Fizikas un matemātikas fakultāte

1. Auziņš, Mārcis. Optically polarized atoms : understanding light-atoms interactions / Marcis Auzinsh, Dmitry Budker, Simon M. Rochester. - Oxford : Oxford University Press, 2010. - x, 376 lpp. : il., tab. - Ietver bibliogrāfiju ([360].-367. lpp.) un rādītāju ([368].-376. lpp.). 2. Āboltiņa, Baiba. Matemātika : ģeometrija katrai stundai : 8. klase : mācību grāmata / Baiba Āboltiņa, Silva Januma. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010 - 199, [1] lpp.: il. 3. Ērglis, Kaspars. Lokanu magnētisku mikrostīgu īpašību un kustības eksperimentāli pētījumi : disertācijas kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai fizikā : apakšnozare: šķidrumu un gāzu mehānika / Kaspars Ērglis ; zinātniskais vadītājs Andrejs Cēbers ; rec.: Elmārs Blūms, Donāts Erts, Vismants Zauls ; Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 55 lpp. : il., diagr. - Ietver bibliogrāfiju (50.-51., 54.-55.lpp.). 4. Ikaunieks, Gatis. Redze paaugstinātas gaismas izkliedes apstākļos : promocijas darba kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai fizikā, apakšnozare: medicīniskā fizika / Gatis Ikaunieks ; zinātniskais vadītājs Māris Ozoliņš ; rec.: Jānis Spīgulis, Uldis Teibe, Aleksandr Bulatov (Kauņas Medicīnas universitāte, Lietuva) ; Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 46 lpp. : il. - Ietver bibliogr. (39.-45. lpp.). 5. Lācis, Kaspars. Magnētisko lauku ietekmes 3D modelēšana peldošās zonas kristālu audzēšanā : disertācijas kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai fizikā ; apakšnozare: šķidrumu un gāzu mehānika / Kaspars Lācis ; promocijas darba vadītājs Andris Muižnieks ; rec.: Ivars Dīriķis, Jānis Virbulis, Ilmārs Grants ; Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 66 lpp. : il., diagr. - Ietver bibliogrāfiju (62.-65. lpp.). 6. Mencis, Jānis. Uzdevumu krājums matemātikā : 2. klasei / Jānis Mencis (jun.), Indra Putre. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 96 lpp. 7. The 6th Congress of the World Federation of National Mathematics Competitions, July 25-31, 2010, Riga, Latvia : abstracts / ed.: Maruta Avotiņa, Dace Bonka, Līga Ramāna ... [et al.] ; University of Latvia. - [Riga : University of Latvia, 2010]. - 57 p. - Ietver bibliogrāfiju (atsevišķu tēžu beigās). 8. 6th International conference on "Creativity in mathematics education and the education of gifted students", August 1-5, 2010, Riga, Latvia : abstracts / editors: Maruta Avotiņa, Dace Bonka, Līga Ramāna ... [et al.] ; University of Latvia. - [Riga : University of Latvia, 2010]. - 99 p. 9. Viļums, Raimonds. Conservative averaging method in mathematical models of heat processes of electric systems : summary of the Ph.D. thesis : promotion to Doctor of science in mathematics, subbranch: mathematical modelling / Raimonds Vilums ; scientific supervisor Andris Buikis ; rev.: Harijs Kalis, Juris Kalniņš, Raimondas Čiegis (Viļņas Gedimina Tehniskā universitāte, Lietuva) ; University of Latvia. Faculty of Physics and Matematics. - Rīga : University of Latvia, 2010. - 41 lpp. : il., diagr., tab. - Ietver bibliogrāfiju (39.-41. lpp.). 10. Zīle, Edmunds. Compressive behavior of concrete columns confined by composite materials : summary of doctoral thesis : submitted for doctoral degree in engineering, subbranch: mechanics of polymer and composite materials / Edmunds Zīle ; scientific advisor Vitauts Tamužs ; rev.: Juris Jansons, Roberts Maksimovs, Andrejs Krasņikovs (Rīgas Tehniskā universitāte) ; University of Latvia. Faculty of Physics and Mathematics. - Rīga : University of Latvia, 2010. - 66 lpp. : il., diagr., tab. - Ietver bibliogrāfiju (9.-10., 62.-65. lpp.). 11. Менцис, Янис. Математика, 5 класс : mācību grāmata / Янис Менцис (сен.), Янис Менцис (юн.) ; [перевод с латышского Надежды Цветковой]. - Рига : Zvaigzne ABC, 2010. - 288 с. : ил. 12. Менцис, Янис. Проверочные работы и тесты по математике, 5 класс : mācību līdzeklis / Янис Менцис (сен.), Янис Менцис (юн.) ; [перевод с латышского Надежды Цветковой]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 128 с. : ил., табл.

*****

13. Analogue of oscillation theorem for nonadiabatic diatomic states: application to the A(1)Sigma(+) and b(3)Pi states of KCs / V.I. Pupyshev, E.A. Pazyuk, A.V. Stolyarov, M. Tamanis, R. Ferber // Physical Chemistry Chemical Physics. - Vol.12, N 18 (2010), p.4809-4812. 14. Andžāns, Agnis. Some emotional and intercultural aspects of creativity in math competitions / Agnis Andžāns, Maruta Avotiņa. - Lit.: 9.lpp. // 2nd international scientific conference Gifted children: challenges and possibilities, October 11-16, 2009, Riga, Latvia : proceedings / Kaunas University of Technology, University of Latvia, National Student Academy (Lithuania). - Kaunas : Technologija, 2010. - 6.-9.lpp. 15. Antideuterons as an indirect dark matter signature: Si(Li) detector development and a GAPS balloon mission / T. Aramaki, S.E. Boggs, W.W. Craig, H. Fuke, F. Gahbauer, C.J. Hailey, J.E. Koglin, N. Madden, K. Mori, R.A. Ong, T. Yoshida // Advances in Space Research. - Vol.46, N 11 (2010), p.1349-1353. 16. Aņisimova, Aija. On dynamics of second order rational difference equations : [referāta tēzes 8. Latvijas Matemātikas konferencē Valmierā (9.-10.apr.)] / Aija Aņisimova, Inese Bula. - Bibliogr. un koment.: 4.lpp. // 8. Latvijas Matemātikas konference = 8th Latvian Matematical conference / Latvijas Matemātikas biedrība, Vidzemes augstskola, Latvijas Universitāte. - (2010), 4.lpp. 17. Aņisimova, Aija. On the some second-order rational difference equations problems / Aija Aņisimova, Inese Bula // 16th International conference on "Difference eqyations and applications" : July 19-23, 2010, Riga, Latvia : abstracts / organizers: University of Latvia, International Society of Difference Equations, Latvian Mathematical Society, Institute of Mathematicals and Computer Science of University of Latvia ; Daugavpils University ; [International Scientific Committee: Andre Vanderbauwhede (Belgium) (chair) ... [et al.] ; Local organizing committee: Andrejs Reinfelds (chair) ... [et al.] ; krājumu sagatavojusi Latvijas Matemātikas Biedrība]. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - P.10. 18. Applicability of LES turbulence modeling for CZ silicon crystal growth systems with traveling magnetic field / A. Krauze, N. Jēkabsons, A. Muižnieks, A. Sabanskis, U. Lācis. - Bibliogr.: 67.-68.lpp. - Kopsav. latviešu val. // Journal of Crystal Growth. - Vol.312, Issue 21 (2010), p.3225-3234. 19. Asmuss, Svetlana. On mixed interpolating - smoothing splines : [referāta tēzes 8. Latvijas Matemātikas konferencē Valmierā (9.-10.apr.)] / Svetlana Asmuss, Natalja Budkina. - Koment.: 6.lpp. // 8. Latvijas Matemātikas konference = 8th Latvian Matematical conference / Latvijas Matemātikas biedrība, Vidzemes augstskola, Latvijas Universitāte. - (2010), 6.lpp. 20. Asmuss, Svetlana. On the error of approximation under L-fuzzy information : [referāta tēzes 8. Latvijas Matemātikas konferencē Valmierā (9.-10.apr.)] / Svetlana Asmuss. - Bibliogr. un koment.: 5.lpp. // 8. Latvijas Matemātikas konference = 8th Latvian Matematical conference / Latvijas Matemātikas biedrība, Vidzemes augstskola, Latvijas Universitāte. - (2010), 5.lpp. 21. Asmuss, Svetlana. On the necessity of verification of sufficient conditions / Svetlana Asmuss, Natalja Budkina, Aleksandrs Šostaks // 11. starptautiskā zinātniskā konference "Matemātikas mācīšana: vēsture un perspektīvas" : 2010. gada 6.-7. maijā, Daugavpils, Latvija : tēzes = 11th International conference "Teaching mathematics: retrospective and perspectives" : May 6-7, 2010, Daugavpils, Latvia : abstracts / Daugulis P. (red.) ; Daugavpils University. - Daugavpils : Academic Press "Saule", 2010. - 6.lpp. 22. Avotiņa, Maruta. Inequalities in mathematical olympiads / Maruta Avotiņa // 6th International conference on "Creativity in mathematics education and the education of gifted students", August 1-5, 2010, Riga, Latvia : abstracts. - [Riga, 2010]. - P.18. 23. Āboliņš, Jānis. Optimising the yield of energy from biomass by analytical models of the rate of growth / J. Abolins, J. Gravitis, J. Kosmacha - Bibliogr.: 32.lpp. // Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. - ISSN 0868-8257. - Vol.47, Nr.5 (2010), 25.-32.lpp. : diagr., tab. 24. Barzdis, Arturs. High-resolution spectroscopy of two metal-poor red giants: HD 232078 and HD 218732 / A. Barzdis // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. - Vol.408, N 3 (2010), p.1452-1462. 25. Bethers, Pēteris. RCM un hidroloģisko modeļu ansambļu lietojums klimata īpatnību pētīšanā / Pēteris Bethers, Andrejs Timuhins // Klimata mainība un ūdeņi : rakstu krājums : 68. zinātniskā konference / Latvijas Universitāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 25.lpp. 26. Bethers, Pēteris. Skill assessment of regional climate models : hydrological perspective / Pēteris, Bethers, Andrejs Timuhins, Uldis Bethers. - (Session 6. Extremes and uncertainties). - Bibliogr.: p.195 // Hydrology : from research to water management : XXVI Nordic Hydrological Conference, Nordic Association for Hydrology, Riga, Latvia, August 9-11, 2010 / ed.: Elga Apsīte, Agrita Briede, Māris Kļaviņš ; Latvijas Universitāte, Latvian Environment, Geology and Meteorology Center, Nordisk Hydrologisk Forening. - (Nordic Hydrological Programme. NHP-report ; N 51). - Riga : University of Latvia Press, 2010. - P.195.

27. Bobinska, Tabita. Hyperbolic heat equation as mathematical model for steel quenching of L-shape and T-shape samples, direct and inverse problems / T. Bobinska, M. Buike, A. Buikis // WSEAS Transactions on Heat and Mass Transfer. - Vol.5, N 3 (2010), p.63-72.

28. Bobinska, Tabita. Hyperbolic Heat Equation as Mathematical Model for Steel Quenching of L-Shape Samples, Part 2 (Inverse Problem) / T. Bobinska, M. Buike, A. Buikis // Continuum Mechanics, Fluids, Heat : [5th IASME/WSEAS International Conference on Continuum Mechanics/7th WSEAS International Conference on Fluid Mechanics : 7th WSEAS International Conference on Heat and Mass Transfer, University Cambridge, Cambridge, England, February 23-25, 2010]. - (WSEAS Mechanical Engineering Series). - [Athens : WSEAS, 2010]. - P.21-26.

29. Bobinska, Tabita. On direct and inverse problems for hyperbolic heat equation for L-shape and T-shape samples : [referāta tēzes 8.Latvijas Matemātikas konferencē Valmierā (9.-10.apr.)] / Tabita Bobinska, Margarita Buiķe, Andris Buiķis. - Bibliogr. un koment.: 11.lpp. // 8. Latvijas Matemātikas konference = 8th Latvian Matematical conference / Latvijas Matemātikas biedrība, Vidzemes augstskola, Latvijas Universitāte. - (2010), 11.lpp.

30. Bonka, Dace. A. Liepa's correspondence mathematics school - a center of research in modern elementary mathematics in Latvia : [referāta tēzes 8. Latvijas Matemātikas konferencē Valmierā (9.-10.apr.)] / Dace Bonka. - Bibliogr.: 12.lpp. // 8. Latvijas Matemātikas konference = 8th Latvian Matematical conference / Latvijas Matemātikas biedrība, Vidzemes augstskola, Latvijas Universitāte. - (2010), 12.lpp.

31. Bonka, Dace. Exciting numbers in promotion of mathematical giftedness / Dace Bonka, Agnese Šuste. - Lit.: 11.lpp. // 2nd international scientific conference Gifted children: challenges and possibilities, October 11-16, 2009, Riga, Latvia : selected papers / Kaunas University of Technology, University of Latvia, National Student Academy (Lithuania). - Kaunas : Technologija, 2010. - 9.-11.lpp.

32. Bonka, Dace. First steps of the "Competition in science and mathematics" for 7th-9th grade students / Dace Bonka, Ilze France // 11. starptautiskā zinātniskā konference "Matemātikas mācīšana: vēsture un perspektīvas" : 2010. gada 6.-7. maijā, Daugavpils, Latvija : tēzes = 11th International conference "Teaching mathematics: retrospective and perspectives" : May 6-7, 2010, Daugavpils, Latvia : abstracts / Daugulis P. (red.) ; Daugavpils University. - Daugavpils : Academic Press "Saule", 2010. - 11.lpp.

33. Bonka, Dace. Vispārīgās kombinatoriskās metodes skolas matemātikas kursā / Dace Bonka. - Lit.: 119.lpp. // Matemātika skolā : metodisku rakstu krājums. - Lielvārde : Lielvārds, 2010. - 109.-120.lpp. : tab., att.

34. Breidaks, Juris. On construction of smoothing histosplines with boundary conditions : [referāta tēzes 8.Latvijas Matemātikas konferencē Valmierā (9.-10.apr.)] / Juris Breidaks, Svetlana Asmuss, Natalia Budkina. - Bibliogr. un koment.: 14.lpp. // 8. Latvijas Matemātikas konference = 8th Latvian Matematical conference / Latvijas Matemātikas biedrība, Vidzemes augstskola, Latvijas Universitāte. - (2010), 14.lpp.

35. Broks, Andris. Some general trends within the development of modern natural science and technology education in the beginning of 21st century / Andris Broks // Problems of Education in the 21st Century. - Vol.24 (2010), p.5-7.

36. Buiķis, Andris. The application of mathematics as a source of new ideas / Andris Buiķis // The 6th Congress of the World Federation of National Mathematics Competitions, July 25-31, 2010, Riga, Latvia : abstracts. - [Riga, 2010]. - P.12.

37. Bula, Inese. Construction of Chaotic Dynamical System / I. Bula, I. Rumbeniece // Mathematical Modelling and Analysis : 14th International Conference "Mathematical Modelling and Analysis" : May 27-30, 2009, Daugavpils, Latvia. - Vol.15, N 1 (2010), p.1-8.

38. Bula, Inese. On fractal dimension : [referāta tēzes 8. Latvijas Matemātikas konferencē Valmierā (9.-10.apr.)] / Inese Bula. - Bibliogr. un koment.: 15.lpp. // 8. Latvijas Matemātikas konference = 8th Latvian Matematical conference / Latvijas Matemātikas biedrība, Vidzemes augstskola, Latvijas Universitāte. - (2010), 15.lpp.

39. Bula, Inese. Slide show in learning process of mathematics in high school / Inese Bula. - Bibliogr.: 14.lpp. // 11. starptautiskā zinātniskā konference "Matemātikas mācīšana: vēsture un perspektīvas" : 2010. gada 6.-7. maijā, Daugavpils, Latvija : tēzes = 11th International conference "Teaching mathematics: retrospective and perspectives" : May 6-7, 2010, Daugavpils, Latvia : abstracts / Daugulis P. (red.) ; Daugavpils University. - Daugavpils : Academic Press "Saule", 2010. - 14.lpp.

40. Cathodoluminescence of terbium- and ytterbium- activated oxyfluoride glasses and glass ceramics / E. Elsts, U. Rogulis, J. Jansons, A. Sharakovskis. - Bibliogr.: 54.lpp. // Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. - ISSN 0868-8257. - Vol.47, Nr.5 (2010), 48.-54.lpp. : diagr., tab.

41. Cepītis, Jānis. Boundary value problems for the systems of self-similar equations : [referāta tēzes 8. Latvijas Matemātikas konferencē Valmierā (9.-10.apr.)] / Jānis Cepītis. - Bibliogr. un koment.: 21.lpp. // 8. Latvijas Matemātikas konference = 8th Latvian Matematical conference / Latvijas Matemātikas biedrība, Vidzemes augstskola, Latvijas Universitāte. - (2010), 21.lpp.

42. Cepītis, Jānis. Extension of results guaranteeing a priori estimates of the boundary value problem solutions and their derivatives / Janis Cepitis. - Bibliogr.: p.15 // 16th International conference on "Difference eqyations and applications" : July 19-23, 2010, Riga, Latvia : abstracts / organizers: University of Latvia, International Society of Difference Equations, Latvian Mathematical Society, Institute of Mathematicals and Computer Science of University of Latvia ; Daugavpils University ; [International Scientific Committee: Andre Vanderbauwhede (Belgium) (chair) ... [et al.] ; Local organizing committee: Andrejs Reinfelds (chair) ... [et al.] ; krājumu sagatavojusi Latvijas Matemātikas Biedrība]. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - P.15.

43. Cepītis, Jānis. Kultūrvēsturiskie akmeņi, to apzināšanas un aizsardzības problēmas / Jānis, Cepītis, Lilija Jakubenoka. - Literatūra un avoti : 26.-27.lpp. // Cilvēks un vide : 9. starptautiskās zinātniski metodiskās konferences "Cilvēks un vide" rakstu krājums / sast. L. Karule ; Liepājas Universitāte. Vides zinātņu katedra. - Liepāja : LiePA, 2010. - 13.-27.lpp.: il.

44. Cepītis, Jānis. Training of differential equations in the basic studies of mathematics in the University of Latvia : ways and advancement / Jānis Cepītis // 11. starptautiskā zinātniskā konference "Matemātikas mācīšana: vēsture un perspektīvas" : 2010. gada 6.-7. maijā, Daugavpils, Latvija : tēzes = 11th International conference "Teaching mathematics: retrospective and perspectives" : May 6-7, 2010, Daugavpils, Latvia : abstracts / [Daugulis P. (red.)] ; Daugavpils University. - Daugavpils : Academic Press "Saule", 2010. - 15.lpp.

45. Characteristics of flow and temperature distribution in a ruthner process / S. Johansson, V. Geza, L. G. Westerberg, A. Jakovics. - (Multiphase processes). - Bibliogr.: p.322 // Proceedings of the 6th International Scientific Colloquium Modelling for Material Processing : Riga, September 16-17, 2010 / organized by University of Latvia. [Laboratory for Mathematical Modelling of Environmental and Technological Processes], University of Hannover ; sponsored by ESF Project at Latvia University... [etc.]. - Rīga : University of Latvia, 2010. - P.317-322 : fig.

46. Chovanec, Ferdinand. Preface of the guest editors / F. Chovanec, O. Nanasiova, A. Sostak // Soft Computing. - Vol.14, N 10 (2010), p.1025-1026.

47. Cibulis, Andrejs. Individual assignments, tests, examination problems : insight into first year students' solutions / Andrejs Cibulis. - Bibliogr.: 17.lpp. // 11. starptautiskā zinātniskā konference "Matemātikas mācīšana: vēsture un perspektīvas" : 2010. gada 6.-7. maijā, Daugavpils, Latvija : tēzes = 11th International conference "Teaching mathematics: retrospective and perspectives" : May 6-7, 2010, Daugavpils, Latvia : abstracts / Daugulis P. (red.) ; Daugavpils University. - Daugavpils : Academic Press "Saule", 2010. - 17.lpp.

48. Cibulis, Andrejs. Mathematical excursions into research work of pupils / Andrejs Cibulis. - Lit.: 25.-26.lpp. // 2nd international scientific conference Gifted children: challenges and possibilities, October 11-16, 2009, Riga, Latvia : proceedings / Kaunas University of Technology, University of Latvia, National Student Academy (Lithuania). - Kaunas : Technologija, 2010. - 21.-26.lpp. : tab.

49. Cibulis, Andrejs. Some bridges among contests, research and unsolved problems / Andrejs Cibulis. - References: p.35 // The 6th Congress of the World Federation of National Mathematics Competitions, July 25-31, 2010, Riga, Latvia : abstracts. - [Riga, 2010]. - P.34-35 : fig.

50. Cīmurs, Jānis. Dipole aproximation limits for magnetic interaction forces between spheres / J. Cīmurs, J. Evertovskis, S. Lācis. - (Poster session). - Bibliogr.: p.138 // Proceedings of the 6th International Scientific Colloquium Modelling for Material Processing : Riga, September 16-17, 2010 / organized by University of Latvia. [Laboratory for Mathematical Modelling of Environmental and Technological Processes], University of Hannover ; sponsored by ESF Project at Latvia University... [etc.]. - Rīga : University of Latvia, 2010. - P.133-138 : fig.

51. Comparison between 2D and 3D modelling of HF electromagnetic field in FZ Silicon Crystal growth process / A. Muižnieks, A. Rudevics, H. Riemann, U. Lacis. - (Poster session). - Bibliogr.: p.65 // Proceedings of the 6th International Scientific Colloquium Modelling for Material Processing : Riga, September 16-17, 2010 / organized by University of Latvia. [Laboratory for Mathematical Modelling of Environmental and Technological Processes], University of Hannover ; sponsored by ESF Project at Latvia University... [etc.]. - Rīga : University of Latvia, 2010. - P.61-65 : fig.

52. Convectional controlled crystal-melt interface using two-phase radio-frequency electromagnetic heating / R. Hermann, G. Gerbeth, J. Priede, A. Krauze, G. Behr, B. Buechner // Journal of Materials Science. - Vol.45, N 8 (Special Issue) (2010), p.2228-2232.

53. Cunska, Aija. Multimedia learning object "Mathematical induction" / Aija Cunska. - Bibliogr.: 18.lpp. // 11. starptautiskā zinātniskā konference "Matemātikas mācīšana: vēsture un perspektīvas" : 2010. gada 6.-7. maijā, Daugavpils, Latvija : tēzes = 11th International conference "Teaching mathematics: retrospective and perspectives" : May 6-7, 2010, Daugavpils, Latvia : abstracts / [Daugulis P. (red.)] ; Daugavpils University. - Daugavpils : Academic Press "Saule", 2010. - 18.lpp.

54. Dēliņa, Aija. Effects of karst processes on surface water and groundwater hydrology at Skaistkalne vicinity, Latvia / Aija Dēliņa, Baiba Grinberga, Juris Seņņikovs. - (Session 7. Groundwater and surface water interactions). - Bibliogr.: p.214 // Hydrology : from research to water management : XXVI Nordic Hydrological Conference, Nordic Association for Hydrology, Riga, Latvia, August 9-11, 2010 / ed.: Elga Apsīte, Agrita Briede, Māris Kļaviņš ; Latvijas Universitāte, Latvian Environment, Geology and Meteorology Center, Nordisk Hydrologisk Forening. - (Nordic Hydrological Programme. NHP-report ; N 51). - Riga : University of Latvia Press, 2010. - P.213-214.

55. Direct excitation of the "dark" b(3)Pi state predicted by deperturbation analysis of the A (1)Sigma(+)-b(3)Pi complex in KCs / M. Tamanis, I. Klincare, A. Kruzins, O. Nikolayeva, R. Ferber, E.A. Pazyk, A.V. Stolyarov // Physical Review A. - Vol.82, N 3 (2010), Article Number: 032506.

56. Ērglis, Kaspars. Three dimensional instability of flexible ferromagnetic filament loop / K. Erglis, R. Livanovics, A. Cebers // Magnetohydrodynamics. - Vol.46, N 3 (2010), p.245-256.

57. Fomins, Sergejs. Strength evalution of filling-in color illusion / S. Fomins, N. Rileyeva-Piskura. - Bibliogr.: 50.lpp. // Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. - ISSN 0868-8257. - Vol.47, Nr.3 (2010), 44.-50.lpp. : il.

58. Fourier-transform spectroscopy and coupled-channels deperturbation treatment of the A(1)Sigma(+)-b(3)Pi complex of KCs / A. Kruzins, I. Klincare, O. Nikolayeva, M. Tamanis, R. Ferber, E.A. Pazyuk, A.V. Stolyarov // Physical Review A. - Vol.81, N 4 (2010), Article Number: 042509.

59. Freija, Laura. Algorithmics in the development of giftedness in mathematics / Laura Freija. - Lit.: 38.lpp. // 2nd international scientific conference Gifted children: challenges and possibilities, October 11-16, 2009, Riga, Latvia : proceedings / Kaunas University of Technology, University of Latvia, National Student Academy (Lithuania). - Kaunas : Technologija, 2010. - 36.-38.lpp.

60. Freija, Laura. Teaching aids for advanced mathematics / Laura Freija // 11. starptautiskā zinātniskā konference "Matemātikas mācīšana: vēsture un perspektīvas" : 2010. gada 6.-7. maijā, Daugavpils, Latvija : tēzes = 11th International conference "Teaching mathematics: retrospective and perspectives" : May 6-7, 2010, Daugavpils, Latvia : abstracts / [Daugulis P. (red.)] ; Daugavpils University. - Daugavpils : Academic Press "Saule", 2010. - 20.lpp.

61. Frishfelds, V. Lattice Gas Analysis of Liquid Front in Non-Crimp Fabrics / V. Frishfelds, T.S. Lundstrom, A. Jakovics // Transport in Porous Media. - Vol.84, N 1 (2010), p.75-93.

62. Gedroics, Aigars. Mathematical modelling of 2D magnetohydrodynamic flow between two coaxial cylinders in an external magnetic field / A. Gedroics, H. Kalis // Magnetohydrodynamics. - Vol.46, N 2 (2010), p.153-170.

63. Gedroics, Aigars. Spectral problem for second order finite difference operator/ Aigars Gedroics, Harijs Kalis. - Bibliogr.: p.26 // 16th International conference on "Difference eqyations and applications" : July 19-23, 2010, Riga, Latvia : abstracts / organizers: University of Latvia, International Society of Difference Equations, Latvian Mathematical Society, Institute of Mathematicals and Computer Science of University of Latvia ; Daugavpils University ; [International Scientific Committee: Andre Vanderbauwhede (Belgium) (chair) ... [et al.] ; Local organizing committee: Andrejs Reinfelds (chair) ... [et al.] ; krājumu sagatavojusi Latvijas Matemātikas Biedrība]. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - P.26.

64. Gendelis, Staņislavs. Numerical modelling of airflow and temperature distribution in a living room with different heat exchange conditions / S. Gendelis, A. Jakovičs. - Bibliogr.: 43.lpp. // Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. - ISSN 0868-8257 - Vol.47, Nr.4 (2010), 27.-43.lpp. : il.

65. Goško, Didzis. Magnetorheological suspension composed of fiber particles : numerical simulation of anisotropic behavior / D. Goško, S. Lācis. - (Multiphase processes). - Bibliogr.: p.340 // Proceedings of the 6th International Scientific Colloquium Modelling for Material Processing : Riga, September 16-17, 2010 / organized by University of Latvia. [Laboratory for Mathematical Modelling of Environmental and Technological Processes], University of Hannover ; sponsored by ESF Project at Latvia University... [etc.]. - Rīga : University of Latvia, 2010. - P.335-340 : fig.

66. Grečenkovs, Jurijs. 3D numerical analysis of heat exchange in building structures with cavities / J. Grečenkovs, A. Jakovičs, S. Gendelis. - (Poster session). - Bibliogr.: p.168 // Proceedings of the 6th International Scientific Colloquium Modelling for Material Processing : Riga, September 16-17, 2010 / organized by University of Latvia. [Laboratory for Mathematical Modelling of Environmental and Technological Processes], University of Hannover ; sponsored by ESF Project at Latvia University... [etc.]. - Rīga : University of Latvia, 2010. - P.163-168 : fig.

67. Hellström, J.G.I. Mechanisms of flow-induced deformation of porous media / J.G.I. Hellström, V. Frishfelds, T.S. Lundström // Journal of Fluid Mechanics. - Vol.664 (2010), p.220-237.

68. Influence of DC and AC magnetic fields on melt motion in FZ large Si crystal growth / K. Lācis, A. Muižnieks, A. Rudevics, A. Sabanskis // Magnetohydrodynamics. - Vol.46, N 2 (2010), p.199-218.

69. Influence of material properties on the electromagnetics homogenization of glass melt in the special melter / V. Geza, U. Krieger, A. Jakovics, B. Halbedel. - (Poster session). - Bibliogr.: p.120 // Proceedings of the 6th International Scientific Colloquium Modelling for Material Processing : Riga, September 16-17, 2010 / organized by University of Latvia. [Laboratory for Mathematical Modelling of Environmental and Technological Processes], University of Hannover ; sponsored by ESF Project at Latvia University... [etc.]. - Rīga : University of Latvia, 2010. - P.115-120 : fig.

70. Influence of spectacle lenses on the intraocular straylight / G. Ikaunieks, A. Stepanovs, K. Ozola, M. Ozolinsh, A. Pausus. - Bibliogr.: 71.lpp. // Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. - ISSN 0868-8257. - Vol.47, Nr.4 (2010), 66.-71.lpp. : diagr., il.

71. Influence of ultrasonic treatment on crystal growth from melt / B. Ubbenjans, Ch. Frank-Rotsch, J. Virbulis, B. Nacke, P. Rudolph. - (Poster session). - Bibliogr.: p.84 // Proceedings of the 6th International Scientific Colloquium Modelling for Material Processing : Riga, September 16-17, 2010 / organized by University of Latvia. [Laboratory for Mathematical Modelling of Environmental and Technological Processes], University of Hannover ; sponsored by ESF Project at Latvia University... [etc.]. - Rīga : University of Latvia, 2010. - P.79-84 : fig.

72. Investigation of liquid phase motion generated by the thermoelectric current and magnetic field interaction / I. Kaldre, Y. Fautrelle, J. Etay, A. Bojarevics, L. Buligins. - (Technology development). - Bibliogr.: p.278 // Proceedings of the 6th International Scientific Colloquium Modelling for Material Processing : Riga, September 16-17, 2010 / organized by University of Latvia. [Laboratory for Mathematical Modelling of Environmental and Technological Processes], University of Hannover ; sponsored by ESF Project at Latvia University... [etc.]. - Rīga : University of Latvia, 2010. - P.273-278 : fig.

73. Kaibe, Zane. Gifted children and geometry / Zane Kaibe // 2nd international scientific conference Gifted children: challenges and possibilities, October 11-16, 2009, Riga, Latvia : proceedings / Kaunas University of Technology, University of Latvia, National Student Academy (Lithuania). - Kaunas : Technologija, 2010. - 46.-48.lpp. : att.

74. Kalvāns, Linards. Saturation effects of dark magneto-optical resonances observed on the alkali D line / L. Kalvans. - Bibliogr.: 47.-48.lpp. - Kopsav. latviešu val. // Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. - ISSN 0868-8257. - Vol.47, Nr.2 (2010), 38.-48.lpp. : diagr., sh.

75. Kaščejevs, Vjačeslavs. Universal Decay Cascade Model for Dynamic Quantum Dot Initialization / V. Kashcheyevs, B. Kaestner // Physical Review Letters. - Vol.104, N 18 (2010), Article Number: 186805.

76. Kirpo, Maksims. Eddy current interaction of a magnetic dipole with a translating solid bar / M. Kirpo, T. Boeck, A. Thesis. - (Lorentz force). - Bibliogr.: p.226 // Proceedings of the 6th International Scientific Colloquium Modelling for Material Processing : Riga, September 16-17, 2010 / organized by University of Latvia. [Laboratory for Mathematical Modelling of Environmental and Technological Processes], University of Hannover ; sponsored by ESF Project at Latvia University... [etc.]. - Rīga : University of Latvia, 2010. - P.221-226 : fig.

77. Kostjukova, Solvita. Integral Parabolic Spline with Jump for Discontinuous Mathematical Problems in Layered Media / S. Kostjukova, A. Buikis // Continuum Mechanics, Fluids, Heat : [5th IASME/WSEAS International Conference on Continuum Mechanics/7th WSEAS International Conference on Fluid Mechanics : 7th WSEAS International Conference on Heat and Mass Transfer, University Cambridge, Cambridge, England, February 23-25, 2010]. - (WSEAS Mechanical Engineering Series). - [Athens : WSEAS, 2010]. - P.279-282.

78. Kostjukova, Solvita. Integral parabolic spline with jump for solving some discontinuous mathematical problems in layered media : [referāta tēzes 8. Latvijas Matemātikas konferencē Valmierā (9.-10.apr.)] / Solvita Kostjukova, Andris Buikis. - Bibliogr. un koment.: 39.lpp. // 8. Latvijas Matemātikas konference = 8th Latvian Matematical conference / Latvijas Matemātikas biedrība, Vidzemes augstskola, Latvijas Universitāte. - (2010), 39.lpp.

79. Krauze, Armands. Synthesis and properties of partially hydrogenated ethyl (3,4']Bipyridin-6'_Ylsulfanyl) aceates / A. Krauze, Z. Andžāns, G. Duburs. - Bibliogr.: 69.-70.lpp. - Kopsav. latviešu, krievu val.: 71.lpp. // Latvijas Ķīmijas Žurnāls. - Nr.1 (2010), 66.-71.lpp. : zīm.

80. Krūmiņa, G. Intraocular pressure measurements with three tonometry methods / G. Krūmiņa, I. Timrote. - Bibliogr.: 70.lpp. // Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. - ISSN 0868-8257. - Vol.47, Nr.3 (2010), 62.-70.lpp. : il.

81. Krūmiņa, Gunta. Problems of coding stereo images in human memory / G. Krumina, V.A. Lyakhovetskii // Journal of Optical Technology. - Vol.77, N 7 (2010), p.417-420.

82. Kuibida, M. Influence of optical aberrations of an eye resolution of dichoptic images / M. Kuibida, V. Karitāns. - Bibliogr.: 61.lpp. // Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. - ISSN 0868-8257. - Vol.47, Nr.5 (2010), 55.-61.lpp. : il.

83. Kulesa, Liga. Equivalence of the words : [referāta tēzes 8. Latvijas Matemātikas konferencē Valmierā (9.-10.apr.)] / Liga Kulesa. - Bibliogr.: 41.lpp. // 8. Latvijas Matemātikas konference = 8th Latvian Matematical conference / Latvijas Matemātikas biedrība, Vidzemes augstskola, Latvijas Universitāte. - (2010), 41.lpp.

84. Kursisa, Gunta. Education ministry begins long-term task of reform : [par LR Izglītības un zinātnes ministrijas iecerēto augstākās izglītības sistēmas reformu] / Gunta Kursisa ; tekstā stāsta Latvijas Universitātes rektors Mārcis Auziņš, Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes direktors Veiko Spolītis, Latvijas Studentu apvienības prezidents Edgars Bērziņš, LR izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe // The Baltic Times. - Vol.10, Nr.700 (2010, 22./28.apr.), [1.], 3.lpp. : ģīm.

85. Lāce, Gunta. Matemātikas skolotāju profesionālā kompetence : pasaulē atzītas konstrukcijas un latviskas skices / Gunta Lāce. - Lit.: 219.-220.lpp. // Matemātika skolā : metodisku rakstu krājums. - Lielvārde : Lielvārds, 2010. - 207.-220.lpp. : att.

86. Lācis, Uģis. Simplified dynamic mathematical model for heat transfer by radiation and heat conduction / U. Lacis, A. Muižnieks, A. Krauze. - (Cristal growth). - Bibliogr.: p.58 // Proceedings of the 6th International Scientific Colloquium Modelling for Material Processing : Riga, September 16-17, 2010 / organized by University of Latvia. [Laboratory for Mathematical Modelling of Environmental and Technological Processes], University of Hannover ; sponsored by ESF Project at Latvia University... [etc.]. - Rīga : University of Latvia, 2010. - P.53-58 : fig.

87. Lebedinska, Jūlija. γ-Agregation operators and some aspects of generalized aggregation problem / J. Lebedinska // Mathematical Modelling and Analysis : 14th International Conference "Mathematical Modelling and Analysis" : May 27-30, 2009, Daugavpils, Latvia. - Vol.15, N 1 (2010), p.83-96.

88. Lencmane, Marija. Analytical two - dimensional solution for transient process in the system with rectangular fins / M. Lencmane, A. Buikis. - (Poster session). - Bibliogr.: p.180 // Proceedings of the 6th International Scientific Colloquium Modelling for Material Processing : Riga, September 16-17, 2010 / organized by University of Latvia. [Laboratory for Mathematical Modelling of Environmental and Technological Processes], University of Hannover ; sponsored by ESF Project at Latvia University... [etc.]. - Rīga : University of Latvia, 2010. - P.175-180 : fig.

89. Lencmane, Mary. Analytical solution of a two-dimensional double-fin assembly at steady-state : [referāta tēzes 8. Latvijas Matemātikas konferencē Valmierā (9.-10.apr.)] / Mary Lencmane, Andris Buikis. - Bibliogr. un koment.: 45.lpp. // 8. Latvijas Matemātikas konference = 8th Latvian Matematical conference / Latvijas Matemātikas biedrība, Vidzemes augstskola, Latvijas Universitāte. - (2010), 45.lpp.

90. Lundstrom, T. Staffan. Bubble formation and motion in non-crimp fabrics with perturbed bundle geometry / T.S. Lundstrom, V. Frishfelds, A. Jakovics // Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. - Vol.41, N 1 (2010), p.83-92.

91. Magnetic field enhanced robustness of quantized current plateaus in single and double quantum dot non-adiabatic single charge pumps / P. Mirovsky, C. Leicht, B. Kaestner, V. Kashcheyevs, K. Pierz, H.W. Schumacher // Conference on Precision Electromagnetic Measurements (CPEM), 13-18 June 2010, Daejeon, Korea. - P.119-120.

92. Mencis, Jānis. Daži matemātikas metodikas retrospektīvie un perspektīvie aspekti / Jānis Mencis // Matemātika skolā : metodisku rakstu krājums. - Lielvārde : Lielvārds, 2010. - 39.-62.lpp. : tab.

93. Mencis, Jānis. Mathematics as a system and process / Jānis Mencis. - Bibliogr.: 43.lpp. // 11. starptautiskā zinātniskā konference "Matemātikas mācīšana: vēsture un perspektīvas" : 2010. gada 6.-7. maijā, Daugavpils, Latvija : tēzes = 11th International conference "Teaching mathematics: retrospective and perspectives" : May 6-7, 2010, Daugavpils, Latvia : abstracts / [Daugulis P. (red.)] ; Daugavpils University. - Daugavpils : Academic Press "Saule", 2010. - 43.lpp.

94. Mesopic vision characteristics at decreased contrast in fog / M. Ozolinsh, M. Colomb, D. Lauva, S. Fomins, P. Morange // Proceedings of SPIE : Progress in Biomedical Optics and Imaging, Beijing, 18-20 October 2010. – (Advanced Sensor Systems and Applications ; IV). - Vol.7853 (2010), Article number: 785342.

95. Modelling magneto-optical resonances in atomic rubidium at D1 excitation in extremely thin cells while maintaining a self-consistent set of theoretical parameters / L. Kalvans, M. Auzinsh, R. Ferber, F. Gahbauer, A. Jarmola, A. Papoyan, D. Sarkisyan // Modern Optics and Photonics : Atoms and Structured Media / Gagik G. Gurzadyan, Gagik Yu Kryuchkyan, Aram V. Papoyan (eds.). - Singapore : World Scientific Publishing Co., 2010. - P.289-303.

96. Modelling of cavitation and bubble growth during ultrasonic cleaning process / T. Sile, J. Virbulis, A. Timuhins, J. Sennikovs, U. Bethers. - (Multiphase processes). - Bibliogr.: p.334 // Proceedings of the 6th International Scientific Colloquium Modelling for Material Processing : Riga, September 16-17, 2010 / organized by University of Latvia. [Laboratory for Mathematical Modelling of Environmental and Technological Processes], University of Hannover ; sponsored by ESF Project at Latvia University... [etc.]. - Rīga : University of Latvia, 2010. - P.329-334 : fig.

97. Moisture absorption and degradation of glass fiber/vinylester composites / P. Mannberg, K. Giannadakis, A. Jakovics, J. Varna. - (Poster session). - Bibliogr.: p.162 // Proceedings of the 6th International Scientific Colloquium Modelling for Material Processing : Riga, September 16-17, 2010 / organized by University of Latvia. [Laboratory for Mathematical Modelling of Environmental and Technological Processes], University of Hannover ; sponsored by ESF Project at Latvia University... [etc.]. - Rīga : University of Latvia, 2010. - P.157-162 : fig.

98. Molecular modeling of single and multiple ß-sheets of amyloid B-protein (Aß) 25-35 2 / Vita Duka, Isabella Bestel, Cezary Czaplewsky, Adam Liwo, Inta Liepina // 16th International conference on "Difference eqyations and applications" : July 19-23, 2010, Riga, Latvia : abstracts / organizers: University of Latvia, International Society of Difference Equations, Latvian Mathematical Society, Institute of Mathematicals and Computer Science of University of Latvia ; Daugavpils University ; [International Scientific Committee: Andre Vanderbauwhede (Belgium) (chair) ... [et al.] ; Local organizing committee: Andrejs Reinfelds (chair) ... [et al.] ; krājumu sagatavojusi Latvijas Matemātikas Biedrība]. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - P. 21.

99. Müller-Karulis, Bärbel. Klimata izmaiņu ietekme uz biogēnu vielu un fitoplanktona dinamiku Rīgas līcī - modeļa rezultāti / Bärbel Müller-Karulis, Juris Seņņikovs, Juris Aigars // Klimata mainība un ūdeņi : rakstu krājums : 68. zinātniskā konference / Latvijas Universitāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 66.lpp.

100. Ozoliņš, Māris. Multispectral colour analysis for quantitative evaluation of pseudoisochromatic color deficiency tests / Maris Ozolinsh, Sergejs Fomins // Proceedings of SPIE : Progress in Biomedical Optics and Imaging, Beijing, 18 October 2010. – (Optics in Health Care and Biomedical Optics ; IV). - Vol.7845 (2010), Article number: 78450J.

101. Near-dissociation photoassociative production of deeply bound NaCs molecules / P. Zabawa, A. Wakim, A. Neukirch, C. Haimberger, N.P. Bigelow, A.V. Stolyarov, E.A. Pazyuk, M. Tamanis, R. Ferbers // Physical Review A. - Vol.82, N 4 (2010), Article Number: 040501.

102. Non-adiabatic pumping of single electrons affected by magnetic fields / C. Leicht, B. Kaestner, V. Kashcheyevs, P. Mirovsky, T. Weimann, K. Pierz, H.W. Schumacher // Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. - Vol.42, N 4 (2010), p.911-914.

103. Novel amorphous red electroluminescence material based on pyranylidene indene-1-3-dione derevative / A. Sarakovskis, A. Vembris, M. Porozovs, I. Muzikante, J. Latvels, V. Kokars, E. Zarins. - Bibliogr.: 30.lpp. // Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. - ISSN 0868-8257. - Vol.47, Nr.3 (2010), 23.-30.lpp. : diagr.

104. Numerical analysis of turbulent flow and temperature field in induction channel furnace with various channel design / E. Baake, A. Jakovics, S. Pavlovs, M. Kirpo. - (Metallurgical applications). - Bibliogr.: p.258 // Proceedings of the 6th International Scientific Colloquium Modelling for Material Processing : Riga, September 16-17, 2010 / organized by University of Latvia. [Laboratory for Mathematical Modelling of Environmental and Technological Processes], University of Hannover ; sponsored by ESF Project at Latvia University... [etc.]. - Rīga : University of Latvia, 2010. - P.253-258 : fig.

105. Numerical aspects of modelling of coil system for rotating / K. Lacis, A. Muižnieks, A. Rudevics, A. Sabanskis. - (Poster session). - Bibliogr.: p.78 // Proceedings of the 6th International Scientific Colloquium Modelling for Material Processing : Riga, September 16-17, 2010 / organized by University of Latvia. [Laboratory for Mathematical Modelling of Environmental and Technological Processes], University of Hannover ; sponsored by ESF Project at Latvia University... [etc.]. - Rīga : University of Latvia, 2010. - P.73-78 : fig.

106. Numerical modelling of free surface dynamics of melt in induction crucible furnace (ICF) / S. Spitans, A. Jakovics, E. Baake, B. Nacke. - (Metallurgical applications). - Bibliogr.: p.252 // Proceedings of the 6th International Scientific Colloquium Modelling for Material Processing : Riga, September 16-17, 2010 / organized by University of Latvia. [Laboratory for Mathematical Modelling of Environmental and Technological Processes], University of Hannover ; sponsored by ESF Project at Latvia University... [etc.]. - Rīga : University of Latvia, 2010. - P.247-252 : fig.

107. Optimization of sub-Doppler absorption contour in gas-dynamic beams / M.Yu. Zakharov, N.N. Bezuglov, N.M. Lisenkov, A.N. Klyucharev, I.I. Beterov, K. Michulis, A. Ekers, F. Fuso, M. Allegrini // Optics and Spectroscopy. - Vol.108, N 6 (2010), p.877-882.

108. Ozoliņš, Māris. Method for compensation of eye movements in adaptive optics / M. Ozolinsh, V. Karitans. - Bibliogr.: 56.lpp. // Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. - ISSN 0868-8257. - Vol.47, Nr.3 (2010), 51.-56.lpp. : il.

109. Ozoliņš, Māris. Quantitative evaluation of Ishihara and Rabkin colour deficiency tests using multispectral colour analysis / M. Ozolinsh, S. Fomins, M. Colomb // Perception. - Vol.39, N 2 (2010), p.279.

110. Piliksere, Anita. Analytical solution for intensive quenching of cylindrical sample / A. Piliksere, A. Buikis. - (Poster session). - Bibliogr.: p.186 // Proceedings of the 6th International Scientific Colloquium Modelling for Material Processing : Riga, September 16-17, 2010 / organized by University of Latvia. [Laboratory for Mathematical Modelling of Environmental and Technological Processes], University of Hannover ; sponsored by ESF Project at Latvia University... [etc.]. - Rīga : University of Latvia, 2010. - P.181-186 : fig.

111. PIV validation of numerical models for turbulent flows in a water test section for liquid metal target / V. Geza, R. Milenkovic, S. Dementjev, R. Kapulla, A. Jakovics. - (Technology development). - Bibliogr.: p.284 // Proceedings of the 6th International Scientific Colloquium Modelling for Material Processing : Riga, September 16-17, 2010 / organized by University of Latvia. [Laboratory for Mathematical Modelling of Environmental and Technological Processes], University of Hannover ; sponsored by ESF Project at Latvia University... [etc.]. - Rīga : University of Latvia, 2010. - P.279-284 : fig.

112. Properties of dextran coated magnetic nanoparticles / O. Petricenko, A. Cebers, M.M. Maiorov, A. Plotniece // Magnetohydrodynamics. - Vol.46, N 3 (2010), p.309-316.

113. Ramāna, Līga. Some aspects of problem creation for gifted students / Līga Ramāna, Maruta Avotiņa. - Lit.: 40.lpp. // 2nd international scientific conference Gifted children: challenges and possibilities, October 11-16, 2009, Riga, Latvia : selected papers / Kaunas University of Technology, University of Latvia, National Student Academy (Lithuania). - Kaunas : Technologija, 2010. - 37.-40.lpp.

114. Reinfelds, Andrejs. Decoupling and simplifying of noninvertible difference equations / Andrejs Reinfelds // 16th International conference on "Difference eqyations and applications" : July 19-23, 2010, Riga, Latvia : abstracts / organizers: University of Latvia, International Society of Difference Equations, Latvian Mathematical Society, Institute of Mathematicals and Computer Science of University of Latvia ; Daugavpils University ; [International Scientific Committee: Andre Vanderbauwhede (Belgium) (chair) ... [et al.] ; Local organizing committee: Andrejs Reinfelds (chair) ... [et al.] ; krājumu sagatavojusi Latvijas Matemātikas Biedrība]. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - P.47.

115. Rumbeniece, Irita. K-switch mappings in symbol space : [referāta tēzes 8. Latvijas Matemātikas konferencē Valmierā (9.-10.apr.)] / Irita Rumbeniece, Inese Bula, Jānis Buls. - Bibliogr.: 52.lpp. // 8. Latvijas Matemātikas konference = 8th Latvian Matematical conference / Latvijas Matemātikas biedrība, Vidzemes augstskola, Latvijas Universitāte. - (2010), 52.lpp.

116. Sabanskis, Andrejs. Modeling of crystallization velocity dependence on undercooling and crystallographic orientation for FZ Silicon Crystal growth / A. Sabanskis, A. Muižnieks, A. Krauze. - (Cristal growth). - Bibliogr.: p.40 // Proceedings of the 6th International Scientific Colloquium Modelling for Material Processing : Riga, September 16-17, 2010 / organized by University of Latvia. [Laboratory for Mathematical Modelling of Environmental and Technological Processes], University of Hannover ; sponsored by ESF Project at Latvia University... [etc.]. - Rīga : University of Latvia, 2010. - P.35-40 : fig.

117. Seņņikovs, Juris. Nākotnes klimata prognožu noteiktības analīze Latvijas teritorijai / Juris Seņņikovs, Uldis Bethers // Klimata mainība un ūdeņi : rakstu krājums : 68. zinātniskā konference / Latvijas Universitāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 95.lpp.

118. Seņņikovs, Juris. Uncertainty of temperature and precipitation projections for the future climate of Latvia / Juris Seņņikovs, Uldis Bethers. - (Session 4. Climate change impacts and adaption strategies). - Bibliogr.: p.162 // Hydrology : from research to water management : XXVI Nordic Hydrological Conference, Nordic Association for Hydrology, Riga, Latvia, August 9-11, 2010 / ed.: Elga Apsīte, Agrita Briede, Māris Kļaviņš ; Latvijas Universitāte, Latvian Environment, Geology and Meteorology Center, Nordisk Hydrologisk Forening. - (Nordic Hydrological Programme. NHP-report ; N 51). - Riga : University of Latvia Press, 2010. - P.161-162.

119. Slica, S. Effect of yellow filters on the vision / S. Slica, G. Ikaunieks, D. Rinkus. - Bibliogr.: 43.lpp. // Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. - ISSN 0868-8257. - Vol.47, Nr.3 (2010), 37.-43.lpp. : il.

120. Solovjovs, Sergejs. On monadic quantale algebras: basic properties and representation theorems / Sergey A. Solovyov // Discussiones Mathematicae: General Algebra & Applications. - Vol.30, N 1 (2010), p.91-118.

121. Spectroscopic data, spin-orbit functions, and revised analysis of strong perturbative interactions for the A(1)Sigma(+) and b(3)Pi states of RbCs / O. Docenko, M. Tamanis, R. Ferber, T. Bergeman, S. Kotochigova, A.V. Stolyarov, A.F. Nogueira, C.E. Fellows // Physical Review A. - Vol.81, N 4 (2010), Article Number: 042511.

122. Spitāns, Sergejs. Turbulence model affect on heat exchange characteristics through the beam window for European spallation source / S. Spitans, A. Jakovics. - (Poster session). - Bibliogr.: p.144 // Proceedings of the 6th International Scientific Colloquium Modelling for Material Processing : Riga, September 16-17, 2010 / organized by University of Latvia. [Laboratory for Mathematical Modelling of Environmental and Technological Processes], University of Hannover ; sponsored by ESF Project at Latvia University... [etc.]. - Rīga : University of Latvia, 2010. - P.139-144 : fig.

123. Synthesisand properties of methyl 6-alkylsulfanyl-4-(2-Chlorophenenyl)- 1,4-dihydropyridine-3-carboxylates / L. Beķere, A. Krauze, I. Šestakova, I. Dombračeva, Z. Andžāns, G. Duburs. - Bibliogr.: 150.lpp. - Kopsav. latviešu, krievu val. // Latvijas Ķīmijas Žurnāls. - ISSN 0868-8249. - Nr.2 (2010), 146.-151.lpp. : tab., zīm.

124. Ščepanskis, Mihails. Homogenization of alloying particles in induction crucible furnaces / M. Ščepanskis, A. Jakovics, B. Nacke. - (Metallurgical applications). - Bibliogr.: p.264 // Proceedings of the 6th International Scientific Colloquium Modelling for Material Processing : Riga, September 16-17, 2010 / organized by University of Latvia. [Laboratory for Mathematical Modelling of Environmental and Technological Processes], University of Hannover ; sponsored by ESF Project at Latvia University... [etc.]. - Rīga : University of Latvia, 2010. - P.259-264 : fig.

125. Šuste, Agnese. Algebra and gifted children / Agnese Šuste, Dace Bonka. - Lit.: 72.lpp. // 2nd international scientific conference Gifted children: challenges and possibilities, October 11-16, 2009, Riga, Latvia : proceedings / Kaunas University of Technology, University of Latvia, National Student Academy (Lithuania). - Kaunas : Technologija, 2010. - 69.-72.lpp. : tab., att.

126. Titania nanotubes modeled from 3- and 6-layered (1 0 1) anatase sheets: Line group symmetry and comparative ab initio LCAO calculations / R.A. Evarestov, A.V. Bandura, M.V. Losev, S. Piskunov, Yu.F. Zhukovskii // Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. - Vol.43, N 1 (2010), p.266-278.

127. Valainis, Aigars. Rīgas jūras līča vertikālā temperatūras sadalījuma prognozes nākotnē / Aigars Valainis, Juris Seņņikovs // Klimata mainība un ūdeņi : rakstu krājums : 68. zinātniskā konference / Latvijas Universitāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 118.lpp.

128. Valeinis, Jānis. Two-Sample Problems in Statistical Data Modelling / J. Valeinis, E. Cers, J. Cielens // Mathematical Modelling and Analysis : 14th International Conference "Mathematical Modelling and Analysis" : May 27-30, 2009, Daugavpils, Latvia. - Vol.15, N 1 (2010), p.137-151.

129. Viscoelasticity of the bacteriophage Pf1 network measured by magnetic microrheology / K. Erglis, V. Ose, A. Zeltins, A. Cebers // Magnetohydrodynamics. - Vol.46, N 1 (2010), p.23-29.

130. Začs, Laimonis. Lithium in metal-poor red giants / L. Zacs, A. Barzdis // Light Elements in the Universe. - (IAU Symposium Proceedings Series). - Vol.268 (2010), p.361-362.

131. Začs, Laimons. Hyperfine structure measurements of neutral niobium with Fourier transform spectroscopy / S. Kröger, A. Er, I.K. Öztürk, G. Başar, A. Jarmola, R. Ferber, M. Tamanis, L. Začs // Astronomy & Astrophysics. - Vol.516 (2010, June-July), p.1-20. - Pieejams arī: WWW. URL: http://www.aanda.org/index.php?option=com_article&access=standard&Itemid=129&url=/articles/aa/abs/2010/08/aa13922-09/aa13922-09.html

132. Zariņa, L. Collinear suppression in texture segmentation for temporally modulated for temporally modulated stimul / L. Zariņa, S. Fomins. - Bibliogr.: 36.lpp. // Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. - ISSN 0868-8257. - Vol.47, Nr.3 (2010), 31.-36.lpp. : diagr., il.

133. Zinberga, Laila. Sucfcessful acquisition of general olympiad problem solving methods in mathematics circles / Laila Zinberga, Māris Zinbergs // 11. starptautiskā zinātniskā konference "Matemātikas mācīšana: vēsture un perspektīvas" : 2010. gada 6.-7. maijā, Daugavpils, Latvija : tēzes = 11th International conference "Teaching mathematics: retrospective and perspectives" : May 6-7, 2010, Daugavpils, Latvia : abstracts / [Daugulis P. (red.)] ; Daugavpils University. - Daugavpils : Academic Press "Saule", 2010. - 60.lpp.  
*****
 
134. Bērziņa, Inese. Generalization of Toeplitz words [elektroniskais resurss] / I. Berzina // 4th International scientific conference "Applied information and communication technologies" [elektroniskais resurss] : proceedings of the international scientific conference, Jelgava, Latvia, April 22-23, 2010 / Latvia University of Agriculture. Faculty of Information Technologies. - Jelgava : Latvia University of Agriculture, 2010. - P.336-340.

135. Bēts, Raivis. The problem of finite generated bi-ideal equality and periodicity [elektroniskais resurss] / R. Bets // 4th International scientific conference "Applied information and communication technologies" [elektroniskais resurss] : proceedings of the international scientific conference, Jelgava, Latvia, April 22-23, 2010 / Latvia University of Agriculture. Faculty of Information Technologies. - Jelgava : Latvia University of Agriculture, 2010. - P.361-365.

136. Cascade coherence transfer and magneto-optical resonances at 455 nm excitation of cesium [elektroniskais resurss] / M. Auzinsh, R. Ferber, F. Gahbauer, A. Jarmola, L. Kalvans, A. Atvars. - Bibliogr.: p.12. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2011.g. 6.janv. // arXiv [elektroniskais resurss] : open access : e-prints / Cornell University Library. - Ithaca, 2010. - e-prints 1010.2123v2 (2010), 12 p. Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1010/1010.2123v2.pdf

137. Nonlinear magneto-optical resonances at D1 excitation of 85Rb and 87Rb in an extremely thin cell [elektroniskais resurss] / M. Auzinsh, R. Ferber, F. Gahbauer, A. Jarmola, L. Kalvans, A. Papoyan, D. Sarkisyan. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2010. g. 6. okt. // Physical Review A [elektroniskais resurss]. - Vol. 81, N 3 (2010), 033408 (10 p) : fig. - Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://blogi.lu.lv/mauzins/files/2010/03/Auzinsh_10_1.pdf

138. Rubidium dimers in paraffin-coated cells [elektroniskais resurss] / V.M. Acosta, A. Jarmola, D. Windes, E. Corsini, M.P. Ledbetter, T. Karaulanov, M. Auzinsh, S.A. Rangwala, D.F. Jackson Kimball, D. Budker. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no tīmekļa lapas. - Resurss aprakstīts 2010.g. 6. okt. // New Journal of Physics [elektroniskais resurss]. - Vol.12 (2010), 083054 (8 p.). Pieejas veids : Tīmeklis WWW.URL: http://iopscience.iop.org/1367-2630/12/8/083054/pdf/1367-2630_12_8_083054.pdf