Literatūras, folkloras un mākslas institūts

1. Akatova, Helēna.  Latviešu dzejoļu krājumu rādītājs / Helēna Akatova. - Rīga : Latvijas Universitāte Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2010 . - 573 lpp.

2. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē : rakstu krājums = Current issues in literary research : conference proceedings volume / sast., priekšv. aut. Zanda Gūtmane ; redkol.: Zanda Gūtmane, Dace Bula, Inguna Daukste-Silasproģe, Silvestrs Gaižūns, Māra Grudule, Anda Kuduma, Benedikts Kalnačs, Ieva E. Kalniņa, Skaidrīte Lasmane, Edgars Lāms, Silvija Radzobe, Juris Rozītis, Pāvels Štolls, Kārlis Vērdiņš ; Liepājas Universitātes Literatūras katedra, Kurzemes Humanitārais institūts, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. - 15. - Liepāja : LiePA, 2010. - 210, [2] lpp. - Bibliogr. rakstu beigās un norādes parindēs. - Par aut. latviešu, angļu val.: [211.-212.] lpp. - Kopsav. angļu, vācu val.

3. Džūkstes teikas un nostāsti / sastādījis un komentējis Guntis Pakalns ; Latvijas Universitāte. Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Latviešu folkloras krātuve. - Rīga : Zinātne, 2010. -  574, [1] lpp. : il., faks. - (Novadu folklora)

4. Hausmanis, Viktors. Latviešu teātris Austrālijā : monogrāfija / Viktors Hausmanis ; LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts ; red. Ligita Bībere ; māksl. Aldis Aleks. - Rīga : Zinātne, 2010. - 669, [2] lpp. : il., ģīm. - Bibliogr. norādes parindēs. - Kopsav. angļu val.

5. Jansons, Jānis Alberts. Latviešu masku gājieni / eksperimentāls pētījums par pamatojumu salīdzinošajā etnogrāfijā un etnoloģijā / Jānis Alberts Jansons ; zinātniskais redaktors, sastādītājs, ievada un komentāru autors Gatis Ozoliņš ; no vācu valodas tulkojušas Austra Vanaga, Margarita Zālīte ; Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Latviešu folkloras krātuve. - Rīga : Zinātne, 2010 - 383 lpp. : il., notis - (Folkloras bibliotēka / redkol.: Dace Bula, Rita Treija, Māra Vīksna). - Ietver rād. un bibliogr. (349.-354. lpp.).

6. Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām / projekta vadītāja Guna Zeltiņa ; zinātniskā redaktore Lilija Dzene ; Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2010. - 606 lpp. : il. - Ietver bibliogrāfiju (601.-606. lpp.) un rādītāju (563.-600. lpp.).

7. Sveicināti Saldū! : pasakas, teikas, anekdotes, mīklas, sakāmvārdi, tautasdziesmas, ticējumi / Saldus novada folklora Māras Vīksnas atlasē un sakārtojumā ; LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Latviešu folkloras krātuve. - [Rīga] : Zinātne, [2010]. - 589 lpp. : il., kartes - (Novadu folklora). - Ietver rād. un bibliogr. (580.-588. lpp.). - "Saldus novada folklora"--Uz vāka.

8. Vērdiņš, Kārlis. The social and political dimensions of the Latvian prose poem / Kārlis Vērdiņš. - Pisa : PLUS-Pisa University Press, 2010. - x, 146 lpp. : il., faks., portr. – (Doctoral dissertations / CLIOHRES.net ; 11 .)
 
*****
 
9. Daija, Pauls. Valstiskuma ideju ģenēze un patriotisma izpratne apgaismības laika latviešu literatūrā = A genesis of the concept of statehood and parception of patriotism in Latvian enlightenment literature / Pauls Daija. - (Kultūras atmiņas ģenēze un valstiskuma ideja = Genesis of cultural memory and the idea of statehood). - Atsauces un literatūra : 25.-30., 28.-[34.]lpp. - Teksts paral. latviešu, angļu val. // Latvija un latviskais: nācija un valsts idejās, tēlos un simbolos = Latvia and Latvians : a people and a state in ideas, images and symbols / sast. Ausma Cimdiņa, Deniss Hanovs. - Rīga : Zinātne, 2010. - 11.-30., 11.-[34.]lpp. - Grām. lasāma no abām pusēm, dalīta paginācija, atsev. titlp.

10. Grudule, Māra. Miesas spīdeklis - acs Pumpura eposā "Lāčplēsis" un nepabeigtajā romānā "Kurmis" = The light of the body is the eye the luminous flesh or the eye in Pumpur's epic poem "Lāčplēsis" (Bearslayer) and in unfinished novel "Kurmis" (Mole) / Māra Grudule. - (Estētika un poētika). - Literatūras saraksts : 161.-162.lpp. - Kopsav angļu val. : 162.-[163.]lpp. // Lāčplēša ceļš pasaulē : latviešu eposs un Eiropas eposu tradīcijas / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latvistikas un baltistikas nodaļa. Latviešu literatūras vēstures un teorijas katedra. - Rīga : Zinātne, 2010. - 148.-[163.]lpp.

11. Hausmanis, Viktors. Teātra pirmssākumi Latvijā. Ādolfs Alunāns un Rīgas Latviešu teātris / Viktors Hausmanis // Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām / zin. red. Lilija Dzene ; Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2010. - 21.-51.lpp.: il.

12. Kalna, Baiba. Neatkarīgie teātri / Baiba Kalna. - Bibliogr. parindēs. // Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām / zin. red. Lilija Dzene ; Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2010. - 537.-562.lpp.: il.

13. Kalna, Baiba. Rīgas krievu teātris / Baiba Kalna. - Bibliogr. parindēs. // Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām / zin. red. Lilija Dzene ; Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2010. - 391.-442.lpp.: il.

14. Kalniņa, Ieva E. Ievads / Ieva E. Kalniņa // Latviešu dzejoļu krājumu rādītājs / Helēna Akatova ; LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2010. - 3.lpp.

15. Klotiņš, Arnolds. Republikas tiesiskais statuss un kultūras attīstības jautājumi / Arnolds Klotiņš // Radošo savienību plēnums : 1. un 2. jūnijs. - Rīga : Jumava, [2010]. - 134.-140.lpp.

16. Klotiņš, Arnolds. Tika pārvarēta klusēšana aiz bailēm / Arnolds Klotiņš // Radošo savienību plēnums : 1. un 2. jūnijs. - Rīga : Jumava, [2010]. - 244.-248.lpp.

17. Laime, Sandis. Malienas dvēsele Dāvis Ozoliņš un viņa pētījums "Raganas" / Sandis Laime // Daba un vēsture, 2011 : [kalendārs] : 50 Jubilejas izdevums. - Rīga : Zinātne, 2010. - (2011), 203.-208.lpp.

18. Rižijs, Marians. Putna tēls Ulda Bērziņa dzejā / Marians Rižijs. - Atsauces un piezīmes : 414.-415.lpp. - Kopsav. angļu val.: The image of bird in Uldis Bērziņš' poetry, 408.lpp. // Kultūras studijas : zinātnisko rakstu krājums = Cultural studies : scientific papers / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. - Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2010. - 2.sēj.: Dzīvnieki literatūrā un kultūrā = Animals in literature and culture, 408.-415.lpp.

19. Rižijs, Marians. Vārds un radīšana (vēsts, runa, rīcība, varoņdarbs) Ulda Bērziņa dzejā / Marians Rižijs. - Atsauces: 164.-165.lpp. - Kopsav. angļu val.: Word and creation (message, speech, action, heroic deed) in the poetry of Uldis Bērziņš, 165.-166.lpp. // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē = Current issues in literary research. - Liepāja : LiePA, 2010. - 15.rakstu krāj., 159.-166.lpp.

20. Treija, Rita. Somugru paraugs latviešu folkloristikā / Rita Treija. - Atsauces: 15.-19.lpp. - Kopsav. angļu val.: Finnish standart in Latvian Folkloristics, 19.lpp. // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē = Current issues in literary research. - Liepāja : LiePA, 2010. - 15.rakstu krāj., 6.-19.lpp.

21. Zeltiņa, Guna. Daugavpils teātris / Guna Zeltiņa. - Bibliogr. parindēs. // Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām / zin. red. Lilija Dzene ; Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2010. - 345.-390.lpp.: il.

22. Zeltiņa, Guna. Jaunais latviešu un Jaunais Rīgas teātris / Guna Zeltiņa. - Bibliogr. parindēs. // Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām / zin. red. Lilija Dzene ; Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2010. - 52.-84.lpp.: il.

23. Zeltiņa, Guna. Jaunais Rīgas teātris / Guna Zeltiņa. - Bibliogr. parindēs. // Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām / zin. red. Lilija Dzene ; Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2010. - 490.-536.lpp.: il.

24. Zeltiņa, Guna. Jaunatnes teātris / Guna Zeltiņa. - Bibliogr. parindēs. // Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām / zin. red. Lilija Dzene ; Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2010. - 443.-489.lpp.: il.