Filozofijas un socioloģijas institūts

1. Ethnicity : Politics of Recognition / ed.: Vladislav Volkov ; ed. board.: Maija Kūle, Ilga Apine, Aivars Tabuns, Aleksandr Ivanov... [et at.] ; managing ed.: Inese Runce. - Daugavpils : Institute of Social Investigations : Institute of Philosophy and Sociology, 2010. - Nr. 1. - Bibliogrāfija rakstu beigās.

2. Mēs nebraucām uz Zviedriju, lai kļūtu par zviedriem : mutvārdu vēstures pētījums : Zviedrijas latviešu dzīvesstāsti / zinātniskā redaktore Baiba Bela ; Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts, Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija "Dzīvesstāsts". - Rīga : Zinātne, 2010. -  335 lpp. : il., faks.

3. Narkēviča, Žanete. Iztēle un valodas jaunrade : Pola Rikēra metaforas un stāstījuma teorijas hermeneitisks pētījums / Žanete Narkēviča ; red. Rihards Kūlis ; rec.: Māra Rubene, Elga Freiberga, Paskāls Marija Jerumanis. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2010. - 229 lpp. - (Filosofiskā bibliotēka. Pētījumi). - Ietver bibliogr. (204.-214. lpp.). - Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu val.

4. Reliģiski-filozofiski raksti / Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts ; galv. red. Solveiga Krūmiņa-Koņkova ; red. un sast. Nikandrs Gills, Solveiga Krūmiņa-Koņkova ; lit. red. Arta Jane ; konsult. sengrieķu un latīņu vārdu atveidē Māris Vecvagars ; zin. red. kol.: Ella Buceniece, Maija Kūle, Māra Rubene, Igors Šuvajevs ... u.c. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2010. - 13.[sēj.]. - 186, [1] lpp. : il.

*****

5. Beitnere, Dagmāra. Zviedrijas latvieši : intelektuālās trimdas skices / Dagmāra Beitnere. - Atsauces un piezīmes : 63.lpp. // Mēs nebraucām uz Zviedriju, lai kļūtu par zviedriem : mutvārdu vēstures pētījums, Zviedrijas latviešu dzīvesstāsti / zin. red. Baiba Bela ; Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts, Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija "Dzīvesstāsts". - Rīga : Zinātne, 2010. - [45.]-63.lpp.

6. Bela, Baiba. Latviskās identitātes saglabāšana, tālāknodošana un tās dažādība / Baiba Bela. - Atsauces un piezīmes : 42.-44.lpp // Mēs nebraucām uz Zviedriju, lai kļūtu par zviedriem : mutvārdu vēstures pētījums, Zviedrijas latviešu dzīvesstāsti / zin. red. Baiba Bela ; Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts, Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija "Dzīvesstāsts". - Rīga : Zinātne, 2010. - [15.]-44.lpp.

7. Bela, Baiba. We didn't go to Sweden to become Swedes : summary / Baiba Bela ; tulk. Amanda M. Jātniece // Mēs nebraucām uz Zviedriju, lai kļūtu par zviedriem : mutvārdu vēstures pētījums, Zviedrijas latviešu dzīvesstāsti / zin. red. Baiba Bela ; Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts, Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija "Dzīvesstāsts". - Rīga : Zinātne, 2010. - [332.]-335.lpp.

8. Bormane, Dace K. Viens dzīvesstāsts - divi teksti : no mutiskā uz rakstīto / Dace K. Bormane. - Atsauces un piezīmes : 104.lpp. // Mēs nebraucām uz Zviedriju, lai kļūtu par zviedriem : mutvārdu vēstures pētījums, Zviedrijas latviešu dzīvesstāsti / zin. red. Baiba Bela ; Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts, Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija "Dzīvesstāsts". - Rīga : Zinātne, 2010. - [98.]-104.lpp.

9. Buceniece, Ella. Latviete un identitātes : 1934-1940 = Latvian woman and identities : 1934-1940 / Ella Buceniece. - (Latviešu valoda, kultūra un "citādais" = Latvian language, culture and "otherness"). - Atsauces : 186.-187., 221.-222.lpp. - Teksts paral. latviešu, angļu val. // Latvija un latviskais: nācija un valsts idejās, tēlos un simbolos = Latvia and Latvians : a people and a state in ideas, images and symbols / sast. Ausma Cimdiņa, Deniss Hanovs. - Rīga : Zinātne, 2010. - 175.-187., 207.-222.lpp.
Grām. lasāma no abām pusēm, dalīta paginācija, atsev. titlp.

10. Dribins, Leo. Vēstures uzarums : [rec. par grām.: Vilhelms Munters / R. Treijs. Rīga, 2010, 343 lpp.] / Leo Dribins. - (Recenzijas) // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - ISSN 1025-8906 - Nr.3 (2010), [182.]-185.lpp. : il.

11. Garda-Rozenberga, Ieva. Ceļš uz Zviedriju : migrācijas sāgas / Ieva Garda-Rozenberga. - Atsauces un piezīmes : 96.-97.lpp. // Mēs nebraucām uz Zviedriju, lai kļūtu par zviedriem : mutvārdu vēstures pētījums, Zviedrijas latviešu dzīvesstāsti / zin. red. Baiba Bela ; Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts, Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija "Dzīvesstāsts". - Rīga : Zinātne, 2010. - [81.]-97.lpp.

12. Koroļeva, Ilze. Panākumu un subjektīvās labklājības sociālās determinantes jauniešu pārejā uz pieaugušo statusu / Ilze Koroļeva. - (VIII. Politiskās, ekonomiskās, sociālās un tiesiskās sistēmas transformācijas Latvijā un pasaulē : pašreizējās reālijas un nākotnes kontūras) // 2010. gada zinātniskā konference : Rīgā, 2010. gada 18. un 19. martā : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte ; sakārt. Uldis Berķis ; red.: Aija Lapsa, Inga Lievīte, Evija Zubova. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2010. - 374.lpp. - Uz vāka: "Rīgas Stradiņa universitāte 1950-2010, 60 izcilas izglītības gadi.".

13. Mieriņa, Inta. Changing State-Society Relations in Post-communist Countries / I. Mierina // 2010 International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences (CHHSS 2010), Singapore, 26-28 February, 2010 : proceedings. - Liverpool : World Academic Union, 2010.

14. Runce, Inese. Reģionālās identitātes veidošanās nozīme un pieredze Eiropā un Latvijā / Inese Runce. - Literatūra : 137.lpp. - Kopsav. angļu val.: The significance and experiences of the development of regional identity in Europe and Latvia, 138.lpp. // Centrs i perifereja: perspektīvu maiņa : Marijas Andžānes symtgadei :2. storptautyskuo latgalistikys konfereņce : Rēzekne, 2009, goda 15.-17.oktobris / Rēzeknes Augstskola. - (Via Latgalica : Latgalistikys materiali, II). - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2010. - 129.-138.lpp.

15. Šūpulis, Edmunds. Biogrāfija un kopiena : aktīvā trimda dzīvesstāstos / Edmunds Šūpulis. - Atsauces un piezīmes : 79.-80.lpp. // Mēs nebraucām uz Zviedriju, lai kļūtu par zviedriem : mutvārdu vēstures pētījums, Zviedrijas latviešu dzīvesstāsti / zin. red. Baiba Bela ; Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts, Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija "Dzīvesstāsts". - Rīga : Zinātne, 2010. - [64.]-80.lpp.

16. Tabuns, Aivars. Reliģijas socioloģija / Aivars Tabuns, Ausma Tabuna. - Bibliogr. parindēs. - Kopsav. angļu val.: Sociology of religion, 180.lpp. // Reliģiski-filozofiski raksti. - 13.[sēj.] (2010), [137.]-171., 180.lpp. : il.

17. Volkovs, Vladislavs. Jēdziena "etniskā minoritāte" satura evolūcija Latvijas socioloģijā / Vladislavs Volkovs. - (Sociologa darbs un pētījumu metodoloģija). - Bibliogr. parindēs // Socioloģija Latvijā / sastādītājs un zinātniskais redaktors Tālis Tisenkopfs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - [402.]-419.lpp.

18. Volkovs, Vladislavs. Kultūras autonomija un krievi Latvijā (1918-1940) = Culture autonomy and Russians in Latvia (1918-1940) / Vladislavs Volkovs. - (Latviešu valoda, kultūra un "citādais" = Latvian language, culture and "otherness"). - Atsauces : 172.-174., 204.-206.lpp. - Teksts paral. latviešu, angļu val. // Latvija un latviskais: nācija un valsts idejās, tēlos un simbolos = Latvia and Latvians : a people and a state in ideas, images and symbols / sast. Ausma Cimdiņa, Deniss Hanovs. - Rīga : Zinātne, 2010. - 154.-174., 183.-206.lpp. - Grām. lasāma no abām pusēm, dalīta paginācija, atsev. titlp.

19. Zirnīte, Māra. Dzīvesstāstu ekspedīcijas pie latviešiem zviedru zemē / Māra Zirnīte. - Atsauces un piezīmes : 140.-141.lpp. // Mēs nebraucām uz Zviedriju, lai kļūtu par zviedriem : mutvārdu vēstures pētījums, Zviedrijas latviešu dzīvesstāsti / zin. red. Baiba Bela ; Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts, Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija "Dzīvesstāsts". - Rīga : Zinātne, 2010. - [105.]-141.lpp. : il.

*****

20. Bičevskis, Raivis. Izglītība [elektroniskais resurss] / Raivis Bičevskis. - (Lekcijas) // Latvijas filozofs(-e) – virtuālais modelis [CD-ROM] / LU Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga : Filozofijas un socioloģijas institūts, 2010. - Nosaukums no konteinera.

21. Buceniece, Ella. Indivīds un sabiedrība [elektroniskais resurss] / Ella Buceniece. - (Lekcijas) // Latvijas filozofs(-e) – virtuālais modelis [CD-ROM] / LU Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga : Filozofijas un socioloģijas institūts, 2010. - Nosaukums no konteinera.

22. Freiberga, Elga. Intelekts un intuīcija [elektroniskais resurss] / Elga Freiberga. - (Lekcijas) // Latvijas filozofs(-e) – virtuālais modelis [CD-ROM] / LU Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga : Filozofijas un socioloģijas institūts, 2010. - Nosaukums no konteinera.

23. Gintere, Ieva. Filozofija [elektroniskais resurss] / Ieva Gintere, Mārtiņš Dundurs, Maija Vēja. - (Lekcijas) // Latvijas filozofs(-e) – virtuālais modelis [CD-ROM] / LU Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga : Filozofijas un socioloģijas institūts, 2010. - Nosaukums no konteinera.

24. Kiope, Māra. Pasaules aina [elektroniskais resurss] / Māra Kiope. - (Lekcijas) // Latvijas filozofs(-e) – virtuālais modelis [CD-ROM] / LU Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga : Filozofijas un socioloģijas institūts, 2010. - Nosaukums no konteinera.

25. Krūmiņa-Koņkova, Solveiga. Pārdomas par Dievu, kuru nepazīstam [elektroniskais resurss] / Solveiga Krūmiņa-Koņkova. - (Lekcijas) // Latvijas filozofs(-e) – virtuālais modelis [CD-ROM] / LU Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga : Filozofijas un socioloģijas institūts, 2010. - Nosaukums no konteinera.

26. Kūle, Maija. Krīze kā filosofisks fenomens [elektroniskais resurss] / Maija Kūle. - (Lekcijas) // Latvijas filozofs(-e) – virtuālais modelis [CD-ROM] / LU Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga : Filozofijas un socioloģijas institūts, 2010. - Nosaukums no konteinera.

27. Kūlis, Rihards. Nacionālā identitāte un kultūras izpētes problēmas [elektroniskais resurss] / Rihards Kūlis. - (Lekcijas) // Latvijas filozofs(-e) – virtuālais modelis [CD-ROM] / LU Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga : Filozofijas un socioloģijas institūts, 2010. - 5 lpp. - Nosaukums no konteinera.

28. Priedīte-Kleinhofa, Aija. Latvija starp Austrumiem un Rietumiem [elektroniskais resurss] / Aija Priedīte-Kleinhofa. - (Lekcijas) // Latvijas filozofs(-e) – virtuālais modelis [CD-ROM] / LU Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga : Filozofijas un socioloģijas institūts, 2010. - Nosaukums no konteinera.

29. Rubene, Māra. Estētikas ABC [elektroniskais resurss] / Māra Rubene. - (Lekcijas) // Latvijas filozofs(-e) – virtuālais modelis [CD-ROM] / LU Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga : Filozofijas un socioloģijas institūts, 2010. - Nosaukums no konteinera.

30. Šuvajevs, Igors. Mūsdienu biopolitiskā paradigma [elektroniskais resurss] / Igors Šuvajevs. - (Lekcijas) // Latvijas filozofs(-e) – virtuālais modelis [CD-ROM] / LU Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga : Filozofijas un socioloģijas institūts, 2010. - Nosaukums no konteinera.

31. Vējš, Jānis Nameisis. Zinātne, zināšana un ticība [elektroniskais resurss] / Jānis Vējš. - (Lekcijas) // Latvijas filozofs(-e) – virtuālais modelis [CD-ROM] / LU Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga : Filozofijas un socioloģijas institūts, 2010. - Nosaukums no konteinera.