• Profesore Sarmīte Tūbele: biobibliogrāfija / [sast.: Ilze Šūmane, Egija Laganovska; bibliogr. rād. sast. Terēze Šumskiha, bibliogr. rād. red. Jana Klebā]; Latvijas Universitāte. - Rīga: RaKa, 2015. - 136 lpp.: il. - Bibliogrāfija: 111.-130. lpp. un rādītājs: 131.-134. lpp. - Teksts latviešu, angļu un vācu valodā.
  • Profesors Jānis Rozenbergs: biobibliogrāfija / [sast. Raita Makare; bibliogrāfiskā rādītāja sast.: Gita Treide, Dita Tretjakova; bibliogrāfiskā rādītāja red. Jana Klebā]; Latvijas Universitāte. Latvijas Universitātes Bibliotēka. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015. - 103 lpp.: il., portr. - (Latvijas Universitātes zinātnieki).
 

Nepublicētās bibliogrāfijas

  • Habilitētā medicīnas doktora, profesora Ulda Vikmaņa biobibliogrāfiskais rādītājs  / Latvijas Universitātes bibliotēka; [sastādītājas: Sintija Krastiņa, Rūta Kore]. – Rīga: [b.i.], 2015. – 38 lpp. - Nepublicēts materiāls.
  • Zinātnieces, Dr. hab. hist. Lindas Dumpes bibliogrāfija / Latvijas Universitātes bibliotēka; [sastādītāja  Sintija Krastiņa]. – Rīga: [b.i.], 2015. – 15 lpp. - Nepublicēts materiāls.
  • Habilitētā medicīnas doktora, profesora Ulda Vikmaņa biobibliogrāfiskais rādītājs  / Latvijas Universitātes bibliotēka; [sastādītājas: Sintija Krastiņa, Rūta Kore]. – Rīga: [b.i.], 2015. – 38 lpp. - Nepublicēts materiāls. https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/45450