // Kultūras identitātes dimensijas / [zinātniskā red., pirmās un otrās nod. sast. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, trešās nodaļas sast. Māra Zirnīte ; rec.: Māra Rubene, Aija Priedīte-Kleinhofa]. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011. - 3.-19.lpp.
   
 20. Grīnfelde, Māra. Absolūts fenomens kā fenomenoloģiska tēma Ž. L. Mariona filozofijā = Absolute phenomenon as phenomenological theme in the philosophy of J. L. Marion / Uldis Vēgners. - Atsauces un piezīmes: 108.-112.lpp. - Kopsav. angļu val.: 112.lpp. // Filosofija : apziņa un lieta = Philosophy : consciousness and thing / galv. red.: Andris Rubenis ; sastādītāja Ieva Plūme ; Latvijas Universitāte. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 765. sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 97.-112.lpp. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-765_Filosofija.pdf
   
 21. Grīnfelde, Māra. Pieredzes tematizācija mūsdienu fenomenoloģijā / Māra Grīnfelde. - (Heidegers starp valodu un pieredzi). - Bibliogr. parindēs // Heidegera Rīgas rudens : Martins Heidegers Rīgā / sastādījis, [zinātniskais redaktors], R. Bičevskis. - (Heidegera lasījumi ; 1). - [Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011]. - [325.]-344., 359.lpp.

 22. Jankovskis, Ģirts. Klātesamība kā vieta: Hēgeļa laika jēdziena kritika Heidegera darbā "Esamība un laiks" / Ģirts Jankovskis. - (Heidegers starp metafiziku un politiku). - Bibliogr. parindēs // Heidegera Rīgas rudens : Martins Heidegers Rīgā / sastādījis, [zinātniskais redaktors], R. Bičevskis. - (Heidegera lasījumi ; 1). - [Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011]. - [119.]-136.lpp.
   
 23. Kārkliņa, Ieva. Latvijas trūcīgo ģimeņu bērnu izglītības sasniegumi un sociālās elastības potenciāls / Ieva Kārkliņa // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 421.lpp.

 24. Kiope, Māra. Identity outside time and space: intellectuals and society / Mara Kiope. - Bibliogr.: p.25-28 // Ethnicity : Ethnic Identities and Integration of the Society. - Vol.4 (2011), p.[4]-28.

 25. Kiope, Māra. Nacionālās identitātes intelektuālās dimensijas atklāšanās profesora Staņislava Ladusāna, SJ dzīves liecībās / Māra Kiope. - (Intelektuālā dimensija). - Vēres : 75.-79.lpp. - Kopsav. angļu val.: Intellectual dimension of the national identity : case study of professor Stanislav Ladusans, SJ, 79.-80.lpp. // Kultūras identitātes dimensijas / [zinātniskā red., pirmās un otrās nod. sast. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, trešās nodaļas sast. Māra Zirnīte ; rec.: Māra Rubene, Aija Priedīte-Kleinhofa]. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011. - 59.-80.lpp.
   
 26. Kiope, Māra. Philosophical Critics of Culture in the Works of Stanislavs Ladusans, SJ / Māra Kiope // Between East and West: cultural and religious dialogue before, during and after the totalitarian rule : 1st International Scientific Conference of the Latvian Society for the Study of Religion, 6-8 October 2011, University of Latvia : programme and abstracts / organized in collaboration with University of Latvia, Daugavpils University in the framework of the European Commission FP7 Project MYPLACE. - Riga : University of Latvia, 2011. - P.26.
   
 27. Kovaļčuka, Svetlana. Oskars Gruzenbergs : žurnāla "Likums un Tiesa" (1920-1938) galvenais redaktors / Svetlana Kovaļčuka. - (Intelektuālā dimensija). - Vēres : 93.-95.lpp. - Kopsav. angļu val.: Oscar Gruzenberg : the editor-in chief of the magazine "The Law and the Court of Justice" (1929-1938), 95.lpp. // Kultūras identitātes dimensijas / [zinātniskā red., pirmās un otrās nod. sast. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, trešās nodaļas sast. Māra Zirnīte ; rec.: Māra Rubene, Aija Priedīte-Kleinhofa]. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011. - 81.-95.lpp.

 28. Krūmiņa, Maija. Mutvārdu vēstures perspektīva vēstures izpētē : attīstības pārskats / Maija Krūmiņa. - (Naratīvā dimensija). - Vēres : 166.-167.lpp. - Kopsav. angļu val.: Perspectives of oral history in historical research : course of development, 168.lpp. // Kultūras identitātes dimensijas / [zinātniskā red., pirmās un otrās nod. sast. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, trešās nodaļas sast. Māra Zirnīte ; rec.: Māra Rubene, Aija Priedīte-Kleinhofa]. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011. - 159.-168.lpp.
   
 29. Krūmiņa, Maija. Nacionālais Mutvārdu vēstures krājums kā avots Otrā pasaules kara bēgļu izceļošanas motivācijas pētniecībā / Maija Krūmiņa. - Atsauces un skaidrojumi : 53.-54.lpp. - Kopsav. angļu val.: 54.-55.lpp // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.3 (2011), 43.-55.lpp. : diagr.
   
 30. Kūlis, Māris. Patiesības izpratne Latvijas filozofijā 20. gadsimta divdesmitajos un trīsdesmitajos gados : Teodors Celms un Jūlijs Aleksandrs Students / Māris Kūlis. - (Intelektuālā dimensija). - Vēres : 55.-57.lpp. - Kopsav. angļu val.: Understanding of truth in Latvian philosophy in the 20s and 30s of XX Century : Teodors Celms and Jūlijs Aleksandrs Students, 58.lpp. // Kultūras identitātes dimensijas / [zinātniskā red., pirmās un otrās nod. sast. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, trešās nodaļas sast. Māra Zirnīte ; rec.: Māra Rubene, Aija Priedīte-Kleinhofa]. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011. - 43.-58.lpp.
   
 31. Lapinska, Ieva. Izziņas problemātika Paula Jureviča darbos / Ieva Lapinska. - (Intelektuālā dimensija). - Vēres : 40.-41.lpp. - Kopsav. angļu val.: The problem of knowledge in Pauls Jurevičs' philosophy, 41.lpp. // Kultūras identitātes dimensijas / [zinātniskā red., pirmās un otrās nod. sast. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, trešās nodaļas sast. Māra Zirnīte ; rec.: Māra Rubene, Aija Priedīte-Kleinhofa]. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011. - 35.-41.lpp.

 32. Misāne, Agita. Senā reliģija un dzimstošais nacionālisms : vēlreiz par Jura Alunāna mitoloģisko jaunradi / Agita, Misāne. - (Naratīvā dimensija). - Vēres : 112.-113.lpp. - Kopsav. angļu val.: Ancient religion and the birth of nationalism : one again on the mythological creativity of Juris Alunāns, 113.lpp. // Kultūras identitātes dimensijas / [zinātniskā red., pirmās un otrās nod. sast. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, trešās nodaļas sast. Māra Zirnīte ; rec.: Māra Rubene, Aija Priedīte-Kleinhofa]. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011. - 99.-113.lpp.
   
 33. Muižniece, Līva. Veidola dalāmība un būtības vienība Aristoteļa skatījumā = The divisibility of from and the unity of substance from Aristotle's of view / Līva Muižniece. - Literatūra: 15.-16.lpp. - Kopsav. angļu val.: 16.lpp. // Filosofija : apziņa un lieta = Philosophy : consciousness and thing / galv. red.: Andris Rubenis ; sastādītāja Ieva Plūme ; Latvijas Universitāte. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 765. sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 7.-16.lpp. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-765_Filosofija.pdf
   
 34. Plūme, Ieva. Sabiedrības izpratne jaunlatviešu diskursā / Ieva Plūme ; ar īsām ziņām par aut. - Vēres : 99.-100.lpp. - Kopsav. angļu val.: Understanding of the concept of society in the discourse of new Latvians movement, 146.lpp. // Akadēmiskā Dzīve. - Nr.48 (2011/2012), 91.-100.lpp.
   
 35. Pranka, Maruta. Biogrāfiskās pieejas migrācijas izpētē / Maruta Pranka. - (Naratīvā dimensija). - Vēres : 186.lpp. - Kopsav. angļu val.: Biographical aproach posibilities research of migration, 187.lpp. // Kultūras identitātes dimensijas / [zinātniskā red., pirmās un otrās nod. sast. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, trešās nodaļas sast. Māra Zirnīte ; rec.: Māra Rubene, Aija Priedīte-Kleinhofa]. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011. - 169.-187.lpp.
   
 36. Pranka, Maruta. Migration as loss of home / Maruta Pranka. - Bibliogr.: 230.-231.lpp. // Oral history: migration and local identities : online proceedings of papers presented at the Conference at the University of Latvia in Riga, June 27-29, 2008 / National Oral History, Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia ; Latvian Oral History Researchers Association Dzivesstasts (Life Story). - [Rīga] : FSI, 2011. - 222.-231.lpp. : tab.
   
 37. Rancāne, Aīda. Auglība. Seksualitāte. Maskas vēlreiz par Jura Alunāna mitoloģisko jaunradi / Aīda Rancāne. - (Mitoloģiskā dimensija). - Vēres : 131.-132.lpp. - Kopsav. angļu val.: Fertility. Sexuality. Masks, 133.lpp. // Kultūras identitātes dimensijas / [zinātniskā red., pirmās un otrās nod. sast. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, trešās nodaļas sast. Māra Zirnīte ; rec.: Māra Rubene, Aija Priedīte-Kleinhofa]. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011. - 115.-133.lpp.
   
 38. Rozenberga, Ieva Garda. Migration and the totalitarian regime : discourse of the Soviet totalitarian system in life-stories of Latvians in Sweden / Ieva Garda Rozenberga. - Bibliogr.: 220.-221.lpp. // Oral history: migration and local identities : online proceedings of papers presented at the Conference at the University of Latvia in Riga, June 27-29, 2008 / National Oral History, Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia ; Latvian Oral History Researchers Association Dzivesstasts (Life Story). - [Rīga] : FSI, 2011. - 213.-221.lpp.
   
 39. Rubene, Māra. Metafizika un māksla : Martins Heidegers / Māra Rubene. - (Heidegers starp reliģiju un mākslu). - Bibliogr. parindēs // Heidegera Rīgas rudens : Martins Heidegers Rīgā / sastādījis, [zinātniskais redaktors], R. Bičevskis. - (Heidegera lasījumi ; 1). - [Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011]. - [171.]-136.lpp.
   
 40. Rungule, Ritma. Attieksme pret vecumu un veciem cilvēkiem sabiedrībā: Eiropas sociālā pētījuma datu analīze / Ritma Rungule, Ilze Koroļeva // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 405.lpp.
   
 41. Stradiņš, Jānis. Visas studējošo mūžorganizācijas Latvijā zem viena jumta / Jānis Stradiņš. - (Apskati) // Akadēmiskā Dzīve. - Nr.48 (2011/2012), 120.-122.lpp.
   
 42. Šuvajevs, Igors. Hefe jeb Mūsdienīgie Kants un Aristotelis / Igors Šuvajevs // Kants un pašdomāšana / Otfrīds Hefe ; [sastādītājs, lekciju tulkojums, Igors Šuvajevs ; sērijas zin. vad. Rihards Kūlis]. - (Filosofijas lekcijas Rīgā =Philosophische Vorlesungen in Riga =Philosophical lectures in Riga =Conférences philosophiques à Riga). - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011. - 41.-46.lpp.
   
 43. Šūpulis, Edmunds. The exile community as a social movement : Latvians in Sweden / Edmunds Supulis. - Bibliogr.: 180.lpp. // Oral history: migration and local identities : online proceedings of papers presented at the Conference at the University of Latvia in Riga, June 27-29, 2008 / National Oral History, Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia ; Latvian Oral History Researchers Association Dzivesstasts (Life Story). - [Rīga] : FSI, 2011. - 173.-180.lpp.
   
 44. Šūpulis, Edmunds. Viena tēvzeme - divas pieredzes. Vēsture, biogrāfija, trimda dzīvesstāstos Zviedrijā un Vācijā / Edmunds Šūpulis, Dace K. Bormane. - (Naratīvā dimensija). - Vēres : 221.lpp. - Kopsav. angļu val.: One fatherland - two experiences : history, biography and exile in the life-stories of Latvians in Sweden and Germany,221.-222.lpp. // Kultūras identitātes dimensijas / [zinātniskā red., pirmās un otrās nod. sast. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, trešās nodaļas sast. Māra Zirnīte ; rec.: Māra Rubene, Aija Priedīte-Kleinhofa]. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011. - 207.-222.lpp.
   
 45. Tisenkopfs, Tālis. Zināšanu un prakses mijiedarbe: sadarbības risinājumi reģionos / Tālis Tisenkopfs, Baiba Bela. - Literatūra: 458.lpp. // Augstskolas reģionos : zināšanu un prakses mijiedarbe. - Rīga : Zinātne, 2011. - 427.-458.lpp. : att.
   
 46. Trapenciere, Ilze. Risk of Social Exclusion of Young People Leaving Residental Care / Ilze Trapenciere // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 406.lpp.
   
 47. Trapencieris, Mārcis. Narkotiku lietotāju mirstība Latvijā / Mārcis Trapencieris, Sniedze Karlsone, Māris Taube // 2011. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2011. gada 14. un 15. aprīlī : tēzes. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2011. - 172.lpp.
   
 48. Vēgners, Uldis. Bezgalīgā regresa problēma absolūtās laikapziņas kontekstā = The problem of infinite regress in the context of absolute time-consciousness / Uldis Vēgners. - Atsauces un piezīmes: 61.-62.lpp. - Kopsav. angļu val.: 62.lpp. // Filosofija : apziņa un lieta = Philosophy : consciousness and thing / galv. red.: Andris Rubenis ; sastādītāja Ieva Plūme ; Latvijas Universitāte. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 765. sēj.). - Rīga : Latvijas Universitāte, 2011. - 54.-62.lpp. - URL: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-765_Filosofija.pdf 

 49. Vladislavs, Volkovs. The institution of society integration in Latvia: peculiarities of the modern scientific discourse / Vladislav Volkov. - Bibliogr.: p.55-57 // Ethnicity : Ethnic Identities and Integration of the Society. - Vol.4 (2011), p.[29]-57 : ill., tables.

 50. Zariņš, Vilnis. Pietuka Krustiņa "Augstās dziesmas" galvenās idejas un izteiksmes līdzekļi = Focal ideas and means of expressions in "The sublime song" by Pietuka Krustiņš / Vilnis Zariņš. - (Romāna poētika un tiopoloģija). - Kopsav. angļu val.: [160.]lpp. // Piebalgas teksts. Brāļu Kaudzīšu romāns "Mērnieku laiki" / sastādītāji: Ausma Cimdiņa, Ojārs Lāms ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. - Rīga : Zinātne, 2011. - 144.-[160.]lpp. : il.
   
 51. Zembahs, Rinalds. Esošais kā esošais pret esamības jēgu : Hartmaņa un Heidegera ontoloģijas / Rinalds Zembahs. - (Heidegers vācbaltu kontekstā). - Bibliogr. parindēs // Heidegera Rīgas rudens : Martins Heidegers Rīgā / sastādījis, [zinātniskais redaktors], R. Bičevskis. - (Heidegera lasījumi ; 1). - [Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011]. - [243.]-256.lpp.
   
 52. Zirnīte, Māra. Curonian language in Sweden : saved by migration / Māra Zirnīte. - Bibliogr.: 171.lpp. // Oral history: migration and local identities : online proceedings of papers presented at the Conference at the University of Latvia in Riga, June 27-29, 2008 / National Oral History, Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia ; Latvian Oral History Researchers Association Dzivesstasts (Life Story). - [Rīga] : FSI, 2011. - 160.-171.lpp. : fotogr.
   
 53. Zirnīte, Māra. Paaudzes dzīvesstāsts trimdā un Latvijā / Māra Zirnīte. - (Naratīvā dimensija). - Vēres : 204.lpp. - Kopsav. angļu val.: Life story of a generation in exile an Latvia, 204.-205.lpp. // Kultūras identitātes dimensijas / [zinātniskā red., pirmās un otrās nod. sast. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, trešās nodaļas sast. Māra Zirnīte ; rec.: Māra Rubene, Aija Priedīte-Kleinhofa]. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011. - 189.-205.lpp.

  *****
   
 54. Bičevskis, Raivis. Pieredzes vārds [elektronisks resurss] / Raivis Bičevskis - Bibliogr. parindēs // Merabs Mamardašvili[elektronisks resurss] : sevis virspusē, lasot Mamardašvili : starptautiskās zinātniskās konferences "Mamardašvili lasījumi 2010" materiāli / LU Filozofijas un socioloģijas institūts. - [Rīga] : Parrhesia ; FSI, 2011. - 31.-42.lpp. - CD-ROM. - Nos. no vāka.
   
 55. Kiope, Māra. Sirdsapziņas estētika [elektronisks resurss] / Māra Kiope. - Bibliogr. parindēs // Merabs Mamardašvili[elektronisks resurss] : sevis virspusē, lasot Mamardašvili : starptautiskās zinātniskās konferences "Mamardašvili lasījumi 2010" materiāli / LU Filozofijas un socioloģijas institūts. - [Rīga] : Parrhesia ; FSI, 2011. - 95.-105.lpp. - CD-ROM. - Nos. no vāka.
   
 56. Kīlis, Māris. Mamardašvili - patiesība un aizspogulija [elektronisks resurss] / Māris Kūlis. - Bibliogr. parindēs // Merabs Mamardašvili[elektronisks resurss] : sevis virspusē, lasot Mamardašvili : starptautiskās zinātniskās konferences "Mamardašvili lasījumi 2010" materiāli / LU Filozofijas un socioloģijas institūts. - [Rīga] : Parrhesia ; FSI, 2011. - 129.-133.lpp. - CD-ROM. - Nos. no vāka.

 57. Merabs Mamardašvili [elektroniskais resurss] : sevis virspusē, lasot Mamardašvili : starptautiskās zinātniskās konferences "Mamardašvili lasījumi 2010" materiāli / [autoru kolektīvs ; LU Filozofijas un socioloģijas institūts]. - [Rīga] : Parrhesia ; FSI, 2011. - 1 CD.
   
 58. Priedīte-Kleinhofa, Aija. Identitāte un robežas fenomens [elektronisks resurss] / Aija Priedīte-Kleinhofa. - Bibliogr. parindēs // Merabs Mamardašvili[elektronisks resurss] : sevis virspusē, lasot Mamardašvili : starptautiskās zinātniskās konferences "Mamardašvili lasījumi 2010" materiāli / LU Filozofijas un socioloģijas institūts. - [Rīga] : Parrhesia ; FSI, 2011. - 23.-29.lpp. - CD-ROM. - Nos. no vāka.
   
 59. Rubene, Māra. Mamardašvili telpas un laika estēzes [elektronisks resurss] / Māra Rubene. - Bibliogr. parindēs // Merabs Mamardašvili[elektronisks resurss] : sevis virspusē, lasot Mamardašvili : starptautiskās zinātniskās konferences "Mamardašvili lasījumi 2010" materiāli / LU Filozofijas un socioloģijas institūts. - [Rīga] : Parrhesia ; FSI, 2011. - 85.-93.lpp. - CD-ROM. - Nos. no vāka.
   
 60. Vecvagars, Māris. Latvijas vēstures antīkie un bizantiskie avoti [elektroniskais resurss] / M. Vecvagars. - [Salaspils] : Apgāds MSV, 2011. - 1 CD. - Ietver bibliogrāfiju. - Teksts latviešu, latīņu, krievu un sengrieķu val. - Pdf formātā. - Aprakstīts pēc diska sākumlapas.
   
 61. Zunde, Ansis. Par filozofa "spiega dzīvi" un pašatziņu [elektronisks resurss] / Ansis Zunde // Merabs Mamardašvili[elektronisks resurss] : sevis virspusē, lasot Mamardašvili : starptautiskās zinātniskās konferences "Mamardašvili lasījumi 2010" materiāli / LU Filozofijas un socioloģijas institūts. - [Rīga] : Parrhesia ; FSI, 2011. - 59.-75.lpp. - CD-ROM. - Nos. no vāka.