Humanitāro zinātņu fakultāte

1. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē : rakstu krājums = Current issues in literary research : conference proceedings volume / sast., priekšv. aut. Zanda Gūtmane ; redkol.: Zanda Gūtmane, Dace Bula, Inguna Daukste-Silasproģe, Silvestrs Gaižūns, Māra Grudule, Anda Kuduma, Benedikts Kalnačs, Ieva E. Kalniņa, Skaidrīte Lasmane, Edgars Lāms, Silvija Radzobe, Juris Rozītis, Pāvels Štolls, Kārlis Vērdiņš ; Liepājas Universitātes Literatūras katedra, Kurzemes Humanitārais institūts, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. - 15. - Liepāja : LiePA, 2010. - 210, [2] lpp. - Bibliogr. rakstu beigās un norādes parindēs. - Par aut. latviešu, angļu val.: [211.-212.] lpp. - Kopsav. angļu, vācu val. 2. Aktuāli baltistikas jautājumi : Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes X Studentu zinātniskā konference, 2010. gada 24.-25. novembris: tēžu krājums / rec.: Andra Kalnača, Lidija Leikuma, Silvija Radzobe, Una Smilgaine, Ilze Sperga. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 44 lpp. 3. Avastusretk Euroopasse : poliitilise hariduse käsiraamat / [aut.: Zanda Rubene, Ieva Sproģe, Anna Stavicka ... u.c.] - Rīga : Nordik, [2010]. - 157, [1] lpp. 4. Brīnumainā Eiropa : politiskās izglītības darba burtnīca / [aut.: Zanda Rubene, Ieva Sproģe, Anna Stavicka ... u.c.] - Rīga : Nordik, [2010]. - 157, [1] lpp. 5. Bulgāru - latviešu vārdnīca : ap 7300 pamatvārdu = Българско - Латвийски речник : около 7300 думи / sast. I. Koškins, T. Stoikova ; Ventspils Augstskola. Lietišķās valodniecības centrs. - Ventspils, 2010. - 344 lpp. 6. Environment and sustainable development / edited by Māris Kļaviņš, Walter Leal Filho, Jānis Zaļoksnis ; [translated by Normunds Titāns, Rasma Mozere]. - Rīga : Academic Press of University of Latvia, 2010. - 300 lpp. : il., kartes, graf., tab. - Ietver bibliogrāfiju (nod. beigās un 293.-300. lpp.). 7. Eriksen, Thomas Hylland. Mazas vietas - lieli jautājumi : ievads sociālantropoloģijā / Tomass Hillanns Ēriksens ; no norvēģu valodas tulkojusi Agnese Cimdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 526 lpp. : il. - Ietver bibliogr. ([483.]-508. lpp.) un rād. ([511.]-515., [517.]-526. lpp.). 8. Latvijas vietvārdu vārdnīca. Pracirika - Puožu- / LU Latviešu valodas institūts ; sast. Vallija Dambe, Dzintra Hirša, Renāte Siliņa-Piņķe, Ojārs Bušs, iekļauti arī materiāli no J. Endzelīna manuskripta ; atb. red. Ojārs Bušs ; red. kol.: Benita Laumane, Elga Kagaine, Anna Stafecka ; sējuma red.: Ojārs Bušs, Laimute Balode, Dzintra Hirša, Renāte Siliņa-Piņķe, Anta Trumpa. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2010. - LXIV, 472 lpp. 9. Lāčplēša ceļš pasaulē : latviešu eposs un Eiropas eposu tradīcijas / sastādītāji Ausma Cimdiņa, Ojārs Lāms ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latvistikas un baltistikas nodaļa. Latviešu literatūras vēstures un teorijas katedra. - Rīga : Zinātne, 2010. - 282, [1] lpp., [8] lpp. iel. : il., faks. - (Latviešu pamattekstu pētījumi). - Ietver bibliogr. nodaļu beigās. - Teksts latviešu val., ievads un anotācijas angļu val. 10. Lielā ķīniešu-latviešu vārdnīca / sast. Pēteris Pildegovičs. - Beijing : The Commercial Press, 2010. - 1023, [2] lpp. : il. - Paralēlnosaukums ķīniešu hieroglifiem. 11. Literatūrzinātne, folkloristika, māksla : latviešu literatūra un reliģija = Literature, folklore, arts : Latvian literature and religion / galvenā red. Ausma Cimdiņa ; krājuma sast.: Ieva Kalniņa, Iveta Leitāne ; redkolēģija: Juris Kastiņš, Sigma Ankrava, Janīna Kursīte, Ilze Rūmniece, Ludmila Sproģe, Silvija Radzobe, Valdis Muktupāvels, Viktors Freibergs ... [u.c.]. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2010. - 215 lpp. - (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers, University of Latvia 1407-2157 748. sēj.). - Ietver bibliogr. (rakstu beigās). - Latviešu val., anotācijas angļu valodā. 12. Urbanoviča, Inta. Latviešu valoda: 10. klasei: mācību grāmata / Inta Urbanoviča, Raita Šūpola, Anita Vanaga ; rec.: Zenta Anspoka, Aina Spriņģe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 127 lpp.: il. - Piel.: CD. 13. Urbanoviča, Inta. Latviešu valoda: 10. klasei: skolotāja grāmata / Inta Urbanoviča, Raita Šūpola, Anita Vanaga ; rec.: Zenta Anspoka, Aina Spriņģe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 79, [1] lpp.: tab. - Piel.: CD. 14. Vater, Heinz. Ievads valodniecībā / Heincs Fāters ; no vācu valodas tulk. Ineta Balode ; zin. red.: Andra Kalnača, Ilze Lokmane, Dzintra Lele-Rozentāle. - Rīga : Zinātne, 2010. - 343, [1] lpp. 15. Vinčela, Zigrīda. Studentu elektroniskais diskurss kā lietišķās valodniecības pētījuma rezultāts : promocijas darba kopsavilkums / Zigrīda Vinčela ; darba zinātniskā vadītāja Ingrīda Kramiņa ; rec.: Zaiga Ikere, Jānis Sīlis, Ilze Lokmane ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 77, [1] lpp. : il., tab. - Teksts latviešu un angļu valodā (ar atsevišķām titullapām), vāka noformējums abās valodās.Ietver bibliogrāfiju (72.-76., [78.] lpp.). 16. Удивительная Европа : политическое образование : рабочая тетрадь / [авторы: Занда Рубене, Иева Спроге, Анна Ставицкая... и др.]. - Рига : Nordik, [2010]. - 157, [1] с. : ил., табл. - Содержит библиографию (в подстроч. примеч.).

*****

17. Ankrava, Sigma. "Lāčplēsis" interdisciplinārā skatījumā = "Lāčplēsis" (Bearslayer) : an interdisciplinary approach / Sigma Ankrava. - (Teksts un konteksts). - Literatūras saraksts : 131lpp. - Kopsav angļu val. : [132.]lpp. // Lāčplēša ceļš pasaulē : latviešu eposs un Eiropas eposu tradīcijas / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latvistikas un baltistikas nodaļa. Latviešu literatūras vēstures un teorijas katedra. - Rīga : Zinātne, 2010. - 121.-[132.]lpp. 18. Balode, Laimute. Livonian traces in Latvian hydronymy / Laimute Balode // Trends in Toponymy 4 : Edinburgh, 28 June-1 July 2010 : abstracts / University of Edinburgh ... [etc.]. - [Edinburgh : University of Edinburgh, 2010]. - P.3-4. 19. Balode, Laimute. Metaforiskie hidronīmi Latvijā / Laimute Balode // XI starptautiskā baltistu kongresa "Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne" referātu tēzes 2010. gada 27.-30. septembrī = XI tarptautino baltistų kongresa "Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis"pranešimų tezės 2010. m. rugsėjo 27.-30. d. = Abstracts of the 11th International Congress of Baltistics "Past, Present and Future of the Baltic Languages" September 27-30, 2010 / Latvijas Universitāte un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 16.-17.lpp. 20. Baltgalve, Agita. The changing shape of Tibetan scriptures in Western digital media / Agita Baltgalve. - (Contemporary society and thoughts : Part 3). - Bibliogr. parindēs // Eastwards : Western views on East Asian culture / ed. Frank Kraushaar. - (Euro-Sinica ; Bd.13). - Bern : Peter Lang, 2010. - P.241-255. 21. Barovskis, Ingus. Htoniskā pasaule un tās attēlojums Raiņa dramaturģijā = Htonical World of Rainis Dramaturgy / Ingus Barovskis. - Kopsav. angļu val.: 14.lpp. // Literatūra un reliģija : zinātnisko rakstu krājums. - [Rīga] : Jaunā Daugava, 2010. - 7.-14.lpp. 22. Bērziņa, Gita. Teksta strukturizējums sengrieķu satīriskajā dialogā = Text structure in ancient Greek satirical dialogue / Gita Bērziņa. - Kopsav. angļu val.: 49.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - [Nr.]14, 1.[sēj.] : Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2010), 41.-49.lpp. 23. Brēde, Maija. Intonācijas stilistiskais potenciāls : vārda izcēlums / Maija Brēde. - Literatūra : 19.-20.lpp. // No vārda līdz vārdnīcai : akadēmiķa Jāņa Endzelīna 137. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli / Latviešu valodas institūts. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2010. - 17.-20.lpp. 24. Brēde, Maija. Stylistic Variation as Manifest in Intonation Styles / Maija Brēde. - Lit: 30.lpp. // XI starptautiskā baltistu kongresa "Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne" referātu tēzes 2010. gada 27.-30. septembrī = XI tarptautino baltistų kongresa "Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis"pranešimų tezės 2010. m. rugsėjo 27.-30. d. = Abstracts of the 11th International Congress of Baltistics "Past, Present and Future of the Baltic Languages" September 27-30, 2010 / Latvijas Universitāte un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 29.-30.lpp. 25. Brēde, Maija. Valodas variācijas intonācijas stilu izpausmē = Language variation as manifesr in intonation styles / Maija Brēde. - Kopsav. angļu val.: 74.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - [Nr.]14, 1.[sēj.] : Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2010), 67.-74.lpp. 26. Butikova, Marija. Par latviešu čūsku vārdiem / Marija Butikova. - Atsauces: 39.lpp. - Kopsav. angļu val.: About snake spells in Latvian, 39.-40.lpp. // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē = Current issues in literary research. - Liepāja : LiePA, 2010. - 15.rakstu krāj., 33.-40.lpp. 27. Cimdiņa, Ausma. Lāčplēša tēls ārpus literārās telpas = The image of Lāčplēsis (Bearslayer) outside the literary / Ausma Cimdiņa, Agnese Cimdiņa. - (Recepcija un interpretācija). - Literatūras saraksts : 281.-282.lpp. - Kopsav angļu val. : 282.-[283.]lpp. // Lāčplēša ceļš pasaulē : latviešu eposs un Eiropas eposu tradīcijas / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latvistikas un baltistikas nodaļa. Latviešu literatūras vēstures un teorijas katedra. - (Latviešu pamattekstu pētījumi). - Rīga : Zinātne, 2010. - 267.-[283.]lpp. 28. Cimdiņa, Ausma. Nacionālā varoņa ģenēze un percepcija : Andrejs Pumpurs un Lāčplēsis ārpus literārās telpas = The genesis and perception of a national hero : Andrejs Pumpurs and Lāčplēsis beyond literary space / Ausma Cimdiņa. - (Kultūras atmiņas ģenēze un valstiskuma ideja = Genesis of cultural memory and the idea of statehood). - Atsauces: 48.-50., 55.-57.lpp. - Teksts paral. latviešu, angļu val. // Latvija un latviskais: nācija un valsts idejās, tēlos un simbolos = Latvia and Latvians : a people and a state in ideas, images and symbols / sast. Ausma Cimdiņa, Deniss Hanovs. - Rīga : Zinātne, 2010. - 31.-50., 35.-57.]lpp.
Grām. lasāma no abām pusēm, dalīta paginācija, atsev. titlp. - Ar īsām ziņām par aut.: 241., 283lpp. 29. Daija, Pauls. Reliģija, misija un nācija : Džons Banjens latviešu brāļu draudzes literatūrā 18. un 19. gs. mijā = Religion, mission, nation: John Bunyan in the literature of Latvian Hernhutian parish at the turn of the 18th and 19th century / Pauls Daija. - Kopsav. angļu val.: 21.lpp. // Literatūra un reliģija : zinātnisko rakstu krājums. - [Rīga] : Jaunā Daugava, 2010. - 15.-21.lpp.

30. Dzenovska, Dace. Public reason and the limits of liberal anti-racism in Latvia / D. Dzenovska // Ethnos. - Vol.75, N 4 (2010), p.425-454.

31. Farneste, Monta. Typical problems with punctuation usage in research papers = Tipiskākās kļūdas interpunkcijas lietojumā pētniecības darbos / Monta Farneste. - Kopsav. latviešu val.: 99.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - [Nr.]14, 1.[sēj.] : Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2010), 91.-99.lpp.

32. Fridrihsone, Inga. Stāstīšanas akts teātrī kā pasaules jēgas rekonstruēšana : Alvis Hermanis „Ķelnes afēra” = The narrative act in the theatre as reconstruction of the meaning of the world : Alvis Hermanis’ „Ķelnes afēra” / Inga Fridrihsone. - Kopsav. angļu val.: 72.lpp. // Literatūra un reliģija : zinātnisko rakstu krājums. - [Rīga] : Jaunā Daugava, 2010. - 68.-72.lpp.

33. Godiņa, Sandra. Reliģijas sublimācija Riharda Rīdzinieka prozā = Sublimation of religion in the prose of Rihards Rīdzinieks / Sandra Godiņa. - Bibliogr.: 119.-120.lpp. - Kopsav. angļu val.: 120.lpp. // Literatūrzinātne, folkloristika, māksla : latviešu literatūra un reliģija = Literature, folklore, arts : Latvian literature and religion. - (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia / LU ; 748.sēj.). - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2010. - 114.-120.lpp.

34. Grigorjevs, Juris. Patskaņu [ī], [ā] un [ū] kvalitātes salīdzinājums runā un dziedot / Juris Grigorjevs // XI starptautiskā baltistu kongresa "Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne" referātu tēzes 2010. gada 27.-30. septembrī = XI tarptautino baltistų kongresa "Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis"pranešimų tezės 2010. m. rugsėjo 27.-30. d. = Abstracts of the 11th International Congress of Baltistics "Past, Present and Future of the Baltic Languages" September 27-30, 2010 / Latvijas Universitāte un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 58.lpp.

35. Grudule, Māra. Svante Gustavs Dīcs latviešu dzejas vēsturē = Svante Gustav Dietz in the history of Latvian poetry / Māra Grudule. - Bibliogr.: 28.-30.lpp. - Kopsav. angļu val.: 30.lpp. // Literatūrzinātne, folkloristika, māksla : latviešu literatūra un reliģija = Literature, folklore, arts : Latvian literature and religion. - (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia / LU ; 748.sēj.). - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2010. - 18.-30.lpp.

36. Grudule, Māra. Upe, ezers un jūra kā vācbaltiešu likteņa simbols = The river, the lake and the sea as symbols of fate among the Baltic Germans / Mara Grudule. - (Neierāmēts - raksti par etnisko dabā un reliģijā = Unframed - articles about the ethnic element in nature and religion). - Atsauces: 213.-216., 251.-253.lpp. - Teksts paral. latviešu, angļu val. // Latvija un latviskais: nācija un valsts idejās, tēlos un simbolos = Latvia and Latvians : a people and a state in ideas, images and symbols / sast. Ausma Cimdiņa, Deniss Hanovs. - Rīga : Zinātne, 2010. - 201.-216., 237.-253.lpp. - Grām. lasāma no abām pusēm, dalīta paginācija, atsev. titlp. - Ar īsām ziņām par aut.: 242., 284.lpp.

37. Hanovs, Deniss. Uzvedums "Atdzimšanas dziesma" - politiskā liturģija autoritārajā režīmā = The performance Song of renewal. A political liturgy in an authoritarian regime / Deniss Hanovs. - (Nācija, vadonis un politiskais teātris Latvijā = A nation, a leader and political theatre in Latvia). - Atsauces un komentāri: 114.-[120.], 136.-[142.]lpp. - Teksts paral. latviešu, angļu val. // Latvija un latviskais: nācija un valsts idejās, tēlos un simbolos = Latvia and Latvians : a people and a state in ideas, images and symbols / sast. Ausma Cimdiņa, Deniss Hanovs. - Rīga : Zinātne, 2010. - 91.-[120.], 107.-[142.]]lpp. - Grām. lasāma no abām pusēm, dalīta paginācija, atsev. titlp. - Ar īsām ziņām par aut. : 242., 284.lpp.

38. Kalnača, Andra. Atstāstījuma izteiksme un modalitāte / Andra Kalnača // XI starptautiskā baltistu kongresa "Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne" referātu tēzes 2010. gada 27.-30. septembrī = XI tarptautino baltistų kongresa "Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis"pranešimų tezės 2010. m. rugsėjo 27.-30. d. = Abstracts of the 11th International Congress of Baltistics "Past, Present and Future of the Baltic Languages" September 27-30, 2010 / Latvijas Universitāte un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 73.-74.lpp.

39. Kalnača, Andra. Defective paradigms of reflexive nouns and participles in Latvian / A. Kalnača, I. Lokmane // Proceedings of the British Academy. - Vol.163 (2010), p.53-67.

40. Kalnača, Andra. Personas paradigmas struktūra latviešu valodā = The structure of personal paradigm in Latvian / Andra Kalnača. - Kopsav. angļu val.: 121.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - [Nr.]14, 1.[sēj.] : Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2010), 112.-121.lpp.

41. Kalniņa, Ieva. "Lāčplēša" pieradināšana padomju kultūrā = The domestication of "Lāčplēsis" (Bearslayer) in soviet culture / Ieva Kalniņa. - (Recepcija un interpretācija). - Literatūra: 218.-219.lpp. - Kopsav angļu val.: 219.-[220.]lpp. // Lāčplēša ceļš pasaulē : latviešu eposs un Eiropas eposu tradīcijas / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latvistikas un baltistikas nodaļa. Latviešu literatūras vēstures un teorijas katedra. - Rīga : Zinātne, 2010. - 205.-[220.]lpp.

42. Kalniņa Ieva. Nacionalitāšu paradigma mūsdienu latviešu prozā / Ieva Kalniņa. - Atsauces: 157.lpp. - Kopsav. angļu val.: The paradigm of nationality in contemporary Latvian fiction, 158.lpp. // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē = Current issues in literary research. - Liepāja : LiePA, 2010. - 15.rakstu krāj., 152.-158.lpp.

43. Kalniņa, Ieva. Reliģijas kalpi Annas Sakses staļinisma laika darbos = Religionsknechte in den Werken der Stalinzeit von Anna Sakse / Ieva Kalniņa. - Kopsav. vācu val.: 107.lpp. // Literatūra un reliģija : zinātnisko rakstu krājums. - [Rīga] : Jaunā Daugava, 2010. - 102.-107.lpp.

44. Kalviša, Liene. Iespraudumi - informācijas avota marķētāji latviešu valodā / Liene Kalviša // XI starptautiskā baltistu kongresa "Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne" referātu tēzes 2010. gada 27.-30. septembrī = XI tarptautino baltistų kongresa "Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis"pranešimų tezės 2010. m. rugsėjo 27.-30. d. = Abstracts of the 11th International Congress of Baltistics "Past, Present and Future of the Baltic Languages" September 27-30, 2010 / Latvijas Universitāte un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 75.-76.lpp.

45. Kastiņš, Juris Andrejs. Gintera Grasa romāna "Fotokamera" naratīvi virtuālie triki / Juris Kastiņš. - Atsauces: 210.lpp. - Kopsav. vācu val.: Die narrativ-virtuellen Tricks im Roman von Günter Grass "Die Box", 210.lpp. // Aktuālas problēmas literatūras zinātnē = Current issues in literary research. - Liepāja : LiePA, 2010. - 15.rakstu krāj., 206.-210.lpp.

46. Kārkliņa, Renāte. Kā pareizi apēst ābolu : paradīzes mīta interpretāciju salīdzinājums latviešu un ārzemju autoru darbos (Juris Rubenis un Māris Subačs/Tomass Kings) = How to eat the apple properly : a comparison of the interpretations of the myth of paradise in Latvian and foreign authors' (Juris Rubenis and Māris Subačs/Thomas King) Renāte Kārkliņa. - Bibliogr.: 215.lpp. - Kopsav. angļu val.: 215.lpp. // Literatūrzinātne, folkloristika, māksla : latviešu literatūra un reliģija = Literature, folklore, arts : Latvian literature and religion. - (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia / LU ; 748.sēj.). - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2010. - 210.-215.lpp.

47. Kārkliņa, Renāte. Vēstītāja perspektīva Kaupo tēla interpretācijās = Narrator’s perspective in the interpretations of Caupo’s character / Renāte Kārkliņa. - Kopsav. angļu val.: 41.lpp. // Literatūra un reliģija : zinātnisko rakstu krājums. - [Rīga] : Jaunā Daugava, 2010. - 36.-41.lpp.

48. Koļesova, Jekaterina. Brīnums Vladimira Ešenbruha stāstā „Griškaķesterītis” = A miracle in the story of Vladimir Eshenbrukh „Grishka-ponomarenok” / Jekaterina Koļesova. - Kopsav. angļu val.: 53.lpp. // Literatūra un reliģija : zinātnisko rakstu krājums. - [Rīga] : Jaunā Daugava, 2010. - 50.-53.lpp.

49. Kononova, Nataļja. Ziemassvētku koncepts avīzes „Slovo” un žurnāla „Perezvoni” poētiskajos tekstos = The concept of Christmas in the poetic texts in the newspaper „Slovo” and journal „Perezvoni” / Nataļja Kononova. - Kopsav. angļu val.: 95.lpp. // Literatūra un reliģija : zinātnisko rakstu krājums. - [Rīga] : Jaunā Daugava, 2010. - 87.-95.lpp.

50. Kononova, Nataļja. Pareizticīgo Lieldienu tematika žurnālā "Перезвоны" = Themes of ortodox Christian Easter on the pages of the magazine "Perezvoni"/ Nataļja Kononova. - Bibliogr.: 70.lpp. - Kopsav. angļu val.: 70.-71.lpp. // Literatūrzinātne, folkloristika, māksla : latviešu literatūra un reliģija = Literature, folklore, arts : Latvian literature and religion. - (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia / LU ; 748.sēj.). - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2010. - 62.-71.lpp.

51. Koškins, Igors. Deutsch-russischer Sprachkontakt in Vertragsurkunden Nordwestrusslands / Igors Koškins. - Bibliogr. parindēs // Germanoslavica : Zeitschrift für germano-slawische Studien. - Jhr.21, H 1/2 (2010), S.[229]-235.

52. Koškins, Igors. Par dažiem vēsturiskajiem slāvismiem latviešu valodā (latv. soģis) / Igors Koškins. - Lit.: 86.-87.lpp. // XI starptautiskā baltistu kongresa "Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne" referātu tēzes 2010. gada 27.-30. septembrī = XI tarptautino baltistų kongresa "Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis"pranešimų tezės 2010. m. rugsėjo 27.-30. d. = Abstracts of the 11th International Congress of Baltistics "Past, Present and Future of the Baltic Languages" September 27-30, 2010 / Latvijas Universitāte un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 84.-87.lpp.

53. Krastiņš, Juris. Tas mīļais transcendences zvērs! Dzīvnieki un putni Gintera Eiha daiļradē / Juris Krastiņš. - Atsauces un piezīmes : 343.lpp. - Kopsav. vācu val.: Das liebe Wesen aus der Transzendenz (Tiere und Vögel im Schaffen von Günter Eich), 336.lpp. // Kultūras studijas : zinātnisko rakstu krājums = Cultural studies : scientific papers / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. - Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2010. - 2.sēj.: Dzīvnieki literatūrā un kultūrā = Animals in literature and culture, 336.-343.lpp.

54. Kraushaar, Frank Jochen. Literary translation as the inventive result of comparative analysis : the case of (wen yan) and Latvian / Frank Kraushaar. - (Translation and interpretation : Part 1). - Bibliogr. parindēs // Eastwards : Western views on East Asian culture / ed. Frank Kraushaar. - (Euro-Sinica ; Bd.13). - Bern : Peter Lang, 2010. - P.59-63.

55. Kursīte, Janīna. Ēdiena un dzēriena simbolika A. Pumpura eposā "Lāčplēsis" = Symbolics of food and drinks in "Lāčplēsis" (Bearslayer) by Andrejs Pumpurs / Janīna Kursīte. - (Estētika un poētika). - Literatūras saraksts : 173.lpp. - Kopsav angļu val. : 173.-[174.]lpp. // Lāčplēša ceļš pasaulē : latviešu eposs un Eiropas eposu tradīcijas / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latvistikas un baltistikas nodaļa. Latviešu literatūras vēstures un teorijas katedra. - Rīga : Zinātne, 2010. - 164.-[174.]lpp.

56. Kursīte, Janīna. Nacionālā ainava 19. gadsimta latviešu literatūrā / Janīna Kursīte // Daba un vēsture, 2011 : [kalendārs] : 50 Jubilejas izdevums. - Rīga : Zinātne, 2010. - (2011), 91.-95.lpp.

57. Kusiņa, Linda. Mācītājs sadzīvē : Ivandes Kaijas „Iedzimtais grēks” = A pastor in everyday life: Ivande Kaija’s novel „Primal Sin” / Linda Kusiņa. - Kopsav. angļu val.: 58.lpp. // Literatūra un reliģija : zinātnisko rakstu krājums. - [Rīga] : Jaunā Daugava, 2010. - 54.-58.lpp.

58. Lāms, Ojārs. Latvieši totalitārisma laikmeta beigās. Anšlava Eglīša pārokeāna skatījums = Latvian at the end of the era of totalitarianism - a view from across the ocean by Anšlavs Eglītis / Ojārs Lāms. - (Latviešu valoda, kultūra un "citādais" = Latvian language, culture and "otherness"). - Atsauces: 197.-[198.], 233.-234.lpp. - Teksts paral. latviešu, angļu val. // Latvija un latviskais : nācija un valsts idejās, tēlos un simbolos = Latvia and Latvians : a people and a state in ideas, images and symbols / sast. Ausma Cimdiņa, Deniss Hanovs. - Rīga : Zinātne, 2010. - 188.-[198.], 223.-234.lpp. - Grām. lasāma no abām pusēm, dalīta paginācija, atsev. titlp. - Ar īsām ziņām par aut.: 242., 284.lpp.

59. Leikuma, Lidija. Latvieši un latgalieši: daži jautājuma etnolingvistiskie aspekti / Lidija Leikuma // XI starptautiskā baltistu kongresa "Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne" referātu tēzes 2010. gada 27.-30. septembrī = XI tarptautino baltistų kongresa "Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis"pranešimų tezės 2010. m. rugsėjo 27.-30. d. = Abstracts of the 11th International Congress of Baltistics "Past, Present and Future of the Baltic Languages" September 27-30, 2010 / Latvijas Universitāte un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 101.-102.lpp.

60. Leikuma, Lidija. Mazpazīstami latviešu autori – Krāslavas Garīgā semināra absolventi = Little Known Latvian Authors – Alumni of the Krāslavas Theological Seminary / Lidija Leikuma. - Kopsav. angļu val.: 122.lpp. // Literatūra un reliģija : zinātnisko rakstu krājums. - [Rīga] : Jaunā Daugava, 2010. - 115.-122.lpp.

61. Leikuma, Lidija. Skaņa i burts : atbiļsteibu mekliejumi pīterpilīšu gruomotuos / Lideja Leikuma. - Olūti i literatura: 75.-77.lpp. - Kopsav. angļu val.: A sound a letter : search of correlations in the books of Petersburgers, 77.-78.lpp. // Centrs i perifereja: perspektīvu maiņa : Marijas Andžānes symtgadei : 2. storptautyskuo latgalistikys konfereņce : Rēzekne, 2009, goda 15.-17.oktobris / Rēzeknes Augstskola. - (Via Latgalica : Latgalistikys materiali, II). - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2010. - 56.-78.lpp.: il.

62. Ločmele, Gunta. 1920.-1930. gadu reklāmas valodas ietekme uz latviešu valodas atīstību / Gunta Ločmele // XI starptautiskā baltistu kongresa "Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne" referātu tēzes 2010. gada 27.-30. septembrī = XI tarptautino baltistų kongresa "Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis"pranešimų tezės 2010. m. rugsėjo 27.-30. d. = Abstracts of the 11th International Congress of Baltistics "Past, Present and Future of the Baltic Languages" September 27-30, 2010 / Latvijas Universitāte un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 108.lpp.

63. Ločmele, Gunta. Some features of the Latvian language of advertising / Gunta Ločmele. - Bibliogr.: p.56 // Humanities and Social Sciences. Latvia. - (Linguistic studies in Latvia). - Vol.18, Nr.1 (2010, spring/summer), p.33-56.

64. Ločmele, Gunta. Valodas līdzekļu izvēle mūsdienu latviešu reklāmā / Gunta Ločmele. - Bibliogr.: 27.lpp // Valodas prakse : vērojumi un ieteikumi. - Nr. 5 (2010), 14.-27.lpp.

65. Lokmane, Ilze. Paralēli teikuma locekļi sintaktisko sakaru aspektā / Ilze Lokmane // XI starptautiskā baltistu kongresa "Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne" referātu tēzes 2010. gada 27.-30. septembrī = XI tarptautino baltistų kongresa "Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis"pranešimų tezės 2010. m. rugsėjo 27.-30. d. = Abstracts of the 11th International Congress of Baltistics "Past, Present and Future of the Baltic Languages" September 27-30, 2010 / Latvijas Universitāte un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 109.-110.lpp.

66. Lokmane, Ilze. Sintaktisko sakaru būtība un raksturošanas aspekti = Syntactic relations : typical features and aspects of characterization / Ilze Lokmane. - Kopsav. angļu val.: 169.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - [Nr.]14, 1.[sēj.]: Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2010), 162.-169.lpp.

67. Lūse, Dace. Demitoloģizētais Dzintara Soduma Lāčplēsis = De-mustified "Lāčplēsis" (Bearslayer) of Dzintars Sodums / Dace Lūse. - (Recepcija un interpretācija). - Literatūras saraksts : 231.-[232.]lpp. - Kopsav angļu val.: [232.]lpp. // Lāčplēša ceļš pasaulē : latviešu eposs un Eiropas eposu tradīcijas / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latvistikas un baltistikas nodaļa. Latviešu literatūras vēstures un teorijas katedra. - Rīga : Zinātne, 2010. - 221.-[232.]lpp.

68. Lūse, Dace. Jāņa Poruka stāsts "Druvienas Sila ezera nolaišana un svētceļojums uz Linteni" : hernhūtisks diskurss = The story "Draining of lake Druviena and the pilgrimage to Lintene" by Jānis Poruks : a Hernhutian discourse / Dace Lūse. - Bibliogr.: 52.lpp. - Kopsav. angļu val.: 52.lpp. // Literatūrzinātne, folkloristika, māksla : latviešu literatūra un reliģija = Literature, folklore, arts : Latvian literature and religion. - (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia /LU ; 748.sēj.). - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2010. - 48.-52.lpp.

69. Lūse, Dace. Ticības fenomens Jāņa Veseļa skatījumā stāstā „Dievu gulta” = Faith in Janis Veselis’ Story „Gods’ Bed” / Dace Lūse. - Kopsav. angļu val.: 62.lpp. // Literatūra un reliģija : zinātnisko rakstu krājums. - [Rīga] : Jaunā Daugava, 2010. - 59.-62.lpp.

70. Novikova, Irina. Spaces of intertextuality and aesthetic of slow in the films by Šarūnas Bartas "Three days", "Corridor" / Irina Novikova // Acta Academiae Artium Vilnensis. - Vol.56 (2010), p.11-18.

71. Orehovs, Ivars. Förbundet "Lettland-Sverige" firade sitt jubileum i Riga / Ivars Orehovs // Sverigekontakt. - N 1 (mars, 2010), pp.17-19 : ill.

72. Ozola, Ieva. Atributīvie adjektīvi un divdabji Rucavas izloksnē = Attributive adjektive und partizipien in der mundart von Rucava / Ieva Ozola. - Kopsav. vācu val.: 229.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - [Nr.]14, 1.[sēj.]: Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2010), 223.-229.lpp.

73. Paparinska, Vita. Varonis Homēra "Iliādā" : tipoloģiskais profils = A Typological profile of a hero in Homer's Iliad / Vita Paparinska. - (Eiropas eposa sākotne). - Literatūras saraksts : [29.]lpp. - Kopsav angļu val. : [29.]lpp. // Lāčplēša ceļš pasaulē : latviešu eposs un Eiropas eposu tradīcijas / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latvistikas un baltistikas nodaļa. Latviešu literatūras vēstures un teorijas katedra. - Rīga : Zinātne, 2010. - 15.-29.lpp.

74. Pie pirmavotiem : [LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēdē 14.oktobrī LU profesore Dr. philol. Māra Grudule nolasīja zinātnisko ziņojumu "Latviešu poētikas sākotne un tās atbalsis 19. gadsmita literatūrā"]. - Paraksts: I.T. // Zinātnes Vēstnesis. - ISSN 1407-1479. - Nr.12 (2010, 25.okt.), 2.lpp.

75. Radzobe, Silvija. "Atdzimšanas dziesma" un politisko mistēriju tradīcija = Song of renewal - and the tradition of political mystery / Silvija Radzobe. - (Nācija, vadonis un politiskais teātris Latvijā = A nation, a leader and political theatre in Latvia). - Atsauces: 90., 105.-[106.]lpp. - Teksts paral. latviešu, angļu val. // Latvija un latviskais: nācija un valsts idejās, tēlos un simbolos = Latvia and Latvians : a people and a state in ideas, images and symbols / sast. Ausma Cimdiņa, Deniss Hanovs. - Rīga : Zinātne, 2010. - 77.-90., 89.-[106.]]lpp. - Grām. lasāma no abām pusēm, dalīta paginācija, atsev. titlp. - Ar īsām ziņām par aut. : 242.-243., 284.-285.lpp.

76. Radzobe, Silvija. Andreja Pumpura eposs "Lāčplēsis"- tautiskais romantisms vai nacionālais sentimentālisms? = The epic poem "Lāčplēsis" (Bearslayer) by Pumpurs - national romanticism or national sentimentalism? / Silvija Radzobe. - (Estētika un poētika). - Literatūras saraksts : 146.-[147.]lpp. - Kopsav angļu val.: [147.]lpp. // Lāčplēša ceļš pasaulē : latviešu eposs un Eiropas eposu tradīcijas / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latvistikas un baltistikas nodaļa. Latviešu literatūras vēstures un teorijas katedra. - Rīga : Zinātne, 2010. - 135.-[147.]lpp.

77. Runce, Inese. 4. nodaļa. Stagnācijas un pārmaiņu laiks (1980-1991) / Inese Runce. - (II daļa : studijas, pētniecība, sadzīve). - Bibliogr. parindēs // Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes vēsture padomju laikā : personības, struktūras, idejas (1944-1991 / Jānis Keruss, Ineta Lipša, Inese Runce, Kaspars Zellis. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 280.-316.lpp. : il.

78. Rūmniece, Berta. The language of poetry in ancient lexicographic materials : pindar and the lexicon of suda / Berta Rūmniece. - Bibliogr.: p.63 // Humanities and Social Sciences. Latvia. - (Linguistic studies in Latvia). - Vol.18, Nr.1 (2010, spring/summer), p.57-63.

79. Salmiņa, Valda. Narekas Grigora (947-1011) augšāmcelšanās dziesmas "Putniņš, putniņš atmosdies" ("Havun, havun") avoti un simbolika / Valda Salmiņa. - Atsauces un piezīmes : 65.-66.lpp. - Kopsav. angļu val.: Sources and simbols of the song of resurrection "Havun, havun" by Grigor Narekatsi (947-1011), 56.lpp. // Kultūras studijas : zinātnisko rakstu krājums = Cultural studies : scientific papers / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. - Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2010. - 2.sēj.: Dzīvnieki literatūrā un kultūrā = Animals in literature and culture, 56.-66.lpp.

80. Simsone, Bārbala. Fantāzijas literatūras dzīvnieku pasaule / Bārbala Simsone. - Atsauces un piezīmes : 430.-431.lpp. - Kopsav. angļu val.: Animal world of the fantasy genre literature, 423.lpp. // Kultūras studijas : zinātnisko rakstu krājums = Cultural studies : scientific papers / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. - Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2010. - 2.sēj.: Dzīvnieki literatūrā un kultūrā = Animals in literature and culture, 423.-431.lpp.

81. Smiltniece, Gunta. Adverbu gradācija = Comparison of adverbs / Gunta Smiltniece. - Kopsav. angļu val.: 300.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - [Nr.]14, 1.[sēj.]: Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2010), 292.-300.lpp.

82. Stauga, Jolanta. Dzīvnieku tēma latviešu folkloristikā : ieskats pētījumu vēsturē / Jolanta Stauga. - Atsauces un piezīmes : 18.-22.lpp. - Kopsav. angļu val.: Animals in Latvian folklore studies : an insight in research history, 9.lpp. // Kultūras studijas : zinātnisko rakstu krājums = Cultural studies : scientific papers / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. - Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2010. - 2.sēj.: Dzīvnieki literatūrā un kultūrā = Animals in literature and culture, 9.-22.lpp.

83. Ulberte, Līga. Jaunā Rīgas teātra projekts "LV" - versija par 21. gadsimta Lāčplēsi = A project of the New Riga Theatre LV - the 21st Century version of Bearslayer / Līga Ulberte. - (Recepcija un interpretācija). - Literatūra: 252.lpp. - Kopsav angļu val.: 252.-[253.]lpp. // Lāčplēša ceļš pasaulē : latviešu eposs un Eiropas eposu tradīcijas / Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latvistikas un baltistikas nodaļa. Latviešu literatūras vēstures un teorijas katedra. - Rīga : Zinātne, 2010. - 243.-[253.]lpp.

84. Urbanoviča, Inta. Paronīmija un citas paralēlismu apakšsistēmas = Paronymy and other subsystems of parallelism / Inta Urbanoviča. - Kopsav. angļu val.: 335.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - [Nr.]14, 1.[sēj.]: Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2010), 328.-335.lpp.

85. Vanags, Pēteris. Senkrievu valodas ietekme agrīnajā latviešu kristīgajā diskursā / Pēteris Vanags // XI starptautiskā baltistu kongresa "Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne" referātu tēzes 2010. gada 27.-30. septembrī = XI tarptautino baltistų kongresa "Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis"pranešimų tezės 2010. m. rugsėjo 27.-30. d. = Abstracts of the 11th International Congress of Baltistics "Past, Present and Future of the Baltic Languages" September 27-30, 2010 / Latvijas Universitāte un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 193.lpp.

86. Vecgrāvis, Viesturs. Debesu un zemes korelācija Jāņa Poruka lirikā = The correlation between earth and sky in Poruk’s poetry / Viesturs Vecgrāvis. - Kopsav. angļu val.: 114.lpp. // Literatūra un reliģija : zinātnisko rakstu krājums. - [Rīga] : Jaunā Daugava, 2010. - 108.-114.lpp.

87. Veisbergs, Andrejs. Development of the Latvian language, purism and prescriptivism / Andrejs Veisbergs. - Bibliogr.: p.30-32 // Humanities and Social Sciences. Latvia. - (Linguistic studies in Latvia). - Vol.18, Nr.1 (2010, spring/summer), p.7-32.

88. Veisbergs, Andrejs. Lithuanian and Latvian Lexicography Compared (a Diachronic Study) / Andrejs Veisbergs // XI starptautiskā baltistu kongresa "Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne" referātu tēzes 2010. gada 27.-30. septembrī = XI tarptautino baltistų kongresa "Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis"pranešimų tezės 2010. m. rugsėjo 27.-30. d. = Abstracts of the 11th International Congress of Baltistics "Past, Present and Future of the Baltic Languages" September 27-30, 2010 / Latvijas Universitāte un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 194.lpp.

89. Veisbergs, Andrejs. Vēlreiz par valodas pārmaiņām un valodas attīstību : [par latviešu valodas attīstību : ar īsām ziņām par aut.] / Andrejs Veisbergs. - Bibliogr. un koment. parindēs. - Kopsav. angļu val.: 152.lpp. // Akadēmiskā dzīve. - ISSN 0516-3145. - Nr.47 (2010/2011), 18.-26., 152.lpp. : ģīm.

90. Vinčela, Zigrīda. Vietniekvārdu lietojums studentu elektroniskajos tekstos angļu valodā = Personal pronouns in students’ electronic discourse in english / Zigrīda Vinčela. - Kopsav. angļu val.: 351.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - [Nr.]14, 1.[sēj.]: Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2010), 346.-351.lpp.

91. Vogina, Līga. Darītāja un izjutēja lomas robežošanās latviešu valodā / Līga Vogina. - Lit.: 196.lpp. // XI starptautiskā baltistu kongresa "Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne" referātu tēzes 2010. gada 27.-30. septembrī = XI tarptautino baltistų kongresa "Baltų kalbų praeitis, dabartis ir ateitis"pranešimų tezės 2010. m. rugsėjo 27.-30. d. = Abstracts of the 11th International Congress of Baltistics "Past, Present and Future of the Baltic Languages" September 27-30, 2010 / Latvijas Universitāte un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 195.-196.lpp.

92. Vogina, Līga. Teikuma dziļās un virsējās struktūras jēdziens valodniecībā = The concept of deep and surface structure of sentence in linguistics / Līga Vogina. - Kopsav. angļu val.: 360.lpp. // Vārds un tā pētīšanas aspekti. - [Nr.]14, 1.[sēj.]: Fonētika, gramatika, leksika, stilistika. Vārda diahroniskais un areālais aspekts (2010), 352.-360.lpp.

93. Zirnīte, Daiga. Dievatklāsmes tēli mūsdienu latviešu bērnu dzejā = The images of divine afflatus in contemporary Latvian children's poetry / Daiga Zirnīte. - Bibliogr.: 181.lpp. - Kopsav. angļu val.: 181.lpp. // Literatūrzinātne, folkloristika, māksla : latviešu literatūra un reliģija = Literature, folklore, arts : Latvian literature and religion. - (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia / LU ; 748.sēj.). - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2010. - 173.-181.lpp.

94. Zirnīte, Daiga. Pazudušā dēla atgriešanās motīvs Jāņa Baltvilka dzejā = The motif of the lost son in Jānis Baltvilks’ poetry / Daiga Zirnīte. - Kopsav. angļu val.: 101.lpp. // Literatūra un reliģija : zinātnisko rakstu krājums. - [Rīga] : Jaunā Daugava, 2010. - 96.-101.lpp.

95. Кононова, Наталья. "Чуть помедленнее, кони ...!" : семантика образа коня в русской поэзии XX века (Д. Самойлов, А. Галич, В.Высоцкий) / Наталья Кононова. - Atsauces un piezīmes : 162.-163.lpp. - Kopsav. angļu val.: "A bit more slowly, horses ...!" : semantics of the image of a horse in Russian 20th Century poetry (Samoilov, Galich, Vysotskiy), 154.lpp. // Kultūras studijas : zinātnisko rakstu krājums = Cultural studies : scientific papers / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. - Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2010. - 2.sēj.: Dzīvnieki literatūrā un kultūrā = Animals in literature and culture, 154.-164.lpp.

96. Кошкин, Игорь. К вопросу о полонизмах в латышском языке / И.С. Кошкин. - (Славяне в Латвии). - Библиогр. : с.83-84 // Славяне в неславянских странах. - Санкт-Петербург : Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2009. - Вып. 1 (2010), с.79–84.

97. Лейкума, Лидия. Экспедиции в Сибирь / Лидия Лейкума. - (Dialekta matērija = Материя диалекта). - Kopsav. angļu val.: Expeditions to Siberia, 39.lpp. // Dialekta matērija un tulkojuma idiolekts = Материя диалекта и идиолект перевода / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. Komparatīvistikas institūts. - (Komparatīvistikas institūta almanahs = Альманах института компаративистики ; 22. sēj.: Valoda un pasaule = Язык и мир ; 2. izd.). - Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2010. - 11.-39.lpp.: il.

98. Народовска, Ивета. Метафора человек-животнок в современной женской постреалистической прозе / Ивета Народовска. - Atsauces un piezīmes: 407.lpp. - Kopsav. angļu val.: Methapor man-animal in the contemporary women's post-realist prose, 402.lpp. // Kultūras studijas : zinātnisko rakstu krājums = Cultural studies : scientific papers / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. - Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2010. - 2.sēj.: Dzīvnieki literatūrā un kultūrā = Animals in literature and culture, 402.-407.lpp.

99. Сидяков, Юрий. Христианское учение в восприятии Н.С. Лескова = Kristus mācība Nikolaja Ļeskova izpratnē / Юрий Сидяков. - Bibliogr.: 60.lpp. - Kopsav. latviešu val.: 60.-61.lpp. // Literatūrzinātne, folkloristika, māksla : latviešu literatūra un reliģija = Literature, folklore, arts : Latvian literature and religion. - (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia / LU ; 748.sēj.). - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2010. - 53.-61.lpp.

100. Шрома, Анастасия. Кот детектив : генеалогия и эволюция жанра / Анастасия Шрома. - Atsauces un piezīmes: 152.-153.lpp. - Kopsav. angļu val.: A cat-mystery : genealogy and evolution of a genre, 144.lpp. // Kultūras studijas : zinātnisko rakstu krājums = Cultural studies : scientific papers / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. - Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule", 2010. - 2.sēj.: Dzīvnieki literatūrā un kultūrā = Animals in literature and culture, 144.-153.lpp.

*****

101. Bišofa, Linda. Zur widerspiegelung von lernerautonomie fördernden inhalten in den lehrwerken DaF learners’ autonomy facilitating content of teaching - learning materials for the aquisition of the German language = Mācīšanās autonomiju veicinošs saturs studiju materiālos vācu valodas kā svešvalodas apguvei [elektroniskais resurss] / Linda Bišofa. - (Learning and teaching for teacher`s professional development). - Literatūra: 364.lpp. - Kopsav. angļu val.: 365.lpp. // ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : Riga, Latvia, 2010 : plenary reports [CD-ROM] / Association for Teacher Education in Europe, University of Latvia. Faculty of Education and Psychology. - Riga : Latvijas Universitāte ; Association for Teacher Education in Europe, 2010. - 361.-365.lpp. - Nosaukums no dokumenta titullapas. - Pielikums grām.: ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : [Riga, Latvia, 2010 : plenary reports].

102. Dirba, Māra. Multimodal discourse analysis in teacher education = Multimodālu discursu analīze skolotāju izglītībā [elektroniskais resurss] / Māra Dirba, Solveiga Ozoliņa. - (Learning and teaching for teacher`s professional development). - Literatūra: 371.lpp. // ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : Riga, Latvia, 2010 : plenary reports [CD-ROM] / Association for Teacher Education in Europe, University of Latvia. Faculty of Education and Psychology. - Riga : Latvijas Universitāte ; Association for Teacher Education in Europe, 2010. - 366.-371.lpp. - Nosaukums no dokumenta titullapas. - Pielikums grām.: ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : [Riga, Latvia, 2010 : plenary reports].

103. Lūse, Dace. Nacionālās identitātes komunikācija jaunākajā latviešu literatūrā [elektroniskais resurss] : Aivara Kļavja romānu cikls “Viņpus vārtiem" / Dace Lūse. - (Nacionālās identitātes diskursi mākslā : Otrā nodaļa). - Literatūra: 152.lpp. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no dokumenta lapas. - Resurss aprakstīts: 2011.g. 11.janv. // Nacionālās identitātes komunikācija Latvijas kultūras telpā : valsts pētījumu programma "Nacionālā identitāte" [elektroniskais resurss] / red.: Jurģis Škilters, Skaidrīte Lasmane ; Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. - Rīga : LU SZF, 2010. - 140.-152.lpp. - Tiešsaistes grāmata. Pieejas veids : Tīmeklis WWW.URL: http://academia.lndb.lv/xmlui/bitstream/handle/123456789/45/1-165%20lpp.pdf?sequence=1

104. Ošeniece, Gunta. Seno tautas pedagoģisko uzskatu pētīšanas metodes = Methods of researching ancient educational thoughts [elektroniskais resurss] / Gunta Ošeniece. - (History of pedagogy for teacher education). - Literatūra: 589.-591.lpp. - Kopsav. angļu val.: 591.lpp. // ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : Riga, Latvia, 2010 : plenary reports [CD-ROM] / Association for Teacher Education in Europe, University of Latvia. Faculty of Education and Psychology. - Riga : Latvijas Universitāte ; Association for Teacher Education in Europe, 2010. - 579.-591.lpp. - Nosaukums no dokumenta titullapas. - Pielikums grām.: ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" : [Riga, Latvia, 2010 : plenary reports].

105. Veisbergs, Andrejs. Latviešu valodas izredzes Eiropā [skaņu ieraksts] : Rīga, 2008. gada septembris / Andrejs Veisbergs, Nils Ušakovs, Tatjana Volkova // Sarunas par Eiropas nākotni pie kafijas [audioieraksts] : diskusiju cikls Rīgā un Latvijas reģionos, 2007.-2009. gads / Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā. - [Rīga : Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, 2010]. - 2.disks, (12:59). - CD-ROM. - Aprakstīts pēc apvāka. - 2 CD-ROM vienā apvākā.