• Bibliotēka kā universitātes informācijas un mācību telpa = A library as university information and education space [elektroniskais resurss] : [rakstu krājums] / sastādītājas: Ruta Garklāva, Iveta Gudakovska, Ilga Rampāne ; galvenā redaktore Iveta Gudakovska ; redkolēģija: Aīda Krūze, Baiba Sporāne, Žibute Petrauskiene ... [u.c.]. – Rīga : LU Bibliotēka, 2014. – 211 lpp. : il. – Pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2329 
  • Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis profesors Pēteris Cimdiņš : biobibliogrāfija / [sastādītājas: Jana Klebā, Lolita Lāce] ; Latvijas Universitātes Bibliotēka, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 199 lpp. : il., portr. – Pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2794 
  • Pēc pieciem mirkļiem 100 gadi: Bibliotēku dārgumi : izstāde veltīta Latvijas Universitātes 95. gadadienai : [informatīvs buklets] / [angļu valodā tulkojusi Ilga Mantiniece] ; Latvijas Universitātes Bibliotēka, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka. – [Rīga : Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2014]. – [10] lpp. : faks., kart., krās. il. – Pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2920 
  • Profesors Dr. chem. Mārtiņš Prīmanis: dzīve un darbs / [sastādītāja un priekšvārda autore Dita Tretjakova ; bibliogrāfiskā redaktore Jana Klebā ; tekstu angļu valodā tulkojusi Rasma Mozere, tekstu krievu valodā tulkojušas Larisa Ponomarjova un Anna Pavlova ; latviešu tekstu literārā redaktore Gita Bērziņa] ; Latvijas Universitātes bibliotēka. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 223 lpp. : faks., il., portr., tab. – (Latvijas Universitātes rektori). – Pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2951 
  • Profesors Dr. ing. h. c. Mārtiņš Bīmanis: dzīve un darbs / [sastādītāja Jana Klebā ; izdevuma redaktore Iveta Gudakovska ; bibliogrāfiskā redaktore Sandra Ranka] ; Latvijas Universitātes bibliotēka. – [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 221 lpp. : il., portr., faks. – (Latvijas Universitātes rektori). Pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2952 
  • Profesors Dr. med. Mārtiņš Zīle: dzīve un darbs / [sastādītājas: Daina Gavare, Aija Putniņa ; zinātniskais redaktors Māris Baltiņš ; bibliogrāfiskā redaktore Jana Klebā ; rakstus tulkojuši: angļu valodā - Rasma Mozere, latviešu valodā - Ieva Sproģe, krievu valodā - Larisa Ponomarjova, vācu valodā - Felikss Lintners ; Dainas Gavares priekšvārds] ; Latvijas Universitātes bibliotēka. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. – 255 lpp. : il., faks., portr. – (Latvijas Universitātes rektori). – Pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2954