Vēstures un filozofijas fakultāte

1. Buber, Martin. Es un tu / Martins Būbers ; no vācu valodas tulkojis Igors Šuvajevs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 160 lpp. - (Mūsdienu domātāji). - Ietver bibliogr. ([134.]-160. lpp.). 2. Butulis, Ilgvars. Latvijas vēsture / Ilgvars Butulis, Antonijs Zunda. - Rīga : Jumava, 2010. - 206, [1] lpp., [32] lpp. iel. : il. 3. Freud, Anna. Ievads bērnu psihoanalīzē / Anna Freida ; no vācu valodas tulkojis Igors Šuvajevs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 127 lpp. - (Mūsdienu domātāji). - Ietver bibliogrāfiju ([125.]-127. lpp.). - Grāmatā ir apkopoti divi Annas Freidas darbi: "Einführung in die Technik der Kinderanalyse" 7th edition 1995 un "Einführung in die Psychoanalyse für Pädagogen" 1975/1987. 4. Kriz, Jürgen. Haoss un kārtība : zinātne, sabiedrība, psihe / Jirgens Krics ; no vācu valodas tulkojis Raivis Bičevskis. - [Rīga : LU Vēstures un filozofijas fakultāte. Filozofijas vēstures katedra], 2010. - 117 lpp. : il. - (Scientia vitae). - Ietver bibliogrāfiju nodaļu beigās. 5. Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes vēsture padomju laikā : personības, struktūras, idejas (1944-1991) / Jānis Keruss, Ineta Lipša, Inese Runce, Kaspars Zellis. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 351 lpp. : il. - Ietver bibliogrāfiju (zemsvītras piezīmēs) un personu rādītāju ([345.]-351. lpp.). 6. Polija un 1938.-1939.gada starptautiskā krīze Eiropā : vēstures avotu krājums / sastādījis, tulkojis un komentējis Ēriks Jēkabsons. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 287 lpp. : karte. - (Sērija "Vēstures avoti augstskolai" ; 6. sēj.). - Ietver bibliogr. (nodaļu beigās) un rād. (283.-287. lpp.). 7. Rubene, Māra. Aisthēsis. Mimēsis. Theōrija / Māra Rubene. - Rīga : Autorizdevums, 2010. - 400 lpp. - Ietver bibliogrāfiju (zemsvītras piezīmēs). 8. Taurēns, Jānis. Latvijas vēstures pamatjautājumi un valsts konstitucionālie principi : māc. līdz. Latvijas pilsonības pretendentiem / Jānis Taurēns. - Rīga : Latvijas Republikas Naturalizācijas pārvalde, 2010. - 287 lpp. 9. Бутулис, Илгварс. История Латвии / Илгварс Бутулис, Антоний Зунда ; перевод Роалд Добровенский. - Rīga : Jumava, 2010. - 239, [1] с. : ил.

*****

10. Ante, Kristīne. Čehu kristieši ceļā uz tautisku Baznīcu 20. gs. 20.-30. gados / Kristīne Ante. - Bibliogr. parindēs. - Kopsav. angļu val.: Czech Christians on their way to the National Church, 20.lpp. // Ceļš. - Nr.60 (2010), 13.-20.lpp. 11. Ante, Kristīne. Latviskošanas tendences Latvijas evaņģēliski luteriskajā Baznīcā 20.gs. 30. gados / Kristīne Ante. - Bibliogr. parindēs. - Kopsav. angļu val.: Tendencies of Latvianization in Latvian Evangelical Lutheran Church in the 30s of the 20th Century, 11.lpp. // Ceļš. - Nr.60 (2010), 5.-11.lpp. 12. Bičevskis, Raivis. Kommentar zu Paul Jurevičs “Begegnung mit Martin Heidegger und seiner Philosophie (Fragment)” / R. Bicevskis // Heidegger und Nationalsozialismus I : Dokumente / Hrsg. von Alfred Denker, Holger Zaborowski. - München : Verlag Karl Alber Freiburg, 2010. - Jahr.1, S.264-267. 13. Bičevskis, Raivis. Pieredze starp haosu un kārtību / Raivis Bičevskis. - (Pielikumi un pēcvārds) // Haoss un kārtība : zinātne, sabiedrība, psihe / Jirgens Krics. - (Scientia vitae). - [Rīga : LU Vēstures un filozofijas fakultāte. Filozofijas vēstures katedra], 2010. - 111.-117.lpp. 14. Butulis, Ilgvars. Alberta Varslavāna piemiņai (1929-2010) / Ilgvars Butulis // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.2 (2010), 141.-142.lpp. : ģīm. 15. Cerūzis, Raimonds. Die deutschen Verbindungen in der Zeit der Selbstständigkeit Lettlands (1918-1940) / Raimonds Cerūzis // Die Korporationen als prägende gesellschaftliche Organisationen im Baltikum / Hrsg. H.-D. Handrack. - (Baltische Seminare ; 17). - Lüneburg : Verlag Carl-Schirren-Gesellschaft, 2010. - S.309-335. 16. Cerūzis, Raimonds. Nezināmais vai neizprastais Anatols Līvens? : priekšvārds Astrīdas Beināres romānam "Asinsbalss. Sakāve vai uzvara? Romāns - varbūtība" / Raimonds Cerūzis // Asinsbalss. Firsts Anatols Līvens : sakāve vai uzvara : romāns - varbūtība / Astrīda Beināre. - Rīga : Jaunā Daugava, 2010. - 5.-11.lpp. 17. Feldmanis, Inesis. "Horizontālā līnija" Latvijas ārpolitikā : 1925-1932 / Inesis Feldmanis. - Atsauces un skaidr.: 101.-104.lpp. // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.2 (2010), 91.-104.lpp. 18. Feldmanis, Inesis. Latvija Otrajā pasaules karā : jauna konceptuāla skatījuma nepieciešamība / Inesis Feldmanis. - (Vēsturiskā patiesība un izlīgums). - Bibliogr. parindēs // Virzība uz demokrātisko Eiropu 2. pasaules kara laikā. Latvijas Centrālā padome un "kurelieši" : konferences materiāli Rīgā, 2010. gada 8. maijā. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 23.-38.lpp. 19. Feldmanis, Inesis. Latvijas valsts dibināšana : nostādnes historiogrāfijā / Inesis Feldmanis. - Atsauces: 17.-18.lpp. - Kopsav. vācu val.: Die Staatsgründung in Lettland : die Stellungnahmen in der Historiographie, 18.-19.lpp. // Latvijas valstiskumam 90 : Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija : starptautiska konference 2008, 13.-14. novembris, Rīga / Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010. - 9.-19.lpp. : att. 20. Feldmanis, Inesis. Okupācija, kolaborācija un pretošanās kustība Latvijā / Inesis Feldmanis ; ar Evas-Klaritas Petai koment. latviešu un angļu val. - 175.-178.lpp. - Kopsav. angļu val.: Occupation, Collaboration and Resistance in Latvia, 184.-185.lpp. // Okupācija, kolaborācija, pretošanās: vēsture un vēstures uztvere : starptautiskās konferences materiāli, 2009. gada 27.-28. oktobrī, Rīgā = Occupation, collaboration, resistance: history and perception / Latvijas Vēsturnieku komisija, Latvijas Okupācijas muzejs, Latvijas Valsts arhīvs, Gētes institūts Rīgā. - (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti ; 26. sēj. = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia ; v. 26). - Rīga : Latvijas Okupācijas muzeja biedrība, 2010. - [165].-178.lpp. 21. Gavriļins, Aleksandrs. Latvijas pareizticīgo garīdzniecības pārceļošana uz ASV 20.gadsimta 40.-50. gadu mijā / Aleksandrs Gavriļins. - Atsauces un skaidr.: 90.-92.lpp. - Kopsav. angļu val.: The emigration of the Latvian Orthodox clergy to USA from the end of 1940 ties till the beginning of the 1950 ties, 93.lpp. // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.1 (2010), 81.-93.lpp. : karte. 22. Jēkabsons, Ēriks. Amerikas Savienoto Valstu Sarkanā Krusta darbība Latvijā 1919.-1922.gadā / Ēriks Jēkabsons. - Atsauces un piezīmes: 63.-68.lpp. - Kopsav. angļu val.: The activities of the American Red Cross in Latvia during the years 1919-1922, 69.-70.lpp. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - ISSN 1025-8906 - Nr.1 (2010), [37.]-70.lpp. 23. Jēkabsons, Ēriks. Jānis Goldmanis: 135 gadi kopš dzimšanas un vieta Latvijas vēsturē : [par Kārļa Ulmaņa (1877-1942) vadītās pagaidu valdības zemkopības ministru J. Goldmani (1875-1955) : sakarā ar J. Goldmaņa 135.gadadienu] / Ēriks Jēkabsons. - Bibliogr. un koment. parindēs: 107.-108., 110., 113.-114., 116., 118.-128.lpp. // Ikšķiles almanahs.. - ISBN 978-9984-49-103-5. - 3.laid. (2010), 107.-129.lpp. : ģīm. 24. Jēkabsons, Ēriks.  Latvijas neatkarības karš 1918.-1920. gadā : galveno militārpolitisko norišu atspoguļojums historiogrāfijā / Ēriks Jēkabsons. - Atsauces: 40.-43.lpp. - Kopsav. angļu val.: The Independence War of Latvia 1918-1920 : reflection of main political - military tendencies in historiography, 43.-44.lpp. // Latvijas valstiskumam 90 : Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija : starptautiska konference 2008, 13.-14. novembris, Rīga / Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010. - 20.-44.lpp. : att. 25. Jēkabsons, Ēriks.  Organizacja kawalerii armii łotewskiej podczas jej udziału w walkach o wyzwolenie łotwy oraz w pierwszym roku niepodległości lata 1918-1921 / Ēriks Jēkabsons. - Bibliogr. parindēs //  Do szarźy marsz, marsz ... : studia z dziejów kawalerii / pod red. Aleksandra Smolińskiego. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2010. - T.1, p.[357]-429 : il. 26. Jēkabsons, Ēriks. Polijas bruņotie vilcieni Latvijā un Latvijas bruņoto vilcienu sadarbība ar Polijas armiju 1919.-1920. gadā / Ēriks Jēkabsons. - Atsauces un skaidr.: 52.-53.lpp. - Kopsav. angļu val.: Polish armoured trains and cooperation of Latvian armoured trains with the Polish troops 1919-1920, 53.lpp. // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.1 (2010), 45.-53.lpp. : karte. 27. Jēkabsons, Ēriks.  Rok 1918 na Łotwie. Okupacja niemiecka i tendencje niepodległościowe / Ēriks Jēkabsons. - ( Na drodze do nowego ładu w Europie Środkowo-Wschodniej). - Bibliogr. Parindēs. - Kopsav. angļu val.: The year 1918 in Latvia. German occupation and independence tendencies / tulk. Ewa Wyszczelska-Oksień, p.39. //  Rok 1918 : w Europie Środkowo-Wschodniej / pod red.: Daniela Grinberga, Jana Snopko, Grzegorza Zackiewicza. - Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, 2010. - P.33-39. 28.  Jēkabsons, Ēriks.  Stosunki polsko-rumuńskie w oczach dyplomacji łotewskiej w latach 1931-1939 / Ēriks Jēkabsons. - Bibliogr. parindēs //  Stosunki polsko-rumuńskie w XX wieku / pod red. Mariusza Patelskiego, Marka Białokura. - Spotkania Toruń-Opole : GRADO, 2010. – P.89-103. 29. Keruss, Jānis. Sovjetizācija (1944-1956) : 1. nodaļa / Jānis Keruss. - (II daļa : studijas, pētniecība, sadzīve). - Bibliogr. parindēs // Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes vēsture padomju laikā : personības, struktūras, idejas (1944-1991 / Jānis Keruss, Ineta Lipša, Inese Runce, Kaspars Zellis. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 87.-129.lpp. : il. 30. Kļava, Valda. Nozīmīgs ieguldījums Kurzemes hercogistes vēstures pētniecības iespēju paplašināšanā / [rec. par grām.: Oberländer Erwin. Kurland. Vom polnischlitauischen Lehnsherzogtum zur russischen Provinz. Dokumente zur Verfassungsgeschichte 1561-1795. Padeborn: Ferdinand Schöning, 2008. 330 S.] / Valda Kļava. - (Recenzijas). - Atsauces un skaidr.: 128.lpp. // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.2 (2010), 124.-128.lpp. 31. Kūle, Maija. Brīvības kā vērtības izpratne Latvijas valsts neatkarības atjaunošanā / Maija Kūle. - Atsauces: 59.lpp. - Kopsav. angļu val.: Understanding of freedom as a value in renewing the Latvian state independence, 60.-61.lpp. // Latvijas valstiskumam 90 : Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija : starptautiska konference 2008, 13.-14. novembris, Rīga / Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010. - 51.-61.lpp. 32. Misāns, Ilgvars. Deutsche und ihre Nachbarn in den Hansestädten des östlichen Ostseeraums / Ilgvars Misāns. - Bibliogr. parindēs // Wieser Enzyklopädie des Europäischen Ostens. - Klagenfurt : Wieser, 2010. - Bd.12.: Kontinuitäten und Brüche: Lebensformen - Alteingesessene - Zuwanderer von 500 – 1500, S. 379-388 : ill. 33. Misāns, Ilgvars. Ievadam : par personībām, struktūrām un idejām / Ilgvars Misāns // Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes vēsture padomju laikā : personības, struktūras, idejas (1944-1991) / Jānis Keruss, Ineta Lipša, Inese Runce, Kaspars Zellis. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - [5.]-8.lpp. 34. Stranga, Aivars. Komentārs : [rakstam: J. Šapovals. Kā "nacionalizēt" padomju periodu Ukrainas vēsturē] Aivars Stranga. - Atsauces un komentāri : 126.lpp. - Kopsav. angļu val.: 128.lpp. // Okupācija, kolaborācija, pretošanās: vēsture un vēstures uztvere : starptautiskās konferences materiāli, 2009. gada 27.-28. oktobrī, Rīgā = Occupation, collaboration, resistance: history and perception / Latvijas Vēsturnieku komisija, Latvijas Okupācijas muzejs, Latvijas Valsts arhīvs, Gētes institūts Rīgā. - (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti ; 26. sēj. = Symposium of the Commission of the Historians of Latvia ; v. 26). - Rīga : Latvijas Okupācijas muzeja biedrība, 2010. - 124.-126., 128.lpp. 35. Stranga, Aivars. Komunistu diktatūra Latvijā : 1918. gada decembris - 1920. gada janvāris / Aivars Stranga. - Atsauces: 75.-78.lpp. - Kopsav. angļu val.: Latvian Communist dictatorship : 1918 December - 1920 January, 78.-79.lpp. // Latvijas valstiskumam 90 : Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija : starptautiska konference 2008, 13.-14. novembris, Rīga / Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010. - 62.-79.lpp. : att. 36. Stranga, Aivars. Vertikālā orientācija Latvijas ārpolitikā : 1919.-1920. / Aivars Stranga. - Atsauces un skaidr.: 104.-107.lpp. - Kopsav. angļu val.: Foreign policy of Latvia : vertical orientation 1919.-1920., 108.lpp. // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.1 (2010), 94.-108.lpp. 37. Stranga, Aivars. Vēsturnieki par Latvijas drošības problēmas risinājumiem starpkaru periodā / Aivars Stranga. - Atsauces un skaidr.: 32.-35.lpp. - Kopsav. angļu val.: Historians about the solutions of Latvia's security problems in period between the wars, 35.-36.lpp. // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.2 (2010), 22.-36.lpp. 38. Svece, Artis. Kaut kas personīgs : [par mākslas kritiķes Alises Tīfentāles grām. "Alnis Stakle" par fotogrāfu] / Artis Svece // Foto Kvartāls. - ISSN 1691-287X. - Nr.1 (2010, febr.), 74-75.lpp. 39. Šnē, Andris. "Kopš 20.gs. 90.gadu..." / Andris Šnē // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - ISSN 1025-8906. - Nr.1 (2010), 177.-182.lpp. - Rec. par grām.: Vikhems, Kriss. Framing the Early Middle Ages: Europe and the Mediterranean, 400-800 / Chriss Wickham. - Oxford: Oxford University Press, 2006. - XXVIII, 990 p., 13 maps. 40. Šnē, Andris. Divas ticības, divas kultūras, divas identitātes: kristietība un pagānisms Livonijā 12. un 13.gadsimtā : [referāts zinātniskajā konf. "Ikšķilei - 825"] / Andris Šnē. - Bibliogr. un koment. parindēs: 59.-80.lpp. // Ikšķiles almanahs. - 3.laid. (2010), 59.-80.lpp. 41. Šnē, Andris. Kultūru konflikts un kultūru pārņemšana : Baltijas jūras reģiona zemju un Rietumeiropas saskarsmes formas 11.-13. gadsimtā : [rec. par grām.: The discovery of the Baltic : the reception of a Chatolic World - system in the European North (AD 1075-1225) / Nils Blomkvists. Leiden: Bril, 2005. 774 p.] / Andris Šnē // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.1 (2010), 125.-128.lpp. 42. Štrumpfa, Ingrīda. "Ventspils : vadonis pa Ventspili un apkārtni" toreiz un tagad / Ingrīda Štrumpfa, Armands Vijups // Ventspils : vadonis pa Ventspili un apkārtni : ar pilsētas plānu un ilustrācijām / sastādījis un izdevis J. Sviestiņš. - [Ventspils : Ventspils bibliotēka, 2010]. - 5.-6.lpp. - Faksimilizd. 43. Štrumpfa, Ingrīda. Komentāri / Ingrīda Štrumpfa, Armands Vijups // Ventspils : vadonis pa Ventspili un apkārtni : ar pilsētas plānu un ilustrācijām / sastādījis un izdevis J. Sviestiņš. - [Ventspils : Ventspils bibliotēka, 2010]. - 145.-154.lpp. - Faksimilizd. 44. Šuvajevs, Igors. Co jsou Lotyši? / Igors Šuvajevs // Národnostní menšiny, multikulturalita, vzdĕlávání / ed. H. Nosková, P. Bednařík. - Praha : Ústav pro soudobé dĕjiny, 2010. - P.68-78. 45. Šuvajevs, Igors. Ļeņins : vārdi un darbi / Igors Šuvajevs // Valsts un revolūcija / V.I. Ļeņins. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. 46. Taurēns, Jānis. Latvijas un Krievijas robežlīguma problēma 1996.-1997. gadā / Jānis Taurēns. - Atsauces un skaidr.: 122.-123.lpp. - Kopsav. angļu val.: Latvian-Russian issue of border agreement in 1996-1997, 123.-124.lpp. // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.1 (2010), 115.-124.lpp. 47. Taurēns, Jānis. Profesors Alberts Varslavāns (1929-2010) / Jānis Taurēns. - (In Memoriam) // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls.. - ISSN 1025-8906. - Nr.3 (2010), [205.]-207.lpp. : il. 48. Vasks, Andrejs. Latvia as a part of a sphere of contacts in the Bronze Age / Anderjs Vasks. - Bibliogr.: p.160. - Kopsav. lietuviešu val.: Latvija kaipkontaktų sferos bronzos amžiuje sritis, p.160-161 // Archaeologia Baltica. - N 13 (2010), p.153-161. 49. Vasks, Andrejs. Slīmests vai ādu apstrādes rīks? / Andrejs Vasks. - Atsauces un piez.: 13.-15.lpp. - Kopsav. nos. angļu val.: Drawknife or tool for dressing animal pelts?, 16.-17.lpp. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.2 (2010), [5.]-17.lpp. : il. 50. Vijups, Armands. Arheoloģiskā uzraudzība 2009.gadā Ventspilī, Maiznieku ielā / Armands Vijups // Arheologu pētījumi Latvijā 2008. un 2009. gadā : [rakstu krāj.] / Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Nordik, 2010. - 189.-192.lpp. 51. Vijups, Armands. Arheoloģiskā uzraudzība Ēdoles pilī / Armands Vijups // Arheologu pētījumi Latvijā 2008. un 2009. gadā : [rakstu krāj.] / Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Nordik, 2010. - 177.-178.lpp. 52. Vijups, Armands. Arheoloģiskā uzraudzība Ventspils novada Puzes pagasta Puzes evaņģēliski luteriskajā baznīcā / Armands Vijups // Arheologu pētījumi Latvijā 2008. un 2009. gadā : [rakstu krāj.] / Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Nordik, 2010. - 183.-186.lpp. 53. Vijups, Armands. Arheoloģiskā uzraudzība Ventspils Tirgus laukumā 2009. gada vasarā / Armands Vijups // Arheologu pētījumi Latvijā 2008. un 2009. gadā : [rakstu krāj.] / Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Nordik, 2010. - 186.-189.lpp. 54. Vijups, Armands. Arheoloģiskās uzraudzības darbi Ventspils pilsētā 2008. gadā / Armands Vijups // Arheologu pētījumi Latvijā 2008. un 2009. gadā : [rakstu krāj.] / Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Nordik, 2010. - 197.-202.lpp. 55. Vijups, Armands. Arheoloģiskie izrakumi Jūrkalnes Drēbnieku senkapos / Armands Vijups // Arheologu pētījumi Latvijā 2008. un 2009. gadā : [rakstu krāj.] / Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Nordik, 2010. - 179.-183.lpp. 56. Vijups, Armands. Neliela apjoma arheoloģiskā uzraudzība Ventspils vecpilsētā un tās aizsardzības zonā 2009. gadā / Armands Vijups // Arheologu pētījumi Latvijā 2008. un 2009. gadā : [rakstu krāj.] / Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Nordik, 2010. - 193.-196.lpp. 57. Zellis, Kaspars. Vēsture "no apakšas" : neformālā dzīve : 5. nodaļa / Kaspars Zellis. - (II daļa : studijas, pētniecība, sadzīve). - Bibliogr. parindēs // Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes vēsture padomju laikā : personības, struktūras, idejas (1944-1991) / Jānis Keruss, Ineta Lipša, Inese Runce, Kaspars Zellis. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 317.-344. : il. 58. Zemīte, Lilita. Karš un lielpilsētas : Londona un Parīze / Lilita Zemīte. - Atsauces un skaidr.: 123.lpp. - Kopsav. angļu val.: War and the city : London and Paris, 123.lpp. // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.2 (2010), 118.-123.lpp. 59. Zunda, Antonijs. Baltijas jautājums un Rietumvalstis (1940-1953) : attieksmes evolūcija / Antonijs Zunda. - Atsauces: 277.-278.lpp. - Kopsav. angļu val.: The Baltic issue and Western countries (1940-1953) : evolution of attitudes, 279.lpp. // Latvijas valstiskumam 90 : Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija : starptautiska konference 2008, 13.-14. novembris, Rīga / Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010. - 263.-279.lpp. : att. 60. Zunda, Antonijs. Latvijas PSR Ārlietu ministrija un Baltijas jautājums (1950-1960) / Antonijs Zunda. - Atsauces un skaidr.: 89.-90.lpp. - Kopsav. angļu val.: The Latvian SSR Ministry of Foreign Affairs and the Baltic Issue (1950-1960), 90.lpp. // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.2 (2010), 83.-90.lpp. 61. Zunda, Antonijs. Latvijas PSR Ārlietu ministrijas darbība baltijas valstu jautājuma kontekstā pēckara posma sākumā (1945-1950) / Antonijs Zunda. - Atsauces un skaidr.: 113.lpp. - Kopsav. angļu val.: The activities of the Latvian SSR Ministry of foreign affairs in the context of the Baltic issue in the early Post-War period (1945-1950), 114.lpp. // Latvijas Vēsture : jaunie un jaunākie laiki. - Nr.1 (2010), 109.-114.lpp. 62. «Летопись Александро-Невской церкви, Рижской епархии, Вольмарского уезда и благочиния, находящейся в г. Лемзаль, с 1822 года» : (Первая мировая и события 1917-1919 гг. глазами православного священника) / подгот., предисловие к публ. и примеч. А.В. Гаврилина. - Библиогр. в подстроч. рпимеч. // Православие в Латвии : исторические очерки / под ред. А.В. Гаврилина. - Рига : Филокалия, 2010. - Вып.8 (2010), с.112-152 : ил. 63. Гаврилин, Александр. «Неизвестные» латвийские священнослужители : протопресвитер Иоанн (Jānis) Бауманис / А.В. Гаврилин. - Библиогр. в подстроч. рпимеч. // Православие в Латвии : исторические очерки / под ред. А.В. Гаврилина. - Рига : Филокалия, 2010. - Вып.8 (2010), с.21-54 : ил. 64. Гаврилин, Александр. Иоанн (Гарклавс Янис (Екабович) / А.В. Гаврилин, М.В. Шкаровский // Православная энциклопедия / под общ. ред. Патриарха Моск. и всея Руси Кирилла. - Москва : Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2010. - Т.23 : Иннокентий Клодецкий - Иоанн Влах, с.400-401. 65. Гаврилин, Александр. Иоанн (Легкий Иван Саввич) / А.В. Гаврилин, М.В. Шкаровский // Православная энциклопедия / под общ. ред. Патриарха Моск. и всея Руси Кирилла. - Москва : Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2010. - Т.23 : Иннокентий Клодецкий - Иоанн Влах, с.418-419. 66. Гаврилин, Александр. Иоанн (Поммер Янис Андреевич) / А.В. Гаврилин, М.В. Шкаровский // Православная энциклопедия / под общ. ред. Патриарха Моск. и всея Руси Кирилла. - Москва : Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2010. - Т.23 : Иннокентий Клодецкий - Иоанн Влах, с.292-295. 67. Екабсонс, Эрикс. Отношения Латвии с Эстонией, Литвой и Польшей во время Войны за независимость в 1918-1920 гг. / Эрикс Екабсонс. - Bibliogr. parindēs - Kopsav angļu val.: Relations of Latvia with Estonia, Lithuania and Poland during War of Independence in 1918-1920, 20.-21.lpp. // Rahvusest riigiks : [uute rahvusriikide teke Tsaari-Venemaa varemeile 1917-1920] : Eesti Ajaloomuuseumi rahvusvahelise teaduskonverentsi materjale : [6. märts 2008, Tallinn] = From nation to state / Eesti Ajaloomuuseums. - (Varia Historica / Eesti Ajaloomuuseum ; 5). - Tallinn : Eesti Ajaloomuuseum, 2010. - Pp.16-21.

*****

     68. Kačans, Vsevolods. Sabiedrisko attiecību teorētiskie pamati [elektroniskais resurss] : lekciju kurss-konspekts / Vsevolods Kačans, Edīte Kačane. - Rīga : Baltic International Academy : Higher School of Psychology, 2010. - 1 CD-ROM ietverē. - Ietver bibliogrāfiju. - Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu val. - MS Word formātā. - Apr. pēc diska sākumlapas. - Lekciju kurss-konspekts paredzēts Baltijas Starptautiskās akadēmijas Sabiedrisko attiecību studiju programmas pirmā kursa studentiem mācību disciplīnas "Sabiedrisko attiecību teorētiskie pamati" apgūšanā.  "Projekts 280310008; sērija 0001/10"--Uz diska uzlīmes.

*****

69. Bičevskis, Raivis. Izglītība [elektroniskais resurss] / Raivis Bičevskis. - (Lekcijas) // Latvijas filozofs(-e) – virtuālais modelis [CD-ROM] / LU Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga : Filozofijas un socioloģijas institūts, 2010. - Nosaukums no konteinera. 70. Freiberga, Elga. Intelekts un intuīcija [elektroniskais resurss] / Elga Freiberga. - (Lekcijas) // Latvijas filozofs(-e) – virtuālais modelis [CD-ROM] / LU Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga : Filozofijas un socioloģijas institūts, 2010. - Nosaukums no konteinera. 71. Indivīds un valsts [skaņu ieraksts] : Rīga, 2009. gada aprīlis / Brigita Zepa, Maija Kūle, Atis Lejiņš, Ieva Freija // Sarunas par Eiropas nākotni pie kafijas [audioieraksts] : diskusiju cikls Rīgā un Latvijas reģionos, 2007.-2009. gads / Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā. - [Rīga : Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, 2010]. - 2.disks, (14:21). - CD-ROM. - Aprakstīts pēc apvāka. - 2 CD-ROM vienā apvākā. 72. Kiope, Māra. Par vērtībām uz kurām vēlamies balstīt nākotni [skaņu ieraksts] : Gulbene, 2007. gada novembris / Māra Kiope, Maija Kūle, Laima Muktupāvela // Sarunas par Eiropas nākotni pie kafijas[audioieraksts] : diskusiju cikls Rīgā un Latvijas reģionos, 2007.-2009. gads / Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā. - [Rīga : Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, 2010]. - 1.disks, (13:20). - CD-ROM. - Aprakstīts pēc apvāka. - 2 CD-ROM vienā apvākā. 73. Krūmiņa-Koņkova, Solveiga. Pārdomas par Dievu, kuru nepazīstam [elektroniskais resurss] / Solveiga Krūmiņa-Koņkova. - (Lekcijas) // Latvijas filozofs(-e) – virtuālais modelis [CD-ROM] / LU Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga : Filozofijas un socioloģijas institūts, 2010. - Nosaukums no konteinera. 74. Kūle, Maija. Krīze kā filosofisks fenomens [elektroniskais resurss] / Maija Kūle. - (Lekcijas) // Latvijas filozofs(-e) – virtuālais modelis [CD-ROM] / LU Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga : Filozofijas un socioloģijas institūts, 2010. - Nosaukums no konteinera. 75. Kūlis, Rihards. Nacionālā identitāte un kultūras izpētes problēmas [elektroniskais resurss] / Rihards Kūlis. - (Lekcijas) // Latvijas filozofs(-e) – virtuālais modelis [CD-ROM] / LU Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga : Filozofijas un socioloģijas institūts, 2010. - 5 lpp. - Nosaukums no konteinera. 76. Narkēvičs, Edgars. Dvēsele [elektroniskais resurss] / Edgars Narkevičs. - (Lekcijas) // Latvijas filozofs(-e) – virtuālais modelis [CD-ROM] / LU Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga : Filozofijas un socioloģijas institūts, 2010. - Nosaukums no konteinera. 77. Par žurnālistiku un varu [skaņu ieraksts] : Rīga, 2007. gada septembris / Jānis Domburs, Maija Kūle, Pēteris Zvagulis, Sergejs Kruks, Anita Kehre // Sarunas par Eiropas nākotni pie kafijas [audioieraksts] : diskusiju cikls Rīgā un Latvijas reģionos, 2007.-2009. gads / Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā. - [Rīga : Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, 2010]. - 1.disks, (15:35). - CD-ROM. - Aprakstīts pēc apvāka. - 2 CD-ROM vienā apvākā. 78. Priedīte-Kleinhofa, Aija. Latvija starp Austrumiem un Rietumiem [elektroniskais resurss] / Aija Priedīte-Kleinhofa. - (Lekcijas) // Latvijas filozofs(-e) – virtuālais modelis [CD-ROM] / LU Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga : Filozofijas un socioloģijas institūts, 2010. - Nosaukums no konteinera. 79. Rubene, Māra. Estētikas ABC [elektroniskais resurss] / Māra Rubene. - (Lekcijas) // Latvijas filozofs(-e) – virtuālais modelis [CD-ROM] / LU Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga : Filozofijas un socioloģijas institūts, 2010. - Nosaukums no konteinera. 80. Šuvajevs, Igors. Mūsdienu biopolitiskā paradigma [elektroniskais resurss] / Igors Šuvajevs. - (Lekcijas) // Latvijas filozofs(-e) – virtuālais modelis [CD-ROM] / LU Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga : Filozofijas un socioloģijas institūts, 2010. - Nosaukums no konteinera. 81. Taurēns, Jānis. Viltotā bruņurupuča zupa (tēma : sieviete-vīrietis) [elektroniskais resurss] / Jānis Taurens. - (Lekcijas) // Latvijas filozofs(-e) – virtuālais modelis [CD-ROM] / LU Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga : Filozofijas un socioloģijas institūts, 2010. - Nosaukums no konteinera.