Bibliogrāfijas

 • Profesora Gunta Eberharda publikācijas (1996–2023) / sast. Sandra Fomina // Mans ceļš - no Nigras līdz Daugavai / Guntis Eberhards. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2023. ISBN 9789934360091. 180.-204.lpp. Pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/65437

Konferenču materiāli

 • Latvijas Universitātes 81. starptautiskā zinātniskā konference. Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija : tēžu krājums / sast. Mārīte Saviča. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 23 lpp. ISBN 9789934360206. Pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/65438
 • Gavare, Daina. LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes studentu diplomdarbu (1920–1944) kolekcija LU Bibliotēkas krājumā. Baltu filoloģijas nodaļa / Daina Gavare // Latvijas Universitātes 81. starptautiskā zinātniskā konference. Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija : tēžu krājums / sast. Mārīte Saviča. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2023. ISBN 9789934360206. 19.-21.lpp. Pieejams:     https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/65438
 • Mantiniece, Ilga. Ekonomista N. Kohanovska kolekcija  – lielākais pēckara gadu dāvinājums LU Bibliotēkai / Ilga Mantiniece // Latvijas Universitātes 81. starptautiskā zinātniskā konference. Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija : tēžu krājums. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2023. ISBN 9789934360206. 22.-23.lpp. Pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/65438. Ziņojuma pilnais teksts pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/64896
 • Pavlovs, Māris. Latvijas Universitātes akadēmiskā personāla profesionālās literatūras lasīšanas paradumi / Māris Pavlovs // Latvijas Universitātes 81. starptautiskā zinātniskā konference. Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija : tēžu krājums. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2023. ISBN 9789934360206. 10.-11.lpp. Pieejams:  https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/65438. Ziņojuma pilnais teksts pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/61924
 • Rozenberga, Gita. The Baltic States on the road to citizen science: researcher and citizen engagement : [poster, demonstrated during the 5th World Congress of Latvian Scientists "Research Latvia", June 27-29, 2023, Riga, Latvia] / Gita Rozenberga, Mārīte Saviča. [Rīga, 2023]. 1 p. Pieejams: https://zenodo.org/record/8386352

Citi publicēti raksti

 • Mantiniece, Ilga. Jura Alunāna "Tautas saimniecība" (1867) / Ilga Mantiniece // Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs. Rīga, 2023. 3 lpp. : att. (Latviešu grāmatai 500: unikālu grāmatu stāsti). Pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/64892
 • Mantiniece, Ilga. Konfiscētais dziesmu krājums "Lihgo" (1874) / Ilga Mantiniece // Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs. Rīga, 2023. 3 lpp. : att. (Latviešu grāmatai 500: unikālu grāmatu stāsti). Pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/64895
 • Mantiniece, Ilga. Ozolmuižas Miķeļa "Audēju grāmata" (1771) / Ilga Mantiniece // Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs. Rīga, 2023. 5 lpp. : att. (Latviešu grāmatai 500: unikālu grāmatu stāsti). Pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/64894
 • Mantiniece, Ilga. Vecā Stendera atdzejojums "Rāms laiks pēc pērkona briesmas" - pirmā laicīgā daiļliteratūras darba publikācija latviski (1753) / Ilga Mantiniece // Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs. Rīga, 2023. 2 lpp. : att. (Latviešu grāmatai 500: unikālu grāmatu stāsti). Pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/64893
 • Rozenberga, Gita. Akadēmisko bibliotēku un atmiņas institūciju transformatīvā loma sabiedriskai zinātnei un atvērtai zinātnei Baltijas valstīs : [pētījuma kopsavilkums] / Gita Rozenberga, Mārīte Saviča, Marta Liepa. [Rīga] : [LibOCS], 2023. 8 lpp. Pieejams: https://zenodo.org/record/7594396#.Y-NSJXZBxPZ
 • Saviča, Mārīte. No sarkanās mices līdz Pegazam : [par keramiķi, porcelāna apgleznotāju Helgu Ingeborgu Melnbārdi (1944-2022)] / Mārīte Saviča // Lilita. ISSN 1691-2012. Nr. 1 (2023), 25.-26.lpp.

Monogrāfijas, bibliogrāfijas

 • Profesors Dr. habil. phys. Juris Zaķis : dzīve un darbs / sast. Mārīte Saviča ; rec.: Māris Kļaviņš, Andris Šternbergs ; bibliogr. red. Sandra Fomina. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022. 286 lpp. : il. ISBN 9789934188152. Pieejams: http://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/58951

Priekšvārds, ievadraksts zinātniskam izdevumam

 • Liepkalne, Valija. Profesora Jura Zaķa dzīvesgājums / Valija Liepkalne // Profesors Dr. habil. phys. Juris Zaķis : dzīve un darbs / sast. Mārīte Saviča. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022. ISBN 9789934188152. 12.-21. lpp. Pieejams: http://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/58951 
 • Saviča, Mārīte. Preface / Mārīte Saviča // Profesors Dr. habil. phys. Juris Zaķis : dzīve un darbs / sast. Mārīte Saviča. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022. ISBN 9789934188152. P.8-11. Pieejams: http://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/58951 
 • Saviča, Mārīte. Priekšvārds / Mārīte Saviča // Profesors Dr. habil. phys. Juris Zaķis : dzīve un darbs / sast. Mārīte Saviča. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022. ISBN 9789934188152. 5.-7. lpp. Pieejams: http://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/58951 

Raksti LU Rakstu krājumā

 • Gavare, Daina. LU Rakstu 'Zinātņu vēstures un muzejniecības' sērijā publicēto rakstu atpazīstamība interneta vidē = Electronic Visibility of the Publications in 'Acta Universitas Latviensis' Series 'History of Sciences and Museology' / Daina Gavare // Zinātņu vēsture un muzeoloģija = History of Sciences and Museology / sast. Iveta Gudakovska (Latvijas Universitātes Raksti = Scientific Papers University of Latvia ; 818.sēj.). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022. ISSN 1407-2157. ISBN 9789934188374.[16.]-26.lpp. : att. doi.org/10.22364/luraksti.zvm.818.03. Pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/61107 
 • Mantiniece, Ilga. LU Filoloģijas un filozofijas fakultātes bibliotēkas pirmskara perioda inventāra grāmatas = Pre-War Accession Books of the Library of the Faculty of Philology and Philosophy of UL / Ilga Mantiniece // Zinātņu vēsture un muzeoloģija = History of Sciences and Museology / sast. Iveta Gudakovska (Latvijas Universitātes Raksti = Scientific Papers University of Latvia ; 818.sēj.). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2022. ISSN 1407-2157. ISBN 9789934188374. [105.]-126.lpp. : att., tab. doi.org/10.22364/luraksti.zvm.818.10. Pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/61107 

Konferenču materiāli

 • Gavare, Daina. LU Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes studentu diplomdarbu (1920–1944) kolekcijas raksturojums: ievērojamu personību devums dabaszinātnēs / Daina Gavare // Latvijas Universitātes 80. starptautiskā zinātniskā konference. Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija : tēžu krājums / sast. Mārīte Saviča. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022. ISBN 9789934188435. 25.-26. lpp. Pieejams: https://www.apgads.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Konferences/2022/LU80SZK_bibliz_tezes.pdf 
 • Klūga, Vēsma. Latvijas Universitātes Bibliotēkas pirmais bibliogrāfs Henriks Novackis (1915 – 1973) : [referāts nolasīts LU 79. zinātniskā konferencē, Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijā 31.03.2021.] / Vēsma Klūga // Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs. Rīga, 2022. 2022, [decembris], 1.-5.lpp. Pieejams: http://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/58983 
 • Klūga, Vēsma. Latvijas Universitātes mācībspēku – Rīgas Politehniskā institūta absolventu – 20. gadsimta 20. gadu zinātnisko komandējumu atskaites Latvijas Universitātes Bibliotēkas krājumā : [referāts nolasīts Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātniskās bibliotēkas 160 gadu jubilejai veltītā konferencē, 18.10.2022.] / Vēsma Klūga // Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs. Rīga, 2022. [decembris], 1.-17.lpp. : att. Pieejams: http://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/61272 

Citi publicēti raksti

 • Gavare, Daina. Irene Mellis - dabaszinātņu pētniece, publiciste un sekretāre / Daina Gavare // Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs. Rīga, 2022. 2022, oktobris, [1.-6.] lpp. : att. Pieejams: http://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/61249 
 • Gavare, Daina. Izcilas latviešu zinātnieces karjera - Anna Āboliņa Kroģe / Daina Gavare // Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs. Rīga, 2022. [1.-3.] lpp. Pieejams: http://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/61271 
 • Gavare, Daina. Konstantīns Počs – “Visuma pētnieks” / Daina Gavare // Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs. Rīga, 2022. [1.-3.] lpp. Pieejams: http://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/58949 
 • Ļegeņkaja, Ilona.   Profesora Paula Galenieka privātbibliotēka LU Bibliotēkas krājumā / Ilona Ļegeņkaja //  Latvijas Universitātes Bibliotēka : tīmekļa vietne. Rīga : Latvijas Universitāte, 2022. 1 lp. Pieejams: https://www.biblioteka.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/74955/

 • Rozenberga, Gita. The Transformative Role of University Libraries and other Memory Institutions for Citizen Science and Open Science in the Baltics : Project Result (PR) 2 / Gita Rozenberga, Marta Liepa, Mārīte Saviča ; eds.: Aistė Pranckutė, Gintarė Tautkevičienė. Riga : University of Latvia, 2022. 42 p. : fig. Pieejams: https://zenodo.org/record/7494171 

Tulkojumi

 • Virzītājspēki un šķēršļi iedzīvotāju līdzdalībai atvērtajā zinātnē un universitāšu bibliotēku loma Baltijā : Ziņojuma kopsavilkums / Svea Kaseorg, Lilian Neerut, Evelin Arust, Liisi Lembinen ; tulk.: Mārīte Saviča, Gita Rozenberga. [Rīga] : [LU Bibliotēka], 2022. 7 lpp. Pieejams: https://doi.org/10.5281/zenodo.7351190 

Konferenču materiāli

 • Alkšbirze, Rita. Latvijas Universitātes Bibliotēkas sociālo mediju satura analīze (facebook.com) / Rita Alkšbirze // Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference ; Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija : tēžu krājums / sast. Mārīte Saviča. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. ISBN 9789934186769. 30.-31. lpp. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/54369/LU_78-79_konf_BIZ-sekcija_2021.pdf
 • Avdeikina, Anžela. Latvijas Valsts Universitātes fakultāšu bibliotēku vēsturiskā attīstība no 1944. līdz 1990. gadam / Anžela Avdeikina, Valija Liepkalne // Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference ; Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija : tēžu krājums / sast. Mārīte Saviča. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. ISBN 9789934186769.12.-13. lpp. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/54369/LU_78-79_konf_BIZ-sekcija_2021.pdf
 • Bekmane, Ieva. Lasītāju klubi Latvijas publiskajās bibliotēkās / Ieva Bekmane // Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference ; Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija : tēžu krājums / sast. Mārīte Saviča. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. ISBN 9789934186769. 44.-45. lpp. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/54369/LU_78-79_konf_BIZ-sekcija_2021.pdf
 • Fomina, Sandra. Ieskats Latvijas Universitātes Bibliotēkas publikācijās (1919–2019) / Sandra Fomina // Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference ; Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija : tēžu krājums / sast. Mārīte Saviča. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. ISBN 9789934186769. 20.-21. lpp. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/54369/LU_78-79_konf_BIZ-sekcija_2021.pdf
 • Gavare, Daina. Diplomdarbu kolekcijas (1920–1944) izvērtējums Latvijas Universitātes Bibliotēkas krājumā / Daina Gavare // Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference ; Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija : tēžu krājums / sast. Mārīte Saviča. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. ISBN 9789934186769. 42.-43. lpp. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/54369/LU_78-79_konf_BIZ-sekcija_2021.pdf
 • Gavare, Daina. Latvijas Universitātes Bibliotēkas sadarbības iespējas gadsimta griezumā. 1919–2019 / Daina Gavare // Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference ; Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija : tēžu krājums / sast. Mārīte Saviča. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. ISBN 9789934186769. 26.-27. lpp. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/54369/LU_78-79_konf_BIZ-sekcija_2021.pdf
 • Kiopa, Lelde. Bibliotēku mobilo lietotņu funkcijas / Lelde Kiopa // Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference ; Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija : tēžu krājums / sast. Mārīte Saviča. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. ISBN 9789934186769. 46.-47. lpp. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/54369/LU_78-79_konf_BIZ-sekcija_2021.pdf
 • Klūga, Vēsma. Latvijas Universitātes Bibliotēkas leģenda Henriks Novackis (1915–1973) / Vēsma Klūga // Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference ; Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija : tēžu krājums / sast. Mārīte Saviča. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021.. ISBN 9789934186769. 38.-39. lpp. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/54369/LU_78-79_konf_BIZ-sekcija_2021.pdf
 • Klūga, Vēsma. Pārskats par lasītāju apkalpošanu Latvijas Universitātes Bibliotēkā padomju periodā / Vēsma Klūga // Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference ; Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija : tēžu krājums / sast. Mārīte Saviča. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. ISBN 9789934186769. 10.-11. lpp. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/54369/LU_78-79_konf_BIZ-sekcija_2021.pdf
 • Liepa, Marta. "Primo Discovery" Latvijas Universitātē: studējošo lietošanas paradumi / Marta Liepa // Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference ; Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija : tēžu krājums / sast. Mārīte Saviča. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. ISBN 9789934186769. 48.-49. lpp. URL:https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/54369/LU_78-79_konf_BIZ-sekcija_2021.pdf
 • Mantiniece, Ilga. XVII-XIX gs. vēstures materiāli H. Stroda kolekcijā LU Bibliotēkas krājumā : [referāts nolasīts konferencē “LU emeritētais profesors Heinrihs Strods: vēsturnieks un laikmetu maiņas”, 2020. gada 30. novembrī]/ Ilga Mantiniece // Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs. Rīga, 2021. 1.-20. lpp. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/56907 
 • Mantiniece, Ilga. Grāmatu likteņi gadu ritējumā / Ilga Mantiniece // Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference ; Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija : tēžu krājums / sast. Mārīte Saviča. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. ISBN 9789934186769. 16.-17. lpp. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/54369/LU_78-79_konf_BIZ-sekcija_2021.pdf
 • Mantiniece, Ilga. Latvijas Universitātes Bibliotēkas pirmskara perioda resursi / Ilga Mantiniece // Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference ; Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija : tēžu krājums / sast. Mārīte Saviča. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. ISBN 9789934186769. 40.-41. lpp. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/54369/LU_78-79_konf_BIZ-sekcija_2021.pdf
 • Rampāne, Ilga. Latvijas Universitātes Bibliotēka – flagmanis bibliotēku automatizācijā Latvijā / Ilga Rampāne // Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference ; Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija : tēžu krājums / sast. Mārīte Saviča. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. ISBN 9789934186769. 18.-19. lpp. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/54369/LU_78-79_konf_BIZ-sekcija_2021.pdf
 • Rozenberga, Gita. Atvērtā zinātne: Latvijas zinātniskās sabiedrības viedoklis, priekšrocības, šķēršļi un vajadzības / Gita Rozenberga, Aija Uzula // Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference ; Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija : tēžu krājums / sast. Mārīte Saviča. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. ISBN 9789934186769. 34.-35. lpp. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/54369/LU_78-79_konf_BIZ-sekcija_2021.pdf
 • Škapare, Maija. Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Bibliotēku zinātnes nodaļas studentu diplomdarbi (1950–1980) / Maija Škapare // Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference ; Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija : tēžu krājums / sast. Mārīte Saviča. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. ISBN 9789934186769. 22.-23. lpp. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/54369/LU_78-79_konf_BIZ-sekcija_2021.pdf
 • Vēliņa-Švilpe, Ilona. Latvijas Valsts Universitātes tehnisko fakultāšu bibliotēkas pārmaiņu krustcelēs – 20. gadsimta 50. gadi / Ilona Vēliņa-Švilpe // Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference ; Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija : tēžu krājums / sast. Mārīte Saviča. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. ISBN 9789934186769. 14.-15. lpp. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/54369/LU_78-79_konf_BIZ-sekcija_2021.pdf

Monogrāfijas un rakstu krājumi  

 • Profesors Dr. habil. phys. Ivars Lācis : dzīve un darbs / sast. Mārīte Saviča ; bibliogr. sast. Rūta Kore.  Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020. 208 lpp. (Latvijas Universitātes rektori).  ISBN 9789934185038. 
 • Profesors Pēteris Šmits: no Raunas līdz Pekinai / sast. un atb. red. Mārīte Saviča ; recenzenti: Janīna Kursīte-Pakule, Kaspars Kļaviņš, Ieva Garda-Rozenberga ; literārā redaktore Ruta Puriņa ; angļu valodas redaktore un tulkotāja Andra Damberga ; priekšvārdu tulkojusi Māra Valpētere ; dizains: Baiba Lazdiņa. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020. 319 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti. ISBN 9789934185496 (iesiets). 

Raksti rakstu krājumos     

 • Avdeikina, Anžela. Profesora Ivara Lāča dzīvesgājums / Anžela Avdeikina // Profesors Dr. habil. phys. Ivars Lācis: dzīve un darbs.  Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020.  ISBN 9789934185038.  13.-24.lpp.

 • Gavare, Daina. Tenu Karmas (1924-2014) personība un devums terminoloģijas attīstībā, latviešu, lībiešu un igauņu valodas sakaru pētniecībā un popularizēšanā / Daina Gavare. Bibliogr.: 204.-205.lpp.  Kopsav. angļu val.: Personality of Tenu Karma (1924-2014) and his contribution to the development of terminology and to Latvian-Liiv-Estonian research, 207.lpp. // Zinātniskie raksti. 6 (XXVI) : Latviešu terminoloģija simts gados : rakstu krājums / Latvijas Nacionālā bibliotēka.  Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2020.  ISSN 1691-5941. 189.-207.lpp.

 • Mantiniece, Ilga. Latvijas universitātes kultūrvēsturiskais mantojums izstādēs: Bibliotēkas versija = Cultural heritage of the University of Latvia in its exhibitions: the Library version / Ilga Mantiniece.  Izmantotie avoti: 65.-66.lpp.  Kopsav. angļu val.: 49.lpp. // Krustpunkti: kultūras un mākslas pētījumi : zinātnisko rakstu krājums / Latvijas Kultūras akadēmijas zinātniskās pētniecības centrs.  Rīga : Latvijas Kultūras akadēmija, 2020. ISSN 2500-9923.   49.-66.lpp.  URL: http://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/52946

 • Mantiniece, Ilga. Pētera Šmita devums Latvijas Universitātes Bibliotēkai - mūža garumā vāktā unikālā speciālā kolekcija = Contribution of Pēteris Šmits to the Libraru of the University of Latvia - his unique collection of entire lifetime / Ilga Mantiniece // Profesors Pēteris Šmits: no Raunas līdz Pekinai / sast. un atb. red. Mārīte Saviča. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020.  ISBN 9789934185496. 186.-195.lpp.

 • Saviča, Mārīte. Preface / Mārīte Saviča // Profesors Pēteris Šmits: No Raunas līdz Pekinai / sast. un atb. red. Mārīte Saviča ; LU Bibliotēka. -Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020. ISBN 9789934185496. 17.-22.lpp.

 • Saviča, Mārīte. Priekšvārds / Mārīte Saviča // Profesors Pēteris Šmits: No Raunas līdz Pekinai / sast. un atb. red. Mārīte Saviča ; LU Bibliotēka.  Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020.  ISBN 9789934185496. 11.-15.lpp.

 • Saviča, Mārīte.  Preface / Mārīte Saviča // Profesors Dr. habil. phys. Ivars Lācis: dzīve un darbs. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020.  ISBN 9789934185038.  P.9-11.

 • Saviča, Mārīte. Priekšvārds / Mārīte Saviča // Profesors Dr. habil. phys. Ivars Lācis: dzīve un darbs. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020.  ISBN 9789934185038. 5.-8.lpp.

Konferenču materiāli

 • Gavare, Daina. Latvijas Universitātes Bibliotēkas sadarbības iespējas gadsimta griezumā (1919-2019) : [ziņojums LU 78. zinātniskās konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijas sēdē] / Daina Gavare // Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs. Rīga, 2020.  1.-11.lpp.   URL: http://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/52710

 • Klūga, Vēsma. Ieskats pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas tapušo Heinriha Stroda (1925 – 2012) darbu manuskriptos : [konference "LU emeritētais profesors Heinrihs Strods: vēsturnieks un laikmetu maiņas”, 30.10.2020] / Vēsma Klūga // Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs.  Rīga, 2020.  1.-11. lpp.  URL: http://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/52912

 • Klūga, Vēsma. Pārskats par lasītāju apkalpošanu Latvijas Universitātes Bibliotēkā padomju periodā : [LU 78. zinātniskā konference, Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijas sēde] / Vēsma Klūga.  Bibliogr. rakstu beigās // Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs.  Rīga, 2020.  1.-27.lpp.  URL: http://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/52957

 • Mantiniece, Ilga. Grāmatu likteņi gadu ritējumā : [ziņojums LU 78. zinātniskās konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijas sēdē] / Ilga Mantiniece // Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs.  Rīga, 2020.  1.-18.lpp.  URL: http://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/52876

Citi publicēti raksti 

Raksti izstādei

   

Rakstu krājumi

 • Acta Universitatis Latviensis - pie gadsimta sliekšņa / [Latvijas Universitātes Bibliotēka ; projekta vadītāja Mārīte Saviča, lit. red.: Ruta Puriņa, Andra Damberga].  Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019.  97 lpp. att. DOI: 10.22364/aul.100.pgs. ISBN 9789934184512.  URL: http://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/48870/Gramata_aul.pdf  

Bibliogrāfijas

 • Atgāzis, Māris. Tuvcīņas ieroči Latvijā 10.-13. gadsimtā / Māris Atgāzis; Māra Atgāža manuskriptu publicēšanai sagatavoja Rūdolfs Brūzis; redkolēģija: Rūdolfs Brūzis, Andris Caune, Ivars Ločmelis [un citi]; redaktores: Ilze Antēna, Atra Legzdiņa (angļu valoda); māksliniece Ināra Jēgere; bibliogrāfiju sagatavoja Rūta Kore; LU Latvijas Vēstures institūts.  Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2019. 366 lpp., xvi lpp. ielīmes: ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas.  ISBN 9789984824550.

Raksti rakstu krājumos   

 • Avdeikina, Anžela. "Vienmēr esmu bijis arī skolotājs ..." profesors Ivars Lācis / Anžela Avdeikina // Cilvēka fizioloģijas un uztveres aktuālie pētījumi 2019. gadā : rakstu krājums / redaktori: Gatis Ikaunieks, Gunta Krūmiņa, Aiga Švede, Karola Panke un Sergejs Fomins. Rīga : LU FMOF Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa, 2019. ISBN 9789934197758. 1.-3.lpp. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/48889  
 • Gavare, Daina. Uzziņu izdevumi, zinātniskie raksti un mācību grāmatas dabaszinātnēs - daļa no vēsturiskā krājuma Latvijas Universitātes Bibliotēkā / Daina Gavare.  Bibliogrāfija: 329.-330.lpp.  Kopsav. angļu val. : Reference books, scientific papers and life science  textbooks - part of the historical collection in the University of Latvia Library, 331.lpp. // Zinātniskie raksti. 4 (XXIV) : Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945. gadam : rakstu krājums / Latvijas Nacionālā bibliotēka.  Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2019.  ISSN 1691-5941.  320.-331.lpp.  URL: http://dom.lndb.lv/data/obj/703584  
 • Rampāne, Ilga.  Latvijas Universitātes Raksti LU e-resursu repozitorijā: pieejamība un izmantošana  = Scientific Papers of the University of Latvia in University of Latvia E-resource Repository: Availability and Usage / Ilga Rampāne. Kopsav. angļu val.: 6.lpp. // Acta Universitatis Latviensis - pie gadsimta sliekšņa / projekta vadītāja Mārīte Saviča. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. ISBN 9789934184512.  6.-15.lpp. : att. DOI:  http://doi.org/10.22364/aul.100.pgs.01    URL: http://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/48869/aul_100_Rampane.pdf 

Konferenču materiāli 

 • Alkšbirze, Rita. Night at the Library Without a Librarian / Rita Alkšbirze // 3 Baltic     University Library  Meeting, 15-16 May, 2019, Rīga, 2019. P.1-13. URL: https://dspace.ut.ee/handle/10062/63801  

 • Mantiniece, Ilga. Latvijas Universitātes Bibliotēkas mākslas grāmatu krājums kā izpētes objekts / Ilga Mantiniece // Konference 'Kultūras krustpunkti XIII', 29.10.-1.11.2019. Programma / tēžu krājums.  Rīga : Latvijas Kultūras akadēmija, 2019. - ISSN 2500-9958. 97.lpp. 

 • Veigura, Ilze. Littera scripta manet. The Historical Collection of the Library of the University of Latvia : experience with library exhibitions : report / Ilze Veigura, Ilona Vēliņa-Švilpe //  Latvijas Universitātes e-resursu repozitārijs. Rīga, 2019. 7lp. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/52709

 • Vēliņa-Švilpe, Ilona.  The Library of the House of Science as place to today’s 24/7 culture / Ilona Vēliņa-Švilpe // 3 Baltic University Library Meeting, 15-16 May, 2019, Rīga.  Rīga, 2019.  P.1-5.  URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/49581  

Raksti izstādēm

 • Alekšūne, Ilze. Cīņas sports Latvijas Universitātē / Ilze Alekšūne // Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs.  Rīga, 2019.  1.-5.lpp. URL: http://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/49620 

 • Avdeikina, Anžela. Futbols Latvijas Universitātē : [par Latvijas Universitātes sporta vēsturi] / Anžela Avdeikina // Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs.  Rīga, 2019.  1.-6.lpp.   URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/49057  

 • Blūma, Agra. Florbols : [par Latvijas Universitātes sporta vēsturi] / Agra Blūma // Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs.  Rīga, 2019.  1.-3.lpp.    URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/49039  

 • Blūma, Agra. Slēpošana : [par Latvijas Universitātes sporta vēsturi] / Agra Blūma // Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs.  Rīga, 2019.  1.-5.lpp.    URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/49038  

 • Gavare, Daina. Vingrošana : [par Latvijas Universitātes sporta vēsturi]  // Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs.  Rīga, 2019. - 1.-12.lpp.   URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/49056  

 • Klūga, Vēsma. Galda teniss : [par Latvijas Universitātes sporta vēsturi] / Vēsma Klūga // Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs.  Rīga, 2019.  1.-11.lpp.    URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/49702  

 • Skvireckis, Eduards. Šahs Latvijas Universitātē : [par Latvijas Universitātes sporta vēsturi] / Eduards Skvireckis, Marika Kupče // Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs.  Rīga, 2019.  1.-7.lpp.  URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/49621  

 • Škapare, Maija. Airēšana Latvijas Universitātē : [par Latvijas Universitātes sporta vēsturi] / Maija Škapare // Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs. Rīga, 2019. 1-5.lpp.    URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/49072  
 • Škapare, Maija. Handbols Latvijas Universitātē : [par Latvijas Universitātes sporta vēsturi] / Maija Škapare // Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs.  Rīga, 2019. 1.-5.lpp.    URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/49063  

 • Žemaitīte, Jolanta. Latvijas Vēstures Institūta Žurnālam - 80 : [Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla 80 gadu jubilejai veltīta virtuālā izstāde] / Jolanta Žemaitīte.  Rīga : Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2019.  48 lp. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/49071  

 • Žemaitīte, Jolanta. Volejbols Latvijas Universitātē : [par Latvijas Universitātes sporta vēsturi] / Jolanta Žemaitīte // Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs.  Rīga, 2019.  1.-9.lpp.    URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/49068  

 

Bibliogrāfijas

 • Habilitētā fizikas doktora, profesora Jura Zaķa biobibliogrāfiskais rādītājs / Latvijas Universitātes bibliotēka; [sastādītāja Rūta Kore].  Rīga: [b.i.], 2018.  110 lpp. Nepublicēts materiāls.  URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/38333 
 • Profesora Dr.habil.phys. Ivara Lāča biobibliogrāfija / Latvijas Universitātes bibliotēka; [sastādītāja Rūta Kore]. Rīga: [b.i.], 2018. 72 lpp. Nepublicēts materiāls. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/38348 
 • Profesora Dr.habil.phys. Mārča Auziņa biobibliogrāfija / Latvijas Universitātes bibliotēka; [sastādītāja Rūta Kore]. Rīga: [b.i.], 2018. 122 lpp. Nepublicēts materiāls. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/38362 

Raksti rakstu krājumos    

 • Šteinberga, Agnese. Trīs lietas - labas lietas? Kāds svešvārdu vārdnīcas trīs izdevumi / Agnese Šteinberga // Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums / atb. red. un sast. Anna Vulāne. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2018. ISSN 1691-273X. 13.[sēj.], 107.-120.lpp.

Konferenču materiāli

 • Alkšbirze, Rita. Exhibition at the UL Library “Latvian Scientists of Clay and Ceramics” / Rita Alkšbirze, Elīna Sniedze, Asnāte Pūcēna // Clays and Ceramics : 2nd International Symposium, University of Latvia, Academic Centre for Natural Sciences, 29-31 January 2018 :  Book of Abstracts. Rīga : University of Latvia, 2018. ISBN 9789934183041. P.75-77.
 • Alkšbirze, Rita. Latvijas zinātnieku gaitas mālu un keramikas izpētē : [izstādes plakāti veidoti LU 76.starptautiskās konferences un 2.starptautiskā un starpdisciplinārā simpozija “Clay and Ceramics 2018” ietvaros] / Rita Alkšbirze, Elīna Sniedze. Rīga : Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2018. 4 lpp. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/38324.
 • Gavare, Daina. Kurzemes literatūras un mākslas biedrības aktivitātes un atstātais mantojums: atmiņas institūciju kopdarba vīzija / Daina Gavare // Konference "Kultūras krustpunkti XII", 1.-3.11.2018. : programma, tēžu krājums / Latvijas Kultūras akadēmija. Rīga : Latvijas Kultūras akadēmija, 2018. ISSN 2500-9958. 23.-24.lpp.
 • Gavare, Daina. Kurzemes literatūras un mākslas biedrības kultūras mantojuma pērles Latvijas Universitātes bibliotēkā = The cultural heritage of the Courland society for Literature and art at the Library of the University of Latvia / Daina Gavare // 4. Pasaules latviešu zinātnieku kongress : Latvijas vēsturnieku 2. kongress, 18.-19.jūnijs, 2018, Rīga : [tēzes]. Rīga, 2018. 6.lpp. URL: https://congress.sciencelatvia.lv/wp-content/uploads/sites/89/2018/05/vesture_kopa_23052018.pdf.
 • Klūga, Vēsma. Ievērojamu latviešu personību ieraksti Latvijas Universitātes Bibliotēkas grāmatās - atmiņa, vērtība, mantojums / Vēsma Klūga // Konference "Kultūras krustpunkti XII", 1.-3.11.2018. : programma, tēžu krājums / Latvijas Kultūras akadēmija. Rīga : Latvijas Kultūras akadēmija, 2018. ISSN 2500-9958. 25.-26.lpp.
 • Mantiniece, Ilga. Latvijas Universitātes kultūrvēsturiskais mantojums Bibliotēkas versijā / Ilga Mantiniece // Konference "Kultūras krustpunkti XII", 1.-3.11.2018. : programma, tēžu krājums / Latvijas Kultūras akadēmija. Rīga : Latvijas Kultūras akadēmija, 2018. ISSN 2500-9958. 26.-27.lpp.
 • Pūcēna, Asnāte. Night at the Library Without a Librarian / Asnāte Pūcēna, Rita Alkšbirze // The Power of Reading : Proceedings of the XXVI Bobcatsss Symposium; January 2018, Riga, Latvia / Eds.: Lelde Petrovska, Baiba Īvāne-Kronberga, Zane Meldere. Riga, 2018. ISBN 9789934183539. P.60-63 : fig. URL: http://bobcatsss2018.lu.lv/files/2018/07/BOBCATSSS_2018.pdf.
 • Pūcēna, Asnāte. Night at th elibrary without a librarian / Asnāte Pūcēna, Rita Alkšbirze // BOBCATSSS 2018 Riga. The Power of Reading : Abstract Booklet. Riga : The University of Latvia Press, 2018. P.19.
 • Rozenberga, Gita. Open AIRE: pētniecības infrastruktūras projekts Eiropas Komisijas atvērtās zinātnes idejas veicināšanai = Openaire: research infrastructure project to foster the idea of an open science from European Commission / Gita Rozenberga // 4. Pasaules latviešu zinātnieku kongress : Latvijas vēsturnieku 2. kongress, 18.-19.jūnijs, 2018, Rīga : [tēzes]. Rīga, 2018. 7. lpp. URL: https://congress.sciencelatvia.lv/wp-content/uploads/sites/89/2018/05/vesture_kopa_23052018.pdf.
 • Sniedze, Elīna. Librarians Around the World / Elina Sniedze // The Power of Reading : Proceedings of the XXVI Bobcatsss Symposium; January 2018, Riga, Latvia / Eds.: Lelde Petrovska, Baiba Īvāne-Kronberga, Zane Meldere. Riga, 2018. ISBN 9789934183539.. P.136-137 : att. URL: http://bobcatsss2018.lu.lv/files/2018/07/BOBCATSSS_2018.pdf.
 • Sniedze, Elīna. Library Day in the Life in Latvia: 6 Year Experience / Elina Sniedze // The Power of Reading : Proceedings of the XXVI Bobcatsss Symposium; January 2018, Riga, Latvia / Eds.: Lelde Petrovska, Baiba Īvāne-Kronberga, Zane Meldere. Riga, 2018. ISBN 9789934183539. P.47-50 : fig. URL: http://bobcatsss2018.lu.lv/files/2018/07/BOBCATSSS_2018.pdf.
 • Volkova, Aldona.  Super omnia veritas. Latvijas vēsturnieku darbs un likteņi / Aldona Volkova, Ilona Vēliņa-Švilpe //  4. Pasaules latviešu zinātnieku kongress : Latvijas vēsturnieku 2. kongress, 18.-19.jūnijs, 2018, Rīga : [stenda ziņojums]. - Rīga, 2018. - 1 lpp. URL:  https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/46014

Citi publicēti raksti

Raksti e-žurnālā "LU Bibliotēkas Jaunumi"

 • Gavrilova, Ļubova. Latvijas Universitātes seriālizdevumu elektroniskās versijas / Ļubova Gavrilova // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. ISSN 2500-9753. Nr. 15 (2018), 24.-25.lpp. URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-15.
 • Klūga, Vēsma. Valodnieces docentes Emīlijas Soidas manuskripti LU Bibliotēkā / Vēsma Klūga // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. ISSN 2500-9753. Nr. 15 (2018), 14.-15. lpp. : att. URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-15.
 • Liepkalne, Valija. Pirms Ziemassvētkiem rūķi mitinās Bibliotēkā Kalpaka bulvārī : [par H.I. Melnbārdes rūķu kolekcijas izstādi] / Valija Liepkalne // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. ISSN 2500-9753. Nr. 15 (2018), 52.-53.lpp. URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-15.
 • Mantiniece, Ilga. Gadsimtu ilgā vēsture rokas stiepiena attālumā : LU publikāciju un vēstures kartotēkas sagatavošana digitalizācijai II / Ilga Mantiniece // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. ISSN 2500-9753. Nr. 15 (2018), 32.-39. lpp. : att., tab. URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-15.
 • Riekstiņš, Emīls Mārtiņš. Izaicinājums pieņemts - strādāju par bibliotekāru / Emīls Mārtiņš Riekstiņš // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. ISSN 2500-9753. Nr. 15 (2018), 13.lpp. URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-15.
 • Rozenberga, Gita. Vispārpieņemtās un inovatīvās pētniecības sasniegumu novērtēšanas metodes : seminārs / Gita Rozenberga // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. ISSN 2500-9753. Nr. 15 (2018), 28.lpp. URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-15.
 • Skvireckis, Eduards. Klasiskā filologa Dr. Ričarda Vita dāvinājums Latvijas Universitātes Bibliotēkai / Eduards Skvireckis // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. ISSN 2500-9753. Nr. 15 (2018), 16.-20. lpp. : tab., att. URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-15.
 • Vēliņa-Švilpe, Ilona. Ēģiptes piramīdu noslēpumu ēnā : [par zinātnieku nakts pasākumu Kalpaka bulvārī] / Ilona Vēliņa-Švilpe // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. ISSN 2500-9753. Nr. 15 (2018), 50.-51.lpp. URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-15.
 • Žemaitīte, Jolanta. Fantastika gravīru ielokā: par zinātniskās fantastikas žanra cienītāju pasākumu LU Bibliotēkā / Jolanta Žemaitīte // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. ISSN 2500-9753. Nr. 15 (2018), 48.-49.lpp. URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-15.
 

Raksti LU Rakstu krājumā    

 • Klūga, Vēsma. Inženierzinātņu profesora Artura Tramdaha (1884-1970) intelektuālais un kultūrvēsturiskais mantojums Latvijas Universitātes Bibliotēkā = Intellectual and Cultural Heritage of Professor of Civil Engineering Sciences Arturs Tramdahs (1884–1970) at the Library of the University of Latvia / Vēsma Klūga // Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museology / Latvijas Universitāte (Latvijas Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia ; 815.sēj.). Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2017. ISSN 1407-2157. ISBN 9789934182716. 130.–137. lpp. : att. doi.org/10.22364/luraksti.zvm.815.12. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/37894/LU_Raksti_815_Zinatnes_Vesture_Muzejnieciba.pdf

Konferenču materiāli

 • Gavare, Daina. Profesors Dr. med. Mārtiņš Zīle: profesionālā un akadēmiskā darbība 20. gadsimta 20.-30.gados / Daina Gavare // Medicīnas vēsturnieku simpozijs, 2017.gada 20.septembris, Rīga : pirms Latvijas ārstu 8. kongresa īsrakstu kopojums / Latvijas Medicīnas vēsturnieku apvienība, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, Latvijas Inovatīvās medicīnas fonds ; [sast. A. Vīksna]. Rīga, 2017. ISBN 9789934193101. 21.-23.lpp. URL:   http://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/38325/Profesors_Martins_Zile.pdf
 • Klūga, Vēsma. Pāvils Strautzelis un viņa "Higiena" / Vēsma Klūga // Medicīnas vēsturnieku simpozijs, 2017.gada 20.septembris, Rīga : pirms Latvijas ārstu 8. kongresa īsrakstu kopojums / Latvijas Medicīnas vēsturnieku apvienība, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, Latvijas Inovatīvās medicīnas fonds ; [sast. A. Vīksna]. Rīga, 2017. ISBN 9789934193101. 26.-28.lpp. URL: http://www.kardiologija.lv/files/mvsimpozijs-web-1.pdf
 • Mantiniece, Ilga. Liepājas ārsts Aleksandrs Kaire un Latvijas Universitāte / Ilga Mantiniece // Medicīnas vēsturnieku simpozijs, 2017.gada 20.septembris, Rīga : pirms Latvijas ārstu 8. kongresa īsrakstu kopojums / Latvijas Medicīnas vēsturnieku apvienība, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, Latvijas Inovatīvās medicīnas fonds ; [sast. A. Vīksna]. Rīga, 2017. ISBN 9789934193101. 29.-32.lpp. URL: http://www.kardiologija.lv/files/mvsimpozijs-web-1.pdf
 • Sniedze, Elīna. Montessori Pedagogy Method - Can We Introduce it at the Libraries? / Elīna Sniedze // Improving Quality of Life Through Information, January 2017, Tampere, Finland : Proceedings of the XXV Bobcatsss Symposium. Tampere, 2017. ISBN 9789520305246. P.163-165. URL: http://tampub.uta.fi/handle/10024/101894

Recenzijas

Citi publicēti raksti

 • Vēliņa-Švilpe, Ilona. Scientiae et Patriae: Latvijas un Latvijas Universitātes vārds Visumā / Ilona Vēliņa-Švilpe, Ilze Veigura // Zvaigžņotā Debess. ISSN 0135-129X. Nr. 235 (2017), 64.-68.lpp.

Raksti e-žurnālā "LU Bibliotēkas Jaunumi"

 • Leģeņkaja, Ilona. 2016. gada nozīmīgākie dāvinātāji : [Ilga Tillere Blankmeijere, Jānis Leja, Luterisma mantojuma fonds, Andris Rubenis, Inese Auziņa-Smita] / Ilona Leģeņkaja // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. ISSN 2500-9753. Nr. 14 (2017), 20.-21.lpp. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/37430/LUB-jaunumi-14.pdf
 • Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskā kopkataloga izmantošanas statistika 2016. gadā attēlos / sagat. Ilga Rampāne // Latvijas Universitātes Bibliotēkas jaunumi. ISSN 2500-9753. Nr. 13 (2017), 46-47. lpp. : att. URL: https://issuu.com/lu_biblioteka/docs/lub-jaunumi-13

Raksti izstādēm

 • Alkšbirze, Rita. Akadēmiķis Pauls Valdens – Latvijas Augstskolas rektors / Rita Alkšbirze // Pēc diviem mirkļiem 100 gadi: rektoru galerija : virtuālā izstāde. Rīga : Latvijas Universitāte, 2017. 4 lpp. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/38310
 • Alkšbirze, Rita.  Kamils Ramans : izstāde Kamila Ramana simtgades piemiņai : [izstādes plakāti] / Rita Alkšbirze, Elīna Sniedze.    Rīga : LU Bibliotēka, 2017. 6 lpp. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/38326
 • Alkšbirze, Rita. Kūdra un sapropelis, 31.01.-28.02. : [izstāde LU dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1, Rīgā 2017] / Rita Alkšbirze, Zita Mežinska. Rīga : LU Bibliotēka, 2017. 4 lpp. URL: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/38321
2016 2013  2010 2007
2015 2012  2009 2006
2014 2011  2008 2005

​​​​​​​​​​​​​​