Bioloģijas fakultāte

1. Eglīte, Kamita. Anatomija : mācību līdzeklis bioloģijas, pedagoģijas, optometrijas, farmācijas un citās nemedicīnas studiju programmās / Kamita Eglīte. - 2. d. Asinsrites sistēma, iekšējie orgāni, nervu sistēma, sensoriskā sistēma. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 243 lpp. il. - Bibliogr. - Alf. rād. - Medicīnas termini arī latīņu val. 2. Laime, Brigita. Latvijas kāpu un pludmaļu fitosocioloģiskais raksturojums Baltijas jūras reģiona kontekstā : promocijas darba kopsavilkums Bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai : apakšnozare: botānika / Brigita Laime ; darba zinātniskais vadītājs Guntis Brūmelis ; rec.: Ģederts Ieviņš, Oļģerts Nikodemus, Solvita Rūsiņa ; Latvijas Universitāte. Bioloģijas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 70 lpp. : diagr., kartes, tab. - Ietver bibliogrāfiju (34.-36., 60.-62., 66.-70.lpp.). - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā (ar atsevišķām titullapām), vāka noformējums abās valodās. 3. Latvijas gliemji. Sugu noteicējs = A guide to the molluscs of Latvia / Mudīte Rudzīte, Edgars Dreijers, Līga Ozoliņa-Moll, Elga Parele, Digna Pilāte, Māris Rudzītis, Arturs Stalažs ; Latvijas Malakologu biedrība, Latvijas Universitāte, Latvijas Vides aizsardzības fonds. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010 - 252 lpp. : il. - Bibliogr.: 222.-227.lpp. 4. Olsena, Solvita. Miruša cilvēka aizsardzība un audu izmantošana medicīnā : promocijas darba kopsavilkums / Solvita Olsena ; darba vadītājas: Valentija Liholaja, Anita Rodiņa ; rec.: Ringolds Balodis, Hermanis Nys (Leuvenes Universitāte, Beļģija), Annija Kārkliņa ; Latvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte. Valsts tiesību zinātņu katedra. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2010. - 43 lpp. - Bibliogr. parindēs. - Bez titullapas; aprakstīts pēc vāka.

*****

5. Application of real-time TaqMan multiplex PCR in epidemiologic study of B-burgdorferi and A-phagocytophilum in tick samples / V. Capligina, R. Ranka, K. Brangulis, A. Bormane, V. Baumanis // FEBS Journal. - Vol.277, Suppl.1 (2010), p.102. 6. Assessment of ceramic beads as a carrier for bacteria immobilisation / V. Nikolajeva, K. Potapova, V. Svinka, A. Cimmers, O. Muter. - Bibliogr.: p. 267 // XVIII International Conference on Bioencapsulation : Porto, Portugal October 1-2, 2010 / University of Porto. Faculty of Pharmacy. - [Porto : University of Porto, 2010]. - P.266-267 : ill. 7. Auniņš, Ainārs. Biotopu apraksti / [Ainārs Auniņš, Rūta Sniedze]. - Literatūra: 20.lpp. // Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā : noteikšanas rokasgrāmata / galvenais redaktors Ainārs Auniņš. - Rīga : Latvijas Dabas fonds, 2010. - 14.-20.lpp. - Aut. uzrād. satura rādītājā.
Saturs : Biotopu grupu apraksti / Ainārs Auniņš. Biotopu aprakstu struktūra un visiem biotopiem kopīgie principi / Ainārs Auniņš. Biotopu kartēšana / Rūta Sniedze. 8. Āboliņš, Andris. Organisma skābekļa patēriņa īpatnības normobāriskas īslaicīgas hipoksijas apstākļos / Andris Āboliņš, Līga Plakane, Juris I. Aivars // Scientiae et adulescentiae = Zinātnei un jaunatnei : jubilejas zinātnisko rakstu krājums / sast. Jānis Gedrovics ; Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. Informātikas un dabaszinību katedra. Dabas un darba vides institūts. - Rīga : Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 2010. - 36.-38.lpp. 9. Āboliņš, Andris. Skābekļa patēriņa nodrošinājums nodarbinātajos muskuļos sporta slodzē un hipoksijas apstākļos = Providing oxygen consumption in the muscles occupied during the sports load and in hypoxia circumstances / Andris Āboliņš, Līga Plakane, Juris Imants Aivars. - Lit.: 11.-12.lpp. - Kopsav angļu val.: 5.lpp. // Sporta izglītības aktualitātes : zinātnisko rakstu krājums / Liepājas Universitāte. Nozaru Pedagoģijas katedra. - Liepāja : [Liepājas Universitāte, 2010]. - 5.-12.lpp. : att. 10. Cera, Inese. Occurrence of grass-dwelling spiders in habitats of Lake Engure Nature Park / Inese Cera, Voldemārs Spuņģis, Viesturs Melecis. - Bibliogr.: p.65-66 // Environmental and Experimental Biology. - Vol.8, N 1/4 (2010), p.59-69 : fig. 11. Challenges with advanced therapy medicinal products and how to meet them / Christian K. Schneider, Paula Salmikangas, Bernd Jilma, Jānis Ancāns, Aija Linē, Jolanta Gulbinovic ... [et al.]. - (Perspectives) // Nature Reviews. Drug Discovery. - Vol.9, N 3 (2010), pp.195-201. 12. Čeirāns, Andris. Latvijas upju ekoloģiskā klasifikācija pēc makrozoobentosa / Andris Čeirāns, Agnija Skuja // Klimata mainība un ūdeņi : rakstu krājums : 68. zinātniskā konference / Latvijas Universitāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 42.-43.lpp. : tab.

13. Construction and immunological evaluation of multivalent hepatitis B virus (HBV) core virus-like particles carrying HBV and HCV epitopes / I. Sominskaya, D. Skrastina, A. Dislers, D. Vasiljev, M. Mihailova, V. Ose, D. Dreilina, P. Pumpens // Clinical and Vaccine Immunology. - Vol.17, N 6 (2010), p.1027-1033.

14. Development of retrotransposon-based SSAP molecular marker system for study of genetic diversity in Sea Holly (Eryngium maritimum L.) / Baiba Ievina, Naeem H. Syed, Andrew J. Flavell, Gederts Ievinsh, Nils Rostoks. - Bibliogr.: p.265-266 // Plant Genetic Resources. - Vol.8, N 3 (2010), p.258-266.

15. Druva-Lūsīte, Ieva. Diversity of arbuscular mycorrhizal symbiosis in plants from coastal habitats / Ieva Druva-Lusite, Gederts Ievinsh. - Bibliogr.: p.33-34 // Environmental and Experimental Biology. - Vol.8, N 1/4 (2010), p.17-34 : fig.

16. Druvietis, Ivars. Macro- and microalgae as bioindicators of ecological quality of Salaca river, Latvia / Ivars Druvietis, Inga Konosonoka, Ilga Kokorite // Современные проблемы гидроекологии : тезисы докладов 4-ой Международной научной конференции, посвященной памяти профессора Г.Г. Винберга : 11-15 отября 2010 г., Россия, Санкт-Петербург : Modern problems of aquatic ecology : book of abstracts : 4th International Scientific Conference to commemorate Professor G.G. Winberg, 11-15 October 2010, St.Petersburg, Russia / Zoological Institute, Russian Academy of Sciences. - [St.Petersburg : Zoological Institute of Russian Academy of Sciences, 2010]. - P. 230.

17. Fizioloģijas studijas : pētniecības tehnoloģiju un iegūto rezultātu saprotamības konflikts / Juris Imants Aivars, Līga Ozoliņa-Moll, Līga Plakane, Zbigņevs Marcinkevičs, Kamita Eglīte, Igors Sviķis, Jeļena Grebņeva // Scientiae et adulescentiae = Zinātnei un jaunatnei : jubilejas zinātnisko rakstu krājums / sast. Jānis Gedrovics ; Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. Informātikas un dabaszinību katedra. Dabas un darba vides institūts. - Rīga : Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 2010. - 32.-35.lpp.

18. Freipica, Ilva. Relative NaCl tolerance of rare and endangered coastal plant species in conditions of tissue culture / Ilva Freipica, Gederts Ievinsh. - Bibliogr.: p.41-42 // Environmental and Experimental Biology. - Vol.8, N 1/4 (2010), p.35-42 : fig.

19. Gailīte, Agnese. In vitro propagation of an endangered plant Saussurea esthonica / Agnese Gailīte, Dace Kļaviņa, Gederts Ievinsh. - Bibliogr.: p.48. // Environmental and Experimental Biology. - Vol.8, N 1/4 (2010), p.43-48 : fig.

20. Gruberts, Dāvis. Klimata izmaiņu iespējamā ietekme uz Daugavas palieņu ezeru fitoplanktona sabiedrībām / Dāvis Gruberts, Ivars Druvietis // Klimata mainība un ūdeņi : rakstu krājums : 68. zinātniskā konference / Latvijas Universitāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 57.lpp.

21. Klepere, I. A bacterial hydrogen production test system for measuring H concentrations in liquids and gases / I. Klepere, I. Muiznieks, J. Kleperis. - Bibliogr.: 67.-68.lpp. - Kopsav. latviešu val. // Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. - Vol.47, Nr.2 (2010), 60.-68.lpp. : diagr., sh.

22. Kušnere, Signe. Ādas mikrocirkulācijas intravitālā kapilaroskopija un anemometrija: jauninājums bioloģijas studiju praktiskajā daļā / Signe Kušnere, Zbigņevs Marcinkevičs // Scientiae et adulescentiae = Zinātnei un jaunatnei : jubilejas zinātnisko rakstu krājums / sast. Jānis Gedrovics ; Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. Informātikas un dabaszinību katedra. Dabas un darba vides institūts. - Rīga : Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 2010. - 39.-43.lpp.

23. Laime, Brigita. Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas : 2130 / [Brigita Laime]. - (Piejūras un iekšzemes kāpu biotopi). - Literatūra: 67.lpp. // Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā : noteikšanas rokasgrāmata / galvenais redaktors Ainārs Auniņš. - Rīga : Latvijas Dabas fonds, 2010. - 65.-67.lpp.: il. - Aut. uzrād. satura rādītājā.

24. Laime, Brigita. Embrionālās kāpas : 2110 / [Brigita Laime]. - (Piejūras un iekšzemes kāpu biotopi). - Literatūra: 62.lpp. // Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā : noteikšanas rokasgrāmata / galvenais redaktors Ainārs Auniņš. - Rīga : Latvijas Dabas fonds, 2010. - 60.-62.lpp.: il. - Aut. uzrād. satura rādītājā.

25. Laime, Brigita. Pelēkās kāpas ar ložņu kārklu : 2170 / [Brigita Laime]. - (Piejūras un iekšzemes kāpu biotopi). - Literatūra: 72.lpp. // Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā : noteikšanas rokasgrāmata / galvenais redaktors Ainārs Auniņš. - Rīga : Latvijas Dabas fonds, 2010. - 71.-72.lpp.: il. - Aut. uzrād. satura rādītājā.

26. Laime, Brigita. Priekškāpas : 2120 / [Brigita Laime]. - (Piejūras un iekšzemes kāpu biotopi). - Literatūra: 64.lpp. // Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā : noteikšanas rokasgrāmata / galvenais redaktors Ainārs Auniņš. - Rīga : Latvijas Dabas fonds, 2010. - 63.-64.lpp.: il. - Aut. uzrād. satura rādītājā.

27. Laime, Brigita. Viengadīgu augu sabiedrības uz sanesumu joslām : 1210 / [Brigita Laime]. - (Jūras un iesāļu augteņu biotopi). - Literatūra: 38.lpp. // Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā : noteikšanas rokasgrāmata / galvenais redaktors Ainārs Auniņš. - Rīga : Latvijas Dabas fonds, 2010. - 36.-38.lpp. - Aut. uzrād. satura rādītājā.

28. The lichen biota of three nature reserves in island saaremaa, Estonia Ave Suija, Paweł Czarnota, Dmitry Himelbrant, Agnieszka Kowalewska, Martin Kukwa, Ekaterina Kuznetsova, Ede Leppik, Jurga Motiejūnaitė, Alfons Piterāns, Ulf Schiefelbein, Maria Skazina, Mohammad Sohrabi, Irina Stepanchikova, Katalin Veres. - Bibliogr.: p.89-96. // Folia Cryptogamica Estonia. - Vol.47 (2010), p.85-96 : fig.

29. Loss of habitats, naturalness and species diversity in Eurasian forest landscapes / T. Wallenius, L. Niskanen, T. Virtanen, J. Hottola, G. Brumelis, A. Angervuori, J. Julkunen, M. Pihlström. - Bibliogr.: p.1101 // Ecological Indicators. - Vol.10, N 6 (2010), p.1093-1101: il.

30. Melampsora allii-fragilis f. sp. galanthi-fragilis reported for first time to cause rust on Galanthus plicatus in Latvia / I. Apine, V. Nikolajeva, E. Vimba, M. Smona, S. Tomsone // Plant Pathology. - Vol.59, N 6 (2010), p.1175.

31. Metālu koncentrācija Rīgas un Somu līča brūnaļģēs Fucus vesiculosus un sedimentā / Zinta Sesuma, Irīna Kuļikova, Elmīra Boikova, Uldis Botva. - Literatūra : 94.lpp. // Klimata mainība un ūdeņi : rakstu krājums : 68. zinātniskā konference / Latvijas Universitāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 88.-94.lpp.: tab.

32. Paparde, Artūrs. Jauniešu organisma ogļhidrātu un tauku metabolisms pieaugošas intensitātes slodzē un hipoksijas apstākļos = Metabolism of the fat and Carbohydrate of young people during graded intensity exercise and hypoxic conditions / Artūrs Paparde, Līga Plakane, Juris Imants Aivars. - Lit.: 25.-26.lpp. - Kopsav angļu val.: 20.lpp. // Sporta izglītības aktualitātes : zinātnisko rakstu krājums / Liepājas Universitāte Nozaru Pedagoģijas katedra. - Liepāja : [Liepājas Universitāte, 2010]. - 20.-26.lpp. : att., tab.

33. Particular characteristics of soil microbial communities in forest stands infected with Heterobasidion parviporum and Armillaria spp / L. Grantina, E. Seile, U. Malinovskis, G. Tabors, R. Kasparinskis, V. Nikolajeva, I. Muiznieks. - (Agriculture and soil microbiology) // Microorganisms in Industry and Environment : from scientific and industrial research to consumer products / ed. Antonio Mendez-Vilas. - [S. l.] : World Scientific Publishing, 2010. - P.86-91.

34. Petersons, G. New data on the distribution of the barbastelle bat Barbastella barbastellus in Latvia / G. Petersons, V. Vintulis, J. Šuba // Estonian Journal of Ecology. - Vol.59, N 1 (2010), p.62-69.

35. Petrova, Valentīna. True bug community on strawberry fields of Latvia / Valentīna Petrova, Ineta Samsone, Līga Jankevica. - Bibliogr.: p.74 // Environmental and Experimental Biology. - Vol.8, N 1/4 (2010), p.71-74 : fig.

36. Plastid-nuclear complexes : permanent structures in photosynthesizing tissues of vascular plants / Turs Selga, Maija Selga, Valters Gobiņš, Agrita Ozoliņa. - Bibliogr.: p.92 // Environmental and Experimental Biology. - Vol.8, N 1/4 (2010), p.85-92 : ill.

37. Proteins tightly bound to DNA: New data and old problems / N. Sjakste, L. Bagdoniene, A. Gutcaits, D. Labeikyte, K. Bielskiene, I. Trapina, I. Muiznieks, Y. Vassetzky, T. Sjakste // Biochemistry-Moscow. - Vol.75, N 10 (2010), p.1240-1251.

38. Puriņa, Ingrīda. Fitoplanktona pirmprodukcija Andamanu jūras piekrastes mangrovju kanālos Trangas provincē Taizemē / Ingrīda Puriņa, Elīna Rimša, Matīss Žagars // Klimata mainība un ūdeņi : rakstu krājums : 68. zinātniskā konference / Latvijas Universitāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 83.lpp.

39. Rimša, Elīna. Fitoplanktona dinamika mēness fāžu ietekmē Andamanu jūras piekrastes mangrovju kanālos Trangas provincē Taizemē / Elīna Rimša, Ingrīda Puriņa // Klimata mainība un ūdeņi : rakstu krājums : 68. zinātniskā konference / Latvijas Universitāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 85.lpp.

40. Salacas upes lejteces un tās pieteku perifitona īpatnības / Ivars Druvietis, Inga Konošonoka, Dāvis Ozoliņš, Elga Parele, Arkādijs Poppels, Agnija Skuja. - Bibliogr.: 52.lpp. // Klimata mainība un ūdeņi : rakstu krājums : 68. zinātniskā konference / Latvijas Universitāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 49.-52.lpp.

41. Salmane, Inta. Species list and habitat preference of mesostigmata mites (Acari, Parasitiformes) in Latvia / Inta Salmane, Guntis Brumelis. - Bibliogr.: p.383-387 // Acarologia. - Vol.50, N 3 (2010), p.373-394 : tabl.

42. Sarva, Edīte. Mangrovju kanālu rezidentās zivju sugas Ambassis vachellii barošanās selektivitāte maksimālo plūdmaiņu laikā / Edīte Sarva // Klimata mainība un ūdeņi : rakstu krājums : 68. zinātniskā konference / Latvijas Universitāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 86.-87.lpp.

43. Skaliņa, Lolita. Growth potential of Listeria monocytogenes strains in mixed ready-to-eat salads / Lolita Skalina, Vizma Nikolajeva. - Bibliogr.: p.321 // International Journal of Food Microbiology. - Vol.144, N 2 (2010), p.317-321 : fig.

44. Skuja, Agnija. Influence of environmental factors on the distribution of caddisfly (Trichoptera) communities in medium-sized lowland streams in Latvia / A. Skuja, V. Spuņģis // Estonian Journal of Ecology. - Vol.59, N 3 (2010), p.197-215.

45. Skuja, Agnija. Makrozoobentosa drifta diennakts un sezonālās dinamikas raksturojums Korģē, Strīķupē un Tumšupē / Agnija Skuja, Dāvis, Ozoliņš // Klimata mainība un ūdeņi : rakstu krājums : 68. zinātniskā konference / Latvijas Universitāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 96.-97.lpp.

46. Skuja, Agnija. Salacas makrozoobentosa sugu sabiedrību ilgtermiņa raksturojums / Agnija Skuja, Elga Parele, Dāvis, Ozoliņš // Klimata mainība un ūdeņi : rakstu krājums : 68. zinātniskā konference / Latvijas Universitāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 98.lpp.

47. Spieķkaula artērijas asinsplūsmas un fotopletizmogrammas dinamika apakšdelma muskuļu statiskā slodzē un pēc slodzes = Dynamic of blood flow and photoplethysmogram of radial artery during lower arm static exercise and post-exerciserecovery period / Signe Kušnere, Zbigņevs Marcinkevičs, Juris Imants Aivars, Uldis Rubīns. - Lit.: 18.-19.lpp. - Kopsav angļu val.: 13.lpp. // Sporta izglītības aktualitātes : zinātnisko rakstu krājums / Liepājas Universitāte Nozaru Pedagoģijas katedra. - Liepāja : [Liepājas Universitāte, 2010]. - 13.-19.lpp. : att.

48. Strazdiņa, Līga. Bryophyte community composition on an island of Lake Cieceres, Latvia : dependence on forest stand and substrate properties / Līga Strazdiņa. - Bibliogr.: p.57-58 // Environmental and Experimental Biology. - Vol.8, N 1/4 (2010), p.49-58 : fig.

49. Strode, Aija. Somatotipisko īpatnību izvērtējums Latvijas Universitātes studējošajiem jauniešiem laika periodā no 2007 g. līdz 2009.gadam / Aija Strode, Līga Ozoliņa-Moll, Juris I. Aivars // Scientiae et adulescentiae = Zinātnei un jaunatnei : jubilejas zinātnisko rakstu krājums / sast. Jānis Gedrovics ; Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. Informātikas un dabaszinību katedra. Dabas un darba vides institūts. - Rīga : Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 2010. - 48.-51.lpp.

50. Strode, Evita. Somu jūras līča sedimentu toksiskuma noteikšana, izmantojot Monoporeia affinis / Evita Strode, Ieva Putna, Maija Balode // Klimata mainība un ūdeņi : rakstu krājums : 68. zinātniskā konference / Latvijas Universitāte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 115.lpp.

51. Šmiukše, Anda. Meža ainavas struktūra Bauskas rajonā = Analysis of the structure of forest landscape in the Bauska district / Anda Šmiukše. - Bibliogr.: 153.-155.lpp. - Kopsav. angļu val.: 155.lpp. // Zemes un vides zinātnes. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 752.sēj.). - (2010), [143.]-155.lpp. : diagr., karte, tab.

52. Šuba, Jurģis. The parti-coloured bat Vespertilio murinus in Riga (Latvia) during autumn and winter / Jurģis Šuba, Digna Vietniece, Gunārs Pētersons. - Bibliogr.: p.96 // Environmental and Experimental Biology. - Vol.8, N 1/4 (2010), p.93-96 : fig.

53. Transcriptome analysis of the barley nec3 mutant reveals a potential link with abiotic stress response related signaling pathways / Anete Keiša, Robert Brueggeman, Tom Drader, Andris Kleinhofs, Nils Rostoks. - Bibliogr.: p.9-12 // Environmental and Experimental Biology. - Vol.8, N 1/4 (2010), p.1-16 : fig.

54. Vaivars, Guntars. Hydrogen diffusion in modified poly(ether ether ketone) membranes : [PB-44] / Guntars Vaivars, Krisjanis Jurgelis, Ilze Klepere // XII International Symposium on Polymer Electrolytes, 29 August - 3 September, 2010, Padova, Italy : Book of abstracts. - P.262.

55. Vintulis, Viesturs. Autumn swarming of the pond bat Myotis dasycneme at hibernation sites in Latvia / V. Vintulis, J. Šuba // Estonian Journal of Ecology. - Vol.59, N 1 (2010), p.70-80.

56. A VLP-based vaccine targeting domain III of the West Nile virus e protein protects from lethal infection in mice / G. Spohn, G.T. Jennings, B.E. Martina, I. Keller, M. Beck, P. Pumpens, A.D. Osterhaus, M.F. Bachmann // Virology Journal. - Vol.7 (2010), Article number: p.146.

57. Volčeka, Karīna. Ķermeņa masas un relatīvā tauku daudzuma izvērtējums Latvijas Universitātes studējošajiem jauniešiem laika periodā no 2007 g. līdz 2009.gadam / Karīna Volčeka, Līga Ozoliņa-Moll, Juris I. Aivars // Scientiae et adulescentiae = Zinātnei un jaunatnei : jubilejas zinātnisko rakstu krājums / sast. Jānis Gedrovics ; Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. Informātikas un dabaszinību katedra. Dabas un darba vides institūts. - Rīga : Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 2010. - 52.-55.lpp.

*****

 58. Fungal diversity in agricultural and forest soils [elektroniskais resurss] : P 34 / L. Grantina, G. Bondare, A. Janberga, K. Kenigsvalde, V. Nikolajeva, N. Rostoks, I. Muiznieks. - Tiešsaistes raksts. - Nos. no dokumenta. - Resurss aprakstīts 2010.g. 27.dec. // Soil Metagenomics 2010 [elektroniskais resurss] : Implications of next-generation DNA sequencing on microbial diversity research and soil ecology, 8–10 December, 2010, Braunschweig (Germany) : programme / Johann Heinrich von Thünen Institut. - [Braunschweig : Johann Heinrich von Thünen Institut, 2010]. - P.82-83. - Tiešsaistes grāmata. - Pieejas veids: tīmeklis WWW. URL: http://conventus.de/fileadmin/media/2010/sm/Druckelemente/SM2010_Programm_klein.pdf

59. Ķermeņa masas un audu proporciju izvērtējums studējošajiem jauniešiem [elektroniskais resurss] : 2009.gada pētījums Daugavpils Universitātē, Latvijas Universitātē un Rīgas Stradiņa Universitātē / Irēna Kaminska, Līga Ozoliņa-Moll, Juris I. Aivars, Līga Aberberga-Augškalne, Maija Rumaka, Anda Bernāne, Andželika Paškeviča, Karīna Volčeka, Aija Strode // Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes [elektroniskais resurss] : Daugavpils, Latvija, 2010. g. = Abstracts of the 52nd International scientific conference of Daugavpils University. - Daugavpils : Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija : SIA DIFRA, 2010. - 51.lpp. - 1 CD ROM ietverē. - Aprakstīts pēc diska uzlīmes.

60. Seasonal changes of forest soil microbial populations [elektroniskais resurss] : [poster presentation] / Lelde Grantina, Gunta Bondare, Anna Janberga, Guntis Tabors, Raimonds Kasparinskis, Vizma Nikolajeva, Indrikis Muiznieks // IMC9 [elektroniskais resurss] : the biology of fungi : [the 9th International Mycological Congress] : Edinburgh UK, 1-6 August, 2010 : delegate CD-ROM / British Mycological Society, International Mycological Association. - [Edinburg, 2010]. - CD-ROM. - Aprakstīts pēc diska uzlīmes.