Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts

1. Cekule, Marita. Rīgas telpiskās struktūras analīze izmantojot ģeogrāfiskās informācijas sistēmas : promocijas darba kopsavilkums ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai : apakšnozare: lietišķā ģeogrāfija = Riga's city spatial strukture analyse based on geographical information system : summary of the Doctoral thesis : promotion to the degree of Doctor of Geography : subbranch: applied geography / Marita Cekule ; darba zinātniskais vadītājs Olģerts Nikodemus ; rec.: Jānis Štrauhmanis, Ilgvars Francis, Donatas Burneika (Viļņas Universitāte) ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte. Ģeogrāfijas zinātņu nodaļa. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 115 lpp. : il., diagr., kartes, sh. - Ietver bibliogrāfiju (50.-56., 109.-115.lpp.). - Teksts latviešu un angļu valodā (ar atsevišķām titullapām) ; vāka noformējums abās valodās.

*****

2. Balodis, Jānis. Apslēptais brīnums - Antarktīdas zemledus ezeri / Jānis Balodis. - (Zīds) // Terra. - Nr.[4] (2010, okt./nov./dec.), 42.-44.lpp. : il.

3. Balodis, Jānis. Dievs radīja zemi, bet nīderlandieši radīja Nīderlandi / Jānis Balodis // Terra. - Nr.[3] (2010, jūl./sept.), 16.-19.lpp. : fotogr.