Sociālo zinātņu fakultāte

1. Socioloģija Latvijā / sastādītājs un zinātniskais redaktors Tālis Tisenkopfs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. -  533 lpp., [16] lpp. iel. : il., tab.

2. Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā / sastādītāja Kristīne Mārtinsone ; rec.: Maija Biseniece, Gatis Bušš, Evija Apine. - Rīga : Drukātava, 2010. - 164 lpp. : il. - Ietver bibliogr. rakstu beigās. - Teksts latviešu val., anotācija angļu val.

*****

3. Auers, Daunis. The Baltic Sea strategy and the future of Europe / Daunis Auers. - (The strategy and the future of regional organizations : part III). - Bibliogr. in footnotes // EU strategy for the Baltic Sea Region : a year after and beyond. - Rīga : Zinātne, 2010. - 248.-264.lpp. 4. Auers, Daunis. Europe : [The European Union by Clive Archer. Abingdon: Routledge, 2008. 174pp.;The European Union by Duncan Watts. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2008. 314pp.] / Daunis Auers. - (Book reviews) // Political Studies Review. - Vol.8, N 1 (2010), p.123-124. 5. Bāra, Daina. Communicating the EU strategy for the Baltic Sea region to Latvian Society / Daina Bāra. - (In search of new models of macro-regional governance : part I). - Bibliogr. in footnotes // EU strategy for the Baltic Sea Region : a year after and beyond. - Rīga : Zinātne, 2010. - 90.-100.lpp. 6. Bela, Baiba. Dzīvesstāsti kā resurss sabiedrības izpētē : Nacionālās mutvārdu vēstures projekts / Baiba Bela. - (Sociologa darbs un pētījumu metodoloģija). - Bibliogr. parindēs // Socioloģija Latvijā / sastādītājs un zinātniskais redaktors Tālis Tisenkopfs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - [380.]-401.lpp. 7. Bērziņš, Ingus. Habermasian online debate of a rational critical nature : transforming political culture : a case study of the "For Honesty in Politics!" message group Latvia, 2007 / Ingus Bērziņš // Transforming culture in the digital age : international conference in Tartu 14-16 april 2010. - Tartu : Estonian National Museum : Estonian Literary Museum : University of Tartu, 2010. - P.100-107. 8. Bite, Dina. Mazpilsētu pētniecība Latvijā / Dina Bite. - (Sabiedrības procesi un pētījumu virzieni). - Bibliogr. parindēs // Socioloģija Latvijā / sastādītājs un zinātniskais redaktors Tālis Tisenkopfs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - [288.]-302.lpp. 9. Brikše, Inta. Public service broadcasting in Latvia : old images, new user needs and market pressure / Inta Brikše // Central European Journal of Communication. - Vol.3, N 1 (2010), p.67-80. 10. Daugavietis, Jānis. Padomju Latvijas mūzikas socioloģija / Jānis Daugavietis. - (Socioloģijas vēsturiskā attīstība Latvijā). - Izmantotie informācijas avoti : 76.-80.lpp. // Socioloģija Latvijā / sastādītājs un zinātniskais redaktors Tālis Tisenkopfs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - [45.]-80.lpp. 11. Kalniņa, Anita. Vizuālās pētniecības metodes. Kādēļ ne / Anita Kalniņa. - (Sociologa darbs un pētījumu metodoloģija). - Bibliogr. parindēs // Socioloģija Latvijā / sastādītājs un zinātniskais redaktors Tālis Tisenkopfs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - [433.]-442.lpp. 12. Kalniņš, Valts. Combating corruption : court cases in 2004-2008 / Valts Kalniņš // Corruption [degrees Centigrade] : report on corruption and anticorruption policy in Latvia : second semiannum 2009, N 10. - Riga: Nordik, 2010. - N 10, 2nd.(2009), p.[15]-26: tabl. 13. Kaprāns, Mārtiņš. Toreiz un tagad : padomju un postpadomju pieredzes salīdzināšana latviešu rakstnieku autobiogrāfijās / Mārtiņš Kaprāns. - Atsauces: 133.-134.lpp. - Kopsav. angļu val.: Then and now : comparing the Soviet and Post-Soviet experience in the autobiographies of Latvian writers, 134.lpp. // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē = Current issues in literary research. - Liepāja : LiePA, 2010. - 15.rakstu krāj., 128.-134.lpp. 14. Kaprāns, Mārtiņš.  Outlining the Soviet generations in Latvian Post-communist autobiographies / Martin Kapran. - Bibliogr.: p.113. - Kopsav. lietuviešu val.: Sovietmečio generacijų bruožai pokomunistinio laikotarpio Latvijos autobiografijose, p.114. //  Meno istorija ir kritika : mokslinių straipsnių rinkinys = Art History and Criticism / Vytauto Didžiojo universitetas, Kultūros paveldo centras. - Kaunas : Morkūnas ir Ko, 2010. - T. 6: Istorijos (re)konstrukcijos nuo 1945-ųjų iki dabar = Performing history from 1945 to the present (2010), p.108-114. 15. Kaprāns, Mārtiņš.  Retrospective anchoring of the Soviet repressive system : the autobiographies of the Latvian intelligentsia / Martin Kapran. -  ( Literature) //  Between fear and freedom : cultural representations of the Cold War / ed.: Kathleen Starck. - Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, 2010. - P.193-206. 16. Kļave, Evija. Etniskā integrācija Latvijā - pētnieciskais diskurss / Evija Kļave, Brigita Zepa. - (Sabiedrības procesi un pētījumu virzieni). - Bibliogr. parindēs // Socioloģija Latvijā / sastādītājs un zinātniskais redaktors Tālis Tisenkopfs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - [201.]-219.lpp. 17. Koroļeva, Ilze. Jaunatnes socioloģija Latvijā / Ilze Koroļeva, Ritma Rungule, Ilze Trapenciere. - (Sabiedrības procesi un pētījumu virzieni). - Bibliogr. parindēs // Socioloģija Latvijā / sastādītājs un zinātniskais redaktors Tālis Tisenkopfs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - [303.]-328.lpp. 18. Korpa, Viola. Darba un ģimenes dzīves saskaņošana kā pētījumu joma Latvijā / Viola Korpa. - (Sabiedrības procesi un pētījumu virzieni). - Bibliogr. parindēs // Socioloģija Latvijā / sastādītājs un zinātniskais redaktors Tālis Tisenkopfs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - [255.]-271.lpp. 19. Kunda, Ilona. Vai Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītie projekti ir sekmējuši etnisko integrāciju Latvijā?/ Ilona Kunda. - (I daļa : jēdzieni, vēsture un politika). - Bibliogr. parindēs // Cik integrēta ir Latvijas sabiedrība? Sasniegumu, neveiksmju un izaicinājumu audits / Nila Muižnieka redakcijā ; [LU SZF Sociālo un politisko pētījumu institūts]. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - [61.]-92.lpp. 20. Laizāne-Jurkāne, Marika. The Baltic Sea strategy : illusions and perils / Marika Laizāne-Jurkāne. - (The strategy and the future of regional organizations: part III). - Bibliogr. in footnotes // EU strategy for the Baltic Sea Region : a year after and beyond. - Rīga : Zinātne, 2010. - 233.-247.lpp. 21. Lulle, Aija. Migrācijas izpēte Latvijā : ceļa sākums / Aija Lulle. - (Mūsdienu aktuālie procesi). - Bibliogr. parindēs // Socioloģija Latvijā / sastādītājs un zinātniskais redaktors Tālis Tisenkopfs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - [349.]-360.lpp. 22. Mellupe, Arta. Latvijas un Ķīnas starpvalstu migrācija un sakari = Latvia-China cross-border migration and communication / Arta Mellupe. - Bibliogr.: 292.-293.lpp. - Kopsav. angļu val.: 294.lpp. // Zemes un vides zinātnes. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 752.sēj.). - (2010), [284.]-294.lpp. Pieejams arī tiešsaistē : URL: www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-752_Zemes-videszinatne.pdf 23. Ozoliņa, Žaneta. Designing national governance for macro-regional strategy / Žaneta Ozoliņa. - (In search of new models of macro-regional governance : part I). - Bibliogr. in footnotes // EU strategy for the Baltic Sea Region : a year after and beyond. - Rīga : Zinātne, 2010. - 59.-89.lpp. 24. Pakalna, Daina. Public libraries in the information ecology system of the local community (focus group interviews with the information ecology mapping - approbation of the method and the first results) / D. Pakalna // Qualitative and quantitative methods in libraries: theory and applications : proceedings of the International Conference on QQML2009. - Singapore : World Scientific Publishing Co., 2010. - P.157-163. 25. Rasnača, Līga. Darba devēju un darba ņēmēju attiecību reģionālo atšķirību pētniecība 21. gadsimtā / Līga Rasnača. - (Sabiedrības procesi un pētījumu virzieni). - Bibliogr. parindēs // Socioloģija Latvijā / sastādītājs un zinātniskais redaktors Tālis Tisenkopfs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - [239.]-254.lpp. 26. Reinholde, Iveta. How to govern the strategy? Whether to govern at all ... / Iveta Reinholde. - (In search of new models of macro-regional governance : part I). - Bibliogr. in footnotes // EU strategy for the Baltic Sea Region : a year after and beyond. - Rīga : Zinātne, 2010. - 41.-58.lpp. 27. Rostoks, Toms. In place of an introduction : why the Baltic Sea strategy? / Toms Rostoks. - Bibliogr. in footnotes // EU strategy for the Baltic Sea Region : a year after and beyond. - Rīga : Zinātne, 2010. - 9.-38.lpp. 28. Rozenvalds, Juris. Padomju mantojums un integrācijas politikas attīstība kopš neatkarības atjaunošanas / Juris Rozenvalds. - (I daļa : jēdzieni, vēsture un politika). - Bibliogr. parindēs // Cik integrēta ir Latvijas sabiedrība? Sasniegumu, neveiksmju un izaicinājumu audits / Nila Muižnieka redakcijā ; [LU SZF Sociālo un politisko pētījumu institūts]. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - [33.]-59.lpp. 29. Rozenvalds, Juris. The Soviet Heritage and Integration Policy Development Since the Restoration of Independence / Juris Rozenvalds // How integrated is Latvian society? : an audit of achievements, failures and challenges / ed. Nils Muižnieks ; University of Latvia Advanced Social and Political Research Institute. - Riga : University of Latvia Press, 2010. - P.31-59. 30. Stepčenko, Anna. Svešinieka socioloģija Georga Zimmela un Alfreda Šica interpretācijā un socioloģijas svešatnība institucionalizācijas sākotnē Vācijā un Latvijā / Anna Stepčenko. - (Socioloģijas vēsturiskā attīstība Latvijā). - Bibliogr. parindēs. // Socioloģija Latvijā / sastādītājs un zinātniskais redaktors Tālis Tisenkopfs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - [25.]-44.lpp. 31. Šulmane, Ilze. The media and integration / Ilze Šulmane // How integrated is Latvian society? : an audit of achievements, failures and challenges / ed. Nils Muižnieks ; University of Latvia Advanced Social and Political Research Institute. - Riga : University of Latvia Press, 2010. - P.223-252. 32. Šūmane, Sandra. Ikdienas pārvietošanās un dzīves kvalitāte / Sandra Šūmane. - (Mūsdienu aktuālie procesi). - Bibliogr. parindēs // Socioloģija Latvijā / sastādītājs un zinātniskais redaktors Tālis Tisenkopfs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - [330.]-348.lpp. : sh. 33. Tabuns, Aivars. Identity, Ethnic Relations, Language and Culture / Aivars Tabuns // How integrated is Latvian society? : an audit of achievements, failures and challenges / ed. Nils Muižnieks ; University of Latvia Advanced Social and Political Research Institute. - Riga : University of Latvia Press, 2010. - P.253-278. 34. Tabuns, Aivars. Intelektuāļu lomas / Aivars Tabuns, Tālis Tīsenkopfs. - (Socioloģijas nākotnes uzdevumi un izaicinājumi). - Bibliogr. parindēs // Socioloģija Latvijā / sastādītājs un zinātniskais redaktors Tālis Tisenkopfs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - [474.]-494.lpp. : sh. 35. Tabuns, Aivars. Reliģijas socioloģija : [par reliģijas socioloģijas teorijām, socioloģisko pētījumu veidiem, reliģijas socioloģijas pētnieku apvienībām un periodiskajiem izd.] / Aivars Tabuns, Ausma Tabuna. - Bibliogr. parindēs: [137.], 139-147., 149.-157., 159.-167., 169.-170.lpp. // Reliģiski - filozofiski raksti. - ISSN 1407-1908. - 13.[sēj.] (2010), [137.]-171.lpp. 36. Tabuns, Aivars. Socioloģija Latvijā : divdesmitais gadsimts / Aivars Tabuns. - (Socioloģijas vēsturiskā attīstība Latvijā). - Bibliogr. parindēs // Socioloģija Latvijā / sastādītājs un zinātniskais redaktors Tālis Tisenkopfs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - [81.]-124.lpp. 37. Tisenkopfs, Tālis. Indivīda atbildība : krīzes izaicinājums šodienas Latvijā / Tālis Tisenkopfs. - (Mūsdienu aktuālie procesi). - Bibliogr. parindēs // Socioloģija Latvijā / sastādītājs un zinātniskais redaktors Tālis Tisenkopfs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - [361.]-378.lpp. : tab., sh. 38. Tisenkopfs, Tālis. Latvija 1990.-2009. : savarīgākie sociālie procesi kopš neatkarības atjaunošanas / Tālis Tisenkopfs. - (Sabiedrības procesi un pētījumu virzieni) // Socioloģija Latvijā / sastādītājs un zinātniskais redaktors Tālis Tisenkopfs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - [194.]-200.lpp. : il. 39. Tisenkopfs, Tālis. Socioloģijas veidošanās un attīstība kopš 20.gs. 60. gadiem / Tālis Tisenkopfs. - (Socioloģijas vēsturiskā attīstība Latvijā). - Bibliogr. parindēs // Socioloģija Latvijā / sastādītājs un zinātniskais redaktors Tālis Tisenkopfs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - [14.]-24.lpp. 40. Tīsenkopfs, Tālis. Socioloģijas jaunie izaicinājumi / Tālis Tīsenkopfs. - (Socioloģijas nākotnes uzdevumi un izaicinājumi). - Bibliogr. parindēs // Socioloģija Latvijā / sastādītājs un zinātniskais redaktors Tālis Tisenkopfs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - [506.]-517.lpp. : sh. 41. Tīsenkopfs, Tālis. Socioloģijas valoda / Tālis Tīsenkopfs. - (Sociologa darbs un pētījumu metodoloģija). - Bibliogr. parindēs // Socioloģija Latvijā / sastādītājs un zinātniskais redaktors Tālis Tisenkopfs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - [433.]-461.lpp. : sh. 42. Zelče, Vita. Latvijas Satversmes sapulces vēlēšanu kampaņa : par informācijas plūsmu un īpatno / Vita Zelče. - (Vēsture). - Bibliogr.: 153.-155.lpp. - Kopsav. vācu val.: Wahlkampagne der Verfassungsgebenden Versammlung Lettlands : über den Informationsfluss und die Besonderheiten, 156.lpp. // Latvijas Arhīvi. - Nr.1 (2010), 125.-156.lpp. : att. 43. Zelče, Vita. Managing diversity of multi-ethnic environment / V. Zelce // Journal of Baltic Studies. - Vol.41, Issue 3 (2010), p.402-405. 44. Zelče, Vita. Remember, forget, imagine: biographies of cultures and identities in 18th to 20th Century, Latvia / V. Zelce // Journal of Baltic Studies. - Vol.41, Issue 3 (2010), p.402-405. 45. Zepa, Brigita. Education for Social Integration / Brigita Zepa // How integrated is Latvian society? : an audit of achievements, failures and challenges / ed. Nils Muižnieks ; University of Latvia Advanced Social and Political Research Institute. - Riga : University of Latvia Press, 2010. - P.189-221. 46. Žogla, Arturs. Digitization of historical texts at the National Library of Latvia / Arturs Zogla, Jurgis Skilters. - (Written corpora and linguistic resources). - Bibliogr.: p.184 // Human language technologies - the Baltic perspective : proceedings of the fourth international conference Baltic HLT 2010 / ed.: Inguna Skadina, Andrejs Vasiljevs. - (Frontiers in artificial intelligence and applications / FAIA ; vol. 219). - Washington, DC : IOS Press, 2010. - P.177-184: il.

47. Зандерс, Виестурс. Изучение латышского книжного дела после Второй Мировой войны / Виестурс Зандерс. - Bibliogr.: p.145-147. - Kopsav. angļu val.: Research of Latvian book science after the Second World War, 147.-148.lpp. ; kopsav. lietuviešu val.: Latvijos knygininkystés tyrimai po Antrojo Pasaulinio karo, 148.lpp. // Knygotyra : mokslo darbai = Book science : research papers / Vilnius University. - Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. - Vol.54 (2010), p.138-148.

*****

48. Informācija un sabiedrība : Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas raksti = Information and Society : proceedings of the Department of Information and Library Studies [elektroniskais resurss] / galv. red. Baiba Sporāne ; redkol.: Viesturs Zanders, Daina Pakalna, Līga Krūmiņa ... [u.c.] ; atbildīgā par izd. Vineta Gerkena ; bibliogr. red. Baiba Mūze ; Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa. - Elektroniskais turpinājumizd. - Rīga : Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa, 2010. – Nr.1. - 156 lpp. - Nos. no dokumenta titlp. - Pieejas veids : Tīmeklis WWW.URL: http://szf.lu.lv/files/petnieciba/Bibl_zin_nod/Informacija-un-sabiedriba_Nr1_2010-.pdf. - Resurss aprakstīts 2010.g. 3.nov. 49. Brikše, Inta. Construction of national identity [elektroniskais resurss] : an analysis of public broadcasting regulations : valsts pētījumu programma "Nacionālā identitāte" / Inta Brikše, Rolands Tjarve. – Tiešsaistes resurss . – [Rīga : b.i.], 2010. – [Nr.]1. - 9 lpp. - (Nacionālā identitāte un komunikācija. Manuskripti = National identity and communiacation. Working papers). - Bibliogrāfija parindēs. - Nos. no dokumenta titlp. - Pieejas veids : Tīmeklis WWW.URL: http://academia.lndb.lv/xmlui/bitstream/handle/123456789/46/Working%20papers%202%20raksti%20c.pdf?sequence=1. - Resurss aprakstīts 2011.g. 14.janv.

50. Working papers [elektroniskais resurss] : Communication studies / Inta Brikše (ed.), Viktors Freibergs, Lolita Stašāne, Kārlis Streips, Ilze Šulmane, Rolands Tjarve, Marita Zitmane ; Department of Communication Studies University of Latvia. – Tiešsaites resurss. - [Rīga : Department of Communication Studies University of Latvia, 2010. - N 1 : Information environment in Latvia : 2009]. -  Nos. no tīmekļa lapas. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://szf.lu.lv/files/petnieciba/Working%20papers%20KOM/information_environment_Latvia_2009_ISSN.pdf. - Resurss aprakstīts 2010.g. 22.dec.

*****

51. Freibergs, Viktors. Nacionālā identitāte kino latviešu režisoru spēlfilmās [elektroniskais resurss] / Viktors Freibergs. - (Nacionālās identitātes diskursi mākslā : Otrā nodaļa). - Izmantotā literatūra : 139.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no dokumenta lapas. - Resurss aprakstīts: 2011.g. 11.janv. // Nacionālās identitātes komunikācija Latvijas kultūras telpā : valsts pētījumu programma "Nacionālā identitāte" [elektroniskais resurss] / red.: Jurģis Škilters, Skaidrīte Lasmane ; Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. - Rīga : LU SZF, 2010. - 135.-139.lpp. - Tiešsaistes grāmata. - Pieejas veids : Tīmeklis WWW.URL: http://academia.lndb.lv/xmlui/bitstream/handle/123456789/45/1-165%20lpp.pdf?sequence=1 52. Gerkena, Vineta. Saskarsmes veidošana ar netipiskiem bibliotēkas lietotājiem = Communication with untypical users [elektroniskais resurss] / Vineta Gerkena. - (Bibliotēkzinātne). - Izmantotie informācijas avoti: 110.-111.lpp. - Kopsav. latviešu, angļu val.: 95.-96.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2010.g. 3.nov. // Informācija un sabiedrība : Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas raksti = Information and Society : proceedings of the Department of Information and Library Studies[elektroniskais resurss] / Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa. - Rīga : Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa, 2010. - Nr. 1 (2010), 95.-111.lpp.: tab., il. - Tiešsaistes turpinājumizd. - Pieejas veids : Tīmeklis WWW.URL: http://szf.lu.lv/files/petnieciba/Bibl_zin_nod/Informacija-un-sabiedriba_Nr1_2010-.pdf 53. Holma, Baiba. Bibliotēkzinātne un informācijas zinātne 21. gadsimtā =Libary science and information science in 21st Century [elektroniskais resurss] / Baiba Holma. - Izmantotie informācijas avoti: 17.-18.lpp. - Kopsav. latviešu, angļu val.: 7.-8.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2010.g. 3.nov. // Informācija un sabiedrība : Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas raksti = Information and Society : proceedings of the Department of Information and Library Studies[elektroniskais resurss] / Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa. - Rīga : Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa, 2010. - Nr. 1 (2010), 7.-18.lpp.: tab., il. - Tiešsaistes turpinājumizd. - Pieejas veids : Tīmeklis WWW.URL: http://szf.lu.lv/files/petnieciba/Bibl_zin_nod/Informacija-un-sabiedriba_Nr1_2010-.pdf

54. Kaprāns, Mārtiņš. Deportāciju pieminēšanas atainojums Atmodas laika preses izdevumos [elektroniskais resurss] / Mārtiņš Kaprāns, Olga Procevska, Laura Uzule. - Bibliogr. parindēs. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no dokumenta lapas. - Resurss aprakstīts 2011.g. 11.febr. // Pēdējais karš: atmiņa un traumas komunikācija [elektroniskais resurss] / red.: Mārtiņš Kaprāns, Vita Zelče ; rec.: Ineta Lipša, Viesturs Zanders. - Rīga : LU SZF SPPI, 2010. - 157.–181.lpp. : att., tab., diagr. - Tiešsaistes grāmata. - Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://academia.lndb.lv/xmlui/handle/123456789/5

55. Krūmiņa, Līga. Multilevel system of information literacy education in Latvia [elektroniskais resurss] : case study / Līga Krūmiņa, Laila Parsova. - Bibliogr. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2010.g. 20.dec. // BOBCATSSS 2010 [elektroniskais resurss] : International Conference Bridging the digital divide - libraries providing access for all : 25-26 January, Parma (Italy). - [Parma, 2010]. - 20 p. - Tiešsaistes resurss. – Pieejas veids : Tīmeklis WWW.URL: http://dspace-unipr.cilea.it/bitstream/1889/1228/1/Krumina_Parsova.pdf

56. Lasmane, Skaidrīte. Nacionālā saesības apzināšanās un vēlmes [elektroniskais resurss] / Skaidrīte Lasmane. - Izmantotā literatūra : 31.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no dokumenta lapas. - Resurss aprakstīts 2011.g. 10.janv. // Nacionālās identitātes komunikācija Latvijas kultūras telpā : valsts pētījumu programma "Nacionālā identitāte" [elektroniskais resurss] / red.: Jurģis Škilters, Skaidrīte Lasmane ; Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. - Rīga : LU SZF, 2010. - 18.-31.lpp.: diagr. - Tiešsaistes grāmata. - Pieejas veids : Tīmeklis WWW.URL: http://academia.lndb.lv/xmlui/bitstream/handle/123456789/45/1-165%20lpp.pdf?sequence=1

57. Mūze, Baiba. Informācijas resursu veidošana : [elektroniskais resurss] : sadarbības aspekti = Creation of information resources : spects of co-operation / Baiba Mūze. - (Informācijas zinātne). - Izmantotie informācijas avoti: 66.-67.lpp. - Kopsav. latviešu, angļu val.: 51.-52.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2010.g. 3.nov. // Informācija un sabiedrība : Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas raksti = Information and Society : proceedings of the Department of Information and Library Studies [elektroniskais resurss] / Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa. - Rīga : Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa, 2010. - Nr. 1 (2010), 51.-67.lpp.: tab., il. - Tiešsaistes turpinājumizd. - Pieejas veids : Tīmeklis WWW.URL: http://szf.lu.lv/files/petnieciba/Bibl_zin_nod/Informacija-un-sabiedriba_Nr1_2010-.pdf

58. Pakalna, Daina. Bibliometrijas un vebometrijas lietojums augstskolu darbības novērtēšanā = Application of bibliometrics and webometrics evaluating the quality of work at the higher educational establishments [elektroniskais resurss] / Daina Pakalna. - (Informācijas zinātne). - Izmantotie informācijas avoti: 80.lpp. - Kopsav. latviešu val.: 68.-69.lpp. , kopsav. angļu val.: 70.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2010.g. 3.nov. // Informācija un sabiedrība : Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas raksti = Information and Society : proceedings of the Department of Information and Library Studies[elektroniskais resurss] / Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa. - Rīga : Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa, 2010. - Nr. 1 (2010), 68.-80.lpp.: tab., il. - Tiešsaistes turpinājumizd. - Pieejas veids : Tīmeklis WWW.URL: http://szf.lu.lv/files/petnieciba/Bibl_zin_nod/Informacija-un-sabiedriba_Nr1_2010-.

59. Petrenko, Dmitrijs. Nācijas diskurss krievu laikrakstos Latvijā [elektroniskais resurss] / Dmitrijs Petrenko. - (Pirmā nodaļa : Nacionālās identitātes komunikācija medijos). - Bibliogr. parindēs. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no dokumenta lapas. - Resurss aprakstīts 2011.g. 10.janv. // Nacionālās identitātes komunikācija Latvijas kultūras telpā : valsts pētījumu programma "Nacionālā identitāte" [elektroniskais resurss] / red.: Jurģis Škilters, Skaidrīte Lasmane ; Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. - Rīga : LU SZF, 2010. - 89.-105.lpp.: diagr. - Tiešsaistes grāmata. - Pieejas veids : Tīmeklis WWW.URL: http://academia.lndb.lv/xmlui/bitstream/handle/123456789/45/1-165%20lpp.pdf?sequence=1

60. Sporāne, Baiba. Bibliotekāra ētikas paradigma = Paradigm of librarian’s ethic [elektroniskais resurss] / Baiba Sporāne. - (Bibliotēkzinātne). - Izmantotie informācijas avoti: 129.lpp. - Kopsav. latviešu, angļu val.: 112.-113.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2010.g. 3.nov. // Informācija un sabiedrība : Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas raksti = Information and Society : proceedings of the Department of Information and Library Studies [elektroniskais resurss] / Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa. - Rīga : Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa, 2010. - Nr. 1 (2010), 112.-129.lpp.: il. - Tiešsaistes turpinājumizd. - Pieejas veids : Tīmeklis WWW.URL: http://szf.lu.lv/files/petnieciba/Bibl_zin_nod/Informacija-un-sabiedriba_Nr1_2010-.pdf

61. Šķilters, Jurģis. Nacionālā identitāte semantiskajā telpā [elektroniskais resurss] / Jurģis Šķilters. - Literatūra : 16.-17.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2011.g. 10.janv. // Nacionālās identitātes komunikācija Latvijas kultūras telpā : valsts pētījumu programma "Nacionālā identitāte" [elektroniskais resurss] / red.: Jurģis Škilters, Skaidrīte Lasmane ; Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. - Rīga : LU SZF, 2010. - 3.-17.lpp.: diagr. - Tiešsaistes grāmata. - Pieejas veids : Tīmeklis WWW.URL: http://academia.lndb.lv/xmlui/bitstream/handle/123456789/45/1-165%20lpp.pdf?sequence=1

62. Zanders, Viesturs. Teodors Līventāls (1882–1956) Latvijas bibliotēku vēsturē = The impact of Teodor Livental (1882–1956) on the history of Latvian libraries [elektroniskais resurss] / Viesturs Zanders. - (Grāmatzinātne). - Izmantotie informācijas avoti: 155.lpp. ; T. Līventāla publikācijas un citi avoti: 156.lpp. - Kopsav. latviešu, angļu val.: 147.-148.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2010.g. 3.nov. // Informācija un sabiedrība : Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas raksti = Information and Society : proceedings of the Department of Information and Library Studies [elektroniskais resurss] / Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa. - Rīga : Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa, 2010. - Nr. 1 (2010), 147.-156.lpp. - Tiešsaistes turpinājumizd. - Pieejas veids : Tīmeklis WWW.URL: http://szf.lu.lv/files/petnieciba/Bibl_zin_nod/Informacija-un-sabiedriba_Nr1_2010-.pdf