Teoloģijas fakultāte

1. Tēraudkalns, Valdis. Kristus un Cēzars : kristietība un vara vēsturē / Valdis Tēraudkalns ; [zinātniskā recenzente Solveiga Krūmiņa-Koņkova]. - [Rīga] : Zinātne, [2010]. - 351 lpp. - Ietver bibliogrāfiju ([326.]-342. lpp.) un rād. ([343.]-351. lpp.).

*****

2. Balode, Dace. Laikraksta "Svētdienas Rīts" liecības par autoritāro ideoloģiju pēc 1934. gada valsts apvērsuma/ Dace Balode. - Bibliogr. parindēs. - Kopsav. angļu val.: Newspaper "Svētdienas Rīts" on the authoritarian ideology after coup of 1934, 44.lpp. // Ceļš. - Nr.60 (2010), 21.-44.lpp. 3. Geikina, Laima. Kārlis Kundziņš - izcila personība un pedagogs / Laima Geikina. - Bibliogr. parindēs. - Kopsav. angļu val.: Kārlis Kundziņš - an outstanding personality and pedagogue, 61.lpp. // Ceļš. - Nr.60 (2010), 45.-61.lpp. 4. Jansone, Ilze. Elkdievība Jāņa Rokpeļņa romānā "Virtuālais Fausts" = Idolatry in Janis Rokpelnis's novel Virtuālais Fausts / Ilze Jansone. - Literatūra: 34.-35.lpp. - Kopsav. angļu val.: 35.lpp. // Literatūra un reliģija : zinātnisko rakstu krājums. - [Rīga] : Jaunā Daugava, 2010. 28.-35.lpp. 5. Priede, Andris. Jauno draudžu izveide 20.-30. gadu Latvijas evaņģēliski luteriskajā Baznīcā / Andris Priede. - Bibliogr. parindēs. - Kopsav. angļu val.: Strategy of establishing new parishes in the Latvian Evangelical Lutheran Church in the 1920ies-30ies, 44.lpp. // Ceļš. - Nr.60 (2010), 81.-109.lpp. 6. Rudzītis, Jānis. Vecās Derības pētniecība Latvijā (1920-1940) / Jānis Rudzītis. - Bibliogr. parindēs. - Kopsav. angļu val.: OT studies in Latvia (1918-1940), 166.lpp. // Ceļš. - Nr.60 (2010), 145.-166.lpp. 7. Taivāne, Elizabete. Pa kuru ceļu? Reliģijas jēdziens reliģijas fenomenoloģijā Eiropā. Reliģijas izpratne Latvijā 20.gs 20.-30. gados / Elizabete Taivāne. - Bibliogr. parindēs. - Kopsav. angļu val.: Which path to go? The notion of religion in phenomenology of religion in Europe on the whole and in Latvia in the 20s-30s of the XX Century?, 191.lpp. // Ceļš. -Nr.60 (2010), 167.-191.lpp. 8. Tēraudkalns, Valdis. Dance or Die: The Shaping of Estonian Baptist Identity under Communism / Valdis Tēraudkalns // Religion in Eastern Europe. - Vol.30, N 2 (2010), p.28-29. 9. Tēraudkalns, Valdis. Luterānisma latviskošanas mēģinājumi 20. gadsimta divdesmitajos un trīsdesmitajos gados = Attempts at the latvianisation of Lutheranism in the 1920s and 1930s / Valdis Tēraudkalns. - (Neierāmēts - raksti par etnisko dabā un reliģijā = Unframed - articles about the ethnic element in nature and religion). - Atsauces: 235.-[240.], 277.-282.lpp. - Teksts paral. latviešu, angļu val. // Latvija un latviskais: nācija un valsts idejās, tēlos un simbolos = Latvia and Latvians : a people and a state in ideas, images and symbols / sast. Ausma Cimdiņa, Deniss Hanovs. - Rīga : Zinātne, 2010. - 217.-[240.], 254.-282.lpp. - Grām. lasāma no abām pusēm, dalīta paginācija, atsev. titlp. - Ar īsām ziņām par aut. : [243.], 285.lpp. 10. Tēraudkalns, Valdis. Kārļa Kundziņa teoloģiskais liberālisms Eiropas kontekstā / Valdis Tēraudkalns. - Bibliogr. parindēs. - Kopsav. angļu val.: Kārlis Kundziņš' theological liberalism in the European context, 216.-217.lpp. // Ceļš. - Nr.60 (2010), 193.-217.lpp.

*****

11. Rubene, Zanda. Implications of totalitarian values in the post-soviet educational space : [elektroniskais resurss] analysis of narrative interviews in Latvia = Totalitāro vērtību implikācijas postpadomju izglītības telpā : naratīvo interviju analīze Latvijā / Zanda Rubene, Laima Geikina. - (History of pedagogy for teacher education). - Literatūra : 596.lpp. - Kopsav. latviešu val.: 596.-597.lpp. // ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : Riga, Latvia, 2010 : plenary reports [CD-ROM] / Association for Teacher Education in Europe, University of Latvia. Faculty of Education and Psychology. - Riga : Latvijas Universitāte ; Association for Teacher Education in Europe, 2010. - 592.-597.lpp. - Nosaukums no dokumenta titullapas.