• LZA korespondētājlocekle profesore Dr. philol. Ausma Cimdiņa : biobibliogrāfija / sastādītājas: Jana Klebā, Renāte Visocka, Dita Tretjakova ; izdevuma sagatavotāja Dagnija Ivbule ; Latvijas Universitātes Bibliotēka, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. – 180, [2] lpp. : il., portr. – (Latvijas zinātnieki). – Ietver bibliogr. (27.-112. lpp.) un rādītājus (113.-131. lpp.). – Bibliogrāfiskais rādītājs pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/744