• Profesore Ausma Špona: biobibliogrāfija / [sast. Iveta Gudakovska; bibliogr. sast.: Dita Tretjakova; bibliogr. red. Jana Klebā]; Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. Latvijas Universitātes Bibliotēka. - Rīga : RaKa, 2013. - 167 lpp. : il., fotogr.
  • Profesors Dr. chem. Jūlijs Auškāps: dzīve un darbs / [sastādītāja Sandra Ranka; bibliogrāfiskā redaktore Jana Klebā; tekstu angļu valodā tulkojusi Rasma Mozere, krievu valodā - Santa Meldere]; Latvijas Universitātes Bibliotēka. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2013. - 414 lpp.: il., portr., faks. - ( Latvijas Universitātes rektori) - Bibliogrāfija: 287.-403. lpp. un rādītājs: 404.-414. lpp. - Teksts latviešu valodā, priekšvārds un raksts "Profesors Jūlijs Auškāps (1884-1942)" arī angļu un krievu valodā.
  • Profesors Uldis Krastiņš: biobibliogrāfija / [bibliogrāfiskā rādītāja sastādītājas: Dita Tretjakova, Jana Klebā, Sandra Ranka]; Latvijas Universitātes Bibliotēka. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2013. - 94, [1] lpp.: il., faks., portr. - (Latvijas Universitātes zinātnieki) - Ietver darbu nosaukumu alfabētisko rādītāju (81.-89. lpp.) un personu alfabētisko rādītāju (90.-94. lpp.).