• Irēna Pļaviņa : biobibliogrāfiskais rādītājs / [sastādītājas: Aija Tāle, Sandra Ranka] ; Latvijas Universitāte. – [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2008. – 42 lpp. – Pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/255 
  • Latvijas Universitātē izstrādātās vai aizstāvētās disertācijas (1996-2005) : bibliogrāfiskais rādītājs / [sastādītājas: Diāna Paukšēna, Ilga Rampāne] ; Latvijas Universitātes Bibliotēka. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008. – 195 lpp.
  • Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes docente Dr. philol. Sarma Kļaviņa : bibliogrāfija / [sastādītājas: Dita Tretjakova, Renāte Visocka] ; Latvijas Universitātes Bibliotēka. – Rīga, 2008. – 39 lpp. – Nepublicēts materiāls. – Pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/259