• Profesore Ausma Špona : biobibliogrāfija / [sastādītāja Iveta Gudakovska ; bibliogrāfijas sastādītāja Dita Tretjakova ; bibliogrāfiskā redaktore Jana Klebā] ; Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Latvijas Universitātes Bibliotēka. – Rīga : RaKa, 2013. – 167 lpp. : il., fotogr.
  • Profesors Dr. chem. Jūlijs Auškāps: dzīve un darbs / [sastādītāja Sandra Ranka ; bibliogrāfiskā redaktore Jana Klebā ; tekstu angļu valodā tulkojusi Rasma Mozere, krievu valodā - Santa Meldere] ; Latvijas Universitātes Bibliotēka. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2013. – 414 lpp. : il., portr., faks. – (Latvijas Universitātes rektori). – Bibliogr.: 287.-403. lpp. un rād.: 404.-414. lpp. – Teksts latviešu valodā, priekšvārds un raksts "Profesors Jūlijs Auškāps (1884-1942)" arī angļu un krievu valodā. – Pieejams: http://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2955 
  • Profesors Uldis Krastiņš : biobibliogrāfija / [bibliogrāfiskā rādītāja sastādītājas: Dita Tretjakova, Jana Klebā, Sandra Ranka] ; Latvijas Universitātes Bibliotēka. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2013. – 94, [1] lpp. : il., faks., portr. – (Latvijas Universitātes zinātnieki). – Ietver darbu nosaukumu alfabētisko rādītāju (81.-89. lpp.) un personu alfabētisko rādītāju (90.-94. lpp.). – Pieejams: http://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/1450