• Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference. Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija: tēžu krājums / sastādītāja Mārīte Saviča. – Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2021. – ISBN 978-9934-18-676-9 (PDF)
  • Profesors Roberts Vipers (1859-1954): bibliogrāfija / Latvijas Universitātes Bibliotēka; [sastādītājas: Sandra Fomina, Irina Buša]. – Rīga, 2021. – 41 lpp. – Nepublicēts materiāls.
  • Profesors Pēteris Šmits: no Raunas līdz Pekinai / sast. un atb. red. Mārīte Saviča; LU Bibliotēka. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020. - 319 lpp. ISBN 9789934185496.

  • Profesors Dr. habil. phys. Ivars Lācis: dzīve un darbs / sastādītāja Mārīte Saviča; bibliogrāfijas sastādītāja Rūta Kore; bibliogrāfiskā redaktore Sandra Fomina; recenzenti: Dr.chem. Andris Zicmanis, Dr.georg. Oļģerts Nikodemus; priekšvārdu tulkojusi Māra Valpētere; latviešu teksta literārā redaktore Gita Kļaviņa. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020. – 205 lpp.: ilustrācijas. – (Latvijas Universitātes rektori). – ISBN 9789934185038.
  • Acta Universitatis Latviensis - pie gadsimta sliekšņa / [Latvijas Universitātes Bibliotēka; projekta vadītāja Mārīte Saviča, lit. red.: Ruta Puriņa, Andra Damberga].  Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019.  97 lpp. : att. DOI: 10.22364/aul.100.pgs.  ISBN 9789934184512.   URL: http://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/48870/Gramata_aul.pdf 
  • Atgāzis, Māris.  Tuvcīņas ieroči Latvijā 10.-13. gadsimtā / Māris Atgāzis; Māra Atgāža manuskriptu publicēšanai sagatavoja Rūdolfs Brūzis; redkolēģija: Rūdolfs Brūzis, Andris Caune, Ivars Ločmelis [un citi]; redaktores: Ilze Antēna, Atra Legzdiņa (angļu valoda); māksliniece Ināra Jēgere; bibliogrāfiju sagatavoja Rūta Kore; LU Latvijas Vēstures institūts. – Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2019. – 366 lpp., xvi lpp. ielīmes: ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas. – ISBN 9789984824550.
 

Nepublicētās bibliogrāfijas

  • Dr.hist. Māris Atgāzis : bibliogrāfija / Latvijas Universitātes bibliotēka; [sastādītāja Rūta Kore]. – Rīga : [b.i.], 2018. – Nepublicēts materiāls. –  https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/38409
  • Habilitētā fizikas doktora, profesora Jura Zaķa biobibliogrāfiskais rādītājs / Latvijas Universitātes bibliotēka; [sastādītāja Rūta Kore]. – Rīga: [b.i.], 2018. - 110 lpp. - Nepublicēts materiāls. – URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/38333
  • Profesora Dr.habil.phys. Ivara Lāča biobibliogrāfija / Latvijas Universitātes bibliotēka; [sastādītāja Rūta Kore]. – Rīga: [b.i.], 2018. - 72 lpp. - Nepublicēts materiāls. – https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/38348
  • Profesora Dr.habil.phys. Mārča Auziņa biobibliogrāfija / Latvijas Universitātes bibliotēka; [sastādītāja  Rūta Kore]. – Rīga: [b.i.], 2018. - 122 lpp. - Nepublicēts materiāls. – https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/38362