Bioloģijas institūts

1. Izzināsim dumbrāju / [teksts: J. Ķuze, A. Ornicāns, D. Pilāte, A. Priede ; redkolēģija: V. Caune, S. Kordule, I. Ķuze]. - [b. v.] : Dabas aizsardzības pārvaldes Ķemeru nacionālā parka administrācija, [2010]. - 119 lpp. : il.

2. Auniņa, Liene. Dabas aizsardzība / Liene Auniņa, Inga Račinska, Ilona Mendziņa. - Literatūra : 194.lpp. // Vide un ilgtspējīga attīstība / Māra Kļaviņa un Jāņa Zaļokšņa redakcijā. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - [175.]-194.lpp.: il.

3. Auniņa, Liene. Nature protection / Liene Auniņa, Ilona Mendziņa, Inga Račinska - Lit.: 163.lpp. // Environment and sustainable development / edited by Māris Kļaviņš, Walter Leal Filho, Jānis Zaļoksnis. - Rīga : Academic Press of University of Latvia, 2010. - [151.]-163.lpp. : il., fotogr.

4. Boikova, Elmīra. Ciliāti, nanoplanktons, pikocianobaktērijas un piekrastes ūdeņu eitrofiksācija klimata izmaiņu aspektā / Elmīra Boikova, Vita Līcīte, Uldis Botva. - Bibliogr.: 41.lpp. // Klimata mainība un ūdeņi : rakstu krājums : 68. zinātniskā konference / Latvijas Universitāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 41.lpp.

5. Cera, Inese. Occurrence of grass-dwelling spiders in habitats of Lake Engure Nature Park / Inese Cera, Voldemārs Spuņģis, Viesturs Melecis. - Bibliogr.: p.65-66. // Environmental and Experimental Biology. - Vol.8, N 1/4 (2010), p.59-69 : fig.

6. Čekstere, Gunta. Macronutrient status in the different-aged Lime Trees (Tilia x vulgaris H.) in Riga Streets / G. Cekstere, A. Osvalde // Baltic Forestry. - Vol.16, N 1 (2010), p.16-22.

7. The design of artificial nestboxes for the study of secondary hole-nesting birds: a review of methodological inconsistencies and potential biases / M.M. Lambrechts, F. Adriaensen, D.R. Ardia, O. Keiss ... [et al.] // Acta Ornithologica. - Vol.45, N 1 (2010), p.1-26.

8. Druvietis, Ivars. Macro- and microalgae as bioindicators of ecological quality of Salaca river, Latvia / Ivars Druvietis, Inga Konosonoka, Ilga Kokorite // Современные проблемы гидроекологии : тезисы докладов 4-ой Международной научной конференции, посвященной памяти профессора Г. Г. Винберга : 11-15 отября 2010 г., Россия, Санкт-Петербург = Modern problems of aquatic ecology : book of abstracts : 4th International Scientific Conference to commemorate Professor G. G. Winberg, 11-15 October 2010, St.Petersburg, Russia / Zoological Institute, Russian Academy of Sciences. - [St.Petersburg : Zoological Institute of Russian Academy of Sciences, 2010]. - P. 230.

9. Grīnberga, Laura. Environmental factors influencing the species diversity of macrophytes in middle-sized streams in Latvia / L. Grinberga // Hydrobiologia. - Vol.656, N 1 (2010), p.233-241.

10. Grīnberga, Laura. Kuprainais ūdenszieds Lemna Gibba Latvijā / Laura Grīnberga. - (Ģeogrāfija) // Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne : referātu tēzes. Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 78.-79.lpp.

11. Grīnberga, Laura. Zivju sugu izplatība un daudzveidība saistībā ar ūdensaugu veģetācijas raksturu Salacā / Laura Grīnberga, Jānis Birzaks. - Literatūra : 56.lpp. // Klimata mainība un ūdeņi : rakstu krājums : 68. zinātniskā konference / Latvijas Universitāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 54.-56.lpp.: diagr.

12. Identification of a Novel Candidate Locus for Juvenile Idiopathic Arthritis at 14q13.2 in the Latvian population by Association Analysis with Microsatellite Markers / T. Sjakste, I. Trapina, I. Rumba-Rozenfelde, R. Lunin, O. Sugoka, N. Sjakste // DNA and Cell Biology. - Vol.29, N 9 (2010), p.543-551.

13. Klimata izmaiņu ietekme uz virszemes saldūdeņiem. Stāsti par Salacu un Engures ezeru / Gunta Spriņģe, Jānis Birzaks, Agrita Briede, Ivars Druvietis, Linda Eglīte, Laura Grīnberga, Ilga Kokorīte, Inga Konošonoka, Dāvis Ozoliņš, Elga Parele, Valērijs Rodinovs, Agnija Skuja // Klimata mainība un ūdeņi : rakstu krājums : 68. zinātniskā konference / Latvijas Universitāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 112.-113.lpp.

14. Kokorīte, Ilga. Impact of catchment properties on aquatic chemistry in the rivers of Latvia / Ilga Kokorite, Maris Klavins, Valery Rodinov // Hydrology Research. - Vol.41, N 3/4 (2010), p.320–329.

15. Lizuma, Lita. Long-term changes of precipitation in Latvia / Lita Lizuma, Agrita Briede, Maris Klavins // Hydrology Research. - Vol.41, N 3/4 (2010), p.241–252.
16. Osvalde, Anita. Evaluation of the Nutrient Status of American Cranberry in Latvia during 2001-2007 / A. Osvalde, A. Karlsons // Acta Horticulturae. - Vol.868 (2010), p.213-218.

17. Petrova, Valentīna. True bug community on strawberry fields of Latvia / Valentīna Petrova, Ineta Samsone, Līga Jankevica. - Bibliogr.: p.74. // Environmental and Experimental Biology. - Vol.8, N 1/4 (2010), p.71-74 : fig.

18. Precipitation pattern in the Baltic countries under the influence of large-scale atmospheric circulation and local landscape factors / Jaak Jaagus, Agrita Briede, Egidijus Rimkus, Kalle Remm // International Journal of Climatology. - Vol.30, N 5 (2010), p.705-720.

19. Rūsiņa, Solvita. Piejūras zālāji : 1630 / [Solvita Rūsiņa]. - (Jūras un iesāļu augteņu biotopi). - Literatūra : 50.lpp. - Aut. uzrād. satura rādītājā // Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā : noteikšanas rokasgrāmata / galvenais redaktors Ainārs Auniņš. - Rīga : Latvijas Dabas fonds, 2010. - 48.-50.lpp.: il.

20. Rūsiņa, Solvita. Zālāju biotopi / [Solvita Rūsiņa, Ivars Kabucis]. - Literatūra : 141., 144., 147., 151., 154., 159., 163., 167., 171., 175.lpp. - Aut. uzrād. satura rādītājā // Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā : noteikšanas rokasgrāmata / galvenais redaktors Ainārs Auniņš. - Rīga : Latvijas Dabas fonds, 2010. - 131.-175.lpp.: il.
Saturs: Lakstaugu pioniersabiedrības sēklās kaļķainās augsnēs / Solvita Rūsiņa. Smiltāju zālāji / Solvita Rūsiņa. Sausi zālāji kaļķainās augsnēs / Solvita Rūsiņa. Vilkakūlas zālāji (tukšaiņu zālāji) / Solvita Rūsiņa. Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas / Solvita Rūsiņa. Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs / Solvita Rūsiņa, Ivars Kabucis. Eitrofas augsto lakstaugu audzes / Solvita Rūsiņa. Palieņu zālāji / Solvita Rūsiņa. Mēreni mitras pļavas / Solvita Rūsiņa, Ivars Kabucis.

21. Salacas upes lejteces un tās pieteku perifitona īpatnības / Ivars Druvietis, Inga Konošonoka, Dāvis Ozoliņš, Elga Parele, Arkādijs Poppels, Agnija Skuja. - Bibliogr.: 52.lpp. // Klimata mainība un ūdeņi : rakstu krājums : 68. zinātniskā konference / Latvijas Universitāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 49.-52.lpp.

22. Salmane, Inta. Species list and habitat preference of mesostigmata mites (Acari, Parasitiformes) in Latvia / Inta Salmane, Guntis Brumelis. - Bibliogr.: p.383-387. // Acarologia. - Vol.50, N 3 (2010), p.373-394: tabl.

23. Salmiņa, Liene. Purvu biotopi / [Liene Salmiņa]. - Literatūra : 188., 195., 199., 201., 208., 216.lpp. - Aut. uzrād. satura rādītājā // Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā : noteikšanas rokasgrāmata / galvenais redaktors Ainārs Auniņš. - Rīga : Latvijas Dabas fonds, 2010. - 183.-201., 206.-208., 213.-216.lpp.: il.
Saturs: Neskarti augstie purvi ; Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās ; Pārejas purvi un slīkšņas ; Ieplakas purvos ; Kaļķaini zāļu purvi ar dižo aslapi ; Kaļķaini zāļu purvi.

24. Salmiņa, Liene. Virsāju biotopi / [Liene Salmiņa, Ieva Rove]. - Literatūra : 117., 120., 124.lpp. - Aut. uzrād. satura rādītājā // Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā : noteikšanas rokasgrāmata / galvenais redaktors Ainārs Auniņš. - Rīga : Latvijas Dabas fonds, 2010. - 113.-124.lpp.: il.
Saturs: Virsāju biotopi / Liene Salmiņa. Slapji virsāji / Liene Salmiņa. Sausi virsāji / Ieva Rove.

25. Skuja, Agnija. Influence of environmental factors on the distribution of caddisfly (Trichoptera) communities in medium-sized lowland streams in Latvia / A. Skuja, V. Spuņģis // Estonian Journal of Ecology. - Vol.59, N 3 (2010), p.197-215.

26. Skuja, Agnija. Makrozoobentosa drifta diennakts un sezonālās dinamikas raksturojums Korģē, Strīķupē un Tumšupē / Agnija Skuja, Dāvis, Ozoliņš // Klimata mainība un ūdeņi : rakstu krājums : 68. zinātniskā konference / Latvijas Universitāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 96.-97.lpp.

27. Skuja, Agnija. Salacas makrozoobentosa sugu sabiedrību ilgtermiņa raksturojums / Agnija Skuja, Elga Parele, Dāvis, Ozoliņš // Klimata mainība un ūdeņi : rakstu krājums : 68. zinātniskā konference / Latvijas Universitāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 98.lpp.

28. Skuja, Agnija. Seasonal and diurnal variation of current velocity in macroinvertebrate drift study in Latvian lowland streams / Agnija Skuja, Davids Ozoliņš, Agrita Briede. - (Session 1. Measurements and monitoring). - Bibliogr.: p.60-61. // Hydrology : from research to water management : XXVI Nordic Hydrological Conference, Nordic Association for Hydrology, Riga, Latvia, August 9-11, 2010 / ed.: Elga Apsīte, Agrita Briede, Māris Kļaviņš ; Latvijas Universitāte, Latvian Environment, Geology and Meteorology Center, Nordisk Hydrologisk Forening. - (Nordic Hydrological Programme. NHP-report ; N 51). - Riga : University of Latvia Press, 2010. - P.60-61.

29. Spriņģe, Gunta. Role of hydrological and hydromorphological factors in ecological quality of medium-sized lowland streams / Gunta Springe, Laura Grinberga, Agrita Briede // Hydrology Research. - Vol.41, N 3/4 (2010), p.330–337.

30. Strode, Evita. Somu jūras līča sedimentu toksiskuma noteikšana, izmantojot Monoporeia affinis / Evita Strode, Ieva Putna, Maija Balode // Klimata mainība un ūdeņi : rakstu krājums : 68. zinātniskā konference / Latvijas Universitāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 115.lpp.

31. Šulcs, Viesturs. Latvijas nacionālās botāniskās nomenklatūras datubāze / Viesturs Šulcs, Inese Ēdelmane // No vārda līdz vārdnīcai : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli / Latviešu valodas institūts. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2010. - 59.-61.lpp.

32. Water quality in cutaway peatland lakes in Seda mire, Latvia / M. Klavins, I. Kokorite., G. Springe, A. Skuja, E. Parele, V. Rodinov, I. Druvietis, S. Strake, A. Urtans - Bibliogr.: p.69-70. // Ecohydrology & Hydrobiology. - Vol.10, N 1 (2010), p.61-70.

*****

33. Abaja, Rūta. Skerjvaboļu (Coleoptera, Carabidae) sabiedrību sastāvs un struktūra Slīteres Nacionālā parka mežu biotopos [elektroniskais resurss] / Rūta Abaja, Kristaps Vilks // Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 52nd International scientific conference of Daugavpils University [CD-ROM]. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2010. - 48.lpp. - Nosaukums no diska sākumlapas.

34. Data of sequence analysis of Coi gene of genus Notiophilus Dumeril, 1804 (Coleoptera, Carabidae) [elektroniskais resurss] / Inese Kokina, Arvīds Barševskis, Kristīne Aksjuta, Marija Jermaļonoka. - (Ģenētika un parazitoloģija) // Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 52nd International scientific conference of Daugavpils University [CD-ROM]. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2010. - 53.lpp. - Nosaukums no diska sākumlapas.

35. Grandāns, Gaidis. Ausainās pūces Asio Otus rudens migrācijas fenoloģija, migrējošās populācijas dinamika un struktūra Papē 1967-2009 [elektroniskais resurss] / Gaidis Grandāns, Oskars Keišs // Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 52nd International scientific conference of Daugavpils University [CD-ROM]. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2010. - 28.-29.lpp. - Nosaukums no diska sākumlapas.

36. Lapiņa, Lita. Ploidy determination of the local alfa accessions using flow citometry [elektroniskais resurss] / Lita Lapiņa, Dace Grauda, Isaak Rashal. - (Ģenētika un parazitoloģija) // Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 52nd International scientific conference of Daugavpils University [CD-ROM]. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2010. - 51.lpp. - Nosaukums no diska sākumlapas.

37. Miķelsone, Andra. The effect of Sio2 nanoparticles from the flax (Linum Usitatissimum) calli culture [elektroniskais resurss] / Andra Miķelsone, Dace Grauda, Isaak Rashal.- (Ģenētika un parazitoloģija) // Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 52nd International scientific conference of Daugavpils University CD-ROM]. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2010. - 51.-52.lpp. - Nosaukums no diska sākumlapas.

38. Priežu sprīžotāja un nevienādās mūķenes zarnu mikrofloras izmaiņas un patogēnu attīstība stresa faktoru ietekmē [elektroniskais resurss] / Zane Metla, Līga Jankevica, Jūlija Haļimona, Rita Sešķēna, Valentīna Petrova, Ivars Zariņš // Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 52nd International scientific conference of Daugavpils University [CD-ROM]. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2010. - 45.lpp. - Nosaukums no diska sākumlapas.

39. Vilks, Kristaps. Piejūras pļavu noganīšanas ietekme uz augsnes faunu : skerjvaboļu (Coleoptera, Carabidae) un zaļganīšu (Dintera, Dolichopodida) sabiedrību izmaiņas [elektroniskais resurss] / Kristaps Vilks, Dagmāra Čakstiņa // Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 52nd International scientific conference of Daugavpils University [CD-ROM]. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2010. - 48.-49.lpp. - Nosaukums no diska sākumlapas.