Latvijas vēstures institūts

1. Arheoloģija un etnogrāfija XXIV : Starptautiskās konferences "Francis Balodis. Arheoloģija un laiks. Profesoram F. Balodim - 125" materiāli un jaunākie pētījumi Latvijas arheoloģijā / redkol.: Viktorija Bebre, Valdis Bērziņš, Guntis Gerhards, Andrejs Vasks, Antonija Vilcāne (sast.), Gunita Zariņa, Guntis Zemītis ... [u.c.] ; Latvijas Universitāte. Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Zinātne, 2010. - 24.sēj. -  242, [2] lpp. : il., sh., kartes. - Ietver bibliogr.

2. Caune, Andris. Latvijas viduslaiku mūra baznīcas : 12. gs. beigas - 16. gs. sākums : enciklopēdija / Andris Caune, Ieva Ose. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010. - 510, [1] lpp. : il., kartes, plāni - Ietver bibliogrāfiju (462.-482. lpp.). - Teksts latviešu val., kopsavilkums vācu val.

3. Čerpinska, Anita. Rīgas nozīme Krievijas impērijas aizsardzības sistēmā 1812. gada karā : promocijas darba kopsavilkums = The role of Riga in the defence system of the Russian Empire in the war of 1812 : summary of the promotion paper / Anita Čerpinska ; darba zinātniskais vadītājs G. Straube ; rec.: Ē. Jēkabsons, A. Ivanovs, V. Pētersone ; Latvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāte. Latvijas un Austrumeiropas jauno un jaunāko laiku vēstures katedra. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 45, [3] lpp. - Ietver bibliogrāfiju. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

4. Franciska no Moliano izmeklēšanas protokols 1312. gadā : liecinieku nopratināšana par notikumiem Livonijā 13.-14. gadsimta mijā / no latīņu valodas tulkojis, priekšvārdu un komentārus sarakstījis Ēvalds Mugurēvičs ; LU Latvijas Vēstures institūts. - Rīga : LU Latvijas vēstures institūts, 2010. - 455 lpp. : il., kartes. - Ietver bibliogr. (424.-433. lpp.) un rād (434.-444. lpp.). - Teksts latviešu un latīņu val., kopsavilkums vācu valodā.

5. Latvijas valstiskumam 90 : Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija : starptautiska konference 2008, 13.-14. novembris, Rīga / [redakcijas kolēģija: Jānis Bērziņš (atbildīgais redaktors), Tālavs Jundzis, Uldis Krēsliņš ... [u.c.]] ; Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010. - 367 lpp. : il., faks. - Ietver bibliogr. rakstu beigās. - Teksts latviešu val., kopsavilkumi angļu val.

6. Pētījumi par Vidzemes un Zemgales pilīm : [rakstu krājums] / sastādījusi Ieva Ose ; LU Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010. - 437, [2] lpp., [16] lpp. krās. il. : il., faks., kartes, plāni - (Latvijas viduslaiku pilis ; 6). - Ietver bibliogr. rakstu beigās. - Teksts latviešu, poļu, vācu val.; kopsavilkumi vācu val.

7. The "Humanitarian dimension" of Russian foreign policy toward Georgia, Moldova, Ukraine, and the Baltic States / editor Gatis Pelnēns ; authors of the study Juhan Kivirähk, Andis Kudors, Ainārs Lerhis... [et al.]. - Riga : Centre for East European Policy Studies : Mantojums, 2010. - 360 lpp. : tab., diagr. - Ietver bibliogrāfiju (331.-350. lpp.). - Autori minēti titullapas otrā pusē. - "Centre for East European Policy Studies, Konrad Adenauer Stiftung, The Soros Foundation Latvia"--Uz vāka.
 
*****

 8. Auns, Muntis. Kāpēc Ikšķile? : [par bīskapa Meinarda (ap 1125-1196) misijas aizsākumu Latvijas teritorijā] / Muntis Auns. - Bibliogr. un koment. parindēs: 11.-14.lpp. // Ikšķiles almanahs. - 3.laid. (2010), 11.-15.lpp.

9. Berga, Tatjana. Viduslaiku Valmieras aizsargmūris / Tatjana Berga. - Lit.: 123.lpp. - Kopsav. angļu val.: The Medieval town wall of Valmiera, 123.-124.lpp. // Arheoloģija un etnogrāfija XXIV : Starptautiskās konferences "Francis Balodis. Arheoloģija un laiks. Profesoram F. Balodim - 125" materiāli un jaunākie pētījumi Latvijas arheoloģijā / Latvijas Universitāte. Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Zinātne, 2010. - 24.sēj., 112.-124.lpp. : att., fotogr.

10. Bērziņš, Jānis. Latvijas deputātu darbība I Valsts domē (1906. gada 27. aprīlis-8. jūlijs) / Jānis Bērziņš. - Atsauces un piez.: 55.-58.lpp. - Kopsav. nos. vācu val.: Tätigkeit der abgeordneten aus Lettland im I. Staatsrat (27. April-8. Juli 1906), 58.-59.lpp. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.2 (2010), [37.]-59.lpp.

11. Bērziņš, Jānis. Latvijas Republikas tautsaimniecības atjaunošanas svarīgākie pasākumi (1920-1922) / Jānis Bērziņš. - Atsauces: 200.-202.lpp. - Kopsav. vācu val.: Erneuerung der Volkswirtschaft der Republik Lettland 1920-1922, 203.-204.lpp. // Latvijas valstiskumam 90 : Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija : starptautiska konference 2008, 13.-14. novembris, Rīga / Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010. - 178.-204.lpp. : att.

12. Brūzis, Rūdolfs. Šķēpu gali ar skaldņotu uzmavu Latvijas 14.-16.gs. arheoloģiskajā materiālā / Rūdolfs Brūzis. - Atsauces: 30.-34.lpp. - Kopsav. angļu val.: Spearheads with facetted sockets in Latvian archaeological material of the 14th-16th centuries, 35.-36.lpp. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls.. - ISSN 1025-8906 - Nr.1 (2010), [16.]-36.lpp. : karte.

13. Evarts, Edvīns. Nacistiskās Vācijas autonomijas plāns Otrā pasaules kara laikā Latvijā / Edvīns Evarts. - Atsauces: 260.lpp. - Kopsav. vācu val.: Der Autonomie-plan Nazi Deutschlands in Lettland während des Zweiten Weltkriegs, 260.-262.lpp. // Latvijas valstiskumam 90 : Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija : starptautiska konference 2008, 13.-14. novembris, Rīga / Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010. - 252.-262.lpp. : att.

14. Evarts, Edvīns. Nacistiskās Vācijas okupētā Ostlandes apgabala ikdienas dzīves komparatīvā historiogrāfija / Edvīns Evarts, Juris Pavlovičs. - Atsauces: 130.-135.lpp. - Kopsav. nos. angļu val.: Comparison of the historical writings on the everyday life in the nazi-occupied territories of Ostland (with the exception of Byelorussia), 135.-136.lpp. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.2 (2010), [106.]-136.lpp.

15. Ērglis, Dzintars. Latvijas centrālās padomes aktivitātes (1943-1945) : laivu akcijas / Dzintars Ērglis. - Atsauces: 294.-295.lpp. - Kopsav. vācu val.: Aktivitäten des Zentralrats Lettlands (1943-1945) : Bootsaktionen, 296.-297.lpp. // Latvijas valstiskumam 90 : Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija : starptautiska konference 2008, 13.-14. novembris, Rīga / Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010. - 280.-297.lpp. : att.

16. Ērglis, Dzintars. Saistība starp ģenerāļa Kureļa grupu un Latvijas Centrālo padomi / Dzintars Ērglis. - (LCP - sapnis par demokrātisku un neatkarīgu valsti, LCP memorands). - Bibliogr. parindēs. // Virzība uz demokrātisko Eiropu 2. pasaules kara laikā. Latvijas Centrālā padome un "kurelieši" : konferences materiāli Rīgā, 2010. gada 8. maijā / - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 59.-69.lpp.

17. Guščika, Elīna. Elvīra Šņore [1905-1996] un Latvijas agrā dzelzs laikmeta pētniecība / Elīna Guščika. - Atsauces un piezīmes parindē: [111.], 131.-136.lpp. - Kopsav. angļu val.: Elvīra Šnore and research into the early iron age of Latvia, 137.-138.lpp. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.1 (2010), [111.]-138.lpp. : tab.

18. Jakovļeva, Mārīte. "1708.gada 28.septembrī..." / Mārīte Jakovļeva // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls.. - ISSN 1025-8906 - Nr.1 (2010), 203.-204.lpp.

19. Jansone, Aija. Krievijas Etnogrāfijas muzeja Riharda Zariņa 1909.-1911. gadā vāktā kolekcija : pirmavotu studijas / Aija Jansone. - (Zinātniskie raksti). - Atsauces un piezīmes : 65.lpp. - Kopsav. angļu val.: Assessment of the holdings of the Russian Museum of Ethnography, collected by Rihards Zariņš between 1909 and 1911, 66.-67.lpp. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls.. - ISSN 1025-8906 - Nr.3 (2010), [55.]-67.lpp. : il.

20. Jēkabsons, Ēriks. Latvijas neatkarības karš 1918.-1920. gadā : galveno militārpolitisko norišu atspoguļojums historiogrāfijā / Ēriks Jēkabsons. - Atsauces: 40.-43.lpp. - Kopsav. angļu val.: The Independence War of Latvia 1918-1920 : reflection of main political - military tendencies in historiography, 43.-44.lpp. // Latvijas valstiskumam 90 : Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija : starptautiska konference 2008, 13.-14. novembris, Rīga / Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010. - 20.-44.lpp. : att.

21. Jērums, Normunds. Atskaites sesija par arheologu, antropologu un etnogrāfu pētījumiem Latvijā 2008. un 2009. gadā / Normunds Jērums. - (Zinātnes dzīve) // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - ISSN 1025-8906 - Nr.3 (2010), [161.]-166.lpp.

22. Kangeris, Kārlis. Kurelieši : "Mirt par Latviju uz Latvijas zemes". Vācu varas iestāžu attieksme pret ģenerāli Kureli / Kārlis Kangeris. - (Starp divām varām dzimtenes aizstāvībai : pretošanās kustības militārās izpausmes). - Bibliogr. parindēs. // Virzība uz demokrātisko Eiropu 2. pasaules kara laikā. Latvijas Centrālā padome un "kurelieši" : konferences materiāli Rīgā, 2010. gada 8. maijā / - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 89.-100.lpp.

23. Krēsliņš, Uldis. Politisko partiju nostādnes un centieni Latvijas demokrātijas izbūvē (1917-1922) / Uldis Krēsliņš. - Atsauces: 90.-93.lpp. - Kopsav. angļu val.: The stance of the political parties and strivings to build democracy in Latvia: 1917-1922, 93.-94.lpp. // Latvijas valstiskumam 90 : Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija : starptautiska konference 2008, 13.-14. novembris, Rīga / Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010. - 80.-94.lpp. : att.

24. Lapa, Līga. 1905. gada atskaņas Latvijas Republikas parlamentārā perioda likumdošanā / Līga Lapa. - Atsauces: 174.-175.lpp. - Kopsav. vācu val.: Nachhall der Ereignisse von 1905 in der Gesetzgebung des Parlamentarismus in Lettland, 175.-177.lpp. // Latvijas valstiskumam 90 : Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija : starptautiska konference 2008, 13.-14. novembris, Rīga / Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010. - 157.-177.lpp. : att.

25. Lerhis, Ainārs. Baltijas valstu okupācijas neatzīšanas politika: Lielbritānijas un ASV ārpolitiskie lēmumi 1942.-1945.gadā / Ainārs Lerhis. - Bibliogr. : 111.-116.lpp. - Kopsav. angļu val. // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. - (A.daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes). - ISSN 1407-0081 - 64.sēj., Nr.1/2 (2010), 92.-117.lpp.

26. Lerhis, Ainārs. Latvijas ārējā tirdzniecība (1934-1936) / Ainārs Lerhis. - Atsauces: 77.-80.lpp. - Kopsav. nos. angļu val.: Foreign trade of Latvia (1934-1936), 81.-82.lpp. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.2 (2010), [60.]-82.lpp.

27. Lerhis, Ainārs. Latvijas Republikas ārlietu dienesta ieguldījums Latvijas valsts interešu aizstāvēšanā - neatkarības un okupācijas laikmetu pieredze (1918-2008) / Ainārs Lerhis. - Atsauces: 124.-125.lpp. - Kopsav. angļu val.: Contribution of the foreign service of the Republic of Latvia in safeguarding of Latvian state interests - experience of independence and occupation periods (1918-2008), 126.-128.lpp. // Latvijas valstiskumam 90 : Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija : starptautiska konference 2008, 13.-14. novembris, Rīga / Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010. - 102.-128.lpp. : att.

28. Lipša, Ineta. Liberalizācijas gaisotnē (1956-1969) : 2. nodaļa / Ineta Lipša. - (II daļa : studijas, pētniecība, sadzīve). - Bibliogr. parindēs. // Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes vēsture padomju laikā : personības, struktūras, idejas (1944-1991 / Jānis Keruss, Ineta Lipša, Inese Runce, Kaspars Zellis. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 130.-219.lpp. : il.

29. Lipša, Ineta. Sabiedriskā tikumība Latvijā: alkoholisko dzērienu lietošana, 1918-1940 / Ineta Lipša. - Atsauces un piezīmes: 87.-94.lpp. - Kopsav. angļu val.: Public morality in Latvia: the use of alcoholic drinks, 1918-1940, 94.-95.lpp. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - ISSN 1025-8906 - Nr.1 (2010), [71.]-95.lpp. : diagr.

30. Loze, Ilze. Krama vērša galvas figūra Lagažas apmetnē Lubāna mitrājā / Ilze Loze. - Atsauces: 13.-14.lpp. - Kopsav. angļu val.: Ox-head figurine from Lagaža settlement, Lake Lubāns Wetland, 15.lpp. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - ISSN 1025-8906 - Nr.1 (2010), [5.]-15.lpp. : tab.

31. Mugurēvičs, Ēvalds. "Indriķa hronika..." / Ēvalds Mugurēvičs // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - ISSN 1025-8906 - Nr.1 (2010), 174.-176.lpp.

32. Mugurēvičs, Ēvalds. Franča Baloža dzīves gājums un zinātniskā darbība / Ēvalds Mugurēvičs. - Lit.: 25.lpp. - Kopsav. angļu val.: The life and scientific activities of Francis Balodis, 26.-27.lpp. // Arheoloģija un etnogrāfija XXIV : Starptautiskās konferences "Francis Balodis. Arheoloģija un laiks. Profesoram F. Balodim - 125" materiāli un jaunākie pētījumi Latvijas arheoloģijā / Latvijas Universitāte. Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Zinātne, 2010. - 24.sēj., 20.-27.lpp.

33. Muižnieks, Vitolds. Arheoloģiski pētīto 14.-18. gs. apbedīšanas vietu klasifikācijas problemātika / Vitolds Muižnieks. - Lit.: 216.-217.lpp. - Kopsav. angļu val.: Issues relating to the classification of archaeologically excavated 14th-18th century burial sites, 226.-227.lpp. // Arheoloģija un etnogrāfija XXIV : Starptautiskās konferences "Francis Balodis. Arheoloģija un laiks. Profesoram F. Balodim - 125" materiāli un jaunākie pētījumi Latvijas arheoloģijā / Latvijas Universitāte. Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Zinātne, 2010. - 24.sēj., 202.-227.lpp. : att., tab.

34. Ose, Ieva. Jaunākās literatūras apskats: [rec. par grām.: Burg und Herrschaft. Ausstellungskatalog des Deutschen Historischen Museum, Berlin. Dresden, 2010, 320 S. ; Mythos Burg. Ausstellungskatalog des Germanischen Nationalmuseum, Nürnberg. Dresden, 2010, 456 S. ; Die Burg. Wissenschafticher Begleitband zu den Ausstellungen "Burg und Herrschaft" und "Mythos Burg". Ausstellungskatalog des Deutschen Historischen Museum, Berlin. Dresden, 2010, 340 S.] Ieva Ose - (Jaunākās literatūras apskats) // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - ISSN 1025-8906 - Nr.3 (2010), [192.]-194.lpp. : il.

35. Pavlovičs, Juris. Nacionālkomunisms un Latvijas prese: dažu 1957.gada reģionālās informācijas telpas aspektu analīze / Juris Pavlovičs. - Atsauces: [96.], 109.lpp. - Kopsav. angļu val.: National communists and the press: some aspects of the Latvian information space in 1957, 110.lpp. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - ISSN 1025-8906 - Nr.1 (2010), [96.]-110.lpp.

36. Stradiņš, Jānis. Latvijas intelektuālās un politiskās elites izveidošanās : problēmas un pretrunas : raksts veidots uz lekcijas pamata, kas nolasīta Letonikas 3. kongresa atklāšanas sēdē, Rīgā, 2009. gada 26. oktobrī / Jānis Stradiņš. - Avoti : 16.-18.lpp. // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. - (A.daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes). - 64.sēj., Nr.1/2 (2010), 4.-18.lpp.

37. Stradiņš, Jānis. Profesore Emīlija Gudriniece gaismēnās / Jānis Stradiņš. - (Emīlija Gudriniece laikabiedru atmiņās) // Profesore Emīlija Gudriniece : deviņdesmitajai dzimšanas dienai veltīts apceru un atmiņu krājums / Māra Jure-atbildīgā redaktore, sastādītāja ; Latvijas Zinātņu akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte. - Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2010. - 11.-[22.]lpp.: ģīm.

38. Stradiņš, Jānis. Trešā tautas atmoda un tās loma Latvijas neatkarības atjaunošanā / Jānis Stradiņš. - Atsauces: 339.-340.lpp. - Kopsav. angļu val.: The Third awakening of the people, and its role in restoring the independence of Latvia, 340.lpp. // Latvijas valstiskumam 90 : Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija : starptautiska konference 2008, 13.-14. novembris, Rīga / Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010. - 322.-340.lpp. : att.

39. Svarāne, Dagnija. Latvijas viduslaiku metāla lejamveidnes / Dagnija Svarāne. - (Zinātniskie raksti). - Atsauces un piezīmes : 17.-21.lpp. - Kopsav. angļu val.: Medieval casting moulds of metal from Latvia, 21.-23.lpp. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - ISSN 1025-8906 - Nr.3 (2010), 5.-23.lpp. : il.

40. Vasks, Andrejs. Francis Balodis un etniskie pētījumi Latvijas aizvēsturē / Andrejs Vasks. - Lit.: 63.lpp. - Kopsav. angļu val.: Francis Balodis and research on ethnic questions in the prehistory of Latvia, 64.-65.lpp. // Arheoloģija un etnogrāfija XXIV : Starptautiskās konferences "Francis Balodis. Arheoloģija un laiks. Profesoram F. Balodim - 125" materiāli un jaunākie pētījumi Latvijas arheoloģijā / Latvijas Universitāte. Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Zinātne, 2010. - 24.sēj., 57.-65.lpp.

41. Vilcāne, Antonija. Franča Baloža devums seno latgaļu izpētē / Antonija Vilcāne. - Lit.: 91.-93.lpp. - Kopsav. angļu val.: Contribution of Francis Balodis to the research on the Ancient Latgallians, 93.-94.lpp. // Arheoloģija un etnogrāfija XXIV : Starptautiskās konferences "Francis Balodis. Arheoloģija un laiks. Profesoram F. Balodim - 125" materiāli un jaunākie pētījumi Latvijas arheoloģijā / Latvijas Universitāte. Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Zinātne, 2010. - 24.sēj., 77.-94.lpp. : att., fotogr.

42. Zagorska, Ilga. Dzīves telpas organizācija Salaspils Laukskolas vēlā paleolīta apmetnē / Ilga Zagorska. - Lit.: 198.-199.lpp. - Kopsav. angļu val.: The organisation of space in the Late Palaeolithic Salaspils Laukskola settlement site, 200.lpp. // Arheoloģija un etnogrāfija XXIV : Starptautiskās konferences "Francis Balodis. Arheoloģija un laiks. Profesoram F. Balodim - 125" materiāli un jaunākie pētījumi Latvijas arheoloģijā / Latvijas Universitāte. Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Zinātne, 2010. - 24.sēj., 183.-201.lpp. : att.

43. Zariņa, Gunita. The social status of women in Latvia in the 7th-13th centuries, in the light of palaeodemographic data / G. Zarina // Estonian Journal of Archaeology. - Vol.14, Issue 1 (2010), p.56-71.

44. Zemītis, Guntis. Ikšķiles vieta un loma 12. un 13. gadsimta Baltijas notikumu kontekstā : [referāts zinātniskajā konf. "Ikšķilei - 825"] / Guntis Zemītis. - Bibliogr. un koment. parindēs: 81.-93.lpp. // Ikšķiles almanahs. - 3.laid. (2010), 81.-93.lpp. : karte.

45. Zemītis, Guntis. Jaunākās literatūras apskats: [rec. par grām.: Senā Rīga 6. Pilsētas arheoloģija, arhitektūra un vēsture. Rīga, 2009. 360 lpp.] Guntis Zemītis // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - ISSN 1025-8906 - Nr.3 (2010), [195.]-198.lpp. : il.

46. Zemītis, Guntis. Opening address at the conference "Francis Balodis. Archaeology and the Age. 125 years since the birth of Professor F. Balodis" / Guntis Zemītis, Arnis Radiņš // Arheoloģija un etnogrāfija XXIV : Starptautiskās konferences "Francis Balodis. Arheoloģija un laiks. Profesoram F. Balodim - 125" materiāli un jaunākie pētījumi Latvijas arheoloģijā / Latvijas Universitāte. Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Zinātne, 2010. - 24.sēj., 11.-13.lpp.

47. Zemītis, Guntis. Uzrunas, atklājot konferenci "Francis Balodis. Arheoloģija un laiks. Profesoram F. Balodim - 125" / Guntis Zemītis, Arnis Radiņš // Arheoloģija un etnogrāfija XXIV : Starptautiskās konferences "Francis Balodis. Arheoloģija un laiks. Profesoram F. Balodim - 125" materiāli un jaunākie pētījumi Latvijas arheoloģijā / Latvijas Universitāte. Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Zinātne, 2010. - 24.sēj., 11.-13.lpp.
Saturs: Gunta Zemīša uzruna (11.lpp.) un Arņa Radiņa uzruna (12.-13.lpp.).

48. Zunde, Māris. Rīdzenes krastu koka nostiprinājumu konstrukciju dendrohronoloģiskā datēšana un tās rezultāti / Māris Zunde. - Lit.: 241.lpp. - Kopsav. angļu val.: Dendrochronological dating of the wooden revetment structures of the River Rīdzene and the results obtained, 241.-242.lpp. // Arheoloģija un etnogrāfija XXIV : Starptautiskās konferences "Francis Balodis. Arheoloģija un laiks. Profesoram F. Balodim - 125" materiāli un jaunākie pētījumi Latvijas arheoloģijā / Latvijas Universitāte. Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Zinātne, 2010. - 24.sēj., 228.-242.lpp. : att., fotogr.

49. Zunde, Māris. Rīgā, Miesnieku ielā 4 un Grēcinieku ielā 11/13, atklāto koka senceltņu dendrohronoloģiskā datēšana / Māris Zunde. - Atsauces un piez.: 34.-35.lpp. - Kopsav. nos. angļu val.: Dendrochronological dating of historical wooden structures uncovered at No. 4 Miesnieku street and No. 11/13 Grēcinieku street, Riga, 35.-36.lpp. // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.2 (2010), [18.]-36.lpp. : tab.

50. Žvinklis, Arturs. No autoritārisma līdz padomju totalitārismam: manipulācijas ar Latvijas Republikas Satversmi (1934-1940) / Arturs Žvinklis. - Atsauces: 231.-232.lpp. - Kopsav. angļu val.: From authoritarism to Soviet totalitarianism: manipulations with the Constitution of the Republic of Latvia (1934-1940), 232.-233.lpp. // Latvijas valstiskumam 90 : Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija : starptautiska konference 2008, 13.-14. novembris, Rīga / Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010. - 223.-239.lpp. : att.

51. Спиргис, Роберт. Происхождение ливов в свете изучения овальных фибул и украшений с цепочками / Роберт Спиргис. - Lit.: 108.-109.lpp. - Kopsav. angļu val.: The origin of the Livs in the light of studies on tortoise brooches and chain ornaments, 110.-111.lpp. // Arheoloģija un etnogrāfija XXIV : Starptautiskās konferences "Francis Balodis. Arheoloģija un laiks. Profesoram F. Balodim - 125" materiāli un jaunākie pētījumi Latvijas arheoloģijā / Latvijas Universitāte. Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Zinātne, 2010. - 24.sēj., 95.-111.lpp. : zīm.