• Profesore Sarmīte Tūbele : biobibliogrāfija / [sastādītājas: Ilze Šūmane, Egija Laganovska ; bibliogrāfiskā rādītāja sastādītāja Terēze Šumskiha ; bibliogrāfiskā rādītāja redaktore Jana Klebā] ; Latvijas Universitāte. – Rīga : RaKa, 2015. – 136 lpp. : il. – Bibliogr.: 111.-130. lpp. un rād.: 131.-134. lpp. – Teksts latv., angļu un vācu val. - ISBN 9789984463223.
  • Profesors Jānis Rozenbergs : biobibliogrāfija / [sastādītāja Raita Makare ; bibliogrāfiskā rādītāja sastādītājas: Gita Treide, Dita Tretjakova ; bibliogrāfiskā rādītāja redaktore Jana Klebā] ; Latvijas Universitāte. Latvijas Universitātes Bibliotēka. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2015. – 103 lpp. : il., portr. – (Latvijas Universitātes zinātnieki). – ISBN 9789934180026.
  • Vanaga, Lilita. Etnogrāfe, profesore, Dr. habil. hist., profesore Linda Dumpe : biobibliogrāfija / [autori: Dr. hist. h.c. Lilita Vanaga - dzīve un zinātniskā darbība ; Sintija Krastiņa - priekšvārds, bibliogrāfija un personu rādītājs ; sast. Ilze Boldāne-Zeļenkova]. – Rīga : LU Latvijas vēstures institūts, 2015. – 43 lpp. : il. – Bibliogr.: 40.-43.lpp. un personu rādītājs: 37.-39.lpp. – Nepublicēts materiāls. – Pieejams: http://www.lvi.lv/lv/elektropubl_files/Izdevums_LDumpes_biobibliografija.pdf