Latvijas Universitātes 2010. gada intelektuālie sasniegumi publikācijās

Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēka piedāvā aplūkot LU mācībspēku un zinātnieku veikumu virtuālajā izstādē "Latvijas Universitātes 2010. gada intelektuālie sasniegumi publikācijās". Izstāde veltīta LU 69. zinātniskajai konferencei un popularizē jaunākos LU sasniegumus.

Virtuālās izstādes veidošana kļuvusi jau par ikgadēju tradīciju, apkopojot iepriekšējā gadā izdoto publikāciju klāstu. Par informācijas avotu izstādes veidošanai izmantota LU Bibliotēkas veidotā „Latvijas Universitātes zinātnieku publikāciju un vēstures datubāze”, kas regulāri tiek papildināta ar zinātnieku iesniegto informāciju.

Virtuālās izstādes galvenais mērķis ir atspoguļot LU mācībspēku un zinātnieku 2010. gadā tapušās publikācijas. Atsevišķās nodaļās ir apkopotas LU fakultāšu, zinātnisko institūtu, LU Bibliotēkas, LU Akadēmiskās bibliotēkas un LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavas "Babīte" publikācijas. Nodaļas ietvaros publikācijas ir sakārtotas alfabētiski autoru un darbu nosaukumu secībā. Saraksta sākumā ir ievietoti publicēto monogrāfiju apraksti, tiem seko pārējo zinātnisko rakstu apraksti no monogrāfijām, rakstu krājumiem, konferenču materiāliem, periodiskajiem u.c. izdevumiem, kā arī elektronisko publikāciju apraksti. Izstādi vizuāli papildina publicēto izdevumu vāku attēli.

Virtuālā izstāde atspoguļo gan atsevišķu autoru ieguldījumu pētniecībā, gan LU struktūrvienību zinātniskās darbības virzienus un devumu Latvijas zinātnei 2010. gadā.

No 2. februāra visās LU Bibliotēkas nozaru bibliotēkās aplūkojamas LU fakultāšu mācībspēku zinātnisko publikāciju tradicionālās izstādes.


LU fakultātes

Bioloģijas fakultāte

Datorikas fakultāte

Ekonomikas un vadības fakultāte

Fizikas un matemātikas fakultāte

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Humanitāro zinātņu fakultāte

Juridiskā fakultāte

Ķīmijas fakultāte

Medicīnas fakultāte

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Sociālo zinātņu fakultāte

Teoloģijas fakultāte

Vēstures un filozofijas fakultāte


LU aģentūras - zinātniskie institūti

Bioloģijas institūts

Cietvielu fizikas institūts

Filozofijas un socioloģijas institūts

Fizikas institūts

Latviešu valodas institūts

Latvijas vēstures institūts

Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Matemātikas un informātikas institūts

Polimēru mehānikas institūts


LU zinātniskie institūti

Astronomijas institūts

Atomfizikas un spektroskopijas institūts

Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts

Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts

Kardioloģijas institūts

Ķīmiskās fizikas institūts

Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts


LU fakultāšu institūti

LU Sociālo un politisko pētījumu institūts

LU Bibliotēka

LU Akadēmiskā bibliotēka

LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava "Babīte"
 

Informāciju par šīm un arī citām LU akadēmiskā un zinātniskā personāla publikācijām ir iespējams atrast "Latvijas Universitātes zinātnieku publikāciju un vēstures datubāzē".

   

Gaidām Jūsu atsauksmes, labojumus vai papildinājumus!

Sagatavoja LU Bibliotēkas Informācijas un bibliogrāfijas nodaļa