Ekonomikas un vadības fakultāte

1. Deksnis, Eduards Bruno. The parliamentary route to the restoration of Latvian statehood, 1989-1993 / Eduards Bruno Deksnis, Tālavs Jundzis ; Latvian Academy of Sciences. Baltic Centre for Strategic Studies. - Riga : Latvian Academy of Sciences, Baltic Centre for Strategic Studies, 2010. - 144 lpp. : il., faks. - Ietver bibliogr. zemsvītras piezīmēs. 2. Depopulācija Latvijā / Latvijas universitātes Statistikas un demogrāfijas katedra ; [atbildīgais redaktors Pēteris Zvidriņš]. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010 - 58, [1] lpp. : il., kartes, tab. - Ietver bibliogrāfiju (54.-55. lpp.). 3. Ekonomika un vadības zinātne = Economics and management / [galvenie red.: Ismena Revina, Edvīns Vanags ; redkol.: Elena Dubra, Ludmila Bandeviča, Elmārs Zelgalvis, Edvīns Vanags, Inta Ciemiņa, Ērika Šumilo ... [u.c.]]. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2010. - 375 lpp. : tab., graf. - (Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia, 1407-2157 ; 754. sēj.). - Ietver bibliogr. (rakstu beigās). - Teksts latviešu val., kopsavilkumi angļu valodā rakstu beigās. 4. Ekonomika. Vadības zinātne = Economics. Business administration / [galvenās redaktores: Elena Dubra, Ludmila Bandeviča ; redakcijas kolēģija: Elena Dubra, Ludmila Bandeviča, Inta Brūna, Inta Ciemiņa, Baiba Šavriņa, Ērika Šumilo ... [u.c.]]. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 535 lpp. : il., tab., sh., graf. - ( Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific papers University of Latvia, ISSN 1407-2157 ; 758. sēj.) - Ietver bibliogr. zemsvītras piezīmēs un rakstu beigās. - Teksts latviešu un angļu val., kopsavilkumi angļu vai latviešu val. 5. Garleja, Rasma. Darbs, organizācija un psiholoģija / Rasma Garleja. - Rīga : RaKA, 2010. - 205 lpp. : il. - Ietver bibliogr. (201.-205. lpp.). - Teksts latviešu val., pēcvārds arī angļu val. 6. The "Humanitarian dimension" of Russian foreign policy toward Georgia, Moldova, Ukraine, and the Baltic States / editor Gatis Pelnēns ; authors of the study Juhan Kivirähk, Andis Kudors, Ainārs Lerhis... [et al.]. - Riga : Centre for East European Policy Studies : Mantojums, 2010. - 360 lpp. : tab., diagr. - Ietver bibliogrāfiju (331.-350. lpp.). - Autori minēti titullapas otrā pusē. 7. Joppe, Aina. Nodokļu administrēšanas pilnveidošana : [monogrāfija] / Aina Joppe. - Rīga : N.I.M.S., 2010. - 227 lpp. : il. - Ietver bibliogr.: 221.-226. lpp. - Teksts latviešu val., kopsavilkums arī angļu val. 8. Jundzis, Tālavs. Latvijas valsts atjaunošanas parlamentārais ceļš, 1989-1993 / Tālavs Jundzis ; Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs. - Rīga : LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2010. - 116 lpp. : il., faks. - Ietver bibliogr. zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu val. 9. Nodokļu politikas tiesiskie un ekonomiskie aspekti un to ietekme uz uzņēmējdarbības vidi Latvijā : monogrāfija / R. Škapara, Ē. Šumilo, M. Dunskas redakcijā ; [autori: Ilona Dubra, Margarita Dunska, Laima Kalvāne, Valters Kaže, Rūta Kesnere, Imants Muižnieks, Ludis Neiders, Jānis Priede, Irīna Skribāne, Roberts Škapars, Ērika Šumilo, Alekss Tiltiņš, Juris Timšāns, Vadims Umanovs] ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 230 lpp. : diagr., tab. - Ietver bibliogrāfiju (nodaļu beigās). 10. Praude, Valērijs. Finanšu instrumenti : ieguldījumi, darījumi, analīze / Valērijs Praude ; rec.: Biruta Sloka, Aivars Goldšteins, Aleksandrs Mošarskis. - Rīga : Burtene, 2010. - 2. sēj. : 487 lpp. : il. - Ietver bibliogrāfiju. 11. Pūķis, Māris. Pašu valdība : Latvijas pašvaldību pieredze, idejas un nākotnes redzējums / Māris Pūķis. - [Rīga] : Latvijas Pašvaldību savienība, 2010. - 512 lpp., [32] lpp. il. iel. : tab. - Ietver bibliogr. (499.-512. lpp.). 12. Vides komunikācija un vides politikas integrācija / Ērika Lagzdiņa, Rūta Bendere, Jānis Kauliņš... [u.c.] ; redkol.: Roberts Jūrmalietis, Ivars Kudreņickis, Ērika Lagzdiņa. - Rīga : REC Latvija : Latvijas Universitāte, 2010. - 135 lpp. : diagr., tab. - Ietver bibliogr. ([132.]-135. lpp.).

*****

13. Antons, Valdis. Vides apziņas attīstība Latvijas kristīgajā kopienā = The development of environmental awareness in the Christian community in Latvia / Valdis Antons. - Lit.: 331.lpp. - Kopsav. angļu val.: 331.-332.lpp. // Ekonomika un vadības zinātne = Economics and management. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 754. sēj.). - (2010), 319.-332.lpp. : il. 14. Assigning the data model to one of two separate families of hypotheses / N.A. Nechval, K.N. Nechval, M. Purgailis, U. Rozevskis, V.F. Strelchonok, J. Krasts, G. Berzins, J. Vladimirova, K. Zaksa. - Bibliogr.: p.37 // Information Technologies, Management and Society : the 8th International Conference Information Technologies and Management, 2010, April 15-16, Information Systems Management Institute, Riga, Latvia : programme and theses / Information Systems Management Institute. - Riga, 2010. - P.36-37. 15. Āboliņa, Ilze. Pievienotās vērtības nodoklis fizisko personu : mākslinieku saimnieciskajā darbībā / Ilze Āboliņa. - Bibliogr.: 127.lpp. - Kopsav. angļu val.: 122.lpp. // Daugavpils universitātes 51.starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Proceedings of the 51st international scientific conference of Daugavpils university / Daugavpils universitāte, Daugavpils universitātes Zinātņu daļa, Daugavpils universitātes Jauno zinātnieku asociācija. - Daugavpils : Saule, 2010. - 122.-127.lpp.: tab., diagr. 16. Ādamsons, Vilnis. Latvijas sociālās sistēmas finanšu attīstības iespējas krīzes apstākļos = Financial development opportunities of Latvia's social system against the backdrop of crisis / Vilnis Ādamsons. - Izmantotā literatūra un avoti: 15.lpp. - Kopsav. angļu val.: 14.lpp. // Latgales tautsaimniecības pētījumi. - ISSN 1691-5828. - Nr.1 (2010), 7.-15.lpp. : tab. 17. Babris, Sandis. Taupīgās vadīšanas principi un to izmantošanas iespējas Latvijā = Implementation of lean management principles in Latvia / Sandis Babris, Deniss Griņevičs. - Literatūra: 277.-278.lpp. - Kopsav. angļu val.: 278.lpp. // Ekonomika. Vadības zinātne = Economics. Business administration. – (Raksti / Latvijas Universitāte ; 758. sēj.). - (2010), 266.-278.lpp. 18. Baltiņa, Līga. Policentriska attīstība kā teritoriālās kohēzijas instruments = Polycentric development as a tool for territorial cohesion / Līga Baltiņa. - Lit.: 253.-254.lpp. - Kopsav. angļu val.: 254.lpp. // Ekonomika un vadības zinātne = Economics and management. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 754. sēj.). - (2010), 242.-254.lpp. : tab. 19. Behmane, Daiga. Veselības aprūpes sistēmas reformas tālākā attīstība Latvijā = The development of the health care reform in Latvia / Daiga Behmane. - Lit.: 55.-56.lpp. - Kopsav. angļu val.: 56.lpp. // Ekonomika un vadības zinātne = Economics and management. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 754. sēj.). - (2010), 44.-56.lpp. : il., tab. 20. Bendere, Rūta. Vides politikas integrācija tautsaimniecības nozaru pārvaldībā : 3. / Rūta Bendere. - (Vides politikas integrācija : 2. daļa) // Vides komunikācija un vides politikas integrācija. - Rīga : REC Latvija : Latvijas Universitāte, 2010. - 89.-100.lpp. : tab. 21. Bērziņš, Atis. Latviešu un citu lielāko etnosu depopulācija : 7. / [Atis Bērziņš]. - Aut. uzrād. priekšvārdā // Depopulācija Latvijā / Latvijas universitātes Statistikas un demogrāfijas katedra ; atbildīgais redaktors Pēteris Zvidriņš. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 40.-45.lpp.: il. 22. Bikse, Veronika. Latvijas jauniešu gatavība uzņēmējdarbībai: starptautisks salīdzinājums = Readiness of Latvian young people for entrepreneurship: international comparison / Veronika Bikse, Lāsma Lancmane. - Literatūra: 307.-308.lpp. - Kopsav. angļu val.: 308.lpp. // Ekonomika. Vadības zinātne = Economics. Business administration. – (Raksti / Latvijas Universitāte ; 758. sēj.). - (2010), 291.-308.lpp. : att., tab. 23. Blūzma, Valdis. Rietumu konstitucionālo tiesību kultūras ietekme uz Latvijas Republikas Satversmes tapšanu (1920-1922) / Valdis Blūzma // Latvijas valstiskumam 90 : Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija : starptautiska konference 2008, 13.-14. novembris, Rīga / Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010. - 129.-156. .lpp. 24. Brante, Inese. Nabadzības novērtēšanas problēmas: nabadzības sliekšņa noteikšana = Poverty evaluation problems: poverty threshold determination / Inese Brante. - Lit.: 113.-114.lpp. - Kopsav. angļu val.: 114.lpp. // Ekonomika un vadības zinātne = Economics and management. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 754. sēj.). - (2010), 105.-114.lpp. : il., tab. 25. Brence, Ieva. Promotion of Employees Knowledge Building via Flexible Working Time: Theoretical Concepts and Evidence from Latvia / Ieva Brence, Biruta Sloka // European Integration Studies. - N 4 (2010), p.7-14. 26. Briedis, Jānis. Elektroniskās pārvaldes attīstības un izpratnes aspekti = Some aspects of the understanding and development electronic government / Jānis Briedis. - Lit.: 155.-157.lpp. - Kopsav. angļu val.: 157.lpp. // Ekonomika un vadības zinātne = Economics and management. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 754. sēj.). - (2010), 143.-157.lpp. : il., tab. 27. Brizga, Jānis. Ilgtspējīga patēriņa un ražošanas pārvaldība un attīstība Latvijā: rīcībpolitikas instrumentu novērtējums = The management and development of sustainable consumption and production in Latvia: assessment of policy instruments / Jānis Brizga. - Lit.: 346.-348.lpp. - Kopsav. angļu val.: 348.lpp. // Ekonomika un vadības zinātne = Economics and management. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 754. sēj.). - (2010), 333.-348.lpp. : il., tab. 28. Brūna, Inta. Mazo un vidējo uzņēmumu grāmatvedības prasību attīstības tendences LR = Development trends of accounting requirements of small and medium enterprises in the Republic of Latvia / Inta Brūna, Inta Millere. - Izmantotā literatūra un avoti: 53.-54.lpp. - Kopsav. angļu val.: 54.-55.lpp. // Latgales tautsaimniecības pētījumi. - ISSN 1691-5828. - Nr.1 (2010), 42.-55.lpp. : tab. 29. Būmane, Inga. Ieguldījuma īpašumi un to grāmatvedības politikas izvēle Latvijā mainīgajos ekonomiskajos apstākļos : [ziņojums 15.Starptautiskajā ceļojošā konf. "Economics and Management 2010" Rīgā (22.-23.apr.)] / Inga Būmane, Ruta Šneidere // Economics & Management / International Conference Economics and Management, 2010. - (2010), 62.lpp. 30. Constructing the shortest-length confidence intervals for the steady-state availability of systems / N.A. Nechval, K.N. Nechval, M. Purgailis, U. Rozevskis, V.F. Strelchonok, J. Krasts, G. Berzins, J. Vladimirova, K. Zaksa. - Bibliogr.: p.34 // Information Technologies, Management and Society : the 8th International Conference Information Technologies and Management, 2010, April 15-16, Information Systems Management Institute, Riga, Latvia : programme and theses / Information Systems Management Institute. - Riga, 2010. - P.34-35. 31. Constructing the shortest-length prediction intervals / N.A. Nechval, K.N. Nechval, M. Purgailis, U. Rozevskis, V.F. Strelchonok, J. Krasts, G. Berzins, J. Vladimirova, K. Zaksa. - Bibliogr.: p.33 // Information Technologies, Management and Society : the 8th International Conference Information Technologies and Management, 2010, April 15-16, Information Systems Management Institute, Riga, Latvia : programme and theses / Information Systems Management Institute. - Riga, 2010. - P.32-33. 32. Danusēvičs, Mārtiņš. Tirgus teritorijas novērtēšanas stadijas mazumtirdzniecībā = Stages of retail market areas evaluation / Mārtiņš Danusēvičs. - Literatūra: 361.lpp. - Kopsav. angļu val.: 361.lpp. // Ekonomika. Vadības zinātne = Economics. Business administration. – (Raksti / Latvijas Universitāte ; 758. sēj.) - (2010), 351.-361.lpp. : att., tab. 33. Decision models for determining the optimal life test sampling plan / Nicholas A. Nechval, Konstantin N. Nechval, Maris Purgailis, Gundars Berzins, Vladimir F. Strelchonok // Computing Anticipatory Systems: CASYS '09: Ninth International Conference on Computing Anticipatory Systems : AIP Conference Proceedings. - Vol.1303, N 1 (2010), p.424-433. 34. Decision support models and optimization of life test sampling plans / K. N. Nechval, N. A. Nechval, M. Purgailis, U. Rozevskis, V. F. Strelchonok, J. Krast, G. Berzinsh, M. Moldovan. - Bibliogr.: p.47-48. - Kopsav. nos. latviešu val.: Lēmuma atbalsta modeļi un dzīves testa iztveršanas plānu optimizācija, 88.lpp. // Computer Modelling and New Technologies. - Vol.14, N 1 (2010), p.31–48. 35. Dimante, Džineta. The economies of the Baltic Sea Region in relation to green economics, with particular focus on Latvia: Environmental sustainability and well-being / D. Dimante, D. Atstaja // International Journal of Green Economics. - Vol.4, N 3 (2010), p.292-305. 36. Dimante, Džineta. Pasaules attīstības ilgtspējas scenāriju analīze = Sustainability analysis of development scenarios / Džineta Dimante. - Literatūra: 373.lpp. - Kopsav. angļu val.: 373.lpp. // Ekonomika. Vadības zinātne = Economics. Business administration. – (Raksti / Latvijas Universitāte ; 758. sēj.) - (2010), 362.-373.lpp. : att. 37. Dimants, Justs. Ūdeņraža tehnoloģiju izmantošanas iespējas tautsaimniecībā: labās pieredzes analīze = The possible use of hydrogen technologies in economy: analysis of successful examples / Justs Dimants. - Lit.: 199.-200.lpp. - Kopsav. angļu val.: 200.lpp. // Ekonomika un vadības zinātne = Economics and management. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 754. sēj.). - (2010), 192.-200.lpp. 38. Dovladbekova, Inna. Fiskālās politikas efektivitāte ekonomiskās recesijas apstākļos Latvijā / Inna Dovladbekova. - (VIII. Politiskās, ekonomiskās, sociālās un tiesiskās sistēmas transformācijas Latvijā un pasaulē : pašreizējās reālijas un nākotnes kontūras) // 2010. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2010. gada 18. un 19. martā : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte ; sakārt. Uldis Berķis ; red.: Aija Lapsa, Inga Lievīte, Evija Zubova. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2010. - 368.lpp. 39. Drišļuks, Uldis. Moderno vadības metožu lietošana Talsu pašvaldību darbā = Application of modern management methods in the municipality of Talsi / Uldis Drišļuks. - Lit.: 229.lpp. - Kopsav. angļu val.: 229.-230.lpp. // Ekonomika un vadības zinātne = Economics and management. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 754. sēj.). - (2010), 219.-230.lpp. : il. 40. Dubra, Ilona. Nodokļu ietekme uz aviācijas nozares konkurētspēju. Latvijas valsts nodokļu sistēma aviācijas nozarē / Ilona Dubra, Ērika Šumilo. - (2. daļa: Nodokļu politikas ietekme uz uzņēmējdarbības vidi : piemēru analīze). - Literatūra : 149.-150.lpp. // Nodokļu politikas tiesiskie un ekonomiskie aspekti un to ietekme uz uzņēmējdarbības vidi Latvijā : monogrāfija / R. Škapara, Ē. Šumilo, M. Dunskas redakcijā ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - [142.]-150.lpp. : diagr., tab. 41. Economics - the environment - growth / Ivars Brīvers, Dzintra Atstāja, Jānis Malzubris, Džineta Dimante, Tatjana Tambovceva, Aija Graudiņa, Biruta Pūle. - Lit.: 147.lpp. // Environment and sustainable development / edited by Māris Kļaviņš, Walter Leal Filho, Jānis Zaļoksnis. - Rīga : Academic Press of University of Latvia, 2010. - [129.]-147.lpp. : il., fotogr. 42. Ekonomika - vide - augsme / Ivars Brīvers, Dzintra Atstāja, Jānis Malzubris, Džineta Dimante. - Literatūra : 174.lpp. // Vide un ilgtspējīga attīstība / Māra Kļaviņa un Jāņa Zaļokšņa redakcijā. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - [155.]-174.lpp.: il. 43. Ernšteins, Raimonds. Municipal education for sustainability in Latvia: self-experience and sustainability communication process prerequisites : [referāts 11.Starptautiskajā Zinātniskajā konf. "Ekonomikas zinātne lauku attīstībai" Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātē (22.-23.apr.)] / Raimonds Ernšteins. - Bibliogr.: 132.-133.lpp. // Economic science for rural development. - ISSN 1691-3078. - ISBN 978-9984-9937-8-2. - N 22: Resources and education (2010), 123.-133.lpp. : sh. 44. Goša, Zigrīda. Iedzīvotāju mirstība : 5. / [Zigrīda Goša]. - Bibliogr. parindēs - Aut. uzrād. priekšvārdā // Depopulācija Latvijā / Latvijas universitātes Statistikas un demogrāfijas katedra ; atbildīgais redaktors Pēteris Zvidriņš. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, - 2010. 26.-36.lpp.: tab. 45. Hazans, Mihails. Etniskās monoritātes Latvijas darba tirgū no 1997. līdz 2009. gadam : situācija, integrācijas virzītājspēki un šķēršļi / Mihails Hazans. - (II daļa : integrācija dažādās dzīves jomās). - Bibliogr. parindēs // Cik integrēta ir Latvijas sabiedrība? Sasniegumu, neveiksmju un izaicinājumu audits / Nila Muižnieka redakcijā ; [LU SZF Sociālo un politisko pētījumu institūts]. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - [125.]-159.lpp.: diagr., tab. 46. Hazans, Mihails. The post-enlargement migration experience in the Baltic labor markets Mihails Hazans, Kaia Philips. - (Part 3 : The impact of migration on source labor markets) // EU labor markets after post-enlargement migration. - Berlin ; Heidelberg : Springer, 2010. - P.255-304. 47. Interdisciplinary courses on renevable energies in Latvian higher education establishments and hydrogen technologies = Starpdisciplināri kursi latvijas augstskolās par atjaunojamām enerģijām un ūdeņraža tehnoloģijas / Jānis Kleperis, Biruta Sloka, Justs Dimants, Ilze Klepere. - Bibliogr.: p.14. - Kopsav. angļu, latviešu val.: 14.lpp. // 4th International Conference Environmental Science and Education in Latvia and Europe: from green projects to green society : conference proceedings, October 22, 2010, Latvia University of Agriculture. - [Jelgava : Latvia University of Agriculture, 2010]. - P.13-14. 48. Invariant embedding technique and its applications for improvement or optimization of statistical decisions / Nicholas Nechval, Maris Purgailis, Gundars Berzins, Kaspars Cikste, Juris Krasts, Konstantin Nechval // Analytical and stochastic modeling techniques and applications : 17th International Conference, ASMTA 2010, Cardiff, UK, June 14-16, 2010 : proceedings. - (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 6148). - Berlin : Springer, 2010. - P.306-320. 49. Jundzis, Tālavs. LR pilsoņu komitejas : idealizētais Latvijas neatkarības atgūšanas ceļš / Tālavs Jundzis. - (Ziņojumi : I daļa) //  Latvijas neatkarības atgūšanas stratēģijas izvēle un īstenošana (1989. gada 31. maijs- 1990. gada 4. maijs) : starp ideāliem un īstenību : 2010. gada 22. aprīļa konferences saīsināta stenogramma / Latvijas Zinātņu akadēmija ; 4. maija Deklarācijas klubs ; zin. red. Tālavs Jundzis. - Rīga : LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2010. - 23.-25.lpp 50. Jundzis, Tālavs. Nevardarbīgās pretošanās loma Latvijas valsts neatkarības atjaunošanā / Tālavs Jundzis. - Atsauces: 359.-360.lpp. - Kopsav. angļu val.: The role of non-violent resistance in restoring the independence of the Republic of Latvia, 360.-361.lpp. // Latvijas valstiskumam 90 : Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija : starptautiska konference 2008, 13.-14. novembris, Rīga / Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010. - 349.-361.lpp. : att. 51. Jundzis, Tālavs. Padomju varas tiesības un to realizēšana Republikā / Tālavs Jundzis // Radošo savienību plēnums : 1. un 2. jūnijs. - Rīga : Jumava, [2010]. - 108.-111.lpp. 52. Jundzis, Tālavs. Pasaules ekonomikas krīze un humānās vērtības / Tālavs Jundzis // Juridiskās koledžas zinātniskie raksti . - Rīga : Juridiskā koledža, 2010. - [2.sēj.], 30.-37.lpp. 53. Jūrmalietis, Roberts. Dzenbudisms un ekotehnoloģija : metodoloģiskā komplementaritāte postmodernajā vidē / R. Jūrmalietis. - Literatūra : 36.-38.lpp. // Cilvēks un vide : 9. starptautiskās zinātniski metodiskās konferences "Cilvēks un vide" rakstu krājums / sast. L. Karule ; Liepājas Universitāte. Vides zinātņu katedra. - Liepāja : LiePA, 2010. - 28.-38.lpp. 54. Kaļķis, Henrijs. Application of ergonomics in process management improvement / Henrijs Kalkis, Irina Rezepina, Valdis Kalkis. - (VIII. Politiskās, ekonomiskās, sociālās un tiesiskās sistēmas transformācijas Latvijā un pasaulē : pašreizējās reālijas un nākotnes kontūras) // 2010. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2010. gada 18. un 19. martā : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte ; sakārt. Uldis Berķis ; red.: Aija Lapsa, Inga Lievīte, Evija Zubova. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2010. - 366.lpp. 55. Kaļķis, Henrijs. Kļūdu loģiskā analīze kokapstrādes procesu kvalitātes vadībā = Fault logical analysis in quality management of woodworking processes / Henrijs Kaļķis. - Literatūra: 69.lpp. - Kopsav. angļu val.: 69.lpp. // Ekonomika. Vadības zinātne = Economics. Business administration. – (Raksti / Latvijas Universitāte ; 758. sēj.). - (2010), 60.-69.lpp. : att., tab. 56. Kantāne, Ināra. Faktori, kas ietekmē mazo un vidējo uzņēmumu attīstību = The factors that influence the development of small and medium-sized enterprises / Ināra Kantāne. - Lit.: 239.-240.lpp. - Kopsav. angļu val.: 241.lpp. // Ekonomika un vadības zinātne = Economics and management. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 754. sēj.). - (2010), 231.-241.lpp. : tab. 57. Kassalis, Ivars. Uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanas iespējas Latvijas tautsaimniecībā = The potentional of increasing the competitiveness of companies in the economy of Latvia / Ivars Kassalis. - Lit.: 22.lpp. - Kopsav. angļu val.: 22.lpp. // Ekonomika un vadības zinātne = Economics and management. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 754. sēj.). - (2010), 9.-22.lpp. : il., tab. 58. Kaže, Valters. Latvijas intereses un izaicinājumi Eiropas Savienības uzņēmumu ienākuma nodokļa harmonizācijas procesa kontekstā / Valters Kaže, Roberts Škapars. - (1. daļa: Latvijas nodokļu politikas ekonomisko aspektu analīze). - Literatūra : 82.-84.lpp. // Nodokļu politikas tiesiskie un ekonomiskie aspekti un to ietekme uz uzņēmējdarbības vidi Latvijā : monogrāfija / R. Škapara, Ē. Šumilo, M. Dunskas redakcijā ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - [60.]-84.lpp. : diagr., tab. 59. Kaže, Valters. Consumer Values Driven Purchasing Behaviour: A Practical Approach for Market Potential Assessment / Valters Kaže // Journal of Business Management. - 1691-5348. - Vol.3 (2010), p.131-139. 60. Kaže, Valters. The Impact of Customer Values on Purchasing Behaviour: A Case of Latvian Insurance Market / Valters Kaže // Ekonomika ir vadyba = Economics and Management. - 1822-6515. - Vol.15 (2010), p.605-611. 61. Kaže, Valters. Quantitative approach for measuring the impact of consumer values on purchasing behaviour / Valters Kaže // Enterprise in Modern Economy / Ewa Lechman (Ed.). - Gdansk : Gdansk University of Technology Publishing House, 2010. - Vol.3: Management Aspects, p.100-112. 62. Klišs, Pēteris. Latvijas interešu pārstāvēšana ANO: pieredze un aktuālās problēmas = Representing the interests of Latvia in the UN: experience and topical problems / Pēteris Klišs. - Lit.: 274.-276.lpp. - Kopsav. angļu val.: 276.lpp. // Ekonomika un vadības zinātne = Economics and management. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 754. sēj.). - (2010), 266.-276.lpp. 63. Knudsen, Laine Fogh. Patērētāju pārrobežu sūdzību risināšanas praktiskās problēmas Eiropas Savienībā = Practical problems of consumer cross-border complaints resolution in the European Union / Laine Fogh Knudsen. - Literatūra: 503.-504.lpp. - Kopsav. angļu val.: 504.-505.lpp. // Ekonomika. Vadības zinātne = Economics. Business administration. – (Raksti / Latvijas Universitāte ; 758. sēj.) - (2010), 495.-505.lpp. : att., tab. 64. Kokapstrādes uzņēmuma ražošanas procesu ergonomiskie risinājumi = Ergonomics solutions in wood processing enterprise manufacturing proceses : [referāts Rīgas Tehniskās universitātes 50.Starptautiskajā Zinātniskajā konf. (2009.g. 15.-16.okt.)] / H. Kaļķis, I. Rezepina, V. Praude, J. Ieviņš // Vides tehnogēnās drošības zinātniskās problēmas / Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Darba un civilās aizsardzības institūts. - Rīga : RTU, 2010. - 57.-62.: diagr., tab. 65. Kokarēviča, Anita. Tabakas izstrādājumu ražošanas un lietošanas izmaiņas Latvijā saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas Vispārējo konvenciju par tabakas uzraudzību / Anita Kokarēviča, Ģirts Briģis, Inna Dovladbekova. - (II. Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogēno faktoru izpēte) // 2010. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2010. gada 18. un 19. martā : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte ; sakārt. Uldis Berķis ; red.: Aija Lapsa, Inga Lievīte, Evija Zubova. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2010. - 107.lpp. 66. Kristapsone, Silvija. Iedzīvotāju saslimstība ar infekcijas slimībām Latvijā 2000.-2008. gadā = Incidence of infectious diseases in Latvia 2000-2008 / Silvija Kristapsone. - Literatūra: 84.-86.lpp. - Kopsav. angļu val.: 86.lpp. // Ekonomika. Vadības zinātne = Economics. Business administration. – (Raksti / Latvijas Universitāte ; 758. sēj.). - (2010), 70.-88.lpp. : att., tab. 67. Krūmiņš, Jānis. Innovation coordination - its inferred implication on technology diffusion and business cycles : [referāts 11.Starptautiskajā Zinātniskajā konf. "Ekonomikas zinātne lauku attīstībai" Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātē (22.-23.apr.)] / Jānis Krūmiņš. - Bibliogr.: 30.-31.lpp. // Economic science for rural development. - ISSN 1691-3078. - ISBN 978-9984-9937-8-2. - Nr.21: Production and taxes (2010), 22.-31.lpp. : diagr., sh., tab. 68. Kučinskis, Māris. Latvijas attīstības plānošanas sistēma: novadu pašvaldību aspekti = The planning system of development of Latvia in the aspect of municipalities / Māris Kučinskis. - Lit.: 317.lpp. - Kopsav. angļu val.: 317.-318.lpp. // Ekonomika un vadības zinātne = Economics and management. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 754. sēj.). - (2010), 302.-318.lpp. : il., tab. 69. Kuršinska, Sintija. Vides komunikācijas pārvaldības cikls pašvaldībā : audits un rīcības programmas vadlīnijas Ventspils pilsētai / Sintija Kuršinska, Ilga Zīlniece, Raimonds Ernšteins. - Literatūras saraksts: 65.-66.lpp. // Cilvēks un vide : 9. starptautiskās zinātniski metodiskās konferences "Cilvēks un vide" rakstu krājums / sast. L. Karule ; Liepājas Universitāte. Vides zinātņu katedra. - Liepāja : LiePA, 2010. - 54.-66.lpp. 70. Kuršinska, Sintija. Vides komunikācijas stāvoklis un attīstības tendences Latvijā: mērķgrupu viedokļu novērtējums = The state and development trends of environmental communication in Latvia: evaluation of stakeholders' opinions / Sintija Kuršinska. - Lit.: 374.-375.lpp. - Kopsav. angļu val.: 375.lpp. // Ekonomika un vadības zinātne = Economics and management. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 754. sēj.). - (2010), 362.-375.lpp. 71. Lagzdiņa, Ērika. Environmental communication instruments for environmental policy integration in municipal development = Vides komunikācijas instrumenti vides pārvaldības integrācijai pašvaldību attīstībā / Ērika Lagzdiņa, Raimonds Ernšteins. - Bibliogr.: p.33. - Kopsav. angļu, latviešu val.: 33.lpp. // 4th International Conference Environmental Science and Education in latvia and Europe: from green projects to green society : conference proceedings, October 22, 2010, Latvia University of Agriculture. - [Jelgava : Latvia University of Agriculture, 2010]. - P.32-33. 72. Lagzdiņa, Ērika. Piekrastes integrēta pārvaldība / Ērika Lagzdiņa, Jānis Kauliņš. - (Vides politikas integrācija : 2. daļa) // Vides komunikācija un vides politikas integrācija. - Rīga : REC Latvija : Latvijas Universitāte, 2010. - 114.-128.lpp. : tab. 73. Lagzdiņa, Ērika. Vides izglītība Latvijā: pārvaldības instrumentu un mērķgrupu novērtējums = Environmental education in Latvia: assessment of management instruments and target groups / Ērika Lagzdiņa. - Lit.: 360.lpp. - Kopsav. angļu val.: 360.-361.lpp. // Ekonomika un vadības zinātne = Economics and management. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 754. sēj.). - (2010), 349.-361.lpp. : il., tab. 74. Lagzdiņa, Ērika. Vides politikas integrācija : ekosistēmas pieeja : 5. / Ērika Lagzdiņa, Jānis Kauliņš. - (Vides politikas integrācija : 2. daļa) // Vides komunikācija un vides politikas integrācija. - Rīga : REC Latvija : Latvijas Universitāte, 2010. - 106.-113.lpp. 75. Lielkalns, Jānis. Veselības aprūpes reformas Latvijā - to pamatprincipi un finanses = Health care reforms in Latvia - the basic principles and financing / Jānis Lielkalns. - Lit.: 86.-87.lpp. - Kopsav. angļu val.: 87.lpp. // Ekonomika un vadības zinātne = Economics and management. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 754. sēj.). - (2010), 70.-87.lpp. : il., tab. 76. Lipmans, Filips. Inovāciju ietekme uz konkurētspēju farmācijas nozarē = The impact of innovation on competitiveness in pharmaceutics / Filips Lipmans. - Lit.: 292.-293.lpp. - Kopsav. angļu val.: 293.lpp. // Ekonomika un vadības zinātne = Economics and management. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 754. sēj.). - (2010), 277.-293.lpp. : il., tab. 77. Magone, Iveta. The assessment of finding in performed functional audits - Latvia's expierence / Iveta Magone, Inesa Voroncuka // European Integration Studies. - N 4 (2010), p.103-108. 78. Magone, Iveta. Funkciju audita attīstības procesa Latvijā metodoloģiskais izvērtējums = Methodological evaluation of the development process of functional audit in Latvia / Iveta Magone. - Lit.: 189.-190.lpp. - Kopsav. angļu val.: 191.lpp. // Ekonomika un vadības zinātne = Economics and management. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 754. sēj.). - (2010), 177.-191.lpp. : il. 79. Medne, Ilze. Klientu uzvedības un apmierinātības pētījumi Latvijas tūristu mītnēs ekonomisko pārmaiņu laikā = Customer behaviour and satisfaction studies in Latvian tourist accomodation establishments during the economic changes / Ilze Medne. - Literatūra: 145.lpp. - Kopsav. angļu val.: 145.lpp. // Ekonomika. Vadības zinātne = Economics. Business administration. – (Raksti / Latvijas Universitāte ; 758. sēj.). - (2010), 136.-145.lpp. : att. 80. Mičūne, Vija. Banku procentu likmju prēmija un to noteicošie faktori Latvijā = Bank interest rate spread and its determinants in Latvia / Vija Mičūne. - Lit.: 141.lpp. - Kopsav. angļu val.: 141.-142.lpp. // Ekonomika un vadības zinātne = Economics and management. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 754. sēj.). - (2010), 130.-142.lpp. : il., tab. 81. Muscle fatigue analysis applying myoyonometric method for tailors and cutters / Ženija Roja, Inese Remeza, Henrijs Kaļķis, Ināra Roja. - (II. Latvijas iedzīvotāju veselību apdraudošo eksogēno un endogēno faktoru izpēte) // 2010. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2010. gada 18. un 19. martā : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte ; sakārt. Uldis Berķis ; red.: Aija Lapsa, Inga Lievīte, Evija Zubova. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2010. - 150.lpp. 82. Nečvaļs, Nikolajs. Improved state estimation of stochastic systems via a new technique of invariant embedding / Nicholas A. Nechval, Maris Purgailis. - (Chapter 10). - Bibliogr.: p.192-193 // Stochastic control / ed. Chris Myers. - Croatia : Sciyo, 2010. - P.167-193. 83. Nečvaļs, Nikolajs. Stochastic Decision support models and optimal stopping rules in a new product lifetime testing / Nicholas A. Nechval, Maris Purgailis. - (Chapter 26). - Bibliogr.: p.556-558. // Stochastic control / ed. Chris Myers. - Croatia : Sciyo, 2010. - P.533-558. 84. Obtaining goodness-of-fit tests for propabilistic models with unknown parameters / N.A. Nechval, K.N. Nechval, M. Purgailis, U. Rozevskis, V.F. Strelchonok, J. Krasts, G. Berzins, J. Vladimirova, K. Zaksa. - Bibliogr.: p.29 // Information Technologies, Management and Society : the 8th International Conference Information Technologies and Management, 2010, April 15-16, Information Systems Management Institute, Riga, Latvia : programme and theses / Information Systems Management Institute. - Riga, 2010. - P.28-29. 85. Praude, Valērijs. Improvement of management of marketing communications in a company: the use of the synergy effect to enhance their efficiency = Uzņēmuma mārketinga komunikāciju vadīšanas pilnveidošana un sinerģijas efekta izmantošana to efektivitātes paaugstināšanai / Valērijs Praude, Jeļena Šalkovska. - Literatūra: 162.lpp. - Kopsav. latv. val.: 163.lpp. // Ekonomika. Vadības zinātne = Economics. Business administration. – (Raksti / Latvijas Universitāte ; 758. sēj.) - (2010), 155.-163.lpp. : att. 86. Prediction Model Selection and Spare Parts Ordering Policy for Efficient Support of Maintenance and Repair of Equipment / N. Nechval, M. Purgailis, K. Cikste, G. Berzins, U. Rozevskis, K. Nechval // Analytical and Stochastic Modeling Techniques and Applications : 17th International Conference, ASMTA 2010, Cardiff, UK, June 14-16, 2010 : proceedings. - (Lecture Notes in Computer Science ; Vol. 6148). - Berlin ; Heidelberg : Springer, 2010. - P.321-338. 87. Rijkure, Astrīda. Latvijas autoceļu finansēšanas problēmas = Problems of financing the highways of Latvia / Astrīda Rijkure. - Lit.: 129.lpp. - Kopsav. angļu val.: 129.lpp. // Ekonomika un vadības zinātne = Economics and management. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 754. sēj.). - (2010), 115.-129.lpp. : il., tab. 88. Rullis, Hermanis. Internetbankas mārketinga aktuālie pētījumu virzieni = The latest research directions in the marketing of internet banking / Hermanis Rullis. - Lit.: 32.-34.lpp. - Kopsav. angļu val.: 34.-35.lpp. // Ekonomika un vadības zinātne = Economics and management. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 754. sēj.). - (2010), 23.-35.lpp. : il. 89. Rullis, Hermanis. Marketing within internet banking in Latvia: possibilities and challenges in commercial banks / Hermanis Rullis, Biruta Sloka // Ekonomika ir vadyba = Economics and Management. - ISSN 1822-6515. - Vol.15 (2010), p.415-421. 90. Selection of the best subset of variables in regression and time series models / Nicholas A. Nechval, Konstantin N. Nechval, Maris Purgailis, Uldis Rozevskis. - (Section 5 : Metamodelling and mathematics : chapter 16). - Bibliogr.: p.318-319 // Cybernetics and systems theory in management : tools, views and advancements / ed. Stivens E. Wallis. - Hershey ; New York : Information science reference, 2010. - P.303-320. - With short information about authors: p.357-358. 91. Simonova, Marija. Tālākizglītības iespēja projektu vadīšanā Latvijā = Further education opportunities in project management in Latvia / Marija Simonova. - Lit.: 206.-207.lpp. - Kopsav. angļu val.: 207.lpp. // Ekonomika un vadības zinātne = Economics and management. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 754. sēj.). - (2010), 201.-207.lpp. : il. 92. Sīlis, Mārtiņš. Zīmolvedība - iespēja pilsētu stratēģiskai vadībai recesijas periodā = Branding - the oportunity for strategic management of cities in the period of recession / Mārtiņš Sīlis. - Lit.: 301.lpp. - Kopsav. angļu val.: 301.lpp. // Ekonomika un vadības zinātne = Economics and management. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 754. sēj.). - (2010), 294.-301.lpp. 93. Skribāne, Irīna. Latvijas struktūrpolitikas virzieni investīciju un konkurētspējas veicināšanai / Irīna Skribāne, Ludis Neiders, Jānis Priede. - (1. daļa : Latvijas nodokļu politikas ekonomisko aspektu analīze). - Literatūra : 59.lpp. // Nodokļu politikas tiesiskie un ekonomiskie aspekti un to ietekme uz uzņēmējdarbības vidi Latvijā : monogrāfija / R. Škapara, Ē. Šumilo, M. Dunskas redakcijā ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 31.-59.lpp. : diagr., tab. 94. Sloka, Biruta. Marketing within interest banking in Latvia : possibilities and challenges in commercial banks / Biruta Sloka // International Conference "Economics and Management". International conference "Economics & management" : April 22-23, 2010, Riga Technical University / [editor in chief, G. Startienė] ; ICEM, International Conference "Economics and Management" 2010 - Riga : RTU Publishing House, 2010. - P.144-145. 95. Sloka, Biruta. Provision of sustainable development of small and medium size enterprises in the regions of Latvia : [referāts 11.Starptautiskajā Zinātniskajā konf. "Ekonomikas zinātne lauku attīstībai" Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātē (22.-23.apr.)] / Biruta Sloka. - Bibliogr.: 114.lpp. // Economic science for rural development. - N 23 : Sustainability (2010), p.109-114. 96. Štefenhagena, Dita. Valsts augstskolas statuss un tās darbības efektivitāte publiskās pārvaldes sistēmā = Public academic institution's status and effectiveness in public administration system / Dita Štefenhagena. - Lit.: 165.-166.lpp. - Kopsav. angļu val.: 166.lpp. // Ekonomika un vadības zinātne = Economics and management. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 754. sēj.). - (2010), 158.-166.lpp. : il. 97. Šķiltere, Daina. Biznesa imitācijas spēles - veids, kā attīstīt uzņēmējspējas = Business simulation games - a way of improving entrepreneur skills / Daina Šķiltere. - Literatūra: 485.-486.lpp. - Kopsav. angļu val.: 486.lpp. // Ekonomika. Vadības zinātne = Economics. Business administration. – (Raksti / Latvijas Universitāte ; 758. sēj.). - (2010), 479.-486.lpp. : tab. 98. Technique of finding prediction limits for order statistics in future samples via simulation / N.A. Nechval, K.N. Nechval, M. Purgailis, U. Rozevskis, V.F. Strelchonok, J. Krasts, G. Berzins, J. Vladimirova, K. Zaksa. - Bibliogr.: p.31 // Information Technologies, Management and Society : the 8th International Conference Information Technologies and Management, 2010, April 15-16, Information Systems Management Institute, Riga, Latvia : programme and theses / Information Systems Management Institute. - Riga, 2010. - P.30-31. 99. Timšāns, Juris. Privātpersonu ienākuma nodoklis no uzņēmējdarbības un investīciju ienākumiem. Nodokļu režīmi un kapitāla pieaugums / Juris Timšāns, Margarita Dunska. - (1. daļa : Latvijas nodokļu politikas ekonomisko aspektu analīze). - Literatūra : 131.-132.lpp. // Nodokļu politikas tiesiskie un ekonomiskie aspekti un to ietekme uz uzņēmējdarbības vidi Latvijā : monogrāfija / R. Škapara, Ē. Šumilo, M. Dunskas redakcijā ; Latvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - [105.]-132.lpp. : tab. 100. Vaidere, Inese. Common agricultural policy of the EU - Latvia’s perspective : [referāts 11.Starptautiskajā Zinātniskajā konf. "Ekonomikas zinātne lauku attīstībai" Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātē (22.-23.apr.)] / Inese Vaidere. - Bibliogr.: 28.-29.lpp. // Economic science for rural development. - ISSN 1691-3078.. - ISBN 978-9984-9937-8-2 - N 23 : Sustainability (2010), 22.-29.lpp. 101. Vaidere, Inese. Eiropas Savienības finanšu perspektīva: realitāte un izaicinājumi = The EU financial framework: reality and challenges / Inese Vaidere. - Literatūra: 238.-239.lpp. - Kopsav. angļu val.: 239.-240.lpp. // Ekonomika. Vadības zinātne = Economics. Business administration. – (Raksti / Latvijas Universitāte ; 758. sēj.). - (2010), 230.-240.lpp. : tab. 102. Vitkovskis, Jānis. Vadības teorijas terminoloģija = The terminology in management theory / Jānis Vitkovskis. - Literatūra: 492.-493.lpp. - Kopsav. angļu val.: 493.-494.lpp. // Ekonomika. Vadības zinātne = Economics. Business administration. – (Raksti / Latvijas Universitāte ; 758. sēj.). - (2010), 487.-494.lpp. : tab. 103. Vītoliņš, Edvīns. Depopulācijas īpatnības valsts reģionos un administratīvi teritoriālajās vienībās 2. / [Edvīns Vītoliņš]. - Aut. uzrād. priekšvārdā // Depopulācija Latvijā / Latvijas universitātes Statistikas un demogrāfijas katedra ; atbildīgais redaktors Pēteris Zvidriņš. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 10.-15.lpp.: tab. 104. Vītoliņš, Edvīns. Dzimstība : 3. / [Edvīns Vītoliņš]. - Aut. uzrād. priekšvārdā // Depopulācija Latvijā / Latvijas universitātes Statistikas un demogrāfijas katedra ; atbildīgais redaktors Pēteris Zvidriņš. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, - 2010. 16.-21.lpp.: tab. 105. Zaksa, Kristīne. Klientu apmierinātības indeksa izmantošana augstākajā izglītībā = The application of customer satisfaction index in higher education / Kristīne Zaksa. - Literatūra: 517.-518.lpp. - Kopsav. angļu val.: 518.lpp. // Ekonomika. Vadības zinātne = Economics. Business administration. – (Raksti / Latvijas Universitāte ; 758. sēj.). - (2010), 506.-518.lpp. : att., tab. 106. Zelgalvis, Elmārs. Theoretical aspects of taxation policy : [referāts 11.Starptautiskajā Zinātniskajā konf. "Ekonomikas zinātne lauku attīstībai" Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātē (22.-23.apr.)] / Elmārs Zelgalvis, Ilze Sproģe, Aina Joppe. - Bibliogr.: 164.-165.lpp. - Kopsav. latviešu val. // Economic science for rural development. - ISSN 1691-3078. - ISBN 978-9984-9937-8-2. - Nr.21: Production and taxes (2010), 158.-165.lpp. : sh. 107. Zīlniece, Ilga. Ilgtspējīgas vides politikas attīstības modelis Latvijas pašvaldībām : priekšnosacījumu kopums / Ilga Zīlniece, Raimonds Ernšteins, Juris Benders. - Literatūra: 124.lpp. // Cilvēks un vide : 9. starptautiskās zinātniski metodiskās konferences "Cilvēks un vide" rakstu krājums / sast. L. Karule ; Liepājas Universitāte. Vides zinātņu katedra. - Liepāja : LiePA, 2010. - 110.-124.lpp. 108. Zvidriņš, Pēteris. Iedzīvotāju skaita samazināšanās dinamika : 1. / [Pēteris Zvidriņš]. - Bibliogr. parindēs - Aut. uzrād. priekšvārdā // Depopulācija Latvijā / Latvijas universitātes Statistikas un demogrāfijas katedra ; atbildīgais redaktors Pēteris Zvidriņš. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 5.-9.lpp.: tab. 109. Žuka, Rita. Uzņēmumu finansiālo stāvokli klasificējošo funkciju aprēķināšanas iespējas = Possibility of calculating the classification function of financial position of the enterprise / Rita Žuka. - Literatūra: 535.lpp. - Kopsav. angļu val.: 535.lpp. // Ekonomika. Vadības zinātne = Economics. Business administration. – (Raksti / Latvijas Universitāte ; 758. sēj.). - (2010), 527.-535.lpp.

*****

110. Beņkovskis, Konstantīns. Jauno ES valstu eksporta kvalitāte un daudzveidība [elektroniskais resurss] : ļoti detalizētu datu sniegtā informācija / Konstantīns Beņkovskis, Ramune Rimgailaite. -  Tiešsaistes resurss. - Rīga : Latvijas Banka, 2010. - 28 lpp.: il. - (Pētījums / Latvijas Banka ; 2). - Ietver bibliogrāfiju (27.-28.lpp). - Nos. no tīmekļa lapas. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://www.bank.lv/images/img_lb/izdevumi/latvian/citas/pet_2010-2.pdf. - Resurss aprakstīts 2010.g. 7.dec. 111. Beņkovskis, Konstantīns. Latcoin : [elektroniskais resurss] : Latvijas ekonomiskās izaugsmes vidēja termiņa un ilgtermiņa tendenču reālā laikaprognozēšana / Konstantīns Beņkovskis. - Tiešsaistes resurss. - Rīga : Latvijas Banka, 2010. - 23 lpp.: il. - (Pētījums / Latvijas Banka ; 1). - Ietver bibliogrāfiju (23.lpp) - Nos. no tīmekļa lapas. – Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://www.bank.lv/images/img_lb/izdevumi/latvian/citas/pet_2010-1_benkovskis.pdf. - Resurss aprakstīts 2010.g. 7.dec.

*****

112. Hazans, Mihails. Teacher pay, class size and local governments [elektroniskais resurss] : evidence from the Latvian reform / Mihails Hazans. - Bibliogr.: p.31-33. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2010.g. 12.nov. // IZA Discussion Papers [elektroniskais resurss] / Institute for the Study of Labor. - N 5291 (Oct. 2010), p.1-59: fig., tabl. - Pieejas veids : tīmeklis WWW. URL: http://ftp.iza.org/dp5291.pdf 113. Optimization of statistical decisions via an invariant embedding technique [elektroniskais resurss] / Nicholas A. Nechval, Maris Purgailis, Kaspars Cikste, Gundars Berzins, Konstantin N. Nechval. - Bibliogr.: p.1782. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2010.g. 7.dec. // Proceedings of the World Congress on Engineering 2010, June 30-July 2, London, U.K. [elektroniskais resurss] - Vol.3 (2010), p.1776-1782. - Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://www.iaeng.org/publication/WCE2010/WCE2010_pp1776-1782.pdf 114. Planning inspections of fatigued aircraft structures via damage tolerance approach [elektroniskais resurss] / Nicholas A. Nechval, Maris Purgailis, Kaspars Cikste, Konstantin N. Nechval. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2010.g. 7.dec. // Proceedings of the World Congress on Engineering 2010, June 30-July 2, London, U.K. [elektroniskais resurss] - Vol.3 (2010), p.2470-2475. - Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://www.iaeng.org/publication/WCE2010/WCE2010_pp2470-2475.pdf 115. Zelgalvis, Elmārs. Nodokļu politikas teorētiskie aspekti [elektroniskais resurss] / Elmārs Zelgalvis, Ilze Sproģe // Cilvēks, sabiedrība, valsts mūsdienu mainīgajos ekonomiskajos apstākļos [elektroniskais resurss] : XI starptautiskā zinātniskā konference, 2010.gada 26.marts : Biznesa augstskolas "Turība" konferenču rakstu krājums / Biznesa augstskola Turība. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2010. - 1 CD ROM ietverē. - Diskā uzrādīts konferences paralēlais nosaukums angļu valodā: "Individuals, society, state in changing economic circumstances". - Aprakstīts pēc diska uzlīmes.