2021. gads

 • Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference. Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija: tēžu krājums / sastādītāja Mārīte Saviča. – Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2021. – ISBN 978-9934-18-676-9 (PDF)
 • Profesors Roberts Vipers (1859-1954): bibliogrāfija / Latvijas Universitātes Bibliotēka; [sastādītājas: Sandra Fomina, Irina Buša]. – Rīga, 2021. – 41 lpp. – Nepublicēts materiāls.

 

2020. gads

 • Profesors Pēteris Šmits: no Raunas līdz Pekinai / sast. un atb. red. Mārīte Saviča; LU Bibliotēka. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020. - 319 lpp. ISBN 9789934185496.

  • Profesors Dr. habil. phys. Ivars Lācis: dzīve un darbs / sastādītāja Mārīte Saviča; bibliogrāfijas sastādītāja Rūta Kore; bibliogrāfiskā redaktore Sandra Fomina; recenzenti: Dr.chem. Andris Zicmanis, Dr.georg. Oļģerts Nikodemus; priekšvārdu tulkojusi Māra Valpētere; latviešu teksta literārā redaktore Gita Kļaviņa. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020. – 205 lpp.: ilustrācijas. – (Latvijas Universitātes rektori). – ISBN 9789934185038.

   

  2019. gads

  • Acta Universitatis Latviensis - pie gadsimta sliekšņa / [Latvijas Universitātes Bibliotēka; projekta vadītāja Mārīte Saviča, lit. red.: Ruta Puriņa, Andra Damberga].  Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019.  97 lpp. : att. DOI: 10.22364/aul.100.pgs.  ISBN 9789934184512.   URL: http://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/48870/Gramata_aul.pdf 
  • Atgāzis, Māris.  Tuvcīņas ieroči Latvijā 10.-13. gadsimtā / Māris Atgāzis; Māra Atgāža manuskriptu publicēšanai sagatavoja Rūdolfs Brūzis; redkolēģija: Rūdolfs Brūzis, Andris Caune, Ivars Ločmelis [un citi]; redaktores: Ilze Antēna, Atra Legzdiņa (angļu valoda); māksliniece Ināra Jēgere; bibliogrāfiju sagatavoja Rūta Kore; LU Latvijas Vēstures institūts. – Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2019. – 366 lpp., xvi lpp. ielīmes: ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas. – ISBN 9789984824550.

   

  2018. gads

  Nepublicētās bibliogrāfijas

  • Dr.hist. Māris Atgāzis : bibliogrāfija / Latvijas Universitātes bibliotēka; [sastādītāja Rūta Kore]. – Rīga : [b.i.], 2018. – Nepublicēts materiāls. –  https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/38409
  • Habilitētā fizikas doktora, profesora Jura Zaķa biobibliogrāfiskais rādītājs / Latvijas Universitātes bibliotēka; [sastādītāja Rūta Kore]. – Rīga: [b.i.], 2018. - 110 lpp. - Nepublicēts materiāls. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/38333
  • Profesora Dr.habil.phys. Ivara Lāča biobibliogrāfija / Latvijas Universitātes bibliotēka; [sastādītāja Rūta Kore]. – Rīga: [b.i.], 2018. - 72 lpp. - Nepublicēts materiāls. – https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/38348
  • Profesora Dr.habil.phys. Mārča Auziņa biobibliogrāfija / Latvijas Universitātes bibliotēka; [sastādītāja  Rūta Kore]. – Rīga: [b.i.], 2018. - 122 lpp. - Nepublicēts materiāls. – https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/38362

   

  2016. gads

  • Vikmanis, Uldis. Atsperšanās / Uldis Vikmanis; / [bibliogrāfiskā rādītāja sastādītājas: Ilona Vēliņa-Švilpe un Rūta Kore; redaktore Gita Bērziņa; foto: Pauls Cīrulis ... u.c.; vāka dizains: Agris Dzilna]. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2016. - 271 lpp.: faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm + pielikums (2 saloc. lapas). -  Rādītāji: 248.-271. lpp. - Pielikumā: ģenealoģiskās tabulas. - ISBN 9789934181962.

   

  2015. gads

  • Profesore Sarmīte Tūbele: biobibliogrāfija / [sast.: Ilze Šūmane, Egija Laganovska; bibliogr. rād. sast. Terēze Šumskiha, bibliogr. rād. red. Jana Klebā]; Latvijas Universitāte. - Rīga: RaKa, 2015. - 136 lpp.: il. - Bibliogrāfija: 111.-130. lpp. un rādītājs: 131.-134. lpp. - Teksts latviešu, angļu un vācu valodā.
  • Profesors Jānis Rozenbergs: biobibliogrāfija / [sast. Raita Makare; bibliogrāfiskā rādītāja sast.: Gita Treide, Dita Tretjakova; bibliogrāfiskā rādītāja red. Jana Klebā]; Latvijas Universitāte. Latvijas Universitātes Bibliotēka. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015. - 103 lpp.: il., portr. - (Latvijas Universitātes zinātnieki).

   

  Nepublicētās bibliogrāfijas

  • Habilitētā medicīnas doktora, profesora Ulda Vikmaņa biobibliogrāfiskais rādītājs  / Latvijas Universitātes bibliotēka; [sastādītājas: Sintija Krastiņa, Rūta Kore]. – Rīga: [b.i.], 2015. – 38 lpp. - Nepublicēts materiāls.
  • Zinātnieces, Dr. hab. hist. Lindas Dumpes bibliogrāfija / Latvijas Universitātes bibliotēka; [sastādītāja  Sintija Krastiņa]. – Rīga: [b.i.], 2015. – 15 lpp. - Nepublicēts materiāls.
  • Habilitētā medicīnas doktora, profesora Ulda Vikmaņa biobibliogrāfiskais rādītājs  / Latvijas Universitātes bibliotēka; [sastādītājas: Sintija Krastiņa, Rūta Kore]. – Rīga: [b.i.], 2015. – 38 lpp. - Nepublicēts materiāls. https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/45450

   

  2014. gads

  • Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis LU profesors Pēteris Cimdiņš : biobibliogrāfija  / [sast.: Jana Klebā, Lolita Lāce]; Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014. - 199 lpp.: il., portr. - Tiešsaistes grāmata . - URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2794
  • Pēc pieciem mirkļiem 100 gadi: Bibliotēku dārgumi: izstāde veltīta Latvijas Universitātes 95. gadadienai: [informatīvais buklets] / [angļu valodā tulkojusi Ilga Mantiniece]; Latvijas Universitātes Bibliotēka; Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka. - [Rīga: Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2014]. - [10] lpp.: faks., kart., krās. il. - URL:  https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2920
  • Profesors Dr. chem. Mārtiņš Prīmanis: dzīve un darbs / [sastādītāja un priekšvārda autore Dita Tretjakova; bibliogrāfiskā redaktore Jana Klebā; tekstu angļu valodā tulkojusi Rasma Mozere, tekstu krievu valodā tulkojušas Larisa Ponomarjova un Anna Pavlova; latviešu tekstu literārā redaktore Gita Bērziņa]; Latvijas Universitātes bibliotēka. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014. - 223 lpp.: faks., il., portr., tab. - (Latvijas Universitātes rektori). - Tiešsaistes grāmata . - URL : https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2951
  • Profesors Dr. ing. h. c. Mārtiņš Bīmanis: dzīve un darbs / Latvijas Universitātes bibliotēka; [sastādītāja Jana Klebā; izdevuma redaktore Iveta Gudakovska; bibliogrāfiskā redaktore Sandra Ranka]. - [Rīga]: LU Akadēmiskais apgāds, 2014. - 221 lpp.: il., portr., faks. - (Latvijas Universitātes rektori). - Tiešsaistes grāmata . - URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2952
  • Profesors Dr. med. Mārtiņš Zīle: dzīve un darbs / [sastādītājas: Daina Gavare, Aija Putniņa; zinātniskais redaktors Māris Baltiņš; bibliogrāfiskā redaktore Jana Klebā; rakstus tulkojuši: angļu valodā - Rasma Mozere, latviešu valodā - Ieva Sproģe, krievu valodā - Larisa Ponomarjova, vācu valodā - Felikss Lintners; Dainas Gavares priekšvārds]; Latvijas Universitātes bibliotēka. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014. - 255 lpp.: il., faks., portr. - (Latvijas Universitātes rektori). - Tiešsaistes grāmata. - URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2954
  • Bibliotēka kā universitātes informācijas un mācību telpa = A library as university information and education space [elektroniskais resurss] / sast.: Ruta Garklāva, Iveta Gudakovska, Ilga Rampāne; galv. red. Iveta Gudakovska; redkol.: Aīda Krūze, Baiba Sporāne, Žibute Petrauskiene ... [u.c.]. - Tiešsaistes resurss. - Rīga: LU Bibliotēka, 2014. - 211 lpp.: il. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2329.
  • Profesore Ausma Špona: biobibliogrāfija / [sast. Iveta Gudakovska; bibliogr. sast.: Dita Tretjakova; bibliogr. red. Jana Klebā]; Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. Latvijas Universitātes Bibliotēka. - Rīga : RaKa, 2013. - 167 lpp. : il., fotogr.
  • Profesors Dr. chem. Jūlijs Auškāps: dzīve un darbs / [sastādītāja Sandra Ranka; bibliogrāfiskā redaktore Jana Klebā; tekstu angļu valodā tulkojusi Rasma Mozere, krievu valodā - Santa Meldere]; Latvijas Universitātes Bibliotēka. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2013. - 414 lpp.: il., portr., faks. - ( Latvijas Universitātes rektori) - Bibliogrāfija: 287.-403. lpp. un rādītājs: 404.-414. lpp. - Teksts latviešu valodā, priekšvārds un raksts "Profesors Jūlijs Auškāps (1884-1942)" arī angļu un krievu valodā.
  • Profesors Uldis Krastiņš: biobibliogrāfija / [bibliogrāfiskā rādītāja sastādītājas: Dita Tretjakova, Jana Klebā, Sandra Ranka]; Latvijas Universitātes Bibliotēka. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2013. - 94, [1] lpp.: il., faks., portr. - (Latvijas Universitātes zinātnieki) - Ietver darbu nosaukumu alfabētisko rādītāju (81.-89. lpp.) un personu alfabētisko rādītāju (90.-94. lpp.).
  • Asociētais profesors Enoks Biķis: biobibliogrāfija / [bibliogr. sast.: Daiga Šļahota, Dita Tretjakova; bibliogr. red. Jana Klebā]; Latvijas Universitāte. Bibliotēka. - [Rīga]: LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - 117, [2] lpp.: il., faks. - (Latvijas Universitātes zinātnieki). - Ietver personu un nosaukumu alfabētiskos rādītājus (97.-117. lpp.).
  • Pedagoģijas zinātņu doktore Elīna Faļkenšteina: biobibliogrāfija / bibliogr. sast. Jana Klebā; bibliogr. red. Dita Tretjakova; LU Bibliotēka. - Rīga: Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2012. - 136 lpp.: il.
  • Profesore Irēna Žogla: bibliogrāfija / [sastādītāja Aīda Krūze; bibliogr. rādītāja sast. Dita Tretjakova, bibl. rādītāja redaktore Jana Klebā]; Latvijas Universitāte. Bibliotēka. - [Rīga]: LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - 164, [3] lpp.: il., portr. - (Latvijas Universitātes zinātnieki). - Ietver personu (152.-160. lpp.) un darbu nosaukumu (161.-164. lpp.) alfabētiskos rādītājus.
  • Profesore Rudīte Andersone: biobibliogrāfija / [sast. Aīda Krūze; bibliogr. rādītāja sast. Dita Tretjakova, bibl. rādītāja red. Sandra Ranka]; Latvijas Universitāte. Bibliotēka. - Rīga, 2012. - 108, [3] lpp.: il.,fotogr. - Ietver personu (94.-101.lpp.) un darbu nosaukumu (102.-108.lpp.) alfabētiskos rādītājus.
  • Profesors Juris Krūmiņš: biobibliogrāfija / [bibliogr. rād. sast. Dita Tretjakova; bibliogr. red. Jana Klebā]; Latvijas Universitāte. [ Bibliotēka]. - [Rīga]: LU Akadēmiskais apgads, 2012. - 85, [3] lpp.: portr. - (Latvijas Universitātes zinātnieki). - Ietver personu (63.-74. lpp.) un darbu nosaukumu (75.-85. lpp.) alfabētisko rādītāju.
  • Emeritētā profesore Rasma Garleja: biobibliogrāfija / sast. Aīda Krūze; bibliogrāfiskā rādītāja sast. Jana Klebā; bibliogrāfiskā rādītāja red. Sandra Ranka; Latvijas Universitāte. Bibliotēka. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - 143, [1] lpp.: il., faks. - (Latvijas Universitātes zinātnieki). - Ietver bibliogr. (71.-126. lpp.) un personu un nosaukumu alfabētiskos rādītājus (127.-142. lpp.). - Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu val.
  • LZA korespondētājlocekle profesore Dr. philol. Ausma Cimdiņa: biobibliogrāfija / sastādītājas: Jana Klebā, Renāte Visocka, Dita Tretjakova; izd. sagat. Dagnija Ivbule; Latvijas Universitātes Bibliotēka, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 180, [2] lpp.: il., portr. - (Latvijas zinātnieki). - Ietver bibliogr. (27.-112. lpp.) un rādītājus (113.-131. lpp.)
  • Augusts Tentelis: dzīve un darbs / sast. Mārīte Saviča; Latvijas Universitātes Bibliotēka. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 247 lpp.
  • Profesors Kalvis Torgāns: biobibliogrāfija: nozīmīgākās publikācijas (1966-1998), bibliogrāfija (1999-2008) / Latvijas Universitāte. Bibliotēka; [sast.: Diāna Paukšēna un Dita Tretjakova]. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 71, [1] lpp.
  • Irēna Pļaviņa: biobibliogrāfiskais rādītājs / Latvijas Universitāte; [sast.: Aija Tāle un Sandra Ranka]. - [Rīga]: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. - 42 lpp.
  • Latvijas Universitātē izstrādātās vai aizstāvētās disertācijas (1996-2005): bibliogrāfiskais rādītājs / [sast.: Diāna Paukšēna, Ilga Rampāne]; Latvijas Universitātes Bibliotēka. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. - 195 lpp.
  • Latvijas Universitātes Bibliotēka laikmetu griežos / Latvijas Universitātes Bibliotēka; [sast. Mārīte Saviča; bibliogr. red. Diāna Paukšēna]. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007. - 159 lpp.
  • Latvijas Universitātes Rakstu bibliogrāfiskais rādītājs (1921-1943) / Latvijas Universitāte ; [sast. Gita Treide ; zin. red. Māris Baltiņš]. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007. - 210 lpp.
  • Profesors Andris Kangro: biobibliogrāfiskais rādītājs / [sast. Milvi Skribe; red. Rita Dzvinko]; [biogrāfiju rakstījis Andris Grīnfelds]. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007. - 94 lpp.
  • Profesors Dr. med. Jānis Ruberts: dzīve un darbs / Latvijas Universitātes Bibliotēka; [sast. Sandra Ranka]. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007. - 109 lpp.
  • Seriālizdevumi Latvijas Universitātes Bibliotēkā, 2006: bibliogrāfiskais rādītājs / Latvijas Universitātes Bibliotēka; [sast.: Rita Dzvinko, Gunta Dogžina]. – Rīga: LU, 2007. – 108 lpp.
  • Starptautiskie semināri zinātnisko un akadēmisko bibliotēku speciālistu profesionālai pilnveidei 2006./2007. m. g.: [referātu krājums] / [Latvijas Universitātes Bibliotēka, valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" (KIS)]. - Rīga : LUB, 2007. - 214 lpp. Ozoliņa, Elita.
  • Retrospektīvā konversija: situācijas izpēte un izmantošanas iespējas Latvijas akadēmiskajās bibliotēkās / Elita Ozoliņa; Latvijas Universitātes Bibliotēka. - Rīga: Latvijas Universitāte, 2006. - 63 lpp.
  • Rampāne, Ilga. Automatizācija Latvijas Universitātes Bibliotēkā: kā bija "ALISEs brīnumzemē" / Ilga Rampāne; Latvijas Universitātes Bibliotēka. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. - 83 lpp.
  • Ranka, Sandra. Analītisko bibliogrāfisko ierakstu izveide un standartizācija: metodiska izstrādne / Sandra Ranka; [zin. red. Baiba Mūze]; Latvijas Universitātes Bibliotēka. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. - 66 lpp.
  • Starptautiskie semināri zinātnisko un akadēmisko bibliotēku speciālistu profesionālai pilnveidei 2005./2006. m. g.: [referātu krājums] / [Latvijas Universitātes Bibliotēka, valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" (KIS)]. - Rīga: Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2006. - 140 lpp.
  • Dr. biol. Edgars Vimba: biobibliogrāfiskais rādītājs / Latvijas Universitāte. Bibliotēka; [sast.: Arnis Brīnums, Dace Rempe, Sandra Ranka].- Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. - 83 lpp.
  • Asociētā profesore Olga Ozoliņa: biobibliogrāfiskais rādītājs / Latvijas Universitāte. Bibliotēka; [sast.: Anta Lapa, Inga Niedra]. - Rīga: Latvijas Universitāte, 2004.- 42, [1] lpp.
  • Latvijā aizstāvētās doktora disertācijas (1923-1944): bibliogrāfiskais rādītājs / Latvijas Universitātes Zinātnes un tehnikas vēstures muzejs, Latvijas Universitātes Bibliotēka; sast. un zin. red. Māris Baltiņš; bibliogr. Gita Treide; bibliogr. red. Diāna Paukšēna.-  Rīga: Latvijas Universitāte, 2004.- 91 lpp.
  • Latvijas Universitātes zinātnisko rakstu bibliogrāfiskais rādītājs (1990-2000) / Latvijas Universitāte; [sast. Dagnija Dāldere; bibliogr. red. Diāna Paukšēna].– Rīga: Latvijas Universitāte, 2004. - 308 lpp.
  • Profesore Marta Rudzīte: bibliogrāfiskais rādītājs / Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultāte. Baltu valodas katedra; [sast. Inga Niedra; atb. red. Lidija Leikuma].- Rīga: LU, 2004. - 98, [1] lpp.
  • Profesors Dr. phil. h. c. Ernests Felsbergs: dzīve un darbs: veltījums pirmajam rektoram Latvijas Universitātes 85. gadskārtā / Latvijas Universitāte. Bibliotēka; [sast. Sandra Ranka ; bibliogr. red. Diāna Paukšēna].- Rīga: Latvijas Universitāte, 2004.- 103 lpp.
  • Profesors Jānis Porietis: biobibliogrāfiskais rādītājs / [sast. Inga Niedra].– Rīga: Latvijas Universitāte: Rasa ABC, 2004.- 239 lpp. Upeniece, Mārīte. Bibliotēkas krājuma komplektēšanas procesa informacionālais nodrošinājums: metodiskā izstrādne / Mārīte Upeniece; Latvijas Universitātes Bibliotēka.- Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2004.- 67 lpp.