Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte

1. Āboltiņš, Ojārs. No leduslaikmeta līdz globālajai sasilšanai :dabas vides pagātne un tagadne Latvijā / Ojārs Āboltiņš ; rec. Vitālijs Zelčs. - Rīga :LU Akadēmiskais apgāds,2010. - 127 lpp. :diagr., il., kartes.

2. Environment and sustainable development / edited by Māris Kļaviņš, Walter Leal Filho, Jānis Zaļoksnis ; [translated by Normunds Titāns, Rasma Mozere]. - Rīga : Academic Press of University of Latvia, 2010. - 300 lpp. : il., kartes, graf., tab. - Ietver bibliogrāfiju (nod. beigās un 293.-300. lpp.).

3. Hydrology: from research to water management : XXVI Nordic Hydrological Conference, Nordic Association for Hydrology, Riga, Latvia, August 9-11, 2010 / editors: Elga Apsīte, Agrita Briede, Māris Kļaviņš ; Latvijas Universitāte, Latvian Environment, Geology and Meteorology Center, Nordisk Hydrologisk Forening. - Riga : University of Latvia Press, 2010. - 227 lpp. - (Nordic Hydrological Programme report ; no. 51). - Ietver bibliogrāfiju (tēžu beigās) un rādītāju (225.-227. lpp.).

4. Kalvāns, Andis. Morēnas un ledāja deformētu nogulumu mikromorfoloģija un mikrolinearitāte Baltijas piekrastes līdzenumā Rietumlatvijā : promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai ģeoloģijā, apakšnozare: kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija / Andis Kalvāns ; promocijas darba vadītājs Vitālijs Zelčs ; rev.: Ojārs Āboltiņš, Volli Kalm (Tartu Universitāte, Igaunija), Valdis Segliņš ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas nodaļa. Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedra]. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 83 lpp. : il., diagr., tab. - Ietver bibliogr. (77.-83. lpp.).

5. Karpovičs, Andris. Latvijas glacigēno grunšu ģeotehniskās īpašības un to mainīgums : disertācijas kopsavilkums doktora grāda iegūšanai ģeoloģijā, apakšnozare: lietišķā ģeoloģija / Andris Karpovičs ; [disertācijas vad. Valdis Segliņš ; rec.: Laimdota Kalniņa, Aija Dēliņa, Gotfrīds Noviks ; Latvijas Universitāte]. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 73 lpp. : il., kartes. - Ietver bibliogr. (33.-35., 70.-72. lpp.). - Titullapa un teksts paralēli latviešu un angļu val.

6. Kunkulberga, Daiga. Maizes ražošanas tehnoloģija / Daiga Kunkulberga, Valdis Segliņš ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. - Rīga : RTU izdevniecība, 2010. - 289 lpp. : il., tab. - Ietver bibliogr. (286.-289. lpp.).

7. Lapinskis, Jānis. Baltijas jūras Kurzemes krasta dinamika : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai ģeoloģijas nozarē, apakšnozare: kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija / Jānis Lapinskis ; darba vadītājs Valdis Segliņš ; rec.: Laimdota Kalniņa, Ojārs Āboltiņš, Oļģerts Nikodemus. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 65 lpp. : diagr., kartes, sh. - Ietver bibliogrāfiju (63.-65.lpp.). - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām; vāka noformējums abās valodās.

8. Melbārde, Zinaida. Pasaules ģeogrāfija vidusskolai : mācību grāmata / Zinaida Melbārde, Maija Rozīte, Līga Zelča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 168 lpp.: il., kartes - (Nāc!). - Ietver bibliogr. un rād.

9. Mires and peat / editor Māris Kļaviņš. - Riga : University of Latvia Press, 2010. - 214 lpp. : il., kartes, tab. - Ietver bibliogr. (rakstu beigās).

10. Silamiķele, Inese. Humifikācijas un ķīmisko elementu akumulācijas raksturs augsto purvu kūdrā atkarībā no tās sastāva un veidošanās : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai ģeogrāfijā vides zinātnes nozarē, dabas aizsardzības apakšnozarē / Inese Silamiķele ; darba zinātniskie vadītāji: Māris Kļaviņš, Oļģerts Nikodemus ; rec.: Viesturs Melecis, Solvita Rūsiņa, Guntis Tabors ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 39 lpp. : il., diagr., kartes, tab. - Ietver bibliogrāfiju (36.-39. lpp.).

11. Šīre, Jānis. Composition and properties of humic acids in raised bog peat = Augstā tipa purvu kūdras humīnskābju sastāvs un īpašības : summary of thesis for doctor's degree in environmental sciences / Jānis Šīre ; supervisor: Linda Eglīte, Māris Kļaviņš ; reviewers: Oļģerts Nikodemus, Laimdota Kalniņa, Lech Szajdak ; University of Latvia. Faculty of Geography and Earth sciences. Department of Environmental sciences. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 31 lpp. : il., tab. - Ietver bibliogr. (29.-31. lpp.).

12. Vide un ilgtspējīga attīstība / Māra Kļaviņa un Jāņa Zaļokšņa redakcijā. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 334 lpp. : diagr., kartes, tab. - Ietver bibliogrāfiju (321.-330. lpp.) un rādītāju (331.-334. lpp.).

13. Zariņa, Anita. Ainavas pēctecīgums: ainavu veidošanās vēsturiskie un biogrāfiskie aspekti Latgalē : promocijas darba kopsavilkums doktora grāda iegūšanai ģeogrāfijas zinātņu nozarē, apakšnozare: reģionālā un vides ģeogrāfija = Landscape path dependency: landscape development's historical and biographical aspects in Latgale : summary of the Doctoral thesis : written for the obtaining of a Doctor's degree in geography, subbranch: regional and environmental geography / Anita Zariņa ; darba vadītājs Pēteris Šķiņķis ; rec.: Edmunds Valdemārs Bunkše (Delavēras Universitāte), Oļģerts Nikodemus, Hannes Palangs (Tallinas Universitāte) ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Ģeogrāfijas nodaļa. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 96 lpp. : il., kartes. - Ietver bibliogrāfiju (7., 93.-96.lpp.). - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā; ar atsevišķām titullapām; vāka noformējums abās valodās.

14. Zemes un vides zinātnes = Earth and environmental sciences / [galvenais redaktors Vitālijs Zelčs ; atbildīgā redaktore Zaiga Krišjāne]. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, [2010]. - 307 lpp. : il., kartes. - ( Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia, ISSN 1407-2157 ; 752. sēj.) - Ietver bibliogr. rakstu beigās. - Teksts latviešu, angļu val.; kopsavilkumi angļu vai latviešu val.

*****

15. Annual pollen traps reveal the complexity of climatic control on pollen productivity in Europe and the Caucasus / W. Knaap, Jacqueline Leeuwen, Helena Svitavská-Svobodová, Laimdota Kalniņa ... [u.c.] // Vegetation History & Archaeobotany. - Vol.19, N 4 (2010), p.285-307.

16. Apine, Lilija. Iedzīvotāju attieksme pret iespējamiem piemērošanās pasākumiem jūras krasta erozijai Latvijā / Lilija Apine // Klimata mainība un ūdeņi : rakstu krājums : 68. zinātniskā konference / Latvijas Universitāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 15.lpp.

17. Apsīte, Elīna. Latvijas migrantu grupu raksturojuma teorētiskā perspektīva / Elīna Apsīte. - (Ģeogrāfija). - Literatūra: 22.-23.lpp. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes. Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 19.-23.lpp.

18. Archaeobotanical studies in the lake Burtnieks area, Northern Latvia / Ilze Ozola, Aija Ceriņa, Laimdota Kalniņa, Liene Apsīte, Valdis Bērziņš // 15th Conference of the International Work Group for Paleoethnobotany : Wilhelmshaven, Germany, May 31-June 5, 2010 : programme and abstracts. - (Terra nostra : Schriften der GeoUnion Alfred-Wegener-Stiftung ; vol.2). - Berlin : GeoUnion Alfred-Wegener-Stiftung, 2010. - (2010), p.161.

19. Augsnes granulometriskā sastāva nozīme nitrātjonu dinamikā nitrātu jutīgajās teritorijās Latvijā / Kitija Eglīte, Didzis Stalīdzāns, Raimonds Kasparinskis, Regīna Timbar - (Ģeogrāfija) // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes. Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 73.lpp.

20. Ādamsons, Artūrs. Kurzemes cietokšņa frontes līnijas ģeogrāfiskās izplatības likumsakarības un ietekmes uz ainavu : Dobeles - Lestenes posms / Artūrs Ādamsons. - (Ģeogrāfija). - Literatūra: 27.lpp. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes. Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 26.-27.lpp.

21. Balodis, Jānis. Militārās ģeogrāfijas attīstība pasaulē un attīstības perspektīvas Latvijā / Jānis Balodis. - (Ģeogrāfija). - Literatūra: 31.lpp. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes. Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 30.-31.lpp.

22. Beķere, Inese. Universālais dizains gājējiem Rīgas pilsētvidē. Teikas apkaimes piemērs / Inese Beķere. - (Ģeogrāfija) // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes. Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 36.-37.lpp.: il.

23. Bērziņš, Māris. Migrācijas efektivitātes rādītāji Latvijas reģionos / Māris Bērziņš. - (Ģeogrāfija). - Literatūra: 41.-42.lpp. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes. Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 40.-42.lpp.

24. Bērziņš, Māris. Peri-urbānās attīstības iezīmes Pierīgā = An emerging pattern of peri-urban growth in the Pierīga region / Māris Bērziņš, Zaiga Krišjāne, Ženija Krūzmētra. - Bibliogr.: 262.-266.lpp. - Kopsav. angļu val.: 267.lpp. // Zemes un vides zinātnes. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 752.sēj.). - (2010), [253.]-267.lpp. : karte, tab.

25. Bitāne, Māra. Bioklimatisko parametru reģionāls salīdzinājums, izmantojot fotomonitoringa metodi / Māra Bitāne, Guna Kalvāne. - (Ģeogrāfija). - Literatūra: 43.lpp. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes. Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 42.-43.lpp.

26. Blāķe, Daiga. Devona nogulumiežu slāņkopas uzbūves īpatnības Liepas mālu atradnē = Peculiarities of the geological structure of the devonian deposits at the Liepa clay deposit / Daiga Blāķe. - Bibliogr.: 17.lpp. - Kopsav. angļu val.: 18.lpp. // Zemes un vides zinātnes. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 752.sēj.). - (2010), [8.]-18.lpp. : diagr., karte.

27. Bleive, Jolanta. Iedzīvotāju mobilitāte un tās izpausmes Kārsavas pilsētā / Jolanta Bleive. - (Ģeogrāfija) // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes. Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 43.-44.lpp.

28. Blumberga, Dagnija. Climate change education in the curricula of technical and classical universities / Dagnija Blumberga, Māris Kļaviņš // Universities and Climate Change : Introducing Climate Change to University programmes. - (Climate Change Management). - Vol.1, N 1 (2010), p.99-106.

29. Blumberga, Dagnija. Vides piesārņojuma samazināšanas tehnoloģijas / Dagnija Blumberga, Māris Kļaviņš, Sarma Valtere. - Izmantotie informācijas avoti : 184.lpp. // Vides tehnoloģijas / Andra Blumberga ... [u.c.] ; Dagnijas Blumbergas red. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 117.-184.lpp.: il.

30. Briede, Agrita. Atmosfēras nokrišņu raksturs Latvijā un Baltijas valstīs / Agrita Briede, Lita Lizuma. - (Ģeogrāfija) // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes. Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 46.-47.lpp.

31. Briede, Laura. Sauso zālāju daudzveidības dinamika Gaujas Nacionālajā parkā pēdējo desmit gadu laikā / Laura Briede, Solvita Rūsiņa. - (Ģeogrāfija) // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes. Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 48.-49.lpp.

32. Brizga, Jānis. Ilgtspējīga attīstība / Jānis Brizga, Kristīne Āboliņa, Māris Kļaviņš. - Literatūra: 305.-306.lpp. // Vide un ilgtspējīga attīstība / Māra Kļaviņa un Jāņa Zaļokšņa redakcijā. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - [283.]-306.lpp.: il.

33. Brizga, Jānis. Sustainable development / Jānis Brizga, Kristīne Āboliņa, Māris Kļaviņš. - Lit.: 281.lpp. // Environment and sustainable development / edited by Māris Kļaviņš, Walter Leal Filho, Jānis Zaļoksnis. - Rīga : Academic Press of University of Latvia, 2010. - [261.]-281.lpp. : il., fotogr.

34. Bruņeniece, Ieva. Riska pārvaldības elementi saistībā ar klimata pārmaiņu ietekmi uz ūdeņiem / Ieva Bruņeniece. - (Ģeogrāfija) // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes. Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 49.-51.lpp.

35. Burgmanis, Ģirts. Nepilngadīgo jauniešu noziedzība Rīgas centrā = Juvenile delinquency in the city center of Rīga / Ģirts Burgmanis. - Bibliogr.: 208.-210.lpp. - Kopsav. angļu val.: 210.lpp. // Zemes un vides zinātnes - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 752.sēj.). - (2010), [197.]-210.lpp. : kartes, tab.

36. Celiņš, Ivars. Attāluma ietekme uz pasažieru vilcienu intensitāti Daugavas kreisā krasta dzelzceļa līnijās / Ivars Celiņš. - (Ģeogrāfija) // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes. Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 58.-59.lpp.

37. Ceriņa, Aija. Latvijas pleistocēna fosilās floras un Latvijas Dabas muzeja kolekcijas / Aija Ceriņa, Ligita Lukševica. - Literatūra: 22.-23.lpp. - Kopsav. angļu val.: Pleistocene fossil floras from Latvia and collections of the Natural History Museum of Latvia, [16.]lpp. // Daba un muzejs : rakstu krājums / Latvijas Republikas Vides ministrija, Latvijas Dabas muzejs. - 9.sēj. (2010), [16.-23.]lpp.: il.

38. Cēbers, Kaspars. Konceptuālā ūdens bilances IHMS-HBV modeļa pielietošana hidroloģisko procesu simulēšanā : Gaujas baseina piemērs / Kaspars Cēbers. - (Ģeogrāfija). - Literatūra: 61.-62.lpp. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes. Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 59.-62.lpp. : tab.

39. Cimža, Laura. Lauku sētas telpiski sociālais ietvars. Siguldas novada peļņu kulturvēsturiskā ainava / Laura Cimža. - (Ģeogrāfija) // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes. Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 62.lpp.

40. Clay minerals composition : a significant tool for glacial till studies and paleo reconstruction, with a reference to the glacial history in Drenthe - the Netherlands, North West Germany and the Baltic / E.P.H. Bregman, I. Lūse, A. Stunda, A. Karpovičs, M. Randers. - (Geochemistry and petrology) // Acta Mineralogica-Petrographica. - (Abstract series). - Vol.6 : MECC2010 : 5th Mid-European clay conference, 25-29 August, 2010, Budapest, Hungary : abstracts (2010), p.633.

41. Clays and authigenic minerals composition on the glacigenic and bedrock contact zone / I. Lūse, A. Karpovičs, A. Segliņš, A. Stunda, M. Randers. - (Geochemistry and petrology) // Acta Mineralogica-Petrographica. - (Abstract series). - Vol.6 : MECC2010 : 5th Mid-European clay conference, 25-29 August, 2010, Budapest, Hungary : abstracts (2010), p.624.

42. Comparative asessment of the Bog aquatic environment of the Ramsar site of Teiči Bog Reserve, Latvia / I. Druvietis, G. Spriņģe, A. Briede, I. Kokorīte, E. Parele // Mires and peat. - Riga : University of Latvia Press, 2010. - 19.-40.lpp.

43. Comparing pollen spectra from modified Tauber traps and moss samples : examples from a selection of woodlands across Europe / Heather Pardoe, Thomas Giesecke, Willem Knaap, Laimdota Kalniņa ... [u.c.] // Vegetation History & Archaeobotany. - Vol.19, N 4 (2010), p.271-283.

44. Compositional changes of dissolved organic matter in surface waters of Latvia / Māris Kļaviņš, Ilga Kokorīte, Linda Ansone, Linda Eglīte, Oskars Purmalis, Viesturs Jansons, Valery Rodinov, Gunta Spriņģe. - (Session 1. Measurements and monitoring). - Bibliogr.: p.46 // Hydrology : from research to water management : XXVI Nordic Hydrological Conference, Nordic Association for Hydrology, Riga, Latvia, August 9-11, 2010 / ed.: Elga Apsīte, Agrita Briede, Māris Kļaviņš ; Latvijas Universitāte, Latvian Environment, Geology and Meteorology Center, Nordisk Hydrologisk Forening. - (Nordic Hydrological Programme. NHP-report ; N 51). - Riga : University of Latvia Press, 2010. - P.45-46.

45. Čekstere, Gunta. Influence of De-Icing salt on K supply and street trees ecological status in Riga, Latvia / Gunta Čekstere, Anita Osvalde, Oļģerts Nikodemus. - (Part 5 : Contaminated sities and treatment) // Highway and Urban Environment : proceedings of the 9th Highway and Urban Environment Sumposiym. - (Alliance for Global Sustainability Bookseries ; 17). - London ; New York : Springer, 2010. - P.337-345.

46. Čekstere, Gunta. Macronutrient Status in the Different-Aged Lime Trees (Tilia x vulgaris H.) in Riga Streets / G. Cekstere, A. Osvalde // Baltic Forestry. - Vol.16, N 1 (2010), p.16-22.

47. Dažu ģeotehnisko īpašību sadalījums pamatmorēnā = Distribution of some geotechnical properties in glacial lodgement till / Andris Karpovičs, Konrāds Popovs, Valdis Segliņš, Zilgma Irbe. - Bibliogr.: 53.-54.lpp. - Kopsav. angļu val.: 54.lpp. // Zemes un vides zinātnes. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 752.sēj.). - (2010), [45.]-54.lpp. : diagr., karte, sh.

48. Dēliņa, Aija. Effects of karst processes on surface water and groundwater hydrology at Skaistkalne vicinity, Latvia / Aija Dēliņa, Baiba Grinberga, Juris Seņņikovs. - (Session 7. Groundwater and surface water interactions). - Bibliogr.: p.214 // Hydrology : from research to water management : XXVI Nordic Hydrological Conference, Nordic Association for Hydrology, Riga, Latvia, August 9-11, 2010 / ed.: Elga Apsīte, Agrita Briede, Māris Kļaviņš ; Latvijas Universitāte, Latvian Environment, Geology and Meteorology Center, Nordisk Hydrologisk Forening. - (Nordic Hydrological Programme. NHP-report ; N 51). - Riga : University of Latvia Press, 2010. - P.213-214.

49. Differential thermal analysis on peat and peat humic acids in relation to their origin / M. Kļaviņš, L. Ansone, J. Tjutrins, I. Silamiķele, O. Purmalis. - Bibliogr. : pp.213-214 // Mires and peat. - Riga : University of Latvia Press, 2010. - 207.-214.lpp. : diagr., tab.

50. Dimze, Rita. Limbažu pilsētas telpiskās struktūras analīze / Rita Dimze. - (Ģeogrāfija) // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes. Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 63.-64.lpp.

51. Dimze, Rita. Limbažu pilsētas telpiskās struktūras analīze = Analysis of the spatial structure of the town of Limbaži / Rita Dimze. - Bibliogr.: 240.-241.lpp. - Kopsav. angļu val.: 241.lpp. // Zemes un vides zinātnes - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 752.sēj.). - (2010), [235.]-241.lpp. : karte, tab.

52. Druvietis, Ivars. Macro- and microalgae as bioindicators of ecological quality of Salaca river, Latvia / Ivars Druvietis, Inga Konosonoka, Ilga Kokorite // Современные проблемы гидроекологии : тезисы докладов 4-ой Международной научной конференции, посвященной памяти профессора Г. Г. Винберга : 11-15 отября 2010 г., Россия, Санкт-Петербург = Modern problems of aquatic ecology : book of abstracts : 4th International Scientific Conference to commemorate Professor G. G. Winberg, 11-15 October 2010, St.Petersburg, Russia / Zoological Institute, Russian Academy of Sciences. - [St.Petersburg : Zoological Institute of Russian Academy of Sciences, 2010]. - P. 230.

53. Eglīte, Linda. Kopējā organiskā oglekļa un suspendētā organiskā oglekļa koncentrācijas sezonālā mainība Salacas baseina upēs / Linda Eglīte, Oskars Purmalis, Linda Ansone // Klimata mainība un ūdeņi : rakstu krājums : 68. zinātniskā konference / Latvijas Universitāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 53.lpp.

54. Eglīte, Linda. Peat and its modification products as sorbents for trace elements/ L. Eglīte, J. Šīre, M. Kļaviņš. - Bibliogr.: pp.205-206 // Mires and peat. - Riga : University of Latvia Press, 2010. - 198.-206.lpp. : diagr., tab.

55. Eglīte, Pārsla. Līdzšinējais un vēlamais laika izlietojums Latvijā / Pārsla Eglīte. - (Sabiedrības procesi un pētījumu virzieni). - Bibliogr. parindēs // Socioloģija Latvijā / sastādītājs un zinātniskais redaktors Tālis Tisenkopfs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - [271.]-287.lpp. : tab.

56. Eihenbauma, Anda. Degradēto teritoriju revitalizācija Rīgas pilsētas ilgtspējīgas attīstības veicināšanai / Anda Eihenbauma. - (Ģeogrāfija). - Literatūra : 75.-76.lpp. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes. Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 74.-76.lpp.

57. Gailīte, Lilita Ilga. Seno ģeoloģisko periodu fosiliju kolekcijas Dabas muzejā / Lilita-Ilga Gailīte, Ligita Lukševica. - Kopsav. angļu val.: Fossil collections of ancient geologic periods at the Natural History Museum, 11.lpp. // Daba un muzejs : rakstu krājums / Latvijas Republikas Vides ministrija, Latvijas Dabas muzejs. - 9.sēj. (2010), [11.-15.]lpp.: il.

58. Grīne, Iveta. Amatciems kā jaunas lauku apdzīvotas vietas veidošanas piemērs / Iveta Grīne, Ivars Strautnieks. - (Ģeogrāfija). - Literatūra : 82.lpp. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes. Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 81.-82.lpp.

59. Grudzinska, Ieva. Būšnieku ezera attīstība un vides apstākļu izmaiņas holocēnā = The development and changes of the environmental conditions in Lake Būšnieki during the holocene / Ieva Grudzinska, Laimdota Kalniņa, Anita Saulīte. - Bibliogr.: 73.-74.lpp. - Kopsav. angļu val.: 74.lpp. // Zemes un vides zinātnes. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 752.sēj.). - (2010), [64.]-74.lpp. : diagr., karte.

60. Holocene land-cover reconstructions for studies on land cover-climate feedbacks / M.-J. Gaillard, S. Sugita, F. Mazier, A.-K. Trondman, A. Brostrom, T. Hickler, J.O. Kaplan, E. Kjellstrom, U. Kokfelt, P. Kunes, C. Lemmen, P. Miller, J. Olofsson, A. Poska, M. Rundgren, B. Smith, G. Strandberg, R. Fyfe, A.B. Nielsen, T. Alenius, L. Balakauskas, L. Barnekow, H.J.B. Birks, A. Bjune, L. Bjorkman, T. Giesecke, K. Hjelle, L. Kalnina, M. Kangur, W.O. van der Knaap, T. Koff, P. Lageras, M. Latałowa, M. Leydet, J. Lechterbeck, M. Lindbladh, B. Odgaard, S. Peglar, U. Segerstrom, H. von Stedingk, H. Seppa // Climate of the Past. - Vol.6, N 4 (2010), p.483-499.

61. The influence of European Union single area payments and less favoured area payments on the Latvian landscape / Oļgerts Nikodemus, Simon Bell, Zanda Penēze, Imants Krūze // European Countryside. - ISSN 1803-8417. - Vol.2, N 1 (2010), p.25-41.

62. Jankava, Līga. Iedzīvotāju dzīves vides vērtējums dažādos dzīves cikla posmos – Jelgavas piemērs = Residental preferences and attractiveness of place in different stages of the life courses: the case of Jelgava / Līga Jankava. - Bibliogr.: 251.-252.lpp. - Kopsav. angļu val.: 252.lpp. // Zemes un vides zinātnes. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 752.sēj.). - (2010), [242.]-252.lpp. : diagr.

63. Jātnieks, Jānis. Extended Poster Abstract: Open Source Solution for Massive Map Sheet Georeferencing Tasks for Digital Archiving / J. Jatnieks // The Role of Digital Libraries in a Time of Global Change : 12th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries, ICADL 2010, Gold Coast, Australia, June 21-25, 2010 : proceedings. - (Lecture Notes in Computer Science ; Vol. 6102). - Berlin ; Heidelberg : Springer, 2010. - P.258-259.

64. Kalvāne, Gunta. Changes of growing season in Latvia / Gunta Kalvane, Agrita Briede, Lita Lizuma // Geophysical Research Abstracts : EGU General Assembly 2010, held 2-7 May, 2010 in Vienna, Austria. - Vol.12 (2010), p.10165.

65. Kaļva, Kristīne. Paleokarsta veidojumi devona Daugavas svītas dolomītos Latvijā = Paleokarst phenomena in the dolomites of the devonian Daugava formation in Latvia / Kristīne Kaļva. - Bibliogr.: 34.lpp. - Kopsav. angļu val.: 34.lpp. // Zemes un vides zinātnes. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 752.sēj.). - (2010), [28.]-34.lpp. : diagr., kartes.

66. The kaolinite-dickite relation by thermodynamic data / L.P. Ogorodova, M.F. Vigasina, L.V. Melchakova, I.A. Kiseleva, V.V. Krupskaya, I.V. Luse, M.A. Randers. - (Mineralogical chrystallography) // Acta Mineralogica-Petrographica. - (Abstract series). - Vol.6 : MECC2010 : 5th Mid-European clay conference, 25-29 August, 2010, Budapest, Hungary : abstracts (2010), p.756.

67. Karpovičs, Andris. Sablīvējuma morēnas pētījumi Lodesmuižas apkārtnē / Andris Karpovičs, Valdis Segliņš. - (Ģeoloģija). - Literatūra : 302.lpp. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes. Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 301.-302.lpp.

68. Kirilko, Ieva. Robežu veidi un to izmaiņas Bauskas pilsētā = Types of borders and their changes in the town of Bauska / Ieva Kirilko. - Bibliogr.: 234.lpp. - Kopsav. angļu val.: 234.lpp. // Zemes un vides zinātnes. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 752.sēj.). - (2010), [229.]-234.lpp. : sh.

69. Klepers, Andris. Tūrisma vietas un galamērķi, to identificēšana un saistība ar administratīvo teritoriju = Tourism places and destinations – identification and interrelations with administrative boundaries / Andris Klepers, Maija Rozīte. - Bibliogr.: 281.-283.lpp. - Kopsav. angļu val.: 283.lpp. // Zemes un vides zinātnes. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 752.sēj.). - (2010), [268.]-283.lpp. : diagr., karte, sh.

70. Klimovičs, Jānis. Devona Arukilas svītas smilšakmeņu pēcsedimentācijas izmaiņas Kurzemes ziemeļos = Diagenesis of sandsstones of the devonian Aruküla formation in Northern Kurzeme / Jānis Klimovičs. - Bibliogr.: 26.-27.lpp. - Kopsav. angļu val.: 27.lpp. // Zemes un vides zinātnes. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 752.sēj.). - (2010), [19.]-27.lpp. : diagr., karte.

71. Kļaviņš, Māris. Cilvēks un vide / Māris Kļaviņš, Viesturs Melecis. - Literatūra : 86.lpp. // Vide un ilgtspējīga attīstība / Māra Kļaviņa un Jāņa Zaļokšņa redakcijā. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 69.-86.lpp.: il.

72. Kļaviņš, Māris. Environmental pollution / Māris Kļaviņš, Gunta Spriņģe. - Lit.: 113.lpp. // Environment and sustainable development / edited by Māris Kļaviņš, Walter Leal Filho, Jānis Zaļoksnis. - Rīga : Academic Press of University of Latvia, 2010. - [97.]-113.lpp. : il., fotogr.

73. Kļaviņš, Māris. Humans and the environment / Māris Kļaviņš, Viesturs Melecis. - Lit.: 94.lpp. // Environment and sustainable development / edited by Māris Kļaviņš, Walter Leal Filho, Jānis Zaļoksnis. - Rīga : Academic Press of University of Latvia, 2010. - [75.]-94.lpp. : il., fotogr.

74. Kļaviņš, Māris. Humic substances as surfactants / Māris Kļaviņš, Oskars Purmalis // Environmental Chemistry Letters. - Vol. 8, N 4 (2010), p.349-354.

75. Klaviņš, Māris. Influence of large-scale atmospheric circulation on climate in Latvia / M. Klavins, V. Rodinov // Boreal Environment Research. - Vol.15, N 6 (2010), p.533-543.

76. Kļaviņš, Māris. Klimata pārmaiņas un to iespējamās ietekmes Latvijā : [ar īsām ziņām par aut.] / Māris Kļaviņš. - Bibliogr. un koment. parindēs: 37., 39., 41.-42.lpp. - Kopsav. angļu val. // Akadēmiskā dzīve. - ISSN 0516-3145. - Nr.47 (2010/2011), 33.-42., 153.lpp. : ģīm., tab., zīm.

77. Kļaviņš, Māris. Variations of humic acid properties within peat profiles / M. Kļaviņš, J. Šīre. - Bibliogr.: pp.195-197 // Mires and peat. - Riga : University of Latvia Press, 2010. - 175.-197.lpp. : diagr., tab.

78. Kļaviņš, Māris. Vides piesārņojums / Māris Kļaviņš, Gunta Spriņģe. - Literatūra: 108.lpp. // Vide un ilgtspējīga attīstība / Māra Kļaviņa un Jāņa Zaļokšņa redakcijā. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 87.-108.lpp.: il.

79. Koehler, Hartmut. Long-term observations of soil Mesofauna / Hartmut Koehler, Viesturs Melecis. - (Part 5 : Concepts and results : presenting and interpreting long-term ecological processes terrestrial ecosystem research) // Long-Term ecological research : between theory and application. - Dordecht ; Heidelberg : Springer, 2010. - P.203-220.

80. Kokorīte, Ilga. Flows of dissolved organic matter in the lakes of Latvia / Ilga Kokorite, Maris Klavins, Linda Ansone // Современные проблемы гидроекологии : тезисы докладов 4-ой Международной научной конференции, посвященной памяти профессора Г. Г. Винберга : 11-15 отября 2010 г., Россия, Санкт-Петербург : Modern problems of aquatic ecology : book of abstracts : 4th International Scientific Conference to commemorate Professor G. G. Winberg, 11-15 October 2010, St.Petersburg, Russia / Zoological Institute, Russian Academy of Sciences. - [St.Petersburg : Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, 2010]. - P. 242.

81. Kokorīte, Ilga. Impact of catchment properties on aquatic chemistry in the rivers of Latvia / Ilga Kokorite, Maris Klavins, Valery Rodinov // Hydrology Research. - Vol.41, N 3/4 (2010), p.320–329.

82. Kokorīte, Ilga. Klimata pārmaiņu iespējamās ietekmes uz Latvijas virszemes ūdeņu kvalitātes ilgtermiņa izmaiņu tendencēm / Ilga Kokorīte, Māris Kļaviņš, Valērijs Rodinovs // Klimata mainība un ūdeņi : rakstu krājums : 68. zinātniskā konference / Latvijas Universitāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 59.lpp.

83. Konshin, Georgij. Geo-seas - an efficient pan-European distributed infrastructure for managing marine geological and oceanograghical data / Georgij Konshin, Valdis Segliņš. - (Ģeoloģija) // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes. Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 310.-312.lpp.

84. Konshin, Georgij. Marine and coastal geology in Latvian sector of the Baltic sea: short review (maps, data sets and international cooperation) / G. Konshin, V. Seglinsh, I. Nulle // The Baltis Sea Geology 10 : the 10th International Marine Geological Conference, 24-28 August 2010, VSEGEI, St. Petersburg, Russia : abstracts volume. - Saint-Petersburg : VSEGEI, 2010. - P.54-55.

85. Krišjāne, Zaiga. Urban system and development in Latvia / Zaiga Krišjāne, Pēteris Šķiņkis // Latvia the heart of the Baltics : Latvia & Latvian business 2010. - Riga : ICD Group Ltd., 2010. - 40.-43.lpp. : ģīm., att.

86. Kukela, Agnese. Būvakmens senās valsts sakrālās būvēs Ēģiptē / Agnese Kukela, Valdis Segliņš. - (Ģeoloģija) // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes. Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 313.-314.lpp.: il.

87. Kukela, Agnese. Sabiedriskās telpas plānošana Ēģiptē senās valsts sākumposmā / Agnese Kukela, Valdis Segliņš. - (Ģeogrāfija) // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes. Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 143.-144.lpp.

88. Kule, Laila. Planning Control on the Northern European Periphery / Laila Kūle, August Røsnes // European Planning Studies. - Vol.18, N 12 (2010), p.2027-2048.

89. Kunkulberga, D. Health grain products - consumers expectations, Latvia / D. Kunkulberga, V. Seglins. - Bibliogr.: p.153 // Enhancing health benefits of cereal foods : results, perspectives, challenges : final Health Grain Conference, 5-7 May 2010 Scandic Star Hotel, Lund, Sweden. - VTT Technical Research Centre of Finland, 2010. - P.153.

90. Kurpniece, Līga. The application of the conceptual ihms-hbv model for simulation of hidrological processes : the case of river Gauja watershed / Līga Kurpniece, Kaspars Cēbers. - (Session 5. Hydrological information system and developments in modelling). - Bibliogr.: p.183 // Hydrology : from research to water management : XXVI Nordic Hydrological Conference, Nordic Association for Hydrology, Riga, Latvia, August 9-11, 2010 / ed.: Elga Apsīte, Agrita Briede, Māris Kļaviņš ; Latvijas Universitāte, Latvian Environment, Geology and Meteorology Center, Nordisk Hydrologisk Forening. - (Nordic Hydrological Programme. NHP-report ; N 51). - Riga : University of Latvia Press, 2010. - P.182-183.

91. Kūle, Laila. Lauku-pilsētu mijiedarbības koncepts un tā pielietošana reģionālajā attīstībā / Laila Kūle. - Bibliogr.: 146.-147.lpp. // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes. Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 144.-147.lpp.

92. Lapinskis, Jānis. Krasta preterozijas pasākumi Latvijā pieaugoša erozijas riska apstākļos / Jānis Lapinskis, Guntis Eberhards // Klimata mainība un ūdeņi : rakstu krājums : 68. zinātniskā konference / Latvijas Universitāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 63.-64.lpp.

93. Lapinskis, Jānis. Types of crossections of subaerial part of coastal slope in Latvian / J. Lapinskis. - Bibliogr.: p.71 // The Baltis Sea Geology 10 : the 10th International Marine Geological Conference, 24-28 August 2010, VSEGEI, St. Petersburg, Russia : abstracts volume. - Saint-Petersburg : VSEGEI, 2010. - P.71.

94. Latvijas rūpniecības ģeogrāfijas atlanta izveide / Zanita Avotniece, Ilze Avotniece, Jānis Brižs, Kitija Eglīte, Lauma Felta, Liene Grīnberga, Ivars Jorniņš, Sabīne Saukuma, Iveta Upeniece, Laura Zvingule, Juris Paiders. - (Ģeogrāfija) // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes. Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 23.-24.lpp. : il.

95. Leščinska, Zane. Ilgtspējīgas attīstības tendences Ziepniekkalna apkaimē – sabiedrībai pieejamās atklātās teritorijas un pakalpojumi vietējā līmenī = Tendencies of sustainable development in the neighbourhood of Ziepniekkalns: availability of local public open areas and services / Zane Leščinska. - Bibliogr.: 221.lpp. - Kopsav. angļu val.: 221.lpp. // Zemes un vides zinātnes. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 752.sēj.). - (2010), [211.]-221.lpp. : karte, tab.

96. Lizuma, Lita. Long-term changes of precipitation in Latvia / Lita Lizuma, Agrita Briede, Maris Klavins // Hydrology Research. - Vol.41, N 3/4 (2010), p.241–252.

97. Long-term changes of dissolved organic carbon flows in Latvia / Ilga Kokorīte, Māris Kļaviņš, Gunta Spriņģe, Valery Rodinov. - (Session 1. Measurements and monitoring). - Bibliogr.: p.48 // Hydrology : from research to water management : XXVI Nordic Hydrological Conference, Nordic Association for Hydrology, Riga, Latvia, August 9-11, 2010 / ed.: Elga Apsīte, Agrita Briede, Māris Kļaviņš ; Latvijas Universitāte, Latvian Environment, Geology and Meteorology Center, Nordisk Hydrologisk Forening. - (Nordic Hydrological Programme. NHP-report ; N 51). - Riga : University of Latvia Press, 2010. - P.47-48.

98. Lukševics, Ervīns. Palaeozoogeographic zonation of the Middle-Late Devonian vertebrate communities of the Baltica Province / E. Lukševics, O. Lebedev, G.V. Zakharenko. - Bibliogr.: p.105-107, 125-128 // Palaeoworld. - Vol.19, N 1/2 (2010), p.94-128 : ill.
Saturs: Part I. Emsian-Givetian, Part II. Late Devonian.

99. Major and trace element accumulation in peat from bogs in Latvia / I. Silamiķele, O. Nikodemus, L. Kalniņa, E. Kušķe, V. Rodinovs, O. Purmalis, M. Kļaviņš. - Bibliogr. : pp.113-114 // Mires and peat. - Riga : University of Latvia Press, 2010. - 96.-114.lpp. : diagr., shem., tab.

100. Melecis, Viesturs. Ecosystem services / Viesturs Melecis. - Lit.: 47.lpp. // Environment and sustainable development / edited by Māris Kļaviņš, Walter Leal Filho, Jānis Zaļoksnis. - Rīga : Academic Press of University of Latvia, 2010. - [29.]-47.lpp. : il., fotogr.

101. Melecis, Viesturs. Ekosistēmu pakalpojumi / Viesturs Melecis. - Literatūra : 48.lpp. // Vide un ilgtspējīga attīstība / Māra Kļaviņa un Jāņa Zaļokšņa redakcijā. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 29.-48.lpp.: il.

102. Namatēva, Anita. Microlandscapes in the Teiči Bog and the Eiduki Bog, the Austrumlatvija Lowland/ A. Namatēva. - Bibliogr. : pp.55 // Mires and peat. - Riga : University of Latvia Press, 2010. - 41.-55.lpp. : il.

103. Natural pigments in clayey sediments of Kuprava pit in Latvia / M. Randers, I. Lūse, A. Stunda, A. Karpovičs. - (Economic geology / mineralogy) // Acta Mineralogica-Petrographica. - (Abstract series). - Vol.6 : MECC2010 : 5th Mid-European clay conference, 25-29 August, 2010, Budapest, Hungary : abstracts (2010), p.309.

104. Nikodemus, Oļģerts. Resources / Olģerts Nikodemus, Valdis Segliņš, Dagnija Blumberga. - Lit.: 72.lpp. // Environment and sustainable development / edited by Māris Kļaviņš, Walter Leal Filho, Jānis Zaļoksnis. - Rīga : Academic Press of University of Latvia, 2010. - [51.]-72.lpp. : il., fotogr.

105. Nikodemus, Oļģerts. Resursi / Oļģerts Nikodemus, Valdis Segliņš, Dagnija Blumberga. - Literatūra: 68.lpp. // Vide un ilgtspējīga attīstība / Māra Kļaviņa un Jāņa Zaļokšņa redakcijā. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 49.-68.lpp.: il.

106. Ņikuļins, Valērijs. 2009. gada 27. jūlija seismiskā notikuma pētījumi Kurzemē / Ņikuļins Valērijs, Valdis Segliņš. - (Ģeoloģija) // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes. Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 339.-341.lpp.: il.

107. Ozola, Ilze. Paleoveģetācijas attīstība Burtnieku senezerā un tā apkārtnē pie Pantenes = The development of paleovegetetion in ancient Lake Burtnieks and its vicinity at the site of Pantene / Ilze Ozola, Aija Ceriņa, Laimdota Kalniņa. - Bibliogr.: 86.-87.lpp. - Kopsav. angļu val.: 87.lpp. // Zemes un vides zinātnes. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 752.sēj.). - (2010), [75.]-87.lpp. : diagr., karte.

108. Ozola, Ilze. Reconstruction of paleovegetation and sedimentation conditions in the area of ancient Lake Burtnieks, northern Latvia / Ilze Ozola, Aija Ceriņa, Laimdota Kalniņa. - Bibliogr.: p.178-179. - Kopsav. igauņu val.: Taimkatte arengu ja settetingimuste rekonstruktsioon Burtnieki järve ümbruses Põhja-Lätis, 179.lpp. // Estonian Journal of Earth Sciences. - Vol.59, N 2 (2010), p.164-179: il.

109. Pallo, Inese. River runoff patterns under changing climate conditions in Latvia / Inese Pallo, Līga Kurpniece, Elga Apsīte. - (Session 4. Climate change impacts and adaption strategies). - Bibliogr.: p.155 // Hydrology : from research to water management : XXVI Nordic Hydrological Conference, Nordic Association for Hydrology, Riga, Latvia, August 9-11, 2010 / ed.: Elga Apsīte, Agrita Briede, Māris Kļaviņš ; Latvijas Universitāte, Latvian Environment, Geology and Meteorology Center, Nordisk Hydrologisk Forening. - (Nordic Hydrological Programme. NHP-report ; N 51). - Riga : University of Latvia Press, 2010. - P.153-155.

110. Peat formation conditions and peat properties : a study of two ombrotrophic bogs in Latvia / E. Kušķe, I. Silamiķele, L. Kalniņa, M. Kļaviņš. - Bibliogr. : pp.69-70 // Mires and peat. - Riga : University of Latvia Press, 2010. - 56.-70.lpp. : diagr.

111. Pelnēna, Madara. On the way to sustainability in the higher education in Latvian : assessment of curricula / Madara Pelnēna // 8th international JTEFS/BBCC conference "Sustainable Development. Culture. Education" : BBCC mission - reorientation of teacher education and research in education for sustainable development : May 17-19, 2010, Paris, France : abstract book / ed.: Ilona Mičule, Dzintra Iliško ; Institute of Sustainable Education. Daugavpils University Latvia. - Daugavpils : Daugavpils University Academic Press "Saule", 2010. - P.83.

112. Pleistocēna nogulumu deformācijas un ledāja plūsmas virzieni Austrumkursas augstienes Spārnenes līdzenumā / Tomas Saks, Ivars Strautnieks, Vitālijs Zelčs, Valdis Segliņš. - (Ģeoloģija) // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes. Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 365.lpp.

113. Popovs, Konrāds. Gultnes morfoloģijas un nogulumu transporta modelēšana Rīvas lejtecē = Modelling of the riverbed morphology and sediment transporti n the lower reaches of the Rīva River / Konrāds Popovs, Andris Karpovičs. - Bibliogr.: 62.-63.lpp. - Kopsav. angļu val.: 63.lpp. // Zemes un vides zinātnes. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 752.sēj.). - (2010), [55.]-63.lpp. : diagr., karte, sh.

114. Precipitation pattern in the Baltic countries under the influence of large-scale atmospheric circulation and local landscape factors / Jaak Jaagus, Agrita Briede, Egidijus Rimkus, Kalle Remm // International Journal of Climatology. - Vol.30, Issue 5 (2010), p.705-720.

115. Prols, Jānis. Ķemeru-Jaunķemeru kvartāra ūdens kompleksa sulfīdus saturošo pazemes ūdeņu atradnes hidroģeoķīmiskais raksturojums = Hydrogeochemical characterization of the sulphide-containing groundwater deposit of the quarternary multi-aquifer of Ķemeri-Jaunķemeri / Jānis Prols, Valdis Segliņš. - Bibliogr.: 43.lpp. - Kopsav. angļu val.: 43.-44.lpp. // Zemes un vides zinātnes. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 752.sēj.). - (2010), [35.]-44.lpp. : diagr., tab.

116. Prols, Jānis. Ūdeņu ķīmiskā sastāva īpatnības sulfīdus saturošo pazemes ūdeņu atradnēs / Jānis Prols, Aija Dēliņa, Valdis Segliņš. - (Ģeoloģija) // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes. Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 352.-354.lpp.

117. Properties of peat in ombrotrophic bogs depending on the humification process / I. Silamiķele, O. Nikodemus, L. Kalniņa, O. Purmalis, J. Šīre, M. Kļaviņš. - Bibliogr.: pp.94-95 // Mires and peat. - Riga : University of Latvia Press, 2010. - 71.-95.lpp. : diagr., tab.

118. Pujāte, Agnese. Veģetācijas izmaiņu atspoguļojums putekšņu spektros Ķemeru tīreļa takas apkārtnē = Changes in the vegetation reflected by pollen spectra in the vicinity of the Kemeri Mire path / Agnese Pujāte, Laimdota Kalniņa, Inese Silamiķele. - Bibliogr.: 97.lpp. - Kopsav. angļu val.: 97.lpp. // Zemes un vides zinātnes. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 752.sēj.). - (2010), [88.]-97.lpp. : diagr., karte, tab.

119. Puzulis, Armands. Suburban settlements in the context of urban policy : Latvian example / Armands Puzulis, Pēteris Šķiņķis // European Integration Studies. - N 4 (2010), p.153-158.

120. Reģionālās attīstības un sadarbības komitejā : [par Latvijas Pašvaldību savienības Reģionālās attīstības un sadarbības komitejā izskatītajiem jautājumiem : sakarā ar gaidāmo Latvijas Pašvaldību savienības 21.kongresu (21.maijs)] Gints Kaminskis, Jānis Piešiņš, Gunta Lukstiņa, Sniedze Sproģe // Logs. - Nr.4/5 (2010, apr./maijs), 33.-36.lpp.

121. Ritenberga, Olga. Meteoroloģisko rādītāju ietekme uz bērzu putekšņu koncentrāciju gaisā = The influence of meteorological parameters on birch pollen concentration in the air / Olga Ritenberga. - Bibliogr.: 131.-132.lpp. - Kopsav. angļu val.: 132.lpp. // Zemes un vides zinātnes. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 752.sēj.). - (2010), [127.]-132.lpp. : diagr.

122. Rudlapa, Ilze. Long-term changes of low flow in Latvian rivers/ Ilze Rudlapa, Elga Apsite. - (Session 4. Climate change impacts and adaption strategies) // Hydrology : from research to water management : XXVI Nordic Hydrological Conference, Nordic Association for Hydrology, Riga, Latvia, August 9-11, 2010 / ed.: Elga Apsīte, Agrita Briede, Māris Kļaviņš ; Latvijas Universitāte, Latvian Environment, Geology and Meteorology Center, Nordisk Hydrologisk Forening. - (Nordic Hydrological Programme. NHP-report ; N 51). - Riga : University of Latvia Press, 2010. - P.159-160.

123. Ruskule, Anda. Apmežošanās process neizmantotās lauksaimniecības zemēs = The process of afforestation in abandoned agricultural lands / Anda Ruskule, Zane Kasparinska. - Bibliogr.: 139.-142.lpp. - Kopsav. angļu val.: 142.lpp. // Zemes un vides zinātnes - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 752.sēj.). - (2010), [133.]-142.lpp. : kartes.

124. Segliņš, Valdis. Lietišķi ģeoloģiskie pētījumi zemes dzīļu mērķtiecīgai izmantošanai / Valdis Segliņš. - (Ģeoloģija) // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes. Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 366.-367.lpp.

125. Sičovs, Georgijs. Inženierkomunikāciju detalizēta fiksācija ar radiolokācijas metodi / Georgijs Sičovs, Valdis Segliņš. - (Ģeoloģija) // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes. Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 367.lpp.: il.

126. Sičovs, Georgijs. Radiolokācijas pētījumi LU jaunā kompleksa izbūves teritorijā Torņkalnā / Georgijs Sičovs, Valdis Segliņš. - (Ģeoloģija) // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes. Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 368.-369.lpp.: il.

127. Skuja, Agnija. Seasonal and diurnal variation of current velocity in macroinvertebrate drift study in Latvian lowland streams / Agnija Skuja, Davids Ozoliņš, Agrita Briede. - (Session 1. Measurements and monitoring). - Bibliogr.: p.60-61 // Hydrology : from research to water management : XXVI Nordic Hydrological Conference, Nordic Association for Hydrology, Riga, Latvia, August 9-11, 2010 / ed.: Elga Apsīte, Agrita Briede, Māris Kļaviņš ; Latvijas Universitāte, Latvian Environment, Geology and Meteorology Center, Nordisk Hydrologisk Forening. - (Nordic Hydrological Programme. NHP-report ; N 51). - Riga : University of Latvia Press, 2010. - P.60-61.

128. Spriņģe, Gunta. Role of hydrological and hydromorphological factors in ecological quality of medium-sized lowland streams / Gunta Springe, Laura Grinberga, Agrita Briede // Hydrology Research. - Vol.41, N 3/4 (2010), p.330–337.

129. Stinka, Arita. Ziemeļatlantijas un Austrumatlantijas cirkulācijas veida ietekme uz gaisa temperatūras un nokrišņu rādītājiem Latvijā = Influence of the North Atlantic and East Atlantic circulation pattern on the air teperature and charachter of precipitation in Latvia / Arita Stinka. - Bibliogr.: 124.-125.lpp. - Kopsav. angļu val.: 126.lpp. // Zemes un vides zinātnes. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 752.sēj.). - (2010), [116.]-126.lpp. : diagr., tab.

130. Strautmanis, Normunds. Investīcijas nekustamajā īpašumā un to ietekme uz iedzīvotāju un nodarbināto skaita izmaiņām Rīgā = Impact of investments in real iestate on the changes in the number of inhabitants and the working population in Rīga / Normunds Strautmanis. - Bibliogr.: 194.-195.lpp. - Kopsav. angļu val.: 196.lpp. // Zemes un vides zinātnes. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 752.sēj.). - (2010), [175.]-196.lpp. : diagr., karte, tab.

131. Šolks, Guntis. Reurbanizācijas procesi Rīgā = Processes of reurbanization in Riga / Guntis Šolks. - Bibliogr.: 162.lpp. - Kopsav. angļu val.: 163.lpp. // Zemes un vides zinātnes. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 752.sēj.). - (2010), [156.]-163.lpp.

132. Teirumnieka, Ē. Major and trace elements in peat from bogs of East Latvia / Ē. Teirumnieka, M. Kļaviņš, E. Teirumnieks. - Bibliogr.: pp.123-124 // Mires and peat. - Riga : University of Latvia Press, 2010. - 115.-124.lpp. : diagr., tab.

133. Trends changes of extreme climate events in Latvia / Zanita Avotniece, Valery Rodinov, Lita Lizuma, Māris Kļaviņš. - (Session 6. Extremes and uncertainties) // Hydrology : from research to water management : XXVI Nordic Hydrological Conference, Nordic Association for Hydrology, Riga, Latvia, August 9-11, 2010 / ed.: Elga Apsīte, Agrita Briede, Māris Kļaviņš ; Latvijas Universitāte, Latvian Environment, Geology and Meteorology Center, Nordisk Hydrologisk Forening. - (Nordic Hydrological Programme. NHP-report ; N 51). - Riga : University of Latvia Press, 2010. - P.193-194.

134. Trends in the frequency of extreme climate events in Latvia / Z. Avotniece, V. Rodinov, L. Lizuma, A. Briede, M. Kļaviņš // Baltica. - Vol.23, N 2 (2010), p.135-148.

135. Vegetation change and human impact, as reflected in littorina sea lagoonal deposits near the Priedaine archaeological site at the head of the gulf of Riga (plant macroremains, pollen and wooden artefacts) / Aija Ceriņa, Liene Apsīte, Valdis Bērziņš, Laimdota Kalniņa, Ilze Ozola // 15th Conference of the International Work Group for Paleoethnobotany : Wilhelmshaven, Germany, May 31-June 5, 2010 : programme and abstracts. - (Terra nostra : Schriften der GeoUnion Alfred-Wegener-Stiftung ; vol.2). - Berlin : GeoUnion Alfred-Wegener-Stiftung, 2010. - (2010), p.121.

136. Water quality in cutaway peatland lakes in Seda mire, Latvia / M. Klavins, I. Kokorite., G. Springe, A. Skuja, E. Parele, V. Rodinov, I. Druvietis, S. Strake, A. Urtans. - Bibliogr.: p.69-70 // Ecohydrology & Hydrobiology. - Vol.10, N 1 (2010), p.61-70.

137. Zaļoksnis, Jānis. Dabas katastrofas / Jānis Zaļoksnis. - Literatūra: 153.lpp. // Vide un ilgtspējīga attīstība / Māra Kļaviņa un Jāņa Zaļokšņa redakcijā. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - [129.]-153.lpp.: il.

138. Zaļoksnis, Jānis. Environmental management : legislation, policies, institutions / Jānis Zaļoksnis, Silvija Meiere. - Lit.: 237.lpp. // Environment and sustainable development / edited by Māris Kļaviņš, Walter Leal Filho, Jānis Zaļoksnis. - Rīga : Academic Press of University of Latvia, 2010. - [205.]-237.lpp. : il., fotogr.

139. Zaļoksnis, Jānis. International cooperation in environmental protection and sustainable development / Jānis Zaļoksnis. - Lit.: 185.lpp. // Environment and sustainable development / edited by Māris Kļaviņš, Walter Leal Filho, Jānis Zaļoksnis. - Rīga : Academic Press of University of Latvia, 2010. - [167.]-185.lpp. : il., fotogr.

140. Zaļoksnis, Jānis. Starptautiskā sadarbība / Jānis Zaļoksnis. - Literatūra : 214.lpp. // Vide un ilgtspējīga attīstība / Māra Kļaviņa un Jāņa Zaļokšņa redakcijā. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - [195.]-214.lpp.: il.

141. Zaļoksnis, Jānis. Vides vadība : politika, likumdošana, institūcijas / Jānis Zaļoksnis, Silvija Meiere. - Literatūra : 264.-265.lpp. // Vide un ilgtspējīga attīstība / Māra Kļaviņa un Jāņa Zaļokšņa redakcijā. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - [239.]-265.lpp.: il.

*****

142. Chronology of the last deglaciation in the South-Eastern Baltic Region on the basis of Recent OSL dates [elektroniskais resurss] / Anto Raukas, Wojciech T.J. Stankowski, Vitālijs Zelčs, Petras Šinkunas. - Bibliogr.  - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2010.g. 22.nov. // Geochronometria [elektroniskais resurss]. - Vol.36 (2010), DOI 10.2478/v10003-010-0011-7: il. - Tiešsaistes žurnāls. - Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://versita.metapress.com/content/t1n8328x8534t341/fulltext.pdf

143. Kukela, Agnese. Development and planning of the settlements in acient Egypt [elektroniskais resurss] / Agnese Kukela, Valdis Segliņš. // Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 52nd International scientific conference of Daugavpils University [CD-ROM]. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2010. - 211.lpp. - Nosaukums no diska sākumlapas.

144. Paleoveģetācijas sastāva izmaiņu pētījumi Vīķu purva attīstības gaitā [elektroniskais resurss] / Elīza Kušķe, Ivars Strautnieks, Laimdota Kalniņa, Jānis Krūmiņš // Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 52nd International scientific conference of Daugavpils University [CD-ROM]. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2010. - 35.-36.lpp. - Nosaukums no diska sākumlapas.

145. Pujāte, Agnese. Mūsdienu veģetācijas putekšņu spektra pētījumi Ķemeru tīrelī [elektroniskais resurss] / Agnese Pujāte, Laimdota Kalniņa // Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 52nd International scientific conference of Daugavpils University [CD-ROM]. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2010. - 9.lpp. - Nosaukums no diska sākumlapas.

146. Reveals modeļa izmantošana paleoveģetācijas rekonstrukcijai - metodes kritēriji un pirmie rezultāti [elektroniskais resurss] / Ilze Ozola, Normunds Stivriņš, Elīza Kušķe, Laimdota Kalniņa // Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 52nd International scientific conference of Daugavpils University [CD-ROM]. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2010. - 39.-40.lpp. - Nosaukums no diska sākumlapas.

147. Stivriņš, Normunds. Nogulumu sedimentācijas apstākļu izmaiņas Lielā Svētiņu ezerā [elektroniskais resurss] / Normunds Stivriņš, Laimdota Kalniņa, Edgars Galgāns // Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 52nd International scientific conference of Daugavpils University [CD-ROM]. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2010. - 10.lpp. - Nosaukums no diska sākumlapas.

148. Лусе, Илзе. Изменчивость состава и строения глинистых минералов в моренах Валдайского оледенения (Латвия) [elektroniskais resurss] / И. Лусе, В. Сеглиньш. - Библиогр.: с.39. // Вторая международная конференция молодых ученых и специалистов «Новое в геологии и геофизике Арктики, Антарктики и Мирового океана» : ФГУП «ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга» 1-2 декабря 2010 г. [elektroniskais resurss] / Министерство Природных Ресурсов и Экологии РФ, Федеральное государственное унитарное предприятие, Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового океана им. академика И.С. Грамберга, Совет молодых ученых и специалистов при ФГУП «ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга». - Санкт-Петербург, 2010. - С.38-39. - CD-ROM. - Nos. no faila sākumlapas.