• LZA korespondētājlocekle profesore Dr. philol. Ausma Cimdiņa: biobibliogrāfija / sastādītājas: Jana Klebā, Renāte Visocka, Dita Tretjakova; izd. sagat. Dagnija Ivbule; Latvijas Universitātes Bibliotēka, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 180, [2] lpp.: il., portr. - (Latvijas zinātnieki). - Ietver bibliogr. (27.-112. lpp.) un rādītājus (113.-131. lpp.)