LU Sociālo un politisko pētījumu institūts

1. Cik integrēta ir Latvijas sabiedrība? Sasniegumu, neveiksmju un izaicinājumu audits / Nila Muižnieka redakcijā ; [LU SZF Sociālo un politisko pētījumu institūts]. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 292 lpp. : tab. - Ietver bibliogrāfiju (zemsvītras piezīmēs).

2. How integrated is Latvian society? : an audit of achievements, failures and challenges / ed. Nils Muižnieks ; [University of Latvia Advanced Social and Political Research Institute]. - Riga : University of Latvia Press, 2010. - 292 lpp. : diagr., tab.   

3. Publiskā un privātā partnerība Latvijā : pieredze un perspektīvas / autori: Oksana Žabko, Brigita Zepa, Inese Šūpule, Lelde Vaivode ; pētījuma empīrisko mater. sagat.: Oksana Žabko, Evija Kļave, Inese Šūpule, Iveta Ķešāne, Lelde Vaivode ; zin. red.: Oksana Žabko, Brigita Zepa ; Baltic Institute of Social Sciences. - Rīga : Baltic Institute of Social Sciences, 2010. - 144 lpp. : il. - Ietver bibliogr. (zemsvītras piezīmēs). - Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu val.

*****

4. Kleckins, Ābrams. Morāles celšanas laiks / Ābrams Kleckins // Radošo savienību plēnums : 1. un 2. jūnijs. - Rīga : Jumava, [2010]. - 122.-124.lpp.

5. Kleckins, Ābrams. Vēsture atkārtojas / Ābrams Kleckins // Radošo savienību plēnums : 1. un 2. jūnijs. - Rīga : Jumava, [2010]. - 289.-296.lpp.

6. Trapenciere, Ilze. Expert assessment of the role of residential care in Latvia / Ilze Trapenciere. - (VIII. Politiskās, ekonomiskās, sociālās un tiesiskās sistēmas transformācijas Latvijā un pasaulē : pašreizējās reālijas un nākotnes kontūras) // 2010. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2010. gada 18. un 19. martā : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte ; sakārt. Uldis Berķis ; red.: Aija Lapsa, Inga Lievīte, Evija Zubova. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2010. - 392.lpp. - Uz vāka: "Rīgas Stradiņa universitāte 1950-2010, 60 izcilas izglītības gadi.".

7. Zariņš, Uldis. Gaismas pils datorā : digitālā bibliotēka ir instruments, kā saglabāt latviešu drukāto vēsturisko mantojumu nakamām paaudzēm : [intervija] / Uldis Zariņš ; pierakst. Ilze Zveja // Kultūras Forums. - Nr.6 (2010, 15.-22.okt.), 12.lpp.

*****

8. Pēdējais karš: atmiņa un traumas komunikācija [elektroniskais resurss] / red.: Mārtiņš Kaprāns, Vita Zelče ; rec.: Ineta Lipša, Viesturs Zanders. - Rīga : LU SZF SPPI, 2010. - 293 lpp. - Tiešsaistes resurss. - Nos. no dokumenta titlp. - Resurss aprakstīts 2011.g. 11.febr. - Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://academia.lndb.lv/xmlui/handle/123456789/5

9. Sporāne, Baiba. Nacionālā identitāte un atmiņas institūcijas [elektroniskais resurss] / Baiba Sporāne. - Nr.2 (2009). - 29 lpp. - Tiešsaistes resurss. - (Nacionālā identitāte un komunikācija. Manuskripti = National identity and communiacation. Working papers). – Bibliogr.: 28.-29.lpp. - Nos. no dokumenta titlp. - Resurss aprakstīts 2011.g. 14.janv. - Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://academia.lndb.lv/xmlui/bitstream/handle/123456789/47/Working%20papers%202%20raksti%20cd.pdf?sequence=1

*****

10. Bērziņš, Didzis. Holokausta sociālā atmiņa [elektroniskais resurss] : teorētiskās perspektīvas un attīstības tendences / Didzis Bērziņš. - Bibliogr. parindēs. Tiešsaistes raksts. - Nos. no dokumenta lapas. - Resurss aprakstīts 2011.g. 11.febr. // Pēdējais karš: atmiņa un traumas komunikācija [elektroniskais resurss] / red.: Mārtiņš Kaprāns, Vita Zelče ; rec.: Ineta Lipša, Viesturs Zanders. - Rīga : LU SZF SPPI, 2010.  - 61.–77.lpp. : fotogr. - Tiešsaistes grāmata. - Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://academia.lndb.lv/xmlui/handle/123456789/5

11. Kaprāns, Mārtiņš. Identitāte, sociālā atmiņa un kultūras trauma [elektroniskais resurss] / Mārtiņš Kaprāns, Vita Zelče. - Bibliogr. parindēs. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no dokumenta lapas. - Resurss aprakstīts 2011.g. 11.febr. // Pēdējais karš: atmiņa un traumas komunikācija [elektroniskais resurss] / red.: Mārtiņš Kaprāns, Vita Zelče ; rec.: Ineta Lipša, Viesturs Zanders. - Rīga : LU SZF SPPI, 2010. - 11.–27.lpp. : att. Tiešsaistes grāmata. - Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://academia.lndb.lv/xmlui/handle/123456789/5

12. Zelče, Vita. 1940. gads: notikums un izrāde [elektroniskais resurss] : pārdomas par pagātni, sabiedrību, cilvēkiem un neatbildētiem jautājumiem / Vita Zelče. - Bibliogr. parindēs. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no dokumenta lapas. - Resurss aprakstīts 2011.g. 11.febr. // Pēdējais karš: atmiņa un traumas komunikācija [elektroniskais resurss] / red.: Mārtiņš Kaprāns, Vita Zelče ; rec.: Ineta Lipša, Viesturs Zanders. - Rīga : LU SZF SPPI, 2010. - 31.–59.lpp. : att., il. - Tiešsaistes grāmata. - Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://academia.lndb.lv/xmlui/handle/123456789/5