Medicīnas fakultāte

1. Dālmane, Aina. Histoloģija : Aina Dālmane. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 319 lpp. : il. - Pirms titllp. iespiests: Grāmata ir mans veltījums pirmajiem latviešu histologiem profesoram Jānim Arnoldam Eglītim un profesorei Irmai Liepiņai-Eglītei pateicībā par ieguldījumu LU MF histoloģijas studiju attīstībā. - Ietver rād. (311.-319. lpp.). 2. Hmeļņickis, Juris. Slāpekli saturošu savienojumu hidrofilās mijiedarbības likumsakarības šķidruma hromatogrāfijā HILIC režīmā : promocijas darba kopsavilkums / Juris Hmeļņickis ; zinātniskais vadītājs Arturs Vīksna ; rec.: Andris Zicmanis, M. Drille, A. Andersons ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 26 lpp. : il., diagr., tab. - Ietver bibliogrāfiju (26. lpp.). - Bez titullapas, aprakstīts pēc vāka. 3. Kuzņecovs, Vladimirs. Stress un depresija / Vladimirs Kuzņecovs. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2010. - 76, [2] lpp. : il. - (Veselības sērija). - Ietver bibliogr. ([77.] lpp.). - "Euro aptieka"--Uz vāka. 4. Latvijas ķirurģijas profesori / sastādītājs un teksta autors Arnis Vīksna ; redakcijas kolēģija: Jānis Gardovskis, Māris Mihelsons (atb. red.), Arnis Vīksna ; tekstu un il. gatavojuši arī : Igors Aksiks, Valdis Keris, Māris Mihelsons, Uldis Vikmanis, Aleksandrs Zaķis ... u.c. - Rīga : [b.i.], 2010. - 141 lpp. : il., faks. - Ietver bibliogr. (sadaļu beigās) un rād. (134.-141. lpp.). 5. Medicīna = Medicine / [galvenā redaktore Renāte Ligere ; redkol. Igors Aksiks, Ruta Muceniece, Nikolajs Sjakste, Immanuels Taivans, Uldis Vikmanis, Aija Žileviča ... u.c.]. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 155 lpp. : il. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia ; 755. sēj.). - Ietver bibliogrāfiju. - Teksts latviešu un angļu val., rakstu kopsav. angļu un latviešu val. 6. Ozoliņš, Dzintars. Seroloģisko reakciju vērtējums vēlīna latenta sifilisa pacientiem : promocijas darba kopsavilkums medicīnas zinātņu doktora grāda iegūšanai, apakšnozare: mikrobioloģija, virusoloģija / Dzintars Ozoliņš ; darba vadītāja: Aija Žileviča ; [rec.: Valentīna Gordjušina, Andris Rubīns, Mario Milco D'Elios] ; Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 67 lpp. : diagr., tab. - Ietver bibliogrāfiju (39.-40. lpp.). - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā ar atsevišķām titullapām. 7. Pajuste, Kārlis. Amfifilo katjono piridīna atvasinājumu sintēze jaunu gēnu transporta formu izveidei : promocijas darba kopsavilkums / Kārlis Pajuste ; zinātniskie vadītāji: Aiva Plotniece, Anda Prikšāne ; rec.: Andris Zicmanis, Jana Kreicberga, Aigars Jirgensons ; Latvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 29 lpp. : il., diagr., tab. - Ietver bibliogrāfiju (28.-29. lpp.). 8. Pajuste, Kārlis. The synthesis of amphiphilic cationic pyridinium derivatives for development of new forms of gene delivery : abstract / Karlis Pajuste ; scientific supervisors: Aiva Plotniece, Anda Prikšāne ; rec.: Andris Zicmanis, Jana Kreicberga, Aigars Jirgensons ; University of Latvia. Faculty of Chemistry. - Rīga : University of Latvia, 2010. - 28 lpp. : il., tab. - Ietver bibliogrāfiju (27.-28. lpp.). 9. Puķītis, Aldis. Gremošanas traucējumi / Aldis Puķītis. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2010. - 76, [3] lpp. : il. - (Veselības sērija). - Ietver bibliogr. ([77.] lpp.). - "Euro aptieka"--Uz vāka. 10. Rubins, Andris. Dermatoveneroloģija / Andris Rubins. - Rīga : Latvijas Dermatovenerologu asociācija : Latvijas Dermatoveneroloģijas fonds, 2010. - 435 lpp. : il. - Ietver bibliogr. nodaļu beigās. 11. Saleniece, Kristīne. Kartupeļu un bērzu tāss bioloģiski aktīvo vielu izpēte: saturs un farmakoloģiskās darbības mehānismi : promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai farmācijā, apakšnozare: farmakoloģija / Kristīne Saleniece ; zinātniskie vadītāji: Ruta Muceniece, Gunārs Tirzītis ; rec.: Edgars Liepiņš, Antons Skutelis, Aleksandrs Panosjans ; Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 83 lpp. : diagr., tab. - Ietver bibliogr.(7., 47., 80.-83. lpp.). - Teksts latviešu un angļu valodā (ar atsevišķām titullapām), vāka noformējums abās valodās. 12. Sirds un virtuve / aut.: Iveta Mintāle, Andrejs Ērglis, Anete Dinne, Gustavs Latkovskis... u.c. ; Andreja Ērgļa un Ivetas Mintāles redakcijā. - Rīga : Latvijas Inovatīvās medicīnas fonds, 2010. - 141 lpp. : il. 13. Trapiņa, Ilva. Cilvēka 14. hromosomas proteasomu gēnu polimorfismu saistība ar metaboliskām un autoimūnām slimībām : Ilzes Trapiņas (dzimusi Poudžiunas) promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai medicīnā, apakšnozare: medicīniskā bioķīmija = Polymorphisms of the proteasomal genes on human Chromosome 14 associated with metabolic and autoimmune diseases : synopsis of the Doctoral thesis, subbranch: medical biochemistry / Ilva Trapiņa (dz. Poudžiunas) ; darba vadītājs Nikolajs Sjakste ; rec.: Gustavs Latkovskis, Rita Lugovska, Elza Husnutdinova ; Latvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 82 lpp. : il., diagr. - Ietver bibliogrāfiju (29.-38., 71.-80.lpp.). - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, ar individuālām titullapām; vāka noformējums abās valodās.

*****

14. 146 Identification of novel tumour-associated autoantibody signatures in gastric cancer / Z. Kalnina, P. Zayakin, K. Silina, I. Meistere, L. Ivanova, A. Stengrevics, M. Leja, T. Wex, P. Malfertheiner, A. Line // European Journal of Cancer Supplements. - Vol.8, N 5 (2010), p.38-39. 15. Andersone, Daina. Primary and secondary osteoporosis in patients with rheumatic diseases : [presentation] / D. Andersone // Osteoporosis update in Baltic's countries, 2010 : 3rd Baltic Congress of Osteoporosis, 3-4 September, 2010, Riga, Latvia : [programma, abstracts] / ed. Ingvars Rasa. - Riga : Latvian Osteoporosis and Bone Metabolism Diseases Association, 2010. - P.13-14. 16. Andersone, Daina. Reimatoloģija / D. Andersone, K. Pičkurs // Propedeitika : mācību līdzeklis / Rīgas Stradiņa universitāte. Iekšķīgo slimību katedra. 4. izd. - Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2010. - 378.-406.lpp. 17. Andersone, Daina. Sirds bojājumi autoimūno slimību gadījumos : [par sirds un asinsvadu sistēmas patoloģijām reimatisko slimību gadījumos] / Daina Andersone. - Bibliogr.: 56.lpp. // Latvijas Ārsts. - Nr.4 (2010), 53.-56.lpp. : ģīm., sh. 18. Anestēzijas īpatnības transapikālai vārstuļu implantācijai / Eva Strīķe, Inguna Krustiņa, Pēteris Stradiņš, Mārtiņš Kalējs, Ainārs Rudzītis, Romans Lācis, Andrejs Ērglis. - (Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogēno faktoru izpēte) // 2010. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2010. gada 18. un 19. martā : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte ; sakārt. Uldis Berķis ; red.: Aija Lapsa, Inga Lievīte, Evija Zubova. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2010. - 157.lpp.: tab. - Uz vāka: "Rīgas Stradiņa universitāte 1950-2010, 60 izcilas izglītības gadi." 19. The anti-inflammatory and antinociceptive effects of NF-kappa B inhibitory guanidine derivative ME10092 / M. Dambrova, L. Zvejniece, E. Skapare, R. Vilskersts, B. Svalbe, L. Baumane, R. Muceniece, E. Liepinsh // International Immunopharmacology. - Vol.10, N 4 (2010), p.455-460. 20. Anti-inflammatory and neurotrophic properties of mildronate, a mitochondria-targeted drug in Parkinson's disease model in rats / S. Isajevs, B. Jansone, J. Pupure, D. Svirina, J. Rumaks, S. Svirskis, I. Kalvinsh, V. Klusa // Histopathology. - Vol.57, Suppl.1 (2010), p.198. 21. Antimicrobial susceptibility pattern of H-pylori strains isolated from adult dyspeptic patients in Latvia / D. Rudzite, A. Sudraba, I. Daugule, K. Funka, I. Tolmanis, A. Vanags, L. Engstrand, D. Janciauskas, L. Jonaitis, L. Kupcinskas, A. Ivanauskas, M. Leja // Helicobacter. - Vol.15, Issue 4 (2010), p.392. 22. Aortas vārstuļa stentprotēzes transapikāla implantācija : agrīnie rezultāti Latvijā / Pēteris Stradiņš, Romans Lācis, Ainārs Rudzītis, Mārtiņš Kalējs, Eva Strīķe, Andis Dombrovskis, Aleksandra Lāce, Aļona Grāve, Andrejs Ērglis. - (Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogēno faktoru izpēte) // 2010. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2010. gada 18. un 19. martā : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte ; sakārt. Uldis Berķis ; red.: Aija Lapsa, Inga Lievīte, Evija Zubova. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2010. - 160.lpp. - Uz vāka: "Rīgas Stradiņa universitāte 1950-2010, 60 izcilas izglītības gadi.". 23. Association of tight glycaemic control with nine-year mortality in type 2 diabetes patients / I. Strele, S. Rozite, G. Brigis, V. Pirags // Diabetologia. - Vol.53, Suppl.1 (2010), p.S66-S67. 24. Barriers to medication counselling for people with mental health disorders : a six country study : [arī par Latviju] / Ruta Muceniece, A.Vitola, V.Foulon ... [u.c.] // Pharmacy Practice - Spain. - ISSN 1885-642X. - Vol.8, N 2 (2010), 122.-131.lpp. 25. Bernarde, Kristīne. Pacients ar malignu izčūlojumu kuņģī / Kristīne Bernarde, Viktors Kozirovskis ; tekstā stāsta prof. Valdis Pīrāgs, Aivars Pētersons, Juris Pokrotnieks, Dr. G.Geldnere, A.Grietēna, V.Voltnere ; pēc docenta Viestura Šiliņa, prof. Dainas Andersones inform. ; materiāla sagat. Ieva Lase // Doctus. - ISSN 1407-8201. - Nr.3 (2010, marts), 39.-43.lpp. : ģīm., tab. 26. Ceļa locītavu deformāciju ārstēšana ar rotējošās eņģes endoprotēzi / Konstantīns Kalnbērzs, Silvestris Zēbolds, Valdis Gončars, Ints Zommers // Latvijas Ārsts. - ISSN 1019-5068. - Nr.10 (2010), 43.-45.lpp. : ģīm. 27. Ceļš uz sirds ķirurģiju bez rētām - minimāli invazīva pieeja caur nabu aortas vārstuļa protezēšanai / Mārtiņš Kalējs, Enrico Ferrari, Pēteris Stradiņš, Romans Lācis, Andrejs Ērglis, Ludwig Karl von Segesser. - (Bioloģisko novecošānās procesu faktori un dzīves kvalitāte Latvijas populācijā) // 2010. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2010. gada 18. un 19. martā : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte ; sakārt. Uldis Berķis ; red.: Aija Lapsa, Inga Lievīte, Evija Zubova. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2010. - 54.lpp. - Uz vāka: "Rīgas Stradiņa universitāte 1950-2010, 60 izcilas izglītības gadi.". 28. The Changes in Body Height, Body Weight and BMI Values of Latvian Preschool Children During the Last Decade / Helena Karklina, Dzanna Krumina, Gundega Knipse, Inese Kokare, Janis Valeinis. - Lit.: 39.-40.lpp. // Medicīna = Medicine. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 755.sēj.). - (2010), 31.-40.lpp. : att., tab. 29. Characterization of human skin-derived stem cell neurodifferentiation potential = Cilvēka ādas cilmes šūnu neirodiferenciācijas potenciāla raksturošana / Vadims Parfejevs, Kaspars Jēkabsons, Mārtiņš Borodušķis, Inese Čakstiņa, Jānis Ancāns, Ruta Muceniece, Una Riekstiņa. - Lit.: 69.-71.lpp. - Kopsav. latviešu val.: 71.lpp. // Medicīna = Medicine. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 755.sēj.). - (2010), 61.-71.lpp. : att., tab. 30. Cirkulējošo seruma citokīnu, augšanas faktoru un adhēzijas molekulu loma vairogdziedzera mezglu un audzēju attīstībā = Role of circulating serum Cytokines, growth factors and adhesion molecules in the development of thyroid nodules and cancer / Kristīne Ducena, Pēteris Tretjakovs, Antra Jurka, Inga Bormane, Valdis Pīrāgs. - Lit.: 28.-29.lpp. - Kopsav. angļu val.: 29.-30.lpp. // Medicīna = Medicine. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 755.sēj.). - (2010), 21.-30.lpp. : att. 31. Correlation between the OLGA gastritis stage and H-pylori density by culture / A. Sudraba, D. Rudzite, I. Daugule, K. Funka, I. Tolmanis, A. Vanags, L. Engstrand, D. Janciauskas, L. Jonaitis, L. Kupcinskas, A. Ivanauskas, M. Leja // Helicobacter. - Vol.15, N 4 (2010), p.355. 32. Daugule, Ilva. GEAS [gastroezofageālā atviļņa slimības] īpatnības dažādās vecumgrupās / Ilva Daugule, Santa Sabeļņikova, Gaļina Čui. - Bibliogr.: 15.lpp. // Doctus. - ISSN 1407-8201 - Nr.10 (2010, okt.), 11.-12., 14.-15.lpp. : ģīm., tab. 33. Determinants of Mental Health Stigma Among Pharmacy Students in Australia, Belgium, Estonia, Finland, India and Latvia / J.S. Bell, S.E. Aaltonen, M.S. Airaksinen, D. Volmer, M.S. Gharat, R. Muceniece, A. Vitola, V. Foulon, F.A. Desplenter, T.F. Chen. - Bibliogr.: pp.12-14. // International Journal of Social Psychiatry. - Vol.56, N 1 (2010), p.3-14. 34. Different patterns of lung sirtuin and hystone deacetylase-2 expression in smokers with and without COPD / S. Isajevs, D. Svirina, G. Strazda, U. Kopeika, I. Taivans // Histopathology. - Vol.57, Suppl.1 (2010), p.219. 35. Dumpis, Uga. Nozokomiāls septisks sindroms / Uga Dumpis, Svetlana Lugovska ; tekstā stāsta Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Internās medicīnas klīnikas vadītājs, prof. Valdis Pīrāgs, prof. Juris Pokrotnieks ; pēc medicīnas Dr. Aivara Pētersona, docenta Viestura Šiliņa, prof. Dainas Andersones inform. ; materiāla sagat. Ieva Lase // Doctus. - ISSN 1407-8201. - Nr.4 (2010, apr.), 44., 46.-47.lpp. : ģīm., sh., tab. 36. Dynamics of H-pylori prevalence in asymptomatic children within 10 year period of time / D. Akmentina, S. Limeza, S. Remberga, I. Rumba-Rozenfelde, R. Seske, D. Senaratne, I. Daugule // Helicobacter. - Vol.15, N 4 (2010), p.377. 37. Effects of Kaempferol and Myricetin on inducible Nitric Oxide synthase expression and Nitric Oxide production in rats / E. Rostoka, L. Baumane, S. Isajevs, A. Line, M. Dzintare, D. Svirina, J. Sharipova, K. Silina, I. Kalvinsh, N. Sjakste // Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. - Vol.106, N 6 (2010), p.461-466. 38. Effects of lycopene, indole-3-carbinol, and luteolin on nitric oxide production and iNOS expression are organ-specific in rats / E. Rostoka, S. Isajevs, L. Baumane, A. Line, K. Silina, M. Dzintare, J. Sharipova, D. Svirina, I. Kalvinsh, N. Sjakste // Arhiv za Higijenu Rada i Toksikologiju. - Vol.61, N 3 (2010), p.275-285. 39. Ehinokokozes diagnostikas un ārsēšanas taktika / Ludmila Vīksna, Pauls Aldiņš, Indra Zeltiņa, Jānis Vilmanis, Sniedze Laivacuma. - (Infekcijas aģentu loma mūsdienu skatījumā Latvijā aktuālu infekciju izcelsmē un norisē) // 2010. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2010. gada 18. un 19. martā : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte ; sakārt. Uldis Berķis ; red.: Aija Lapsa, Inga Lievīte, Evija Zubova. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2010. - 194.lpp. - Uz vāka: "Rīgas Stradiņa universitāte 1950-2010, 60 izcilas izglītības gadi." 40. EULAR/PRINTO/PRES criteria for Henoch-Schonlein purpura, childhood polyarteritis nodosa, childhood Wegener granulomatosis and childhood Takayasu arteritis: Ankara 2008. Part II: Final classification criteria / S. Ozen, A. Pistorio, S.M. Iusan, I. Rumba ... [et al.] // Annals of the Rheumatic Diseases. - Vol.69, N 5 (2010), p.798-806. 41. The experimental iron disorders of the liver and small intestine / Gundega Knipše, Dmitrijs Babarikins, Jurijs Markovs, Nadežda Bērziņa, Alise Grāmatniece // Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna : starptautiskās zinātniskās konferences raksti = Animals. Health. Food hygiene : international scientific conference proceedings. - Jelgava : LLU, 2010. - 56.-61.lpp. 42. Explicit risk factors in Latvian young adults with increased body mass index and body fat percentage / L. Ozolina-Moll, J. Aivars, K. Volceka, A. Strode, M. Rumaka, I. Kaminska, L. Aberberga-Augskalne // Diabetes Obesity & Metabolism. - Vol.12, Suppl.1 (2010), p.86. 43. Ērglis, Andrejs. Coronary guidewires / A. Erglis // Eurointervention : Journal Of Europcr In Collaboration With The Working Group On Interventional Cardiology Of The European Society Of Cardiology. - Vol.6, N 1 (2010), p.168-169. 44. Ērglis, Andrejs. Latvijas iedzīvotāju kardiovaskulāro un citu neinfekcijas slimību riska faktoru šķērsgriezuma epidemioloģiska pētījums : 1.ziņojums / Andrejs Ērglis, Aldis Rozenbergs, Vilnis Dzērve. - Bibliogr.: 26.lpp. // Latvijas Ārsts. - Nr.10 (2010), 20.-26.lpp. : diagr., ģīm., tab. 45. Figlewic, Dianne P. Energy regulatory signals and food reward / Dianne P. Figlewic, Alfred J. Sipols // Pharmacology Biochemistry and Behavior. - Vol.97, N 1 (2010), p.15-24. 46. Gamma glutamiltranspeptidāze - hroniska C hepatīta slimnieku veiksmīgas izārstēšanas marķieris / Jāzeps Keišs, Ieva Tolmane, Baiba Rozentāle, Ludmila Vīksna, Valentīna Sondore, Velga Ķūse, Agita Jēruma. - (Infekcijas aģentu loma mūsdienu skatījumā Latvijā aktuālu infekciju izcelsmē un norisē) // 2010. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2010. gada 18. un 19. martā : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte ; sakārt. Uldis Berķis ; red.: Aija Lapsa, Inga Lievīte, Evija Zubova. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2010. - 162.lpp. - Uz vāka: "Rīgas Stradiņa universitāte 1950-2010, 60 izcilas izglītības gadi.". 47. Gastric biomarkers in H-pylori positive and negative patients / A. Sudraba, K. Funka, I. Tolmanis, A. Vanags, I. Daugule, D. Janciauskas, L. Jonaitis, L. Kupcinskas, A. Ivanauskas, J. Lin, H. Chiu, M. Leja // Helicobacter. - Vol.15, N 4 (2010), p.353. 48. Gūžas locītavu endoprotēžu izkustēšanās ārstēšanas taktika un rezultāti / Konstantīns Kalnbērzs, Valdis Gončars, Silvestris Zēbolds, Ints Zommers. - Bibliogr. un koment.: 22., 24.lpp. // Latvijas Ārsts - Nr.12 (2010), 22.-24.lpp. : ģīm. 49. H-pylori Infection and Allergy in Children / S. Limeza, D. Akmentina, S. Remberga, I. Rumba-Rozenfelde, R. Seske, I. Daugule // Helicobacter. - Vol.15, N 4 (2010), p.377. 50. Halwala, Judith. Characterization and comparison of the phenotype and treatment modalities of type 2 Diabetics in Latvia and Canada = 2. tipa cukura diabēta pacientu fenotipa un ārstēšanas veidu salīdzinošs raksturojums Latvijā un Kanādā / Judith Halwala, Valdis Pīrāgs. - Lit.: 82.-83.lpp. - Kopsav. latviešu val.: 83.-84.lpp. // Medicīna = Medicine. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 755.sēj.). - (2010), 72.-84.lpp. : att. 51. High C-reactive protein levels and markers of risk allele in chromosome 9p21.3 / R. Peculis, J. Kviesis, M. Zabunova, M. Berzina, J. Klovins, A. Erglis // Circulation. - Vol.122, N 2 (2010), p.E105. 52. Histopathological findings in brain striatum and substantia nigra in 6-hydroxydopamine animal model of Parkinson disease / D. Svirina, S. Isajevs, B. Jansone, J. Pupure, J. Rumaks, S. Svirskis, I. Kalvinsh, V. Klusa // Histopathology. - Vol.57, Suppl.1 (2010), p.205. 53. HLA DRB 1 gēnu izpēte ērču encefalīta slimniekiem / Lilija Kovaļčuka, Elena Eglīte, Indra Zeltiņa, Ludmila Vīksna, Artūrs Sočņevs. - (Infekcijas aģentu loma mūsdienu skatījumā Latvijā aktuālu infekciju izcelsmē un norisē) // 2010. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2010. gada 18. un 19. martā : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte ; sakārt. Uldis Berķis ; red.: Aija Lapsa, Inga Lievīte, Evija Zubova. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2010. - 203.lpp. - Uz vāka: "Rīgas Stradiņa universitāte 1950-2010, 60 izcilas izglītības gadi.". 54. Identification of a novel candidate locus for juvenile Idiopathic Arthritis at 14q13.2 in the Latvian population by Association Analysis with Microsatellite Markers / T. Sjakste, I. Trapina, I. Rumba-Rozenfelde, R. Lunin, O. Sugoka, N. Sjakste // DNA and Cell Biology. - Vol.29, N 9 (2010), p.543-551. 55. Identification of new molecular markers for thyroid malignancy / V. Pirags, K. Ducena, A. Abols, J. Vilmanis, V. Bruns, Z. Narbuts, A. Line // Endocrine Journal. - Vol.57, Suppl.2 (2010), p.S462-S462. 56. Indexes of surgical quality in gastric cancer surgery : experience of Latvia Oncology Center / A. Sivins, G. Ancans, C. Pedrazzani, G. Moisejevs, V. Krumins, V. Boka, F. Roviello, M. Leja // Helicobacter. - Vol.15, Issue 4 (2010), p.383. 57. Influence of metformin on GLUT1 gene and protein expression in rat streptozotocin diabetes mellitus model / Jelizaveta Sokolovska, Sergejs Isajevs, Olga Sugoka, Jelena Sharipova, Lasma Lauberte, Darja Svirina, Evita Rostoka, Tatjana Sjakste, Ivars Kalvinsh, Nikolajs Sjakste // Archives of Physiology & Biochemistry - Abingdon. - ISSN 1381-3455. - Vol.116, N 3 (2010, July), p.137-145. 58. Interleukin-1B and IL1 receptor antagonist gene polymorphisms are not associated with premalignant gastric conditions: a combined haplotype analysis / L. Kupcinskas, T. Wex, J. Kupcinskas, G. Kiudelis, L. Jonaitis, D. Janciauskas, A. Ivanauskas, A. Sudraba, K. Funka, H. Chiu, M. Leja, J. Lin, P. Malfertheiner // Helicobacter. - Vol.15, N 4 (2010), p.323. 59. Interleukin-1B and interleukin-1 receptor antagonist gene polymorphisms are not associated with premalignant gastric conditions: a combined haplotype analysis / L. Kupcinskas, T. Wex, J. Kupcinskas, M. Leja, A. Ivanauskas, L. Jonaitis, D. Janciauskas, G. Kiudelis, K. Funka, A. Sudraba, H. Chiu, J. Lin, P. Malfertheiner // European Journal of Gastroenterology & Hepatology. - Vol.22, N 10 (2010), p.1189-1195. 60. Intestinal mucosa and liver in iron deficiency anemia = Aknu un tievās zarnas gļotādas izpēte dzīvniekiem ar eksperimentālu dzelzs deficīta anēmiju / Jurijs Markovs, Dmitrijs Babarikins, Gundega Knipše, Māra Kalniņa. - Lit.: 11.-12.lpp. - Kopsav. latviešu val.: 12.lpp. // Medicīna = Medicine. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 755.sēj.). - (2010), 7.-12.lpp. : att. 61. Is the ADA/EASD algorithm for the management of type 2 diabetes (January 2009) based on evidence or opinion? A critical analysis / G. Schernthaner, A. H. Barnett, D. J. Betteridge, R. Carmena, A. Ceriello, B. Charbonnel, M. Hanefeld, R. Lehmann, M. T. Malecki, R. Nesto, V. Pirags, A. Scheen, J. Seufert, A. Sjohölm, A. Tsatsoulis, R. De Fronzo // Diabetologia. - Vol.53, N 7 (2010), p.1258-1269. 62. Jēgere, Sanda. Perkutānā koronārā intervence un pacientu aprūpe pēc tās / Sanda Jēgere, Inga Narbute, Andrejs Ērglis. - Bibliogr.: 11.lpp. // Doctus. - ISSN 1407-8201. - Nr.8 (2010, aug.), 4., 6., 8.-11.lpp. : diagr., ģīm., sh., tab. 63. Kanglū, Pūnama. Miokarda infarkta un stenokardijas raksturīgākās klīniskās pazīmes 2.tipa cukura diabēta slimniekiem / Pūnama Kanglū, Renāte Ligere. - Bibliogr. un koment. parindēs: 42., 46.lpp. // Latvijas Ārsts. - ISSN 1019-5068. - Nr.3 (2010), 42., 44.-46.lpp. : diagr., ģīm., tab. 64. Kluša, Vija Zaiga. Pārkinsona slimība mūsdienu neirozinātnes skatījumā : [par Pārkinsona slimības farmakoterapiju] / Vija Zaiga Kluša. - Bibliogr.: 20.-21.lpp. // Latvijas Ārsts. - ISSN 1019-5068. - Nr.4 (2010), 18.-21.lpp. : ģīm., sh. 65. Knodela histoloģiskās aktivitātes indeksa analīze hroniska C hepatīta slimniekiem / Jāzeps Keišs, Ieva Tolmane, Baiba Rozentāle, Velga Ķūse, Ilze Štrumpfa. - (Infekcijas aģentu loma mūsdienu skatījumā Latvijā aktuālu infekciju izcelsmē un norisē) // 2010. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2010. gada 18. un 19. martā : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte ; sakārt. Uldis Berķis ; red.: Aija Lapsa, Inga Lievīte, Evija Zubova. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2010. - 185.lpp. - Uz vāka: "Rīgas Stradiņa universitāte 1950-2010, 60 izcilas izglītības gadi.". 66. Kolontaja, Inese. Onihodistrofija dermatologu praksē / Inese Kolontaja, Ināra Ančupāne, Aija Žilevica // Doctus. - ISSN 1407-8201. - Nr.8 (2010, aug.), 12.-14.lpp. : ģīm. 67. Konvencionālas un videotorakoskopiskas (VATS) lobektomijas pēcoperācijas perioda norise I un II stadijas nesīkšūnu plaušu vēža gadījumā / Ints Siliņš, Arta Sirgeda, Māris Apšvalks, Elīna Antone, Alvils Krams, Aigars Pētersons. - (Ļaundabīgo audzēju klīnisko un molekulāro īpatnību izpēte agrīnās diagnostikas un ārstēšanas stratēģijas uzlabošanā) // 2010. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2010. gada 18. un 19. martā : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte ; sakārt. Uldis Berķis ; red.: Aija Lapsa, Inga Lievīte, Evija Zubova. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2010. - 253.lpp. - Uz vāka: "Rīgas Stradiņa universitāte 1950-2010, 60 izcilas izglītības gadi.". 68. L-carnitine regulator - mildronate exerts acute anticonvulsant and antihypnotic effects / B. Svalbe, R. Muceniece, E. Liepinsh, M. Dambrova, L. Zvejniece // FEBS Journal. - Vol.277, Suppl.1 (2010), p.79. 69. Lācis, Jānis. Akūti dekompensēta hroniska sirds mazspēja / Jānis Lācis, Andrejs Ērglis. - Bibliogr.: 10.lpp. // Doctus. - ISSN 1407-8201. - Nr.10 (2010, okt.), 5.-10.lpp. : ģīm., sh., tab. 70. Lācis, Jānis. Arteriāla hipertensija un nefroskleroze / Jānis Lācis, Andrejs Ērglis. - Bibliogr.: 27.lpp. // Doctus. - ISSN 1407-8201. - Nr.4 (2010, apr.), 23.-27.lpp. : ģīm., tab. 71. Līduma, Iveta. Nozokomiālo koagulāzes negatīvo stafilokoku meticilīnrezistences un virulences faktoru pētījums = Study of virulence factors and methicillin resistance in nosocomial coagulase negative staphylococci / Iveta Līduma, Tatjana Tračevska, Aija Žileviča. - Lit.: 19.-20.lpp. - Kopsav. angļu val.: 20.lpp. // Medicīna = Medicine. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 755.sēj.). - (2010), 13.-20.lpp. : att., tab. 72. Lugovska, Svetlana. Neskaidras etioloģijas drudzis / Svetlana Lugovska, Pauls Aldiņš, Uga Dumpis ; tekstā stāsta prof. R.Ligere, Aivars Pētersons, Dr. I.Lase ; pēc prof. Valda Pīrāga, Jura Pokrotnieka, Dainas Andersones, docenta Viestura Šiliņa inform. ; materiāla sagat. Aiga Stāka. - Bibliogr.: 41.lpp. // Doctus. - ISSN 1407-8201. - Nr.10 (2010, okt.), 39.-41.lpp. : ģīm. 73. Lunasīns - no augiem izolēts peptīds ar pretvēža un pretiekaisuma darbību : [par lunasīna pretvēža darbību] / Ruta Muceniece, Inga Kirhnere, Ilva Nakurte, Kristaps Kļaviņš, Ilze Skrabule, Linda Legzdiņa. - Bibliogr.: 59.lpp. // Latvijas Ārsts. - ISSN 1019-5068. - Nr.7/8 (2010), 57.-59.lpp. : ģīm., tab. 74. Medicīniskās palīdzības pieejamības saistība ar iedzīvotāju saslimstību un mirstību = Health Care Availability Relationship with Population Morbidity and Mortality / Jautrīte Karaškēvica, Santa Rozīte, Ingrīda Rumba-Rozenfelde, Inguna Ebela. - Lit.: 119.-120.lpp. - Kopsav. angļu val.: 120.-121.lpp. // Medicīna = Medicine. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 755.sēj.). - (2010), 102.-121.lpp. : att., tab. 75. Mēs to paveicām! : unikālas operācijas, uzdrīkstēšanās un riska cena / Andrejs Ērglis, Juris Tārs, Kalvis Pastars, Dzintars Ozols, Aris Lācis ; pierakst. Gunta Skrebele // Doctus. - ISSN 1407-8201. - Nr.9 (2010, sept.), 58.-61.lpp. : ģīm. 76. Mildronate exerts acute anticonvulsant and antihypnotic effects / L. Zvejniece, B. Svalbe, M. Makrecka, E. Liepinsh, I. Kalvinsh, M. Dambrova // Behavioural Pharmacology. - Vol.21, N 5/6 (2010), p.548-555. 77. Minimum number of removed and examined lymph nodes is essential in gastric cancer patients: reply to letter / C. Pedrazzani, D. Marrelli, A. Sivins, F. Roviello // World Journal of Surgery. - Vol.34, N 5 (2010), p.1138-1139. 78. Muceniece, Ruta. Melanocortins in brain inflammation: the role of melanocortin receptor subtypes / R. Muceniece, M. Dambrova // Melanocortins: Multiple Actions and Therapeutic Potential. - (Advances in Experimental Medicine and Biology ; Vol.681). - Berlin ; Heidelberg : Springer, 2010. - P.61-70.

79. Neuroprotective properties of mildronate, a mitochondria-targeted small molecule / Jolanta Pupure, Sergejs Isajevs, Elina Skapare, Juris Rumaks, Simons Svirskis, Darja Svirina, Ivars Kalvinsh, Vija Klusa // Neuroscience Letters - Amsterdam. - ISSN 0304-3940. - Vol.470, N 2 (2010, Febr.), p.100-105.

80. Neuroprotective properties of mildronate, a small molecule, in a rat model of parkinson's disease / V.Z. Klusa, S. Isajevs, D. Svirina, J. Pupure, U. Beitnere, J. Rumaks, S. Svirskis, B. Jansone, Z. Dzirkale, R. Muceniece, I. Kalvinsh, H.V. Vinters // International Journal of Molecular Sciences. - Vol.11, N 11 (2010), p.4465-4487.

81. Novel baroreflex activation therapy in resistant hypertension : results of a european multi-center feasibility study / Ingrid J.M.Scheffers, Abraham A. Kroon, Jürg Schmidli, Andrejs Erglis ... [u.c.]  // Journal of the American College of Cardiology. - New York. - ISSN 0735-1097. - Vol.56, N 15 (2010, Oct.), 1254.-1258.lpp.

82. Outbreak of CTX-M-15-producing Klebsiella pneumoniae of sequence type 199 in a Latvian teaching hospital / U. Dumpis, A. Iversen, A. Balode, M. Saule, E. Miklasevics, C.G. Giske // APMIS. - Vol.118, N 9 (2010), p.713-716.

83. Palielinātas sirdsdarbības frekvences novērtēšana un korekcija koronārās sirds slimības pacientiem ar sinusa ritmu : Latvijas Kardiologu biedrības zinātniskais nolēmums / Andrejs Ērglis, Andrejs Kalvelis, Mārīte Antra Ozoliņa, Vilnis Dzērve, Oskars Kalējs, Iveta Mintāle, Sanda Jēgere, Iļja Zakke, Kārlis Trušinskis. - Bibliogr.: 22.lpp. // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2010), 14.-18., 20.-22.lpp. : diagr.

84. The performance of routine H-pylori tests in patients with atrophic gastritis / A. Sudraba, D. Rudzite, I. Daugule, I. Tolmanis, L. Engstrand, D. Janciauskas, L. Jonaitis, L. Kupcinskas, A. Ivanauskas, J. Lin, H. Chiu, M. Leja // Helicobacter. - Vol.15, N 4 (2010), p.359.

85. Pioglitazone use in combination with insulin in the prospective pioglitazone clinical trial in macrovascular events study (PROactive19) / B. Charbonnel, R. DeFronzo, J. Davidson, O. Schmitz, K. Birkeland, V. Pirags, A. Scheen // Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. - Vol.95, N 5 (2010), p.2163-2171.

86. Pīrāgs, Valdis. Personalizētās medicīnas principu ieviešana klīniskajā praksē un izmantošana cukura diabēta ārstēšanā / Valdis Pīrāgs. - Bibliogr.: [13.]lpp. // Latvijas Ārsts. - ISSN 1019-5068. - Nr.7/8 (2010), 8.-10., 12.-[13.]lpp. : ģīm., sh., tab.

87. Pļaviņa, Liāna. Evaluation of attention and will-power characteristics for military personnel in National Defense Academy : [referāts 45.Starptautiskajā Lietišķās militārās psiholoģijas simpozijā "Karavīra personība psiholoģijas zinātnē - solis nākotnē" Rīgā (2009.g. 1.-4.jūn.)] / Liāna Pļaviņa. - Bibliogr.: 158.lpp. // Identifying the personality of soldier in the science of psychology - a step forward in the future. - ISBN 978-9984-14-476-4. - (2010), 154.-158.lpp. : diagr.

88. Pļaviņa, Liāna. Kadetu fiziskās sagatavotības un izturības vērtējums / Liāna Pļaviņa. - Bibliogr.: 132.-133.lpp. - Kopsav. angļu, krievu val. // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. - (8.sērija, Humanitārās un sociālās zinātnes). - ISSN 1407-9291 - 17.sēj. (2010), 126.-133.lpp. : diagr., ģīm.

89. Pļaviņa, Liāna. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas sporta skolotāju fiziskās sagatavotības pētīšana / Liāna Pļaviņa. - Bibliogr.: 252.lpp. - Kopsav. angļu val.: The research on physical preparedness of students - future physical education teachers of Riga Teacher Training and Educational Management Academy, 248.-249.lpp. // 5. Starptautiskā zinātniskā konference "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā" : zinātniskie raksti un konferences referāti = 5th International scientific conference "Theory for practice in the education of contemporary society" : scientific articles and conference proceedings / Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola (RPIVA) - Rīga : Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 2010. - 248.-252.lpp. : diagr.

90. Pļaviņa, Liāna. Uzmanības un gribas īpašību vērtējums NAA kadetiem un klausītājiem / Liāna Pļaviņa. - Literatūra : 84.lpp. // Scientiae et adulescentiae = Zinātnei un jaunatnei : jubilejas zinātnisko rakstu krājums / sast. Jānis Gedrovics ; Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. Informātikas un dabaszinību katedra. Dabas un darba vides institūts. - Rīga : Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 2010. - 78.-84.lpp.: il.

91. Pontaga, Inese. Sporta spēļu un izturības sporta veidu pārstāvju aerobo spēju un intensīvu slodžu tolerances salīdzinājums = Comparison of aerobic capacity and high intensity loads tolerance in sport games players and endurance athletes / Inese Pontaga, Maija Dzintare. - Lit.: 46.-48.lpp. - Kopsav. angļu val.: 48.lpp. // Medicīna = Medicine. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 755.sēj.). - (2010), 41.-48.lpp. : att., tab.

92. Proteins tightly bound to DNA : new data and old problems / N. Sjakste, L. Bagdoniene, A. Gutcaits, D. Labeikyte, K. Bielskiene, I. Trapina, I. Muiznieks, Y. Vassetzky, T. Sjakste // Biochemistry-Moscow. - Vol.75, N 10 (2010), p.1240-1251.

93. Pulmonālā arteriālā hipertensija – Latvijas reģistra dati (2007-2009) / Andris Skride, Ainārs Rudzītis, Iļja Zakke, Andrejs Ērglis. - Bibliogr.: 14.lpp. // Doctus. - ISSN 1407-8201. - Nr.1 (2010, janv.), 9.-10., 12.-14.lpp. : diagr., ģīm.

94. Pulmonālās arteriālās hipertensijas prelevance Latvijā / Andris Skride, Ainārs Rudzītis, Iļja Zakke, Andrejs Ērglis. - (Veselības traucējumu radīto funkcionālo ierobežojumu klīniskā epidemioloģija Latvijā) // 2010. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2010. gada 18. un 19. martā : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte ; sakārt. Uldis Berķis ; red.: Aija Lapsa, Inga Lievīte, Evija Zubova. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2010. - 334.lpp. - Uz vāka: "Rīgas Stradiņa universitāte 1950-2010, 60 izcilas izglītības gadi.".

95. Rambadagalla, Savinki. Comparison of the family clustering and other risk factors of type 2 Diabetes Mellitus in Sri Lanka and Latvia among known Diabetics = Ģimenes anamnēzes un citu 2. tipa cukura diabēta riska faktoru salīdzinājums Šrilankas un Latvijas diabēta pacientiem / Savinki Rambadagalla, Malinka Rambadagalla, Valdis Pīrāgs. - Lit.: 97.-101.lpp. - Kopsav. latviešu val.: 101.lpp. // Medicīna = Medicine. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 755.sēj.). - (2010), 85.-101.lpp. : att.

96. Respiratori sincitiālā vīrusa infekcija : [par infekcijas diagnostiku un ārstēšanu] / Raina Nikiforova, Jurijs Perevoščikovs, Velga Ķūse, Ilze Vingre // Latvijas Ārsts. - ISSN 1019-5068. - Nr.3 (2010), 19.-[21.]lpp. : diagr., ģīm.

97. Sexually transmitted diseases in Latvia and in the Baltic States / Ilze Jakobsone, Silvestrs Rubins, Marcis Septe, Andris Rubins. - (Infekcijas aģentu loma mūsdienu skatījumā Latvijā aktuālu infekciju izcelsmē un norisē) // 2010. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2010. gada 18. un 19. martā : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte ; sakārt. Uldis Berķis ; red.: Aija Lapsa, Inga Lievīte, Evija Zubova. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2010. - 201.lpp. - Uz vāka: "Rīgas Stradiņa universitāte 1950-2010, 60 izcilas izglītības gadi.".

98. Sirds kambaru elektrostimulācijas metožu salīdzinošā efektivitāte pacientiem ar sirds mazspēju un ātriju fibrilāciju pēc radiofrekvences katetrablācijas / Nikolajs Nesterovičs, Oskars Kalējs, Ginta Kamzola, Māris Blumbergs, Maija Vikmane, Kristīne Jubele, Milāna Zabunova, Aivars Lejnieks, Andrejs Ērglis. - (Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogēno faktoru izpēte) // 2010. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2010. gada 18. un 19. martā : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte ; sakārt. Uldis Berķis ; red.: Aija Lapsa, Inga Lievīte, Evija Zubova. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2010. - 85.lpp. - Uz vāka: "Rīgas Stradiņa universitāte 1950-2010, 60 izcilas izglītības gadi.".

99. Sirdsdarbības frekvences līmeņa raksturojums Latvijas iedzīvotājiem / Inga Balode, Aldis Rozenbergs, Sanda Jēgere, Iveta Mintāle, Inga Narbute, Vilnis Dzērve, Gustavs Latkovskis, Andrejs Ērglis. - (Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogēno faktoru izpēte) // 2010. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2010. gada 18. un 19. martā : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte ; sakārt. Uldis Berķis ; red.: Aija Lapsa, Inga Lievīte, Evija Zubova. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2010. - 58.lpp. - Uz vāka: "Rīgas Stradiņa universitāte 1950-2010, 60 izcilas izglītības gadi.".

100. Smiltens, I. Influence of prostate cancer tumour stage and grade on serum prostate-specific antigen in patients after radical prostatectomy / I. Smiltens, I. Romula // European Urology Supplements. - Vol.9, N 6 (2010), p.535.

101. Svirina, Darja. Different patterns of cytochrome c oxidase, iNOS and GLUT1 expression in ductal breast carcinoma and fibroadenoma / D. Svirina, S. Isajevs, I. Taivans // Histopathology. - Vol.57, Suppl.1 (2010), p.32-32.

102. Švarcbahs, Reinis. Ginkgo biloba ekstrakta farmakoloģiskās darbības mehānisms un izmantošanas iespējas klīnikā / Reinis Švarcbahs, Kristīne Saleniece, Ruta Muceniece. - Bibliogr.: 29.lpp. // Latvijas Ārsts. - ISSN 1019-5068. - Nr.1 (2010), 24.-29.lpp. : ģīm.

103. Therapy of small cell lung cancer with emphasis on oral topotecan / Robert Pirker, Peter Berzinec, Stephen Brincat, Peter Kasan, Gyula Ostoros, Milos Pesek, Signe Plāte, Gunta Purkalne... [u.c.] // Lung Cancer .- Amsterdam. - ISSN 0169-5002. - Vol.70, N 1 (2010, Oct.), p.7-13.

104. Tumour necrosis factor α in rheumatoid arthritis and osteoarthritis patients in blood serum and synovial fluid / I. Bulina, D. Andersone, A. Sochnev, V. Lavrentjevs, J. Arajs, I. Astica, E. Sikora, J. Zepa, I. Jaunalksne, L. Kovalchuk // Annals of the Rheumatic Diseases. - Vol.69, Suppl.2 (2010), Meeting Abstract: A100.

105. Ventaskrasta, Luīze. Ārstnieciski pedagoģiskā korekcija sākumskolas skolēniem, kam ir UDS/UDHS simptomi = Therapeutic and pedagogical correction in primary school pupils with ADD/ADHD simptoms / Luīze Ventaskrasta, Viesturs Lāriņš. - Lit.: 143.-144.lpp. - Kopsav. angļu val.: 144.-145.lpp. // Medicīna = Medicine. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 755.sēj.). - (2010), 135.-145.lpp. : att.

106. Vīberga, Ilze. Kontracepcijas pareizas izvēles principi : quo vadis?! : [par kontracepcijas metodēm] / Ilze Vīberga // Latvijas Ārsts. - ISSN 1019-5068. - Nr.7/8 (2010), 41.-42., 44.-46.lpp. : diagr., ģīm., tab. ; Nr.10 (2010), 50., 52.-53.lpp. : diagr., ģīm., sh., tab.

107. Vīksna, Ludmila. Aktinomikoze : [par aktinomikozes formām un ārstēšanu] / Ludmila Vīksna, Elīna Seļicka, Ojārs Lizāns. - Bibliogr.: 21.lpp. // Latvijas Ārsts. - ISSN 1019-5068. - Nr.6 (2010), 18.-21.lpp. : ģīm., tab.

108. Zariņa, Lauma. Hipela-Lindava slimība / Lauma Zariņa, Jekaterina Kovzeļa ; pēc prof. Valda Pīrāga, Jura Pokrotnieka, Dainas Andersones, medicīnas Dr. Aivara Pētersona, docenta Viestura Šiliņa inform. ; materiāla sagat. Ieva Lase. - Bibliogr.: 45.lpp. // Doctus. - ISSN 1407-8201. - Nr.9 (2010, sept.), 42.-45.lpp. : ģīm., tab.

109. Zepa, Jūlija. Kristāliskas artropātijas / Jūlija Zepa, Inita Buliņa, Vladimirs Lavrentjevs ; tekstā stāsta prof. A. Danilāns, Valdis Pīrāgs ; pēc prof. Jura Pokrotnieka, Dainas Andersones, Dr. Aivara Pētersona, docenta Viestura Šiliņa inform. ; materiāla sagat. Ieva Lase // Doctus. - ISSN 1407-8201. - Nr.11 (2010, nov.), 36., 38., 40.-41.lpp. : ģīm., tab.

110. Znotiņš, Marts. Plaušu sīkšūnu vēzis / Marts Znotiņš, Zaiga Kravale, Viktors Kozirovskis ; tekstā stāsta Viesturs Šiliņš, prof. Valdis Pīrāgs, Dr. I.Balcere ; pēc prof. Jura Pokrotnieka, Dainas Andersones, Dr. Aivara Pētersona inform. ; mater. sagat. Aiga Stāka // Doctus. - ISSN 1407-8201. - Nr.5 (2010, maijs), 26.-30.lpp. : diagr., ģīm.

*****

111. Neiroimūnās regulācijas iespējas : šūnas mērķu identifikācija [elektroniskais resurss] / Jolanta Pupure, Baiba Jansone, Ruta Muceniece, Angelika Paškeviča, Vija Kluša. - (Veselības zinātne) // Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 52nd International scientific conference of Daugavpils University [CD-ROM]. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2010. - 62.lpp. - Nosaukums no diska sākumlapas.