LU Akadēmiskā bibliotēka

 
 1. Depkin, Liborius. Lettisches Wörterbuch : the original manuscript transcribed and annotated by Trevor G. Fennell / L. Depkin ; [izd. sagatavots izdošanai LU Akadēmiskajā bibliotēkā]. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - VIII, 338 p. - Bibliogr.: p. 337-338 ([21] ref.). - Latviešu, vācu, latīņu, angļu val.

 2. Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Elmārs Blūms : biobibliogrāfija / sastādītājas: Ize Barone, Dagnija Ivbule ; Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - 180, [2] lpp. : il. (arī krās.) ; 20 cm. - (Latvijas zinātnieki). - Titullapa, priekšvārds, ievads, satura rādītājs un virsraksti paralēli latviešu un angļu val. - Ietver bibliogr. (83.-170. lpp.) un rād. (174.-180. lpp.).
   
 3. Profesors Dr. habil. hist. Rihards Treijs biobibliogrāfija II / sast., izd. sagat., bibliogr. red. Dagnija Ivbule ; Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - 74, [1] lpp. : il. - (Latvijas zinātnieki).

 4. Латыши на Харьковщине : сборник архивных документов и материалов / рец. В. Коцере ; Государственный архив Харьковской области, Центр краеведения Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, Академическая библиотека Латвийского университета. - Харьков : ИПП "Контраст", 2011. - Вып. 1. - 160 с. : ил., факс., портр. - Содержит библиографию и указатели.

  *****
 5. Jaunmuktāne, Gunta. Grāmatizdevēja Jāņa Rapas un rakstnieces Annas Brigaderes sadarbība / G. Jaunmuktāne. - Kopsav. angļu val. // Dzimums, literārā konvencija un jaunrade : starptautiska zinātniska konference, Rīga, Latvijas Universitāte, 29.IX-01.X, 2011 : tēzes = Gender, literary convention, creativity : International conference, Riga, University of Latvia, 29.IX-01.X, 2011: abstracts. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - 36.-37.lpp.

 6. Kince, Velga. Jānis Misiņš (1862-1945) un Kārlis Egle (1887-1974) - latviešu grāmatnieki, sava laika vērotāji, līdzdalībnieki un dokumentētāji : [sakarā ar J. Misiņa 150. dz.d., K. Egles 125. dz.d.] / Velga Kince // Daba un vēsture, 2012. - Rīga : Zinātne, 2011. - (2012), 154.-[151.] lpp.: il.

 7. Krekle, Maija. Vita brevis. Vēlreiz : [romāns] / Maija Krekle ; ar Ievas Jurķeles zīm. // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229 - Nr.159 (2011, 18.aug.), 18.lpp. : zīm. ; Nr.160 (2011, 19.aug.), 14.lpp. : zīm. ; Nr.161 (2011, 20./22.aug.), 22.lpp. : zīm. ; Nr.162 (2011, 23.aug.), 16.lpp. : zīm. ; Nr.163-164 (2011, 24., 25.aug.), 18.lpp. : zīm. ; Nr.165 (2011, 26.aug.), 14.lpp. : zīm. ; Nr.166 (2011, 27./29.aug.), 22.lpp. : zīm. ; Nr.167 (2011, 30.aug.), 16.lpp. : zīm. ; Nr.168 (2011, 31.aug.), 18.lpp. : zīm. ; Nr.169 (2011, 1.sept.), 18.lpp. : zīm. ; Nr.170 (2011, 2.sept.), 14.lpp. : zīm. ; Nr.171 (2011, 3./5.sept.), 19.lpp. : zīm. ; Nr.172-173 (2011, 6.-7.sept.), 18.lpp. : zīm. ; Nr.174 (2011, 8.sept.), 26.lpp. : zīm. ; Nr.175 (2011, 9.sept.), 14.lpp. : zīm. ; Nr.176 (2011, 10./12.sept.), 22.lpp. : zīm. ; Nr.177 (2011, 13.sept.), 15.lpp. : zīm. ; Nr.178 (2011, 14.sept.), 22.lpp. : zīm. ; Nr.179 (2011, 15.sept.), 25.lpp. : zīm. ; Nr.180 (2011, 16.sept.), 14.lpp. : zīm. ; Nr.181 (2011, 17./19.sept.), 19.lpp. : zīm. ; Nr.182 (2011, 20.sept.), 17.lpp. : zīm. ; Nr.183-184 (2011, 21.-22.sept.), 18.lpp. : zīm. ; Nr.185 (2011, 23.sept.), 14.lpp. : zīm. ; ; Nr.186 (2011, 24./26.sept.), 23.lpp. : zīm. ; Nr.187-189 (2011, 27.-29.sept.), 18.lpp. : zīm. ; Nr.190 (2011, 30.sept.), 14.lpp. : zīm.

 8. Krekle, Maija. Vīra pelni un sievas asaras : ar ko sirga slavenie : [par dzejnieka Andreja Pumpura (1841-1902) slimībām un nāves cēloni] / Maija Krekle // 36,6°C Veselīgāk. Saskanīgāk. Gudrāk. - ISSN 1691-1245. - Nr.12 (2011, dec.), 62.-63.lpp. : ģīm.

 9. Latvijā pirms gadu tūkstošiem, simtiem, desmitiem / sast. Velga Kince // Daba un vēsture, 2012. - Rīga : Zinātne, 2011. - (2012), 58-[69.] lpp.

 10. Taimiņa, Aija. Helmsa hronika: oriģināls, noraksti, attēlu pārceļojumi un pārveidojumi / Aija Taimiņa. - Atsauces un piezīmes: 264.-269.lpp. - Kopsav. angļu val.: Helms Chronicle: original, copies, movement and alterations of images, 400.-401.lpp. // Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava. - Rīga : Apgāds "Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis", 2011. - [240].-269.lpp. : att.

 11. Taimiņa, Aija. Kārina Gillenšjērna-Meka - 17. gs. literāte Vidzemē / A. Taimiņa. - Kopsav. angļu val. // Dzimums, literārā konvencija un jaunrade : starptautiska zinātniska konference, Rīga, Latvijas Universitāte, 29.IX-01.X, 2011 : tēzes = Gender, literary convention, creativity : International conference, Riga, University of Latvia, 29.IX-01.X, 2011: abstracts. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - 27.-28.lpp.

 12. Taimiņa, Aija. Materiāli par Domskolu LU Akadēmiskajā bibliotēkā - vecākajā Baltijas publiskajā bibliotēkā (1524) / A. Taimiņa. - (Rīgas bibliotēkas un muzeji - Domskolas vēstures glabātāji). - Vēres : 210.-213.lpp. - Kopsav. vācu val.: 201.-202.lpp. // Rīgas Domskola un izglītības pirmsākumi Baltijā : starptautiskas konferences zinātnisko rakstu krājums : Rīgā, 2011. gada 2.-3. decembrī / [sastādītājas: Aīda Krūze (zin. red.), Iveta Ķestere, Alīda Zigmunde] ; Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociācija. - Rīga : RaKa, 2011. - 201.-213.lpp.