Latviešu valodas institūts

1. XI starptautiskā baltistu kongresa "Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne" referātu tēzes 2010. gada 27.-30. septembrī = XI tarptautino baltistų kongresa "Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis"pranešimų tezės 2010. m. rugsėjo 27.-30. d. = Abstracts of the 11th International Congress of Baltistics "Past, Present and Future of the Baltic Languages" September 27-30, 2010 / Latvijas Universitāte un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 206 lpp.

2. Bankavs, Andrejs. Valodniecība Latvijā : fakti un biogrāfijas / Andrejs Bankavs, Ilga Jansone ; rec. Sarma Kļaviņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 326 lpp. : portr. - Ietver bibliogrāfiju (8.-9. lpp.) un personu rādītāju ([299].-326. lpp.). -"Enciklopēdija sagatavota LZP sadarbības projekta "Latvijas kultūrtelpa Eiropas kontekstā" un Latviešu valodnieku enciklopēdija" ietvaros" -- Titullapas 2. pusē.

3. Latviešu - krievu ilustrētā vārdnīca ar krievu - latviešu vārdu rādītāju = Латышско - русский иллюстрированный словарь с русско - латышским указателем / sast.: Ieva Zuicena, Marina Žitareva, Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 480 lpp., [16] lpp. iel. : il., tab. - Teksts latviešu un krievu val.

4. Latvijas vietvārdu vārdnīca. Pracirika - Puožu- / LU Latviešu valodas institūts ; sast. Vallija Dambe, Dzintra Hirša, Renāte Siliņa-Piņķe, Ojārs Bušs, iekļauti arī materiāli no J. Endzelīna ms.; atb. red. Ojārs Bušs ; red. kol.: Benita Laumane, Elga Kagaine, Anna Stafecka ; sējuma red.: Ojārs Bušs, Laimute Balode, Dzintra Hirša, Renāte Siliņa-Piņķe, Anta Trumpa. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2010. - LXIV, 472 lpp.

5. No vārda līdz vārdnīcai : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli / [redakcijas kolēģija, Laimute Balode, Brigita Bušmane, Ojārs Bušs, Ilga Jansone, Anna Stafecka, Ieva Zuicena] ; Latviešu valodas institūts. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2010. - 62 lpp. - Ietver bibliogr. (ats. referātu beigās). - Teksts latviešu, krievu un lietuviešu val.

6. Trumpa, Anta. Adjektīvu semantiskā diferenciācija latviešu un lietuviešu valodā / Anta Trumpa ; zin. red. Ilga Jansone. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2010. - 399, [1] lpp. : il., tab. - Ietver rād. (371.-386. lpp.) un bibliogr. (269.-280. lpp.). - Teksts latviešu val., kopsavilkumi lietuviešu, vācu val.

*****
 
7. Balodis, Pauls. Uzvārdi ar fizioģeogrāfiskas (paaugstināta reljefa) semantikas etimonu / Pauls Balodis // XI starptautiskā baltistu kongresa "Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne" referātu tēzes 2010. gada 27.-30. septembrī = XI tarptautino baltistų kongresa "Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis"pranešimų tezės 2010. m. rugsėjo 27.-30. d. = Abstracts of the 11th International Congress of Baltistics "Past, Present and Future of the Baltic Languages" September 27-30, 2010 / Latvijas Universitāte un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 18.-19.lpp. : tab.

8. Balodis, Pauls. What has left from Livonian language in latvian anthroponymic system? / Pauls Balodis // Trends in Toponymy 4 : Edinburgh, 28 June-1 July 2010 : abstracts / University of Edinburgh ... [etc.]. - [Edinburgh : University of Edinburgh, 2010]. - P.4-5.

9. Bankava, Baiba. Eponīmi : termina traktējums un ieskats eponīmu veidošanās semantiskajos aspektos / Baiba Bankava, Ojārs Bušs. - Literatūra : 15.-16.lpp. // No vārda līdz vārdnīcai : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli / Latviešu valodas institūts. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2010. - 10.-16.lpp.

10. Breņķe, Ieva. Noteiktības un nenoteiktības kategorija : izpausmes interneta tekstu valodā / Ieva Breņķe. - Avoti : 65.lpp. - Kopsav. angļu val.: Language of the internet texts, 65.-66.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - [Nr.]14, 1.[sēj.] : Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2010), 60.-66.lpp.

10. Bušmane, Brigita. Ceļā uz vienas izloksnes leksikas tematisku apkopojumu : (K. Draviņa manuskripts "Wortschatz der Mundart von Stenden") / Brigita Bušmane. - Literatūra, avoti : 82.-83.lpp. - Kopsav. angļu val.: Towards a thematic gathering of vocabulary in one particular regional sub-dialect : (K. Draviņš' manuscript "Wortschatz der Mundart von Stenden"), 83.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - [Nr.]14, 1.[sēj.] : Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2010), 75.-83.lpp.

11. Bušmane, Brigita. Dialektālās iezīmes Stendes izloksnē reģistrētajos salīdzinājumos / Brigita Bušmane // No vārda līdz vārdnīcai : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli / Latviešu valodas institūts. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2010. - 20.-21.lpp.

12. Bušmane, Brigita. Salīdzinājumi ar dzīvnieku nosaukumiem Stendes izloksnē / Brigita Bušmane // XI starptautiskā baltistu kongresa "Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne" referātu tēzes 2010. gada 27.-30. septembrī = XI tarptautino baltistų kongresa "Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis"pranešimų tezės 2010. m. rugsėjo 27.-30. d. = Abstracts of the 11th International Congress of Baltistics "Past, Present and Future of the Baltic Languages" September 27-30, 2010 / Latvijas Universitāte un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 32.-33.lpp.

13. Bušs, Ojārs. Par latviešu valodas leksisko somugrismu inventarizāciju domājot : (nostādnes un saraksta fragments AI-AŠĶI) / Ojārs Bušs. - (Letonikas avoti). - Avoti un piezīmes : 97.-99.lpp. - Kopsav. angļu val.: On the inventory of Finno-Ugric borrowings in Latvian (approaches and the excerpt ai-ašķi), 100.lpp. // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. - (A.daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes). - 64.sēj., Nr.3/4 (2010), 90.-100.lpp.

14. Bušs, Ojārs. Purgailis - putns, augs vai pārpratums? / Ojārs Bušs, Renāte Siliņa-Piņķe. - Lit.: 35.lpp. // XI starptautiskā baltistu kongresa "Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne" referātu tēzes 2010. gada 27.-30. septembrī = XI tarptautino baltistų kongresa "Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis"pranešimų tezės 2010. m. rugsėjo 27.-30. d. = Abstracts of the 11th International Congress of Baltistics "Past, Present and Future of the Baltic Languages" September 27-30, 2010 / Latvijas Universitāte un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 34.-35.lpp.

15. Butāne, Anita. Ieskats sugasvārdu un īpašvārdu kalkošanas tradīcijās latviešu valodā: izpausmes interneta tekstu valodā / Anita Butāne. - Literatūra, avoti : 89.-90.lpp. - Kopsav. angļu val.: Traditions for calquing common names and proper names in Latvian, 90.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - [Nr.]14, 1.[sēj.] : Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2010), 84.-90.lpp.

16. Dzene, Ilona. Valodas jautājumi Latgalē Franča Trasuna skatījumā / Ilona Dzene // XI starptautiskā baltistu kongresa "Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne" referātu tēzes 2010. gada 27.-30. septembrī = XI tarptautino baltistų kongresa "Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis"pranešimų tezės 2010. m. rugsėjo 27.-30. d. = Abstracts of the 11th International Congress of Baltistics "Past, Present and Future of the Baltic Languages" September 27-30, 2010 / Latvijas Universitāte un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 52.lpp.

17. Ernstone, Vineta. Ar vārdiem par vārdiem : metalingvistiskais komentārs publiskajā diskursā / Vineta Ernstone // No vārda līdz vārdnīcai : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli / Latviešu valodas institūts. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2010. - 25.-26.lpp.

18. Indričāne, Inese. Latviešu valodas nebalsīgo troksneņu akustiskie raksturlielumi / Inese Indričāne // XI starptautiskā baltistu kongresa "Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne" referātu tēzes 2010. gada 27.-30. septembrī = XI tarptautino baltistų kongresa "Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis"pranešimų tezės 2010. m. rugsėjo 27.-30. d. = Abstracts of the 11th International Congress of Baltistics "Past, Present and Future of the Baltic Languages" September 27-30, 2010 / Latvijas Universitāte un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 63.lpp.

19. Jansone, Ilga. Ieskats Ērģemes latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes antroponīmiskajā sistēmā / Ilga Jansone. - (Letonikas avoti). - Izmantotā literatūra : 41.-42.lpp. - Kopsav. angļu val.: Insight into the anthroponymic system of Ērģeme Latvian Evangelical Lutheran parish, 73.lpp. // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. - (A.daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes). - 64.sēj., Nr.3/4 (2010), 14.-73.lpp.: diagr., tab., piel.

20. Jansone, Ilga. Priekšvārdi Ērģemes Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcas grāmatās (1718-1906) / Ilga Jansone. - Literatūra : 109.-110.lpp. - Kopsav. angļu val.: First names in the record-books of Ērģeme Latvian Evangelically Lutheran parish (1718-1906), 110.-111.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - [Nr.]14, 1.[sēj.] : Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2010), 100.-111.lpp.

21. Jansone, Ilga. Uzvārdi Ērģemes evaņģēliski luteriskajā draudzē (1819-1906) / Ilga Jansone // XI starptautiskā baltistu kongresa "Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne" referātu tēzes 2010. gada 27.-30. septembrī = XI tarptautino baltistų kongresa "Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis"pranešimų tezės 2010. m. rugsėjo 27.-30. d. = Abstracts of the 11th International Congress of Baltistics "Past, Present and Future of the Baltic Languages" September 27-30, 2010 / Latvijas Universitāte un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 64.-66.lpp.

22. Kuplā, Ieva. Verba "krist" daudznozīmība latviešu valodā / Ieva Kuplā // XI starptautiskā baltistu kongresa "Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne" referātu tēzes 2010. gada 27.-30. septembrī = XI tarptautino baltistų kongresa "Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis"pranešimų tezės 2010. m. rugsėjo 27.-30. d. = Abstracts of the 11th International Congress of Baltistics "Past, Present and Future of the Baltic Languages" September 27-30, 2010 / Latvijas Universitāte un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 90.-91.lpp.

23. Liepa, Dite. Latvijas preses valodas sociolingvistisks rakturojums / Dite Liepa // XI starptautiskā baltistu kongresa "Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne" referātu tēzes 2010. gada 27.-30. septembrī = XI tarptautino baltistų kongresa "Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis"pranešimų tezės 2010. m. rugsėjo 27.-30. d. = Abstracts of the 11th International Congress of Baltistics "Past, Present and Future of the Baltic Languages" September 27-30, 2010 / Latvijas Universitāte un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 106.-107.lpp.

24. Liepa, Dite. Vienkāršruna presē - mode vai visatļautība ?/ Dite Liepa. - Literatūra : 146.lpp. - Kopsav. angļu val.: Slang in press - fashion or arbitrariness?, 147.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - [Nr.]14, 1.[sēj.] : Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2010), 139.-147.lpp.

25. Meistere, Anda. Derivatīvi sieviešu dzimuma rādītāji publicistikā / Anda Meistere. - Avoti : 178.-179.lpp. - Kopsav. angļu val.: Derivative indicators of female sex in journalism, 179.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - [Nr.]14, 1.[sēj.] : Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2010), 171.-179.lpp.

26. Migla, Ilga. Daba - frazeoloģisko salīdzinājumu komponents / Ilga Migla // XI starptautiskā baltistu kongresa "Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne" referātu tēzes 2010. gada 27.-30. septembrī = XI tarptautino baltistų kongresa "Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis"pranešimų tezės 2010. m. rugsėjo 27.-30. d. = Abstracts of the 11th International Congress of Baltistics "Past, Present and Future of the Baltic Languages" September 27-30, 2010 / Latvijas Universitāte un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 114.-115.lpp.

27. Migla, Ilga. Priekšstati par cilvēka izskatu salīdzinājumos / Ilga Migla. - Literatūra : 187.-188.lpp. - Kopsav. vācu val.: Vorstellungen über das aussehen der leute in den vergleichen, 188.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - [Nr.]14, 1.[sēj.] : Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2010), 180.-188.lpp.

28. Migla, Ilga. Uzdzīt kokā un tikt uz zaļa zara / Ilga Migla // No vārda līdz vārdnīcai : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli / Latviešu valodas institūts. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2010. - 39.-41.lpp.

29. Nītiņa, Daina. Prievārdu semantika / Daina Nītiņa. - Literatūra : 202.lpp. - Kopsav. angļu val.: Preposition semantics, 202.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - [Nr.]14, 1.[sēj.] : Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2010), 197.-202.lpp.

30. Nītiņa, Daina. Vietniekvārdu semantika: "šis" un "tas", un "viņš" / Daina Nītiņa // XI starptautiskā baltistu kongresa "Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne" referātu tēzes 2010. gada 27.-30. septembrī = XI tarptautino baltistų kongresa "Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis"pranešimų tezės 2010. m. rugsėjo 27.-30. d. = Abstracts of the 11th International Congress of Baltistics "Past, Present and Future of the Baltic Languages" September 27-30, 2010 / Latvijas Universitāte un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 125.lpp.

31. Oldere, Laimdota. Adjektīva "labs" vieta latviešu valodas leksiski semantiskajā sistēmā / Laimdota Oldere // No vārda līdz vārdnīcai : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli / Latviešu valodas institūts. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2010. - 41.-42.lpp.

32. Oldere, Laimdota. Ieskats dažu primāro kādības adjektīvu un to atvasinājumu ar -īgs, -īga semantikā / Laimdota Oldere. - Literatūra, avoti : 214.-215.lpp. - Kopsav. angļu val.: Overview of the semantics of some primary qualitative adjectives and their derivatives with endings -īgs, -īga, 215.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - [Nr.]14, 1.[sēj.] : Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2010), 210.-215.lpp.

33. Ozola, Ārija. Divdabju ar izskaņām -ošs, -oša lietojums mūsdienu latviešu valodā un atspoguļojums skaidrojošajās vārdnīcās / Ārija Ozola. - Literatūra : 221.lpp. - Kopsav. vācu val.: Gebrauch des partizips mit dem auslaut -ošs, -oša in der modernen Lettischen sprache und seine widerspiegelung in den bedeutungswörterbüchern der Lettischen standardsprache, 221.-222..lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - [Nr.]14, 1.[sēj.] : Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2010), 216.-222.lpp.

34. Pokrotniece, Kornēlija. Uzruna Georga manceļa sprediķos / Kornēlija Pokrotniece. - Literatūra : 246.lpp. - Kopsav. vācu val.: Anrede in der "Langgewünschten Lettischen postill" von Georg Manzel, 247.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - [Nr.]14, 1.[sēj.] : Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2010), 240.-247.lpp.

35. Poriņa, Vineta. Divvalodības dinamika mūsdienu Latvijā / Vineta Poriņa. - Lit.: 146.lpp. // XI starptautiskā baltistu kongresa "Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne" referātu tēzes 2010. gada 27.-30. septembrī = XI tarptautino baltistų kongresa "Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis"pranešimų tezės 2010. m. rugsėjo 27.-30. d. = Abstracts of the 11th International Congress of Baltistics "Past, Present and Future of the Baltic Languages" September 27-30, 2010 / Latvijas Universitāte un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 145.-146.lpp.

36. Poriņa, Vineta. Latviešu valodas vārds cittautiešu mutē jeb biblingvisma dinamika Latvijā 21. gadsimta pirmajā dekādē / Vineta Poriņa // No vārda līdz vārdnīcai : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli / Latviešu valodas institūts. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2010. - 44.-45.lpp.

37. Poriņa, Vineta. State language use promotion in Latvia : successes and failures / Vineta Porina // Kalbos ir žmonės: dialogai ir kontaktai : tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija, rugsėjo 23-24 d., 2010 = Languages and people: dialogues and contacts : 23-24 September 2010 / Vilniaus universitetas. Filologijos fakultetas. Lituanistinių studijų katedra, Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacija, Lietuvių kalbos institutas. - Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010. - P. 38-40.

38. Pūtele, Iveta. Profesiju nosaukumi plašsaziņas līdzekļos / Iveta Pūtele // XI starptautiskā baltistu kongresa "Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne" referātu tēzes 2010. gada 27.-30. septembrī = XI tarptautino baltistų kongresa "Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis"pranešimų tezės 2010. m. rugsėjo 27.-30. d. = Abstracts of the 11th International Congress of Baltistics "Past, Present and Future of the Baltic Languages" September 27-30, 2010 / Latvijas Universitāte un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 149.lpp.

39. Roze, Anitra. Adjektīvi ruds, rūsgans, rusls : semantika un lietojums latviešu valodā / Anitra Roze. - Literatūra un avoti : 65.-66.lpp. - Kopsav. angļu val.: 57.-58.lpp. ; kopsav. lietuviešu val.: Būdvardžiai rudas 'ruds', rusvas 'rūsgans', rusvas 'rusls': semantika ir vartojimas latvių kalboje, 66.-67.lpp. // Res humanitariae. - [T.]7 (2010), p.57-67.

40. Roze, Anitra. Balts un melns: pretstati latviešu valodā / Anitra Roze. - Lit.: 158.lpp. // XI starptautiskā baltistu kongresa "Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne" referātu tēzes 2010. gada 27.-30. septembrī = XI tarptautino baltistų kongresa "Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis"pranešimų tezės 2010. m. rugsėjo 27.-30. d. = Abstracts of the 11th International Congress of Baltistics "Past, Present and Future of the Baltic Languages" September 27-30, 2010 / Latvijas Universitāte un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 157.-158.lpp.

41. Roze, Anitra. Brūnās krāsas nianses apzīmējošie aizgūtie krāsu nosaukumu "bēšs", "blonds", "brunets", "šatens" : semantika un lietojums latviešu valodā / Anitra Roze. - Avoti : 47.-48.lpp. // No vārda līdz vārdnīcai : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli / Latviešu valodas institūts. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2010. - 46.-48.lpp.

42. Roze, Anitra. Traks, dulls, nenormāls - vai domājam, ko sakām? / Anitra Roze. - (Vārds un tā lietojums). - Bibliogr.: 57.lpp. // Valodas prakse : vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums. - Nr.5 (2010), 49.-57.lpp.

43. Roze, Anitra. Zirga apspalvojuma krāsu apzīmējošie adjektīvi pāls, palss un pāts / Anitra Roze. - Literatūra un avoti : 264.-265.lpp. - Kopsav. angļu val.: Adjectives designating the colour of horse hair : pāls, palss and pāts, 265.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - [Nr.]14, 1.[sēj.] : Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2010), 257.-265.lpp.

44. Siliņa-Piņķe, Renāte. Auswärtige Personen in Riga im 15. Jahrhundert : Rufnamen anhand des Kämmerei-Registers der Stadt Renāte Siliņa-Piņķe. - Atsauces: 121.-123.lpp. - Kopsav. vācu, latviešu val.: 111.lpp. // Triangulum : Germanistisches Jahrbuch für Estland, Lettland und Litauen. - Kaunas ; Riga ; Tallin, 2010. - 15.laid. (2009), 111.-123.lpp.

45. Siliņa-Piņķe, Renāte. Izplatītākie zemnieku vārdi Vidzemē 17. gadsimta pirmajā pusē / Renāte Siliņa-Piņķe // No vārda līdz vārdnīcai : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli / Latviešu valodas institūts. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2010. - 49.-50.lpp.

46. Siliņa-Piņķe, Renāte. Zudušā mājvārda meklējumi : Šnapsts / Renāte Siliņa-Piņķe. - Avoti un literatūra : 281.lpp. - Kopsav. vācu val.: Suche nach einem verschwundenen siedlungsnamen : Schnapst, 282.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - [Nr.]14, 1.[sēj.] : Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2010), 274.-282.lpp.

47. Skrūzmane, Elga. Georga Manceļa sirds frazeoloģismi un to īpatnības "Postillā" / Elga Skrūzmane // XI starptautiskā baltistu kongresa "Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne" referātu tēzes 2010. gada 27.-30. septembrī = XI tarptautino baltistų kongresa "Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis"pranešimų tezės 2010. m. rugsėjo 27.-30. d. = Abstracts of the 11th International Congress of Baltistics "Past, Present and Future of the Baltic Languages" September 27-30, 2010 / Latvijas Universitāte un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 169.-170.lpp.

48. Skrūzmane, Elga. Iespraudums "vārdu sakot" un citi Georga Manceļa "Postillā" / Elga Skrūzmane // No vārda līdz vārdnīcai : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli / Latviešu valodas institūts. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2010. - 51.-52.lpp.

49. Skrūzmane, Elga. Somatiskie frazeoloģismi Georga Manceļa "Postillā". Ievadam / Elga Skrūzmane. - Literatūra un avoti : 290.-291lpp. - Kopsav. vācu val.: Somatische phraseologismen in der "Langgewünschten Lettischen Postill" von G. Manzelius. Zur einleitung, 291.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - [Nr.]14, 1.[sēj.] : Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2010), 283.-291.lpp.

50. Skujiņa Valentīna. Jaunvārda izpratnes atšķirības jaunākajās 21. gadsimta publikācijās / Valentīna Skujiņa // No vārda līdz vārdnīcai : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli / Latviešu valodas institūts. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2010. - 52.-53.lpp.

51. Skujiņa, Valentīna. Konversija un vārdšķiru robežkritēriji / Valentīna Skujiņa // XI starptautiskā baltistu kongresa "Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne" referātu tēzes 2010. gada 27.-30. septembrī = XI tarptautino baltistų kongresa "Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis"pranešimų tezės 2010. m. rugsėjo 27.-30. d. = Abstracts of the 11th International Congress of Baltistics "Past, Present and Future of the Baltic Languages" September 27-30, 2010 / Latvijas Universitāte un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 171.lpp.

52. Stafecka, Anna. Apdzīvoto vietu nosaukumi latviešu valodas izloksnēs / Anna Stafecka. - (Letonikas avoti). - Avoti un piezīmes : 87.lpp. - Kopsav. vācu val.: Ortschaftsnamen in mundarten des Lettischen, 88.-89.lpp. // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. - (A.daļa, Sociālās un humanitārās zinātnes). - 64.sēj., Nr.3/4 (2010), 80.-89.lpp.

53. Stafecka, Anna. Atlas of the Baltic languages : from idea to pilot project / Anna Stafecka. - Bibliogr. : p.52-53. - Kopsav. angļu val.: 53.-54.lpp. ; kopsav. krievu val.: Атлас Балтийских языков : проект разработки, 54.-55.lpp. // Acta Baltico-Slavica. - Vol.34 (2010), p.37-55.

54. Stafecka, Anna. Baltu valodu atlanta pilotprojekts : problēmas un risinājumi / Anna Stafecka. - Literatūra un avoti : 310.lpp. - Kopsav. angļu val.: The pilot project of the atlas of the Baltic languages : problems and solutions, 311.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - [Nr.]14, 1.[sēj.] : Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2010), 301.-311.lpp.

55. Stafecka, Anna. Izlokšņu leksikas ģeolingvistiskie pētījumi Latvijā - ceļā uz Baltu valodu atlantu / Anna Stafecka // XI starptautiskā baltistu kongresa "Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne" referātu tēzes 2010. gada 27.-30. septembrī = XI tarptautino baltistų kongresa "Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis"pranešimų tezės 2010. m. rugsėjo 27.-30. d. = Abstracts of the 11th International Congress of Baltistics "Past, Present and Future of the Baltic Languages" September 27-30, 2010 / Latvijas Universitāte un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 172.-173.lpp.

56. Štrausa, Ilze. Daži vērojumi par jaunākajiem nekustamo īpašumu nosaukumiem Ukros / Ilze Štrausa // No vārda līdz vārdnīcai : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli / Latviešu valodas institūts. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2010. - 57.-58.lpp.

57. Štrausa, Ilze. Ukru pagasta vietvārdi un to avoti / Ilze Štrausa // XI starptautiskā baltistu kongresa "Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne" referātu tēzes 2010. gada 27.-30. septembrī = XI tarptautino baltistų kongresa "Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis"pranešimų tezės 2010. m. rugsėjo 27.-30. d. = Abstracts of the 11th International Congress of Baltistics "Past, Present and Future of the Baltic Languages" September 27-30, 2010 / Latvijas Universitāte un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 185.-186.lpp.

58. Timuška, Agris. Koka nosaukumi baltu un citu Eiropas tautu valodās: ģeolingvistisks komentārs / Agris Timuška // XI starptautiskā baltistu kongresa "Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne" referātu tēzes 2010. gada 27.-30. septembrī = XI tarptautino baltistų kongresa "Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis"pranešimų tezės 2010. m. rugsėjo 27.-30. d. = Abstracts of the 11th International Congress of Baltistics "Past, Present and Future of the Baltic Languages" September 27-30, 2010 / Latvijas Universitāte un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 187.lpp.

59. Timuška, Agris. Nedēļa - laikposms vai atsevišķa diena ? / Agris Timuška. - Literatūra : 327.lpp. - Kopsav. angļu val.: The week - a time period or a particular day?, 327.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - [Nr.]14, 1.[sēj.] : Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2010), 324.-327.lpp.

60. Zuicena, Ieva. Laimdots Ceplītis un "Latviešu literārās valodas vārdnīca" / Ieva Zuicena // No vārda līdz vārdnīcai : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli / Latviešu valodas institūts. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2010. - 61.-62.lpp.

61. Zuicena, Ieva. Latviešu - poļu, poļu - latviešu vārdnīcas XX gadsimta 30. gados / Ieva Zuicena // Baltu filoloģijas perspektīvas II : starptautiskā konference : referātu tēzes = Baltų filologijos perspektyvos II : tarptautinė konferencija : pranešimų tezės= Perspectives of Baltic philology II : International conference, Poznań, 2010. 05.20-21 : abstracts / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : [s.n.], 2010. - P.34-35.

62. Zuicena, Ieva. Multiculturalism in Latvian names of plants and animals / Ieva Zuicena. - Bibliogr.: p.220. // Actes de Glat-Lisboa 2010, 17-19 mai : "Le multiculturalisme et le rôle des languages spécialisées" : Anfiteatro III - Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa - Alameda da Universidade 1600-214 - Lisboa - Portugal. - [Lisboa : Glat, 2010]. - P.215-220.

63. Zuicena, Ieva. "Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca": pagātne, tagadne, nākotne / Ieva Zuicena // XI starptautiskā baltistu kongresa "Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne" referātu tēzes 2010. gada 27.-30. septembrī = XI tarptautino baltistų kongresa "Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis"pranešimų tezės 2010. m. rugsėjo 27.-30. d. = Abstracts of the 11th International Congress of Baltistics "Past, Present and Future of the Baltic Languages" September 27-30, 2010 / Latvijas Universitāte un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 204.-205.lpp.

64. Zuicena, Ieva. Savdabīga vārdnīca : [rec. par grām.: Latgalīšu-latvīšu-krīvu sarunu vuordineica = Latgaliešu-latviešu-krievu sarunvārdnīca = Латгальско-латышско-русский разговорник. Rīga, 2008. 175 lpp.] / Ieva Zuicena. - (Recenzijas) // Humanitāro zinātņu vēstnesis. - Nr.17 (2010), 108.-111.lpp.

65. Zuicena, Ieva. Vārda nozīmes skaidrojums "Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcā" / Ieva Zuicena. - Literatūra : 373.-374.lpp. - Kopsav. angļu val.: The explanation of a word meaning in the Dictionary of Current Latvian, 374.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - [Nr.]14, 1.[sēj.] : Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2010), 369.-374.lpp.

*****

 66. Poriņa, Vineta. Case study [Elektroniskais resurss] : minority rights protection vs. discrimination of state language users in Latvia/ Vineta Poriņa. - (Monday, 4th of October 2010 : central daily themes). - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2011.g. 5.janv.// The Berlin International Human Rights Congress (BIHRC) [Elektroniskais resurss] : "Human Rights and Democracy in a Globalized World - Moving Towards an International Consensus" (Berlin, 1st - 4th October 2010) : forum report. - Berlin : ICD Academy for cultural diplomacy, 2010. - Tiešsaistes resurss. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.culturaldiplomacy.org/academy/index.php?en_bihrc_review-1

67. Štrausa, Ilze. Flora bijušā Dobeles rajona latviskas cilmes mājvārdos : derivatīvais aspekts [elektroniskais resurss] / Ilze Štrausa // Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 52nd International scientific conference of Daugavpils University [CD-ROM] / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2010. - Nosaukums no diska sākumlapas.