• Retrospektīvā konversija: situācijas izpēte un izmantošanas iespējas Latvijas akadēmiskajās bibliotēkās / Elita Ozoliņa; Latvijas Universitātes Bibliotēka. - Rīga: Latvijas Universitāte, 2006. - 63 lpp.
  • Rampāne, Ilga. Automatizācija Latvijas Universitātes Bibliotēkā: kā bija "ALISEs brīnumzemē" / Ilga Rampāne; Latvijas Universitātes Bibliotēka. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. - 83 lpp.
  • Ranka, Sandra. Analītisko bibliogrāfisko ierakstu izveide un standartizācija: metodiska izstrādne / Sandra Ranka; [zin. red. Baiba Mūze]; Latvijas Universitātes Bibliotēka. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. - 66 lpp.
  • Starptautiskie semināri zinātnisko un akadēmisko bibliotēku speciālistu profesionālai pilnveidei 2005./2006. m. g.: [referātu krājums] / [Latvijas Universitātes Bibliotēka, valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" (KIS)]. - Rīga: Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2006. - 140 lpp.