Pielikums APSTIPRINĀTS ar 27.12.2004 Senāta lēmumu Nr.54

 

Ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 11.02.2022.
Grozījumi: LU Senāta 29.06.2009. lēmums Nr. 279
LU Senāta 29.05.2017. lēmums Nr. 133
LU 11.02.2022. rīkojums Nr. 1-4/82

 1. Vispārējie noteikumi
  1. Latvijas Universitātes Bibliotēka (turpmāk tekstā - LUB) ir Latvijas Universitātes (turpmāk tekstā - LU) akadēmiska pamatstruktūrvienība - vispārpieejama zinātniskā bibliotēka, intelektuālo vērtību glabātāja un uzturētāja.
  2. LUB pilns nosaukums:

latviešu valodā – Latvijas Universitātes Bibliotēka,

angļu valodā – Library of the University of Latvia,

vācu valodā – Bibliothek der Universität Lettlands,

franču valodā – Bibliothèque de l’Université de Lettonie,

krievu valodā – Библиотека Латвийского Университета,

Saīsinātie nosaukumi – LU Bibliotēka, LUB.

  1. LUB savā darbībā ievēro:
   1. Latvijas Republikas likumus, Ministru Kabineta noteikumus un citus normatīvos aktus;
   2. LU Satversmi, LU Senāta lēmumus, LU rīkojumus un vadības lēmumus;
   3. šo Nolikumu.
  2. LUB krājums un manta ir LU īpašums.
  3. LUB ir apaļais zīmogs ar pilnu tās nosaukumu un LU ģerboni, veidlapa, sava simbolika, kas reģistrēti LU noteiktajā kārtībā.
  4. LUB pasta adrese ir Kalpaka bulvāris 4, Rīga, LV – 1820, Latvijas Republika.
    
 1. LU Bibliotēkas darbības mērķis un uzdevumi
  1. LUB darbības mērķis ir sekmēt LU misijas izpildi, nodrošinot LU akadēmiskajai darbībai nepieciešamos informācijas resursus un pakalpojumus.
  2. LUB uzdevumi ir:
   1. veidot LUB krājumu atbilstoši LU studiju un zinātniskā darba virzieniem, studiju programmu prasībām;
   2. uzkrāt, sistematizēt, kataloģizēt, bibliogrāfiski apstrādāt un saglabāt iespieddarbus, elektroniskās publikācijas, rokrakstus un citus dokumentus;
   3. nodrošināt un popularizēt pieeju elektroniskajām datu bāzēm, analizēt to izmantošanas efektivitāti;
   4. uzkrāt un sistematizēt informāciju par LU akadēmiskās darbības rezultātiem;
   5. veidot un saglabāt LU personāla intelektuālā īpašuma: publicēto darbu, LU aizstāvēto disertāciju krājumu un datu bāzes;
   6. (Svītrots ar LU Senāta 29.05.2017. lēmumu Nr. 133);
   7. nodrošināt LUB krājuma pieejamību un izmantošanu patstāvīgo studiju īstenošanai;
   8. popularizēt LUB krājumu;
   9. modernizēt un paplašināt sniedzamo pakalpojumu klāstu, attīstīt nozaru nodaļu infrastruktūru;
   10. veikt starptautiskā starpbibliotēku abonementa funkcijas, iesaistīties starptautiskās bibliogrāfisko datu apmaiņas organizācijās un sistēmās;
   11. piedalīties nacionālās bibliogrāfiskās datu bāzes veidošanā; koordinēt savu darbību ar citām augstskolu un zinātniskajām bibliotēkām;
   12. piedalīties valsts un starptautisko bibliotēku un bibliotēku darbinieku organizāciju darbā, projektu un programmu realizācijā;
   13. veikt lietišķos pētījumus krājuma attīstības, lietotāju apkalpošanas jomā;
   14. veidot un nostiprināt LU personāla spēju atrast, analizēt, izmantot un demonstrēt dažādos datu formātos uzglabātu informāciju;
   15. sadarboties ar LU Akadēmisko apgādu bibliotēkas krājuma veidošanā un popularizēšanā;
   16. piedalīties studiju un tālākizglītības programmu realizēšanā, saskaņojot to ar fakultātēm, kuras ir atbildīgas par attiecīgo nozari.

(LU Senāta 29.05.2017. lēmuma Nr. 133 redakcijā)

 1. LU Bibliotēkas personāls
  1. LUB personāla amatu vietu sarakstu un personāla darba uzdevumus nosaka LUB direktors.
  2. Darba līgumus ar LUB personālu slēdz attiecīgās zinātņu jomas prorektors.
  3. LUB var veidot akadēmiskā personāla amatus zinātnisku pētījumu veikšanai, kuros ievēl atbilstošās nozares fakultātes domē.

(LU Senāta 29.05.2017. lēmuma Nr. 133 redakcijā)

 1. LU Bibliotēkas struktūra
  1. LUB struktūru veido departamenti un nozaru bibliotēkas.
  2. (Svītrots ar LU Senāta 29.06.2009. lēmumu Nr. 279)
  3. Departamentos un nozaru bibliotēkās LUB veido nodaļas atbilstoši savas attīstības stratēģijai un uzdevumiem. To izveidošanu, reorganizāciju vai likvidāciju var ierosināt LUB direktors, LUB departamentu vadītāji, LUB un LU AB apvienotā padome.
  4. LUB departamenti:
   1. komplektē, kataloģizē, glabā un regulāri izvērtē informācijas resursu krājumu;
   2. pēta informācijas resursu krājuma struktūru un izmantošanu, plāno tā attīstību;
   3. apkalpo un apmāca lietotājus, pēta lietotāju vajadzības un publisko pētījumu rezultātus;
   4. bibliogrāfiski apstrādā informācijas resursus;
   5. veido un attīsta bibliotēkas uzziņu un informācijas sistēmu;
   6. nodrošina informācijas resursu pieejamību;
   7. konsultē un apmāca nozaru bibliotēkas to funkciju optimālai izpildei;
   8. rūpējas par darbam piemērotas vides izveidi, atbilstoša iekārtojuma un aprīkojuma iegādi, informācijas tehnoloģiju darbību.
  5. (Svītrots ar LU Senāta 29.06.2009. lēmumu Nr. 279)
  6. LUB nozaru bibliotēkas:
   1. apkalpo lietotājus vienā vai vairākās zinātņu nozarēs;
   2. koncentrē informācijas resursus, kas nepieciešami studiju procesam un mācībspēku darbam, kā arī nodrošina to pieejamību;
   3. sadarbojas ar fakultāšu vadību un nozaru speciālistiem informācijas nodrošinājuma un pakalpojumu sniegšanas jautājumos;
   4. informē un konsultē lietotājus par krājuma attīstību, citu informācijas resursu izmantošanu;
   5. piedalās lietotāju apmācībā.

(LU Senāta 29.05.2017. lēmuma Nr. 133 redakcijā)

 1. Pārvalde
  1. LUB darbības vispārējo pārraudzību veic attiecīgās jomas prorektors.
  2. LUB pārvaldi īsteno direktors.
  3. LUB direktors tiek iecelts amatā konkursa kārtībā un ar viņu rektors vai tā pilnvarots LU vadības pārstāvis slēdz darba līgumu. Darba līgumi ar LUB direktora vietnieku un izpilddirektoru tiek slēgti pēc LUB direktora ierosinājuma.
  4. LUB direktors ir atbildīgs par:
   1. likumu un citu normatīvo aktu, LU Satversmes, LU Senāta lēmumu, LU vadības rīkojumu, LU Darba kārtības noteikumu ievērošanu LUB darbībā;
   2. LUB darbības vadību, nodrošināšanu un organizēšanu atbilstoši šim nolikumam un LU vadības uzdevumiem;
   3. LUB uzdoto uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;
   4. piešķirto līdzekļu lietderīgu, efektīvu un likumīgu izmantošanu;
   5. LUB personāla racionālu darba organizāciju, tā savlaicīgu informēšanu par amata pienākumiem un to izmaiņām, LR un LU normatīvo aktu ievērošanu darba attiecībās ar LU, personālam uzdoto uzdevumu izpildes kontroli;
   6. LUB funkcijām atbilstošu priekšlikumu nodrošināšanu LU vadībai, kā arī lēmumu projektu sagatavošanu LU vadībai;
   7. LUB sadarbības nodrošināšanu ar citām LU struktūrvienībām;
   8. projektu, kontaktu un attiecību veidošanu ar LU, Latvijas un ārvalstu fiziskām un juridiskām personām LUB un LU attīstības nolūkā, informējot par to LU vadību;
   9. /Svītrots ar LU 11.02.2022. rīkojumu Nr. 1-4/82/.
  5. LUB direktors savas kompetences ietvaros:
   1. pārstāv LUB intereses citās institūcijās;
   2. plāno, vada un koordinē LUB administratīvo un finansiālo darbību, pieņem lēmumus un kontrolē to izpildi, analizē un novērtē LUB darbības rezultātus;
   3. nodrošina šajā Nolikumā noteikto LUB mērķa un uzdevumu realizēšanu;
   4. atbilstoši amata aprakstiem nosaka LUB personālam pienākumus un funkcijas un kontrolē to izpildi;
   5. iesniedz priekšlikumus LU vadībai par LUB attīstības projektiem,  personāla kustību, darba samaksu, u.c. ar LUB darbību saistītajiem jautājumiem;
   6. izstrādā LUB attīstības koncepciju un nodrošina tās realizāciju;
   7. sekmē LUB darbinieku profesionālo pilnveidošanos.
  6. LUB direktora vietnieks atbild par LUB uzdevumu izpildi saskaņā ar amata aprakstu un LUB direktora norādījumiem. Direktora vietnieks aizvieto direktoru viņa prombūtnes laikā.
  7. Par LUB finansu, saimniecisko un organizatorisko darbību atbild izpilddirektors saskaņā ar amata aprakstu un LUB direktora norādījumiem.
  8. Struktūrvienību darbu organizē to vadītāji, viņu prombūtnes laikā - LUB direktora vietnieks. Struktūrvienību vadītāji atbild LUB direktora vietniekam par struktūrvienībām paredzēto uzdevumu un norādījumu izpildi, racionālu darba un personāla organizāciju. Par struktūrvienību darbu to vadītāji sniedz pārskatus LUB direktora vietniekam.
  9. LUB un LU AB apvienotā padome ir konsultatīva institūcija, kas konsultē LU vadību un LUB direktoru par LUB darbības pilnveidošanu un uzlabošanu saskaņā ar bibliotēkas lietotāju informacionālajām vajadzībām, LUB attīstības koncepciju  un LU attīstības stratēģiskajiem uzdevumiem.
  10. LUB un LU AB apvienotās padomes sastāvu nosaka ar LU rīkojumu, kas paredz līdzsvarotu LUB un LU akadēmisko struktūrvienību un administrācijas pārstāvniecību.
  11. LUB un LU AB apvienotās padomes darbību reglamentē LU noteiktā kārtībā apstiprināti noteikumi.

(LU Senāta 29.05.2017. lēmuma Nr. 133 redakcijā)

 1. Finanses
  1. LUB finansēšanas avoti ir:
   1. LU noteiktajā kārtībā piešķirtais finansējums;
   2. ieņēmumi no LUB sniegtajiem maksas pakalpojumiem;
   3. mērķfinansējums, novēlējumi, ziedojumi un dāvinājumi;
   4. citi tiesību normatīvajos aktos paredzētie ienākuma avoti.
  2. LUB līdzekļi tiek izmantoti atbilstoši LU noteiktā kārtībā apstiprinātām izdevumu tāmēm.
  3. LUB līdzekļu izmantošanu kontrolē pilnvaroti LU dienesti un amatpersonas.
 2. Darba samaksas kārtība un sociālā aizsardzība

         7.1. LUB darbinieku darba samaksas lielumu, sociālo aizsardzību atbilstoši LU vispārējā personāla darba samaksas nolikumam, Darba koplīgumam, LU Senāta lēmumiem un citiem normatīvajiem aktiem nosaka LUB direktors. 

 1. LU Bibliotēkas reorganizācija vai likvidācija
  1. LUB reorganizāciju vai likvidāciju var ierosināt rektors, LUB direktors un LUB un LU AB apvienotā padome. Lēmumu par LUB reorganizāciju vai likvidāciju pieņem LU Senāts.
  2. LUB reorganizācija vai likvidācija veicama LU Senāta un Latvijas Republikas tiesību normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

(LU Senāta 29.05.2017. lēmuma Nr. 133 redakcijā)