• Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis LU profesors Pēteris Cimdiņš : biobibliogrāfija  / [sast.: Jana Klebā, Lolita Lāce]; Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014. - 199 lpp.: il., portr. - Tiešsaistes grāmata . - URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2794
  • Pēc pieciem mirkļiem 100 gadi: Bibliotēku dārgumi: izstāde veltīta Latvijas Universitātes 95. gadadienai: [informatīvais buklets] / [angļu valodā tulkojusi Ilga Mantiniece]; Latvijas Universitātes Bibliotēka; Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka. - [Rīga: Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2014]. - [10] lpp.: faks., kart., krās. il. - URL:  https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2920
  • Profesors Dr. chem. Mārtiņš Prīmanis: dzīve un darbs / [sastādītāja un priekšvārda autore Dita Tretjakova; bibliogrāfiskā redaktore Jana Klebā; tekstu angļu valodā tulkojusi Rasma Mozere, tekstu krievu valodā tulkojušas Larisa Ponomarjova un Anna Pavlova; latviešu tekstu literārā redaktore Gita Bērziņa]; Latvijas Universitātes bibliotēka. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014. - 223 lpp.: faks., il., portr., tab. - (Latvijas Universitātes rektori). - Tiešsaistes grāmata . - URL : https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2951
  • Profesors Dr. ing. h. c. Mārtiņš Bīmanis: dzīve un darbs / Latvijas Universitātes bibliotēka; [sastādītāja Jana Klebā; izdevuma redaktore Iveta Gudakovska; bibliogrāfiskā redaktore Sandra Ranka]. - [Rīga]: LU Akadēmiskais apgāds, 2014. - 221 lpp.: il., portr., faks. - (Latvijas Universitātes rektori). - Tiešsaistes grāmata . - URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2952
  • Profesors Dr. med. Mārtiņš Zīle: dzīve un darbs / [sastādītājas: Daina Gavare, Aija Putniņa; zinātniskais redaktors Māris Baltiņš; bibliogrāfiskā redaktore Jana Klebā; rakstus tulkojuši: angļu valodā - Rasma Mozere, latviešu valodā - Ieva Sproģe, krievu valodā - Larisa Ponomarjova, vācu valodā - Felikss Lintners; Dainas Gavares priekšvārds]; Latvijas Universitātes bibliotēka. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014. - 255 lpp.: il., faks., portr. - (Latvijas Universitātes rektori). - Tiešsaistes grāmata. - URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2954
  • Bibliotēka kā universitātes informācijas un mācību telpa = A library as university information and education space [elektroniskais resurss] / sast.: Ruta Garklāva, Iveta Gudakovska, Ilga Rampāne; galv. red. Iveta Gudakovska; redkol.: Aīda Krūze, Baiba Sporāne, Žibute Petrauskiene ... [u.c.]. - Tiešsaistes resurss. - Rīga: LU Bibliotēka, 2014. - 211 lpp.: il. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2329.