• Latvijas Universitātes Bibliotēka laikmetu griežos / Latvijas Universitātes Bibliotēka; [sast. Mārīte Saviča; bibliogr. red. Diāna Paukšēna]. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007. - 159 lpp.
  • Latvijas Universitātes Rakstu bibliogrāfiskais rādītājs (1921-1943) / Latvijas Universitāte ; [sast. Gita Treide ; zin. red. Māris Baltiņš]. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007. - 210 lpp.
  • Profesors Andris Kangro: biobibliogrāfiskais rādītājs / [sast. Milvi Skribe; red. Rita Dzvinko]; [biogrāfiju rakstījis Andris Grīnfelds]. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007. - 94 lpp.
  • Profesors Dr. med. Jānis Ruberts: dzīve un darbs / Latvijas Universitātes Bibliotēka; [sast. Sandra Ranka]. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007. - 109 lpp.
  • Seriālizdevumi Latvijas Universitātes Bibliotēkā, 2006: bibliogrāfiskais rādītājs / Latvijas Universitātes Bibliotēka; [sast.: Rita Dzvinko, Gunta Dogžina]. – Rīga: LU, 2007. – 108 lpp.
  • Starptautiskie semināri zinātnisko un akadēmisko bibliotēku speciālistu profesionālai pilnveidei 2006./2007. m. g.: [referātu krājums] / [Latvijas Universitātes Bibliotēka, valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" (KIS)]. - Rīga : LUB, 2007. - 214 lpp. Ozoliņa, Elita.